Сервисы

Альшевская Анна Сергеевна
Телефон
+375 17 350-21-76
Адрес г. Минск, ул. К. Маркса, 31, ауд.53,
Адрес 220030
Должность:
преподаватель

Высшее учебное заведение, которое закончила, специальность: Белорусский государственный университет, филологический факультет, отделение русского языка и литературы. Специальность "Филолог. Преподаватель русского языка и литературы".

Области литературоведения, в которых работает и может выступать в качестве эксперта, оппонента: литературоведение; мифология и фольклор; мифология и литература.

Профиль в Академии Google

Асноўныя навуковыя і навукова-метадычныя публікацыі:

Альшевская, А. С. Влияние психологического климата в студенческой группе на успеваемость студентов /А. С. Альшевская //Сборник работ 71-й научной конференции студентов и аспирантов Белорусского государственного университета, Минск, 18–21 мая 2014 г. : в 3 ч. Ч. 1. – Минск : Изд. центр БГУ, 2014. – С. 390-394.

Альшевская, А. С. Образ Бабы-яги в литературных сказках / А. С. Альшевская // Мова і літаратура: матэрыялы 74-й навук. канф. студэнтаў і аспірантаў філал. фак. БДУ, Мінск, 27 крас. 2017 г. / пад рэд. К. А. Тананушкі. – Мінск: РІВШ, 2017. – С. 7–11.

Альшевская, А. С. «Транскрипция» образа Бабы-яги в литературе: портрет / А. С. Альшевская // Мова і літаратура: матэрыялы 75-й навук. канф. студэнтаў і аспірантаў філал. фак. БДУ, Мінск, 25 крас. 2018 г. / пад рэд. К. А. Тананушкі. – Мінск, 2018. – С. 6–10.

Альшевская, А. С. Типология образа Дракона (Змея) /А. С. Альшевская // Фалькларыстычныя даследаванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. навук. арт. Вып. 14 / рэдкал.: В. П. Рагойша (старш.) [і інш.]; пад нав. рэд. В. В. Прыемка, Т. А. Марозавай. – Мiнск: РІВШ, 2018. – С. 181–189.

Альшевская, А. С. Антропоморфизация и антиантропоморфизация фольклорно-мифологических персонажей в русском фэнтези XXI в. /А. С. Альшевская // Мова і літаратура ў ХХІ стагоддзі: актуальныя аспекты даследавання : матэрыялы V Рэсп. навук.-практ. канф. маладых навукоўцаў (Мінск, 22 сак. 2019 г.) / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: В. У. Зуева (адк. рэд.) [і інш.]. — Мінск: Чатыры чвэрці, 2019. – С. 34–39.

Альшевская, А. С. Французские «романы о животных» XX в.: специфика проявления антропоморфизма как основы образности /А. С. Альшевская // Романия: языковое и культурное наследие – 2019 :материалы I Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 16 мая 2019 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: О. В. Лапунова (отв. ред.) [и др.]. – Минск: БГУ, 2019. – С. 134–138.

Альшевская, А. С. Механизм создания антропоморфизированного портрета персонажа-животного / А. С. Альшевская // Мова і літаратура: матэрыялы 76-й навук. канф. студэнтаў і аспірантаў філалагічнага фак. БДУ, Мінск, 24 красавіка 2019 г. / БДУ, Філалагічны фак.; [пад рэд. К. А. Тананушкі]. – Мінск: БДУ, 2019. – С. 7–10.

Альшевская, А. С. Специфика образов-персонажей в сборнике Якуба Коласа «Казкі жыцця»: сравнительный аспект / А. С. Альшевская //Літаратура ў культурнай прасторы Беларусі і Кітая: зборнік навуковых артыкулаў па матэрыялах Міжнар. канф., прысвечанай народнаму паэту Беларусі Я. Коласу, г. Цяньцзінь, Кітайская Народная Рэспубліка, 17–18 мая 2019 г. / пад рэд. У. І. Куліковіча, В. В. Шахаб. – Мінск: БДТУ, 2019.– С. 9–15.

Альшевская, А. С. Реинкарнация в романе Мо Яня «Устал рождаться и умирать»: специфика создания образов-персонажей / А. С. Альшевская // Китайско-белорусские языковые, литературные и культурные связи: история и современность: материалы междунар. науч. конф., Минск, 17–18 мая 2019 г./ Белорус. гос. ун-т; редкол.: Н. Н. Хмельницкий (отв. ред.) [и др.] ; под общ. ред. Н. Н. Хмельницкого. – Минск: БГУ, 2019.– С. 208–218.

Альшевская, А. С. Типологические вариации образа Бабы Яги в волшебных сказках /А. С. Альшевская // Фалькларыстычныя даследаванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. навук. арт. Вып. 15 / рэдкал.: В. П. Рагойша (старш.) [і інш.]; пад нав. рэд. Р. М. Кавалёвай, В. В. Прыемка. – Минск: РІВШ, 2019. – С. 179–190.

Альшэўская, Г. С. Антрапамарфізм як аснова вобразнасці ў творчасці Янкі Купалы / Г. С. Альшэўская // Нам засталася спадчына: ХІІІ Міжнародныя Купалаўскія чытанні, прысвечаныя 75‑годдзю Дзяржаўнага літаратурнага музея Янкі Купалы : матэрыялы навуковай канферэнцыі (Мінск, 24 кастрычніка 2019) / Дзяржаўны літаратурны музей Янкі Купалы. – Мінск : ІВЦ Мінфіна, 2019. – С.  20–25.

 Альшевская, А. С. Анималистические сказки: градация антропоморфности персонажей / А. Альшевская //Аўтэнтычны фальклор: праблемы захавання, вывучэння, успрымання (памяці антраполага Зінаіды Мажэйкі): зб. навук. прац / М-ва культуры Рэсп. Беларусь, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў; рэдкал.: Языковіч В. Р. (старш.) [і інш.]. – Мінск: БДУКМ, 2019. – Вып. 13. – С. 97–98.

 Альшевская, А. С. Модификация образа Кощея в литературе фэнтези XXI в.: основные тенденции /А. С. Альшевская // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Вып. 26 / Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі; навук. рэд. А. І. Лакотка. – Мінск: Права і эканоміка, 2019. – С. 179–184.

Альшэўская, Г. С. Антрапаморфныя, зааморфныя і фітаморфныя рэпрэзентацыі вобраза Беларусі ў літаратуры / Г. С. Альшэўская // Роднае слова. – 2019. – №8. – С. 15–18.

Альшевская, А. С. Типы и степени проявления антропоморфности персонажей // Журнал Белорусского государственного университета. Филология. 2019.–№ 2. – С. 20–28.

Альшевская, А. С. Симметричный и ассиметричный биморфизм в русском фольклоре и литературе / А. С. Альшевская // Куляшоўскія чытанні: сборник научных статей по материалам Международной научно-практической конференции, Могилев, 18–19 апреля 2019 г. / под ред. Т. В. Мосейчук. – МГУ имени А. А. Кулешова, 2020. – С. 349–353.

Альшевская, А. С. Переосмысление инфернальных образов-персонажей в творчестве О. Громыко (на примере образа вампира) / А. С. Альшевская // Актуальныя праблемы сучаснага літаратурнага працэсу : матэрыялы Рэсп. навук.-практ. канф., Брэст, 20 лістапада 2019 г. / Брэсц. дзярж. ун-т імя А. С. Пушкіна ; рэдкал.: Л. В. Леванцэвіч [і інш.] ; пад агул. рэд. Л. В. Леванцэвіч. – Брэст: БрДУ, 2020. – С. 32–36.

Альшевская, А. С. Наименование как форма репрезентации антропоморфных персонажей /А. С. Альшевская // Мова і літаратура: матэрыялы 77-й навук. канф. студэнтаў і аспірантаў філалагічнага фак. БДУ, Мінск, 22 красавіка 2020 г. / БДУ, Філалагічны фак.; [пад рэд. К. А. Тананушкі]. – Мінск: БДУ, 2020. – С. 3–6.

Альшевская, А. С. Зверь как маркер аксиологической характеристики человека: формы репрезентации / А. Альшевская // Аксиологический диапазон художественной литературы: сборник научных статей / Витеб. гос. ун-т; под науч. ред. В. Ю. Боровко, Е. В. Крикливец. – Витебск: ВГУ имени П. М. Машерова, 2020. – С. 17–20.

Альшэўская, Г. С. Класіфікацыя звышнатуральных істот па характары іх морфнасці (форм рэпрэзентацыі) / Г. С. Альшэўская // Літаратуразнаўства. Фалькларыстыка: вучэб.-метад. дапам. / склад. А. У. Вострыкава [і інш.]; пад рэд. В. П. Рагойшы, І. А. Чароты. – Мінск: БДУ, 2020. – С. 235–251

Альшевская, А. С. Специфика антропоморфизации образа Бабы Яги в русском фольклоре и литературе / А. С. Альшевская // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Вып. 27 / Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі; навук. рэд. А. І. Лакотка. – Мінск: Права і эканоміка, 2020. – С. 218–224.

Альшевская, А. С. Формы репрезентации антропоморфных образов-представлений / А. С. Альшевская // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия A, Гуманитарные науки, 2020. – № 2. – С. 49–57.

Альшевская, А. С. Антропоморфизация репрезентации инфернального в художественной литературе (на примере образа вампира) / А. С. Альшевская // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Вып. 28 / Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі; навук. рэд. А. І. Лакотка. – Мінск: Права і эканоміка, 2020. – С. 237–243.

Альшевская, А. С. Разновидности антропоморфных образов-персонажей в художественной литературе / А. С. Альшевская // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия A, Гуманитарные науки. – 2020. – № 10. - С. 67–75.

Альшевская, А. С. Образ русалки в художественной литературе: специфика форм репрезентации и содержательного аспекта // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Вып. 29 / Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі; навук. рэд. А. І. Лакотка. – Мінск: Права і эканоміка, 2021. – С.274–282.

Альшевская, А. С. Проблема «роботоизации» людей в художественной литературе // А. С. Альшевская // Романовские чтения – 15: сборник статей Международной научной конференции, Могилев, 26–27 ноября 2020 г. / под общ. ред. А. С. Мельниковой – Могилев: МГУ имени А. А. Кулешова, 2021. – С. 148–149.

Image

Ресурсы

Image
Image
jualtoto situs bandar toto togel online macau terpercaya jualtoto situs slot 4d dan bandar togel hadiah 4d 10 juta toto togel situs bandar togel online hadiah 4d 10 juta 2023 JUALTOTO: Situs Bandar Toto Togel Online Hadiah 4D 10 Juta JUALTOTO > Daftar Situs Bandar Toto Togel 4D Hadiah 10 Juta JUALTOTO > Situs Bandar Toto Togel Online Terbesar Terpercaya Situs Bandar Toto Togel Macau 4D Online Terpercaya Resmi 2023 JUALTOTO: Situs Bandar Togel Online Hadiah 4D 10 Juta Resmi