Сервисы

Шамякина Татьяна Ивановна
Телефон
+375 17 350-21-76
Адрес г. Минск, ул. К. Маркса, 31, ауд.53,
Адрес 220030
Должность:
доктор филологических наук, профессор

Высшее учебное заведение, которое закончила, специальность: Белорусский государственный университет, филологический факультет (1971); специальность "белорусский и русский языки и литературы".


Отрасли литературоведения, в которых работает и может выступать в качестве эксперта, оппонента: история белорусской литературы ХХ - ХХI вв., теория литературы, текстология, фольклор, мифология.


Название кандидатской диссертации, год защиты, научный руководитель:  "Основные стилистические направления современной белорусской прозы", 1975, научный руководитель - доктор филологических наук, профессор И.Я. Науменко.


Название докторской диссертации, год защиты, научный руководитель:  "Белорусская классическая литературная традиция и мифология", 2001. Научный консультант: доктор филологических наук, профессор В.П. Рагойша.


Количество научных публикаций: 480.


Профиль в Академии Google

Основные научные и научно-методические публикации:

Шамякіна Т. Людзі сённяшняй вёскі / Літаратура і мастацтва. № 25. 21.07.1972.

Шамякіна Т. У краіне маленства / Літаратура і мастацтва. № 40. 06.-10.1972.

Шамякіна Т. Пафас праўды / Голас Радзімы. № 37. 15.11.1972.

Шамякіна Т. У творчай хадзе / Літаратура і мастацтва. № 18. 28.04.1073.

Шамякіна Т. Сучасная беларуская проза. / Народная асвета. № 4. 1973.

Шамякіна Т.І. Некаторыя асаблівасці стылю І.Пташнікава / Весці АН БССР. Сер.грамадск.навук. ; 5. 1974.

Шамякина Т.И. На линии пересечения. О некоторых стилевых особенностях романа И.Чигринова “Плач перепелки” / Неман. № 3. 1975.

Шамякіна Т.І. Далучэнне да святла. Творчы партрэт М.Стральцова / Маладосць. № 10. 1975.

Шамякіна Т. І. Стылёвыя напрамкі сучаснай беларускай прозы. Аўтарэферат дысертацыі на саісканне ступені кандыдата філалагічных навук па спецыяльнасці 10.01.01 – беларуская літаратура. Мінск: Выд-ва ЦК КПБ, 1975.

Шамякіна Т.І. Глыбокае разуменне чалавека / Літаратура і мастацтва. № 27. 1976.

Шамякіна Т. Пошук гармоніі / Полымя. № 12. 1976.

Шамякіна Т.І. Некаторыя праблемы стылю ў савецкім літаратуразнаўстве / Веснік БДУ. Серыя 4. № 3. 1977.

Шамякіна Т.І. След у літаратуры / Полымя. № 10. 1977.

Шамякіна Т. Прызванне / Полымя. № 5. 1978.

Шамякіна Т. І. Прырода мастацкай дэталі / Полымя. № 11. 1978.

Шамякіна Т. Адлюстраванне Вялікай Айчыннай вайны ў сучаснай беларускай прозе // Асаблівасці развіцця літаратурнага працэсу ў Беларусі на сучасным этапе. Мінск. Навука і тэхніка. 1979.

Шамякіна Т.І. Дыяпазон інтарэсаў / Полымя. № 7. 1979.

Шамякіна Т.І. Шляхі пошуку. Агляд маладой прозы 1979 года / Маладосць. № 4. 1980.

Шамякіна Т.І. Пара сталасці / Літаратура і мастацтва. № 26. 31.071981.

Шамякіна Т. Пісаць жыццё літаратуры / Полымя. № 8. 1981.

Шамякіна Таццяна. На лініі перасячэння. Літаратурна-крытычныя артыкулы. Мінск. Маст.літ-ра. 1982. – 182 с.

Шамякіна Т.І. Час і прастора ў трылогіі Я.Коласа “На ростанях” // З глыбінь народных. Зб.артыкулаў. Мінск: Універсітэцкае. 1982.

Шамякіна Т.І. Іван Шамякін. Жыццё і творчасць. Вуч.дап. (пад грыфам). Мінск: Народная асвета, 1982. – 124 с.

Шамякіна Т. Праўдзіва і сумленна / Полымя. № 3. 1983.

Шамякіна Т. У імкненні да ідэалу / Полымя. № 7. 1983.

Шамякіна Т. Сур’ёзнасць пошуку / Полымя. № 9. 1983.

Шамякіна Т. Змена квадры. Этапы развіцця / Полымя. № 3. 1984.

Шамякіна Т. Прапушчана праз сэрца / Работніца і сялянка. № 12. 1984.

Шамякіна Т.І. Пошукі будучыні / Полымя. № 6. 1985.

Шамякіна Т.І. Незабыўныя сустрэчы. / Полымя. № 7. 1985.

Шамякіна Т. Успамін пра маладосць / Полымя. № 10. 1985.

Шамякіна Т. “Глядзеў, бачыў вечнасць...” Творчы партрэт М.Лынькова / Полымя. № 8. 1985.

Шамякіна Т. Вадзянік // Янка Купала. Энцыкл.дав. Мінск. БелСЭ, 1986.

Шамякіна Т. Вампір // Янка Купала. Энцык.дав. Мінск. БелСЭ, 1986.

Шамякіна Т. Градавіца // Янка Купала. Энцыкл.дав. Мінск, БелСЭ, 1986.

Шамякіна Т, Грамавіца // Янка Купала. Энцыкл.дав. Мінск, БелСЭ, 1986.

Шамякіна Т. Зімовая ноч // Янка Купала. Энцыкл.дав. Мінск, БелСЭ, 1986.

Шамякіна Т. Знямога // Янка Купала. Энцыкл.дав. Мінск: БелСЭ, 1986.

Шамякіна Т.І. Летам // Янка Купала. Энцыкл.дав. Мінск, БелСЭ, 1986.

Шамякіна Т. Люцыпар // Янка Купала. Энцыкл.дав. Мінск: БелСЭ, 1986.

Шамякіна Т. Лясун // Янка Купала. Энцыкл.дав. Мінск, БелСЭ, 1986.

Шамякіна Т. Прад світаннем // Янка Купала. Энцыкл.дав. Мінск, БелСЭ, 1986.

Шамякіна Т. У зялёным садочку / Янка Купала. Энцыкл.дав. Мінск, БелСЭ. 1986.

Шамякіна Т. Фенікс // Янка Купала. Энцыкл.дав. Мінск, БелСЭ, 1986.

Шамякіна Т. Чарнабог // Янка Купала. Энцыкл.дав. Мінск:БелСЭ, 1986.

Шамякіна Т. Самае цікавае мастацтва – жыццё / Літаратура і мастацтва. № 45. 28.11. 1986.

Шамякіна Т. Жыць, любіць, хвалявацца... / Полымя. № 2. 1987.

Шамякіна Т. Ёсць над чым падумаць / Літаратура і мастацтва. № 17. 28.04.1987.

Шамякіна Т. Пауза // Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі. У 5 т. Т.4 . Мінск: БелСЭ, 1987.

Шамякіна Т. Параўнальна-гістарычны метад // Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі. У 5 т. Т.4. Мінск, БелСЭ, 1987.

Шамякіна Т. Парабала // Энцыкл.літ. і маст.Беларусі. У 5 т. Т.4. Мінск: БелСЭ, 1987.

Шамякіна Т. Паралелізм // Энцыкл.літ. і маст. Беларусі. У 5 т. Т.4. Мінск. БелСЭ, 1987.

Шамякіна Т. Пейзаж у літаратуры // Энцыкл.літ. і маст.Беларусі. У 5 т. Т.4. Мінск. БелСЭ, 1987.

Шамякіна Т. Сураўцаў // Энцыкл.літ. і маст. Беларусі. У 5 т. Т.5.Мінск: БелСЭ, 1987.

Шамякіна Т. Тэма // Энцыкл.літ. і маст. Беларусі. У 5 т. Т.5. Мінск: БелСЭ, 1987.

Шамякіна Т. Эпіталама // Энцыкл.літ. і маст. Беларусі. У 5 т. Т.5. Мінс: БелСЭ, 1987.

Шамякіна Т. Эпітафія // Энцыкл.літ. і маст. Беларусі. К 5 т. Т.5. Мінск: БелСЭ, 1987.

Шамякіна Т. Вышыня погляду / Полымя. № 7. 1988.

Шамякіна Т. Метадычныя рэкамендацыі і тэматыка практычных заняткаў па курсу “Тэорыя літаратуры з асновамі марксісцка-ленінскай эстэтыкі” для студэнтаў філфака БДУ // Мінск: БДУ, 1988. - 28 с.

Шамякіна Т. І. Славянская міфалогія і беларуская літаратура / Беларуская мова і літаратура ў школе. № 9. 1988. - № 1. 1989.

Шамякіна Т. Трагізм і гармонія / Полымя. № 3. 1989.

Шамякіна Т. Краявіды і літаратура / Беларуская мова і літаратура ў школе. № 6. 1989.

Шамякіна Т.І.Купалле ў беларускай літаратуры / Беларуская мова і літаратура ў школе. № 7. 1989.

Шамякина Т. Предощущение дня сегодняшнего / Неман. № 1. 1990.

Шамякіна Т. Пошукі і здзяйсненні / Полымя. №4. 1990.

Шамякина Т. В мастерской слова / Неман. № 8. 1990.

Шамякина Т. Звено связующее / Неман. № 11. 1990.

Шамякіна Т. Якуб Колас – пясняр стыхіяў / Беларуская мова і літаратура ў школе. № 2. 1991.

Шамякіна Т. Праўда фантастыкі / Полымя. № 5. 1991.

Шамякіна Т. Метадычныя рэкамендацыі і тэматыка практычных заняткаў па курсу “Тэорыя літаратуры з асновамі эстэтыкі” для студэнтаў філфака БДУ // Мінск: БелСЭ імя П.Броўкі. 1991.

Шамякіна Т.І. Гісторыя сусветнай эстэтычнай і літаратурна-тэарэтычнай думкі. Вуч.-метд.дапаможнік для студэнтаў філфака. Мінск: БДУ, 1991.

Шамякіна Т. Беларускі нацыянальны космас і літаратура // Шляхамі стагоддзяў. Зб.навук.артыкулаў. Мінск: Універсітэцкае, 1991. – 134 с.

Шамякіна Т. Спадзяюся на прарывы духу / Літаратура і мастацтва. № 22. 4.06.1992.

Шамякіна Т. Беларуская пейзажная лірыка. Паэтычная анталогія. (Уступныя артыкулы і тэксты) / Родная прырода. №№ 1-8. 1992.

Шамякіна Т.І. Сакральнае ў творчасці Я.Коласа // Творчая і метадычная спадчына Я.Коласа. Зб. матэрыялаў рэсп.нав.-мет.канферэнцыі. Мінск: БДУ, 1992.

Шамякіна Т. Крыж / Унія. № 2. 1992.

Шамякіна Т. (у сааўт.) Беларуская літаратура. Інфарм.-даведачны метадычны дапаможнік для слухачоў давузаўскай падрыхтоўкі і абітурыентаў. Мінск: БДУ, 1992.

Шамякіна Т. Вобраз музыкі ў беларускай літаратуры / Роднае слова. № 12. 1992.

Шамякіна Т. Натурфіласофскія стыхіі ў нацыянальным космасе // Беларусіка-Albarutenika: матэрыялы міжнарод.кангрэса беларусістаў (Мінск, 25-27 мая 1991 г.). Мінск: Навука і тэхніка. 1993.

Шамякіна Т. Касмасофія і літаратура (Беларускі нацыянальны космас і душа беларуса ў творчасці Я.Коласа) // Беларусіка- Albarutenika. Кн2. Мінск: Навука і тэхніка. 1992.

Шамякіна Т. Таямніцы жыцця. Роздум над апавяданнем М.Гарэцкага “Роднае карэнне” / Роднае слова. № 2. 1993.

Шамякіна Т. Міфалогія і яе значэнне / Роднае слова. № 7. 1993.

Шамякіна Т. Міфалогія. Вытокі нашай самасвядомасці / Роднае слова. № 8. 1993.

Шамякіна Т. Міфалогія: паміж Дабром і ліхам / Роднае слова. № 9. 1993.

Шамякіна  Т. Міфалогія: жыццё і смерць, быццё і небыццё / Роднае слова. № 10. 1993.

Шамякіна Т. Мужчына і жанчына ў міфалогіі, рэлігіі, літаратуры. / Роднае слова. № 11. 1093.

Шамякіна Т. Міфалогія: Чалавек і Прырода / Роднае слова. № 12. 1993. - № 1. 1994.

Шамякіна Т. Мадэль свету ў міфалагічных сістэмах / Роднае слова. № 2. 1004.

Шамякіна Т. Міфалогія: касмаганічныя міфы / Роднае слова. № 4. 1994.

Шамякіна Т. Міфалогія: Салярныя міфы / Роднае слова. №№ 6,7, 8. 1994.

Шамякіна Т. Міфалогія: Лунарныя міфы / Роднае слова. № 9. 1994.

Шамякіна Т. Міфалогія: Астральныя міфы / Роднае слова. № 10.1994.

Шамякіна Т. Міфалогія: разуменне космасу ў народаў свету / Роднае слова. № 11. 1994.

Шамякіна Т. “Па зямлі ходзіць, а неба не бачыць”. Міфалагічныя жывёлы ў календары / Роднае слова. № 12. 1994.

Шамякіна Т. Агонь сонца – ён з агню любові / Работніца і сялянка. № 6. 1994.

Шамякина Т. Таисия Бондарь. Творческий портрэт / Неман. № 9. 1994.

Шамякіна Т. Яўген Васілёнак // Беларускія пісьменнікі: Біябібліяграфічны слоўнік. У 6 т. Т.1. Мінск: БелСЭ. 1994.

Шамякіна Т. Валянцін Зуб // Беларускія пісьменнікі: Біябібліягр.слоўнік. К 6 т. Т.1. Мінск: БелСЭ, 1994.

Шамякіна Т. Уладзімір Карпаў // беларускія пісьменнікі: Бібліягр.слоўнік. У 6 т. Т.3. // Мінск: БелСЭ, 1994.

Шамякіна Т. І, Андрэеў А. М. Тэорыя літаратуры. Тыпавая праграма для універсітэтаў. Мінск: БДУ, 1995.

Шамякіна Т. Міфалогія: каляндарныя міфы / Роднае слова. № 1. 1995.

Шамякіна Т. Міфалогія: Паходжанне чалавека. Узнікненне рас і народаў / Роднае слова. № 2. 1995.

Шамякіна Т. Міфалагічны і гістарычны час / Роднае слова. № 3. 1995.

Шамякіна Т. Міфалогія: культурны герой. Народ і герой / Роднае слова. № 4. 1995.

Шамякіна Т. Міфалогія: Лёсу тонкае лязо. Міфалагічная трактоўка лёсу / Роднае слова. № 5. 1995.

Шамякіна Т. Міфалагічныя формы шлюбу / Роднае слова. № № 6, 7. 1995.

Шамякіна Т. Міфалогія і сям’я / Роднае слова. № 8. 1995.

Шамякіна Т. Таямніца нараджэння / Роднае слова. №№ 9, 10. 1995.

Шамякіна Т. “Хто дзяцей мае, няхай навучае”. Міфалогія і выхаванне ў сям’і / Роднае слова. № 11. 1995.

Шамякіна Т. Кола гадоў: Мыш як міфалагічная істота / Роднае слова. № 12. 1995.

Шамякіна Т. “Як збіраецца скарб”. Да пытання аб станаўленні таленту пісьменніка / Першацвет. № 2. 1996.

Шамякіна Т. Прырода і культура / Роднае слова. № 4. 1996.

Шамякіна Т. Вытокі культуры / Роднае слова. №№ 5, 6. 1996.

Шамякіна Т. Функцыі культуры і асноўныя этапы як развіцця / Роднае слова. № 7. 1996.

Шамякіна Т. Раннія формы мастацтва / Роднае слова. № 9. 1996.

Шамякіна Т. Культура мезаліту і неаліту / Роднае слова. № 10. 1996.

Шамякіна Т. Культура Старажытнага Егіпта / Роднае слова. №№ 11, 12, 1996.

Шамякіна Т. ( у сааўт) Беларуская літаратура: Проза 20-х гадоў. Вуч. Дап. (пад грыфам) // Хрэстаматыя / Пад рэд. Д.Бугаёва. Мінск: Універсітэцкае. 1996. – 592 с.

Шамякіна Т. ( у сааўт) Беларуская літаратура: Проза 20-х гадоў. Вуч. Дап. (пад грыфам). 2-е выд. // Хрэстаматыя / Пад рэд. Д.Бугаёва. Мінск: Універсітэцкае. 1997. – 592 с.

Шамякіна Культура Месапатаміі / Роднае слова. № № 1, 2. 1997.

Шамякіна Т. Культура Індыі / Роднае слова, №№ 3, 4, 5, 6, 7. 1997.

Шамякіна Т. Культура Ірана (Персіі) / Роднае слова. №№  8, 9, 10. 1997.

Шамякіна Т. Культура Кітая / Роднае слова. №№ 11, 12. 1997. - № 1. 1998.

Шамякіна Т. Культура Японіі / Роднае слова. № 4, 5, 6.  1998.

Шамякіна Т. Антычная культура / Роднае слова. № 7. 1998.

Шамякіна Т. Культура Антычнай Грэцыі / Роднае слова. №№ 10, 11. 1998.

Шамякіна Т. Вобразы Задыяка як праяўленне міфалагічнага мыслення / Роднае слова. № 1. 1999.

Шамякина Т.  Духовно-нравственные основы мировоззрения древних славян / Материалы 2-й междунар. научно-практ.конференции «Мировоззрение нового тысячелетия». Минск: БГПА, 1999.

Шамякіна Т. беларускі нацыянальны монаміф у індаеўрапейскім кантэксце // Матэрыялы ІІІ Міжнар. навук. канф “Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай”. Мінск: БДУ. 1999.

Шамякіна Т. (у сааўт.) Беларуская літаратура ХІ-ХХ стст. Дапаможнік для школ, ліцэяў, гімназій, ВНУ (пад грыфам). Мінск: Аверсэв, 1999. – 415 с.

Шамякіна Т. “Казкі жыцця” і міфалогія // Каласавіны-98. Зб. навук. арт. Мінск, 1999.

Шамякіна Т. Заяц і кот як міфалагічныя сімвалы 1999 года / Роднае слова. № 1. 1999.

Шамякіна Т. Культура класічнай Грэцыі / Роднае слова. №№ 1, 2, 3, 4, 7. 1999.

Шамякіна Т. Усходнеславянская міфалогія. Праграма курса для ВНУ, каледжаў, ліцэяў / Роднае слова. № 8. 1999.

Шамякіна Т. Эпоха элінізму / Роднае слова. № 9. 1999.

Шамякіна Т. Культура антычнага Рыма / Роднае слова. № 10. 1999. - № № 1, 2. 2000.

Шамякіна Т. Дракон – міфалагічная істота ўсходняга календара і славянскай культуры / Роднае слова. № 12. 1999.

Шамякіна Т. Міфалогія ў кантэксце фальклору і літаратуры (касмаганічны аспект) // Мова. Літаратура. Культура: Матэрыялы міжнар. навук.канф. У 2. ч. Мінск: БДУ. 1999.

Шамякіна Т. Старажытная Палесціна і фарміраванне хрысціянства / Роднае слова. № 4. 2000.

Шамякіна Т. Станаўленне монатэістычных рэлігій / Роднае слова. № 5. 2000.

Шамякіна Т. Універсальныя міфалагічныя канстанты (час і прастора) у паэзіі Я.Коласа // Матэрыялы 4 Міжнар. навук. канф. “Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай”. Мінск: БДУ, 2000.

Шамякіна Т. Біблія як Кніга Кніг чалавецтва: Стары Запавет / Роднае слова. № 9. 2000.

Шамякіна Т. Біблія: Новы Запавет / Роднае слова. № 10. 2000.

Шамякіна Т. Міфалогія Беларусі. Нарысы. Вуч. дап. для ВНУ (пад грыфам). Мінск: Маст.літ-ра, 2000. – 400 с.

Шамякіна Т.  ( у сааўт.) Беларуская літаратура. 8-11 класы. Праграмы сярэдняй агульнаадукацыйнай школы з паглыбл. і проф. вывучэннем бел. літ. Зацверджана Міністэрствам адукацыі РБ. Мінск: НМЦэнтр, 2000.

Шамякіна Т.  ( у сааўт.) Беларуская літаратура. ХІ-ХХ стст. 2-е выд., дапрац. Мінск: Аверсэв. 2001. – 415 с.

Шамякіна Т.І. Беларуская класічная літаратурная традыцыя і міфалогія. Вуч. Дап. для філфака БДУ. Мінск: РІВШ, 2001. – 238 с.

Шамякіна Т. Міфалагема Змяі як культуралагічная праблема / Роднае слова. № 1. 2001.

Шамякіна Т. На ніве беларусазнаўства / Веснік БДУ. Серыя 4. № 2. 2001.

Шамякіна Т. Адлюстраванне салярнага міфа ў адным малавядомым сюжэце У.Дубоўкі // Да 100-годдзя У.Дубоўкі, У.Жылкі, К. Чорнага. Зб. навук. арт. Міснк: БДУ, 2001.

Шамякіна Т. Беларуская класічная літаратура і міфалогія. Маганрафія. Мінск: БДУ. 2001. – 186 с.

Шамякіна Т. Гісторыя хрысціянскай культуры: Як пачыналася наша эра / Роднае слова. № 6. 2001.

Шамякіна Т. Гісторыя хрысціянскай культуры. Нараджэнне Царквы / Родннае слова. № 9. 2001.

Шамякіна Т. Гісторыя хрысціянскай культуры: замацаванне хрысціянства ў рымскай імперыі / Роднае слова. № 10. 2001.

Шамякіна Т.І. Беларуская класічная літаратурная традыцыя і міфалогія. Аўтарэферат дысертацыі на саісканне ступені доктара філалагічных навук па спецыяльнасцях: 10.01.01 – Беларуская літаратура, 10.01.08 – Тэорыя літаратуры. Тэксталогія. Мінск: РІВШ, 2001.

Шамякіна Т.І. і інш. Беларуская літаратура. Эксперыментальны вучэбны дапаможнік для ХІ класа ўстаноў, якія забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання з 12-гадовым тэрмінам навучання (павышаны і паглыблены ўзровень) / Пад рэд. В.П. Рагойшы. – Мн.: Маст. літ., 2004. – С.38-212.

Шамякіна Т.І. Міфалогія і літаратура. Дапаможнік для вучняў. 11-12 класы. – Мн.: Беллітфонд, 2004. – 142 с.

Шамякіна Т.І. Славянская міфалогія: курс лекцый. – Мн.: РІВШ, 2005. – 156 с.

Шамякіна Т.І. Культура Індыі. Матэрыялы для самападрыхтоўкі студэнтаў аддзяленняў беларускай філалогіі, рускай філалогіі, славянскай філалогіі па курсу “Гісторыя і тэорыя сусветнай культуры”. – Мн.: РІВШ, 2005. – 44 с.

Шамякіна Т.І. Культура Кітая. Матэрыялы для самападрыхтоўкі студэнтаў аддзяленняў беларускай філалогіі, рускай філалогіі, славянскай філалогіі па курсу “Гісторыя і тэорыя сусветнай культуры”. – Мн.: РІВШ, 2005. – 30 с.

Беларуская мова (прафесійная лексіка). Вучэбная праграма для прыродазнаўчых факультэтаў БДУ / Аўтары-складальнікі: А.М.Муравіцкая, Т.М.Смольская, Т.І.Шамякіна. – Мн.: РІВШ, 2002. – 23 с.

Беларуская мова (прафесійная лексіка). Вучэбная праграма для гуманітарных факультэтаў БДУ. – Мн.: РІВШ, 2002. – 23 с.

Восточная мифология. Учебная программа для 2-го курса филологического факультета по специальности «Восточная филология» / Составитель – Т.И.Шамякина. – Мн.: РИВШ, 2002. – 28 с.

Усходнеслаславянская міфалогія. Для першых курсаў філалагічнага факультэта БДУ / Складальнік Т.І.Шамякіна. – Мн.: РІВШ, 2002. – 32 с.

Беларуская літаратура. 8-11 класы. Праграмы для ўстаноў, якія забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыі з паглыбленым і профільным вывучэннем беларускай літаратуры / Складальнікі Т.І. Шамякіна і інш. – Мн.: Нацыянальны інстытут адукацыі., 2003. – 136 с.

Беларуская літаратура. Эксперыментальная вучэбная праграма для 11 класа ўстаноў, якія забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыі ў беларускай і рускай мовамі навуання з 12-гадовым тэрмінам навучання з павышаным і паглыбленым узроўнямі вывучэння прадмета / Склад. Т.І. Шамякіна і інш. – Мн.: Нацыянальны  інстытут адукацыі, - 2004.

Міфалогія і літаратура. Праграма спецкурса і метадычныя ўказанні па правядзенні спецкурса ў 11 класе школ з паглыбленым і профільным вывучэннем прадмета / Уклад. Т.І. Шамякіна. – Мн.: Беллітфонд, 2004. – 24 с.

Славянская міфалогія. Вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасцях: Беларуская філалогія, Руская філалогія, Славянская філалогія ( пад грыфам) / Складальнік Т.І.Шамякіна – МН.: РІВШ, 2005. – 38 с.

Беларуская літаратура. 9-10 класы. Базавы, павышаны і паглыблены ўзроўні. Праграмы для ўстаноў, якія забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання з 12-гадовым тэрмінам навучання (пад грыфам) / Т.І.Шамякіна і інш. – Мінск, Нацыянальны інстытут адукацыі, 2005. – 80 с.

Шамякіна Т.І. Гісторыя хрысціянскай культуры: Адлюстраванні Хрыста. Крыж. Храмы // Роднае слова. – 2001. - № 12. – С.66-77.

Кудрашова Т.І. (Шамякіна Т.І.) Конь – эмблема года: шматаспектнасць, сімвалізм вобраза // Роднае слова. – 2002. - № 1. – С.104-107. – 2002. - № 2. – С.105-108.

Шамякіна Т.І. Культура эпохі ранняга Сярэднявечча // Роднае слова. – 2002. - № 4. – С.81-87.

Шамякіна Т.І. Культура Візантыі // Роднае слова. – 2002. - № 5. – С.67-71.

174.Шамякіна Т.І. На ніве беларусазнаўства // Веснік БДУ. Серыя 4. – 2001. - № 2. – С.34-35.

Шамякіна Т.І. Спроба міфарэстаўрацыі пантэону беларусаў // Міфалогія – фальклор – літаратура: праблемы паэтыкі: Зб.навук.артыкулаў / Пад рэд. В.П.Рагойшы. – Мн.: РІВШ, 2002. – С.3-17.

Шамякіна Т.І. Пісьменнік і малая радзіма: Іван Шамякін // Роднае слова. – 2003. - № 1. – С.93-95.

Шамякіна Т.І. Музыка ў жыцці і творчасці Івана Шамякіна // Роднае слова. - 2003. - № 1. – С.96-97.

Кудрашова Т. (Шамякіна Т.І.) Міфалагічная рэканструкцыя вобраза авечкі як каляндарнай жывёлы года // Роднае слова. - № 1. – 1003. – С.108-111.

Шамякіна Т.І. Рэлігійныя і мастацка-эстэтычныя пошукі эпохі позняга Сярэднявечча // Роднае слова. - № 4. – 2003. – С.151-156.

Шамякіна Т.І. Мікола Мятліцкі // Гісторыя беларускай літаратуры ХХ стагоддзя. У 4 т. Т.4. Кн.2. / НАН Беларусі, Аддзе-не гуманітар. Навук і мастацтваў, Ін-т літ.імя Я.купалы; Навук рэд. У.В.Гніламёдаў, С.С.Лаўшук. – Мн.: Бел. Навука, 2003. – С.675-700.

Шамякіна Т.І. Элементы беларускай геасофіі як аснова нацыянальнай літаратурнай класічнай традыцыі // Беларуская філалогія: Зб. навуковых прац вучоных філалагічнага факультэта Белдяржуніверсіта / Пад агульнай рэдакцыяй І.С.Роўды. – Мн.: ВТАА “Права і эканоміка”, 2003. – С.97-105.

Шамякіна Таццяна, Афоніна Марыя. Міфалагема Сусветнага Дрэва як код прасторава-часавых працэсаў у фальклоры // Міфалогія – фальклор – літаратура: праблемы паэтыкі. Вып.2. нав.зб. / Пад аг.рэд. В.П.Рагойшы. – Мн.: РІВШ, 2003. – С.200-211.

Шамякіна Таццяна. Сугестыўныя аспекты беларускай мовы ў плане тэорыі архетыпаў // Міфалогія – фальклор –літаратура: праблемы паэтыкі. Вып.2. Нав.зб. – Мн.: РІВШ, 2003. – С.211-232.

Шамякіна Т.І. Рэлігійныя і мастацка-эстэтычныя пошукі эпохі позняга Сярэднявечча: Готыка // Роднае слова. – 2003. - № 5. – С.75-79.

Шамякіна Т.І. Рыцарская ідэя як фактар развіцця культуры ў эпоху Сярэднявечча // Роднае слова. – 2003. - № 6. – С.84-90.

Шамякіна Т.І. Вяселле як містэрыя несмяротнасці // Роднае слова. – 2003. - № 7. – С.99-102.

Шамякина Т.И. Величие и тайна традиции. Символические коды культуры Китая // Всемирная литература. - № 9. – 2003. – С.168-183.

Шамякіна Т.І. Партрэт пісьменніка і настаўніка // Літаратура і мастацтва. - № 44-45. – 31 кастрычніка 2003 г. С.6-7.

Шамякіна Т.І. Міфалагічныя вытокі псеўданімаў класікаў беларускай літаратуры – Янкі Купалы і Якуба Коласа // Каласавіны: Матэрыялы канферэнцыі, прысвечанай 120-годдзю з дня нараджэння народнага паэта Беларусі Я.Коласа. – Мн., 2003. С.74-79.

Шамякіна Т.І. Схема перадвясельнага цыкла // Роднае слова. - № 11. – 2003. – С.103.

Шамякіна Т.І. Архітэктура ў жыцці і творчасці І.Шамякіна // Роднае слова. - № 1. – 2004. – С.62-67.

Кудрашова Таццяна (Шамякіна Т.І.) Філалагічныя росшукі адносна года Малпы. Культуралагічнае эсэ // Роднае слова. - 2004. - № 2. – С.107-109.

Шамякіна Т.І. З мацярынскім клопатам // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы БДУ. Вып.3 / Пад рэд. А.Я.Міхневіча. – Мн.: РІВШ, 2004. – С.4-10.

Шамякіна Т.І. Жыва ў сучаснай сацыяьнай прасторы // Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі. Зб. арт. / Пад нав. рэд. Р.М.Кавалёвай, В.В.Прыемка. – Мн.: Бестпрынт, 2004. – С.33-39.

Шамякіна Т.І. Эпоха рамантызму і рамантычныя напрамкі // Актуальныя праблемы тэорыі літаратуры і фальклору. Працы членаў кафедры тэорыі літаратуры Белдзяруніверсітэта / Пад нав.рэд. В.П.Рагойшы. – Мн.: Беспрынт, 2004. – С.29-44.

Шамякіна Т.І. Спроба этымалогіі беларускіх гідронімаў шляхам вычлянення міфем // Міфалогія – фальклор – літаратура: праблемы паэтыкі. Зб навук. Прац. Вып.3. – Мн.: РІВШ, 2004. – С.179-185.

Шамякіна Т.І. Эпоха Адраджэння: прырода і чалавек // Роднае слова. - № 9. – 2004. – С.68-73.

Кудрашова Таццяна (Шамякіна Т.І.) Вобраз пеўня ў сусветнай культуры. Культуралагічнае эсэ // Роднае слова. – № 1. – 2005. – С.107-108.

Шамякіна Т.І. Вяселле ў народаў свету. Сватанне і заручыны // Роднае слова. - № 2. – 2005. – С.96-98. - № 3. С.102-104.

Шамякіна т.І. Чалавек гістарычнага вопыту жыцця // Роднае слова. - № 5. – 2005. – С.92-94.

Шамякіна Т.І. Міфалагічна-рэлігійныя ўяўленні пра душу і сучасная навука // Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі. Зб. арт. Вып.2. / Пад нав.рэд. Р.М.Кавалёвай, В.В.Прыемка. – Мн.: Бестпрынт, 2005. – С.50-56.

Шамякіна Т.І. Маці пісьменніка // Роднае слова. - № 10. – 2005. – С.96-99.

Шамякіна Т.І., Марчанка А.У. Вечныя каштоўнасці ў рамане Алеся Савіцкага “Пісьмо ў рай” // Веснік БДУю Серыя 4. - № 2. – 2005. – С.41-46.

Шамякіна Т.І. Абраз // Беларускі фальклор: Энцыклапедыя. У 2 т. Т. 1. акапэла – Куцця / Рэдкал.: Г.П.Пашкоў і інш. – Мн.: БелЭн, 2005. – С.23-24.

Шамякіна Т.І. Авечка // Беларускі фальклор: Энцыклапедыя. У 2 т. Т.1. – Мн.: БелЭн, 2005. – С.31.

Шамякіна Т.І. Баран // Беларускі фальклор: Энцыклапедыя. У 2 т. Т.1. – Мн.: БелЭн, 2005. – С. 139.

Шамякіна Т.І. Баян // Беларускі фальклор: Энцыклапедыя. У 2 т. Т.1. – Мн.: БелЭн, 2005. – С. 153.

Шамякіна Т.І. Брама // Беларускі фальклор: Энцыклапедыя. У 2 т. Т.1. – Мн.: БелЭн, 2005. – С.153.

Шамякіна Т.І. Бык // Беларускі фальклор: Энцыклапедыя. У 2 т. Т.1. – Мн.: БелЭн, 2005. – С. 198.

Шамякіна Т.І. Вялес // Беларускі фальклор: Энцыклапедыя. У 2 т. Т.1. – Мн.: БелЭн, 2005. – С.294.

Шамякіна Т.І. Гара // Беларускі фальклор: Энцыклапедыя. У 2 т. Т.1. – Мн.

Шамякіна Т.І. Колас Якуб // Беларускі фальклор: Энцыклапедыя. У 2 т. Т.1. – Мн.: БелЭН, 2005. – С.700-703.

Шамякіна Т.І. Персанажы калядных святаў // Роднае слова. – 2005. - № 12. – С.92-93.

Шамякіна Т.І. Выяўленчае мастацтва ў жыцці і творчасці Івана Шамякіна. // Роднае слова. – 2006. - № 1. – С.90-96.

Кудрашова Таццяна (Шамякіна Т.І.) Вобраз сабакі ў міфалагічна-сімвалічным кантэксце. // Роднае слова. – 2006. - № 1. – С.105-110.

Падаляк Т., Шамякіна Т.І. Яе бацька – Іван Шамякін. Інтэрв’ю з Таццянай Шамякінай. // Звязда. – 2006. - № 20. 28.01.2006. – С.7.

Рублевская Л., Шамякина Т. Он всегда писал о добрых людях… // Беларусь сегодня (СБ). - № 18. 28.01.2006. – С.18.

Шамякіна Т.І. Яго цікавіў кожны чалавек... // Культура. – 2006. - № 4. 27.01.2006. – С.15.

Шамякіна Т.І. Успаміны пра бацьку // Наша слова. – 2006. - № 5. – С.2.

Рублевская Л., Шамякина Т. и др. Иван Мележ: писатель и время // Беларусь сегодня (СБ). – 2006. - № 58. – 29.03.2006. – С.8.

Шамякіна Т.І. і інш. “Беларуская літаратура ў ХХІ ст. Рэальнасць і шляхі развіцця”. “Круглы стол” часопіса “Полымя” на філалагічным факультэце БДУ // Полымя. – 2006. - № 4. – С.185-186.

Шамякіна Т.І. і інш. Беларуская літаратура. ХІІ клас. Павышаны і паглыблены ўзроўні. Эксперыментальная праграма для ўстаноў, якія забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання, з 12-гадовым тэрмінам навучання // Аўтары-складальнікі: Шамякіна Т.І. і інш. / Пад аг.рэд. В.П.Рагойшы. Рэкамендавана навукова-метадычнай установай “Нацыянальны інстытут адукацыі” Міністэрстэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь. – Мінск, 2005. – 52 с.

Шамякіна Т.І. і інш. Гісторыя беларускай літаратуры ХХ – пачатку ХХІ стагоддзя: вучэб.праграма для выш.навуч.устаноў па спецыяльнасцях 1-21 05 01 Беларуская філалогія, 1-21 05 02 Руская філалогія, 1-21 05 04 Славянская філалогія, 1-21 05 06 Рамана-германская філалогія / Пад навук.рэд. Т.І. Шамякінай, А.І. Бельскага. – Мінск, РІВШ, 2006. – 168 с.

Шамякіна Т.І. Сімволіка загалоўкаў у творах Івана Шамякіна // Маладосць. – 2006. - № 6. – С.139-146.

Шамякіна Т.І. Невядомы Шамякін // Народная газета. - № 179. – 15.08.2006. – С.4.

Шамякіна Т.І. Да пытання аб сялянскасці беларускай літаратуры (Анталагічныя асновы беларускага прыгожага пісьменства) // Фальклор і сучасная культура: матэрыялы міжнар.навук.-практ. канф. 27-28 крас.2006 г., г. Мінск / Рэдкал. Роўда І.С. і інш. – Мінск, Паркус плюс, 2006. – С.13-18.

Шамякіна Т.І. Грааль як сімвал духоўна-рэлігійных пошукаў эпохі Сярэднявечча // Міфалогія – фальклор – літаратура: праблемы паэтыкі: зб.навук.прац. Вып.4 / склад.Т.І.Шамякіна; пад агул.рэд. В.П.Рагойшы. – Мінск: РІВШ, 2006 . – С. 134-142.

Шамякіна Т.І. і інш. Беларуская літаратура. 5-10 класы. Базавы, павышаны і паглыблены ўзроўні (паглыблены ўзровень) Праграмы для ўстаноў, якія забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыі, з беларускай і рускай мовамі навучання з 12-гадовым тэрмінам навучання // Пад рэд. В.П.Рагойшы (па грыфам). – Мінск.: нацыянальны інстытут адукацыі, 2006. – 145 с.

Шамякіна Т.І. Іван Навуменка – чалавек, настаўнік, навуковец // Творчая асоба І.Навуменкі і праблемы беларускай філалогіі і адукацыі: зб. навук.арт. / рэдкал. Т.І.Шамякіна (гал.рэд.) [і інш.]; уклад. А.І.Бельскі. – Мінск: РІВШ, 2006. – С.25-30.

Мікуліч М., Шамякіна Т. “Мы называлі яго ідэалістам” // Літаратура і мастацтва. - № 44. – 3.11.2006 г. С.12-13.

Шамякіна Т.І. Пераемнасць традыцый // Веснік БДУ. – Серыя 4. Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. - № 2. – 2006. – С.12-16.

Шамякіна Т.І. Алег Антонавіч Лойка // Веснік БДУ. – Серыя 4. Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. - № 2. – 2006. – С.137.

Шамякіна Т.І. Еўфрасіння Полацкая і культура позняга Сярэднявечча // Сафія. Альманах Саюза жанчын БДУ. - № 1. – 2006. – С.2-3.

Падаляк Т., Шамякіна Т. Яе бацька – Іван Шамякін // Сафія. Альманах Саюза жанчын БДУ. - № 1. – 2006. – С.10-11.

Шамякіна Т.І. Палітычныя міфы ХХ ст.  ва ўспрыняцці пісьменнікаў-франтавікоў // Полымя. - № 10. – 2006. – С.179-186.

Шамякіна Т.І. і інш. Беларуская літаратура: вучэб.дапам. для 9 кл. устаноў, якія забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыі, з беларускай і рускай мовамі навучання з 12-гадовым тэрмінам навучання (паглыблены ўзровень). У 2 ч. Ч. 1 / Т.І.Шамякіна [і інш]; Пад рэд. В.П.Рагойшы. – Мінск: Маст. літ, 2006. – С. 6-177, 246-305. – Ч.2 / Т.І.Шамякіна [і інш.]; Пад рэд. В.П.Рагойшы. – Мінск, Маст.літ., 2006. – С.87-95, 227-293.

Міфалагічная аснова народнай чарадзейнай казкі “Івашка Мядзведжае вушка” // Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. арт. Вып. 3 / пад нав. рэд.Т.А.Марозавай, В.В. Прыемка. – Мінск: Бестпрынт, 2006. – С. 150–156.

Шамякіна Т.І., Казакова Т.П., Прыгодзіч М.Р. “Пароль неўміручасці – роднае слова”. // Роднае слова. № 12. 2006. – С.32–34.

Шамякіна Т.І., Мікуліч М.У. “Яго называлі ідэалістам...” // Веды, № 41, 16.10.2006 г. – С. 7

Шамякіна Т.І. Палітычныя міфы ХХ стагоддзя і лёс пісьменнікаў-франтавікоў // Сучасны літаратурны працэс: пісьменнік і жыццё: матэрыялы Рэсп. навук. канф. (Мінск, 11 мая 2006 г.) / рэдкал.: І.Г. Баўтрэль [і інш.]. – Мінск: Беларус. навука, 2006. – С. 339–347.

Шамякіна Т.І. Падрыхтоўка да друку: Іван Шамякін. З Дзённікаў // Полымя. – № 11. – 2005, № 12. – 2005.

Шамякіна Т.І. Анталагічныя асновы беларускай мастацкай літаратуры // Беларуская мова і літаратура. – 2007. – № 1. – С.6–13.

Шамякіна Т.І. Міфалогія і мастацкая літаратура: генезіс і тыпалагічная блізкасць (тэарэтычны аспект) // Мова – Літаратура – Культура: матэрыялы V Міжнароднай навуковай канфернцыі (да 80-годдзя прафесара Л.М.Шакуна), Мінск, 16-17 лістапада 2006 г. [Тэкст] / Беларускі дзяржаўны ун-т; у аўтарскай рэдакцыі. – Мінск: Права і эканоміка, 2007. – С.495–502.

Шамякіна Т.І., Міф пра Сталіна і яго развянчанне М.С.Хрушчовым ва ўспрыняцці  беларускіх пісьменнікаў ваеннага пакалення // Русская и белорусская литература на рубеже ХХ-ХХІ веков: сборник научных статей. В 2 ч. Ч.2. / редкол.: С.Я. Гончарова-Грабовская (отв.ред.) [и др.] – Минск: РИВШ, 2007. - С.115-124.

Шамякіна Т.І. Сацыяльная праблематыка твораў І.Шамякіна ва ўспрыняцці сучасных чытачоў // Язык и социум: материалы VII Междунар. Науч.конф., г.Минск, 1-2 дек. 2006 г. В 2 ч. Ч.1 / под общ. Ред. Л.Н.Чумак. – Минск: РИВШ, 2007. -  С.261-164.

Шамякіна Т.І. Кітайскі каляндар і славянскі міфалагічны бестыярыум. Паралелі. – Мінск: РІВШ, 2007. – 104 с.

Шамякіна Т.І. Парадоксы нашага жыцця // Полымя. № 3. – 2007. – С.151-156.

Шамякина Т.И. Восточная мифология: Учеб.программа для 1 курса филологического факультета по специальности  Д- 21.08.07– китайский    язык и литература / сост. Т.И.Шамякина. – Минск: РИВШ, 2007. – 32 с.

Шамякіна Т.І. Сакральная геаграфія Беларусі ў яе вобразным слове // Фальклор і этнакультура Палесся ў індаеўрапейскім кантэксце: матэрыялы Міжнар. Навук. канф., (7-8 снежня 2006 г., г.Мінск) / Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору Нац.акад.навук Беларусі, Бел.дзярж.ун-т, рэдкал.: І.С.Роўда [і інш.]. – Мінск, 2007. – С.79-83.

Шамякіна Т.І. Рэдагаванне Стэнаграмы размовы з народным пісьменнікам Беларусі І.Шамякіным (на аснове вучэбнай кінастужкі, знятай 28 мая 2003 г.) // Беларускае літаратуразнаўства. Навукова-метадычны зборнік. Вып. 5. – Мінск: Выдавецкі цэнтр БДУ, 2007. – С.217-232.

Шамякіна Т.І. Вяселле ў культуры Палесся // Сафія. Альманах Саюза жанчын БДУ. - № 2. – 2007. – С.18-20.

Шамякіна Т.І. Міфалагічныя аспекты прозы Максіма Багдановіча // Максім Багдановіч – празаік, крытык, публіцыст: матэрыялы Міжнар. Навук-практ.канф., Мінск, 29 лістап.2005 г. / Літ.музей М.Багдановіча; уклад.І.В.Мышкавец – Мінск, РІВШ, 2006. – С.116-121.

Шамякина Т.И., соавт.  Алесю Адамовичу – 80 лет // Беларусь сегодня (СБ). 31. 08. 2007. – № 163. – С.9.

Шамякина Т.И., соавт. “Я адплаціў народу, чым моц мая магла…” // Беларусь сегодня (СБ), № 172. – 13. 09. 2007. – С. 4.

Шамякіна Т.І., Народны погляд. Да 75-годдзя Івана Пташнікава // Звязда. № 191. – 6. 10. 2007. – С. 3.

Шамякіна Таццяна. Сімволіка загалоўкаў твораў беларускай літаратуры перыяду Вялікай Айчыннай вайны // Вялікая Айчынная вайна ў мастацкай літаратуры: матэрыялы рэсп. Навук. канф. Мінск, 27 крас.2005 г. / рэдкал.: І.С. Роўда, С.Я. Ганчарова-Грабоўская (адк.рэдактар) [і інш.] – Мінск: БДУ, 2007. – С.31–37.

Шамякіна Таццяна. Парадоксы нашага жыцця. Вып. 2. // Полымя. – № 9. – С.160–172.

Таццяна Падаляк – Таццяна Шамякіна. Парадоксы нашага жыцця – ад Таццяны Шамякінай // Звязда. – №224. 24 ліст. – С. 7; № 229. – 1 снеж. С. 4.

Шамякіна, Т. Казкі беларусаў і іншых народаў пра пеўня: парадаксальнае і нявытлумачанае / Т. Шамякіна // Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: Зб .арт. Вып. 4 / пад нав. рэд. Р.М. Кавалёвай і В.В. Прыёмкі. – Мінск: Бестпрынт, 2007. – С. 117-123.

Шамякіна, Т. Пра У.М. Лазоўскага / Т. Шамякіна // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы. Вып. 6 / пад рэд. А.Я. Міхневіча. – Мінск: РІВШ, 2007. – С. 11-12.

Шамякіна, Т. Арганізатар філалагічнай навукі / Т. Шамякіна // Роднае слова. – 2007. – № 11. – С. 94-95.

Шамякіна, Т. Парадоксы нашага жыцця / Т. Шамякіна // Полымя – 2008. – № 3.

Шамякіна, Т. Сумленнасць і вернасць: Слова пра Людмілу Карпаву / Т. Шамякіна // Роднае слова. – 2008. – № 4. – С. 23-26.

Шамякіна, Т. Духоўна-эстэтычныя пошукі ХХ стагоддзя і фарміраванне беларускай літаратурнай класікі / Т. Шамякіна // Міфалогія – фальклор – літаратура : Зб. навук. прац. Вып. 5 : да 100-годдзя з дня нараджэння М.Р. Ларчанкі (1907-1981) / склад. Т.І. Шамякіна; пад аг. рэд. В.П. Рагойшы. – Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2007. – С. 139-149.

Шамякіна, Т. Вёска ў жыцці і творчасці Івана Шамякіна / Т. Шамякіна // Нацыянальнае і агульначалавечае ў літаратуры славянскіх народаў: матэрыялы Міжнар. нав. канф., г. Гомель, 19-20 верасня 2007 г. : в 2 ч. / редкал. : Л. Н. Чумак (отв. ред.) [і інш.]. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2007. – Ч. 1. – С. 17-22.

Шамякіна, Т. Стаўленне да багацця як мера духоўнасці героя (на матэрыяле фальклору і трылогіі Я.Коласа “На ростанях” // Т.Шамякіна // Фальклорная спадчына Р.Шырмы і Г.Цітовіча: вопыт збіральніцкай, навуковай і папулярызатарскай дзейнасці ў кантэксце праблем адраджэння традыцыйнай культуры вёскі: матэрыялы ІVМіжнар.навук.канф., (29-30 лістап.2007 г., г.Мінск) / Бел.дзярж.ун-т; рэдкал. І.С.Роўда [і інш.]; уклад. Т.А.Марозава. – Мінск, Паркус плюс, 2008. – С.80-84.

Шамякіна, Т.І. Літаратурная класіка ў сучасным грамадстве // Т.І. Шамякіна // Беларускае літаратуразнаўства. Навукова-метадычны зборнік. Выпуск 6. – Мінск, Паркус плюс, 2008. – С.64-68.

Шамякіна, Т. Сацыяльныя і палітычныя міфы эпохі ў люстэрку прозы Я.Коласа // Т.Шамякіна // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай: VIIIМіжанр. навук.канф., прысвеч.125-годдзю з дня нарадж.Я.Купалы і Я.Коласа, 1-3 лістап.2007 г., г.Мінск, БДУ; зб.навук.арт./ рэдкал.: Т.І.Шамякіна (адк.рэд.)  [і інш.]; пад аг.рэд.І.С.Роўды. – Мінск: Выд.цэнтр БДУ, 2008. – С.8-13.

Прыгодзіч, М.Р., Шамякіна, Т.І., Бадзевіч, З.І., Казакова, Т.П. Адукацыйны стандарт Рэспублікі Беларусь: ОСРБ 1-21 05 01- 2008. Вышэйшая адукацыя. Першая ступень. Спецыяльнасць 1-21 05 01 Беларуская філалогія. Кваліфікацыя Філолаг. Выкладчык беларускай мовы і літаратуры // Т. Шамякіна і інш. – Мінск, Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, 2008. – 32 с.

Шамякіна, Т. Значэнне беларускай класікі ў сучасным свеце // Таццяна Шамякіна. // Роднае слова. – № 10. – 2008. – С.6-8.

Шамякіна, Т. “Лабірынты” Вацлава Ластоўскага і навуковыя пошукі ХХ-ХХІ стагоддзяў // Таццяна Шамякіна // Маладосць. – № 10. – 2008. – С.103-110.

Шамякіна, Т. Значэнне народнай культуры ў сучасным грамадстве // Т.І. Шамякіна // Фальклор і сучасная культура: матэрыялы Міжнар.навук.-практ.канф., 22-23 крас. 2008 г., г. Мінск : у 2 ч. / рэдкал. І.С. Роўда [і інш.] – Мінск: БДУ, 2008. – С.3–7.

Шамякина, Т.И. Китайская мифология в ее специфике // Шамякина Т.И. // Беларусь – Китай: история, традиции, опыт, перспективы: труды  Международной конференции (Минск, 23-26 июня 2008 года). – Вып.3: в 2 ч. Ч.2 / редкол. И.А. Малевич, Бэй Вэнли [и др.]. – Мн.: Акад. Упр. при Президенте Респ. Беларусь. – 2008. – С. 166–176.

Шамякіна Т. І. Вобраз горада ў рамане У. Карпава “За годам год” // 6-я Танкаўскія чытанні, да 125-годдзя з дня нараджэння Я. Купалы і Я. Коласа і 95-годдзя з дня нараджэння М. Танка: зб. навук. артыкулаў / рэдкалегія: Г.Я. Адамовіч і інш., адк. рэд. А.І. Лугоўскі. – Мн.: БДПУ, 2008. – С. 83-85.

Шамякіна Т.І. Міфалогія і беларуская літаратура. Нарысы, эсэ. // Шамякіна Таццяна // Мінск: Маст. літ-ра, 2008. – 392 с. (БШ. Навукова-папулярнае выданне).

Шамякіна Таццяна. Мы былі аднакурсніцамі. Да 60-годдзя Яўгеніі Янішчыц. // ЛіМ. –  № 47. - 21.11.2008. – С.13.

Шамякіна Таццяна. Дух камуны. // ЛіМ. - № 48. – 28. 11. 2008. – С. 14.

Шамякина Т.И. Мифологическая компонента в языке элит постсоветского общества // Славянское Вече-4. Материалы международной научно-практической конференции “Славянский мир: от истоков к будущему”. Научн.ред. Э.М.Сороко [и др.]. Минск: Государственное УО «Республиканский институт повышения квалификации и переподготовки работников Министерства труда и социальной защиты РБ, 2008. – С.372-376.

Шамякіна Таццяна. Галасы і вобразы айчыннай літаратуры // Подымя. - № 12. – 2008. – С.169-174.

Шамякіна Таццяна.  Іван Шамякін як творчая асоба // Міфалогія – фальклор – літаратура: праблемы паэтыкі. Зборнік навуковых прац. Выпуск 6. Заснаваны ў 2002 годзе. / Пад агульн. рэдакцыяй доктара філалагічных навук, прафесара В.П. Рагойшы. – Мінск, “Выдавецкі цэнтр БДУ”, 2008. – С. 135 -144.

Шамякіна Таццяна. Якім быць уроку беларускай літаратуры. // Беларуская мова і літаратура. - № 12. – 2008. – С.6.

Шамякіна Таццяна. Іван Якаўлевіч Навуменка – мой настаўнік // Рэгіянальнае, нацыянальнае, агульначалавечае ў літаратуры:. Міжнар. навук.чытанні, прысвеч. памяці Івана Навуменкі: зб. навук.арт. / М-на адукацыі Рэсп. Беларусь, УА “ГДУ імя Ф.Скарыны”, Гомельскі абл. Савет дэпут., Гомельская спецыяліз.слав.бібл.-ка; рэдкал.: І.Ф.Штэйнер (гал.рэд.) [і інш.] – Гомель: ЦДІР, 2009. – С.17-21.

Шамякіна Таццяна, Шамякіна Славяна. Анімізм (З “Тлумачальнага слоўніка славянскай міфалогіі”) // Фалькларыстычныя даследаванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб.арт. Вып.6/ пад нав. рэд.В.В.Прыёмка, Т.А.Марозавай. – Мінск: Беспрынт, 2009. – С.10-14.

Шамякіна Т. Моўныя сродкі пачатку мастацкага твора як элемент аўтарскага стылю (на матэрыяле творчасці І.Шамякіна) // Язык и социум: материалы VIIIМеждунар. научн.конф., г. Минск, 5-6 дек. 2008 г. В 2 ч. Ч.1.  / под общ. Ред.Л.Н. Чумак. – Минск, РИВШ, 2009. – С. 198-202.

Шамякіна Таццяна. У напрамку да гуманістыкі // Полымя – № 4. – 2009. – С. 193-197.

Шамякіна Таццяна. Міфалагічныя інтэрпрэтацыі ў прасторы  літаратурнай класікі // Полымя - № 5. – 2009. – С. 182-189.

Шамякіна Таццяна. Беларуская літаратурная класіка і сучаснасць // Веснік БДУ. Серыя 4. Філалагічныя навукі. - № 1. – 2009. – С.10-19.

Шамякіна Т.І. Творчасць Міхася Стральцова ў ХІ класе // Беларуская мова і літаратура. - № 6. – 2009. – С. 14-19.

Шамякіна Таццяна. Супраць выхавання людзей-“чыпаў”. // ЛіМ. № 28. – 31 ліпеня 2009 г. С.11.

Шамякіна Т.І. Сакралізацыя вобраза Радзімы ў нашаніўскай паэзіі Янкі Купалы // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. - № 3. Часть 2. Гомель – 2009. – С. 121-125.

Шамякіна Т.І. Міхась Стральцоў // Беларуская літаратура: дапам. для вучняў 11 кл. агульнаадукац. устаноў  з беларус. І рус. Мовамі навучання / А.І.Бельскі [і інш.]; пад рэд. А.І.Бельскага, М.А.Тычыны. – Мінск, Адукацыя і выхаванне, 2009. – С.77-88.

Шамякіна Т.І. На чале айчыннага слова / Літаратура і мастацтва. – 16 кастрычніка 2009 г. - № 39. – С. 13.

Шамякіна Т.І. Іван Якаўлевіч Навуменка. // Веснік БДУ. Серыя 4. - № 2. – 2009. - С. 10.

Шамякіна Т. І. Элементы міфалагізму ў літаратуры Беларусі ХІХ стагоддзя. // Веснік БДУ. Серыя 4. - № 2. – 2009. – С. 45-51.

Шамякіна Т.І. Семантычная напоўненасць назваў твораў Івана Шамякіна // Міжнародныя Шамякінскія чытанні “Пісьменнік – Асоба – Час”: матэр. Міжнар.навук-практ.канф.; Мазыр, 19020 лістапада 2009 г. / УА МДПУ імя І.П.Шамякіна ; рэдкал.: А.У.Сузько (адк.рэд.) [і інш.]– Мазыр, 2009. С. 26-151.

Шамякина Т.И. Китайский традиционный календарь   и славянские мифологические параллели . – Минск, 2010. – 169 с., ил.

Шамякина Т.И. Тревожное счастье Ивана Шамякина / Белорусская военная газета. - № 56. 30.03.2010.- С. 7.

Шамякіна Т.І. Вывучэнне творчасці Якуба Коласа ў ІХ класе / Беларуская мова і літаратура. - № 3. – 2010. – С. 3-19.

Шамякіна Т.І. Іманентнасць развіцця сюжэту ў творах І.Шамякіна / Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай: матэрыялы ІХ Міжнар.навук.канф., прысвечанай 70-годдзю філ.фак.Беларус.дзярж. ун-та, Мінск, 15-17 кастр.2009 г. У 2 ч. Ч.1. / пад рэд.В.П. Рагойшы; рэдкал.: В.П.Рагойша  (гал.рэд.) [і інш.]. – Мінск, Выд.цэнтр БДУ, 2010. – С.106-111.

Шамякіна Т.І. Трылогія Я.Коласа “На ростанях” (ІХ клас) // Беларуская мова і літаратура. № 4. 2010. – С.37-49.

Шамякіна Таццяна. Іван Навуменка і Іван Шамякін – сябры, паплечнікі, творчыя індывідуальнасці // Творчасць Івана Навуменкі: славянскі, еўрапейскі, сусветны кантэкст. Матэрыялы Рэспубліканскай навуковай канферэнцыі (да 85-годдзя з дня нараджэння народнага пісьменніка Беларусі, акадэміка І.Я. Навуменкі). Мінск, 16 лютага 2010 года / Інстытут мовы і літаратуры імя Я.Коласа і Я.Купалы НАН Беларусі. – Мінск: Права і эканоміка, 2010. – С. 59-64.

Шамякіна Таццяна. Зямляцкае сяброўства // Полымя. - № 8. – 2010. – С.167-170.

Шамякіна Таццяна (у сааўт.) “Вы тут бегаеце, а тры народныя пры лучыне вершы пішуць...”  Успаміны пра Андрэя Макаёнка: да 90-годдзя з дня нараджэння // Рэспубліка. - № 217. – 12.11.2010. – С.4.

Шамякіна Т. Коды культуры ў паэме Я.Коласа “Сымон-музыка” // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай: VIIМіжанр.навук.канф., Мінск, 12-14 кастр.2005 г.: зб.навук.арт. У 3 т. Т.2 / Беларус.дзяржа. ун-т, філал.фак.; рэд.кал.Г.М.Бутырчык (адк.рэд.) [ і інш.]. – Мінск: РІВШ, 2010. – С. 30-36.

Шамякіна Таццяна. Псіхалагізм аповесці “Ах, Міхаліна, Міхаліна…” Івана Шамякіна // Роднае слова. – 12. – 2010.  - С.23-26.

Шамякина Т.И. Мифологическое воплощение солнца в русской и белорусской  классической литературе // Русская и белорусская литература на рубеже ХХ-ХХІвеков. К 70-летию кафедры русской литературы: сб.науч.ст. В 2 ч. Ч.1. / Под ред. проф. С.Я.Гончаровой-Грабовской: - Минск: РИВШ, 2010. С.59-65. 

Шамякина Татьяна. О «Тайне драмы» и двух друзьях. Воспоминания об Андрее Макаёнке // Неман. – 2011. - № 1. – С.197-206.

Шамякіна Т.І. (у сааўт.) Шамякіны. Радкі ўспамінаў // Маладосць. – 2011. – С.115-119.

Шамякіна Т.І. Міфалагічнае ўвасабленне Месяца ў фальклоры і мастацкай літаратуры // Мова – Літаратура – Культура: матэрыялы VIМіжнар.навук.канф., Мінск, 28-29 кастр. 2010 г: У 2 ч. Ч.2 / Беларус.дзярж.ун-т. – Мінск: Выд.цэнтр БДУ, 2010. – С.21-29.

Шамякіна Т. Іван Навуменка ў часе і прасторы // Рэгіянальнае, нацыянальнае і агульначалавечае ў славянскіх літаратурах, міжнародныя навуковыя чытанні (2010, Гомель). Міжнародныя навуковыя чытанні “Рэгіянальнае, нацыянальнае і агульначалавечае ў славянскіх літаратурах”. 7-8 кастрычніка 2010 г. .)  [да 85-годдзя з дня нараджэння І.Навуменкі: матэрыялы] / рэдкал.: І.Ф. Штэйнер (адк.рэд.)  [і інш.]. – Гомель: ГДУ імя Ф.Скарыны, 2010. – С.17-23.

Шамякіна Т. Пісьменніцкі пошук і здабыткі ў жанры аповесці // Шамякін І.П. Збор твораў. У 23 т. Т.3. Аповесці. 1945-1970 / Іван Шамякін; падрыхт. Тэкстаў і камент. Т.Махнач; паслясл. Т.Шамякінай; Нац. Акад.навук Беларусі, Ін-т мовы і літ. Імя Я.Коласа і Я.купалы. – мінск: Маст.літ., 2011. – С. 319-351.

Шамякіна Таццяна. Іван Шамякін і вёска // Іван Шамякін. Летапісец эпохі: успаміны, інтэрв’ю, эсэ / уклад. Алесі Шамякінай. – Мінск: Маст.літ., 2010. – 382 с.: іл. (Жыццё знакамітых людзей Беларусі). – С.24-33.

Шамякіна Т.І. Пісьменніцкі пошук і здабыткі ў жанры аповесці // У ракурсе сучаснага асэнсавання (творчая спадчына Івана Шамякіна): міжкаф. Зб.навук. прац: Філалогія. Вып.4 / пад рэд. А.М.Макарэвіча. – Магілёў: УА “МДУ імя А.А.Куляшова”, 2011. – С.71-98.

Шамякіна Таццяна. Іван Шамякін у незвычайных ракурсах. // Іван Шамякін: вядомы і невядомы: успаміны, эсэ, аповесць / Уклад. Т.І.Шамякіна. – Мінск: Літаратура і Мастацтва., 2011. – С.3-195.

Шамякіна Т. Міфалагічна-фальклорная аснова вобраза Белай Сарокі ў кнізе Я.Баршчэўскага “Шляхціц Завальня” // Фалькларыстычныя даследаванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. навук.арт. Вып.8 / пад нав.рэд. Р.М.Кавалёвай, В.В.Прыемка; уклад.: Т.А.Марозава. – Мінск: Права і эканоміка, 2011. – С. 227-232.

Шамякіна Т. Некаторыя пытання выкладання дысцыпліны “Славянская міфалогія” на філалагічным факультэце БДУ // Фалькларыстычныя даследаванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. навук.арт. Вып.8 / пад нав.рэд. Р.М.Кавалёвай, В.В.Прыемка; уклад.: Т.А.Марозава. – Мінск: Права і эканоміка, 2011. – С. 366-369.

Шамякіна Т.І. (у сааўт.) Шамякіны. Радкі ўспамінаў // Маладосць. – 2011. – С.115-119.

Шамякіна Т. Іван Навуменка ў часе і прасторы // Рэгіянальнае, нацыянальнае і агульначалавечае ў славянскіх літаратурах, міжнародныя навуковыя чытанні (2010, Гомель). Міжнародныя навуковыя чытанні “Рэгіянальнае, нацыянальнае і агульначалавечае ў славянскіх літаратурах”. 7-8 кастрычніка 2010 г. .)  [да 85-годдзя з дня нараджэння І.Навуменкі: матэрыялы] / рэдкал.: І.Ф.Штэйнер (адк.рэд.)  [і інш.]. – Гомель: ГДУ імя Ф.Скарыны, 2010. – С.17-23.

Шамякіна Таццяна. Іван Шамякін і вёска // Іван Шамякін. Летапісец эпохі: успаміны, інтэрв’ю, эсэ / уклад. Алесі Шамякінай. – Мінск: Маст.літ., 2010. – 382 с.: іл. (Жыццё знакамітых людзей Беларусі). – С.24-33.

Шамякіна Т.І. Пісьменніцкі пошук і здабыткі ў жанры аповесці // У ракурсе сучаснага асэнсавання (творчая спадчына Івана Шамякіна): міжкаф. Зб.навук. прац: Філалогія. Вып.4 / пад рэд. А.М.Макарэвіча. – Магілёў: УА “МДУ імя А.А.Куляшова”, 2011. – С.71-98.

Шамякіна Таццяна. Іван Шамякін у незвычайных ракурсах. // Іван Шамякін: вядомы і невядомы: успаміны, эсэ, аповесць / уклад. Т.І.Шамякіна. – Мінск: Літаратура і Мастацтва., 2011. – С.3-195.

Шамякіна Таццяна. Гісторыя навукі – гісторыя цывілізацыі / Літаратура і мастацтва. № 31. 5 жніўня 2011 г. – С.5.

Шамякіна Т. (у сааўт.) Беларуская літаратура : вучэб. дапам. для 9 кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання / В.П. Рагойша [і інш.]: пад рэд. В.П.Рагойшы. – Мінск: Нац. ін-т адукацыі, 2011. – С.8-45, 70-111, 226-259.

Раіса Баравікова – Таццяна Шамякіна. Залаты ланцужок вечнасці // Літаратура і мастацтва. № 41. 14 кастрычніка 2011 г. - С. 12.

Шамякіна Т.І. Іван Шамякін і мастацтва (Да 90-годдзя з дня нараджэння пісьменніка) // Беларускае літаратуразнаўства: навукова-метадычны зборнік / гал.рэд. Л.Д.Сінькова. – Вып.9. – Мінск: БДУ, 2011. – С.5-10.

Шамякіна Таццяна. Постмадэрнізм вычарпаў сябе, а рэалізм невычарпальны // Літаратура і мастацтва. № 44. – 4 лістапада 2011 г. – С.4.

Шамякина Т. Литературная критика в современном мире // Белая вежа. 2011.

Шамякіна Т.І. Беларуская літаратура ў 9 класе : вучэб.-метад. дапам. для настаўнікаў устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і руск. мовамі навучання (пад грыфам Міністэрства адукацыі РБ). / Т.І.Шамякіна, В.У. Праскаловіч. – Мінск: Нац. ін-т адукацыі, 2012. – 208 с.

Шамякина Т.И. Славянская мифология : пособие для студентов, обучающихся по спец. 1-21 05 02 «Русская филология (по направлениям)» и 1-21 05 04 «Славянская филология» / Т.И. Шамякина. – Минск, БГУ, 2012. – 168 с.

Славянская міфалогія: тыпавая вучэбная праграма для выш.навуч. устаноў па спец.: 11-21 05 01 Белар. філалогія (па напр.), 1-21 05 02 Руская філалогія (па напр.), 1-21 05 04 Слав. філалогія / склад. Т.І. Шамякіна, І.П.Казакова; адк. за выпуск Т.І. Шамякіна. – Мінск, Кросны, 2011. – 25 с.

Псіхалогія літаратурнай творчасці. Тыпавая вучэбная праграма для    ўстаноў вышэйшай адукацыі па спецыяльнасцях: 1-21 05 01 Беларуская філалогія (па нпрамках), 1-21 05 02 Руская філалогія (па напрамках) / Складальнік Т.І. Шамякіна. – Мінск, БДУ, 2012.

Шамякіна Таццяна. Мужнасць і адкрытая шчырасць // Полымя. № 1. 2012. – С. 134–154.

Шамякина Т.И. Астральные мифы // Міфалогія – фальклор – літаратура: праблемы паэтыкі. Зб. навук. прац. Выпуск 8. Мінск, “Выдавецкі цэнтр БДУ”, 2012. – С. 93–104.

Шамякіна Т.І. Беларуская проза ў кантэксце часу (1940–1980 гг.): паэтыка загалоўкаў // Веснік БДУ. Серыя 4. № 2, 2011. – С.14–20.

Шамякіна Таццяна. Вялікі пясняр. // Живи Как Хозяин. № 3. 2012. – С.54-55.

Шамякіна Таццяна. Мудры Якуб  // Живи Как Хозяин. № 4, 2012. – С. 54-55.

Шамякина Татьяна. “Неба колокол бьет надо мной…” // Неман. № 4. 2012. – С. 126-136.

Шамякина Т.И. Мифологическое пространство в китайской культуре. // Беларусь- Китай. Сб. науч. трудов. Выпуск 10. Китай в современном мире. Минск. Изд.центр БГУ, 2-11. С. 50-58.

Шамякіна Таццяна. Назаўсёды малады // Живи Как Хозяин. № 5, 2012. – С. 48-49.

Шамякіна Таццяна. Нястомны прапагандыст роднага слова // Полымя. № 5, 2012. – С. 153-163.

Шамякіна Таццяна. Сапраўдны народны паэт // Живи Как Хозяин, № 6, 2012. – С.54-55.

Шамякіна Таццяна. “Яго паважалі і па-чалавечы любілі” // Маладосць, № 7. – С. 96-98.

Шамякіна Таццяна. Летапісец эпохі // Живи как хозяин. № 8. 2012. – С. 50-51.

Шамякіна Т.І. Асаблівасці міфалагічнага хранатопу ў паэмах Янкі Купалы нашаніўскага перыяду // Беларускае літаратуразнаўства. Навукова-метадычны зборнік. Выпуск 10. – Мінск, БДУ, 2012. – С. 5-12.

Шамякіна Таццяна. Жывёлы кітайскага народнага календара і еўрапейскі міфалагічны бесціярыум // Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі. Зборнік навуковых артыкулаў.  Выпуск 9./ пад нав.рэд. Р.М.Кавалёвай, Т.В. Лук’янавай; уклад. В.В. Прыемка; БДУ. – Мінск: Права і эканоміка, 2012.  – С. 6-11.

Шамякіна Таццяна. Кандрат Крапіва: паэт – энцыклапедыст // Живи Как Хозяин, № 9. 2012. – С. 50-51.

Шамякіна Таццяна.Улада зямлі (“Новая зямля” – у мінулым і сучасным свеце) // Полымя. № 11. 2012. – С. 150 – 154.

Шамякіна Таццяна. Лірык у прозе // Живи Как Хозяин. № 11. 2012. – С. 54-55.

Шамякіна Т. Традыцыйная культура ў беларускіх СМІ і адукацыі // Фальклор і сучаснай культура : матэрыялы  ІІІ Міжнар. навук.-практ. канф., 21–22 крас. 2011 г., Мінск. У 2 ч. Ч.1 / рэдкал.: І.С. Роўда [і інш.]. – Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2011. – С. 6–8.

В.П.Рагойша, Т.І.Шамякіна, Т.В.Кабржыцкая, В.У.Праскаловіч / пад рэдакцыяй прафесара В.П.Рагойшы/ “Беларуская літаратура”, 1-ае выданне  рэльефна-кропкавым шрыфтам па сістэме Брайля, у некалькіх кнігах – у якасці вучэбнага дапаможніка для 9 класа спецыяльных агульнаадукацыйных школ для дзяцей з парушэннем зроку з грыфам “Дапушчана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь”. Мінск, 2013.

Шамякіна Т. “«Трывожнае шчасце» І.Шамякіна: дыялектыка мастацкага аўтабіяграфізму і гістарызмуײ// Шамякін І.П. Збор твораў у 23 т. Т.13. Трывожнае шчасце: пенталогія / Іван Шамякін; падрыхт.тэкстаў і камент. К.Казыры: паслясл. Т.Шамякінай; нац. акад. навук Беларусі; Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літ. – Мінск: Маст. літ., 2013. – 710 с. – С. 583–616 с.

Шамякіна Таццяна. Іван Мележ – аўтар народнай эпапеі // Живи Как Хозяин. - № 12. – 2012. – С. 52-53.

Шамякина Таццяна. «Аповесць “Непаўторная вясна”  Івана Шамякіна: дыялектыка аўтабіяграфізму і гістарызму» // Роднае слова. - № 1. – 2013. – С. 8-14.

Шамякіна Таццяна. Пытанне для творцы: Якіх аўтараў ХХ стагоддзя павінны ведаць усе?  // Літаратура і мастацтва. № 9. – 1. 03. 2013. – С. 1.

Шамякіна Таццяна. Самабытны талент. // Панядзелак. / Альманах № 5. – М.: “Эксмо”, 2013. – С. 310 – 346.

Шамякіна Таццяна. Вартае ўвагі і павагі // Полымя. № 4. – 2013. – С.128-144.

Шамякіна Таццяна. Пісаць жыццё літаратуры // Уладзімір Гніламёдаў. “Заставацца сабой…” / уклад. Мікола Мікуліч. – Мінск: Выдавецтва “Четыре четверти», 2012. – С.60-65.

Шамякина Татьяна “Небо колокол бьет надо мной…» // Наш современник. - № 7. – 2013. – С. 276- 282.

Шамякина Татьяна. Как жила элита при социализме // Неман, № 9. – С.144-182.

Шамякина Т.И. Иван Шамякин – писатель двух эпох // Аргументы и факты. - № 40. – 2 октября 2013 г. – С.35.

Шамякіна Таццяна. Каханне. Жанчына. Вайна. Раман “Зеніт” Івана Шамякіна // Роднае слова. - № 10. – 2013. – С.11-15.

Шамякіна Таццяна. “Мой лёс – маё каханне”. Уладзіміру Навумовічу – 70. // Роднае слова. - № 10. – 2013. – С.18-21.

Шамякіна Таццяна. Сюжэтнае майстэрства Івана Шамякіна ў філасофскім рамане “Вазьму твой боль”. Полымя. – № 10. – 2013. – С.124- 135.

Шамякина Татьяна. Романтика  советской науки // Неман. - № 12. – 2013.– С.164-183.

Шамякіна Т.І.  Іван Шамякін – майстра сюжэту (на матэрыяле рамана “Вазьму твой боль” // Міжнародныя Шамякінскія чытанні “Пісьменнік – Асоба – Час”: матэрыялы ІІІ Міжнар. навук.-практ. канф., Мазыр, 27 верасня 2013 г. / УА МДІТУ імя І.П. Шамякіна; рэдкал.: А.У.Сузько (адк.рэд.) [і інш.] – Мазыр, 2013.  – С. 13-18.

Шамякіна Т.І. Педагагічна-выхаваўчыя функцыі абраду вяселля ў агульнай сістэме культуры Палесся // Этнопедагогика:история и современность: материалы Междунар. Науч-практ. Конф., Мозырь, 17-18 окт. 2013 г. / УО МГПУ им. И.П.Шамякина; редкол.: В.С.Болбас [и др.]. – Мозырь, 2-13. – С. 138-140.

Шамякина Татьяна. Литературная критика постсоветского периода: особенности и тенденции развития // Журналістыка-2013: стан, праблемы, перспектывы : матэрыялы 15-й Міжнар. навук-практ. канф., 5-6 сн. 2013 г., Мінск / рэдкал. : С.В.Дубовік (адк.рэд.) [і інш.]. – Вып. 14. – Мінск : БДУ, 2013. – С. 395-397.

Шамякіна Т.І. Зніч // Культура Беларусі: энцыклапедыя. Т.4. / рэдкал.: У.Ю. Аляксандраў (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Беларус. Энцыкл. Імя П.Броўкі, 2013. - С.124-125.

Шамякіна Т.І. Іван Падвей //  Культура Беларусі: энцыклапедыя. Т.4. / рэдкал.: У.Ю. Аляксандраў (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Беларус. Энцыкл. імя П.Броўкі, 2013. - С.142.

Шамякіна Т.І. Івашка Мядзведжае Вушка // Культура Беларусі: энцыклапедыя. Т.4. / рэдкал.: У.Ю. Аляксандраў (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Беларус. Энцыкл. імя П.Броўкі, 2013. - С.160-161.

Шамякіна Т.І. Ідылія //  Культура Беларусі: энцыклапедыя. Т.4. / рэдкал.: У.Ю. Аляксандраў (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Беларус. Энцыкл. імя П.Броўкі, 2013. – С. 172.

Шамякіна Т.І. Ідэалізацыя //   Культура Беларусі: энцыклапедыя. Т.4. / рэдкал.: У.Ю. Аляксандраў (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Беларус. Энцыкл. імя П.Броўкі, 2013. – С.173.

Шамякіна Т.І. Ідэальны герой // Культура Беларусі: энцыклапедыя. Т.4. / рэдкал.: У.Ю. Аляксандраў (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Беларус. Энцыкл. імя П.Броўкі, 2013. – С.174.

Шамякіна Т.І. Ілья // Культура Беларусі: энцыклапедыя. Т.4. / рэдкал.: У.Ю. Аляксандраў (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Беларус. Энцыкл. імя П.Броўкі, 2013. – С.185.

Шамякіна Т.І. Ілья Мурамец // Культура Беларусі: энцыклапедыя. Т.4. / рэдкал.: У.Ю. Аляксандраў (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Беларус. Энцыкл. імя П.Броўкі, 2013. – С.185.

Шамякіна Т.І. Ілья // Культура Беларусі: энцыклапедыя. Т.4. / рэдкал.: У.Ю. Аляксандраў (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Беларус. Энцыкл. імя П.Броўкі, 2013. – С.185.

Шамякіна Т.І. Ілья Святы // Культура Беларусі: энцыклапедыя. Т.4. / рэдкал.: У.Ю. Аляксандраў (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Беларус. Энцыкл. імя П.Броўкі, 2013. – С.185.

Шамякіна Т.І. Імажынізм // Культура Беларусі: энцыклапедыя. Т.4. / рэдкал.: У.Ю. Аляксандраў (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Беларус. Энцыкл. імя П.Броўкі, 2013. – С.187.

Шамякіна Т.І. Індывідуалізацыя Імажынізм  // Культура Беларусі: энцыклапедыя. Т.4. / рэдкал.: У.Ю. Аляксандраў (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Беларус. Энцыкл. імя П.Броўкі, 2013. – С.194.

Шамякіна Т.І. Інтымная лірыка // Культура Беларусі: энцыклапедыя. Т.4. / рэдкал.: У.Ю. Аляксандраў (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Беларус. Энцыкл. імя П.Броўкі, 2013. – С.206-207.

Шамякіна Т.І. Інтэрмедыя // Культура Беларусі: энцыклапедыя. Т.4. / рэдкал.: У.Ю.  Аляксандраў (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Беларус. Энцыкл. імя П.Броўкі, 2013. – С.210.

Шамякіна Т.І. Казека Янка // Культура Беларусі: энцыклапедыя. Т.4. / рэдкал.: У.Ю.  Аляксандраў (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Беларус. Энцыкл. імя П.Броўкі, 2013. – С.253.

Шамякіна Т.І. Кальцавая кампазіцыя  // Культура Беларусі: энцыклапедыя. Т.4. / рэдкал.: У.Ю.  Аляксандраў (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Беларус. Энцыкл. імя П.Броўкі, 2013. – С.290.

Шамякина Татьяна. Романтика советской науки. Глава 1. Мечты о грядущем. Прогнозы будущего // Неман – 2013. - № 12. – С. 164-183.

Шамякіна Т. Школа духу, гісторыя душы // Шамякін І.П. Збор твораў у 23 т. Т. 18. Зеніт: раман / Іван Шамякін ; падрыхт. тэкстаў і камент. В. Назарава ; паслясл. Т.Шамякінай ; Нац. акад. навук Беларусі, Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літ. – Мінск : Маст. літ., 2014. – 575 с. – С. 495- 521.

Шамякіна Т.І. Алесь Савіцкі // Гісторыя беларускай літаратуры ХХ стагоддзя. У 4 т. Т.4, кн.3 / НАН Беларусі, Аддз-не гу3манітар. Навук і мастацтваў, Цэнтр даслед. Беларус. культуры, мовы і літ.; навук. рэд. У.В.Гніламёдаў, С.С. Лаўшук. – Мінск : Беларуская навука, 2014. – 1319 с. – С. 287 – 321.

Шамякіна Т.І. Алесь Масарэнка // Гісторыя беларускай літаратуры ХХ стагоддзя. У 4 т. Т.4, кн.3 / НАН Беларусі, Аддз-не гу3манітар. Навук і мастацтваў, Цэнтр даслед. Беларус. культуры, мовы і літ.; навук. рэд. У.В.Гніламёдаў, С.С. Лаўшук. – Мінск : Беларуская навука, 2014. – 1319 с. – С.515-543.

Шамякіна Т.І. Беларуская літаратура ў 9 класе : вучэб.-метад. дапам. для настаўнікаў устаноў агул.сярэд.адукацыі з беларус. і рускай мовамі навучання / Т.І.Шамякіна, В.У.Праскаловіч. – Мазыр : Белы Вецер, 2014. – 207 с.

Шамякіна Таццяна. Спецыфіка лірызацыі аповеду ў беларускіх чарадзейных казках // Фалькларыстычныя даследаванні : кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. навук.арт. Вып. 10 / пад навук. рэд. В.В. Прыемка, Т.В. Лук’янавай. – Мінск : РІВШ, 2014. – 236 с. – С. 97-102.

Шамякина Татьяна. Романтика советской науки. Глава 2. Зов космоса. // Неман. - 2014. - № 1. - С. 171-202.

 Шамякина Татьяна. Свадьба в культуре Полесья // Белая Вежа. - № 1. – 2014. – С. 282-288.

Шамякіна Таццяна. Раман за калючым дротам // Літаратура і мастацтва. –  № 9, 28 лютага 2014. – С. 8.

Шамякіна Т. Драматызм беларускай гісторыі і літаратура (На матэрыяле творчасці Івана Шамякіна) // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай: да 900-годдзя Кірыла Тураўскага і 200-годдзя Тараса Шаўчэнкі : матэрыялы ХІ Міжнар.навук.канф., Мінск: РІВШ, 2013. – 352 с. – С. 198-202.

Шамякіна Таццяна. Петраград і Брэст: урок гісторыі // Полымя. - № 3. – 2014. – С. 156-170.

Шамякина Татьяна. Романтика советской науки. Удивительные посланники небес // Неман. - № 3. – 2014. – С. 152-169.

Шамякіна Таццяна. Кнігі дзяцей: унікальнасць ці заканамернасць? // Літаратура і мастацтва. - № 15. – 11 красавіка 2014. – С.6.

Шамякина Т.И. Китайская и европейская усадьбы // Белорусско-китайский культурный диалог: история, современное состояние, перспективы : сб. науч. ст. / рэдкал. Н.Н. Хмельницкий [ и др.]; под науч. ред.: Н.Н.Хмельницкого. – Минск : РИВШ, 2014. – 112 с. – С. 6-11.

Шамякина Татьяна. Романтика советской науки. Космическое и земное, физическое и духовное в мифах о Потопе // Неман. - № 4. – 2014. – С. 157-182.

Шамякина Т.И. Проблемы образования с позиций филолога// Социология. Научно-теоретический журнал. - № 1. – 2014. – С. 87-97.

Шамякина Татьяна. Страшная правда войны // Общеписательская Литературная газета. – № 5. – 2014. – С. 3.

Шамякина Т.И. Чья оценка поэзии важнее: читателя или исследователя? (По поводу статьи Т.А. Светашёвой «Игровой характер детской поэзии русского неоавангардизма) // Вестник БГУ. Серия 4. - № 1. – 2014. – С.40.

Шамякина Татьяна. Романтика советской науки. Была ли Атлантида? //Неман. - № 6. – 2014. – С. 175- 194.

Шамякіна Таццяна. Мемуары ад душы // Полымя. - № 7. – 2014. – С. 143-162.

Шамякина Татьяна. Романтика советской науки. Гиперборейская теория и ее приверженцы // Неман. - № 7. – 2014. – С. 158-181.

Шамякина Татьяна. Земля в ореоле тайн. // Неман. – № 8. - 2014. – С.164 – 185.

Шамякіна Таццяна. Роля навукі ў сучаснай адукацыі // Фалькларыстычныя даследаванні : Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі : зб. навук.арт. Вып.11 / уклад.: В.В.Прыемка, Н.Л.Канабеева; пад нав. рэд. Р.М.Кавалёвай; Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт. – Мінск : Права і эканоміка, 2014. – С. 237-241.

Шамякина Т. И. Инфляция классического образования // Социология. - № 3. – 2014. – С. 75- 84.

Шамякина Татьяна. Земля в ореоле тайн. Цивилизация в пространстве Земли и времени Космоса // Неман. - № 10. – 2014. – С. 165-189.

Шамякіна Таццяна. “Любоў народа нешта ж значыць...” / Літаратура і мастацтва. - № 44. - : лістапада 2014 г. – С. 8.

Шамякіна Т.І. Жыццё і палітыка ў творах Івана Шамякіна // Русская и белорусская литературы на рубеже ХХ – ХХІ веков : сб. науч.  ст. – Минск : РИВШ, 2014. – 386 с. – С. 204-208.

Шамякіна Таццяна. Успамінаю бацьку розным... // Народная газета. – 2014. – 16 студзеня. – С. 4.

Шамякіна Таццяна. Што такое шчасце // Рэспубліка. - № 78. – 26 красавіка 2014. – С.4.

Шамякіна Т.І. Трэба араць сваю ніву, нягледзячы ні на што... / Экстрэмальна небяспечны занятак. // Полымя. - № 12. – 2014. – С. 153-156.

Шамякіна Т. Вобраз мінулага ў памяці пісьменніка // Шамякін, І.П. Збор твораў. У 23 т. Т.21. Успаміны ; Начныя ўспаміны :раманы / Іван Шамякін ; падрыхт. тэкстаў і камент. Алесі Шамякінай ; паслясл. Таццяны Шамякінай ; Нац. акад. навук Беларусі, Цэнтр даслед. Беларус. культуры, мовы і літ. – Мінск : Маст. літ., 2014. – 727 с. – С. 545-575.

Шамякіна Таццяна. Мемуары ад душы // Полымя. - № 7. – 2014. – С. 143-162.

Шамякина Татьяна. Романтика советской науки. Гиперборейская теория и ее приверженцы. // Неман.  № 7. 2014. – С. 158-181.

Шамякина Татьяна. Земля в ореоле тайн. // Неман.  № 8.  2014. – С.164 – 185.

Шамякіна Таццяна. Роля навукі ў сучаснай адукацыі // Фалькларыстычныя даследаванні : Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі : зб. навук.арт. Вып.11 / уклад.: В.В.Прыемка, Н.Л.Канабеева; пад нав. рэд. Р.М.Кавалёвай; Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт. – Мінск : Права і эканоміка, 2014. – С. 237-241.

Шамякіна Т.І. Трэба араць сваю ніву, нягледзячы ні на што... / Экстрэмальна небяспечны занятак. // Полымя.  № 12.  2014. – С. 153-156.

Шамякіна Т.І. Алесь Савіцкі // Гісторыя беларускай літаратуры ХХ стагоддзя. У 4 т. Т.4, кн.3 / НАН Беларусі, Аддз-не гу3манітар. Навук і мастацтваў, Цэнтр даслед. Беларус. культуры, мовы і літ.; навук. рэд. У.В.Гніламёдаў, С.С. Лаўшук. – Мінск : Беларуская навука, 2014. – 1319 с. – С. 287 – 321.

Шамякіна Т.І. Алесь Масарэнка // Гісторыя беларускай літаратуры ХХ стагоддзя. У 4 т. Т.4, кн.3 / НАН Беларусі, Аддз-не гу3манітар. Навук і мастацтваў, Цэнтр даслед. Беларус. культуры, мовы і літ.; навук. рэд. У.В.Гніламёдаў, С.С. Лаўшук. – Мінск : Беларуская навука, 2014. – 1319 с. – С.515-543.

Шамякіна Т.І. Беларуская літаратура ў 9 класе : вучэб.-метад. дапам. для настаўнікаў устаноў агул.сярэд.адукацыі з беларус. і рускай мовамі навучання / Т.І.Шамякіна, В.У.Праскаловіч. – Мазыр : Белы Вецер, 2014. – 207 с.

Шамякина Т. И. Инфляция классического образования // Социология. - № 3. – 2014. – С. 75- 84.

Шамякина Татьяна. Земля в ореоле тайн. Цивилизация в пространстве Земли и времени Космоса // Неман. - № 10. – 2014. – С. 165-189.

Шамякіна Таццяна. “Любоў народа нешта ж значыць...” / Літаратура і мастацтва.  № 44.  6 лістапада 2014 г. – С. 8.

Шамякіна Т.І. Жыццё і палітыка ў творах Івана Шамякіна // Русская и белорусская литературы на рубеже ХХ – ХХІ веков : сб. науч.  ст. – Минск : РИВШ, 2014. – 386 с. – С. 204-208.

Шамякіна Т. Вобраз мінулага ў памяці пісьменніка // Шамякін, І.П. Збор твораў. У 23 т. Т.21. Успаміны ; Начныя ўспаміны : раманы / Іван Шамякін ; падрыхт. тэкстаў і камент. Алесі Шамякінай ; паслясл. Таццяны Шамякінай ; Нац. акад. навук Беларусі, Цэнтр даслед. Беларус. культуры, мовы і літ. – Мінск : Маст. літ., 2014. – 727 с. – С. 545-575.

Шамякина Татьяна. Земля в ореоле тайн. / Что роднит нас с цивилизацией Южной Азии // Неман.  № 1.  2015. – С. 155-182.

Шамякина Татьяна. Земля в ореоле тайн. / Китай… Уже не далекий // Неман, № 3.  2015. – С.

Шамякіна Таццяна. Эстрэманальна небяспечны занятак. Трэба араць сваю ніву, нягледзячы ні на што // Полымя, № 12.  2014. – С. 153-156.

Шамякіна Таццяна. Не размінуцца з Атлантыдай класікі. Заканамернасць ці парадокс? // Полымя. № 3.  2015. – С. 155-165.

Шамякина Татьяна. Мастер белорусской прозы. Вспоминая Ивана Чигринова // Белая Вежа.  № 2, 2015. – С. 35-42.

Шамякина Т.И. Базовые идеологические постулаты и проблемы гуманитарного образования в Беларуси. // Социология.  № 1. 2015. –  С.81-94.

Шамякина Татьяна. Писатеоли-ветераны Беларуси // Армия и культура. - № 5. – 2015. – С.

 Шамякина Татьяна. Парадоксы времени, или Романтика советской науки. – Минск: Четыре четверти, 2015. – 234 с.

Шамякина Татьяна. Остались на боевом посту. О писатеолях-ветеранах Беларуси // Армия и культура. - № 1. – 2015. – С.50-59.

Шамякіна Таццяна. Сумна не будзе, або 22 спосабы пазбавіцца нудоты // Літаратура і мастацтва.  № 38.  25 верасня 2015 г. – С. 6.

Шамякина Татьяна. Земля в ореоле тайн. Чарующая Евразия. Часть 1. // Неман. - № 10. – 2015 г. – 128-143.

Шамякина Татьяна. Чарующая Евразия. Часть 2. // Неман. - № 11. – «015 г. – С. 144-162.

Шамякіна Таццяна (у сааўтарстве). “Я працую Макаёнкам!” // Літаратура і мастацтва. - № 46. – 20 лістапада 2015. – С. 7.

Шамякина Т.И. Воспитание студенчества в образовательном процессе // Социология  № 3. – 2015 г. – С.94-101.

Шамякіна Т.І. Драма камедыёграфа. Мемуарныя нататки пра Андрэя Макаёнка // Полымя.  № 11. – 2015. – С.112-123.

Шамякіна, Т.І. Фальклор і беларуская літаратура ў люстэрку міфалогіі / Т.І.Шамякіна. – Мінск : БДУ, 2016. – 223 с.

Шамякина Т.И. Масмедийные мифы современности // Славянская мифология и этнолингвистика : сборник научных статей / редкол. : В.И.Коваль (отв.ред.) [ и др.]; Министерство образования РБ, Гомельский гос.ун-т им. Ф.Скорины – Гомель, ГГУ им.Ф.Скорины, 2015. – 310 с. – С. 269-273.

“Моцныя пазіцыі” (пачаткі і канцоўкі твораў) як аспект аўтарскага стылю Івана Шамякіна // Тэксталогія твораў Івана Шамякіна: па выніках выдання Збору твораў у 23 тамах / А.А.Васілевіч [і інш.] ; навук.рэд. М.А.Тычына. – Мінск : Беларуская навука, 2016. – 345 с. – С.6-22.

Шамякіна Т.І. Філасофскія і анталагічныя асновы беларускай літаратуры // Мова – Літаратура – Культура : матэрыялы VIII Міжнар. Навук.канф., Мінск, 15-16 вер.2016 г. У 2 ч. Ч.2. / Беларус. дзярж. ун-т. – Мінск : РІВШ, 2016. – 212 с. – С. 6-12.

 Шамякіна Т. Мемуарная проза Івана Шамякіна // Актуальныя праблемы сучаснага літаратурнага працэсу / матэрыялы Рэсп. навук-практ канф., прысвеч. 75-годдзю з дня нараджэння праф. М.І.Мішчанчука. Брэст, 11 лістап. 2014 г. / Брэсц. дзярж. ун-т імя А.С.Пушкіна; рэдкал.: З.П.Мельнікава [ і інш.]; пад агул рэд. У.А.Сенькаўца. – Брэст : БрДУ, 2015. – 290 с.– С. 261-265.

Шамякина Т.И. Метафизическая составляющая в культуре Древнего Китая // Пути Поднебесной: сб. науч.ст. Вып. V. В 2 ч. Ч.1 / редкол.: А.Н.Гордей (отв.ред.), Цуй Цимин (зам.отв. ред.). – Минск: РИВШ, 2015. – 406 с. – С.219-223.

Шамякіна Таццяна. Ідэалогія і адукацыя, або Ці патрэбна сучаснай моладзі ведаць жыццё: (Сацыялагічна-філасофскія нататкі) // Полымя, № 12, 2015. – С.150-167.

Шамякіна Таццяна. Вялікая Айчынная вайна ў адлюстраванні Івана Шамякіна з дыстанцыі часу // Роднае слова.  № 1.  2016. – С. 8-14.

Шамякина Татьяна. Человек, дарящий счастье. К 95-летию со дня рождения Ивана Шамякина // Белая Вежа  № 1.  2016. – С. 17-29.

Шамякіна Таццяна. “Наіўны, прамадушны, рахманы…” Успаміны дачкі пра бацьку // Літаратура і мастацтва.  № 5, 5 лютага 2016 г. – С. 6.

Шамякіна Таццяна. Ці належаць нам нашы словы? // Літаратура і мастацтва. – № 7. – 19 лютага 2016 г. – С. 7.

Таццяна Шамякіна. Сяргей Галоўка. Жыццёвая плынь Івана Шамякіна // Беларуская думка.  № 2.  2016. – С. 12-19.

Шамякіна Таццяна.  Свет шчаслівых … тэлефонаў // Літаратура і мастацтва.  № 15.  15 красавіка 2016 г. – С. 7.

Татьяна Шамякина. Образование и наука в идеологическом пространстве // Белая Вежа.  № 5.  2016. – С. 112-123.

Татьяна Шамякина. Мифы массового сознания и образование // Социология.  № 3.  2016. – С.65-77.

Шамякина Татьяна. Истоки символизма : птицы // Неман. 2016. № 12. – С. 163-179.

Шамякина Татьяна. Мифы массового сознания в средствах массовой информации // Белая Вежа. 2017. № 1. – С. 85-98.

Шамякина Т.И. Мифологическая основа китайских и европейских сказок // Традиционная духовная культура восточнославянских и китайского народа: сборник научных статей / редкол. : В.И.Коваль (гл.ред.) [и др. ]; Министерство образования Республики Беларусь, Гомельский гос.ун-т им. Ф.Скорины. – Гомель : ГГУ им.Ф.Скорины, 2017. – 252 с. – С.228-232.

Шамякіна Т.І. Філасофскія і анталагічныя асновы беларускай літаратуры // Мова – Літаратура – Культура : матэрыялы VIII Міжнар. Навук.канф., Мінск, 15-16 вер. 2016 г. У 2 ч. Ч.2. / Беларус. дзярж. ун-т. – Мінск : РІВШ, 2016. – 212 с. – С. 6-12.

Шамякіна Таццяна. Перамагчы рэджымераў // Літаратура і мастацтва. 2017. № 2. – 13 студзеня. – С.7.

Шамякіна Т.І. Пісьменнік і гісторыя (на матэрыяле творчасці Івана Шамякіна) // Сучасная беларуская тэксталогія : актуальныя праблемы і перспектывы развіцця : матэрыялы Рэсп. Навукова-практычнай канферэнцыі (Мінск, 22-23 лістапада 2016 г.) / Цэнтр даследаванняў бел. Культуры, мовы і літ. НАН Беларусі. – Мінск : Права і эканоміка, 2016. – 325 с. – С. 27-34.

Шамякіна Таццяна. Міфы калектыўнай свядомасці і адукацыя // Фалькларыстычныя даследаванні : Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі. : зб.нав.арт. Вып.13 / рэдкал.: Т.І.Шамякіна (старш.)  [і інш.]; пад навук. Рэд. В.В.Прыемка. – Мінск : РІВШ, 2017. – 178 с. – С. 85-90.

Шамякіна, Т.І. Фальклор і беларуская літаратура ў люстэрку міфалогіі / Т.І.Шамякіна. – Мінск : БДУ, 2016. – 223 с.

Шамякина Т.И. Поэт и его духовная родина (Максимилиан Волошин: отражение анимистических представлений в коктебельском творчестве) // Текст. Язык. Человек : сб.науч.тр. В 2 ч. Ч.1 / УО МГПУ им. И.П.Шамякина ; рэдкол. : С.В.Кураш (отв. ред.) [и др.]. – Мозырь, 2017. – 222 с. – С.202-206

Шамякина Т.И. Прогресс как социальная парадигма и здравый смысл // Журнал Белорусского государственного университета. Социология. № 1. – 2017. – С.82–90.

Шамякина Т.И. Социально-психологические паттерны в массовом сознании постсоветского общества. // Журнал Белорусского государственного университета. Социология. № 3, 2017. – С. 84-94.

Шамякина Татьяна. Быт минской элиты в годы «оттепели» / Мінск – горад майго лёсу – творы пераможцаў конкурсу, прысвечанага 950-годдзю Мінска. На беларускай і рускай мовах.  / Укл. Л.Ф.Анцух. – Мінск, 2017, - 84 с.

Шамякіна Т.І. Вячаслаў Пятровіч Рагойша // Часопіс  Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Філалогія. № 2, 2017. – С.124-126.

Шамякіна Т.І. Настаўнік.  // Летуценнасць і вялікія здзяйсненні. Успаміны пра Івана Навуменку. – Мінск: Беларуская навука, 2017. – с. 299 –310.

Шамякіна Таццяна. Вячаслаў Рагойша і яго род у часе і прасторы // Аўтэнтычны фальклор: праблемы захавання, вывучэння, успрымання  (памяці антраполага Зінаіды Мажэйкі): зб.навук. прац / М-ва культуры Рэсп. Беларусь, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў ; рэдкал.: Языковіч В.Р. (старш.) [ і інш.]. – Мінск : БДУКМ, 2017. – 212 с. – С. 173–175.

Шамякіна Таццяна. Незабыўны сусед. Да 100-годдзя з дня нараджэння Янкі Брыля // Літаратура і мастацтва. № 31. 4 жніўня 2017 г. – С. 12.

Шамякіна Таццяна. Цудоўнае як сродак міфапаэтычнага аналізу мастацкай літаратуры // Полымя. № 11, 2017. – С. 109-115.

Шамякіна Т.І. Актуалізацыя мінулага ў будучым (на матэрыяле паэмы Я.Коласа “Новая зямля”) // Гісторыя беларускай літаратуры – стан і перспектывы даследавання (да 135-годдзя з дня нараджэння Я.Купалы і Я.Коласа) : матэрыялы Міжнароднай навукова-практычнай канферэцныі (Мінск, 15-16 лістапада 2017 г.) / Цэнтр даследаванняў бел.культуры, мовы і літ Нац. акадэміі навук Беларусі. – Мінск : Права і эканоміка, 2017. – 400 с. – С.33-37.

Шамякіна Т.І. Друк як рэвалюцыя ў культуры. Дзейнасць першадрукароў у выкладанні дысцыпліны “Літаратурнае рэдагаванне” // Асоба і творчая спадчына Францыска Скарыны: рэцэпцыя і інтэрпрэтацыя: матэрыялы V Міжнар. Скарын. Чытанняў, прысвеч. 500-годдзю беларус. кнігадрукавання, Мінск, БДУ, 17-18 ліст. 2017 г. / рэдкал. : А.І.Бельскі, І.Э. Багдановіч, В.П.Крычко. – Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2017. – 231 с. – С. 74-81.

Шамякіна Таццяна. Пісьменніцкі дом у яго зорныя часы // Літаратура і мастацтва. № 50. 2017. – С.4; № 51, 2017. – С.10.

Шамякина, Т.И., Шамякина, С.В. Основы традиционной культуры Китая / Т.И. Шамякина, С.В. Шамякина // Пути Поднебесной : сб. науч. тр. Вып. VI. В 2 ч. – Минск : РИВШ, 2017. – Ч. 1. – С. 284-293.

Шамякіна Т.І. Кола чытання герояў Івана Шамякіна // Женщины-ученые Беларуси и Казахстана : сб. материалов Междунар. науч-практ. конф. Минск, 1-2 марта 2018 г. / редкол.: И.В Казакова [ и др.]. – Минск : РИВШ, 2018. – 566 с. – С. 233-236.

Шамякина, Т.И. Герои Константина Паустовского – читатели // София. Электронный научно-просветительский журнал. – Минск: БГУ, 2018. –  С. 94 – 99.

Шамякіна Т.І. Проза Івана Шамякіна на мяжы стагоддзяў // Русская и белорусская литература на рубеже ХХ-ХХI веков (к 100-летию А.И.Солженицина): сб.науч.статей / редкол. С.Я.Гончарова-Грабовская (отв. ред.)  [и др.]. – Минск : РИВШ, 2018. – 250 с. – С. 118-124. (сборник вышел в апреле 2019).

Шамякіна, Т. І. Філалагічная сінгулярнасць // Полымя, № 10, 2018. – С. 162 – 171.

Шамякіна, Т. І. Гістарычны і прыродны каларыт аповесці «Дзікае паляванне караля Стаха» Уладзіміра Караткевіча // Роднае слова, № 10, 2018. – С. 8 – 13.

Шамякіна, Т. І. Пяць рэчаў // Наша Ніва, 2 верасня 2018.

Шамякіна, Т. І. “Наша будучыня – у нашай мінуўшчыне” // Літаратура і мастацтва, № 40, 12 кастрычніка 2018. – С. 4.

Шамякина, Т. И. Как жила элита при социализме. Часть 2. // Неман, № 11, 2018. – С. 164 – 182.

Шамякіна, Т. І. Прадмова да зборніка артыкулаў “Актуальныя праблемы літаратуразнаўства і фалькларыстыкі // Актуальныя праблемы літаратуразнаўства і фалькларыстыкі: зб. арт. / пад агул. рэд. Т. І. Шамякінай; склад. В. В. Прыемка. – Мінск: БДУ, 2018. – С. 3 – 4.

Шамякіна, Т. І. Слова пра знаўцу слова // Актуальныя праблемы літаратуразнаўства і фалькларыстыкі: зб. арт. / пад агул. рэд. Т. І. Шамякінай; склад. В. В. Прыемка. – Мінск: БДУ, 2018. – С. 14 – 29.

Шамякіна, Т. І. Дыялектыка мастацкага аўтабіяграфізму і гістарызму (на матэрыяле пенталогіі Івана Шамякіна “Трывожнае шчасце”) / Актуальныя праблемы літаратуразнаўства і фалькларыстыкі: зб. арт. / пад агул. рэд. Т. І. Шамякінай; склад. В. В. Прыемка. – Мінск: БДУ, 2018. – С. 164 – 193.

Шамякина, Т. И. Стрела и лук в истории и мифологии // Цень стралы. Культурныя і вербальныя коды традыцыі. Пад рэдакцыяй Р. Кавалёвай і В.Калацэя. Мінск, “ІВЦ Мінфіна”, 2018. – С.114 – 119.

Шамякіна Т.І., Рагойша В.П. Беларуская літаратура. Вучэбны дапаможнік для 9 класа ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання. Пад рэдакцыяй В.У.Праскаловіч, В.П.Рагойшы. Мінск, Нацыянальны інстытут адукацыі, 2019. С. 10-22, 44-52, 118-145, 201-219, 228-249.

Шамякіна Т. Рэгіянальныя асаблівасці пейзажу ў аповесцях Івана Шамякіна  // Роднае слова. – 2019. – №8. – С. 3 – 6.

Шамякина Т.И. Наука, паранаука, искусство: механизмы сближения // Социология. Журнал Белорусского государственного университета. № 1. 2019. – С. 97-108.

Шамякина Татьяна. Лирическая исповедь души. // Неман, № 5. 2019. – С. 170-175.

Шамякина Татьяна. Как из советских людей обывателей делали // Неман, № 8, 2019. С. 126–145. – № 10. 2019. С.118–135.

Шамякина Татьяна. Поговори со мною, детство… // Вечерний Минск, № 2. 10-16 января 2019. – С. 15.

Шамякина Татьяна. Исповедь души. / Витебские вести. № 38. 6. 04.2019. – С.15.

Шамякина Татьяна. Любовь и семья в белорусской классической литературе и в современных СМИ // За русское дело. № 5. – 2019. – С. 2.

Шамякина Татьяна. “Бегали смотреть кино к Янке Мавру”. О любви к родной столице (Минск и минчане) // Вечерний Минск № 37. 12 сентября 2019 г. – С. 20.

Шамякіна Таццяна. Паэт і настаўнік. // Чалавек з сонечнай усмешкай : кніга пра Алега Лойку / рэдкал. : А.Бельскі (уклад.) [і інш.]. – Мінск : Выдавец Зміцер Колас, 2019. – 324 с. – С.282-285.

Шамякина Т.И. «По дороге из ясного света…» // В кн.: Краснова-Гусаченко, Т.И. Будем жить…: избранное / Т.И. Краснова-Гусаченко. – Минск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2019. – 336 с. – С. 4.

Шамякина Т.И. Исповедь души // В кн.: Краснова-Гусаченко, Т.И. Будем жить…: избранное / Т.И. Краснова-Гусаченко. – Минск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2019. – 336 с. – С. 17-24.

Шамякіна Таццяна. Прадмова // Фалькларыстычныя даследаванні : Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі : зб.навук.арт. Вып.15 / рэдкал.: В.П.Рагойша (старш.) [і інш.]; пад навук. Рэд. Р.М.Кавалёвай, В.В. Прыемка. – Мінск: РІВШ, 2019. – 294 с. – С. 3- 8.

Шамякіна Т.І. Гуманітарная сфера Беларусі: стан і перспектывы // Фалькларыстычныя даследаванні : Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі : зб.навук.арт. Вып.15 / рэдкал.: В.П.Рагойша (старш.) [і інш.]; пад навук. Рэд. Р.М.Кавалёвай, В.В. Прыемка. – Мінск: РІВШ, 2019. – 294 с. – С. 18-27.

Шамякина Т.И. Мифы и сказки о собаке в культурном пространстве народов Евразии // Казка ў еўрапейскай прасторы: гісторыя і сучаснасць : матэрыялы Міжнар. форуму даследчыкаў беларускай казкі (Мінск, 17-18 мая 2018 г.) / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літературы ; склад. Я.І.Грыневіч ; рэдкал.: А.І.Лакотка (гал.рэд.) [і інш.]. Мінск: Беларуская навука, 2019. – 303 с. С. 135-142.

Шамякіна, Т.І. Навука і мастацтва ў гісторыі і сучаснасці // Літаратуразнаўства. Фалькларыстыка: вучэб.-метад.дапам. / В.П.Рагойша [і інш.} ; пад рэд. В.П.Рагойшы, І.А.Чароты. – Мінск : БДУ, 2020.  – С. 5 – 16.

Шамякіна, Т.І. Загалоўкі твораў беларускай прозы ў кантэксце часу (1940-80- гг.) // Літаратуразнаўства. Фалькларыстыка: вучэб.-метад.дапам. / В.П.Рагойша [і інш.} ; пад рэд. В.П.Рагойшы, І.А.Чароты. – Мінск : БДУ, 2020.  – С.16-28.

Шамякина Т.И. Судьба и творчество писателей военного призыва // Социология. № 2, 2020. - С. 72-82.

Шамякина Татьяна.  Белорусская модель мира, выявленная в языке // Неман, № 9, 2020. – С. 126-135.

Шамякина Татьяна. Белорусские этнические константы Архетипы (мифологемы) в сознании белорусов // Неман, № 8, 2020. – С. 139-149.

Шамякіна Т.І. Гомельшчына як крыніца натхнення творчасці Івана Шамякіна // Міжнародныя Шамякінскія чытанні “Пісьменнік – Асоба – Час” : матэр. VI Міжнар. Навук.-практ. канф. Мазыр, 27 верас. 2019 г. / УА МДПУ імя І.П.Шамякіна ; рэдкал.: А.У.Сузько  (адк.рэд.) [ і інш.]. – Мазыр : МДПУ імя І.П.Шамякіна, 2020. - 202 с. – С. 20-24.

Шамякина Т.И. Стратегия целостного подхода в литературоведческом дискурсе // Актуальныя праблемы сучаснага літаратурнага працэсу : матэрыялы Рэсп. навук-практ-канф., Брэст, 20 лістап. 2019 г. / Брэсц. дзярж. ун-т імя А.С.Пушкіна ; рэдкал.: Л.В.Левенцэвіч, Т.А.Кісель, Н.Р. Якубук ; пад агул. рэд. Л.В.Леванцэвіч. – Брэст : БрДУ, 2020. – 281 с. – С. 114-118.

Шамякіна Т.І. Іван Шамякін: вядомы і невядомы : успаміны,  эсэ : да 100-годдзя з дня нараджэння / Таццяна Шамякіна. – Мінск : Звязда, 2021. – 280 с.

Шамякина Т.И. Религиозно-мифологические константы отражения национального бытия // Национальная культура в контексте социокультурных трансформаций / М.И. Веренич [и др.] ; науч.ред. В.А.Максимович. – Минск : Беларуская навука, 2021, - 456 с. – С. 192 – 229.

Шамякина Т.И. Психология литературного творчества: учеб-метод.пособие / Т.И.Шамякина. – Минск, БГУ, 2021. – 187 с.

Шамякіна Т.І. Фактары фарміравання творчай асобы Івана Шамякіна  // Шамякінскія чытанні : Пісьменнік – Асоба – Час : зб. навук. пр. / УА МДПУ імя І.П. Шамякіна ; рэдкал. : У.А. Сузько (адк. рэд.) [і інш.] – Мазыр : МДПУ імя І.П.Шамякіна, 2021. – 260 с. – С.3-6.

Шамякіна Таццяна. Прыродныя фактары ў фарміраванні творчай асобы Івана Шамякіна // Роднае слова, № 1, 2021. – С.3-6.

Шамякина Татьяна. Искусство в жизни и творчестве Ивана Шамякина // Неман, № 1.2021. – 110-131.

Шамякіна Таццяна. Дабрыня як дамінанта светапогляду // Літаратура і мастацтва, № 4. 29.01.2021. – С.1,4.

Шамякина Татьяна. Атлант и  его поклонники // СБ. Беларусь сегодня, № 18. 30.01.2021. – С.21.

Image

Ресурсы

Image
Image
jualtoto situs bandar toto togel online macau terpercaya jualtoto situs slot 4d dan bandar togel hadiah 4d 10 juta toto togel situs bandar togel online hadiah 4d 10 juta 2023 JUALTOTO: Situs Bandar Toto Togel Online Hadiah 4D 10 Juta JUALTOTO > Daftar Situs Bandar Toto Togel 4D Hadiah 10 Juta JUALTOTO > Situs Bandar Toto Togel Online Terbesar Terpercaya Situs Bandar Toto Togel Macau 4D Online Terpercaya Resmi 2023