Сервисы

Рагойша Вячеслав Петрович
Телефон
+375 17 350-21-76
Адрес г. Минск, ул. К. Маркса, 31, ауд. 53,
Адрес 220030
Должность:
доктор филологических наук, профессор

Высшее учебное заведение, которое закончил, специальность: Белорусский государственный университет, филологический факультет, отделение белорусского и русского языка и литературы. Специальность "Филолог. Преподаватель белорусского и русского языков и литератур".


Научная степень, научное звание, должность: доктор филологических наук, профессор, академик Международной Академии наук Евразии, член Ученого совета филологического факультета БГУ и Ученого совета Национального научно-просветительского центра имени Ф. Скорины при Министерстве образования РБ, заместитель председателя Белорусского национального комитета школ содружества, член Совета Союза писателей Беларуси, член Научно-методического совета по высшему гуманитарному образованию РБ, заведующий кафедрой теории литературы БГУ.


Области литературоведения, в которых работает и может выступать в качестве эксперта, оппонента: история белорусской литературы; теория литературы; текстология; переводоведение; компаративистика.


Название кандидатской диссертации, год защиты, научный руководитель: "Паэтыка Максіма Танка: Культура вобраза. Характар верша", Минск, БГУ, 1967, научн. рук. - профессор М.Р. Ларченко.


Название докторской диссертации, год защиты: "Беларуская паэзія ХХ ст. у кантэксце ўсходнеславянскіх літаратур: Тыпалогія, рэцэпцыя, мастацкі пераклад", Москва, 1993, Институт мировой литературы им. А.М. Горького.


Количество научных публикаций: свыше 800.


Профиль в Академии Google

Основные научные и научно-методические публикации:

"Будзь і нам жа бацькам..." [Т.Шаўчэнка] // Звязда. - 2002. - 21 сак. [Пад псеўд. В.Качановіч].

Вяршыня беларускага пісьменства [Я.Купала] // Народная Воля. - 2002. - 6 ліп.

Чарговы форум купалазнаўцаў // ЛіМ. - 2002. - 12 ліп. [Пад псеўд. В.Качановіч].

Кіеў завітаў у Мінск // Кантакты і дыялогі. - 2002. -- № 5-6. - Адв. вокл.

Матэматыка літаратуры: курс "Тэорыя літаратуры" ў сярэдняй школе // Роднае слова. - 2002. -- № 6. - С.44-47.

Адгукніцеся, краязнаўцы! // Працоўная слава (Валожын). - 2002. - 21 верас.

Радзімазнаўцы, Ракаў чакае Вас! // ЛіМ. - 2002. - 4 кастр.

Невядомы аўтограф песняра [Я.Коласа] // Звязда. - 2002. - 2 ліст.

Верш у полілінгвальнай спадчыне Янкі Лучыны // Янка Лучына ў кантэксце самаідэнтыфікацыі беларускай літаратуры: матэрыялы Рэсп. навук. канф., Мінск, НАН Беларусі, 25 мая 2001 г.. - Мн., 2002. - С. 64-70.

Структура санетаў Янкі Купалы як перакладазнаўчая праблема // Янка Купала і Якуб Колас у кантэксце славянскіх літаратур: матэрыялы Міжнар. навук. канф., Мінск, НАН Беларусі, 3-4 кастр. 2002 г. - Мн: Бел. навука, 2002. - С. 195-200.

З верай у слова Купалы // Янка Купала і праблемы беларускага самапазнання: матэрыялы V Міжнар. Купалаўскіх чытанняў, Мінск, Дзярж. музей Я. Купалы, 7-8 снеж. 2000 г. - Мн., 2002,. - С. 3-4 [сумесна з Ж.Дапкюнас].

 На пераломе жалеза і песні: 1926 год у жыцці і творчасці Янкі Купалы // Тамсама. - С. 52-58.

Танізацыя беларускай сілабікі (на прыкладзе творчасці Янкі Лучыны) // Пісьменнік - мова - стыль: матэрыялы ІІ Міжнар. канф., прысв. 75-годдзю з дня нарадж. праф. Л.М.Шакуна, Мінск, БДУ, 15-16 лістап. 2001 г. - Мн., 2002. - Т.2. - С. 368-372.

Тое ж // Міфалогія - Фальклор - Літаратура: Праблемы паэтыкі. - Мн., 2002. - С. 88-93.

Настаўнік [М.Р.Ларчанка] // Імёнаў светлае аблічча: артыкулы, успаміны. - Мн.: БДУ, 2002. - С. 106-114.

Санетарый Янкі Купалы // Купала, Янка. Санеты: на бел., англ., ісп., ням., пол., рус., укр., фр. мовах / Янка Купала; укл. В.Рагойша, Ж.Дапкюнас. - Мн.: Маст. літ., 2002. - С. 251-258.

 Рэфрэн // Беларус. энцыклап.: у 18 т. - Мн., 2002. - Т. 14. - С. 34.

 Рэхаверш // Тамсама. - С. 34.

 Сапфічная страфа // Тамсама. -- С. 174.

 Спандэй // Беларус. энцыклап.: у 18 т. - Мн., 2002. - Т. 15. - С. 97.

 Спенсерава страфа // Тамсама. - С. 109.

 Стансы // Тамсама. - С. 150.

 Стапа // Тамсама. - С. 153.

 Стракаты верш // Тамсама. - С. 194.

 Страфа // Тамсама. - С. 202-203.

 Страфоід // Тамсама. - С. 203.

 Сямірадкоўе // Тамсама. - С. 348.

 Тактавік // Тамсама. - С. 395.

 Танічнае вершаскладанне // Тамсама. - С. 422.

 Танк Максім // Тамсама. - С. 423-424.

 Таўтаграма // Тамсама. - С. 461.

Таўталагічная рыфма // Тамсама. - С. 461.

Трайная рыфма // Тамсама. - С. 499.

Троп // Тамсама. - С. 528.

Ключ, якім адмыкаецца свет // Марозаў, З. Я ўсё часцей жадаю слухаць лета: Санеты, вянкі санетаў, вянок вянкоў санетаў / Змітрок Марозаў. - Мн.: Тэхнапрынт, 2002. - С. 3-12.

Уводзіны ў літаратуразнаўства. Вершаванне: курс лекцый. - Мн.: БДУ, 2002. - 140 с. - 200 экз.

Верш і паэзія // Маладосць. - 2003. -- № 1. - С. 157-167.

Сустрэча з беларускім Ікарам // ЛіМ. - 2003. - 21 лют. [Пра кн.: Максим Богданович. Стратим-лебідь. Львів: Світ, 2002].

Рытм - асноўная энергія верша // Маладосць. - 2003. -- № 3. - С. 142-152.

"Гэта нешта большае, чым выяўленне сімпатыі..." [Алесь Ганчар] // Крыніца=Славянскі свет. - 2003. -- № 3. - С. 19-24.

Гасцінец нашчадкам: невядомыя рукапісы Рыгора Крушыны // Голас Радзімы. - 2003. - 3 крас.

Нарачанская валошка [Таццяна Світа] // Звязда. - 2003. - 4 крас.

[Пра краязнаўства] // Краязнаўчая газета. - 2003. -- № 1 (крас.).

Новыя надзеі (Сучасныя беларуска-ўкраінскія літаратурныя сувязі) // Крыніца=Славянскі свет. - 2003. -- № 4. - С. 51-53.

Свята ў Львове // Звязда. - 2003. - 3 чэрв.

Уладзімір Казарын, сапраўдны інтэлігент // Голас Радзімы. - 2003. - 24 ліп.

Сеятель [Змітрок Марозаў] // Нёман. - 2003. -- № 9. - С. 179-185.

Душа яго з намі [Расул Гамзатаў] // ЛіМ. - 2003. - 14 лістап.

Сябар яго шасцідзесяцігадовай маладосці: Святлана Сомава ў жыцці і творчасці Якуба Коласа // Полымя. - 2003. -- № 11. - С. 168-200.

Мова - мáціца, апора нацыянальнай культуры і незалежнасці // Разнастайнасць моў і культур у кантэксце глабалізацыі: матэрыялы Міжнар. сімпозіума, Мінск, 9-10 ліп.: у 2-х  кн. - Мн.: БелСаЭс "Чарнобыль", 2003. - Кн. 1. - С. 167-175.

Ад санета да вянка вянкоў санетаў // Беларуская філалогія: зб. навук. прац вучоных філал. ф-та БДУ. - Мн., 2003. - Вып. 1. - С. 62-67.

Максім Танк і праблемы беларускага нацыянальнага самасцвярдджэння // Танкаўскія чытанні "Максім Танк і сучасны літаратурны працэс": матэрыялы Рэсп. навукова-практ. канф., Мінск, БДПУ імя М.Танка, 17-18 верас. 2002 г. - Мн.: БДПУ, 2003. - С. 16-23.

Паэма Максіма Танка "Люцыян Таполя": спроба новага прачытання // Міфалогія - Фальклор - Літаратура: Праблемы паэтыкі: навук. зб. - Мн., 2003. - Вып. 2. - С. 166-171.

Беларуска-ўкраінскія літаратурныя сувязі: сучасны стан і перспектывы // Славянскія літаратуры ў сусветным кантэксце: матэрыялы VІ Міжнар. навук. канф., Мінск, БДУ, 8-10 кастр. 2003 г.: у 2- ч. - Мн.: РІВШ БДУ, 2003. - Ч. 2. Тыпалогія. Кантакталогія. Тэорыя літаратуры і культуры. - С. 176-180.

Уры Фінкель і Якуб Колас: штрых да гісторыі ўзаемадачыненняў // Каласавіны: "Творчая спадчына Якуба Коласа ў кантэксце сучаснага літаратурнага працэсу": матэрыялы Міжнар. навук. канф., прысв. 120-годдзю з дня нарадж. народнага паэта Беларусі Якуба Коласа // Мн., 2003. - С. 30-33.

Праблема дзяржаўнай незалежнасці Беларусі і яе мастацкае ўвасабленне ў публіцыстыцы Янкі Купалы // Дурналістыка-2003: матэрыялы 5-й Міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, БДУ, 4-5 снежня 2003 г. - Мн., 2003. - Вып 5. - С. 205-207.

Майстэрства Янкі Купалы-санетапісца // Янка Купала і еўрапейскі літаратурны працэс: матэрыялы VІ Міжнар. Купалаўскіх чытанняў, Мінск, Дзярж. літ. музей Я.Купалы, 4-5 ліп. 2002 г. - Мн.: Бел. кнігазбор, 2003. - С. 149-153.

Еўрапейскасць Янкі Купалы // Тамсама. - С. 3-4 [сумесна з Ж.Дапкюнас].

Александр Пушкин: белорусский контекст // Крымский пушкинский научный сборник. Русская культура и славянский мир. - Симферополь: Крымский Архив, 2003. - Вып 3 (12). - С. 83-88.

На пераломе жалеза і песні // Маракоў, В. Рабінавая ноч: вершы / Валерый Маракоў. - Мн.: Маст. літ,, 2003. - С. 5-28.

Слова да чытача // Шамякіна, С. Verbo tenus (У прасторы слова): філалагічныя эцюды / Святлана Шамякіна. - Мн.: РІВШ БДУ, 2003. - С. 3-4.

Трыялет // Беларус. энцыклап.: у 18 т. - Мн., 2004. - Т. 16. - С. 12.

Тэрцына // Тамсама. - С. 142-143.

Тэрцэт // Тамсама. - С. 143.

Унутраная рыфма // Тамсама. - С. 238.

Усечаная рыфма // Тамсама. - С. 266.

Халасты радок // Тамсама. - С. 528.

Харэй // Тамсама. - С. 558.

Праграма факультатыва "Прыкладное літаратуразнаўства": вучэб. праграма для ВНУ па спецыяльнасці Д.21.05.01 "Беларуская філалогія" / склад. В.П.Рагойша, М.П.Кенька, Т.А.Марозава, П.П.Ткачова; пад рэд. В.П.Рагойшы. - Мн,: РІВШ БДУ, 2003. - 18 с.

Беларуская літаратура: VІІІ-ХІ класы: праграмы для ўстаноў, якія забяспечваюць атрым. сярэд. адукацыі з паглыбл. вывуч. бел. літ. - Мн.: Нац. інстытут адукацыі, 2003. - 136 с. [агульн. навук. кіраўн., напіс. асобных раздзелаў].

Танк, Максім. Мне пару крыл дало юнацтва...: Выбр. лірыка / Максім Танк; уклад., біяграф. даведка В.П.Рагойшы. - Мн.: Маст. літ., 2003. - 480 с. - 2500 экз.

На шляху да Парнаса: Даведнік маладога літаратара. - Мн.: Маст. літ., 2003. - 160 с. - 2000 экз.-Рэц.: Шупенька, Генадзь. Пуцяводнік па Парнасу // Звязда. - 2004. -6 лют.

Ракаўскай СШ - 140 гадоў // Наша Слова. - 2004. - 14 студз.

З юбілеем, родная школа! // Звязда. - 2004. - 23 студз.

А можа, будзе і ліцэй? // Краязнаўчая газета. - 2004. -- № 4 (студзень).

Любіў паэтаў беларускіх [Якаў Хялемскі] // ЛіМ. - 2004. - 6 лют.

Блізкай была для яе Беларусь [Леся Украінка] // ЛіМ. - 2004. - 5 сак.

Яшчэ адна старонка сувязяў (Да 190-годдзя з дня нараджэння Тараса Шаўчэнкі) // ЛіМ. - 2004. - 12 сак.

«Ракаў - гэта не Кракаў, але...» // Роднае слова. - 2004. -- № 4. - С. 106-108.

Долучення (Шевченківська мозаїка) // Шевченкова дорога в Білорусь: літературно-публіцистичний збірник/ за ред. Р.Лубківського. - Львів: Світ, 2004. - С. 195-199 [Перекл. Р.Лубківського].

Він (Пам'яті Тараса Шевченко) // Там же. - С. 199-201 [Перекл. Р.Лубківського].

Свято у Львові // Там же. - С. 201-204 [Перекл. З.Гук].

«Будь же і нам батьком...» // Там же. - С. 69-71 [Пад псеўд. В.Качановіч].

Білоруський ренесанс Шевченко, або Свято не лише на рік... (Діалог між Вячеславом Рагойшею та Романом Лубківським) // Там же. - С. 234-246.

Испытание верностью [Максим Танк] // Моя столица. - Мн.: Бел. союз журналистов, 2004. - С. 352-368.

Сустрэча навукоўцаў і свята ў раёне (V Міжнародныя Ракаўскія чытанні) // Краязнаўчая газета. - 2004. -- № 25 (ліпень).

Стратим-лебедь: траектория полета. Что думают люди науки и искусства о Максиме Богдановиче // СБ=Беларусь сегодня. - 2004. - 1 июля [Бесед. Л.Рублевская].

Асэнсавана літаратурнае стагоддзе // Голас Радзімы. - 2004. - 19 жн. - Рэц. на кн.: Гісторыя беларускай літаратуры ХХ стагоддзя: у 4 т., 5 кн. - Мн.: Бел. навука, 1999-2003.

Колькі цудаў мае Беларусь [Анатоль Бутэвіч] // Звязда. - 2004. - 24 жн.

Яго сінявокі ліпень [Браніслаў Стэпанюк] // ЛіМ. - 2004. - 27 жн.

Паэтыка страфы: гіперстрофіка Аркадзя Куляшова // Роднае слова. - 2004. -- № 10. - С. 22-24.

І прыйшоў Шаўчэнка ў Беларусь... // Звязда. - 2004. - 23 лістап. - Рэц. на кн.: Шевченкова дорога в Білорусь. - Львів: Світ, 2004.

Тое ж // Українець в Білорусі. - 2004. -- № 5. - С. 5.

Экзатычная рыфма // Беларус. энцыклап.: у 18 т. - Мн.: 2004. - Т. 18, кн. 1. - С. 68.

Элегічны двуверш // Тамсама. - С. 82.

Элегія // Тамсама. - С. 83.

Эліпсіс // Тамсама. - С. 109.

Эпас // Тамсама. - С. 138.

Эпіграма // Тамсама. - С. 139-140.

Эпіфара // Тамсама. - С. 145.

Ямб // Тамсама. - С. 266.

Зорка паэта [Алег Лойка] // Лойка, Алег. Дрэва жыцця. - Слонім, 2004. - С. 522-529.

Гіперстрофіка Аркадзя Куляшова // Куляшоўскія чытанні: матэрыялы  Міжнар. навук. канф., МДУ імя А.Куляшова, 11-12 снежня 2003 г.: у 2 ч. - Магілёў, 2004. - Ч. 1. - С. 38-44.

Беларуска-ўкраінскія літаратурныя сувязі (1990-я гг. - пачатак ХХІ ст.) // Беларусь - Украіна: гістарычны вопыт узаемаадносін: матэрыялы Міжнар. навук. канф., Мінск, НАН Беларусі, 18-19 сак. 2003 г. - Мн.: Ін-т гісторыі НАН Беларусі, 2004. - С. 401-405.

Нетрадыцыйная строфіка Аркадзя Куляшова // Міфалогія - Фальклор - Літаратура: Праблемы паэтыкі: зб. навук. прац. - Мн.: РІВШ БДУ, 2004. - Вып. 3. - С. 145-155.

Тэорыя літаратуры ў БДУ: ад першых напрацовак да сістэмных даследаванняў // Актуальныя праблемы тэорыі літаратуры і фальклору: працы членаў кафедры тэорыі літаратуры БДУ. - Мн.: Бестпрынт, 2004. - С. 3-15.

Інфармацыйная прастора "Нашай Нівы" і ўсходнеславянскі друк пачатку ХХ стагоддзя // Журналістыка - 2004: матэрыялы VІ Міжнар. навук.-практ. канф., прысв. 60-годдзю факультэта журналістыкі, Мінск, БДУ, 2-3 снежня. - Мн.: БДУ, 2004. - с. 157-159 [Сумесна з Т.Кабржыцкай].

Праграма курса на выбар "Літаратурная творчасць" (Х клас, 32 гадзіны) // Беларуская мова і літаратура. - 2004. -- № 6. - С. 9-12.

Лексіка-семантычныя асаблівасці сучаснай урбаніміі Мінска // Язык и социум: малериалы VІ Междунар. науч. конф., Минск, БГУ, 3-4 дек. 2004 г.: в 2 ч. - Мн.: РИВШ БГУ, 2004. - Ч. 2. - С. 112-115.

Беларуская літаратура: эксперым. вуч. праграма для ХІ кл. устаноў, якія забяспечв. атрым. агульнай сярэд. адукацыі, з бел. і рус. мовамі навучання з 12-гадовым тэрмінам навучання з павыш. і паглыб. узроўнямі вывуч. прадмета / дапушч. Міністэрствам адукацыі РБ; пад навук. рэд. В.П.Рагойшы. - Мн.: Мінадукацыі РБ, 2004. - 50 с. [у сааўт.].

Беларуская літаратура: эксперым. вуч. дапаможнік для ХІ кл. устаноў, якія забяспечв. атрым. агульнай сярэд. адукацыі, з бел. і рус. мовамі навучання з 12-гадовым тэрмінам навучання  (павыш. і паглыб. узроўні) / дапушч. Міністэрствам адукацыі РБ; пад. рэд. праф. В.П.Рагойшы. - Мн.: Маст. літ., 2004. - 480 с. - 300 экз. [у сааўт.].

Навука вершавання: эксперым. праграма курса на выбар для вучняў 11-12 кл. устаноў, якія забясп. атрым. агульнай сярэд. адукацыі, з бел і рус. мовамі навуч. з 12-гадовым тэрмінам навучання / рэкаменд. навук.-метад. установай "Нац. ін-т адукацыі Мінадукацыі РБ". - Мн.: Беллітфонд, 2004. - 12 с.

Навука вершавання: эксперым. дапаможнік на выбар для вучняў 11-12 кл. устаноў, якія забясп. атрым. агульнай сярэд. адукацыі, з бел і рус. мовамі навуч. з 12-гадовым тэрмінам навучання. - Мн.: Беллітфонд, 2004. - 240 с. - 115

Уводзіны ў літаратуразнаўства: Вершаванне: вучэбна-метадычны комплекс для студэнтаў філалагічнага факультэта. - Мн.: БДУ, 2004. - 120 с. - 100 экз.

Паэтычны слоўнік. - 3-е выд., дапрац. і дапоўн. - Мн.: Бел. навука, 2004. - 576 с. - 2000 экз. - Рэц.: Гілевіч, Н. Калі кніга - як свята // Звязда. - 2004. - 4 снежня; Рублеўская, Л. [Рэцэнзія] // СБ=Беларусь сегодня. - 2004. - 16 дек.; Шамякіна, Т. Аналітыка паэзіі // Полымя. - 2004. -- № 2. - С. 211-216;  Гаравы, М. Сапраўдны космас // Народная Воля. - 2005. - 22 лют.; Лашук, А. Паэтычны слоўнік ад "А" да "Я" // Працоўная слава. - 2005. - 12 сак.

Моўны воблік сталіцы // Звязда. - 2005. - 9 крас.

Тэлегутарка з Уладзімірам Караткевічам // Звязда. - 2005. - 25 лістап.

Невядомы Уладзімір Караткевіч // Беларускі гістарычны часопіс. - 2005. -- № 11. - С. 11-16.

Лірыка Якуба Коласа перыяду Вялікай Айчыннай вайны // Веснік БДУ. Сер. 4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. - 2005. -- № 3. - С. 3-8.

"Дыплём" Уладзіміра Караткевіча // Караткевіч, Уладзімір. Быў. Ёсць. Буду: успаміны, інтэрв'ю, эсэ. - Мн.: Маст. літ., 2005. - С. 256-259.

Дунін-Марцінкевіч як творчая асоба // Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч і працэс міжславянскіх літаратурных узаемасувязяў: матэрыялы V Міжнар. Ракаўскіх чытанняў, в. Пяршаі Валожынскага р-на, 20 чэрв. 2004 г. - Мн.: ВТАА "Права і эканоміка", 2005. - С. 6-10.

Прадслоўе // Нараджэнне класіка: матэрыялы VІІ Міжнар. Купалаўскіх чытанняў, Мінск, 17-18 чэрв. 2004 г. - Мн.: Нац б-ка Беларусі, 2005. - С. 6-7.

"...Беларусы нікога не маюць": Феномен Янкі Купалы // Тамсама. - С. 8-13.

Ахоўнік душы народа [Рыгор Шырма] // Фалькларыстычныя даследаванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі. - Мн.: Бестпрынт, 2005. - Вып. 2. - С. 5-11.

Лірыка, народжаная вайной [Якуб Колас] // Каласавіны. Лёс пісьменніка - лёс народа: матэрыялы навук. канф., прысв. 60-годдзю вызвал. Беларусі ад ням.-фашысц. захопнікаў, Мінск, 3-4 лістап. 2004 г. - Мн.: Выд. цэнтр БДУ, 2005. - с. 28-38.

Міхайла Драгаманаў-публіцыст і Беларусь // Журналістыка-2005: На скрыжаванні часу і прасторы: матэрыялы VІІ Міжнар. навук.-практ. канф., прысв. 80-годдзю Бел. радыё і 50-годдзю Бел. тэлебачання, Мінск, БДУ, 1-2 снежня 2005 г. - Мн.: БДУ, 2005. - С. 185-187 [Сумесна з Т.Кабржыцкай].

Маргінальныя жанры верша ў рускай і беларускай паэзіі // Сб. науч. работ студентов высших учеб. заведений РБ «НИИРС 2003-2004»: в 2 ч. - Мн.: ВЭВЭР, 2005. - Ч. 2. - С. 113 [Сумесна з М.Мартысевіч].

Асаблівасці страфічнай арганізацыі верша Аркадзя Куляшова // Актуальныя праблемы сучаснага літаратурнага працэсу: матэрыялы Рэсп. навук. канф., Мінск, 31 мая 2004 г. - Мн.: Ін-т літ-ры імя Я.Купалы НАН Беларусі, 2005. - С. 182-190.

Беларуская літаратура: ІХ-Х класы: Базавы, павышаны і паглыблены ўзроўні: Праграмы для ўстаноў, якія забяспеч. атрым. агульнай сярэд. адукацыі, з бел і рус. мовамі навуч. з 12-гадовым тэрмінам навучання / пад рэд. В.П.Рагойшы (паглыбл. узровень). - Мн.: Нац. ін-т адукацыі, 2005. - 80 с. [у сааўт.].

Міхаіл Іосіфавіч Мушынскі (Да 75-годдзя з дня нараджэння) // Весці НАН Беларусі. Серыя гуманіт. навук. - 2006. -- № 1. - С. 124-125.

Алег Антонавіч Лойка (Да 75-годдзя з дня нараджэння) // Весці НАН Беларусі. Серыя гуманіт. навук. - 2006. -- № 2. - С. 120-122.

Захавальніца шляхетнага духу Беларусі: Жана Дапкюнас і Дзяржаўны літаратурны музей Янкі Купалы // Роднае слова. - 2006. -- № 3. - С. 102-104.

Кафедра тэорыі літаратуры: здабыткі першага пяцігоддзя ХХІ ст. // Веснік БДУ. Сер. 4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. - 2006. -- № 2. - С. 25-28.

Ён! (Памяці Тараса Шаўчэнкі) // Українець в Білорусі. - 2006. -- № 1 (25), січень-березень. - С. 3.

Талент, азораны чалавечнасцю: Плён працы Генадзя Шупенькі // Роднае слова. - 2006. -- № 4. - С. 95-96.

Беларуская літаратура ХХ стагоддзя: Агульны агляд // Тамсама. - С. 36-40.

Беларуская літаратура ХХ стагоддзя: Перыядызацыя // Роднае слова. - 2006. -- № 5. - С. 49-52.

Беларуска-ўкраінскія літаратурныя сувязі: Развагі пра сучасны стан і перспектывы // Роднае слова. - 2006. -- № 6. - С. 74-77.

Неспадзяваны Іван Франко // Полымя. - 2006. -- № 8. - С. 129.

Наш класік і сучаснік - Максім Багдановіч // Звязда. - 2006. - 9 снежня [Гутар. Т.Падаляк].

"Добра, калі па зямлі ходзяць твае аднадумцы": Лісты з каментарыямі [Надзея Батурыцкая] // Надзея. - Мн., 2006. - С. 19-21.

Пра фалькларызацыю літаратурных тэкстаў // Фалькларыстычныя даследаванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. артыкулаў. - Мн.: Бестпрынт, 2006. - Вып. 3. -- С. 5-11.

Сучасныя беларуска-ўкраінскія літаратурныя ўзаемадачыненні // Droga ku wzajemnosci: Tom jubileuszowy dedykowany Profesorowi Aleksandrowi Barszczewskiemu. - Warszawa, 2006. - S. 201-211.

Амерыканская рэчаіснасць пачатку ХХ ст. у адлюстраванні Кастуся Стахоўскага // Американистика как предмет научного познания: материалы 2-й Междунар. науч. конф., Минск, БДПУ им. М.Танка, 12-14 мая 2004 г. - Мн.: БДПУ, 2006. - С. 76-79.

Сейбіт // Марозаў, З. Апакаліпсіс душы: вянок вянкоў санетаў / Змітрок Марозаў. - Мн.: Канфіда, 2006. - С. 3-14.

В стихии русской речи // Тамсама. - С. 495-502.

Франко, І. Народзе мой...: Творы / Іван Франко; уклад., пераклад і пасляслоўе В.Рагойшы. - Мн.: Маст. літ., 2006. - 256 с. - 2000 экз.

З Франковае крыніцы: пасляслоўе перакладчыка // Тамсама. - С. 249-254.

Люблю наш край...: Валожыншчына літаратурная: паэзія, проза, драматургія, публіцыстыка, ліставанне / уклад,, падрыхт. тэкстаў і каментарый В.Рагойшы. - Мн.: Маст. літ., 2006. -- 496 с. - 1000 экз.

Пачынальнік польскага славяназнаўства [Мар'ян Здзяхоўскі] // Тамсама. - С. 59-63.

Паэт-самавук з Валожына [Стары Улас] // Тамсама. - С. 76-80.

"Амерыканец" з-пад Ракава [Кастусь Стахоўскі] // Тамсама. - С. 111-115.  

Верны сын свайго народа [Уры Фінкель] // Тамсама. - С. 144-148.

Беларуская літаратура: V-Х класы. Базавы, павышаны і паглыблены ўзроўні. Праграмы для ўстаноў, якія забяспеч. атрым. агульнай сярэд. адукацыі, з бел і рус. мовамі навуч. з 12-гадовым тэрмінам навучання / зацв. Міністэрствам адукацыі РБ; пад рэд. В.П.Рагойшы (паглыбл. узровень). - Мн.: Нац. ін-т адукацыі, 2006. - 144 с. [у сааўт.].

Уводзіны ў літаратуразнаўства: вучэб. праграма для ВНУ па спецыяльнасцях: 1-21 05 01 "Беларуская філалогія", 1-21 05 02 "Руская філалогія", 1-21 05 04 "Славянская філалогія", 1-21 05 05 "Класічная філалогія", 1-21 05 06 "Рамана-германская філалогія", 1-21 05 07 "Усходняя філалогія" / зацв. ВМА ВНУ РБ па гуманіт. адукацыі; склалі В.П.Рагойша, М.П.Кенька, Т.А.Марозава; пад навук. рэд. праф. В.П.Рагойшы. - Мн.: РІВШ, 2006. - 28 с.

Беларуская літаратура: вуч. дапаможнік для 9 класа ўстаноў, якія забяспеч. атрым. агульнай сярэд. адукацыі, з бел і рус. мовамі навуч. з 12-гадовым тэрмінам навучання (паглыблены ўзровень): у 2 ч. / дапушч. Міністэрствам адукацыі РБ; пад рэд., з прадм. праф. В.П.Рагойшы - Мн.: Маст. літ., 2006. - Ч. 1. - 376 с.

Беларуская літаратура: вуч. дапаможнік для 9 класа ўстаноў, якія забяспеч. атрым. агульнай сярэд. адукацыі, з бел і рус. мовамі навуч. з 12-гадовым тэрмінам навучання (паглыблены ўзровень): у 2 ч. / дапушч. Міністэрствам адукацыі РБ; пад рэд. праф. В.П.Рагойшы - Мн.: Маст. літ., 2006. - Ч. 2. - 376 с.

З літаратуры нацыянальнага Адраджэння: Агульная характарыстыка эпохі // Тамсама. - С. 3-9.

Францішак Багушэвіч // Тамсама. - С. 9-54.

Янка Купала // Тамсама. - С. 152-227.

Максім Багдановіч // Тамсама. - С. 309-351.

Алесь Гарун // Тамсама. - С. 351-369.

Гипербола // Республика Беларусь: энциклопедия: в 6 т. - Мн., 2006. - Т.3. - С. 37-38.

Мова - прадмет дзяржаватворчы // Звязда. - 2007. - 6 сак.

Захавальнік і ахоўнік [Антось Рагойша] // Наша Слова. - 2007. - 4 крас.

Земляком сваім я ганаруся [Янка Купала] // Мінская праўда. - 2007. - 7 ліп.

Каб Беларусь стала шырока вядомай у свеце... [Адам Мальдзіс] // Звязда. - 2007. - 7 жніўня.

Шчыры голас Бацькаўшчыны [Адам Мальдзіс] // ЛіМ. - 2007. - 10 ліп.

Каб ведалі... [Максім Танк] // Полымя. - 2007. -- № 9. - С. 108-114.

Янка Купала // Беларуская літаратура: вуч. дапаможнік для 10 класа ўстаноў, якія забяспеч. атрым. агульнай сярэд. адукацыі, з бел і рус. мовамі навуч. з 12-гадовым тэрмінам навучання. Базавы і павышаны ўзроўні / дапушч. Міністэрствам адукацыі РБ; пад рэд. праф. Дз.Я.Бугаёва - Мн.: Маст. літ., 2007. - С.

Максім Танк // Тамсама. - С.

Метонимия // Республика Беларусь: энциклопедия: в 6 т. - Мн., 2007. - Т. 4. - С. 731.

Метрическое стихосложение // Там же. - С. 732-733.

Народное стихосложение // Республика Беларусь: энциклопедия: в 6 т. - Мн., 2007. - Т. 5. - С. 319-320.

Ода // Там же. - С. 527.

Жанравая своеасаблівасць лірыкі Якуба Коласа перыяду Вялікай Айчыннай вайны // Вялікая Айчынная вайна ў мастацкай літаратуры: матэрыялы Рэсп. навук. канф., Мінск, 27 крас. 2005 г. - МН.: БДУ, 2007. - С. 22-30.

Пра Мальдзіса - тэлеграфным стылем // Беларусь і беларусы ў прасторы і часе: зборнік да 75-годдзя Адама Мальдзіса. - Мн.: Лімарыус, 2007. - С. 77-82.

Полюс цяпла: Вершы. - Мн.: Кнігазбор, 2007. - 180 с. - 300 экз. - Рэц.: Полюс цяпла Вячаслава Рагойшы // Наша Слова. - 2007. - 18 ліп.; [Інфармацыя] /ЛіМ. - 2007. - 7 верас.; Сенатарава, Н. "Полюс цяпла" Вячаслава Рагойшы // ЛіМ. - 2007. - 28 снежня; Мішчанчук, М. Свой знак быцця... // Полымя. - 2008. -- № 4. - С. 169-171.

Першы класік (Да 200-годдзя з дня нараджэння Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча) // Беларуская думка. - 2008. -- № 2. - С. 70-74.

Невядомы Янка Купала // ЛіМ. - 2008. - 2 мая.

Лангбард быў бы задаволены // ЛіМ. - 2008. - 9 мая.

Класік № 1 [Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч] // Краязнаўчая газета. - 2008. -- № 19, май; [працяг] // Там жа. - 2008. -- № 20, май.

Збіральнік і захавальнік моўных скарбаў [Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч] // Краязнаўчая газета. - 2008. -- № 25, ліпень; [працяг] // Там жа. - 2008. -- № 26, ліпень.

Напісана рукой Купалы... Аўтографы песняра з музейных фондаў // Роднае слова. - 2008. -- № 7. - С. 3-5.

Відкритий лист українським друзям // Дзвін (Львів). - 2008. -- № 4. - С. 141-143 [Сумесна з Т.Кабржыцкай].

Автор перевода и автор оригинала [Змітрок Марозаў, Андрэй Цяўлоўскі] // Нёман. - 2008. -- № 7. - С. 156-163.

Тры "Білорусі" Уладзіміра Сасюры // Полымя. - 2008. -- № 10. - С. 143-148 [Сумесна з Т.Кабржыцкай].

Капыты салаўёў у Купалаўскім парку // Звязда. - 2008. - 25 кастр. [Сумесна з Юрыем Градавым, Леанідам Левіным, Барысам Юрціным].

Вучымся быць краязнаўцамі // Краязнаўчая газета. - 2008. -- № 40, кастрычнік.

Янка Багдановіч і Рыгор Шырма // Фалькларыстычная спадчына Р.Шырмы і Г.Цітовіча: вопыт збіральніцкай, навуковай і папулярызатарскай дзейнасці ў кантэксце праблем адраджэння традыцыйнай культуры вёскі: матэрыялы ІV Міжнар. навук. канф., Мінск, БДУ, 29-30 лістапада 2007 г. - Мн.: Паркус плюс, 2008. - С. 78-80.

Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч - фалькларыст // Фалькларыстычныя даследаванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. артыкулаў. - Мн.: Бестпрынт, 2008. - Вып. 5. - С. 33-42.

Даследчык і прапагандыст славянскай супольнасці (Да 100-годдзя з дня нараджэння М.Р.Ларчанкі) // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай: матэрыялы VІІІ Міжнар. навук. канф., прысв. 125-годдзю з дня нарадж. Янкі Купалы і Якуба Коласа, Мінск, БДУ, 1-3 лістапада 2007 г. - Мн.: Выд. цэнтр БДУ, 2008. - С. 248-251.

Беларуская літаратура ХХ ст. у сістэме ўсходнеславянскай літаратурнай супольнасці // Феномен пагранічча: польская, украінская і беларуская літаратуры - уплывы і ўзаемадзеянне: зб. артыкулаў. - Мн.: Кнігазбор, 2008. - С. 144-152.

Максім Танк - майстар вершаванага слова // Шостыя Танкаўскія чытанні: да 125-годдзя з дня нарадж. Янкі Купалы і Якуба Коласа і 95-годдзя з дня нарадж. Максіма Танка: зб. навук. артыкулаў. - Мн.: МДПУ, 2008. - С. 58-60.

Пушкинские традиции в творчестве Янки Купалы (К 125-летию со дня рождения белорусского песняра) // Вестник Крымских литературных чтений: сб. науч. Статей и материалов. - Симферополь: Крымский Архив, 2008. - Вып. 4. - С. 191-198.

Верш Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча // Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч у еўрапейскім кантэксце: матэрыялы Міжнар. навук. канф., прысв. 200-годдзю В. Дуніна-Марцінкевіча, Мінск, НАН Беларусі, 5-6 лютага 2008 г. - Мн.: Бел. навука, 2008. - С. 182-192.

Рукапісная спадчына Янкі Купалы: каталог / навук. рэд. і аўтар прадмовы В.П.Рагойша. - Мн.: Чатыры чвэрці, 2008. - 480 с. - 300 экз.

Рукапісы Янкі Купалы // Тамсама. - С. 7-14.

Мае браты, мае суседзі: творы пісьменнікаў блізкага замежжа / уклад., уступ. арт. Т.Кабржыцкай і В.Рагойшы. - Мн.: Маст. літ., 2008. - 752 с. - 3000 экз. - Рэц.: Дзюкава, Э. [Рэцэнзія] // Роднае слова. - 2008. -- № 12. - С. 35; Шамякіна, М. З павагай і любоўю да братоў // ЛіМ. - 2009. - 30 студз.

Літаратура братоў і суседзяў // Тамсама. - С. 5-8 [Сумесна з Т.Кабржыцкай].

Украінская літаратура // Тамсама. - С. 9-17 [Сумесна з Т.Кабржыцкай].

Тарас Шаўчэнка // Тамсама. - С. 18-20 [Сумесна з Т.Кабржыцкай].

Іван Катлярэўскі // Тамсама. - С. 75-76 [Сумесна з Т.Кабржыцкай].

Іван Франко // Тамсама. - С. 97-99 [Сумесна з Т.Кабржыцкай].

Міхайла Кацюбінскі // Тамсама. - С. 166-168 [Сумесна з Т.Кабржыцкай].

Леся Украінка // Тамсама. - С. 208-211 [Сумесна з Т.Кабржыцкай].

Васіль Стафанік // Тамсама. - С. 284-285 [Сумесна з Т.Кабржыцкай].

Паўло Тычына // Тамсама. - С. 307-308 [Сумесна з Т.Кабржыцкай].

Максім Рыльскі // Тамсама. - С. 314-316 [Сумесна з Т.Кабржыцкай].

Польская літаратура // Тамсама. - С. 324-331 [Сумесна з Т.Кабржыцкай].

Адам Міцкевіч // Тамсама. - С. 332-334 [Сумесна з Т.Кабржыцкай].

Юльюш Славацкі // Тамсама. - С. 401-402 [Сумесна з Т.Кабржыцкай].

Юзаф Крашэўскі // Тамсама. - С. 420-421 [Сумесна з Т.Кабржыцкай].

Эліза Ажэшка // Тамсама. - С. 476-477 [Сумесна з Т.Кабржыцкай].

Латышская літаратура // Тамсама. - С. 583-586 [Сумесна з Т.Кабржыцкай].

Яніс Райніс // Тамсама. - С. 587-588 [Сумесна з Т.Кабржыцкай].

Літоўская літаратура // Тамсама. - С. 654-658 [Сумесна з Т.Кабржыцкай].

Крысціёнас Данелайціс // Тамсама. - С. 659-660 [Сумесна з Т.Кабржыцкай].

Чэшская літаратура // Тамсама. - С. 695-698 [Сумесна з Т.Кабржыцкай].

Бажэна Немцава // Тамсама. - С. 699-701 [Сумесна з Т.Кабржыцкай].

Рагойша, А; Рагойша, К. Нам сняцца сны пра Беларусь: вершы, эсэ, успаміны / Антось Рагойша, Кастусь Рагойша; уклад., падр. тэкстаў і каментар В.Рагойшы. - Мн.: Кнігазбор, 2008. - 152 с. - 200 экз. - Рэц.: [Б. п.] // Звязда. - 2009. - 17 лют.; Далідовіч, Г. Рагойшы // Краязнаўчая газета. - 2009. -- № 6, люты.

Дзядзька Косця // Тамсама. - С. 5-12.

Дзядзька Антось // Тамсама. - С. 69-73.

"Вершы мае - часовыя прыстанішчы..." Максім Танк - майстар вершаванага слова // Роднае слова. - 2009. - № 1. - С. 20-23.

Паміж Польшчай і Расіяй: Марцінкевічаўскі трыпціх // Полымя. - 2009. -- № 1. - С. 164-180.

Пару слоў напярэдадні кірмашу... // Звязда. - 2009. - 11 лют.

Візіт друзів [Дмытро Паўлычка, Раман Лубкіўскі] // Краязнаўчая газета. - 2009. -- № 7, люты.

Невядомы аўтограф Ларысы Геніюш // Краязнаўчая газета. - 2009. -- № 11, сакавік.

Роднае зямлі ўдзячны сын [Генадзь Каханоўскі] // ЛіМ. - 2009. - 15 мая.

Кантакты Рамана Іванычука і Уладзіміра Караткевіча (паводле ліставання) // Український вимір: зб. матер. Міжнар. наук.-практ. конф. «Українсько-білоруські культурні зв'язки: історія і сучасність». --  Чернігів: КП «Видавництво «Чернігівські обереги», 2009. - Вип. 2 (7). - С. 59-62.

Навуковы дыскурс Янкі Саламевіча (да 70-годдзя з дня нараджэння) // Фалькларыстычныя даследаванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. артыкулаў. - Мн.: Бестпрынт, 2009. - Вып. 6. - С. 6-9.

Слова падзячнае Генадзю Каханоўскаму // Каханоўскі і яго час: матэрыялы Рэсп. навук.-краязн. канферэнцыі, Маладзечна, 12 сак. 2009 г. - Маладзечна: Цэнтр. раённая б-ка, 2009. - С. 32-36.

З хаты на пляцы волі // З росных сцяжын: аўтабіяграфіі пісьменнікаў Беларусі [Рагойша В.П.]. - Мн.: Літаратура і Мастацтва, 2009. - С. 339-347.

Роля творчай асобы ў развіцці міжславянскіх літаратурных сувязей // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай: матэрыялы ІХ Міжнар. навук. канф., прысв. 70-годдзю філфака БДУ. Мінск, 15-17 кастр. 2009 г. У 2 ч. / Пад рэд. В. П. Рагойшы; рэдкал.: В. П. Рагойша (гал. рэд.) [і інш.]. - Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2010. - Ч. 1. С. 3-8.

Акцэнтна-складовы верш // Культура Беларусі: энцыклапедыя. - Мінск: Бел. энц. імя П. Броўкі, 2010. - С. 99.

Акцэнтны верш // Культура Беларусі: энцыклапедыя. - Мінск: Бел. энц. імя П. Броўкі, 2010. - С. 99.

Амаграфічная рыфма // Культура Беларусі: энцыклапедыя. - Мінск: Бел. энц. імя П. Броўкі, 2010. - С. 135.

Аманімічная рыфма // Культура Беларусі: энцыклапедыя. - Мінск: Бел. энц. імя П. Броўкі, 2010. - С. 136.

Амафонная рыфма // Культура Беларусі: энцыклапедыя. - Мінск: Бел. энц. імя П. Броўкі, 2010. - С. 142.

Амфібалія // Культура Беларусі: энцыклапедыя. - Мінск: Бел. энц. імя П. Броўкі, 2010. - С. 145.

Анакруза // Культура Беларусі: энцыклапедыя. - Мінск: Бел. энц. імя П. Броўкі, 2010. - С. 146.

Аналіз літаратурнага твора // Культура Беларусі: энцыклапедыя. - Мінск: Бел. энц. імя П. Броўкі, 2010. - С. 147.

Аналогія // Культура Беларусі: энцыклапедыя. - Мінск: Бел. энц. імя П. Броўкі, 2010. - С. 148.

Анаматапея // Культура Беларусі: энцыклапедыя. - Мінск: Бел. энц. імя П. Броўкі, 2010. - С. 149.

Анапест // Культура Беларусі: энцыклапедыя. - Мінск: Бел. энц. імя П. Броўкі, 2010. - С. 150.

Метрычны рэпертуар вершаваных твораў Францішка Багушэвіча // Роднае слова. - 2010. № 10. С. 8-11.

Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні ў Гродне // Краязнаўчая газета. - 2010. № 12 (сакавік). - С. 2.

Сустрэчы з Янкам Купалам працягваюцца // Рукапісная спадчына Янкі Купалы: каталог: у 2 ч. / Укл. А. У. Бурбоўская, М. І. Плаўская, Н. В. Саевіч; навук. рэд. і аўтар пасляслоўя В. П. Рагойша. - Мінск: Чатыры Чвэрці, 2010. - Ч. 2. - С. 240-249.

Уладзімір Караткевіч і Ракаўшчына // Матэр. Рэсп. навукова-краязн. канф. "Быў. Ёсць. Буду: Уладзімір Караткевіч у кантэксце беларускай культуры", Маладзечна, 9 верасня 2010 г. - Маладзечна: Перамога, 2010. С. 29-35.

Образ Китая в отображении Максима Танка // Беларусь-Китай: сб. научн. трудов. - Вып. 8: Китай в современном мире. - Минск: Изд. Центр БГУ, 2010. С. 231-235 (в соавт.).

Незабываемый 1967-й // Неман. - 2010. - С. 159-172.

На Ракаўшчыне, у маім родным куце...// Полымя. - 2010. -№ 11. - С. 170-176.

Рагойша, В. П. Украіна, цвеце любы...: дапам. для студэнтаў філ. фак. БДУ (Элетронны рэсурс) / В. П. Рагойша. – Мінск: БДУ, 2012. –  Дэп. в БелИСА. – [Артыкулы пра беларуска-ўкраінскія літаратурныя сувязі і творчасць   Т. Шаўчэнкі, М. Шашкевіча, Г. Квіткі-Аснавяненкі, Ю. Фядзьковіча,    І. Нячуй-Лявіцкага, Б. Грынчэнку, М. Кацюбінскага, Лесю Украінку,    І. Франко, М. Рыльскага, У. Сасюру, А. Ганчара, М. Нагнібеду, Б. Стэпанюка, Р. Іванычука, Д. Паўлычку, Р. Лубкіўскага].

Ахоўнік душы народа // ЛіМ. – 2012. – 20 студз. – [Р. Шырма].

Шчыры сябар Беларусі // ЛіМ.– 2012.– 27 студз.– [Б. Белаказовіч]

Верш Францішка Багушэвіча (структура, тыпалогія, эвалюцыя) // Міфалогія – Фальклор – Літаратура: праблемы паэтыкі: зб. навук. прац. Вып. 8 /пад рэд. В. П. Рагойшы. – Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2012. –  С. 71-79.

На перакрыжаванні славянскіх традыцый: верш Максіма Багдановіча // Теорія літератури: концепції, інтерпретації. – Київ: КДУ, 2012. – С. 193-198.

Іменем Беларусі  // Звязда. –           2012. – 15 сак. – С.  5-6. – [Пра энцыклапедычныя выданні].

З сузор’я Купалы і Коласа [М. Танк] // Шляхамі сейбітаў і ратаяў: матэрыялы навук.-краязн. канф.: да 100-годдзя з дня нарадж. М. Танка і П. Бітэля, Маладзечна, 19 крас. 2012 г. – Маладзечна: Цэнтр. раённая   б-ка,  2012. – С. 28-34.

Рагойша, В. Мой Трыглаў: Кніга пра Янку Купалу, Якуба Коласа і Максіма Багдановіча / Вячаслаў Рагойша. – Мінск: Кнігазбор, 2012. – 340 с. – 200 экз. – Рэц.: Кузьміч, М. Трыглаў Вячаслава Рагойшы / Марына Кузьміч // Настаўніцкая газета. – 16 чэрвеня; Ладуцька, К. Сімвалы жыцця беларускага / Кастусь Ладуцька // ЛіМ. – 2012. – 6 ліпеня;  Гілеп, У. Вяршыня “Трыглава” / Уладзімір Гілеп // Краязнаўчая газета. – 2012. – № 27 (ліпень); Давідоўскі, З. З’яўленне аднаго верша… і не толькі: штрыхі да сучаснага дубоўказнаўства / З. Давідоўскі // Маладосць. – 2013. – № 8. – С. 112-117.

Зрением сердца // Нёман. – 2012. – № 5. – С. 214-219. – [А. Дейч].

Ён скарбы творыць, скарбы адкрывае // Роднае слова. – 2012. –  № 5. – 22-25. –    [С. Панізьнік].

З сузор’я Купалы і Коласа // Куфэрак Віленшчыны 14: гіст.-краязн. літ.-маст. альманах / склад. М. Казлоўскі. – Мінск: Кнігазбор, 2012. – С. 102-107. –         [М. Танк].

Пераклічка геніяў // ЛіМ.–2012.–15 чэрв.– [Я. Купала і А. Пушкін]

Янка Купала – лексікограф // Роднае слова. – 2012. – № 6. –  С. 21-25.

Первая из вершин // Нёман. – 2012. – № 6. –  С. 191-208;  № 7. –  С 181-195. –  [Я. Купала].

Наш Купала славу Беларусі словам срэбразвонным памнажаў // Працоўная слава. – 2012. – 22 чэрвеня. – С. 4-5.

Калі б мы былі японцамі... // Звязда. – 2012. –  6 ліпеня. – С. 2. – [Янка Купала].

Напісанае – застанецца! // Полымя. – 2012. – № 7. – С. 140-151. – [Я. Купала].

Аляксандр Дэйч і беларускія песняры // Беларуская і руская літаратуры: тыпалогія ўзаемасувязей і нацыянальнай ідэнтыфікацыі: матэрыялы Міжнар. навук. канф., Мінск, НАН Беларусі, 18-19 крас. 2012 г. – Мінск: Права і эканоміка, 2012. – С. 264-270.

Абраннік роднага слова // ЛіМ. – 2012. – 10 жн. – [Я. Саламевіч].

Якуб Колас прыйшоў у Палачанку // Беларус (Нью-Ёрк, ЗША). – 2012. –      № 602 (жнівень). – С. 12 [Здымак: І. Міско, М. Міцкевіч, А. Мякінка, Л. Налецкая,  В. Рагойша і інш.].

Захавальніца шляхетнага духу Бацькаўшчыны // Янка Купала. “Мне сняцца сны аб Беларусі…”: успаміны, эсэ, артыкулы, дакументы / уклад. Г. Шаблінскай. – Мінск: Маст. літ., 2012. – С. 685-689. – (Серыя “ЖЗЛБ”). – [Ж. Дапкюнас].

Шлях да Максіма Танка // Максім Танк. На камні, жалезе і золаце: успаміны, эсэ, прысвячэнні / уклад. У. Казберука. –  Мінск: Маст. літ., 2012. – С. 32-49. – (Серыя “ЖЗЛБ”).

“Практыка і тэорыя  літаратурнага мастацтва” Янкі Купалы // Карповские научные чтения: сб. науч. статей. Вып. 6. В 2 ч. Ч. 1. – Минск: Белорус. дом печати, 2012. – С. 43-50.

Паэтыка Максіма Танка: дыялектыка нацыянальнага і інтэрнацыянальнага // Восьмыя Танкаўскія чытанні (да 100-годдзя з дня нарадж. Максіма Танка): матэрыялы Міжнар. навук. канф., Мінск, БДПУ імя М. Танка,  13-14 верас. 2012 г. – Мінск: БДПУ, 2012. –  С. 147-151.

Ён скарбы творыць, скарбы адкрывае // Сяргей Панізьнік. Нас – многа! Гадоў увершаваныя радкі. – Мінск: Тэхналогія, 2012. – С. 111-118. – [С. Панізьнік].

Яшчэ адзін любімы кут // ЛіМ. – 2012. – 2 ліст. – [Якуб Колас].

След жывы і светлы // ЛіМ. – 2012. – 16 ліст. – [М. Ларчанка].

“Я не кахаю Вас. Я Вас люблю”: Светлана Сомова в жизненной и творческой судьбе Якуба Коласа // Нёман. – 2012. – № 10. – С. 166-184; № 11. – С. 165-190.

Раман Лубкіўскі ў кантэксце ўкраінска-беларускіх літаратурных сувязей // Новае слова ў літаратуразнаўстве і фалькларыстыцы: матэрыялы V Міжнар. кангрэса беларусістаў “Новае слова ў беларусістыцы”, Мінск, 20-21 мая 2010 г. – Мінск: Четыре четверти, 2012. – С. 203-210 (Беларусістыка=Albaruthenica, кн. 33)

Набліжэнне да Беларусі // Роднае слова. – 2012. – № 12. –  С. 69-71. – [А. Статкевіч-Чабаганаў].

Славіст, народжаны Беларуссю // ЛіМ. – 2012. –  7 снежня. – [Т. Позьняк].

Купалаўска-коласаўскі краязнаўчы трыпціх // Краязнаўчая газета. – 2012. – № 46 (снежань), с. 4; № 47 (снежань), с. 4; № 48 (снежань), с. 4.

Рагойша, В. П., Кенька,  М. П., Марозава, Т. А. Уводзіны ў літаратуразнаўства: вучэб. дапам. У 2 ч. / В. П. Рагойша, М. П. Кенька, Т. А. Марозава; пад рэд. В. П. Рагойшы. – Мінск: БДУ, 2012. – Ч. 2: Паэтыка. Тэорыя літаратурнага працэсу. – (Класічнае ўніверсітэцкае выданне). – 240 с. – 320 экз. – Рэц.: Марозаў, А. Адрасавана студэнтам, і не толькі / Аляксандр Марозаў // Полымя. – 2013. – № 9. – С. 174-175.

Вобразны свет твора // Тамсама. – С. 36-44.

Спосабы характарыстыкі і сродкі стварэння тыповага вобраза персанажа // Тамсама. – С. 45–52.

Асновы вершазнаўства // Тамсама. – С. 115–164.

Янка Купала – классик сонетописания // Славянский стих – ІХ. – М.: Рукописные памятники Древней Руси, 2012. – С.361–367.

Рытмічны лад польскамоўнай лірыкі Янкі Лучыны // Супольнасць традыцыі – садружнасць у будучым: Беларуска-польскія моўныя, літаратурныя, гістарычныя і культурныя сувязі: зб. навук. артыкулаў / пад рэд. І. Э. Багдановіч, С. М. Запрудскага. – Мінск: Кнігазбор, 2012. – С. 299–304. – (Беларусіка = Albaruthenica, кн. 34).

На ўздыме: 1926 год у жыцці і творчасці Янкі Купалы // Мова–літаратура–культура: VІІ Міжнар. навук. канф., прысвеч. 130-годдзю з дня нарадж. Янкі Купалы і Якуба Коласа, 27-28 верас. 2012 г., Мінск, БДУ: зб. навук. артыкулаў / пад рэд. Т. І. Шамякінай. – Мінс: Выд. цэнтр БДУ, 2012. – С. 3–10.

“Такі ўжо мой лёс…” // Czasopis (Беласток). – 2013. – № 2. –        С. 19–22 [Інтэрв’ю С. Чыгрыну].

Янка Брыль піша да Тэлесфора Позьняка… // ЛіМ. – 2013. – 15 сак. –  С. 12.

Поэтической нивы сеятель // Змитрок Морозов. Материнской молитвенной речью / перев. с белорус. А. Тявловского. – Минск: Четыре четверти, 2013. –  С. 2–22.

Асоба і творчасць Язэпа Драздовіча ва ўспрыманні Максіма Танка // Матэрыялы навук.-краязн. канф. “Шляхамі Язэпа Драздовіча”: да 125-годдзя з дня нарадж. беларус. мастака, пісьменніка і грамадскага дзеяча (Маладзечна, 24 крас.  2013 г.). – Маладзечна, 2013. – С. 30–33.

В поисках Белинского  // СБ. Беларусь сегодня. – 2013. – 13 июня.

Поплеч з «Маладосцю» // Скрозь “Маладосць”. – Мінск: Выд. дом “Звязда”, 2013. – С. 84–91.

У гонар Якуба Коласа // ЛіМ. – 2013. – 2 жніўня; Тое ж // Працоўная слава. – 2013. – 2 жніўня.

Белорусский стих ХІХ столетия между Востоком и Западом // Мовазнаўства. Літаратуразнаўства. Фалькларыстыка: ХV Міжнародны з’езд славістаў (Мінск, 20–27 жніўня 2013 г.): даклады беларус. дэлегацыі / Нац. акад. навук Беларусі [і інш.]; рэдкал.: А. А. Лукашанец (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск: Беларус. навука, 2013. – С. 251–164 (апрача гэтага – 50 асобных адбітакаў).

Беларускі верш ХІХ стагоддзя паміж Усходам і Захадам // Міжнародны з’езд славістаў (Мінск, 20–27 жніўня 2013 г.): тэзісы дакладаў: у 2 т. – Мінск: Беларус. навука, 2013. – Т.2. Літаратуразнаўства. Культуралогія. Фалькларыстыка. – С. 19.

Творчасць Янкі Купалы ў дыялогах з нашым часам // Янка Купала: дыялог з ХХІ стагоддзем: Х Міжнародныя “Купалаўскія чытанні”, прысвеч. 130-годдзю з дня нарадж. народнага паэта Беларусі Янкі Купалы: матэрыялы навук. канф. (Мінск, 20–21 чэрвеня 2012 г.) / пад рэд В. П. Рагойшы (гал рэд.) [і інш.]. – Мінск: А. М. Вараксін, 2013. – С. 13–21.

На хвалі добрасуседства // ЛіМ. – 2013. – 27 верасня. –  [У. Сыракомля і Т. Шаўчэнка].

Кітай Максіма Танка // Полымя. – 2013. – № 9. – С. 142–146.

Рагойша, В. Вочы ў вочы, мыслі ў мыслі: кніга паэтычных перакладаў / Вячаслаў Рагойша. – Мінск: Кнігазбор, 2013. – 296 с. – 200 экз. (Пераклады твораў Т. Шаўчэнкі,  М. Шашкевіча, Ю. Фядзьковіча, Б. Грынчэнкі, І. Франко, Лесі Украінкі, П. Тычыны, М. Рыльскага, У. Сасюры, Б.-І. Антоныча, А. Юшчанкі,       В. Сіманенкі, П. Паповіча,    Р. Трацякова,  М. Вінграноўскага, Д. Паўлычкі, Б. Алейніка, І. Драча, Р. Лубкіўскага, М. Рабчука, Д. Максімавіч, А. Б. Шыміча, В. Парун, Ё. Пупачыча, І. Сарайліча, П. Штыліхі, Р. Чыжмарыка, Л. Фелдэка, Ю. Збораўяна, М. Касандры, Г. Гупкі, М. Марцінайціса,   Ш. Нішніанідзе, С. Сяітава].  – Рэц.: Весялуха, М. Пераклад не па разліку / Марына Весялуха // ЛіМ. – 2013. – 16 жн. – С. 9;    Карлюкевич, А. Глаза в глаза / Алесь Карлюкевич // Нёман. – 2013. –   № 9. – С. 206-208; Кенька, М. Вочы ў вочы, мыслі ў мыслі / Міхась Кенька // ЛіМ. – 2013. – 1 лістапада; Левицький, В. Рима як засіб мижкультурного полілогу / В’ячеслав Левицький // Слово і Час. – 2014. – № 5. – С. 107–111.

Пра мастацкі пераклад жартам і ўсур’ёз // Тамсама. –  С. 3–12.

Замест пасляслоўя // Тамсама. – С. 278-281.

Пераклады Вячаслава Рагойшы (бібліяграфічная даведка) // Тамсама. – С. 282-289.

Вучоны, які ўздымае цаліну // У Дняпра на магутным плячы: Быхаўшчына літаратурная: паэзія, проза, публіцыстыка, літаратуразнаўства / уклад. М. Пазнякоў. – Мінск: Маст. літ., 2013. – С. 150–159. – [М. Мушынскі].

Вершаванне Якуба Коласа (паводле інтымнай лірыкі паэта) // Каласавіны. Якуб Колас: Чалавек. Эпоха. Час: матэрыялы ХХVІІ Міжнар. навук-канф., прысв. 130-годдзю з дня нарадж. народнага паэта Беларусі Якуба Коласа (Мінск, 2–3 лістапада 2012 г.). – Мінск: Ковчег, 2013. – С. 17–28.

Фёдар Янкоўскі ў маім жыцці // Нацыянальная мова і нацыянальная культура: аспекты ўзаемадзеяння (да 95-годдзя з дня нарадж. праф. Ф. М. Янкоўскага): зб. навук. артыкулаў. – Мінск: БДПУ імя М. Танка, 2013. – С. 7–11.

“Бомбачкі” Фёдара Янкоўскага // ЛіМ. – 2013. – 29 ліпеня.

“Такі ўжо мой лёс…” // Чыгрын, С. Іншых шляхоў не было /  Сяргей Чыгрын. – Мінск: Кнігазбор, 2013. – С. 199-205. – [Інтэрв’ю].

Рагойша, В. П. Асновы вершазнаўства / В. П. Рагойша. – Мінск: Выд. дом “Звязда”, 2013. – 240 с. – 650 экз.

Рэц.:Цярэшка, І. Паэтам можаш ты не быць… / Ігнат Цярэшка // ЛіМ. – 2014. – 7 лют.; Рублевская, Л. Соединить жест и слово / Л. Рублевская // СБ. Беларусь сегодня. – 2014. – 11 апреля. – С. 6.

“Кабзар” Тараса Шаўчэнкі ва ўзнаўленні Уладзіслава Сыракомлі // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай: да 900-годдзя Кірылы Тураўскага і 200-годдзя Тараса Шаўчэнкі: Матэрыялы ХІ Міжнароднай навук. канф., Мінск, БДУ, 24-26 кастр. 2013 г. У 2 ч. Ч. 1. – Мінск: РІВШ, 2013. – С. 3–9.

Ізаметрызм // Культура Беларусі: энцыклапедыя. – Мінск: БелЭн імя П. Броўкі, 2013. – Т. 4. – С. 177.

Ікт // Тамсама. – С. 182.

Каламбурная рыфма // Тамсама. – С. 268.

Каламыйкавы верш // Тамсама. – С. 269.

Кальцо // Тамсама. – С. 290.

Кансанансная рыфма // Тамсама. – С.  337.

Канцона // Тамсама. – С. 345.

Карацелька // Тамсама. – С. 344.

Клаўзула // Тамсама. – С. 479.

Як Максім Танк і Пімен Панчанка Расула Гамзатава падтрымалі // Народная Воля. – 2014. –  17 студзеня.

Еўлалія Казановіч і яе запісы беларускага фальклору 1910–1914 гг. // Фалькларыстычныя даследаванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. навук. арт. Вып. 10 / пад  навук. рэд. В. В. Прыемка, Т. В. Лук’янавай. – Мінск: РІВШ, 2014. – С. 18–21.

Ліст да землякоў // Працоўная слава (Валожын). – 2014. – 24 студзеня. – С. 3, 4.

Рыгор Барадулін: апошняе “бывай” Украіне // Наша Ніва. – 2014. – 12 сакавіка. – с. 2.

Пасланні апостала праўды і навукі // Полымя. – 2014. – № 3. –       С. 143-155. – [Т. Шаўчэнка]. – (У суаўтарстве з Т. Кабржыцкай).

Шаўчэнка, Т. І мёртвым, і жывым, і ненароджаным…: вершы, балады, паэмы  / Тарас Шаўчэнка; прадмова, падр. тэкстаў, уклад., каментар Т. В. Кабржыцкай і В. П. Рагойшы. – Мінск: Маст. літ., 2014. – 656 с. –          1000 экз.  Рэц.: Альсевіч, М. А хто па-беларуску? / Міхась Альсевіч. – ЛіМ. – 2014. – 30 мая; Шаладонава, Ж. “Кабзар”: сучасны фармат / Жанна Шаладонава // ЛіМ. – 2014. – 6 лістап. – С. 10; Алейченко, Ю. Послания апостола правды и науки / Юлия Алейченко // Нёман. – 2014. – № 9. – С. 209–211; Літератор. «І мертвим, і живим, і ненародженим…» / Літератор // Українець в Білорусі (Мінськ). – 2014. – № 1–4. – С. 5.

Пасланні апостала праўды і навукі // Тамсама. – С. 17-36. – [Т. Шаўчэнка].

Каментар // Тамсама. – С. 621-644. – [Т. Шаўчэнка].

Ён! // ЛіМ. – 2014. – 14 сакавіка. – С. 7. – [Т. Шаўчэнка].

Ядвігін Ш. – паэт? // Матэрыялы нав.-краязн. канф. “Асветнік з Карпілаўкі”. Да 145-годдзя з дня нарадж. Ядвігіна Ш. (А. І. Лявіцкага), аднаго з пачынальнікаў бел. маст. прозы (Маладзечна, 22 сак. 2014 г.). – Маладзечна, 2014. – С. 21–27.

Что стоит почитать? // СБ. Беларусь сегодня. – 2014. – 19 апреля. – [Адказы на анкету Л. Рублеўскай].

Даўні след і новыя «Шаги» // ЛіМ. – 2014. – 8 мая. – С. 14. – [І. Бурсаў].

Радок, вайной завераны // Полымя. – 2014. – № 5. – С. 112. –  [С. Сяітаў].

Сягінгалі Сяітаў. Мая анкета. Брэст. Канстанцін Заслонаў. Узгорак. Маё імя. “…Там, дзе, здавалася б, смерць не міне”, “Мінск”: вершы / Пераклад з казах. В. Рагойшы // Тамсама. – С. 113-116.

І паэт – таксама! // Полымя. – 2014. – № 7. – С. 163–168. – [Ядвігін Ш.].

Невядомыя лісты Максіма Танка. – Полымя. –  2014. – № 9. – С. 102–111.

Палуян (Каракіна) Зінаіда Епіфанаўна // Сузор’е беларускага памежжа: беларусы і народжаныя ў Беларусі ў суседніх краінах: энцыклап. даведнік / рэд. калегія: А. Мальдзіс і інш. – Мінск: Энцыклапедыкс, 2014 – С. 366–367.

Палуян Сяргей Епіфанавіч // Тамсама. – С. 367.

“Музей як родны дом” [Інтэрв’ю] // Кацяловіч І. Дом, дзе яднаюцца сэрцы // Звязда. –2014. – 20 верасня. – [Янка Купала].

З юбілеямі, родная кафедра! // Актуальныя праблемы тэорыі літаратуры і фальклору: працы кафедры тэорыі літаратуры БДУ. Вып 3. / уклад. І. У. Ківель, В.В. Прыемка; пад нав. рэд. В.П. Рагойшы. – Мінск: Права і эканоміка, 2014. – 212 с. – С. 4–7.

Санетарый Янкі Купалы ва ўкраінамоўным узнаўленні Дмытра Паўлычкі // Тамсама. – С. 38–45.

Публікацыі В. Рагойшы за 2009–2014 гг. (бібліяграфія) // Тамсама. – С. 181–187.

1/16 // ЛіМ. – 2014. – 6 лістап. – С. 6 [пра кафедру тэорыі літаратуры БДУ].

Беларуская паэзія ў рускамоўным узнаўленні Івана Бурсава (паводле аўтарскай анталогіі “Шаги” // Русская и белорусская литературы на рубеже ХХ–ХХІ веков: сб. науч. ст. – Минск: РИВШ, 2014. – С. 268–275.

Чалавек з вуліцы Светлай // ЛіМ. – 2014. – 24 снежня. – С. 7 –[Пшыркоў       Ю. С. ].

Пасланне Янкі Купалы беларускім партызанам: парадокс “зваротнага перакладу” // Праблемы рэцэпцыі і інтэрпрэтацыі спадчыны Янкі Купалы: ХІ Міжнар. Купалаўскія чытанні, прысв. 70-годдзю вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў і 70-годдзю заснавання Дзяржаўнага літ. музея Янкі Купалы: матэрыялы навук. канф. (Мінск, 19 чэрвеня 2014 г.) / уклад Г. Ю. Варонава, А. Р. Ляшковіч; рэд. кал.: В. П. Рагойша (гал. рэд.), А. Р. Ляшковіч, Г. Ю. Варонава. – Мінск: Выд. А. М. Вараксін, 2014. – С. 15–23.

Першы вянок вянкоў санетаў і яго аўтар // Марозаў, З. Вачыма сэрца: вершы, санеты, вянкі санетаў, вянок вянкоў санетаў / Змітрок Марозаў; прадм. В. Рагойшы. – Мінск:Чатыры чвэрці, 2014. – С. 3–17. – (Тут – прысвечаны мне вянок санетаў “Барок”, с. 67–74).

Асоба і творчасць Язэпа Драздовіча ва ўспрыманні Максіма Танка // Язэп Драздовіч. Праз церні да зорак: успаміны, артыкулы, прысвячэнні, мастацкія творы / уклад. Міхась Казлоўскі. – Мінск: Маст. літарутура, 2014. – С. 215–217.

Ламаная рыфма // Культура Беларусі:энцыклапедыя. – Мінск: БелЭн, 2014. – Т. 5: Л–М. – С. 19.

Ланцуговая кампазіцыя // Тамсама. – С. 23.

Ланцуговая рыфма // Тамсама. – С. 23.

Лексікон паэтычны // Тамсама. – С. 45–46.

Ліпаграматычны верш // Тамсама. – С. 100.

Літота // Тамсама. – С. 124.

Манарыфма // Тамсама. – С. 371.

Мнагакратная рыфма // С. С. 607–608.

Ад родных ніў... // Звязда. – 2015. – 10 сакавіка. – С. 5 [Стары Улас]

Ён – сам народ: Да 150-годдзя з дня нараджэння Старога Уласа // Працоўная слава (Валожын). – 2015. – 10 сак. – С. 4; 13 сак. – С. 3; 20 сак. – С. 5.

Ад Скарыны да духоўнай свядомасці // Звязда. – 2015. – 27 мая. – С. 2 [Пра VІ Міжнародны кангрэс беларусістаў].

Акцёр, педагог, перакладчык // ЛіМ. – 2015. – 29 мая. – С. 10 [Андрэй Каляда].

Калі і з чаго пачынаўся Самашкевіч–вучоны // Матэрыялы навукова-краязнаўчай канферэнцыі “Не наракаю на цябе, мой лёс...”: Да 70-годдзя з дня нарадж. пісьменніка і навукоўца Рыгора Семашкевіча (Маладзечна, 28 красавіка 2015 г.) / падр. тэкстаў і ўкладанне Міхася Казлоўскага. – Маладзечна, 2015. –  С. 30–33.

Творца ў трох асобах // Краязнаўчая газета. – 2015. – № 21, чэрвень. – С. 3, 7 [А. Каляда].

Творчасць Максіма Багдановіча і ўкраінская школа “неакласікаў” // Матэрыялы Міжнар. нав.-практ. канф., Мінск, 26 лістап. 2013 г. / уклад. Запартыка М. М., Шорац І. У. – Мінск: РІВШ, 2014. – С. 147–152. [у сааўт. з Кабржыцкай Т.].

Вартая нашай памяці // ЛіМ. – 2015. – 24 ліпеня. – С. 8. –[Я. К. Дэйч].

Шляхамі стагоддзяў // Працоўная слава. – 2015. – 4 верасня. – С. 6–7; 2015. – 18 верасня. – С. 5.

Мой Ракаў  // Звязда. – 2015. – 5 верасня. – С. 7.

Ракаўскі шлях: Культурна-асветнае выданне, прысвечанае юбілею Ракава: Ракаву 550 гадоў. – Ракаў, 2015. – 12 с. Змест: В. Шніп. Землякам (с. 1); А. Мякинко. Раков вчера, сегодня, завтра (с. 2–3); А. Атнагулов. Раковская хроника (с. 2–4, 6, 9); Г. Віктаровіч. Наша школа сёння; В. Рагойша. Маім землякам: верш (с. 5); А. Гурчанка. Гадуем таленты; М. Анемпадыстаў. Настаўнік Рагойша: верш (с. 7); Л. Таўгень. Песняй праслаўляем Ракаў свой (с. 8); Т. Кабржыцкая. Бадровы на Ракаўшчыне (с. 9); А.Лойка. Ракаў – не Кракаў, але... (с. 10); І. Шамякін. Маё знаёмства з Ракавам; вершы: В. Шніп. На Ракаўскіх чытаннях; Н. Гілевіч. На адкрыццё Дома Творчасці; З. Марозаў. Крынічка ля Ракава А. Лойка. Ракаўскія Валы (с. 11); вершы: У. Караткевіч. Эпіталама Таццяне і Славе; Р. Лубківський. Присьвята Ракову; Д. Павличко На відвідини Ракова; С. Грахоўскі. Дадатак да кнігі В. Рагойшы “Там, дзе бруіцца Іслач” (с. 12).

Маім землякам: верш // Тамсама. – С. 5.

Светлы чалавек з вуліцы Светлай // Дарыў святло сваёй душы людзям і Айчыне: успаміны пра Юльяна Сяргеевіча Пшыркова. – Мінск: Беларуская навука, 2015. – С. 160–167.

Украінская літаратура і ўкраінска-беларускія літаратурныя ўзаемасувязі: вуч. дапам. У 3 ч. Ч. 2. ХІХ – пачатак ХХ стагоддзя / Т. В. Кабржыцкая, В. П. Рагойша; пад рэд. В. П. Рагойшы. – Мінск: БДУ, 2015.  – 216 с.

Зінаіда Дзярабіна, пляменніца Сяргея Палуяна: “Сяргей быў вельмі ўпарты, заўсёды даводзіў сваё...” // ЛіМ. – 2015. – 23 кастр. –  С.6–7. (сумесна з Т. Кабржыцкай).

Шлях Рамана Лубкіўскага ў Беларусь // Звязда. – 2015. – 29 кастр. – С. 12.

Першы вянок вянкоў санетаў і яго аўтар // Марозаў, З. Мне Богам дадзена Радзіма: вершы, паэма, санеты, вянкі санетаў, вянок вянкоў санетаў / Змітрок Марозаў; прадм. В. Рагойшы. – Мінск: Чатыры чвэрці, 2015. – С. 3 – 14.

Землепашец с душою поэта // Гринкин, А. Продолжение: Стихотворения. / Александр Гринкин. – Минск: Конфидо, 2015. – С.3 – 6.

Тэксталогія і яе дапаможныя навукі: вучэб.–метад. дапам. / В. П. Рагойша [і інш.] ; пад рэд. В. П. Рагойшы. – Мінск: БДУ, 2015. – 232 с.

Прадмова // Тамсама. – С. 3–4.

Літаратурнае архівазнаўства і музеязнаўства // Тамсама. – С. 121–165.

Пераклаў Кандрат Крапіва // ЛіМ. – 2016. – 4 сак. – С. 4.

Культура славянскага памежжа: вынікі камунікацыі // Гісторыя славянскіх літаратур і праблемы іх параўнальнага вывучэння: тэорыя і практыка: вучэб. дапам. / склад. П. І. Навойчык; пад агул. рэд. Т. В. Кабржыцкай, М. М. Хмяльніцкага. – Мінск: БДУ, 2015. –  С. 152–163.

Апошнія сустрэчы з Нілам Гілевічам // ЛіМ. – 2016. – 6 мая. –  с. 6. – (Здымкі, мае, Н.Г. і інскрыпта).

Народнае вершаванне // Культура Беларусі: энцыклапедыя. Т. 6. – Мінск: БелЭн імя П. Броўкі, 2015. – С. 42–43.

Ода //  Тамсама. – С. 107–108.

Памер вершаваны // Тамсама. – С. 127.

Паэзія // Тамсама. – С. 151–152.

Паэма // Тамсама. – С. 152.

Пераклад мастацкі // Тамсама. – С. 157–158.

Полістрафічнасць // Тамсама. – С. 205.

Прататып // Тамсама. – С. 218.

Разнастрофны верш // Тамсама. – 263–264.

Сатыра // Тамсама. – С. 329–330.

Сілаба-танічнае вершаскладанне // Тамсама. – С. 344–345.

Танічнае вершаскладанне // Тамсама. – С. 399.

Кандрат Крапіва – перакладчык // Беларуская літаратура ў культурнай прасторы сучаснага грамадства: матэрыялы Міжнар. навук. канф. да 120-годдзя з дня нараджэння Кандрата Крапівы (Мінск, 3-4 сакавіка 2016 г.). / Цэнтр даследаванняў бел. культуры, мовы і літ. Нац. акадэміі навук Беларусі. – Мінск: Права і эканоміка, 2016. – С. 44–50.

Максім Танк // Беларуская літаратура: вучэб. дапам. для 10-га кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання / З. П. Мельнікава [і інш.] ; пад рэд. З. П. Мельнікавай, Г. М. Ішчанкі. – 2-е выд., перапрац. і дап. – Мінск: Нац. іт-т адукацыі, 2016. – С. 151–171.

Танец у кандалах. Пра пераклад беларускай паэзіі на кітайскую мову наогул і Максіма Танка – у прыватнасці // Полымя. – 2016. – № 9. – С. 123–135 (у сааўтарстве з Чжан Лінь).

Некалькі згадак пра “залаты час” // Слова. Газета філалагічнага факультэта БДУ. – 2016. – № 3, кастрычнік. – С. 4–5 (Фота).

Прафесар Іван Дзенісюк у кантэксце ўкраінска-беларускіх літаратурных узаемасувязей // Первісність життєвих змагань. Науковий збірник на пошану доктора філологічних наук, професора, академіка Академії наук Вищої школи України Миколи Зимомрі. У 2-х ч. Ч. 2. – Київ–Ужгород–Дрогобич: Посвіт, 2016. – С. 183–190.

“Светлы след будзе вечна жывым”: Песні беларускага Арфея і сёння адгукаюцца ў сэрцах // Звязда. – 2016. – 8 снежня. – с. 8–9 (адказ на пытанні  Марыны Весялухі пра творчасць М. Багдановіча: партр.).

Валожынская сцяжына Кандрата Крапівы // Краязнаўчая газета. – 2016. – № 47, снежань. – С. 6.

Валожынскімі сцежкамі // ЛіМ. – 2016. – 23 снежня. – С. 6 [Кандрат Крапіва].

Перакладчыцкі вопыт Максіма Багдановіча // Полымя. – 2016. – № 12. – С. 109–113.

К вопросу об эквиритмичности в переводе с белорусского языка на китайский // Белорусско-китайский культурный и образовательный диалог: история и современное состояние: сб науч. ст. / редкол.: Ван Дацзюнь [и др.]; под ред. Н. Н. Хмельницкого. – Минск: РИВШ, 2017. – С. 7–18 (в соавторстве с Чжан Линь).

Выступление на презентации первого издания монографии Д. Е. Факторовича // Память и слава: Давид Евсеевич Факторович. К 100-летию со дня рождения / редкол.: И. С. Ровдо, В. П. Рагойша, М. П. Кенько, Р.М. Ковалёва. – Минск: БГУ, 2016. – С. 146–148.

Праблемы тэксталагічнай падрыхтоўкі перакладных выданняў // Сучасная беларуская тэксталогія: актуальныя праблемы і перспектывы развіцця: матэрыялы Рэсп. навукова-практычнай канферэнцыі (Мінск, 22–23 лістапада 2016 г.) / Цэнтр даследаванняў бел. культуры, мовы і літ. НАН Беларусі. – Мінск: Права і эканоміка, 2016.  – С. 38–45.

Іван Дзенісюк, беларусалюб і беларусазнаўца // Справа: альманах: вып 4 / гал. рэд.. А. Наварыч. – Мінск: Белпринт; Смэлтак, 2017. – С. 194–200.

“Чорны замак Альшанскі” – па-грузінску // ЛіМ. – 2017. – 7 крас. – С. 11.

Рагойша, В.П. Малітваслоўны верш Францыска Скарыны // Часопіс Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Філалогія. – 2017. – № 2. – с. 5–15.

Рагойша, В.П. Молитвословный стих Франциска Скорины // Матэрыялы міжнар. кангрэса “500 гадоў беларускага кнігадрукавання”. У 2 ч. Ч. 1. ХІІІ Міжнар кнігазнаўчыя чытанні, Мінск, 14–15 верасня 2017 г. / Нацыянальная бібліятэка Беларусі; складальнік А. А. Суша. – Мінск, 2017. – С. 103–109.

Рагойша, В.П. Настаўнік настаўнікаў // Летуценнасць і вялікія здзяйсненні. Успаміны пра Івана Якаўлевіча Навуменку. – Мінск: Бел. навука, 2017. – С. 249–256.

Рагойша, В.П. Паэзія Францыска Скарыны // Краязнаўчая газета. – 2017. – № 35, верасень, с.4; № 36, верасень, с. 4; № 37, кастрычнік, с 4.

Рагойша, В.П. Стихотворчество поэта Франциска Скорины: литературоведческое исследование // Неман. – 2017. – № 9. – С. 151–170.

Рагойша, В.П. «Людем посполитым к доброму научению». Паэтычная творчасць Францыска Скарыны // Дзеяслоў. – 2017. – № 6 (91). – С. 256–277.

Рагойша, В.П. Міхайла Кацюбінскі і яго пераклад верша Янкі Купалы “А хто там ідзе?” // Слова. Кніга. Лёс. Творчая і грамадская дзейнасць Янкі Купалы ў кантэксце беларускай асветніцкай традыцыі. Да 135-гадовага юбілею Янкі Купалы: Матэрыялы ХІІ Міжнародных Купалаўскіх чытанняў (Мінск, 10 кастр. 2017 г.) / рэдкал.: А. Р. Ляшковіч (гал. рэд.), В. П. Рагойша, Н. С. Стрыбульсекая. – Мінск: А. М. Вараксін, 2017. – С. 8–15 (у сааўтарстве з Т. В. Кабржыцкай).

Рагойша, В.П. “А хто там ідзе?” // Янка Купала: энцыклапедыя. Т. 1. А–З / рэдкал. : У. У. Андрыевіч (гал рэд) [і інш; у тым ліку В. П. Рагойша]. – Мінск: БелЭн імя П. Броўкі, 2017. – С. 9-11.

Рагойша, В.П. Вершаванне Францыска Скарыны (аспекты тэрміналогіі) // Асоба і творчая спадчына Францыска Скарыны: рэцэпцыя і інтэрпрэтацыя: матэрыялы V Міжнар. Скарын. чытанняў, прысвеч. 500-годдзю беларус. кнігадрукавання, Мінск, БДУ, 17–18 ліст. 2017 г. / рэдкал.: А. І. Бельскі, І. Э. Багдановіч, В. П. Крычко. – Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2017. – С. 6–17.

Рагойша, В.П. Скорина: поэтика перевода (“Плачь Еремиин”) // Франциск Скорина и его время: 500-летие белорусского и восточнославянского книгопечатания: мат. Междкнар. науч. конф. Минск, 30 ноября–2 декабря 2017 г./ сост. Е. И. Богдан; НАН Беларуси. – Минск: Право и экономика, 2017. – С. 65–71.

Рагойша, В.П. Віршы Францыска Скарыны // Полымя. – 2017. – № 9. – С. 151–157.

Рагойша, В.П. На розныя галасы: Беларуская паэзія ў рускамоўным узнаўленні Івана Бурсава // ЛіМ. – 2018. – 5 студзеня. – С. 6 [Фота: І. Бурсаў і Я. Янішчыц].

Рагойша, В.П. Чаму варта купіць энцыклапедыю “Янка Купала”? Адказ Міхасю Скоблу // Народная Воля. – 2018. – 13 сакавіка. – С. 6.

Рагойша, В.П. Ён дайшоў да Беларусі! // Полымя. – 2018. – № 3. – С. 160–165. [Раман Лубкіўскі].

Рагойша, В.П. Купала, Я. А хто там ідзе? : на мовах свету = And, say, who goes there? : in the languages of the world / Янка Купала; склад. В. Рагойша, А. Ляшковіч. – Мінск: Бел. Энцыкл. Імя П. Броўкі, 2018. – 208 с.

Райгойша, В.П. А хто там ідзе? // Тамсама. – С. 8–13 (На бел. і англ. мовах).

Райгойша, В.П. Каментар // Тамсама. – С.194–203 (а бел. і англ. мовах).

Райгойша, В.П. [Выказванне пра С. Алексіевіч] // ЛіМ. – 2018. – 1 чэрвеня. – С. 9 – [Партр.].

Рагойша, В. П. Раман Лубкіўскі як крэатыўны рэцыпіент творчасці Янкі Купалы ва Украіне // ЛіМ. – 2018. – 5 студзеня. – С. 6 [Фота: І. Бурсаў і Я. Янішчыц]. – С. 15 – 25.

Рагойша, В. П. Раманава дарога ў Беларусь // Справа: альманах: вып. 5. – Мінск: Смэлтак, 2018. – С. 174 – 186.

Рагойша, В. П. Кабржыцкая Таццяна Вячаславаўна // Янка Купала: энцыклапедыя. Т. 2. І–О / рэдкал.: У. У. Андрыевіч (гал. рэд.) [і інш.; у т. л. В.П. Рагойша]. – Мінск: Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2018. – С. 23–24.

Рагойша, В. П. Каламыйкавы верш // Янка Купала: энцыклапедыя. Т. 2. І–О / рэдкал.: У. У. Андрыевіч (гал. рэд.) [і інш.; у т. л. В.П. Рагойша]. – Мінск: Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2018.. – С. 29.

Рагойша, В. П. Калыханка // Янка Купала: энцыклапедыя. Т. 2. І–О / рэдкал.: У. У. Андрыевіч (гал. рэд.) [і інш.; у т. л. В.П. Рагойша]. – Мінск: Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2018.. – С. 35.

Рагойша, В. П. Катрэн // Янка Купала: энцыклапедыя. Т. 2. І–О / рэдкал.: У. У. Андрыевіч (гал. рэд.) [і інш.; у т. л. В.П. Рагойша]. – Мінск: Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2018. – С. 53.

Рагойша, В. П. Кацюбінскі Міхаіл Міхайлавіч // Янка Купала: энцыклапедыя. Т. 2. І–О / рэдкал.: У. У. Андрыевіч (гал. рэд.) [і інш.; у т. л. В.П. Рагойша]. – Мінск: Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2018. – С. 54.

Рагойша, В. П. Квінціла // Янка Купала: энцыклапедыя. Т. 2. І–О / рэдкал.: У. У. Андрыевіч (гал. рэд.) [і інш.; у т. л. В.П. Рагойша]. – Мінск: Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2018. – С. 56.

Рагойша, В. П. Клаўзула // Янка Купала: энцыклапедыя. Т. 2. І–О / рэдкал.: У. У. Андрыевіч (гал. рэд.) [і інш.; у т. л. В.П. Рагойша]. – Мінск: Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2018.. – С. 66.

Рагойша, В. П. Кочур Рыгор Парфіравіч // Янка Купала: энцыклапедыя. Т. 2. І–О / рэдкал.: У. У. Андрыевіч (гал. рэд.) [і інш.; у т. л. В.П. Рагойша]. – Мінск: Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2018.. – С. 76.

Рагойша, В. П. Купалаўскія канферэнцыі і чытанні // Янка Купала: энцыклапедыя. Т. 2. І–О / рэдкал.: У. У. Андрыевіч (гал. рэд.) [і інш.; у т. л. В.П. Рагойша]. – Мінск: Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2018. – С. 108–109.

Рагойша, В. П. Лірычны твор // Янка Купала: энцыклапедыя. Т. 2. І–О / рэдкал.: У. У. Андрыевіч (гал. рэд.) [і інш.; у т. л. В.П. Рагойша]. – Мінск: Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2018. – С. 141–142.

Рагойша, В. П. «Литература и воспитание трудящихся» // Янка Купала: энцыклапедыя. Т. 2. І–О / рэдкал.: У. У. Андрыевіч (гал. рэд.) [і інш.; у т. л. В.П. Рагойша]. – Мінск: Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2018. – С. 151.

Рагойша, В. П. Лубкіўскі Раман Мар’янавіч // Янка Купала: энцыклапедыя. Т. 2. І–О / рэдкал.: У. У. Андрыевіч (гал. рэд.) [і інш.; у т. л. В.П. Рагойша]. – Мінск: Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2018. – С. 164.

Рагойша, В. П. Лупал Іван Капітонавіч // Янка Купала: энцыклапедыя. Т. 2. І–О / рэдкал.: У. У. Андрыевіч (гал. рэд.) [і інш.; у т. л. В.П. Рагойша]. – Мінск: Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2018. – С. 166.

Рагойша, В. П. Лучук Уладзімір Іванавіч // Янка Купала: энцыклапедыя. Т. 2. І–О / рэдкал.: У. У. Андрыевіч (гал. рэд.) [і інш.; у т. л. В.П. Рагойша]. – Мінск: Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2018. – С. 171.

Рагойша, В. П. Любчанка Аркадзь Апанасавіч // Янка Купала: энцыклапедыя. Т. 2. І–О / рэдкал.: У. У. Андрыевіч (гал. рэд.) [і інш.; у т. л. В.П. Рагойша]. – Мінск: Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2018.. – С. 173.

Рагойша, В. П. Мішчанчук Мікалай Іванавіч // Янка Купала: энцыклапедыя. Т. 2. І–О / рэдкал.: У. У. Андрыевіч (гал. рэд.) [і інш.; у т. л. В.П. Рагойша]. – Мінск: Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2018. – С. 231.

Рагойша, В. П. Мушынскі Міхаіл Іосіфавіч // Янка Купала: энцыклапедыя. Т. 2. І–О / рэдкал.: У. У. Андрыевіч (гал. рэд.) [і інш.; у т. л. В.П. Рагойша]. – Мінск: Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2018. – С. 242–243.

Рагойша, В. П. Шлях да БДУ пачаўся з хаты на пляцы Волі // Актуальныя праблемы літаратуразнаўства і фалькларыстыкі : да 75-годдзя прафесара В. П. Рагойшы: зб. арт. / пад агул. рэд. Т. І. Шамякінай; склад. В. В. Прыемка. – Мінск: БДУ, 2018. – С. 6 – 13.

Рагойша, В. П. Франциск Скорина и белорусское стихосложение // Актуальныя праблемы літаратуразнаўства і фалькларыстыкі: да 75-годдзя прафесара В. П. Рагойшы: зб. арт. / пад агул. рэд. Т. І. Шамякінай; склад. В. В. Прыемка. – Мінск: БДУ, 2018. – С. 125–152.

Рагойша В.П., Шамякіна Т.І. Беларуская літаратура. Вучэбны дапаможнік для 9 класа ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання. Пад рэдакцыяй В.У.Праскаловіч, В.П.Рагойшы. Мінск, Нацыянальны інстытут адукацыі, 2019. С. 10-22, 44-52, 118-145, 201-219, 228-249.

Рагойша, В. П. Слоўнік літаратуразнаўчых тэрмінаў // Энцыклапедыя для школьнікаў і студэнтаў. У 12 т. Т. 8. Беларуская літаратура. – Мінск: Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2019. – С.418–488.

Rahojša Viačaslaŭ. Janka Kupala // A Poetic Treasury from Belarus: A celebration of the life and work of Vera Rich. – L.: Pablished by Hertfordshire Press, 2019. – P. 7–9. Лондон

Рагойша, В. П., Лук’янава, Т. В. Уводзіны ў літаратуразнаўства : электронны вучэбна-метадычны комплекс для спецыяльнасцей 1-21 05 01 «Беларуская філалогія (па напрамках)», 1-21 05 02 «Руская філалогія (па напрамках)», 1-21 05 04 «Славянская філалогія», 1-21 05 05 «Класічная філалогія», 1-21 05 06 «Рамана-германская філалогія», 1-21 05 07 «Усходняя філалогія» / В. П. Рагойша, Т. В. Лук’янава ; БДУ, Філалагічны фак., Каф. тэарэтычнага і славянскага літаратуразнаўства. – Мінск : БДУ, 2020. – 87 с. Справка о депонировании №007126062020 от 26.06.2020.

Верш. Паэзія: энцыклапедычны даведнік / пад рэд. В.П. Рагойшы. – Мінск: Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2020. – 472 с. – 500 экз.

Рагойша, В. П. Мастацкі пераклад: тэарэтычны аспект / В.П. Рагойша // Літаратуразнаўства. Фалькларыстыка: вучэб.-метад. дапам. В. П. Рагойша [і інш.]; пад рэд. В. П. Рагойшы, І. А. Чароты. – Мінск : БДУ, 2020. – С. 74–85.

Рагойша, В. П. Параўнальная паэтыка і мастацкі пераклад / В.П. Рагойша // Літаратуразнаўства. Фалькларыстыка : вучэб.-метад. дапам. В. П. Рагойша [і інш.]; пад рэд. В. П. Рагойшы, І. А. Чароты. – Мінск : БДУ, 2020. – С. 86–108.

Рагойша, В. П. Талант перевоплощения // Нёман. – 2020. – № 5. – С. 141–148 [А. Каляда].

Рагойша, В. П. Уклад прафесара Івана Дзенісюка (1924–2019) у развіццё ўкраінска-беларускіх літаратурных сувязей // Актуальныя праблемы беларусістыкі: Матэрыялы VІ Міжнароднага кангрэса беларусістаў. Мінск, 27–29 мая 2015 г.: зб. артыкулаў – Мінск: Кнігазбор, 2020. – С. 337–344. – (Беларусіка=Albaruthenica, кн. 40)

Рагойша, В. П. Ще одна сторінка давнього літопису дружби: листи Уладзіміра Караткевіча до Володимира Лучука // Українське літературознавство. 2020. Вип. 25. – Львів, 2020 (разом з Тарасом Лучуком).

Image

Ресурсы

Image
Image
jualtoto situs bandar toto togel online macau terpercaya jualtoto situs slot 4d dan bandar togel hadiah 4d 10 juta toto togel situs bandar togel online hadiah 4d 10 juta 2023 JUALTOTO: Situs Bandar Toto Togel Online Hadiah 4D 10 Juta JUALTOTO > Daftar Situs Bandar Toto Togel 4D Hadiah 10 Juta JUALTOTO > Situs Bandar Toto Togel Online Terbesar Terpercaya Situs Bandar Toto Togel Macau 4D Online Terpercaya Resmi 2023 JUALTOTO: Situs Bandar Togel Online Hadiah 4D 10 Juta Resmi