Сервисы

Дюкова Элла Юрьевна
Телефон
+375 17 350-21-76
Адрес г. Минск, ул. К. Маркса, 31, ауд. 53,
Адрес 220030
Должность:
кандидат филологических наук, доцент

Высшее учебное заведение, которое закончила, специальность: Белорусский государственный университет; историк, преподаватель истории.

Отрасль литературоведения, в которой работает и может выступать в качестве эксперта: паломническая литература восточных славян, восточнославянские межлитературные взаимосвязи; украинская литература и культура.

Название кандидатской диссертации, год защиты, научный руководитель: «Эволюция хождений в восточнославянских литературах XII-XVIII вв.»; 2010, профессор Черота Иван Алексеевич. 

Количество научных публикаций: 50.

Профиль в Академии Google

Основные научные и научно-методические публикации:

Дюкова, Э. «Хождения» и их трансформации в восточнославянских литературах / Э. Дюкова // Міфалогія–Фальклор–Літаратура: праблемы паэтыкі: зборнік навуковых прац / пад агульн. рэд. Рагойшы В.П. – Вып. 3. – Мінск: РІВШ, 2004. – С. 20–28.

Дюкова Э.Ю. Личность и социум в пьесе А. Петрашкевича «Рыцарь Свободы» / Э.Ю. Дюкова // Язык и социум: материалы VII Междунар. научн. конф. Минск, 1‑2 декабря 2006 г.: в 2-х ч. – Ч. 1. ‑ Мінск: РІВШ, 2007. – С. 233 – 236.

Дзюкава, Э.Ю. Акадэмік Міхайла Возняк як даследчык твора «Хаджэнне Данііла Паломніка» / Э. Ю. Дзюкава // Нацыянальнае і агульначалавечае ў славянскіх літаратурах: матэрыялы міжнар. навук. канф., Гомель, 19-20 верасня 2007 г.: у 2 ч. / рэдкал.: Штэйнер І.Ф. [і інш.]. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2007. – Ч. 2. – С. 38–42.

Дюкова Э.Ю. Концепция героя в историко-биографической драме о Великой Отечественной войне / Э. Ю. Дюкова // Вялікая айчынная вайна ў мастацкай літаратуры: матэрыялы рэсп. навук. канф., Мінск, 27 красавіка 2005 г. / рэдкал. : Роўда І.С. [і інш.]. – Мінск: БДУ, 2007. – С. 172‑178.

Дзюкава, Э. Ю., Кабржыцкая, Т. В. Скандынаўскія сагі. Тэма паломніцтва і наша гісторыя / Э. Ю. Дзюкава, Т. В. Кабржыцкая // Фальклор і сучасная культура: матэрыялы Міжнар. навук.-практыч. канф., Мінск, 22-23 крас. 2008 г.: у 2 ч.– Мінск, 2008. – Ч. 1. – С. 105-111.

Дзюкава, Э. Ю. Хаджэнне ігумена Данілы і фальклор / Э. Ю. Дзюкава // Фалькларыстычныя даследаванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зборнік артыкулаў / пад рэд. Кавалёвай Р. М., Прыемка В. В. – Вып. 5. – Мінск: Бестпрынт, 2008. – С. 183-187.

Дзюкава, Э. Ю.«Апалогія» Мялеція Сматрыцкага (1628) як паломніцкі тэкст: ідэйна-мастацкія асаблівасці твора / Э. Ю. Дзюкава // Весн. Беларус. дзярж. ун-та. Сер. 4: Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. – 2009. – № 3. – С. 11‑15.

Дзюкава, Э. Ю., Кабржыцкая, Т. В. Андрэй як герой легендарна-апакрыфічны і фальклорны / Э. Ю. Дзюкава, Т. В. Кабржыцкая // Фалькларыстычныя даследаванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зборнік артыкулаў / пад рэд. Прыемка В.В., Марозавай Т.А. – Вып. 6. – Мн., 2009. – С. 142‑147.

Дзюкава, Э. Ю., Кабржыцкая, Т. В., Рагойша, У. В. Дзе ж наша месца на старажытнай карце Еўропы? / Э. Ю. Дзюкава, Т. В. Кабржыцкая, У. В. Рагойша // Полымя. – 2009. – № 8. – С.180‑186.

Дзюкава, Э. Ю. Ідэя роднай зямлі і тэма паломніцтва ва ўкраінскай і беларускай літаратурах ранняга сярэднявечча / Э. Ю. Дзюкава // Український вимір: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Українсько-білоруські культурні зв’язки: історія і сучасність», Чернігів, 23–24 травня 2008 г. / ред. кол.: Бойко О.Д. [та інші]. – Вип. 2 (7). – Чернігів, 2009. – С. 66–69.

Дзюкава, Э. Ю. Модус фалькларызму як структурны фактар жанру хаджэнняў / Э. Ю. Дзюкава // Известия Гом. гос. ун-та им. Ф. Скорины. – 2009.– № 3 (54). – Ч. 2. – С. 13-21.

Дзюкава, Э., Кабржыцкая, Т., Рагойша, У. Даўні і сучасны погляды на гісторыю старажытных русаў / Э. Дзюкава, Т. Кабржыцкая, У. Рагойша // Роднае слова. – 2010. – № 1. – С. 95-100.

Дзюкава, Э. Ю. Паломніцкая літаратура ў кантэксце беларуска-ўкраінскай культурнай супольнасці / Э. Ю. Дзюкава // Роднае слова. – 2010. –№ 5. – С. 22–27.

Дзюкава, Э. Роля фальклорнага кампанента ў стылістыцы беларускага хаджэння пераходнага перыяду // Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зборнік артыкулаў / пад рэд. Кавалёвай Р. М., Прыемка В. В. – Вып. 7. – Мінск: РІВШ, 2010. – С. 164 – 171.

Дюкова, Э. Беларусь в украинской мемуаристике конца XVII – начала ХVIII вв. / Э. Дюкова // Известия Гом. гос. ун-та им. Ф. Скорины. – 2008. – № 6 (51). – Ч. 1. – С. 75‑78.

Дюкова, Э. Ю. «Перегринация…» Даниила архимандрита Корсуньского с Белой Руси / Э. Ю. Дюкова // Матэрыялы рэсп. навук.-тэарэтыч. канф., Мінск, 19-20 мая 2008 г. – Мінск, 2008. – С. 5-10.

Дюкова, Э. Ю. Два малоизвестных белорусских (?) паломнических текста XV-XVII веков / Э. Ю. Дюкова // Рэгіянальнае, нацыянальнае і агульначалавечае ў літаратуры: Міжнар. навук. чытанні, прысвеч. памяці Івана Навуменкі, Гомель, 2–3 кастр. 2008 г.: зб. навук. арт.: у 2 ч. – Гомель: ЦДІР. – 2009. – Ч. 1. – С. 75‑79.

Дюкова, Э. Ю. Беларусь и Польша как компоненты паломнического текста Украины конца ХVІІ столетия: корреляция сакральной темы, трансформация образа автора / Э. Ю. Дюкова // Шлях да ўзаемнасці: матэрыялы ХV Міжнар. навук. канф. – Гродна, 2009. – С. 306-310.

Дюкова, Э. Ю.«Перегринация…» Н.К. Радзивилла Сиротки: современная рецепция / Э. Ю. Дюкова // Выяўленча-мастацкія, арганізацыйныя і ідэалагічныя праблемы сучаснай беларускай літаратуры ў яе сувязях з грамадскімі практыкамі: матэрыялы рэсп. навук.-тэарэтыч. канф., Мінск, 19‑20 мая 2009 г. – Мінск, 2009. – С. 207‑213.

Дюкова, Э. «Хождение игумена Даниила» и его взаимодействие с жанрами литературы средневековья, бытовавшими на восточнославянских землях / Э. Дюкова // Міфалогія – Фальклор – Літаратура: праблемы паэтыкі: зб. навук. прац / пад агульн рэд. В.П. Рагойшы. – Вып. 7. – Мінск: Выдавецкі цэнтр БДУ, 2009. – С. 19‑32.

Дюкова, Э. Ю. «Хождение Игумена Даниила» и художественно-типологические особенности европейских произведений о паломничестве (синхронный срез) / Э. Ю. Дюкова // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага універсітэта імя Янкі Купалы. – Серыя 3. – 2009. – № 3 (88). – С. 31 – 35.

Дюкова, Э. Ю. Вновь найденный список «Путника» или «Путешествия в Святую Землю инока Серапиона» и концепция общевосточнославянского подхода к изучению жанра хождений / Э. Ю. Дюкова // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай: матэрыялы IX Міжнар. навук. канф.: у 2 ч. – Мінск: Выдавецкі цэнтр БДУ, 2010. – Ч. 2. – С. 78–85.

Дюкова, Е. Паломницький жанр на перехресті культурних традицій ентральної і Західної Європи ХVІ –ХVІІ ст.: «Апологія» Мелетія Смотрицького, «Перегринація» Миколая Криштофа Радзивіла, анонімне «Слово про якогось там старця» / Е. Дюкова // Слово і Час: науково-теоретичний журнал: Національна академія наук України, Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка. – 2010. – № 5. – С. 59–71.

Дюкова, Э. «Хождение» Игнатия Смолянина: Историко-литературная типология паломнического текста / Э. Дюкова // Беларуская думка. – 2010. – № 7. – С. 117 – 120.

Dziukava, Ela; Kabrzyckaja, Tacciana; Rahojsza, Usiewalad.  Індаеўрапейскі корань беларусаў, палякаў, украінцаў і пачаткі хрысціянізацыі старажытнай Русі// Acta Albaruthenica:Literatura,język i kultura:tradycje i nowatorstwo / Redakcja naukowa Mikołaj Timoszuk i Mikołaj Chaustowicz.–Warszawa: Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawckiego, 2009.–S. 349-361.

Дзюкава, Э. Ю. Паломніцкая літаратура ў кантэксце беларуска-ўкраінскай культурнай супольнасці / Э. Ю. Дзюкава // Роднае слова. – 2010. – № 5. С. 22‑26.

Дзюкава Э.Ю. Гісторыясофская рэфлексія, выкліканая беларускай казкай «Кот Максім» / Э.Ю. Дзюкава, Т. В. Кабржыцкая, М. М. Хмяльніцкі // Фалькларыстычныя даследаванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі. Вып.8. – Мн., 2011. – С. 217‑‑221.

Дюкова Э.Ю. Мотивы чешского и словацкого Возрождения в произведениях Тараса Шевченко («І мертвим, і живим…», «Єретик») / Э.Ю. Дюкова // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай: матэрыялы XМіжнар. навук. канф., Мінск, 6‑8 кастрычніка 2011 г. – Мінск: Выдавецкі цэнтр БДУ, 2011. – С. 390‑394.

Кабржыцкая Т.В., Хмяльніцкі М.М., Дзюкава Э.Ю. Фальклор і літаратура: феномен беларуска-польска-ўкраінскага культурнага сумежжа / Э.Ю. Дюкова, Т. В. Кабржыцкая, М. М. Хмяльніцкі. – Мн.: «Кнігазбор». ‑ 2011. – 184 с.

Кабржыцкая Т.В., Хмяльніцкі М.М., Дзюкава Э.Ю. Нарысы суседазнаўства: Україна, Польшча ў прасторы і часе вачыма беларусаў/ Э.Ю. Дюкова, Т. В. Кабржыцкая, М. М. Хмяльніцкі– Мн. .: «Кнігазбор»., ‑ 2012. – 220 с.

Кабржыцкая Т.В., Хмяльніцкі М.М., Дзюкава Э.Ю.Гісторыя ўкраінскай літаратуры. Украінска-беларуска-польскія літаратурныя дыялогі/ Э.Ю. Дюкова, Т. В. Кабржыцкая, М. М. Хмяльніцкі. – Ч. 1. ‑ Мн.: БДУ, ‑ 2012. – 231 с.

Дзюкава Э.Ю. З кагорты апосталаў славяназнаўства і фалькларыстыкі: Варфаламей Копітар, Вук Караджыч / Э.Ю. Дзюкава, Т. В. Кабржыцкая // Фалькларыстычныя даследаванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі. Вып. 9. – Мн., 2012. – С. 16‑22.

Дзюкава Э.Ю. Андрэй Рымша як прадстаўнік буларуска-ўкраінскай літаратурнай супольнасці / Э.Ю. Дзюкава // Новае слова ў беларусістыцы. Літаратуразнаўства і фалькларыстыка: МатэрыялыVМіжнар. кангрэса беларусістаў. – Мн., 2012. – 224‑230.

Дзюкава Э.Ю. Еўрапейскі культуралагічны кантэкст псеўданіма Янкі Купалы / Э.Ю. Дзюкава, М.М. Хмяльніцкі // Янка Купала: дыялог з XXI стагоддзем: Х Міжнар. Купалаўскія чытанні, прысвечаныя 130-годдзю з дня нараджэння народнага паэта Беларусі Янкі Купалы // матэрыялы Міжнар. навук. канф., Мінск, 20‑21 чэрвеня 2012 г. – Мн., 2013. – С. 111‑ 118.

Дзюкава Э.Ю. Параўнальнае літаратуразнаўства як навуковая дысцыпліна: гісторыя і тэорыя пытання/ Э.Ю. Дюкова, Т. В. Кабржыцкая, М.М. Хмяльніцкі // Гісторыя славянскіх літаратур і праблемы іх параўнальнага вывучэння: тэорыя і практыка: вучэб. дапам. – Мінск:БДУ, 2015. – 207 с. С. 7‑27.

Дзюкава Э.Ю. Рэцэпцыя творчасці Кандрата Крапівы ва Украіне // Беларуская літаратура ў культурнай прасторы сучаснага грамадства: матэрыялы Міжнар. навук. канф. да 120-годдзя з дня нараджэння Кандрата Крапівы (Мінск, 3‑4 сакавіка 2016 г. – Мінск: Права і эканоміка, 2016. ‑ С. 160‑166.

Дзюкава Э. Аляксей Ярэмчанка: з гісторыі ўкраінскамоўных перакладаў твораў Максіма Багдановіча / Максім Багдановіч: дыялог з часам (асоба пісьменніка і яго творчасць у сусветным дыскурсе ХХ – ХХI стст.) // Матэрыялы Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі. – Мінск: РІВШ, 2017. – С. 31‑36.

Дюкова Э.Ю. Дорога к святыням: паломничество и его отражение в литературе восточных славян XI – XVIII вв. – Минск: РИВШ, 2017. – 160 с.

Дзюкава Э. Фальклор як маркер этнакультурнай самаідэнтыфікацыі народа (песенны рэпертуар Холмшчыны і Падляшша). Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі. Зборнік навуковых артыкулаў. – Мінск: РІВШ, 2017. – С. 27‑32.

Дзюкава Э. Максім Багдановіч і Украіна: новыя факты, удакладненні, дадаткі. // Полымя. – 2017. – № 12. С. 22‑26.

Дюкова Э., Кобржицкая Т. Славянский мир Кондратия Рылеева // Неман. – 2017 №2. – С. 163‑169.

Дзюкава Э. “Кропивині байки”: сацыякультурны кантэкст / Актуальныя праблемы літаратуразнаўства і фалькларыстыкі: зборнік артыкулаў / Пад аг. рэд. Шамякінай Т.І. – Мінск: БДУ, 2018. – С. 69‑80.

Дзюкава Э., Кабржыцкая Т. Міфа-фальклоны субстрат буларускай і украінскай гербатворчасці / Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі. Зборнік навуковых артыкулаў. Вып. 14. – Мінск: РІВШ, 2018. – С. 47‑54.

Дзюкава Э., Кабржыцкая Т. “Страла” ў фальклоры і мастацкай літаратуры: штрыхі да тыпалогіі інтэрпрэтацый / Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі. Зборнік навуковых артыкулаў. Вып. 14. – Мінск: РІВШ, 2018. – С. 144‑150.

Дзюкава Э., Кабржыцкая Т. “Страла” і “каліна” ў творчым дыяпазоне ўкраінцаў: ад эротыкі да нацыянальна-патрыятычнай сімволікі / Цень Стралы: культурныя і вербальныя коды традыцыі / пад. рэд. Р. Кавалёвай, В. Калацэя. – Мінск: ІВЦ Мінфіна, 2018. – С.147‑153.

Дюкова Э.Ю. Русская литература на страницах альманаха «Братэрства» (1982‑1992) / Русская и белорусская литературы на рубеже ХХ – XXI веков  (к 100-летию А.И. Солженицына): сб. науч. статей / редкол.: С.Я. Гончарова-Грабовская (отв. ред) [и др.]. Минск: РИВШ, 2018 ‑ С. 131‑136.

Дюкова Е.Ю. Організація навчального процесу з української літератури в сучасній Білорусі  / Вища школа: науково-практичне видання. № 7-2019. – Киïв, 2019. – С. 87-97.   Издание ВАК Украины

Дзюкава Э.Ю. Фалькларыстыка як складнік працэсу нацыянальнага адраджэння: Антон Грыневич / Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі. Зборнік навуковых артыкулаў. Вып. 15. – Мінск: РІВШ, 2019. – С. 51‑63.

Дзюкава Э. Кандрат Рылееў у дэмакратычным святле славянскага народазнаўства / Актуальныя аспекты беларусістыкі: матэрыялы VI Міжнароднага кангрэса беларусістаў (Мінск, 27-29 мая 2015 года): зб. арт. / пад рэд.  І. Э.  Багдановіч  [і інш.]. – Мінск: Кнігазбор, 2020. – 428 с. – (Беларусіка ꞊ Albaruthenika; Кн.40).

Дзюкава, Э.Ю. Невядомае ў вядомым: удакладненні, дадаткі да праблемы «Максім Багдановіч і Украіна» / Літаратуразнаўства.  Фалькларыстыка: вуч.-мет. дап. – Мінск, 2020. – С. 36-53.

Дзюкава, Э.Ю. Тыпалогія ўкраінскага і беларускага перакладу 20 – 30-х гг.  / Літаратуразнаўства. Фалькларыстыка: вуч.-мет. дап. – Мінск, 2020. – С.161-166.

Image

Ресурсы

Image
Image
jualtoto situs bandar toto togel online macau terpercaya jualtoto situs slot 4d dan bandar togel hadiah 4d 10 juta toto togel situs bandar togel online hadiah 4d 10 juta 2023 JUALTOTO: Situs Bandar Toto Togel Online Hadiah 4D 10 Juta JUALTOTO > Daftar Situs Bandar Toto Togel 4D Hadiah 10 Juta JUALTOTO > Situs Bandar Toto Togel Online Terbesar Terpercaya Situs Bandar Toto Togel Macau 4D Online Terpercaya Resmi 2023