Сервисы

Рагойша Вячеслав Петрович
Телефон
+375 17 350-21-76
Адрес г. Минск, ул. К. Маркса, 31, ауд. 53,
Адрес 220030
Должность:
доктор филологических наук, профессор

Высшее учебное заведение, которое закончил, специальность: Белорусский государственный университет, филологический факультет, отделение белорусского и русского языка и литературы. Специальность "Филолог. Преподаватель белорусского и русского языков и литератур".


Научная степень, научное звание, должность: доктор филологических наук, профессор, академик Международной Академии наук Евразии, член Ученого совета филологического факультета БГУ и Ученого совета Национального научно-просветительского центра имени Ф. Скорины при Министерстве образования РБ, заместитель председателя Белорусского национального комитета школ содружества, член Совета Союза писателей Беларуси, член Научно-методического совета по высшему гуманитарному образованию РБ, заведующий кафедрой теории литературы БГУ.


Области литературоведения, в которых работает и может выступать в качестве эксперта, оппонента: история белорусской литературы; теория литературы; текстология; переводоведение; компаративистика.


Название кандидатской диссертации, год защиты, научный руководитель: "Паэтыка Максіма Танка: Культура вобраза. Характар верша", Минск, БГУ, 1967, научн. рук. - профессор М.Р. Ларченко.


Название докторской диссертации, год защиты: "Беларуская паэзія ХХ ст. у кантэксце ўсходнеславянскіх літаратур: Тыпалогія, рэцэпцыя, мастацкі пераклад", Москва, 1993, Институт мировой литературы им. А.М. Горького.


Количество научных публикаций: свыше 800.


Профиль в Академии Google

Основные научные и научно-методические публикации:

"Будзь і нам жа бацькам..." [Т.Шаўчэнка] // Звязда. - 2002. - 21 сак. [Пад псеўд. В.Качановіч].

Вяршыня беларускага пісьменства [Я.Купала] // Народная Воля. - 2002. - 6 ліп.

Чарговы форум купалазнаўцаў // ЛіМ. - 2002. - 12 ліп. [Пад псеўд. В.Качановіч].

Кіеў завітаў у Мінск // Кантакты і дыялогі. - 2002. -- № 5-6. - Адв. вокл.

Матэматыка літаратуры: курс "Тэорыя літаратуры" ў сярэдняй школе // Роднае слова. - 2002. -- № 6. - С.44-47.

Адгукніцеся, краязнаўцы! // Працоўная слава (Валожын). - 2002. - 21 верас.

Радзімазнаўцы, Ракаў чакае Вас! // ЛіМ. - 2002. - 4 кастр.

Невядомы аўтограф песняра [Я.Коласа] // Звязда. - 2002. - 2 ліст.

Верш у полілінгвальнай спадчыне Янкі Лучыны // Янка Лучына ў кантэксце самаідэнтыфікацыі беларускай літаратуры: матэрыялы Рэсп. навук. канф., Мінск, НАН Беларусі, 25 мая 2001 г.. - Мн., 2002. - С. 64-70.

Структура санетаў Янкі Купалы як перакладазнаўчая праблема // Янка Купала і Якуб Колас у кантэксце славянскіх літаратур: матэрыялы Міжнар. навук. канф., Мінск, НАН Беларусі, 3-4 кастр. 2002 г. - Мн: Бел. навука, 2002. - С. 195-200.

З верай у слова Купалы // Янка Купала і праблемы беларускага самапазнання: матэрыялы V Міжнар. Купалаўскіх чытанняў, Мінск, Дзярж. музей Я. Купалы, 7-8 снеж. 2000 г. - Мн., 2002,. - С. 3-4 [сумесна з Ж.Дапкюнас].

 На пераломе жалеза і песні: 1926 год у жыцці і творчасці Янкі Купалы // Тамсама. - С. 52-58.

Танізацыя беларускай сілабікі (на прыкладзе творчасці Янкі Лучыны) // Пісьменнік - мова - стыль: матэрыялы ІІ Міжнар. канф., прысв. 75-годдзю з дня нарадж. праф. Л.М.Шакуна, Мінск, БДУ, 15-16 лістап. 2001 г. - Мн., 2002. - Т.2. - С. 368-372.

Тое ж // Міфалогія - Фальклор - Літаратура: Праблемы паэтыкі. - Мн., 2002. - С. 88-93.

Настаўнік [М.Р.Ларчанка] // Імёнаў светлае аблічча: артыкулы, успаміны. - Мн.: БДУ, 2002. - С. 106-114.

Санетарый Янкі Купалы // Купала, Янка. Санеты: на бел., англ., ісп., ням., пол., рус., укр., фр. мовах / Янка Купала; укл. В.Рагойша, Ж.Дапкюнас. - Мн.: Маст. літ., 2002. - С. 251-258.

 Рэфрэн // Беларус. энцыклап.: у 18 т. - Мн., 2002. - Т. 14. - С. 34.

 Рэхаверш // Тамсама. - С. 34.

 Сапфічная страфа // Тамсама. -- С. 174.

 Спандэй // Беларус. энцыклап.: у 18 т. - Мн., 2002. - Т. 15. - С. 97.

 Спенсерава страфа // Тамсама. - С. 109.

 Стансы // Тамсама. - С. 150.

 Стапа // Тамсама. - С. 153.

 Стракаты верш // Тамсама. - С. 194.

 Страфа // Тамсама. - С. 202-203.

 Страфоід // Тамсама. - С. 203.

 Сямірадкоўе // Тамсама. - С. 348.

 Тактавік // Тамсама. - С. 395.

 Танічнае вершаскладанне // Тамсама. - С. 422.

 Танк Максім // Тамсама. - С. 423-424.

 Таўтаграма // Тамсама. - С. 461.

Таўталагічная рыфма // Тамсама. - С. 461.

Трайная рыфма // Тамсама. - С. 499.

Троп // Тамсама. - С. 528.

Ключ, якім адмыкаецца свет // Марозаў, З. Я ўсё часцей жадаю слухаць лета: Санеты, вянкі санетаў, вянок вянкоў санетаў / Змітрок Марозаў. - Мн.: Тэхнапрынт, 2002. - С. 3-12.

Уводзіны ў літаратуразнаўства. Вершаванне: курс лекцый. - Мн.: БДУ, 2002. - 140 с. - 200 экз.

Верш і паэзія // Маладосць. - 2003. -- № 1. - С. 157-167.

Сустрэча з беларускім Ікарам // ЛіМ. - 2003. - 21 лют. [Пра кн.: Максим Богданович. Стратим-лебідь. Львів: Світ, 2002].

Рытм - асноўная энергія верша // Маладосць. - 2003. -- № 3. - С. 142-152.

"Гэта нешта большае, чым выяўленне сімпатыі..." [Алесь Ганчар] // Крыніца=Славянскі свет. - 2003. -- № 3. - С. 19-24.

Гасцінец нашчадкам: невядомыя рукапісы Рыгора Крушыны // Голас Радзімы. - 2003. - 3 крас.

Нарачанская валошка [Таццяна Світа] // Звязда. - 2003. - 4 крас.

[Пра краязнаўства] // Краязнаўчая газета. - 2003. -- № 1 (крас.).

Новыя надзеі (Сучасныя беларуска-ўкраінскія літаратурныя сувязі) // Крыніца=Славянскі свет. - 2003. -- № 4. - С. 51-53.

Свята ў Львове // Звязда. - 2003. - 3 чэрв.

Уладзімір Казарын, сапраўдны інтэлігент // Голас Радзімы. - 2003. - 24 ліп.

Сеятель [Змітрок Марозаў] // Нёман. - 2003. -- № 9. - С. 179-185.

Душа яго з намі [Расул Гамзатаў] // ЛіМ. - 2003. - 14 лістап.

Сябар яго шасцідзесяцігадовай маладосці: Святлана Сомава ў жыцці і творчасці Якуба Коласа // Полымя. - 2003. -- № 11. - С. 168-200.

Мова - мáціца, апора нацыянальнай культуры і незалежнасці // Разнастайнасць моў і культур у кантэксце глабалізацыі: матэрыялы Міжнар. сімпозіума, Мінск, 9-10 ліп.: у 2-х  кн. - Мн.: БелСаЭс "Чарнобыль", 2003. - Кн. 1. - С. 167-175.

Ад санета да вянка вянкоў санетаў // Беларуская філалогія: зб. навук. прац вучоных філал. ф-та БДУ. - Мн., 2003. - Вып. 1. - С. 62-67.

Максім Танк і праблемы беларускага нацыянальнага самасцвярдджэння // Танкаўскія чытанні "Максім Танк і сучасны літаратурны працэс": матэрыялы Рэсп. навукова-практ. канф., Мінск, БДПУ імя М.Танка, 17-18 верас. 2002 г. - Мн.: БДПУ, 2003. - С. 16-23.

Паэма Максіма Танка "Люцыян Таполя": спроба новага прачытання // Міфалогія - Фальклор - Літаратура: Праблемы паэтыкі: навук. зб. - Мн., 2003. - Вып. 2. - С. 166-171.

Беларуска-ўкраінскія літаратурныя сувязі: сучасны стан і перспектывы // Славянскія літаратуры ў сусветным кантэксце: матэрыялы VІ Міжнар. навук. канф., Мінск, БДУ, 8-10 кастр. 2003 г.: у 2- ч. - Мн.: РІВШ БДУ, 2003. - Ч. 2. Тыпалогія. Кантакталогія. Тэорыя літаратуры і культуры. - С. 176-180.

Уры Фінкель і Якуб Колас: штрых да гісторыі ўзаемадачыненняў // Каласавіны: "Творчая спадчына Якуба Коласа ў кантэксце сучаснага літаратурнага працэсу": матэрыялы Міжнар. навук. канф., прысв. 120-годдзю з дня нарадж. народнага паэта Беларусі Якуба Коласа // Мн., 2003. - С. 30-33.

Праблема дзяржаўнай незалежнасці Беларусі і яе мастацкае ўвасабленне ў публіцыстыцы Янкі Купалы // Дурналістыка-2003: матэрыялы 5-й Міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, БДУ, 4-5 снежня 2003 г. - Мн., 2003. - Вып 5. - С. 205-207.

Майстэрства Янкі Купалы-санетапісца // Янка Купала і еўрапейскі літаратурны працэс: матэрыялы VІ Міжнар. Купалаўскіх чытанняў, Мінск, Дзярж. літ. музей Я.Купалы, 4-5 ліп. 2002 г. - Мн.: Бел. кнігазбор, 2003. - С. 149-153.

Еўрапейскасць Янкі Купалы // Тамсама. - С. 3-4 [сумесна з Ж.Дапкюнас].

Александр Пушкин: белорусский контекст // Крымский пушкинский научный сборник. Русская культура и славянский мир. - Симферополь: Крымский Архив, 2003. - Вып 3 (12). - С. 83-88.

На пераломе жалеза і песні // Маракоў, В. Рабінавая ноч: вершы / Валерый Маракоў. - Мн.: Маст. літ,, 2003. - С. 5-28.

Слова да чытача // Шамякіна, С. Verbo tenus (У прасторы слова): філалагічныя эцюды / Святлана Шамякіна. - Мн.: РІВШ БДУ, 2003. - С. 3-4.

Трыялет // Беларус. энцыклап.: у 18 т. - Мн., 2004. - Т. 16. - С. 12.

Тэрцына // Тамсама. - С. 142-143.

Тэрцэт // Тамсама. - С. 143.

Унутраная рыфма // Тамсама. - С. 238.

Усечаная рыфма // Тамсама. - С. 266.

Халасты радок // Тамсама. - С. 528.

Харэй // Тамсама. - С. 558.

Праграма факультатыва "Прыкладное літаратуразнаўства": вучэб. праграма для ВНУ па спецыяльнасці Д.21.05.01 "Беларуская філалогія" / склад. В.П.Рагойша, М.П.Кенька, Т.А.Марозава, П.П.Ткачова; пад рэд. В.П.Рагойшы. - Мн,: РІВШ БДУ, 2003. - 18 с.

Беларуская літаратура: VІІІ-ХІ класы: праграмы для ўстаноў, якія забяспечваюць атрым. сярэд. адукацыі з паглыбл. вывуч. бел. літ. - Мн.: Нац. інстытут адукацыі, 2003. - 136 с. [агульн. навук. кіраўн., напіс. асобных раздзелаў].

Танк, Максім. Мне пару крыл дало юнацтва...: Выбр. лірыка / Максім Танк; уклад., біяграф. даведка В.П.Рагойшы. - Мн.: Маст. літ., 2003. - 480 с. - 2500 экз.

На шляху да Парнаса: Даведнік маладога літаратара. - Мн.: Маст. літ., 2003. - 160 с. - 2000 экз.-Рэц.: Шупенька, Генадзь. Пуцяводнік па Парнасу // Звязда. - 2004. -6 лют.

Ракаўскай СШ - 140 гадоў // Наша Слова. - 2004. - 14 студз.

З юбілеем, родная школа! // Звязда. - 2004. - 23 студз.

А можа, будзе і ліцэй? // Краязнаўчая газета. - 2004. -- № 4 (студзень).

Любіў паэтаў беларускіх [Якаў Хялемскі] // ЛіМ. - 2004. - 6 лют.

Блізкай была для яе Беларусь [Леся Украінка] // ЛіМ. - 2004. - 5 сак.

Яшчэ адна старонка сувязяў (Да 190-годдзя з дня нараджэння Тараса Шаўчэнкі) // ЛіМ. - 2004. - 12 сак.

«Ракаў - гэта не Кракаў, але...» // Роднае слова. - 2004. -- № 4. - С. 106-108.

Долучення (Шевченківська мозаїка) // Шевченкова дорога в Білорусь: літературно-публіцистичний збірник/ за ред. Р.Лубківського. - Львів: Світ, 2004. - С. 195-199 [Перекл. Р.Лубківського].

Він (Пам'яті Тараса Шевченко) // Там же. - С. 199-201 [Перекл. Р.Лубківського].

Свято у Львові // Там же. - С. 201-204 [Перекл. З.Гук].

«Будь же і нам батьком...» // Там же. - С. 69-71 [Пад псеўд. В.Качановіч].

Білоруський ренесанс Шевченко, або Свято не лише на рік... (Діалог між Вячеславом Рагойшею та Романом Лубківським) // Там же. - С. 234-246.

Испытание верностью [Максим Танк] // Моя столица. - Мн.: Бел. союз журналистов, 2004. - С. 352-368.

Сустрэча навукоўцаў і свята ў раёне (V Міжнародныя Ракаўскія чытанні) // Краязнаўчая газета. - 2004. -- № 25 (ліпень).

Стратим-лебедь: траектория полета. Что думают люди науки и искусства о Максиме Богдановиче // СБ=Беларусь сегодня. - 2004. - 1 июля [Бесед. Л.Рублевская].

Асэнсавана літаратурнае стагоддзе // Голас Радзімы. - 2004. - 19 жн. - Рэц. на кн.: Гісторыя беларускай літаратуры ХХ стагоддзя: у 4 т., 5 кн. - Мн.: Бел. навука, 1999-2003.

Колькі цудаў мае Беларусь [Анатоль Бутэвіч] // Звязда. - 2004. - 24 жн.

Яго сінявокі ліпень [Браніслаў Стэпанюк] // ЛіМ. - 2004. - 27 жн.

Паэтыка страфы: гіперстрофіка Аркадзя Куляшова // Роднае слова. - 2004. -- № 10. - С. 22-24.

І прыйшоў Шаўчэнка ў Беларусь... // Звязда. - 2004. - 23 лістап. - Рэц. на кн.: Шевченкова дорога в Білорусь. - Львів: Світ, 2004.

Тое ж // Українець в Білорусі. - 2004. -- № 5. - С. 5.

Экзатычная рыфма // Беларус. энцыклап.: у 18 т. - Мн.: 2004. - Т. 18, кн. 1. - С. 68.

Элегічны двуверш // Тамсама. - С. 82.

Элегія // Тамсама. - С. 83.

Эліпсіс // Тамсама. - С. 109.

Эпас // Тамсама. - С. 138.

Эпіграма // Тамсама. - С. 139-140.

Эпіфара // Тамсама. - С. 145.

Ямб // Тамсама. - С. 266.

Зорка паэта [Алег Лойка] // Лойка, Алег. Дрэва жыцця. - Слонім, 2004. - С. 522-529.

Гіперстрофіка Аркадзя Куляшова // Куляшоўскія чытанні: матэрыялы  Міжнар. навук. канф., МДУ імя А.Куляшова, 11-12 снежня 2003 г.: у 2 ч. - Магілёў, 2004. - Ч. 1. - С. 38-44.

Беларуска-ўкраінскія літаратурныя сувязі (1990-я гг. - пачатак ХХІ ст.) // Беларусь - Украіна: гістарычны вопыт узаемаадносін: матэрыялы Міжнар. навук. канф., Мінск, НАН Беларусі, 18-19 сак. 2003 г. - Мн.: Ін-т гісторыі НАН Беларусі, 2004. - С. 401-405.

Нетрадыцыйная строфіка Аркадзя Куляшова // Міфалогія - Фальклор - Літаратура: Праблемы паэтыкі: зб. навук. прац. - Мн.: РІВШ БДУ, 2004. - Вып. 3. - С. 145-155.

Тэорыя літаратуры ў БДУ: ад першых напрацовак да сістэмных даследаванняў // Актуальныя праблемы тэорыі літаратуры і фальклору: працы членаў кафедры тэорыі літаратуры БДУ. - Мн.: Бестпрынт, 2004. - С. 3-15.

Інфармацыйная прастора "Нашай Нівы" і ўсходнеславянскі друк пачатку ХХ стагоддзя // Журналістыка - 2004: матэрыялы VІ Міжнар. навук.-практ. канф., прысв. 60-годдзю факультэта журналістыкі, Мінск, БДУ, 2-3 снежня. - Мн.: БДУ, 2004. - с. 157-159 [Сумесна з Т.Кабржыцкай].

Праграма курса на выбар "Літаратурная творчасць" (Х клас, 32 гадзіны) // Беларуская мова і літаратура. - 2004. -- № 6. - С. 9-12.

Лексіка-семантычныя асаблівасці сучаснай урбаніміі Мінска // Язык и социум: малериалы VІ Междунар. науч. конф., Минск, БГУ, 3-4 дек. 2004 г.: в 2 ч. - Мн.: РИВШ БГУ, 2004. - Ч. 2. - С. 112-115.

Беларуская літаратура: эксперым. вуч. праграма для ХІ кл. устаноў, якія забяспечв. атрым. агульнай сярэд. адукацыі, з бел. і рус. мовамі навучання з 12-гадовым тэрмінам навучання з павыш. і паглыб. узроўнямі вывуч. прадмета / дапушч. Міністэрствам адукацыі РБ; пад навук. рэд. В.П.Рагойшы. - Мн.: Мінадукацыі РБ, 2004. - 50 с. [у сааўт.].

Беларуская літаратура: эксперым. вуч. дапаможнік для ХІ кл. устаноў, якія забяспечв. атрым. агульнай сярэд. адукацыі, з бел. і рус. мовамі навучання з 12-гадовым тэрмінам навучання  (павыш. і паглыб. узроўні) / дапушч. Міністэрствам адукацыі РБ; пад. рэд. праф. В.П.Рагойшы. - Мн.: Маст. літ., 2004. - 480 с. - 300 экз. [у сааўт.].

Навука вершавання: эксперым. праграма курса на выбар для вучняў 11-12 кл. устаноў, якія забясп. атрым. агульнай сярэд. адукацыі, з бел і рус. мовамі навуч. з 12-гадовым тэрмінам навучання / рэкаменд. навук.-метад. установай "Нац. ін-т адукацыі Мінадукацыі РБ". - Мн.: Беллітфонд, 2004. - 12 с.

Навука вершавання: эксперым. дапаможнік на выбар для вучняў 11-12 кл. устаноў, якія забясп. атрым. агульнай сярэд. адукацыі, з бел і рус. мовамі навуч. з 12-гадовым тэрмінам навучання. - Мн.: Беллітфонд, 2004. - 240 с. - 115

Уводзіны ў літаратуразнаўства: Вершаванне: вучэбна-метадычны комплекс для студэнтаў філалагічнага факультэта. - Мн.: БДУ, 2004. - 120 с. - 100 экз.

Паэтычны слоўнік. - 3-е выд., дапрац. і дапоўн. - Мн.: Бел. навука, 2004. - 576 с. - 2000 экз. - Рэц.: Гілевіч, Н. Калі кніга - як свята // Звязда. - 2004. - 4 снежня; Рублеўская, Л. [Рэцэнзія] // СБ=Беларусь сегодня. - 2004. - 16 дек.; Шамякіна, Т. Аналітыка паэзіі // Полымя. - 2004. -- № 2. - С. 211-216;  Гаравы, М. Сапраўдны космас // Народная Воля. - 2005. - 22 лют.; Лашук, А. Паэтычны слоўнік ад "А" да "Я" // Працоўная слава. - 2005. - 12 сак.

Моўны воблік сталіцы // Звязда. - 2005. - 9 крас.

Тэлегутарка з Уладзімірам Караткевічам // Звязда. - 2005. - 25 лістап.

Невядомы Уладзімір Караткевіч // Беларускі гістарычны часопіс. - 2005. -- № 11. - С. 11-16.

Лірыка Якуба Коласа перыяду Вялікай Айчыннай вайны // Веснік БДУ. Сер. 4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. - 2005. -- № 3. - С. 3-8.

"Дыплём" Уладзіміра Караткевіча // Караткевіч, Уладзімір. Быў. Ёсць. Буду: успаміны, інтэрв'ю, эсэ. - Мн.: Маст. літ., 2005. - С. 256-259.

Дунін-Марцінкевіч як творчая асоба // Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч і працэс міжславянскіх літаратурных узаемасувязяў: матэрыялы V Міжнар. Ракаўскіх чытанняў, в. Пяршаі Валожынскага р-на, 20 чэрв. 2004 г. - Мн.: ВТАА "Права і эканоміка", 2005. - С. 6-10.

Прадслоўе // Нараджэнне класіка: матэрыялы VІІ Міжнар. Купалаўскіх чытанняў, Мінск, 17-18 чэрв. 2004 г. - Мн.: Нац б-ка Беларусі, 2005. - С. 6-7.

"...Беларусы нікога не маюць": Феномен Янкі Купалы // Тамсама. - С. 8-13.

Ахоўнік душы народа [Рыгор Шырма] // Фалькларыстычныя даследаванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі. - Мн.: Бестпрынт, 2005. - Вып. 2. - С. 5-11.

Лірыка, народжаная вайной [Якуб Колас] // Каласавіны. Лёс пісьменніка - лёс народа: матэрыялы навук. канф., прысв. 60-годдзю вызвал. Беларусі ад ням.-фашысц. захопнікаў, Мінск, 3-4 лістап. 2004 г. - Мн.: Выд. цэнтр БДУ, 2005. - с. 28-38.

Міхайла Драгаманаў-публіцыст і Беларусь // Журналістыка-2005: На скрыжаванні часу і прасторы: матэрыялы VІІ Міжнар. навук.-практ. канф., прысв. 80-годдзю Бел. радыё і 50-годдзю Бел. тэлебачання, Мінск, БДУ, 1-2 снежня 2005 г. - Мн.: БДУ, 2005. - С. 185-187 [Сумесна з Т.Кабржыцкай].

Маргінальныя жанры верша ў рускай і беларускай паэзіі // Сб. науч. работ студентов высших учеб. заведений РБ «НИИРС 2003-2004»: в 2 ч. - Мн.: ВЭВЭР, 2005. - Ч. 2. - С. 113 [Сумесна з М.Мартысевіч].

Асаблівасці страфічнай арганізацыі верша Аркадзя Куляшова // Актуальныя праблемы сучаснага літаратурнага працэсу: матэрыялы Рэсп. навук. канф., Мінск, 31 мая 2004 г. - Мн.: Ін-т літ-ры імя Я.Купалы НАН Беларусі, 2005. - С. 182-190.

Беларуская літаратура: ІХ-Х класы: Базавы, павышаны і паглыблены ўзроўні: Праграмы для ўстаноў, якія забяспеч. атрым. агульнай сярэд. адукацыі, з бел і рус. мовамі навуч. з 12-гадовым тэрмінам навучання / пад рэд. В.П.Рагойшы (паглыбл. узровень). - Мн.: Нац. ін-т адукацыі, 2005. - 80 с. [у сааўт.].

Міхаіл Іосіфавіч Мушынскі (Да 75-годдзя з дня нараджэння) // Весці НАН Беларусі. Серыя гуманіт. навук. - 2006. -- № 1. - С. 124-125.

Алег Антонавіч Лойка (Да 75-годдзя з дня нараджэння) // Весці НАН Беларусі. Серыя гуманіт. навук. - 2006. -- № 2. - С. 120-122.

Захавальніца шляхетнага духу Беларусі: Жана Дапкюнас і Дзяржаўны літаратурны музей Янкі Купалы // Роднае слова. - 2006. -- № 3. - С. 102-104.

Кафедра тэорыі літаратуры: здабыткі першага пяцігоддзя ХХІ ст. // Веснік БДУ. Сер. 4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. - 2006. -- № 2. - С. 25-28.

Ён! (Памяці Тараса Шаўчэнкі) // Українець в Білорусі. - 2006. -- № 1 (25), січень-березень. - С. 3.

Талент, азораны чалавечнасцю: Плён працы Генадзя Шупенькі // Роднае слова. - 2006. -- № 4. - С. 95-96.

Беларуская літаратура ХХ стагоддзя: Агульны агляд // Тамсама. - С. 36-40.

Беларуская літаратура ХХ стагоддзя: Перыядызацыя // Роднае слова. - 2006. -- № 5. - С. 49-52.

Беларуска-ўкраінскія літаратурныя сувязі: Развагі пра сучасны стан і перспектывы // Роднае слова. - 2006. -- № 6. - С. 74-77.

Неспадзяваны Іван Франко // Полымя. - 2006. -- № 8. - С. 129.

Наш класік і сучаснік - Максім Багдановіч // Звязда. - 2006. - 9 снежня [Гутар. Т.Падаляк].

"Добра, калі па зямлі ходзяць твае аднадумцы": Лісты з каментарыямі [Надзея Батурыцкая] // Надзея. - Мн., 2006. - С. 19-21.

Пра фалькларызацыю літаратурных тэкстаў // Фалькларыстычныя даследаванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. артыкулаў. - Мн.: Бестпрынт, 2006. - Вып. 3. -- С. 5-11.

Сучасныя беларуска-ўкраінскія літаратурныя ўзаемадачыненні // Droga ku wzajemnosci: Tom jubileuszowy dedykowany Profesorowi Aleksandrowi Barszczewskiemu. - Warszawa, 2006. - S. 201-211.

Амерыканская рэчаіснасць пачатку ХХ ст. у адлюстраванні Кастуся Стахоўскага // Американистика как предмет научного познания: материалы 2-й Междунар. науч. конф., Минск, БДПУ им. М.Танка, 12-14 мая 2004 г. - Мн.: БДПУ, 2006. - С. 76-79.

Сейбіт // Марозаў, З. Апакаліпсіс душы: вянок вянкоў санетаў / Змітрок Марозаў. - Мн.: Канфіда, 2006. - С. 3-14.

В стихии русской речи // Тамсама. - С. 495-502.

Франко, І. Народзе мой...: Творы / Іван Франко; уклад., пераклад і пасляслоўе В.Рагойшы. - Мн.: Маст. літ., 2006. - 256 с. - 2000 экз.

З Франковае крыніцы: пасляслоўе перакладчыка // Тамсама. - С. 249-254.

Люблю наш край...: Валожыншчына літаратурная: паэзія, проза, драматургія, публіцыстыка, ліставанне / уклад,, падрыхт. тэкстаў і каментарый В.Рагойшы. - Мн.: Маст. літ., 2006. -- 496 с. - 1000 экз.

Пачынальнік польскага славяназнаўства [Мар'ян Здзяхоўскі] // Тамсама. - С. 59-63.

Паэт-самавук з Валожына [Стары Улас] // Тамсама. - С. 76-80.

"Амерыканец" з-пад Ракава [Кастусь Стахоўскі] // Тамсама. - С. 111-115.  

Верны сын свайго народа [Уры Фінкель] // Тамсама. - С. 144-148.

Беларуская літаратура: V-Х класы. Базавы, павышаны і паглыблены ўзроўні. Праграмы для ўстаноў, якія забяспеч. атрым. агульнай сярэд. адукацыі, з бел і рус. мовамі навуч. з 12-гадовым тэрмінам навучання / зацв. Міністэрствам адукацыі РБ; пад рэд. В.П.Рагойшы (паглыбл. узровень). - Мн.: Нац. ін-т адукацыі, 2006. - 144 с. [у сааўт.].

Уводзіны ў літаратуразнаўства: вучэб. праграма для ВНУ па спецыяльнасцях: 1-21 05 01 "Беларуская філалогія", 1-21 05 02 "Руская філалогія", 1-21 05 04 "Славянская філалогія", 1-21 05 05 "Класічная філалогія", 1-21 05 06 "Рамана-германская філалогія", 1-21 05 07 "Усходняя філалогія" / зацв. ВМА ВНУ РБ па гуманіт. адукацыі; склалі В.П.Рагойша, М.П.Кенька, Т.А.Марозава; пад навук. рэд. праф. В.П.Рагойшы. - Мн.: РІВШ, 2006. - 28 с.

Беларуская літаратура: вуч. дапаможнік для 9 класа ўстаноў, якія забяспеч. атрым. агульнай сярэд. адукацыі, з бел і рус. мовамі навуч. з 12-гадовым тэрмінам навучання (паглыблены ўзровень): у 2 ч. / дапушч. Міністэрствам адукацыі РБ; пад рэд., з прадм. праф. В.П.Рагойшы - Мн.: Маст. літ., 2006. - Ч. 1. - 376 с.

Беларуская літаратура: вуч. дапаможнік для 9 класа ўстаноў, якія забяспеч. атрым. агульнай сярэд. адукацыі, з бел і рус. мовамі навуч. з 12-гадовым тэрмінам навучання (паглыблены ўзровень): у 2 ч. / дапушч. Міністэрствам адукацыі РБ; пад рэд. праф. В.П.Рагойшы - Мн.: Маст. літ., 2006. - Ч. 2. - 376 с.

З літаратуры нацыянальнага Адраджэння: Агульная характарыстыка эпохі // Тамсама. - С. 3-9.

Францішак Багушэвіч // Тамсама. - С. 9-54.

Янка Купала // Тамсама. - С. 152-227.

Максім Багдановіч // Тамсама. - С. 309-351.

Алесь Гарун // Тамсама. - С. 351-369.

Гипербола // Республика Беларусь: энциклопедия: в 6 т. - Мн., 2006. - Т.3. - С. 37-38.

Мова - прадмет дзяржаватворчы // Звязда. - 2007. - 6 сак.

Захавальнік і ахоўнік [Антось Рагойша] // Наша Слова. - 2007. - 4 крас.

Земляком сваім я ганаруся [Янка Купала] // Мінская праўда. - 2007. - 7 ліп.

Каб Беларусь стала шырока вядомай у свеце... [Адам Мальдзіс] // Звязда. - 2007. - 7 жніўня.

Шчыры голас Бацькаўшчыны [Адам Мальдзіс] // ЛіМ. - 2007. - 10 ліп.

Каб ведалі... [Максім Танк] // Полымя. - 2007. -- № 9. - С. 108-114.

Янка Купала // Беларуская літаратура: вуч. дапаможнік для 10 класа ўстаноў, якія забяспеч. атрым. агульнай сярэд. адукацыі, з бел і рус. мовамі навуч. з 12-гадовым тэрмінам навучання. Базавы і павышаны ўзроўні / дапушч. Міністэрствам адукацыі РБ; пад рэд. праф. Дз.Я.Бугаёва - Мн.: Маст. літ., 2007. - С.

Максім Танк // Тамсама. - С.

Метонимия // Республика Беларусь: энциклопедия: в 6 т. - Мн., 2007. - Т. 4. - С. 731.

Метрическое стихосложение // Там же. - С. 732-733.

Народное стихосложение // Республика Беларусь: энциклопедия: в 6 т. - Мн., 2007. - Т. 5. - С. 319-320.

Ода // Там же. - С. 527.

Жанравая своеасаблівасць лірыкі Якуба Коласа перыяду Вялікай Айчыннай вайны // Вялікая Айчынная вайна ў мастацкай літаратуры: матэрыялы Рэсп. навук. канф., Мінск, 27 крас. 2005 г. - МН.: БДУ, 2007. - С. 22-30.

Пра Мальдзіса - тэлеграфным стылем // Беларусь і беларусы ў прасторы і часе: зборнік да 75-годдзя Адама Мальдзіса. - Мн.: Лімарыус, 2007. - С. 77-82.

Полюс цяпла: Вершы. - Мн.: Кнігазбор, 2007. - 180 с. - 300 экз. - Рэц.: Полюс цяпла Вячаслава Рагойшы // Наша Слова. - 2007. - 18 ліп.; [Інфармацыя] /ЛіМ. - 2007. - 7 верас.; Сенатарава, Н. "Полюс цяпла" Вячаслава Рагойшы // ЛіМ. - 2007. - 28 снежня; Мішчанчук, М. Свой знак быцця... // Полымя. - 2008. -- № 4. - С. 169-171.

Першы класік (Да 200-годдзя з дня нараджэння Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча) // Беларуская думка. - 2008. -- № 2. - С. 70-74.

Невядомы Янка Купала // ЛіМ. - 2008. - 2 мая.

Лангбард быў бы задаволены // ЛіМ. - 2008. - 9 мая.

Класік № 1 [Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч] // Краязнаўчая газета. - 2008. -- № 19, май; [працяг] // Там жа. - 2008. -- № 20, май.

Збіральнік і захавальнік моўных скарбаў [Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч] // Краязнаўчая газета. - 2008. -- № 25, ліпень; [працяг] // Там жа. - 2008. -- № 26, ліпень.

Напісана рукой Купалы... Аўтографы песняра з музейных фондаў // Роднае слова. - 2008. -- № 7. - С. 3-5.

Відкритий лист українським друзям // Дзвін (Львів). - 2008. -- № 4. - С. 141-143 [Сумесна з Т.Кабржыцкай].

Автор перевода и автор оригинала [Змітрок Марозаў, Андрэй Цяўлоўскі] // Нёман. - 2008. -- № 7. - С. 156-163.

Тры "Білорусі" Уладзіміра Сасюры // Полымя. - 2008. -- № 10. - С. 143-148 [Сумесна з Т.Кабржыцкай].

Капыты салаўёў у Купалаўскім парку // Звязда. - 2008. - 25 кастр. [Сумесна з Юрыем Градавым, Леанідам Левіным, Барысам Юрціным].

Вучымся быць краязнаўцамі // Краязнаўчая газета. - 2008. -- № 40, кастрычнік.

Янка Багдановіч і Рыгор Шырма // Фалькларыстычная спадчына Р.Шырмы і Г.Цітовіча: вопыт збіральніцкай, навуковай і папулярызатарскай дзейнасці ў кантэксце праблем адраджэння традыцыйнай культуры вёскі: матэрыялы ІV Міжнар. навук. канф., Мінск, БДУ, 29-30 лістапада 2007 г. - Мн.: Паркус плюс, 2008. - С. 78-80.

Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч - фалькларыст // Фалькларыстычныя даследаванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. артыкулаў. - Мн.: Бестпрынт, 2008. - Вып. 5. - С. 33-42.

Даследчык і прапагандыст славянскай супольнасці (Да 100-годдзя з дня нараджэння М.Р.Ларчанкі) // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай: матэрыялы VІІІ Міжнар. навук. канф., прысв. 125-годдзю з дня нарадж. Янкі Купалы і Якуба Коласа, Мінск, БДУ, 1-3 лістапада 2007 г. - Мн.: Выд. цэнтр БДУ, 2008. - С. 248-251.

Беларуская літаратура ХХ ст. у сістэме ўсходнеславянскай літаратурнай супольнасці // Феномен пагранічча: польская, украінская і беларуская літаратуры - уплывы і ўзаемадзеянне: зб. артыкулаў. - Мн.: Кнігазбор, 2008. - С. 144-152.

Максім Танк - майстар вершаванага слова // Шостыя Танкаўскія чытанні: да 125-годдзя з дня нарадж. Янкі Купалы і Якуба Коласа і 95-годдзя з дня нарадж. Максіма Танка: зб. навук. артыкулаў. - Мн.: МДПУ, 2008. - С. 58-60.

Пушкинские традиции в творчестве Янки Купалы (К 125-летию со дня рождения белорусского песняра) // Вестник Крымских литературных чтений: сб. науч. Статей и материалов. - Симферополь: Крымский Архив, 2008. - Вып. 4. - С. 191-198.

Верш Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча // Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч у еўрапейскім кантэксце: матэрыялы Міжнар. навук. канф., прысв. 200-годдзю В. Дуніна-Марцінкевіча, Мінск, НАН Беларусі, 5-6 лютага 2008 г. - Мн.: Бел. навука, 2008. - С. 182-192.

Рукапісная спадчына Янкі Купалы: каталог / навук. рэд. і аўтар прадмовы В.П.Рагойша. - Мн.: Чатыры чвэрці, 2008. - 480 с. - 300 экз.

Рукапісы Янкі Купалы // Тамсама. - С. 7-14.

Мае браты, мае суседзі: творы пісьменнікаў блізкага замежжа / уклад., уступ. арт. Т.Кабржыцкай і В.Рагойшы. - Мн.: Маст. літ., 2008. - 752 с. - 3000 экз. - Рэц.: Дзюкава, Э. [Рэцэнзія] // Роднае слова. - 2008. -- № 12. - С. 35; Шамякіна, М. З павагай і любоўю да братоў // ЛіМ. - 2009. - 30 студз.

Літаратура братоў і суседзяў // Тамсама. - С. 5-8 [Сумесна з Т.Кабржыцкай].

Украінская літаратура // Тамсама. - С. 9-17 [Сумесна з Т.Кабржыцкай].

Тарас Шаўчэнка // Тамсама. - С. 18-20 [Сумесна з Т.Кабржыцкай].

Іван Катлярэўскі // Тамсама. - С. 75-76 [Сумесна з Т.Кабржыцкай].

Іван Франко // Тамсама. - С. 97-99 [Сумесна з Т.Кабржыцкай].

Міхайла Кацюбінскі // Тамсама. - С. 166-168 [Сумесна з Т.Кабржыцкай].

Леся Украінка // Тамсама. - С. 208-211 [Сумесна з Т.Кабржыцкай].

Васіль Стафанік // Тамсама. - С. 284-285 [Сумесна з Т.Кабржыцкай].

Паўло Тычына // Тамсама. - С. 307-308 [Сумесна з Т.Кабржыцкай].

Максім Рыльскі // Тамсама. - С. 314-316 [Сумесна з Т.Кабржыцкай].

Польская літаратура // Тамсама. - С. 324-331 [Сумесна з Т.Кабржыцкай].

Адам Міцкевіч // Тамсама. - С. 332-334 [Сумесна з Т.Кабржыцкай].

Юльюш Славацкі // Тамсама. - С. 401-402 [Сумесна з Т.Кабржыцкай].

Юзаф Крашэўскі // Тамсама. - С. 420-421 [Сумесна з Т.Кабржыцкай].

Эліза Ажэшка // Тамсама. - С. 476-477 [Сумесна з Т.Кабржыцкай].

Латышская літаратура // Тамсама. - С. 583-586 [Сумесна з Т.Кабржыцкай].

Яніс Райніс // Тамсама. - С. 587-588 [Сумесна з Т.Кабржыцкай].

Літоўская літаратура // Тамсама. - С. 654-658 [Сумесна з Т.Кабржыцкай].

Крысціёнас Данелайціс // Тамсама. - С. 659-660 [Сумесна з Т.Кабржыцкай].

Чэшская літаратура // Тамсама. - С. 695-698 [Сумесна з Т.Кабржыцкай].

Бажэна Немцава // Тамсама. - С. 699-701 [Сумесна з Т.Кабржыцкай].

Рагойша, А; Рагойша, К. Нам сняцца сны пра Беларусь: вершы, эсэ, успаміны / Антось Рагойша, Кастусь Рагойша; уклад., падр. тэкстаў і каментар В.Рагойшы. - Мн.: Кнігазбор, 2008. - 152 с. - 200 экз. - Рэц.: [Б. п.] // Звязда. - 2009. - 17 лют.; Далідовіч, Г. Рагойшы // Краязнаўчая газета. - 2009. -- № 6, люты.

Дзядзька Косця // Тамсама. - С. 5-12.

Дзядзька Антось // Тамсама. - С. 69-73.

"Вершы мае - часовыя прыстанішчы..." Максім Танк - майстар вершаванага слова // Роднае слова. - 2009. - № 1. - С. 20-23.

Паміж Польшчай і Расіяй: Марцінкевічаўскі трыпціх // Полымя. - 2009. -- № 1. - С. 164-180.

Пару слоў напярэдадні кірмашу... // Звязда. - 2009. - 11 лют.

Візіт друзів [Дмытро Паўлычка, Раман Лубкіўскі] // Краязнаўчая газета. - 2009. -- № 7, люты.

Невядомы аўтограф Ларысы Геніюш // Краязнаўчая газета. - 2009. -- № 11, сакавік.

Роднае зямлі ўдзячны сын [Генадзь Каханоўскі] // ЛіМ. - 2009. - 15 мая.

Кантакты Рамана Іванычука і Уладзіміра Караткевіча (паводле ліставання) // Український вимір: зб. матер. Міжнар. наук.-практ. конф. «Українсько-білоруські культурні зв'язки: історія і сучасність». --  Чернігів: КП «Видавництво «Чернігівські обереги», 2009. - Вип. 2 (7). - С. 59-62.

Навуковы дыскурс Янкі Саламевіча (да 70-годдзя з дня нараджэння) // Фалькларыстычныя даследаванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. артыкулаў. - Мн.: Бестпрынт, 2009. - Вып. 6. - С. 6-9.

Слова падзячнае Генадзю Каханоўскаму // Каханоўскі і яго час: матэрыялы Рэсп. навук.-краязн. канферэнцыі, Маладзечна, 12 сак. 2009 г. - Маладзечна: Цэнтр. раённая б-ка, 2009. - С. 32-36.

З хаты на пляцы волі // З росных сцяжын: аўтабіяграфіі пісьменнікаў Беларусі [Рагойша В.П.]. - Мн.: Літаратура і Мастацтва, 2009. - С. 339-347.

Роля творчай асобы ў развіцці міжславянскіх літаратурных сувязей // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай: матэрыялы ІХ Міжнар. навук. канф., прысв. 70-годдзю філфака БДУ. Мінск, 15-17 кастр. 2009 г. У 2 ч. / Пад рэд. В. П. Рагойшы; рэдкал.: В. П. Рагойша (гал. рэд.) [і інш.]. - Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2010. - Ч. 1. С. 3-8.

Акцэнтна-складовы верш // Культура Беларусі: энцыклапедыя. - Мінск: Бел. энц. імя П. Броўкі, 2010. - С. 99.

Акцэнтны верш // Культура Беларусі: энцыклапедыя. - Мінск: Бел. энц. імя П. Броўкі, 2010. - С. 99.

Амаграфічная рыфма // Культура Беларусі: энцыклапедыя. - Мінск: Бел. энц. імя П. Броўкі, 2010. - С. 135.

Аманімічная рыфма // Культура Беларусі: энцыклапедыя. - Мінск: Бел. энц. імя П. Броўкі, 2010. - С. 136.

Амафонная рыфма // Культура Беларусі: энцыклапедыя. - Мінск: Бел. энц. імя П. Броўкі, 2010. - С. 142.

Амфібалія // Культура Беларусі: энцыклапедыя. - Мінск: Бел. энц. імя П. Броўкі, 2010. - С. 145.

Анакруза // Культура Беларусі: энцыклапедыя. - Мінск: Бел. энц. імя П. Броўкі, 2010. - С. 146.

Аналіз літаратурнага твора // Культура Беларусі: энцыклапедыя. - Мінск: Бел. энц. імя П. Броўкі, 2010. - С. 147.

Аналогія // Культура Беларусі: энцыклапедыя. - Мінск: Бел. энц. імя П. Броўкі, 2010. - С. 148.

Анаматапея // Культура Беларусі: энцыклапедыя. - Мінск: Бел. энц. імя П. Броўкі, 2010. - С. 149.

Анапест // Культура Беларусі: энцыклапедыя. - Мінск: Бел. энц. імя П. Броўкі, 2010. - С. 150.

Метрычны рэпертуар вершаваных твораў Францішка Багушэвіча // Роднае слова. - 2010. № 10. С. 8-11.

Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні ў Гродне // Краязнаўчая газета. - 2010. № 12 (сакавік). - С. 2.

Сустрэчы з Янкам Купалам працягваюцца // Рукапісная спадчына Янкі Купалы: каталог: у 2 ч. / Укл. А. У. Бурбоўская, М. І. Плаўская, Н. В. Саевіч; навук. рэд. і аўтар пасляслоўя В. П. Рагойша. - Мінск: Чатыры Чвэрці, 2010. - Ч. 2. - С. 240-249.

Уладзімір Караткевіч і Ракаўшчына // Матэр. Рэсп. навукова-краязн. канф. "Быў. Ёсць. Буду: Уладзімір Караткевіч у кантэксце беларускай культуры", Маладзечна, 9 верасня 2010 г. - Маладзечна: Перамога, 2010. С. 29-35.

Образ Китая в отображении Максима Танка // Беларусь-Китай: сб. научн. трудов. - Вып. 8: Китай в современном мире. - Минск: Изд. Центр БГУ, 2010. С. 231-235 (в соавт.).

Незабываемый 1967-й // Неман. - 2010. - С. 159-172.

На Ракаўшчыне, у маім родным куце...// Полымя. - 2010. -№ 11. - С. 170-176.

Рагойша, В. П. Украіна, цвеце любы...: дапам. для студэнтаў філ. фак. БДУ (Элетронны рэсурс) / В. П. Рагойша. – Мінск: БДУ, 2012. –  Дэп. в БелИСА. – [Артыкулы пра беларуска-ўкраінскія літаратурныя сувязі і творчасць   Т. Шаўчэнкі, М. Шашкевіча, Г. Квіткі-Аснавяненкі, Ю. Фядзьковіча,    І. Нячуй-Лявіцкага, Б. Грынчэнку, М. Кацюбінскага, Лесю Украінку,    І. Франко, М. Рыльскага, У. Сасюру, А. Ганчара, М. Нагнібеду, Б. Стэпанюка, Р. Іванычука, Д. Паўлычку, Р. Лубкіўскага].

Ахоўнік душы народа // ЛіМ. – 2012. – 20 студз. – [Р. Шырма].

Шчыры сябар Беларусі // ЛіМ.– 2012.– 27 студз.– [Б. Белаказовіч]

Верш Францішка Багушэвіча (структура, тыпалогія, эвалюцыя) // Міфалогія – Фальклор – Літаратура: праблемы паэтыкі: зб. навук. прац. Вып. 8 /пад рэд. В. П. Рагойшы. – Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2012. –  С. 71-79.

На перакрыжаванні славянскіх традыцый: верш Максіма Багдановіча // Теорія літератури: концепції, інтерпретації. – Київ: КДУ, 2012. – С. 193-198.

Іменем Беларусі  // Звязда. –           2012. – 15 сак. – С.  5-6. – [Пра энцыклапедычныя выданні].

З сузор’я Купалы і Коласа [М. Танк] // Шляхамі сейбітаў і ратаяў: матэрыялы навук.-краязн. канф.: да 100-годдзя з дня нарадж. М. Танка і П. Бітэля, Маладзечна, 19 крас. 2012 г. – Маладзечна: Цэнтр. раённая   б-ка,  2012. – С. 28-34.

Рагойша, В. Мой Трыглаў: Кніга пра Янку Купалу, Якуба Коласа і Максіма Багдановіча / Вячаслаў Рагойша. – Мінск: Кнігазбор, 2012. – 340 с. – 200 экз. – Рэц.: Кузьміч, М. Трыглаў Вячаслава Рагойшы / Марына Кузьміч // Настаўніцкая газета. – 16 чэрвеня; Ладуцька, К. Сімвалы жыцця беларускага / Кастусь Ладуцька // ЛіМ. – 2012. – 6 ліпеня;  Гілеп, У. Вяршыня “Трыглава” / Уладзімір Гілеп // Краязнаўчая газета. – 2012. – № 27 (ліпень); Давідоўскі, З. З’яўленне аднаго верша… і не толькі: штрыхі да сучаснага дубоўказнаўства / З. Давідоўскі // Маладосць. – 2013. – № 8. – С. 112-117.

Зрением сердца // Нёман. – 2012. – № 5. – С. 214-219. – [А. Дейч].

Ён скарбы творыць, скарбы адкрывае // Роднае слова. – 2012. –  № 5. – 22-25. –    [С. Панізьнік].

З сузор’я Купалы і Коласа // Куфэрак Віленшчыны 14: гіст.-краязн. літ.-маст. альманах / склад. М. Казлоўскі. – Мінск: Кнігазбор, 2012. – С. 102-107. –         [М. Танк].

Пераклічка геніяў // ЛіМ.–2012.–15 чэрв.– [Я. Купала і А. Пушкін]

Янка Купала – лексікограф // Роднае слова. – 2012. – № 6. –  С. 21-25.

Первая из вершин // Нёман. – 2012. – № 6. –  С. 191-208;  № 7. –  С 181-195. –  [Я. Купала].

Наш Купала славу Беларусі словам срэбразвонным памнажаў // Працоўная слава. – 2012. – 22 чэрвеня. – С. 4-5.

Калі б мы былі японцамі... // Звязда. – 2012. –  6 ліпеня. – С. 2. – [Янка Купала].

Напісанае – застанецца! // Полымя. – 2012. – № 7. – С. 140-151. – [Я. Купала].

Аляксандр Дэйч і беларускія песняры // Беларуская і руская літаратуры: тыпалогія ўзаемасувязей і нацыянальнай ідэнтыфікацыі: матэрыялы Міжнар. навук. канф., Мінск, НАН Беларусі, 18-19 крас. 2012 г. – Мінск: Права і эканоміка, 2012. – С. 264-270.

Абраннік роднага слова // ЛіМ. – 2012. – 10 жн. – [Я. Саламевіч].

Якуб Колас прыйшоў у Палачанку // Беларус (Нью-Ёрк, ЗША). – 2012. –      № 602 (жнівень). – С. 12 [Здымак: І. Міско, М. Міцкевіч, А. Мякінка, Л. Налецкая,  В. Рагойша і інш.].

Захавальніца шляхетнага духу Бацькаўшчыны // Янка Купала. “Мне сняцца сны аб Беларусі…”: успаміны, эсэ, артыкулы, дакументы / уклад. Г. Шаблінскай. – Мінск: Маст. літ., 2012. – С. 685-689. – (Серыя “ЖЗЛБ”). – [Ж. Дапкюнас].

Шлях да Максіма Танка // Максім Танк. На камні, жалезе і золаце: успаміны, эсэ, прысвячэнні / уклад. У. Казберука. –  Мінск: Маст. літ., 2012. – С. 32-49. – (Серыя “ЖЗЛБ”).

“Практыка і тэорыя  літаратурнага мастацтва” Янкі Купалы // Карповские научные чтения: сб. науч. статей. Вып. 6. В 2 ч. Ч. 1. – Минск: Белорус. дом печати, 2012. – С. 43-50.

Паэтыка Максіма Танка: дыялектыка нацыянальнага і інтэрнацыянальнага // Восьмыя Танкаўскія чытанні (да 100-годдзя з дня нарадж. Максіма Танка): матэрыялы Міжнар. навук. канф., Мінск, БДПУ імя М. Танка,  13-14 верас. 2012 г. – Мінск: БДПУ, 2012. –  С. 147-151.

Ён скарбы творыць, скарбы адкрывае // Сяргей Панізьнік. Нас – многа! Гадоў увершаваныя радкі. – Мінск: Тэхналогія, 2012. – С. 111-118. – [С. Панізьнік].

Яшчэ адзін любімы кут // ЛіМ. – 2012. – 2 ліст. – [Якуб Колас].

След жывы і светлы // ЛіМ. – 2012. – 16 ліст. – [М. Ларчанка].

“Я не кахаю Вас. Я Вас люблю”: Светлана Сомова в жизненной и творческой судьбе Якуба Коласа // Нёман. – 2012. – № 10. – С. 166-184; № 11. – С. 165-190.

Раман Лубкіўскі ў кантэксце ўкраінска-беларускіх літаратурных сувязей // Новае слова ў літаратуразнаўстве і фалькларыстыцы: матэрыялы V Міжнар. кангрэса беларусістаў “Новае слова ў беларусістыцы”, Мінск, 20-21 мая 2010 г. – Мінск: Четыре четверти, 2012. – С. 203-210 (Беларусістыка=Albaruthenica, кн. 33)

Набліжэнне да Беларусі // Роднае слова. – 2012. – № 12. –  С. 69-71. – [А. Статкевіч-Чабаганаў].

Славіст, народжаны Беларуссю // ЛіМ. – 2012. –  7 снежня. – [Т. Позьняк].

Купалаўска-коласаўскі краязнаўчы трыпціх // Краязнаўчая газета. – 2012. – № 46 (снежань), с. 4; № 47 (снежань), с. 4; № 48 (снежань), с. 4.

Рагойша, В. П., Кенька,  М. П., Марозава, Т. А. Уводзіны ў літаратуразнаўства: вучэб. дапам. У 2 ч. / В. П. Рагойша, М. П. Кенька, Т. А. Марозава; пад рэд. В. П. Рагойшы. – Мінск: БДУ, 2012. – Ч. 2: Паэтыка. Тэорыя літаратурнага працэсу. – (Класічнае ўніверсітэцкае выданне). – 240 с. – 320 экз. – Рэц.: Марозаў, А. Адрасавана студэнтам, і не толькі / Аляксандр Марозаў // Полымя. – 2013. – № 9. – С. 174-175.

Вобразны свет твора // Тамсама. – С. 36-44.

Спосабы характарыстыкі і сродкі стварэння тыповага вобраза персанажа // Тамсама. – С. 45–52.

Асновы вершазнаўства // Тамсама. – С. 115–164.

Янка Купала – классик сонетописания // Славянский стих – ІХ. – М.: Рукописные памятники Древней Руси, 2012. – С.361–367.

Рытмічны лад польскамоўнай лірыкі Янкі Лучыны // Супольнасць традыцыі – садружнасць у будучым: Беларуска-польскія моўныя, літаратурныя, гістарычныя і культурныя сувязі: зб. навук. артыкулаў / пад рэд. І. Э. Багдановіч, С. М. Запрудскага. – Мінск: Кнігазбор, 2012. – С. 299–304. – (Беларусіка = Albaruthenica, кн. 34).

На ўздыме: 1926 год у жыцці і творчасці Янкі Купалы // Мова–літаратура–культура: VІІ Міжнар. навук. канф., прысвеч. 130-годдзю з дня нарадж. Янкі Купалы і Якуба Коласа, 27-28 верас. 2012 г., Мінск, БДУ: зб. навук. артыкулаў / пад рэд. Т. І. Шамякінай. – Мінс: Выд. цэнтр БДУ, 2012. – С. 3–10.

“Такі ўжо мой лёс…” // Czasopis (Беласток). – 2013. – № 2. –        С. 19–22 [Інтэрв’ю С. Чыгрыну].

Янка Брыль піша да Тэлесфора Позьняка… // ЛіМ. – 2013. – 15 сак. –  С. 12.

Поэтической нивы сеятель // Змитрок Морозов. Материнской молитвенной речью / перев. с белорус. А. Тявловского. – Минск: Четыре четверти, 2013. –  С. 2–22.

Асоба і творчасць Язэпа Драздовіча ва ўспрыманні Максіма Танка // Матэрыялы навук.-краязн. канф. “Шляхамі Язэпа Драздовіча”: да 125-годдзя з дня нарадж. беларус. мастака, пісьменніка і грамадскага дзеяча (Маладзечна, 24 крас.  2013 г.). – Маладзечна, 2013. – С. 30–33.

В поисках Белинского  // СБ. Беларусь сегодня. – 2013. – 13 июня.

Поплеч з «Маладосцю» // Скрозь “Маладосць”. – Мінск: Выд. дом “Звязда”, 2013. – С. 84–91.

У гонар Якуба Коласа // ЛіМ. – 2013. – 2 жніўня; Тое ж // Працоўная слава. – 2013. – 2 жніўня.

Белорусский стих ХІХ столетия между Востоком и Западом // Мовазнаўства. Літаратуразнаўства. Фалькларыстыка: ХV Міжнародны з’езд славістаў (Мінск, 20–27 жніўня 2013 г.): даклады беларус. дэлегацыі / Нац. акад. навук Беларусі [і інш.]; рэдкал.: А. А. Лукашанец (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск: Беларус. навука, 2013. – С. 251–164 (апрача гэтага – 50 асобных адбітакаў).

Беларускі верш ХІХ стагоддзя паміж Усходам і Захадам // Міжнародны з’езд славістаў (Мінск, 20–27 жніўня 2013 г.): тэзісы дакладаў: у 2 т. – Мінск: Беларус. навука, 2013. – Т.2. Літаратуразнаўства. Культуралогія. Фалькларыстыка. – С. 19.

Творчасць Янкі Купалы ў дыялогах з нашым часам // Янка Купала: дыялог з ХХІ стагоддзем: Х Міжнародныя “Купалаўскія чытанні”, прысвеч. 130-годдзю з дня нарадж. народнага паэта Беларусі Янкі Купалы: матэрыялы навук. канф. (Мінск, 20–21 чэрвеня 2012 г.) / пад рэд В. П. Рагойшы (гал рэд.) [і інш.]. – Мінск: А. М. Вараксін, 2013. – С. 13–21.

На хвалі добрасуседства // ЛіМ. – 2013. – 27 верасня. –  [У. Сыракомля і Т. Шаўчэнка].

Кітай Максіма Танка // Полымя. – 2013. – № 9. – С. 142–146.

Рагойша, В. Вочы ў вочы, мыслі ў мыслі: кніга паэтычных перакладаў / Вячаслаў Рагойша. – Мінск: Кнігазбор, 2013. – 296 с. – 200 экз. (Пераклады твораў Т. Шаўчэнкі,  М. Шашкевіча, Ю. Фядзьковіча, Б. Грынчэнкі, І. Франко, Лесі Украінкі, П. Тычыны, М. Рыльскага, У. Сасюры, Б.-І. Антоныча, А. Юшчанкі,       В. Сіманенкі, П. Паповіча,    Р. Трацякова,  М. Вінграноўскага, Д. Паўлычкі, Б. Алейніка, І. Драча, Р. Лубкіўскага, М. Рабчука, Д. Максімавіч, А. Б. Шыміча, В. Парун, Ё. Пупачыча, І. Сарайліча, П. Штыліхі, Р. Чыжмарыка, Л. Фелдэка, Ю. Збораўяна, М. Касандры, Г. Гупкі, М. Марцінайціса,   Ш. Нішніанідзе, С. Сяітава].  – Рэц.: Весялуха, М. Пераклад не па разліку / Марына Весялуха // ЛіМ. – 2013. – 16 жн. – С. 9;    Карлюкевич, А. Глаза в глаза / Алесь Карлюкевич // Нёман. – 2013. –   № 9. – С. 206-208; Кенька, М. Вочы ў вочы, мыслі ў мыслі / Міхась Кенька // ЛіМ. – 2013. – 1 лістапада; Левицький, В. Рима як засіб мижкультурного полілогу / В’ячеслав Левицький // Слово і Час. – 2014. – № 5. – С. 107–111.

Пра мастацкі пераклад жартам і ўсур’ёз // Тамсама. –  С. 3–12.

Замест пасляслоўя // Тамсама. – С. 278-281.

Пераклады Вячаслава Рагойшы (бібліяграфічная даведка) // Тамсама. – С. 282-289.

Вучоны, які ўздымае цаліну // У Дняпра на магутным плячы: Быхаўшчына літаратурная: паэзія, проза, публіцыстыка, літаратуразнаўства / уклад. М. Пазнякоў. – Мінск: Маст. літ., 2013. – С. 150–159. – [М. Мушынскі].

Вершаванне Якуба Коласа (паводле інтымнай лірыкі паэта) // Каласавіны. Якуб Колас: Чалавек. Эпоха. Час: матэрыялы ХХVІІ Міжнар. навук-канф., прысв. 130-годдзю з дня нарадж. народнага паэта Беларусі Якуба Коласа (Мінск, 2–3 лістапада 2012 г.). – Мінск: Ковчег, 2013. – С. 17–28.

Фёдар Янкоўскі ў маім жыцці // Нацыянальная мова і нацыянальная культура: аспекты ўзаемадзеяння (да 95-годдзя з дня нарадж. праф. Ф. М. Янкоўскага): зб. навук. артыкулаў. – Мінск: БДПУ імя М. Танка, 2013. – С. 7–11.

“Бомбачкі” Фёдара Янкоўскага // ЛіМ. – 2013. – 29 ліпеня.

“Такі ўжо мой лёс…” // Чыгрын, С. Іншых шляхоў не было /  Сяргей Чыгрын. – Мінск: Кнігазбор, 2013. – С. 199-205. – [Інтэрв’ю].

Рагойша, В. П. Асновы вершазнаўства / В. П. Рагойша. – Мінск: Выд. дом “Звязда”, 2013. – 240 с. – 650 экз.

Рэц.:Цярэшка, І. Паэтам можаш ты не быць… / Ігнат Цярэшка // ЛіМ. – 2014. – 7 лют.; Рублевская, Л. Соединить жест и слово / Л. Рублевская // СБ. Беларусь сегодня. – 2014. – 11 апреля. – С. 6.

“Кабзар” Тараса Шаўчэнкі ва ўзнаўленні Уладзіслава Сыракомлі // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай: да 900-годдзя Кірылы Тураўскага і 200-годдзя Тараса Шаўчэнкі: Матэрыялы ХІ Міжнароднай навук. канф., Мінск, БДУ, 24-26 кастр. 2013 г. У 2 ч. Ч. 1. – Мінск: РІВШ, 2013. – С. 3–9.

Ізаметрызм // Культура Беларусі: энцыклапедыя. – Мінск: БелЭн імя П. Броўкі, 2013. – Т. 4. – С. 177.

Ікт // Тамсама. – С. 182.

Каламбурная рыфма // Тамсама. – С. 268.

Каламыйкавы верш // Тамсама. – С. 269.

Кальцо // Тамсама. – С. 290.

Кансанансная рыфма // Тамсама. – С.  337.

Канцона // Тамсама. – С. 345.

Карацелька // Тамсама. – С. 344.

Клаўзула // Тамсама. – С. 479.

Як Максім Танк і Пімен Панчанка Расула Гамзатава падтрымалі // Народная Воля. – 2014. –  17 студзеня.

Еўлалія Казановіч і яе запісы беларускага фальклору 1910–1914 гг. // Фалькларыстычныя даследаванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. навук. арт. Вып. 10 / пад  навук. рэд. В. В. Прыемка, Т. В. Лук’янавай. – Мінск: РІВШ, 2014. – С. 18–21.

Ліст да землякоў // Працоўная слава (Валожын). – 2014. – 24 студзеня. – С. 3, 4.

Рыгор Барадулін: апошняе “бывай” Украіне // Наша Ніва. – 2014. – 12 сакавіка. – с. 2.

Пасланні апостала праўды і навукі // Полымя. – 2014. – № 3. –       С. 143-155. – [Т. Шаўчэнка]. – (У суаўтарстве з Т. Кабржыцкай).

Шаўчэнка, Т. І мёртвым, і жывым, і ненароджаным…: вершы, балады, паэмы  / Тарас Шаўчэнка; прадмова, падр. тэкстаў, уклад., каментар Т. В. Кабржыцкай і В. П. Рагойшы. – Мінск: Маст. літ., 2014. – 656 с. –          1000 экз.  Рэц.: Альсевіч, М. А хто па-беларуску? / Міхась Альсевіч. – ЛіМ. – 2014. – 30 мая; Шаладонава, Ж. “Кабзар”: сучасны фармат / Жанна Шаладонава // ЛіМ. – 2014. – 6 лістап. – С. 10; Алейченко, Ю. Послания апостола правды и науки / Юлия Алейченко // Нёман. – 2014. – № 9. – С. 209–211; Літератор. «І мертвим, і живим, і ненародженим…» / Літератор // Українець в Білорусі (Мінськ). – 2014. – № 1–4. – С. 5.

Пасланні апостала праўды і навукі // Тамсама. – С. 17-36. – [Т. Шаўчэнка].

Каментар // Тамсама. – С. 621-644. – [Т. Шаўчэнка].

Ён! // ЛіМ. – 2014. – 14 сакавіка. – С. 7. – [Т. Шаўчэнка].

Ядвігін Ш. – паэт? // Матэрыялы нав.-краязн. канф. “Асветнік з Карпілаўкі”. Да 145-годдзя з дня нарадж. Ядвігіна Ш. (А. І. Лявіцкага), аднаго з пачынальнікаў бел. маст. прозы (Маладзечна, 22 сак. 2014 г.). – Маладзечна, 2014. – С. 21–27.

Что стоит почитать? // СБ. Беларусь сегодня. – 2014. – 19 апреля. – [Адказы на анкету Л. Рублеўскай].

Даўні след і новыя «Шаги» // ЛіМ. – 2014. – 8 мая. – С. 14. – [І. Бурсаў].

Радок, вайной завераны // Полымя. – 2014. – № 5. – С. 112. –  [С. Сяітаў].

Сягінгалі Сяітаў. Мая анкета. Брэст. Канстанцін Заслонаў. Узгорак. Маё імя. “…Там, дзе, здавалася б, смерць не міне”, “Мінск”: вершы / Пераклад з казах. В. Рагойшы // Тамсама. – С. 113-116.

І паэт – таксама! // Полымя. – 2014. – № 7. – С. 163–168. – [Ядвігін Ш.].

Невядомыя лісты Максіма Танка. – Полымя. –  2014. – № 9. – С. 102–111.

Палуян (Каракіна) Зінаіда Епіфанаўна // Сузор’е беларускага памежжа: беларусы і народжаныя ў Беларусі ў суседніх краінах: энцыклап. даведнік / рэд. калегія: А. Мальдзіс і інш. – Мінск: Энцыклапедыкс, 2014 – С. 366–367.

Палуян Сяргей Епіфанавіч // Тамсама. – С. 367.

“Музей як родны дом” [Інтэрв’ю] // Кацяловіч І. Дом, дзе яднаюцца сэрцы // Звязда. –2014. – 20 верасня. – [Янка Купала].

З юбілеямі, родная кафедра! // Актуальныя праблемы тэорыі літаратуры і фальклору: працы кафедры тэорыі літаратуры БДУ. Вып 3. / уклад. І. У. Ківель, В.В. Прыемка; пад нав. рэд. В.П. Рагойшы. – Мінск: Права і эканоміка, 2014. – 212 с. – С. 4–7.

Санетарый Янкі Купалы ва ўкраінамоўным узнаўленні Дмытра Паўлычкі // Тамсама. – С. 38–45.

Публікацыі В. Рагойшы за 2009–2014 гг. (бібліяграфія) // Тамсама. – С. 181–187.

1/16 // ЛіМ. – 2014. – 6 лістап. – С. 6 [пра кафедру тэорыі літаратуры БДУ].

Беларуская паэзія ў рускамоўным узнаўленні Івана Бурсава (паводле аўтарскай анталогіі “Шаги” // Русская и белорусская литературы на рубеже ХХ–ХХІ веков: сб. науч. ст. – Минск: РИВШ, 2014. – С. 268–275.

Чалавек з вуліцы Светлай // ЛіМ. – 2014. – 24 снежня. – С. 7 –[Пшыркоў       Ю. С. ].

Пасланне Янкі Купалы беларускім партызанам: парадокс “зваротнага перакладу” // Праблемы рэцэпцыі і інтэрпрэтацыі спадчыны Янкі Купалы: ХІ Міжнар. Купалаўскія чытанні, прысв. 70-годдзю вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў і 70-годдзю заснавання Дзяржаўнага літ. музея Янкі Купалы: матэрыялы навук. канф. (Мінск, 19 чэрвеня 2014 г.) / уклад Г. Ю. Варонава, А. Р. Ляшковіч; рэд. кал.: В. П. Рагойша (гал. рэд.), А. Р. Ляшковіч, Г. Ю. Варонава. – Мінск: Выд. А. М. Вараксін, 2014. – С. 15–23.

Першы вянок вянкоў санетаў і яго аўтар // Марозаў, З. Вачыма сэрца: вершы, санеты, вянкі санетаў, вянок вянкоў санетаў / Змітрок Марозаў; прадм. В. Рагойшы. – Мінск:Чатыры чвэрці, 2014. – С. 3–17. – (Тут – прысвечаны мне вянок санетаў “Барок”, с. 67–74).

Асоба і творчасць Язэпа Драздовіча ва ўспрыманні Максіма Танка // Язэп Драздовіч. Праз церні да зорак: успаміны, артыкулы, прысвячэнні, мастацкія творы / уклад. Міхась Казлоўскі. – Мінск: Маст. літарутура, 2014. – С. 215–217.

Ламаная рыфма // Культура Беларусі:энцыклапедыя. – Мінск: БелЭн, 2014. – Т. 5: Л–М. – С. 19.

Ланцуговая кампазіцыя // Тамсама. – С. 23.

Ланцуговая рыфма // Тамсама. – С. 23.

Лексікон паэтычны // Тамсама. – С. 45–46.

Ліпаграматычны верш // Тамсама. – С. 100.

Літота // Тамсама. – С. 124.

Манарыфма // Тамсама. – С. 371.

Мнагакратная рыфма // С. С. 607–608.

Ад родных ніў... // Звязда. – 2015. – 10 сакавіка. – С. 5 [Стары Улас]

Ён – сам народ: Да 150-годдзя з дня нараджэння Старога Уласа // Працоўная слава (Валожын). – 2015. – 10 сак. – С. 4; 13 сак. – С. 3; 20 сак. – С. 5.

Ад Скарыны да духоўнай свядомасці // Звязда. – 2015. – 27 мая. – С. 2 [Пра VІ Міжнародны кангрэс беларусістаў].

Акцёр, педагог, перакладчык // ЛіМ. – 2015. – 29 мая. – С. 10 [Андрэй Каляда].

Калі і з чаго пачынаўся Самашкевіч–вучоны // Матэрыялы навукова-краязнаўчай канферэнцыі “Не наракаю на цябе, мой лёс...”: Да 70-годдзя з дня нарадж. пісьменніка і навукоўца Рыгора Семашкевіча (Маладзечна, 28 красавіка 2015 г.) / падр. тэкстаў і ўкладанне Міхася Казлоўскага. – Маладзечна, 2015. –  С. 30–33.

Творца ў трох асобах // Краязнаўчая газета. – 2015. – № 21, чэрвень. – С. 3, 7 [А. Каляда].

Творчасць Максіма Багдановіча і ўкраінская школа “неакласікаў” // Матэрыялы Міжнар. нав.-практ. канф., Мінск, 26 лістап. 2013 г. / уклад. Запартыка М. М., Шорац І. У. – Мінск: РІВШ, 2014. – С. 147–152. [у сааўт. з Кабржыцкай Т.].

Вартая нашай памяці // ЛіМ. – 2015. – 24 ліпеня. – С. 8. –[Я. К. Дэйч].

Шляхамі стагоддзяў // Працоўная слава. – 2015. – 4 верасня. – С. 6–7; 2015. – 18 верасня. – С. 5.

Мой Ракаў  // Звязда. – 2015. – 5 верасня. – С. 7.

Ракаўскі шлях: Культурна-асветнае выданне, прысвечанае юбілею Ракава: Ракаву 550 гадоў. – Ракаў, 2015. – 12 с. Змест: В. Шніп. Землякам (с. 1); А. Мякинко. Раков вчера, сегодня, завтра (с. 2–3); А. Атнагулов. Раковская хроника (с. 2–4, 6, 9); Г. Віктаровіч. Наша школа сёння; В. Рагойша. Маім землякам: верш (с. 5); А. Гурчанка. Гадуем таленты; М. Анемпадыстаў. Настаўнік Рагойша: верш (с. 7); Л. Таўгень. Песняй праслаўляем Ракаў свой (с. 8); Т. Кабржыцкая. Бадровы на Ракаўшчыне (с. 9); А.Лойка. Ракаў – не Кракаў, але... (с. 10); І. Шамякін. Маё знаёмства з Ракавам; вершы: В. Шніп. На Ракаўскіх чытаннях; Н. Гілевіч. На адкрыццё Дома Творчасці; З. Марозаў. Крынічка ля Ракава А. Лойка. Ракаўскія Валы (с. 11); вершы: У. Караткевіч. Эпіталама Таццяне і Славе; Р. Лубківський. Присьвята Ракову; Д. Павличко На відвідини Ракова; С. Грахоўскі. Дадатак да кнігі В. Рагойшы “Там, дзе бруіцца Іслач” (с. 12).

Маім землякам: верш // Тамсама. – С. 5.

Светлы чалавек з вуліцы Светлай // Дарыў святло сваёй душы людзям і Айчыне: успаміны пра Юльяна Сяргеевіча Пшыркова. – Мінск: Беларуская навука, 2015. – С. 160–167.

Украінская літаратура і ўкраінска-беларускія літаратурныя ўзаемасувязі: вуч. дапам. У 3 ч. Ч. 2. ХІХ – пачатак ХХ стагоддзя / Т. В. Кабржыцкая, В. П. Рагойша; пад рэд. В. П. Рагойшы. – Мінск: БДУ, 2015.  – 216 с.

Зінаіда Дзярабіна, пляменніца Сяргея Палуяна: “Сяргей быў вельмі ўпарты, заўсёды даводзіў сваё...” // ЛіМ. – 2015. – 23 кастр. –  С.6–7. (сумесна з Т. Кабржыцкай).

Шлях Рамана Лубкіўскага ў Беларусь // Звязда. – 2015. – 29 кастр. – С. 12.

Першы вянок вянкоў санетаў і яго аўтар // Марозаў, З. Мне Богам дадзена Радзіма: вершы, паэма, санеты, вянкі санетаў, вянок вянкоў санетаў / Змітрок Марозаў; прадм. В. Рагойшы. – Мінск: Чатыры чвэрці, 2015. – С. 3 – 14.

Землепашец с душою поэта // Гринкин, А. Продолжение: Стихотворения. / Александр Гринкин. – Минск: Конфидо, 2015. – С.3 – 6.

Тэксталогія і яе дапаможныя навукі: вучэб.–метад. дапам. / В. П. Рагойша [і інш.] ; пад рэд. В. П. Рагойшы. – Мінск: БДУ, 2015. – 232 с.

Прадмова // Тамсама. – С. 3–4.

Літаратурнае архівазнаўства і музеязнаўства // Тамсама. – С. 121–165.

Пераклаў Кандрат Крапіва // ЛіМ. – 2016. – 4 сак. – С. 4.

Культура славянскага памежжа: вынікі камунікацыі // Гісторыя славянскіх літаратур і праблемы іх параўнальнага вывучэння: тэорыя і практыка: вучэб. дапам. / склад. П. І. Навойчык; пад агул. рэд. Т. В. Кабржыцкай, М. М. Хмяльніцкага. – Мінск: БДУ, 2015. –  С. 152–163.

Апошнія сустрэчы з Нілам Гілевічам // ЛіМ. – 2016. – 6 мая. –  с. 6. – (Здымкі, мае, Н.Г. і інскрыпта).

Народнае вершаванне // Культура Беларусі: энцыклапедыя. Т. 6. – Мінск: БелЭн імя П. Броўкі, 2015. – С. 42–43.

Ода //  Тамсама. – С. 107–108.

Памер вершаваны // Тамсама. – С. 127.

Паэзія // Тамсама. – С. 151–152.

Паэма // Тамсама. – С. 152.

Пераклад мастацкі // Тамсама. – С. 157–158.

Полістрафічнасць // Тамсама. – С. 205.

Прататып // Тамсама. – С. 218.

Разнастрофны верш // Тамсама. – 263–264.

Сатыра // Тамсама. – С. 329–330.

Сілаба-танічнае вершаскладанне // Тамсама. – С. 344–345.

Танічнае вершаскладанне // Тамсама. – С. 399.

Кандрат Крапіва – перакладчык // Беларуская літаратура ў культурнай прасторы сучаснага грамадства: матэрыялы Міжнар. навук. канф. да 120-годдзя з дня нараджэння Кандрата Крапівы (Мінск, 3-4 сакавіка 2016 г.). / Цэнтр даследаванняў бел. культуры, мовы і літ. Нац. акадэміі навук Беларусі. – Мінск: Права і эканоміка, 2016. – С. 44–50.

Максім Танк // Беларуская літаратура: вучэб. дапам. для 10-га кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання / З. П. Мельнікава [і інш.] ; пад рэд. З. П. Мельнікавай, Г. М. Ішчанкі. – 2-е выд., перапрац. і дап. – Мінск: Нац. іт-т адукацыі, 2016. – С. 151–171.

Танец у кандалах. Пра пераклад беларускай паэзіі на кітайскую мову наогул і Максіма Танка – у прыватнасці // Полымя. – 2016. – № 9. – С. 123–135 (у сааўтарстве з Чжан Лінь).

Некалькі згадак пра “залаты час” // Слова. Газета філалагічнага факультэта БДУ. – 2016. – № 3, кастрычнік. – С. 4–5 (Фота).

Прафесар Іван Дзенісюк у кантэксце ўкраінска-беларускіх літаратурных узаемасувязей // Первісність життєвих змагань. Науковий збірник на пошану доктора філологічних наук, професора, академіка Академії наук Вищої школи України Миколи Зимомрі. У 2-х ч. Ч. 2. – Київ–Ужгород–Дрогобич: Посвіт, 2016. – С. 183–190.

“Светлы след будзе вечна жывым”: Песні беларускага Арфея і сёння адгукаюцца ў сэрцах // Звязда. – 2016. – 8 снежня. – с. 8–9 (адказ на пытанні  Марыны Весялухі пра творчасць М. Багдановіча: партр.).

Валожынская сцяжына Кандрата Крапівы // Краязнаўчая газета. – 2016. – № 47, снежань. – С. 6.

Валожынскімі сцежкамі // ЛіМ. – 2016. – 23 снежня. – С. 6 [Кандрат Крапіва].

Перакладчыцкі вопыт Максіма Багдановіча // Полымя. – 2016. – № 12. – С. 109–113.

К вопросу об эквиритмичности в переводе с белорусского языка на китайский // Белорусско-китайский культурный и образовательный диалог: история и современное состояние: сб науч. ст. / редкол.: Ван Дацзюнь [и др.]; под ред. Н. Н. Хмельницкого. – Минск: РИВШ, 2017. – С. 7–18 (в соавторстве с Чжан Линь).

Выступление на презентации первого издания монографии Д. Е. Факторовича // Память и слава: Давид Евсеевич Факторович. К 100-летию со дня рождения / редкол.: И. С. Ровдо, В. П. Рагойша, М. П. Кенько, Р.М. Ковалёва. – Минск: БГУ, 2016. – С. 146–148.

Праблемы тэксталагічнай падрыхтоўкі перакладных выданняў // Сучасная беларуская тэксталогія: актуальныя праблемы і перспектывы развіцця: матэрыялы Рэсп. навукова-практычнай канферэнцыі (Мінск, 22–23 лістапада 2016 г.) / Цэнтр даследаванняў бел. культуры, мовы і літ. НАН Беларусі. – Мінск: Права і эканоміка, 2016.  – С. 38–45.

Іван Дзенісюк, беларусалюб і беларусазнаўца // Справа: альманах: вып 4 / гал. рэд.. А. Наварыч. – Мінск: Белпринт; Смэлтак, 2017. – С. 194–200.

“Чорны замак Альшанскі” – па-грузінску // ЛіМ. – 2017. – 7 крас. – С. 11.

Рагойша, В.П. Малітваслоўны верш Францыска Скарыны // Часопіс Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Філалогія. – 2017. – № 2. – с. 5–15.

Рагойша, В.П. Молитвословный стих Франциска Скорины // Матэрыялы міжнар. кангрэса “500 гадоў беларускага кнігадрукавання”. У 2 ч. Ч. 1. ХІІІ Міжнар кнігазнаўчыя чытанні, Мінск, 14–15 верасня 2017 г. / Нацыянальная бібліятэка Беларусі; складальнік А. А. Суша. – Мінск, 2017. – С. 103–109.

Рагойша, В.П. Настаўнік настаўнікаў // Летуценнасць і вялікія здзяйсненні. Успаміны пра Івана Якаўлевіча Навуменку. – Мінск: Бел. навука, 2017. – С. 249–256.

Рагойша, В.П. Паэзія Францыска Скарыны // Краязнаўчая газета. – 2017. – № 35, верасень, с.4; № 36, верасень, с. 4; № 37, кастрычнік, с 4.

Рагойша, В.П. Стихотворчество поэта Франциска Скорины: литературоведческое исследование // Неман. – 2017. – № 9. – С. 151–170.

Рагойша, В.П. «Людем посполитым к доброму научению». Паэтычная творчасць Францыска Скарыны // Дзеяслоў. – 2017. – № 6 (91). – С. 256–277.

Рагойша, В.П. Міхайла Кацюбінскі і яго пераклад верша Янкі Купалы “А хто там ідзе?” // Слова. Кніга. Лёс. Творчая і грамадская дзейнасць Янкі Купалы ў кантэксце беларускай асветніцкай традыцыі. Да 135-гадовага юбілею Янкі Купалы: Матэрыялы ХІІ Міжнародных Купалаўскіх чытанняў (Мінск, 10 кастр. 2017 г.) / рэдкал.: А. Р. Ляшковіч (гал. рэд.), В. П. Рагойша, Н. С. Стрыбульсекая. – Мінск: А. М. Вараксін, 2017. – С. 8–15 (у сааўтарстве з Т. В. Кабржыцкай).

Рагойша, В.П. “А хто там ідзе?” // Янка Купала: энцыклапедыя. Т. 1. А–З / рэдкал. : У. У. Андрыевіч (гал рэд) [і інш; у тым ліку В. П. Рагойша]. – Мінск: БелЭн імя П. Броўкі, 2017. – С. 9-11.

Рагойша, В.П. Вершаванне Францыска Скарыны (аспекты тэрміналогіі) // Асоба і творчая спадчына Францыска Скарыны: рэцэпцыя і інтэрпрэтацыя: матэрыялы V Міжнар. Скарын. чытанняў, прысвеч. 500-годдзю беларус. кнігадрукавання, Мінск, БДУ, 17–18 ліст. 2017 г. / рэдкал.: А. І. Бельскі, І. Э. Багдановіч, В. П. Крычко. – Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2017. – С. 6–17.

Рагойша, В.П. Скорина: поэтика перевода (“Плачь Еремиин”) // Франциск Скорина и его время: 500-летие белорусского и восточнославянского книгопечатания: мат. Междкнар. науч. конф. Минск, 30 ноября–2 декабря 2017 г./ сост. Е. И. Богдан; НАН Беларуси. – Минск: Право и экономика, 2017. – С. 65–71.

Рагойша, В.П. Віршы Францыска Скарыны // Полымя. – 2017. – № 9. – С. 151–157.

Рагойша, В.П. На розныя галасы: Беларуская паэзія ў рускамоўным узнаўленні Івана Бурсава // ЛіМ. – 2018. – 5 студзеня. – С. 6 [Фота: І. Бурсаў і Я. Янішчыц].

Рагойша, В.П. Чаму варта купіць энцыклапедыю “Янка Купала”? Адказ Міхасю Скоблу // Народная Воля. – 2018. – 13 сакавіка. – С. 6.

Рагойша, В.П. Ён дайшоў да Беларусі! // Полымя. – 2018. – № 3. – С. 160–165. [Раман Лубкіўскі].

Рагойша, В.П. Купала, Я. А хто там ідзе? : на мовах свету = And, say, who goes there? : in the languages of the world / Янка Купала; склад. В. Рагойша, А. Ляшковіч. – Мінск: Бел. Энцыкл. Імя П. Броўкі, 2018. – 208 с.

Райгойша, В.П. А хто там ідзе? // Тамсама. – С. 8–13 (На бел. і англ. мовах).

Райгойша, В.П. Каментар // Тамсама. – С.194–203 (а бел. і англ. мовах).

Райгойша, В.П. [Выказванне пра С. Алексіевіч] // ЛіМ. – 2018. – 1 чэрвеня. – С. 9 – [Партр.].

Рагойша, В. П. Раман Лубкіўскі як крэатыўны рэцыпіент творчасці Янкі Купалы ва Украіне // ЛіМ. – 2018. – 5 студзеня. – С. 6 [Фота: І. Бурсаў і Я. Янішчыц]. – С. 15 – 25.

Рагойша, В. П. Раманава дарога ў Беларусь // Справа: альманах: вып. 5. – Мінск: Смэлтак, 2018. – С. 174 – 186.

Рагойша, В. П. Кабржыцкая Таццяна Вячаславаўна // Янка Купала: энцыклапедыя. Т. 2. І–О / рэдкал.: У. У. Андрыевіч (гал. рэд.) [і інш.; у т. л. В.П. Рагойша]. – Мінск: Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2018. – С. 23–24.

Рагойша, В. П. Каламыйкавы верш // Янка Купала: энцыклапедыя. Т. 2. І–О / рэдкал.: У. У. Андрыевіч (гал. рэд.) [і інш.; у т. л. В.П. Рагойша]. – Мінск: Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2018.. – С. 29.

Рагойша, В. П. Калыханка // Янка Купала: энцыклапедыя. Т. 2. І–О / рэдкал.: У. У. Андрыевіч (гал. рэд.) [і інш.; у т. л. В.П. Рагойша]. – Мінск: Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2018.. – С. 35.

Рагойша, В. П. Катрэн // Янка Купала: энцыклапедыя. Т. 2. І–О / рэдкал.: У. У. Андрыевіч (гал. рэд.) [і інш.; у т. л. В.П. Рагойша]. – Мінск: Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2018. – С. 53.

Рагойша, В. П. Кацюбінскі Міхаіл Міхайлавіч // Янка Купала: энцыклапедыя. Т. 2. І–О / рэдкал.: У. У. Андрыевіч (гал. рэд.) [і інш.; у т. л. В.П. Рагойша]. – Мінск: Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2018. – С. 54.

Рагойша, В. П. Квінціла // Янка Купала: энцыклапедыя. Т. 2. І–О / рэдкал.: У. У. Андрыевіч (гал. рэд.) [і інш.; у т. л. В.П. Рагойша]. – Мінск: Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2018. – С. 56.

Рагойша, В. П. Клаўзула // Янка Купала: энцыклапедыя. Т. 2. І–О / рэдкал.: У. У. Андрыевіч (гал. рэд.) [і інш.; у т. л. В.П. Рагойша]. – Мінск: Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2018.. – С. 66.

Рагойша, В. П. Кочур Рыгор Парфіравіч // Янка Купала: энцыклапедыя. Т. 2. І–О / рэдкал.: У. У. Андрыевіч (гал. рэд.) [і інш.; у т. л. В.П. Рагойша]. – Мінск: Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2018.. – С. 76.

Рагойша, В. П. Купалаўскія канферэнцыі і чытанні // Янка Купала: энцыклапедыя. Т. 2. І–О / рэдкал.: У. У. Андрыевіч (гал. рэд.) [і інш.; у т. л. В.П. Рагойша]. – Мінск: Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2018. – С. 108–109.

Рагойша, В. П. Лірычны твор // Янка Купала: энцыклапедыя. Т. 2. І–О / рэдкал.: У. У. Андрыевіч (гал. рэд.) [і інш.; у т. л. В.П. Рагойша]. – Мінск: Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2018. – С. 141–142.

Рагойша, В. П. «Литература и воспитание трудящихся» // Янка Купала: энцыклапедыя. Т. 2. І–О / рэдкал.: У. У. Андрыевіч (гал. рэд.) [і інш.; у т. л. В.П. Рагойша]. – Мінск: Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2018. – С. 151.

Рагойша, В. П. Лубкіўскі Раман Мар’янавіч // Янка Купала: энцыклапедыя. Т. 2. І–О / рэдкал.: У. У. Андрыевіч (гал. рэд.) [і інш.; у т. л. В.П. Рагойша]. – Мінск: Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2018. – С. 164.

Рагойша, В. П. Лупал Іван Капітонавіч // Янка Купала: энцыклапедыя. Т. 2. І–О / рэдкал.: У. У. Андрыевіч (гал. рэд.) [і інш.; у т. л. В.П. Рагойша]. – Мінск: Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2018. – С. 166.

Рагойша, В. П. Лучук Уладзімір Іванавіч // Янка Купала: энцыклапедыя. Т. 2. І–О / рэдкал.: У. У. Андрыевіч (гал. рэд.) [і інш.; у т. л. В.П. Рагойша]. – Мінск: Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2018. – С. 171.

Рагойша, В. П. Любчанка Аркадзь Апанасавіч // Янка Купала: энцыклапедыя. Т. 2. І–О / рэдкал.: У. У. Андрыевіч (гал. рэд.) [і інш.; у т. л. В.П. Рагойша]. – Мінск: Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2018.. – С. 173.

Рагойша, В. П. Мішчанчук Мікалай Іванавіч // Янка Купала: энцыклапедыя. Т. 2. І–О / рэдкал.: У. У. Андрыевіч (гал. рэд.) [і інш.; у т. л. В.П. Рагойша]. – Мінск: Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2018. – С. 231.

Рагойша, В. П. Мушынскі Міхаіл Іосіфавіч // Янка Купала: энцыклапедыя. Т. 2. І–О / рэдкал.: У. У. Андрыевіч (гал. рэд.) [і інш.; у т. л. В.П. Рагойша]. – Мінск: Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2018. – С. 242–243.

Рагойша, В. П. Шлях да БДУ пачаўся з хаты на пляцы Волі // Актуальныя праблемы літаратуразнаўства і фалькларыстыкі : да 75-годдзя прафесара В. П. Рагойшы: зб. арт. / пад агул. рэд. Т. І. Шамякінай; склад. В. В. Прыемка. – Мінск: БДУ, 2018. – С. 6 – 13.

Рагойша, В. П. Франциск Скорина и белорусское стихосложение // Актуальныя праблемы літаратуразнаўства і фалькларыстыкі: да 75-годдзя прафесара В. П. Рагойшы: зб. арт. / пад агул. рэд. Т. І. Шамякінай; склад. В. В. Прыемка. – Мінск: БДУ, 2018. – С. 125–152.

Рагойша В.П., Шамякіна Т.І. Беларуская літаратура. Вучэбны дапаможнік для 9 класа ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання. Пад рэдакцыяй В.У.Праскаловіч, В.П.Рагойшы. Мінск, Нацыянальны інстытут адукацыі, 2019. С. 10-22, 44-52, 118-145, 201-219, 228-249.

Рагойша, В. П. Слоўнік літаратуразнаўчых тэрмінаў // Энцыклапедыя для школьнікаў і студэнтаў. У 12 т. Т. 8. Беларуская літаратура. – Мінск: Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2019. – С.418–488.

Rahojša Viačaslaŭ. Janka Kupala // A Poetic Treasury from Belarus: A celebration of the life and work of Vera Rich. – L.: Pablished by Hertfordshire Press, 2019. – P. 7–9. Лондон

Рагойша, В. П., Лук’янава, Т. В. Уводзіны ў літаратуразнаўства : электронны вучэбна-метадычны комплекс для спецыяльнасцей 1-21 05 01 «Беларуская філалогія (па напрамках)», 1-21 05 02 «Руская філалогія (па напрамках)», 1-21 05 04 «Славянская філалогія», 1-21 05 05 «Класічная філалогія», 1-21 05 06 «Рамана-германская філалогія», 1-21 05 07 «Усходняя філалогія» / В. П. Рагойша, Т. В. Лук’янава ; БДУ, Філалагічны фак., Каф. тэарэтычнага і славянскага літаратуразнаўства. – Мінск : БДУ, 2020. – 87 с. Справка о депонировании №007126062020 от 26.06.2020.

Верш. Паэзія: энцыклапедычны даведнік / пад рэд. В.П. Рагойшы. – Мінск: Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2020. – 472 с. – 500 экз.

Рагойша, В. П. Мастацкі пераклад: тэарэтычны аспект / В.П. Рагойша // Літаратуразнаўства. Фалькларыстыка: вучэб.-метад. дапам. В. П. Рагойша [і інш.]; пад рэд. В. П. Рагойшы, І. А. Чароты. – Мінск : БДУ, 2020. – С. 74–85.

Рагойша, В. П. Параўнальная паэтыка і мастацкі пераклад / В.П. Рагойша // Літаратуразнаўства. Фалькларыстыка : вучэб.-метад. дапам. В. П. Рагойша [і інш.]; пад рэд. В. П. Рагойшы, І. А. Чароты. – Мінск : БДУ, 2020. – С. 86–108.

Рагойша, В. П. Талант перевоплощения // Нёман. – 2020. – № 5. – С. 141–148 [А. Каляда].

Рагойша, В. П. Уклад прафесара Івана Дзенісюка (1924–2019) у развіццё ўкраінска-беларускіх літаратурных сувязей // Актуальныя праблемы беларусістыкі: Матэрыялы VІ Міжнароднага кангрэса беларусістаў. Мінск, 27–29 мая 2015 г.: зб. артыкулаў – Мінск: Кнігазбор, 2020. – С. 337–344. – (Беларусіка=Albaruthenica, кн. 40)

Рагойша, В. П. Ще одна сторінка давнього літопису дружби: листи Уладзіміра Караткевіча до Володимира Лучука // Українське літературознавство. 2020. Вип. 25. – Львів, 2020 (разом з Тарасом Лучуком).

Image

Ресурсы

Image
Image