Сервисы

Альшевская Анна Сергеевна
Телефон
+375 17 350-21-76
Адрес г. Минск, ул. К. Маркса, 31, ауд.53,
Адрес 220030
Должность:
преподаватель

Высшее учебное заведение, которое закончила, специальность: Белорусский государственный университет, филологический факультет, отделение русского языка и литературы. Специальность "Филолог. Преподаватель русского языка и литературы".

Области литературоведения, в которых работает и может выступать в качестве эксперта, оппонента: литературоведение; мифология и фольклор; мифология и литература.

Профиль в Академии Google

Асноўныя навуковыя і навукова-метадычныя публікацыі:

Альшевская, А. С. Влияние психологического климата в студенческой группе на успеваемость студентов /А. С. Альшевская //Сборник работ 71-й научной конференции студентов и аспирантов Белорусского государственного университета, Минск, 18–21 мая 2014 г. : в 3 ч. Ч. 1. – Минск : Изд. центр БГУ, 2014. – С. 390-394.

Альшевская, А. С. Образ Бабы-яги в литературных сказках / А. С. Альшевская // Мова і літаратура: матэрыялы 74-й навук. канф. студэнтаў і аспірантаў філал. фак. БДУ, Мінск, 27 крас. 2017 г. / пад рэд. К. А. Тананушкі. – Мінск: РІВШ, 2017. – С. 7–11.

Альшевская, А. С. «Транскрипция» образа Бабы-яги в литературе: портрет / А. С. Альшевская // Мова і літаратура: матэрыялы 75-й навук. канф. студэнтаў і аспірантаў філал. фак. БДУ, Мінск, 25 крас. 2018 г. / пад рэд. К. А. Тананушкі. – Мінск, 2018. – С. 6–10.

Альшевская, А. С. Типология образа Дракона (Змея) /А. С. Альшевская // Фалькларыстычныя даследаванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. навук. арт. Вып. 14 / рэдкал.: В. П. Рагойша (старш.) [і інш.]; пад нав. рэд. В. В. Прыемка, Т. А. Марозавай. – Мiнск: РІВШ, 2018. – С. 181–189.

Альшевская, А. С. Антропоморфизация и антиантропоморфизация фольклорно-мифологических персонажей в русском фэнтези XXI в. /А. С. Альшевская // Мова і літаратура ў ХХІ стагоддзі: актуальныя аспекты даследавання : матэрыялы V Рэсп. навук.-практ. канф. маладых навукоўцаў (Мінск, 22 сак. 2019 г.) / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: В. У. Зуева (адк. рэд.) [і інш.]. — Мінск: Чатыры чвэрці, 2019. – С. 34–39.

Альшевская, А. С. Французские «романы о животных» XX в.: специфика проявления антропоморфизма как основы образности /А. С. Альшевская // Романия: языковое и культурное наследие – 2019 :материалы I Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 16 мая 2019 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: О. В. Лапунова (отв. ред.) [и др.]. – Минск: БГУ, 2019. – С. 134–138.

Альшевская, А. С. Механизм создания антропоморфизированного портрета персонажа-животного / А. С. Альшевская // Мова і літаратура: матэрыялы 76-й навук. канф. студэнтаў і аспірантаў філалагічнага фак. БДУ, Мінск, 24 красавіка 2019 г. / БДУ, Філалагічны фак.; [пад рэд. К. А. Тананушкі]. – Мінск: БДУ, 2019. – С. 7–10.

Альшевская, А. С. Специфика образов-персонажей в сборнике Якуба Коласа «Казкі жыцця»: сравнительный аспект / А. С. Альшевская //Літаратура ў культурнай прасторы Беларусі і Кітая: зборнік навуковых артыкулаў па матэрыялах Міжнар. канф., прысвечанай народнаму паэту Беларусі Я. Коласу, г. Цяньцзінь, Кітайская Народная Рэспубліка, 17–18 мая 2019 г. / пад рэд. У. І. Куліковіча, В. В. Шахаб. – Мінск: БДТУ, 2019.– С. 9–15.

Альшевская, А. С. Реинкарнация в романе Мо Яня «Устал рождаться и умирать»: специфика создания образов-персонажей / А. С. Альшевская // Китайско-белорусские языковые, литературные и культурные связи: история и современность: материалы междунар. науч. конф., Минск, 17–18 мая 2019 г./ Белорус. гос. ун-т; редкол.: Н. Н. Хмельницкий (отв. ред.) [и др.] ; под общ. ред. Н. Н. Хмельницкого. – Минск: БГУ, 2019.– С. 208–218.

Альшевская, А. С. Типологические вариации образа Бабы Яги в волшебных сказках /А. С. Альшевская // Фалькларыстычныя даследаванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. навук. арт. Вып. 15 / рэдкал.: В. П. Рагойша (старш.) [і інш.]; пад нав. рэд. Р. М. Кавалёвай, В. В. Прыемка. – Минск: РІВШ, 2019. – С. 179–190.

Альшэўская, Г. С. Антрапамарфізм як аснова вобразнасці ў творчасці Янкі Купалы / Г. С. Альшэўская // Нам засталася спадчына: ХІІІ Міжнародныя Купалаўскія чытанні, прысвечаныя 75‑годдзю Дзяржаўнага літаратурнага музея Янкі Купалы : матэрыялы навуковай канферэнцыі (Мінск, 24 кастрычніка 2019) / Дзяржаўны літаратурны музей Янкі Купалы. – Мінск : ІВЦ Мінфіна, 2019. – С.  20–25.

 Альшевская, А. С. Анималистические сказки: градация антропоморфности персонажей / А. Альшевская //Аўтэнтычны фальклор: праблемы захавання, вывучэння, успрымання (памяці антраполага Зінаіды Мажэйкі): зб. навук. прац / М-ва культуры Рэсп. Беларусь, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў; рэдкал.: Языковіч В. Р. (старш.) [і інш.]. – Мінск: БДУКМ, 2019. – Вып. 13. – С. 97–98.

 Альшевская, А. С. Модификация образа Кощея в литературе фэнтези XXI в.: основные тенденции /А. С. Альшевская // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Вып. 26 / Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі; навук. рэд. А. І. Лакотка. – Мінск: Права і эканоміка, 2019. – С. 179–184.

Альшэўская, Г. С. Антрапаморфныя, зааморфныя і фітаморфныя рэпрэзентацыі вобраза Беларусі ў літаратуры / Г. С. Альшэўская // Роднае слова. – 2019. – №8. – С. 15–18.

Альшевская, А. С. Типы и степени проявления антропоморфности персонажей // Журнал Белорусского государственного университета. Филология. 2019.–№ 2. – С. 20–28.

Альшевская, А. С. Симметричный и ассиметричный биморфизм в русском фольклоре и литературе / А. С. Альшевская // Куляшоўскія чытанні: сборник научных статей по материалам Международной научно-практической конференции, Могилев, 18–19 апреля 2019 г. / под ред. Т. В. Мосейчук. – МГУ имени А. А. Кулешова, 2020. – С. 349–353.

Альшевская, А. С. Переосмысление инфернальных образов-персонажей в творчестве О. Громыко (на примере образа вампира) / А. С. Альшевская // Актуальныя праблемы сучаснага літаратурнага працэсу : матэрыялы Рэсп. навук.-практ. канф., Брэст, 20 лістапада 2019 г. / Брэсц. дзярж. ун-т імя А. С. Пушкіна ; рэдкал.: Л. В. Леванцэвіч [і інш.] ; пад агул. рэд. Л. В. Леванцэвіч. – Брэст: БрДУ, 2020. – С. 32–36.

Альшевская, А. С. Наименование как форма репрезентации антропоморфных персонажей /А. С. Альшевская // Мова і літаратура: матэрыялы 77-й навук. канф. студэнтаў і аспірантаў філалагічнага фак. БДУ, Мінск, 22 красавіка 2020 г. / БДУ, Філалагічны фак.; [пад рэд. К. А. Тананушкі]. – Мінск: БДУ, 2020. – С. 3–6.

Альшевская, А. С. Зверь как маркер аксиологической характеристики человека: формы репрезентации / А. Альшевская // Аксиологический диапазон художественной литературы: сборник научных статей / Витеб. гос. ун-т; под науч. ред. В. Ю. Боровко, Е. В. Крикливец. – Витебск: ВГУ имени П. М. Машерова, 2020. – С. 17–20.

Альшэўская, Г. С. Класіфікацыя звышнатуральных істот па характары іх морфнасці (форм рэпрэзентацыі) / Г. С. Альшэўская // Літаратуразнаўства. Фалькларыстыка: вучэб.-метад. дапам. / склад. А. У. Вострыкава [і інш.]; пад рэд. В. П. Рагойшы, І. А. Чароты. – Мінск: БДУ, 2020. – С. 235–251

Альшевская, А. С. Специфика антропоморфизации образа Бабы Яги в русском фольклоре и литературе / А. С. Альшевская // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Вып. 27 / Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі; навук. рэд. А. І. Лакотка. – Мінск: Права і эканоміка, 2020. – С. 218–224.

Альшевская, А. С. Формы репрезентации антропоморфных образов-представлений / А. С. Альшевская // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия A, Гуманитарные науки, 2020. – № 2. – С. 49–57.

Альшевская, А. С. Антропоморфизация репрезентации инфернального в художественной литературе (на примере образа вампира) / А. С. Альшевская // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Вып. 28 / Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі; навук. рэд. А. І. Лакотка. – Мінск: Права і эканоміка, 2020. – С. 237–243.

Альшевская, А. С. Разновидности антропоморфных образов-персонажей в художественной литературе / А. С. Альшевская // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия A, Гуманитарные науки. – 2020. – № 10. - С. 67–75.

Альшевская, А. С. Образ русалки в художественной литературе: специфика форм репрезентации и содержательного аспекта // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Вып. 29 / Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі; навук. рэд. А. І. Лакотка. – Мінск: Права і эканоміка, 2021. – С.274–282.

Альшевская, А. С. Проблема «роботоизации» людей в художественной литературе // А. С. Альшевская // Романовские чтения – 15: сборник статей Международной научной конференции, Могилев, 26–27 ноября 2020 г. / под общ. ред. А. С. Мельниковой – Могилев: МГУ имени А. А. Кулешова, 2021. – С. 148–149.

Image

Ресурсы

Image
Image