Ковалева Римма Модестовна
Телефон
+375 17 327-21-76
Адрес г. Минск, ул. К. Маркса, 31, ауд.69,
Адрес 220030
Должность:
кандидат филологических наук, ведущий научный работник

Высшее учебное заведение, которое закончила, специальность: Белорусский государственный университет, филологический факультет, отделение русского языка и литературы. Специальность "Филолог. Преподаватель русского языка и литературы".


Области литературоведения, в которых работает и может выступать в качестве эксперта, оппонента: славянская фольклористика; мифопоэтика произведений; гендерное художественное изучение фольклористики.


Название кандидатской диссертации, год защиты, научный руководитель: "Белорусские кустовые песни", Мн., АН БССР, 1976, научн. рук. - к.ф.н., доцент В.А. Захарова.


Количество научных публикаций: свыше 200.


Профиль в Академии Google

Публикации:

Вышэйшая навучальная ўстанова, якую закончыла, спецыяльнасць: Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, філалагічны факультэт, аддзяленне рускай мовы і літаратуры. Спецыяльнасць "Філолаг. Выкладчык рускай мовы і літаратуры".

Галіны літаратуразнаўства, у якіх працуе і можа выступаць у якасці эксперта, апанента: славянская фалькларыстыка; міфапаэтыка твораў; гендэрнае мастацкае вывучэнне фалькларыстыкі.

Назва кандыдацкай дысертацыі, год абароны, навуковы кіраўнік: "Беларускія куставыя песні", Мінск, АН БССР, 1976, нав. кір. - к.ф.н., дацэнт В.А.Захарава.

Колькасць навуковых публікацый: звыш 200.

Профіль у Акадэміі Google

Основные научные и научно-методические публикации:

Песні абраду "пахавання стралы" ў сусветным міфалагічным кантэксце // Славянские литературы в контексте мировой: материалы и тезисы докладов междунар. научн. конф., Минск, 25-30 окт. 1993 г. - Мінск: БДУ, 1994. - С.30-34.

Вобразна-тэматычная структура купальскіх песень // Веснік БДУ. Сер. 4. Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. - № 3. - 1994. - С.10-14.

Проблемы изучения поэтики волочебных песен // Узаемадзеянне еўрапейскіх літаратур: праблемы творчых метадаў ХІХ-ХХ стст.: матэрыялы Міжнар. навук. канф. - Гродна, 1994. - С.202-207.

Семантыка беларускіх калядных гульняў як праблема фалькларыстыкі // Веснік БДУ. Сер. 4. Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. - № 3. - 1995. - С.3-9.

Купальскія і пятроўскія песні // Беларускі фальклор у сучасных запісах. Традыцыйныя жанры. Мінская вобласць / укл. В.Ліцьвінка. - Мінск, 1995. - С.52-57.

Калядкі і шчадроўкі // Беларускі фальклор у сучасных запісах. Традыцыйныя жанры. Мінская вобласць / укл. В.Ліцьвінка. - Мінск, 1995. - С.108-112.

Тыпалогія і адметнасць масленічных песняў // Славянские литературы в контексте мировой: материалы докладов Междунар. научн. конф., Минск, 17-20 окт. 1995г. - Минск: БГУ, 1995.

Метадычныя ўказанні і праграма-апытальнік да правядзення фальклорнай практыкі студэнтаў І курса філалагічнага факультэта / Р.М.Кавалёва, В.В.Прыемка. - Мінск: БДУ, 1995. - 19 с.

Тыпалогія інтэлектуальна-паэтычнага напаўнення мастацкага свету валачобных песняў // Веснік БДУ. - Сер.4. Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. - № 1. - 1996. С.

Праблема вывучэння нацыянальнага кампанента ў беларускай каляндарна-абрадавай паэзіі // Славянские народы и их культура в современном мире: материалы Междунар. науч. конф. - Гомель, 1996. - С.175-177.

Метадычныя ўказанні і ілюстрацыйны матэрыял да правядзення фальклорнай практыкі студэнтаў 1 курса філалагічнага факультэта. Серыя "Беларускі фальклор у запісах выкладчыкаў і студэнтаў". Вып.1. Каляндарная абраднасць Іванаўскага р-на Брэсцкай вобл. / Р.М.Кавалёва, В.В.Прыемка, Л.І.Сямешка; пад рэд. Р.М.Кавалёвай. - Мінск: БДУ, 1997. - 31 с.

Метадычныя ўказанні і ілюстрацыйны матэрыял да правядзення фальклорнай практыкі студэнтаў 1 курса філалагічнага факультэта. Каляндарная абраднасць Іванаўскага р-на Брэсцкай вобл. Серыя "Беларускі фальклор у запісах выкладчыкаў і студэнтаў". Вып. 2. Каляндарна-абрадавая паэзія / Р.М.Кавалёва [і інш.]; пад рэд. Р.М.Кавалёвай. - Мінск: БДУ, 1997. - 39 с.

Метадычныя ўказанні і ілюстрацыйны матэрыял да правядзення фальклорнай практыкі студэнтаў 1 курса філалагічнага факультэта. Вып.3. Купальская абраднасць / Р.М.Кавалёва [і інш.]; пад рэд. Р.М.Кавалёвай. - Мінск: БДУ, 1997. - 58 с.

Актуализация времени в календарно-обрядовой поэзии // Взаимодействие литератур в мировом литературном процессе (проблемы теоретической и исторической поэтики): материалы Междунар. науч. конф. В 2-х ч. Ч.2. / отв. ред. Т.Е.Автухович. - Гродно: ГрГУ, 1998. - С.268-275.

Метадычныя ўказанні і ілюстрацыйны матэрыял да правядзення фальклорнай практыкі студэнтаў 1 курса філалагічнага факультэта. Вып.4. Валачобныя песні / Р.М.Кавалёва [і інш.]; пад рэд. Р.М.Кавалёвай. - Мінск: БДУ, 1998. - 49 с.

Метадычныя ўказанні і ілюстрацыйны матэрыял да правядзення фальклорнай практыкі студэнтаў 1 курса філалагічнага факультэта. Вып.5. Вясельная абраднасць / Р.М.Кавалёва [і інш.]; пад рэд. Р.М.Кавалёвай. - Мінск: БДУ, 1998. - 58 с.

Семантыка фальклорных вобразаў у паэзіі Янкі Купалы і Адама Міцкевіча // Міжнародныя Купалаўскія чытанні. - Мінск, Беларускі кнігазбор, 1998.

Міфалагічны аспект купальскіх балад // Славянскія літаратуры ў сусветным кантэксце: Матэрыялы ІІІ Міжнар. навук.канф. "Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай" (Мінск, 18-20 ліст. 1997 г.). У 2-х ч. Ч. 1. Беларуская літаратура, міфалогія і фальклор; пад агульнай рэдакцыяй В.П.Рагойшы. - Мінск: БДУ, 1999. - С.67-70.

Храм - хата - двор як кампанеты мастацкага свету калядных песень // Мова - літаратура - культура: матэрыялы Міжнар. навук. канф., прысвеч. 55-годдзю каф. бел. мовы і літ. БДУ; у 2-х ч. Ч. 1. - Мінск: БДУ, 1999.

Мифосфера и фольклор восточных славян // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай: матэрыялы ІV Міжнар. навук.канф., Мінск, 12-14 кастр. 1999 г.; у 2-хч. Ч. 1. Тэарэтычныя праблемы літаратуразнаўтва, міфалагічныя матывы і фальклорныя традыцыі ў літаратуры, славянскія літаратуры ад Асветніцтва, беларуская літаратура ў яе ўзаемасувязях з іншымі літаратурамі свету / рэдкал.: С.Я.Ганчарова-Грабоўская [і інш.]. - Мінск: БДУ, 2000. - С.117-121.

Феномен колядных "хождений" и "вождений" // Восточнославянский фольклор: поиски новых подходов: сб. ст. / под ред. Р.М.Ковалевой. - Молодечно, 2000. - С.41-57.

Фальклор як сродак абароны ад уплыву антыкультуры // Туризм: экономика и социально-культурные аспекты развития: материалы межвузовской научн.-практ. конф., Минск, 30 нояб. 2000 г. - Минск, 2000.

Знаёмства з традыцыйнай народнай культурай як фактар развіцця нацыянальнай самасвядомасці // Коммерческая деятельность и предпринимательство в Республике Беларусь: реалии и перспективы: мезвузовская научн.-практ. конф. профессорско-преподавательского состава и студентов ИПД. Тезисы докладов. - Минск: НИУ ООО «КИПД», 2001. - С.15-18.

Архетыпная аснова сістэмы вобразаў беларускіх вяснянак // Народныя традыцыі і нацыянальная культура: матэрыялы рэспублік. навук.-практыч. канф., Мінск, 6-7 снеж. 2001 г. У 2 кн. / пад рэд. В.С.Цітова. - Мінск: БДПУ, 2001. - Кн.1. - С.86-90.

Божич и сербские божичные песни / На хвалях філалогіі. Даследаванні па тэорыі літаратуры і славянскай фалькларыстыцы: зб артык. / пад рэд. Р.М.Кавалёвай. - Мінск: Бестпрынт, 2002. - С. 41-55.

Міфалагічная і архетыпная аснова жаночых вобразаў у беларускай калядна-абрадавай паэзіі / Міфалогія - фальклор - літаратура: праблемы паэтыкі: навук.зб. / уклад. Т.І.Шамякіна; пад агул. рэд. В.П.Рагойшы. - Мінск: РІВШ БДУ, 2002. - С.160-168.

Тэма мацярынства і бацькоўства ў беларускіх прыказках // Мова - літаратура - культура: матэрыялы ІІІ Міжнар. навук. канф., прысвеч. 120-годдзю з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа, Мінск, 27-28 вер. 2002 г.; рэдкал.: З.І.Бадзевіч [і інш.]; у 2 т. Т. 1. - Мінск: БДУ, 2002. - С.147-153.

Стыль фальклору як калектыўнага мастацтва // Пісьменнік - мова - стыль: матэрыялы Міжнар. навук. канф., прысвечанай 75-годдзю з дня нараджэння праф. Л.М.Шакуна (Мінск, 15-16 ліст. 2001 г.). Т. 1. - Мінск: БДУ, 2002. - С.59-63.

Два начала празднично-обрядовой культуры славян // Славянское вече-2: материалы Междунар. науч.-практ. конф. «Жизнеутверждающая культура славянской цивилизации», Минск, 29 нояб.-3 дек. 2002 г. - Минск, 2003. - С.134-138.

Рытуальна-міфалагічны змест гукання вясны і яго мастацкае ўвасабленне // Міфалогія - фальклор - літаратура: праблемы паэтыкі: навук. зб. / уклад. Т.І.Шамякіна; пад агул. рэд. В.П.Рагойшы. Вып. 2. - Мінск: РІВШ БДУ, 2003. - С.69-81.

Мадэляванне круга ў мастацкай прасторы паляўнічых і жывёлагадоўчых замоў // Роднае слова. - 2003. - № 12.

Гендэрны аспект беларускіх прыказак // Разнастайнасць моў і культур у кантэксце глабалізацыі: матэрыялы Міжнар. сімпозіума, 9-10 ліп. 2002 г.; у 2 кн. / рэдкал.: А.Мальдзіс (гал. рэд.) і інш. - Мінск: БелСаЭС "Чарнобыль", 2003. - Кн. 1. - С.150-156.

Генезіс і семантыка ключоў у веснавых абрадавых песнях // Праблемы ўсходнеславянскай этналінгвістыкі: матэрыялы Першай міжнар. этналінгв. канф., Мінск, 25-26 крас. 2003 года; уклад. В.Ліцьвінка. - Мінск, 2003. - С.117-123.

Метафорические игры в пространстве художественного текста // Славянскія літаратуры ў сусветным кантэксце: праблемы развіцця беларускай і рускай літаратур: матэрыялы VІ Міжнар. навук. канф., Мінск, 8-10 кастр. 2003г.; у 2ч. Ч. 2. Тыпалогія, кантакталогія, тэорыя літаратуры і культуры / пад агул. рэд. І.А.Чароты. - Мінск: РІВШ БДУ, 2003. - С. 90-95.

Коляды и коляда: обрядово-поэтическая конкретизация и границы научной интерпретации // Язык и социум: материалы V Междунар. науч. конф., 1-2 дек. 2002 г., Минск; / редкол.: Л.Н.Чумак (отв. ред.); в 2 ч. Ч. 2. - Минск: РИВШ БГУ, 2003. - С. 38-43.

Семантычны комплекс пана ў жніўных песнях: архаічнае ядро і сацыяльныя навацыі // Міфалогія - фальклор - літаратура: праблемы паэтыкі: навук. зб. / уклад. Т.І.Шамякіна; пад агул. рэд. В.П.Рагойшы. Вып. 3. - Мінск: РІВШ БДУ, 2004. - С. 47-61.

Мастацкі дыскурс абрадавых і пазаабрадавых песень // Актуальныя праблемы тэорыі літаратуры і фальклору: працы членаў кафедры тэорыі літаратуры БДУ / уклад. Т.А.Марозава; пад навук. рэд. В.П.Рагойшы. - Мінск: Бестпрынт, 2004. - С. 145-158.

Заходнепалескі куставы абрад і славянскія каралеўскія абрады як культурны тэкст // Рэгіянальныя асаблівасці фальклору і літаратуры славянскіх народаў: матэрыялы Міжнар. навук. канф. - Гомель, 2004. - С. 229-237.

Абрадавы карагод "стрылка" і абрад ваджэння/пахавання "стралы": агульнасць семантычнага поля // Традыцыі матэрыяльнай і духоўнай культуры Усходняга Палесся: матэрыялы Міжнар. навук. канф., Гомель, 20-21 мая 2004г. / гал. рэд. А.А.Станкевіч; у 2-х ч. Ч. 1. - Гомель: УА "ГДУ імя Ф.Скарыны", 2004. - С.139-143.

Фальклорныя дзед і баба: жанравы канон і рэальнасць // Язык и социум: Материалы VI Междунар. научн. конф., Минск, 3-4 дек. 2004 г. В 2 ч. Ч. 1 / редкол.: Л.Н.Чумак (отв. ред.). - Минск: РИВШ, 2004. - С.272-275.

Тры псіхатыпы залётніка ў беларускіх песнях пра каханне // Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. артык. / пад нав. рэд. Р.М.Кавалёвай, В.В.Прыемка. - Мінск: Бестпрынт, 2005. - С. 193-208.

Палескія абрады ваджэння Кусты (Куста) і ваджэння Маі: рэферэнтная база цэнтральных персанажаў // Комплекснае даследаванне фальклору і этнакультуры Палесся: матэрыялы ІІ Міжнар. навук. фальклорна-этналінгвістыч. канф., Мінск, 14-15 крас. 2005 г. / рэдкал: В.Ліцьвінка (уклад.) [і інш.]. - Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2005. - С.185-192.

Прадмова // "За туманам нічога не відна..." / склад. А.Канановіч [і інш.]; пад агул. рэд. Р.М.Кавалёвай. - Мінск: Бестпрынт, 2005. - С.5-9.

Анімалістычная тэма беларускай каляндарна-абрадавай паэзіі ў культурнай рэтраспектыве // Фалькларыстычныя даследаванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. арт. Вып. 2 / пад нав. рэд. Р.М.Кавалёвай, В.В.Прыемка. - Мінск: Бестпрынт, 2005. - С.24-34.

Прычыны знікнення і ўмовы адраджэння лакальных святочна-абрадавых традыцый на Палессі // Фалькларыстычныя даследаванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. арт. Вып. 2 / пад нав. рэд. Р.М.Кавалёвай, В.В.Прыемка. - Мінск: Бестпрынт, 2005. - С.212-220.

Рытуальна-міфалагічная інтрыга Купалля // Роднае слава. - 2005. - №6. - С.94-97.

Абрысы рытуальна-магічнай сферы беларускага фальклору: зб. навук. артык. / Р.М. Кавалёва - Мінск, Бестпрынт, 2005. - 183 с.

Беларуская вусна-паэтычная творчасць: вучэбна-метадычны комплекс / Кавалёва Р.М. - Мінск, БДУ, 2005. - 157 с.

Канстантная структура майскіх абрадавых урачыстасцей у міфалагічным аспекце // "Открыть миру душу белоруса..." Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя, прысвеч. 150-годдзю з дня нараджэння Е.Р.Раманава, Гомель, 25-26 кастр. 2005 г.,: зб. матэрыялаў / рэдкал.: А.Р.Яшчанка [і інш.]. - Гомель, 2005.

Абрадавыя і мастацкія акцэнты любоўна-шлюбнай тэмы ў таночных песнях "Куста" // Фальклор і сучасная культура: матэрыялы Міжнар. навук.-практ. канф., 27-28 крас. 2006г., г. Мінск. / рэдкал.: І.С.Роўда [і інш.]. - Мінск: Паркус плюс, 2006. - С.41-45.

Куставая абраднасць у кантэксце ўсходнеславянскага траецка-русальнага комплексу // Міфалогія - фальклор - літаратура: праблемы паэтыкі: зб. навук. прац. Вып. 4 / уклад. Т.І.Шамякіна; пад агул. рэд. В.П.Рагойшы. - Мінск: РІВШ, 2006. - С.48-52.

Канцэптуальныя суадносіны песенных парадыгм усходнеславянскага траецка-русальнага комплексу // Фалькларыстычныя даследаванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. арт. Вып. 3 / пад нав. рэд. Т.А.Марозавай, В.В.Прыемка. - Мінск: Бестпрынт, 2006. - С.161-174.

Суб'ектна-аб'ектная прырода вобраза Куста(ы) ў заходнепалескай куставай абраднасці // Триада бытия: слово - время - личность: сб. науч. ст. - Гомель, ГДУ, 2006.

Сістэмныя грані мастацкай рэальнасці каляндарна-абрадавай паэзіі: ідыліка і драматыка // Міфалогія-фальклор-літаратура: праблемы паэтыкі: зб. навук. прац. Вып. 5: да 100-годдзя з дня нарадж. М.Р.Ларчанкі (1907-1981); / склад. Т.І.Шамякіна; пад агул. рэд. В.П.Рагойшы. - Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2007. - С. 47-56.

Канцэпт «куст» як этна-прэцэдэнтны феномен // Язык и социум: материалы VІІ Междунар. науч. конф., г.Минск, 1-2 декабря 2006 г. В 2 ч. Ч. 2. / под общ. ред. Л.Н.Чумак. - Минск, РИВШ, 2007. - С.37-40.

Сінтэз пазітыўнай ідэі і мастацкага драматызму ў куставых песнях-скаргах на долю // Мова - літаратура - культура: матэрыялы V Міжнар. навук. канф. (да 80-годдзя прафесара Льва Міхайлавіча Шакуна), Мінск, 16-17 лістапада 2006 г. / Беларускі дзярж. ун-т; у аўт. рэд. - Мінск: Права і эканоміка, 2007. - С.471-474.

Міфалогія анімалістычнай казкі // Фалькларыстычныя даследаванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. арт. Вып. 4 / пад нав. рэд. Р.М.Кавалёвай, В.В.Прыемка. - Мінск: Бестпрынт, 2007. - С.92-98.

Тыпалогія гімнічнай паэзіі беларусаў і арыяў ведыйскай эпохі // Фальклор і этнакультура Палесся ў індаеўрапейскім кантэксце: матэрыялы ІІІ Міжнар. навук. канф., 7-8 снежня 2006 г., г. Мінск) / Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору Нац. акад. навук Беларусі, Бел. дзярж. ун-т; рэдкал.: І.С.Роўда [і інш.]. - Мінск: 2007. - С. 102-110.

Канцэптуалізацыя дарогі ў фальклоры // Фалькларыстычныя даследаванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. арт. Вып. 5 / пад нав. рэд. Р.М.Кавалёвай, В.В.Прыемка. - Мінск: Бестпрынт, 2008. - С. 108-121.

Вобраз цара ў аспекце праблемы казка-міф-рэчаіснасць // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай: VIII Міжнар. навук. канф., прысвеч. 125-годдзю з дня нарадж. Янкі Купалы і Якуба Коласа, 1-3 лістап. 2007 г., Мінск, БДУ: зб. навук. арт. / рэдкал.: Т.І.Шамякіна (адк. рэд.) [і інш.]; пад агул. рэд. І.С.Роўды. - Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2008. - С. 78-81.

ВМК як сродак арганізацыі самастойнай работы студэнтаў пры вывучэнні фальклору // Фалькларыстычныя даследаванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. арт. Вып. 5 / пад нав. рэд. Р.М.Кавалёвай, В.В.Прыемка. - Мінск: Бестпрынт, 2008. - С.274-283.

Лакальна-рэгiянальныя парадыгмы беларускага фальклору. Частка 1. Заходнепалескія куставыя песнi: вучэб.-мет. дапам. для студэнтаў фiлал. фак. / Р.М. Кавалёва. - Мінск: БДУ, 2008. - 151 с.

Беларускі фальклор: вучэбная (тыпавая) праграма для студэнтаў ВНУ спец. 1-21 05 01 «Беларуская філалогія» / Р.М. Кавалёва. - Мінск: БДУ, 2008. - 43 c.

Фальклорная практыка: метадычныя рэкамендацыі і праграма-апытальнік: вуч. дап. для студ. 1 курса філ. фак. па спец. 1-21 05 01 «Беларуская філалогія»,1-21 05 02 «Руская філалогія», 1-21 05 04 «Славянская філалогія» / Р.М.Кавалёва, В.В.Прыемка, Т.А.Марозава. - Мінск: БДУ, 2008. - 151 с.

Масленічныя песні: метадычныя ўказанні і ілюстрацыйны матэрыял да правядзення фальклорнай практыкі студэнтаў 1 курса філалагічнага факультэта / Р.М.Кавалёва, В.В.Прыемка, Т.А.Марозава, А.Ф.Літвіновіч. - Мінск: БДУ, 2008. - 40 с.

Паміж фальклорам і літаратурай: дыскурс самадзейнай творчасці савецкага часу // Фальклор і сучасная культура: матэрыялы міжнар. навук.-практ. канф., 22-23 крас. 2008г., г. Мінск: у 2 ч. Ч.1. / рэдкал.: І.С.Роўда [і інш.]. - Мінск, БДУ, 2008. С.31-35.

Этнакультурная ідэнтыфікацыя куставай абраднасці ў гістарычнай рэтраспектыве // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі: зб. арт. / уклад. А.Г.Алфёрава; пад рэд. А.І.Лакоткі. Вып. 4. - Мінск, 2008. - С. 290-294.

Беларускія вяснянкі ў запісах Р.Шырмы // Фальклорная спадчына Рыгора Шырмы і Генадзя Цітовіча: вопыт збіральніцкай, навуковай і папулярызатарскай дзейнаці ў кантэксце праблем адраджэння традыцыйнай культуры вёскі (да 115-годдзя Рыгора Шырмы): матэрыялы ІV Міжнар. навук. канф., 29-30 ліст. 2007 г., г.Мінск) / Бел.дзярж. ун-т; рэдкал.: І.С.Роўда [і інш.]; уклад. Т.А.Марозава. - Мінск: Паркус плюс, 2008. - С.12-17.

Слова пра Шырму // Фалькларыстычныя даследаванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. арт. Вып. 5 / пад нав. рэд. Р.М.Кавалёвай, В.В.Прыемка. - Мінск: Бестпрынт, 2008. - С. 3-8.

Умовы фарміравання і прынцыпы вывучэння лакальных фальклорна-этнаграфічных зон // Палявая фалькларыстыка: даследаванне лакальных культур Беларусі / уклад. І.Ю.Смірновай; пад навук. рэд. В.А.Лабачэўскай. - Мінск: БДУКіМ, 2008. - С.7-11.

Фальклорная практыка ў Беларускім дзяржаўным універсітэце ў кантэксце вучэбнай і навукова-даследчай працы студэнтаў // Палявая фалькларыстыка: даследаванне лакальных культур Беларусі / уклад. І.Ю.Смірновай; пад навук. рэд. В.А.Лабачэўскай. - Мінск: БДУКіМ, 2008. - С.242-246.

Фольклор и социум // Язык и социум: материалы VІІІ Междунар. науч. конф., Минск, 5-6 декабря 2008 г. В 2-х ч. Ч. 2. / под общ. ред. Л.Н.Чумак. - Минск: РИВШ, 2009. - С.34-37.

Фалькларыстыка: вучэбны дапаможнік для выкладчыкаў дысцыпліны "Фалькларыстыка" ў вышэйшых навучальных установах па спецыяльнасцях 1-21 05 01 "Беларуская філалогія", 1-21 05 02 "Руская філалогія", 1-21 05 04 "Славянская філалогія" / Р.М.Кавалёва, В.В.Прыемка. - Мінск: РІВШ, 2009. - 72с.

Заходнепалеская куставая абраднасць у кантэксце культуры // Известия Гомельского государственного университета имени Ф.Скорины. - № 3 (54). - Ч. 2. - Гомель: ГГУ, 2009. - С.27-29.

Стрэшын і яго ваколіцы: песенныя матэрыялы архіва вучэбна-навуковай лабараторыі беларускага фальклору Беларускага дзяржаўнага універсітэта // "Святло каштоўнасцей духоўных. Жлобінскі край: мінулае і сучаснасць" / пад агул. рэд. В.С.Новак, А.А.Станкевіч. - Гомель: ААТ "Полеспечать", 2009. - С.255-270.

Фалькларыстычны калейдаскоп: зб. арт. / Р.М. Кавалёва. - Мінск: Бестпрынт, 2009. - 266 с.

Горизонты развития белоруской фольклористики: диалектика научной интеграции и предметной дифференциации // Фалькларыстычныя даследаванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. арт. Вып. 6 / пад нав. рэд. В.В.Прыемка, Т.А.Марозава. - Мінск: Бестпрынт, 2008. - С.234-242.

Канцэптуальна-структурныя асновы вучэбнай праграмы "Фалькларыстыка": праблема сістэмнай рэпрэзентацыі агульных пытанняў / Р.М.Кавалёва, В.В.Прыемка // Фалькларыстычныя даследаванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. арт. Вып. 6 / пад нав. рэд. В.В.Прыемка, Т.А.Марозава. - Мінск: Бестпрынт, 2008. - С.265-283.

Мастацкая рэфлексiя  над каляндарнымi святамi i абрадамi // 5 Мiжнародны кангрэс беларусiстаў. Мiнск, 20-21 мая 2010.

Фальклор i час: да праблемы падтрымання духоўнай спадчыны // 4 Мiжнароднай  навукова-практычнай канферэнцыі «Аўтэнтычны фальклор: Праблема вывучэння, захавання, пераймання». Мінск, БДУК. 29-30 красавіка 2010.

Интегративные процессы в белорусском фольклоре // Материалы Международной научно-практической конференции. 19-20 мая 2010 г. Минск, 2010.

Кавалёва Р. М. Мастацкая рэфлексiя  над каляндарнымi святамi i абрадамi // 5 Мiжнародны кангрэс беларусiстаў. Мiнск, 20-21 мая 2010.

Беларускія вяснянкі ў запісах Р. Шырмы // «Фальклорная спадчына Р.Шырмы і Г. Цітовіча: вопыт збіральніцкай, навуковай і папулярызатарскай дзейнасці ў кантэксце праблем адраджэння традыцыйнай культуры вёскі.

Асоба ў фальклоры: узыходжанне да боскага - увасабленне чалавечага // Пытаннi мастацтвазнаўства, этналогii i фалькларыстыцы. Вып. 8. Мiнск, Права i эканомiка. 2010. С. 328-334.

Мая / Р. М. Кавалёва // Міфалогія беларусаў: Энцыкл. слоўн. / склад. У. Клімковіч, В. Аўтушка; навук. рэд. Т. Валодзіна, С. Санько – Мінск: Беларусь, 2011. – С. 298 – 299.

«Стрылка» / Р. М. Кавалёва // Міфалогія беларусаў: Энцыкл. слоўн. / склад. У. Клімковіч, В. Аўтушка; навук. рэд. Т. Валодзіна, С. Санько – Мінск: Беларусь, 2011. – С. 463.

Вариации на тему жилища в анималистических сказках Р. М. Ковалева // Пытаннi мастацтвазнаўства, этналогii i фалькларыстыцы. Вып. 10. / Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы НАН Беларусі; навук. рэд. А. І. Лакотка – Мiнск, Права i эканомiка. 2011. – С. 369 – 376.

Интегративные процессы в фольклоре / Р. М. Ковалева // Вулей і пчолы. Вектары сучаснай фалькларыстычнай школы БДУ: зб. навук. арт. / пад навук. рэд. Р. М. Кавалёвай; уклад. В. В. Прыемка; Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт. – Мінск, 2011. – С. 53-59.

Интегративные векторы фольклористики / Р. М. Ковалева // Фалькларыстычныя даследаванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. навук. арт. Вып. 8 / пад нав. рэд. Р. М. Кавалёвай, В. В. Прыемка; уклад. Т.А. Марозава. – Мінск: Права і эканоміка, 2011. – С. 305-311.

Вусная гісторыя ў кантэксце фальклору (вусныя крыніцы гісторыі) / Р. М. Кавалёва // Фалькларыстычныя даследаванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. навук. арт. Вып. 8 / пад нав. рэд. Р. М. Кавалёвай, В. В. Прыемка; уклад. Т. А. Марозава. – Мінск: Права і эканоміка, 2011. – С. 346 – 350.

Варыянт / Р. М. Кавалёва // Фалькларыстычныя даследаванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. навук. арт. Вып. 8 / пад нав. рэд. Р. М. Кавалёвай, В. В. Прыемка; уклад. Т. А. Марозава. – Мінск: Права і эканоміка, 2011. – С. 380 – 381.

Варыянтнасць / Р. М. Кавалёва // Фалькларыстычныя даследаванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. навук. арт. Вып. 8 / пад нав. рэд. Р. М. Кавалёвай, В. В. Прыемка; уклад. Т. А. Марозава. – Мінск: Права і эканоміка, 2011. – С. 381 – 382.

Варыятыўнасць / Р. М. Кавалёва // Фалькларыстычныя даследаванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. навук. арт. Вып. 8 / пад нав. рэд. Р. М. Кавалёвай, В. В. Прыемка; уклад. Т. А. Марозава. – Мінск: Права і эканоміка, 2011. – С. 382 – 383.

Вуснасць / Р. М. Кавалёва // Фалькларыстычныя даследаванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. навук. арт. Вып. 8 / пад нав. рэд. Р. М. Кавалёвай, В. В. Прыемка; уклад. Т. А. Марозава. – Мінск: Права і эканоміка, 2011. – С. 383-384.

Локально-региональные парадигмы белорусского фольклора: принципы и перспективы изучения / Р. М. Ковалева // Вулей і пчолы. Вектары сучаснай фалькларыстычнай школы БДУ: зб. навук. арт. / пад навук. рэд. Р. М. Кавалёвай; уклад. В. В. Прыемка; Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт. – Мінск, 2011. – С. 18-31.

Фармiраванне фальклорна-этнаграфiчных зон i прынцыпы іх вывучэння / Р. М. Кавалёва // Вулей і пчолы. Вектары сучаснай фалькларыстычнай школы БДУ: зб. навук. арт. / пад навук. рэд. Р. М. Кавалёвай; уклад. В. В. Прыемка; Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт. – Мінск, 2011. – С. 39-43.

Интегративные процессы в фольклоре / Р. М. Ковалева // Вулей і пчолы. Вектары сучаснай фалькларыстычнай школы БДУ: зб. навук. арт. / пад навук. рэд. Р. М. Кавалёвай; уклад. В. В. Прыемка; Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт. – Мінск, 2011. – С. 53 – 59.

Экстражанравыя з’явы ў традыцыйным фальклоры / Р. М. Кавалёва // Вулей і пчолы. Вектары сучаснай фалькларыстычнай школы БДУ: зб. навук. арт. / пад навук. рэд. Р. М. Кавалёвай; уклад. В. В. Прыемка; Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт. – Мінск, 2011. – С. 91-98.

Гімнічная паэзія беларусаў і арыяў ведыйскай эпохі ў параўнальна-тыпалагічным аспекце / Р. М. Кавалёва // Вулей і пчолы. Вектары сучаснай фалькларыстычнай школы БДУ: зб. навук. арт. / пад навук. рэд. Р. М. Кавалёвай; уклад. В. В. Прыемка; Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт. – Мінск, 2011. – С. 117 – 126.

Міфалогія ўсходнеславянскай анімалістычнай казкі / Р. М. Кавалёва // Вулей і пчолы. Вектары сучаснай фалькларыстычнай школы БДУ: зб. навук. арт. / пад навук. рэд. Р. М. Кавалёвай; уклад. В. В. Прыемка; Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт. – Мінск, 2011. – С. 129 – 134.

Образный параллелизм как форма мифоритуального текста / Р. М. Ковалева // Вулей і пчолы. Вектары сучаснай фалькларыстычнай школы БДУ: зб. навук. арт. / пад навук. рэд. Р. М. Кавалёвай; уклад. В. В. Прыемка; Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт. – Мінск, 2011. – С. 142 – 150.

Міфалагічная «індывідуацыя» прасторы сялянскага падвор’я ў беларускім фальклоры / Р. М. Кавалёва // Вулей і пчолы. Вектары сучаснай фалькларыстычнай школы БДУ: зб. навук. арт. / пад навук. рэд. Р. М. Кавалёвай; уклад. В. В. Прыемка; Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт. – Мінск, 2011. – С. 157 – 163.

Стратегия преподавания курса «Этнофольклористика» / Р. М. Ковалева, О. В. Приемко // Вулей і пчолы. Вектары сучаснай фалькларыстычнай школы БДУ: зб. навук. арт. / пад навук. рэд. Р. М. Кавалёвай; уклад. В. В. Прыемка; Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт. (у сааўт.) – Мінск, 2011. – С. 163-165.

Горизонты развития фольклористики: диалектика научной интеграции и предметной дифференциации / Р. М. Ковалева // Вулей і пчолы. Вектары сучаснай фалькларыстычнай школы БДУ: зб. навук. арт. / пад навук. рэд. Р. М. Кавалёвай; уклад. В. В. Прыемка; Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт. – Мінск, 2011. – С. 179 – 186.

Паміж фальклорам і літаратурай: дыскурс самадзейнай творчасці савецкага часу / Р. М. Кавалёва // Вулей і пчолы. Вектары сучаснай фалькларыстычнай школы БДУ: зб. навук. арт. / пад навук. рэд. Р. М. Кавалёвай; уклад. В. В. Прыемка; Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт. Мінск, 2011. – С. 190-197.

Тры псіхатыпы залётніка ў беларускіх песнях пра каханне і гендар / Р. М. Кавалёва // Вулей і пчолы. Вектары сучаснай фалькларыстычнай школы БДУ: зб. навук. арт. / пад навук. рэд. Р. М. Кавалёвай; уклад. В. В. Прыемка; Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт. – Мінск, 2011. – С. 202 – 214.

Дыскурс беларускіх сямейна-бытавых песень у святле крэатыўнага «я» / Р. М. Кавалёва // Вулей і пчолы. Вектары сучаснай фалькларыстычнай школы БДУ: зб. навук. арт. / пад навук. рэд. Р. М. Кавалёвай; уклад. В. В. Прыемка; Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт. – Мінск, 2011. – С. 219 – 225.

Интегративные векторы фольклористики / Р. М. Ковалева // Вулей і пчолы. Вектары сучаснай фалькларыстычнай школы БДУ: зб. навук. арт. / пад навук. рэд. Р. М. Кавалёвай; уклад. В. В. Прыемка; Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт. – Мінск, 2011. – С. 225 – 231.

Мифосфера и фольклор / Р. М. Ковалева // Вулей і пчолы. Вектары сучаснай фалькларыстычнай школы БДУ: зб. навук. арт. / пад навук. рэд. Р. М. Кавалёвай; уклад. В. В. Прыемка; Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт. Мінск, 2011. – С. 233 – 240.

Канцэптуальна-структурныя асновы вучэбнай праграмы «Фалькларыстыка» і праблема сістэмнай рэпрэзентацыі агульных пытанняў / Р. М. Кавалёва, В. В. Прыемка // Вулей і пчолы. Вектары сучаснай фалькларыстычнай школы БДУ: зб. навук. арт. / пад навук. рэд. Р. М. Кавалёвай; уклад. В. В. Прыемка; Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт. – Мінск, 2011. – С. 240-245.

ВМК як сродак арганізацыі самастойнай работы студэнтаў пры вывучэнні фальклору / Р. М. Кавалёва // Вулей і пчолы. Вектары сучаснай фалькларыстычнай школы БДУ: зб. навук. арт. / пад навук. рэд. Р. М. Кавалёвай; уклад. В. В. Прыемка; Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт. – Мінск, 2011. – С. 249 – 255.

Странности современных справочных изданий в свете задачи информационного обеспечения курса «Фольклористика» и научно-исследовательской работы студентов / Р. М. Ковалева // Вулей і пчолы. Вектары сучаснай фалькларыстычнай школы БДУ: зб. навук. арт. / пад навук. рэд. Р. М. Кавалёвай; уклад. В. В. Прыемка; Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт. – Мінск, 2011. – С. 258 – 267.

Осознание истины / Р. М. Ковалева // У тэзаўрусе Беларусі: да 80-годдзя Энгельса Дарашэвіча // уклад. М. Козенка; навук.рэд. В. Калацэй. (у сааўт.) – Мінск; Чатыры чвэрці, 2011. – С. 109 – 112.

І лёс яму спрыяў…/ Р. М. Кавалёва // Хто, калі не я?.. Да 60-годдзя Міколы Козенкі. – Мінск: Чатыры чвэрці, 2011. – С. 260 – 263.

Восточнославянский фольклор и литература: типология фольклоризма / Р. М. Ковалева // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай: Матэрыялы Х Міжнароднай навуковай канферэнцыі. – Мінск, БДУ, 2011. – С. 161 – 168.

Беларуская каляндарная абраднасць: рэтраспектыва, сучаснасць, праблемы захавання, аднаўлення, рэканструкцыі / Р. М. Кавалёва // Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтва: Матэрыялы Міжнароднай навукова-практычнай.– Мінск, 2011. – С. 260-264.

Вусная гісторыя і вусны расказ: шляхі інтэграцыі і праблемы захавання / Р. М. Кавалёва // Аўтэнтычны фальклор: Праблемы вывучэння, захавання, пераймання: Матэрыялы ІІІ Рэспубл. нав.-практ. канферэнцыi. – Мінск, БДУКМ, 2011. – С. 20-21 (А3).

Міфалагічная «індывідуацыя» прасторы сялянскага падвор’я ў беларускім фальклоры / Р. М. Кавалёва // Мова – літаратура – культура : Матэрыялы VІ Міжнар. навук. канф. У 2 ч. Ч. 2. Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2011. – С. 64 – 70.

Жанравы код фальклорнай карціны свету: Няказкавая проза. Дзіцячы фальклор. Загадкі. Казкі / Р. М. Кавалёва, Т. В. Лук’янава. – Мінск, Белпринт, 2012.

Кароткі слоўнік фальклорна-этнаграфічных тэрмінаў. Метадычны дапаможнік для студэнтаў 1-га курса філалагічнага факультэта БДУ (электронны рэсурс). Выд. 2-е, дап. / Р. М. Кавалёва, В. В. Прыемка. – Мінск: БДУ, 2012.

Фальклорная няказкавая проза. Метадычныя ўказанні і ілюстрацыйны матэрыял да правядзення фальклорнай практыкі студэнтаў 1 курса філалагічнага факультэта БДУ / Р. М. Кавалёва, Т. В. Лук’янава, В. Дзянісенка. – Мінск: БДУ, 2012.

Фалькларыстыка. Курс лекцый. Метадычны дапаможнік для студэнтаў 1-га курса філалагічнага факультэта БДУ (электронны рэсурс). Выд. 2-е, дап. / Р. М. Кавалёва, В. В. Прыемка. – Мінск: БДУ, 2012.

Гостеприимство как духовная составляющая дома в белорусских паремиях / Р. М. Ковалева // Мова – літаратура – культура: VII Міжнар. навук. канф., прысвеч. 130-годдзю з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа: зб. навук. арт. /пад агул. рэд. Т. І. Шамякінай. – Мінск: Выд. Цэнтр БДУ, 2012. – С. 130 – 135.

Семантическое единство комплекса персонаж и его жилище в белорусских волшебно-фантастических сказках / Р. М. Ковалева // Фалькларыстычныя даследаванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. навук. арт. Вып. 9 / пад нав. рэд. Р. М. Кавалёвай, Т.В. Лук’янавай; уклад. В. В. Прыемка. – Мінск: Права і эканоміка, 2012. – С. 93-104.

Сістэмныя і несістэмныя карціны свету ў дзіцячым фальклоры / Р. М. Ковалева // VI Карповские научные чтения. Сб. научных статей. В двух частях. Вып. 6. Ч. 2. – Минск, БГУ, 2012. – С. 92-97.

Формирование образа родительского дома в колыбельных песнях / Р. М. Ковалева // Пытаннi мастацтвазнаўства, этналогii i фалькларыстыцы. Вып. 11. / Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы НАН Беларусі; навук. рэд. А. І. Лакотка – Мiнск: Права i эканомiка, 2012. – С. 382-391.

Прадмова / Р. М. Кавалёва // Фалькларыстычныя даследаванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. навук. арт. Вып. 9 / пад нав. рэд. Р. М. Кавалёвай, Т. В. Лук’янавай; уклад. В. В. Прыемка. – Мінск: Права і эканоміка, 2012. – С. 4-5.

Задача паняційна-тэрміналагічнага забеспячэння тэмы «Літаратура і фальклор» / Р. М. Кавалёва // Фалькларыстычныя даследаванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. навук. арт. Вып. 9 / пад нав. рэд. Р. М. Кавалёвай, Т. В. Лук’янавай; уклад. В. В. Прыемка. – Мінск: Права і эканоміка, 2012. – С. 311 – 318.

Дыскурсіўная фальклорная проза / Р. М. Кавалёва // Фалькларыстычныя даследаванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. навук. арт. Вып. 9 / пад нав. рэд. Р. М. Кавалёвай, Т. В. Лук’янавай; уклад. В. В. Прыемка. – Мінск: Права і эканоміка, 2012. – С. 337 – 338.

Типология мифофольклоризма М. Богдановича / Р. М. Ковалева // Мастацкі свет М. Багдановіча: адметнасць, шматграннасць, універсальнасць: зб. нав. арт. – Мінск: БДПУ, 2012. – С. 131 – 137.

Міф, фальклор, літаратура ў аспекце праблемы фалькларызму / Р. М. Кавалёва // Беларуская і руская літаратуры: тыпалогія ўзаемасувязей і нацыянальнай ідэнтыфікацыі: Матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі. – Мінск: БДУ, 2012.

Наіўная карціна свету і яе метафарычныя маскі ў загадках / Р. М. Кавалёва // Аўтэнтычны фальклор: Праблемы вывучэння, захавання, пераймання: Матэрыялы міжнароднай. нав.-практ. канферэнцыi. – Мінск: БДУКМ, 2012. – С. 100–102 (А3).

Курочка Ряба и другие: Что-то вроде уроков воспитания / Р. М. Ковалева. – Минск: Белпринт, 2013.

Хто прадзе сярэбраныя ніці?: Фальклорныя падарожжы студэнтаў БДУ па Гомельшчыне / Р. М. Кавалёва. – Мінск: Белпринт, 2013.

Песни – переделки / Р. М. Ковалева // Современный городской фольклор: Методические указания и иллюстративный материал для проведения фольклорной практики студентов 1 курса филологического факультета. В 2-х частях. – Минск: БГУ, 2013. Ч. 1.

Дыскурсіўная фальклорная проза / Р. М. Кавалёва // Культура Беларусi: Энцыклапедыя. – Мiнск, 2013. – Т. 4.

Зажынкавыя песнi / Р. М. Кавалёва // Культура Беларусi: Энцыклапедыя. – Мiнск, 2013. – Т. 4. – С. 15.

Фальклорная практыка ў Нясвіжскім раёне: па старонках рэгіянальнага архіва вучэбна-навуковай лабараторыі беларускага фальклору Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта / Р. М. Кавалёва, В. В. Прыемка // Нясвіжскага краю напеў векавы: Народная духоўная культура Нясвіжчыны / пад агул. рэд. В. С. Новак [і інш. ] – Нясвіж: Нясвіжская ўзбуйненая друкарня імя С. Буднага. – 272 с.: іл. 2013. – С. 226 – 241.

Система «Словесное искусство» / Р. М. Ковалева // VII Карповские научные чтения. Сб. научных статей. В двух частях. Вып. 7. Ч. 2. – Минск, 2013., с. 111–116.

Восточнославянская календарно-обрядовая поэзия: магическая технология, художественная форма, механизмы смыслообразования / Р. М. Ковалева // Матэрыялы ХI Міжнароднай навуковай канферэнцыi «Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай». – Мінск, 2013.

Фальклор як падмурак духоўнай і эмацыянальнай сувязі бацькоў і дзяцей / Р. М. Кавалёва // Материалы III Международной научной конференции «Традиции и современное состояние культуры и искусств». В двух частях. – Минск. 2013. Ч. 1.

Календарно-обрядовая песня как образец герметичного текста / Р. М. Ковалева // Материалы IV Международной научной конференции «Традиции и современное состояние культуры и искусств». – Минск, 2013.

Именная интеграция мифологического в простанство народного календаря и календарной обрядности / Р. М. Ковалева // Фалькларыстычныя даследаванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. навук. арт. Вып. 10 / пад нав. рэд. В. В. Прыемка, Т. В. Лук’янавай; уклад. Т. А. Марозава. – Мінск: РІВШ, 2014. – С. 48 – 57.

Произведения – переделки / Р. М. Ковалева // Фалькларыстычныя даследаванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. навук. арт. Вып. 10 / пад нав. рэд. В. В. Прыемка, Т.В. Лук’янавай; уклад. Т. А. Марозава. – Мінск: РІВШ, 2014. – С. 221 – 223.

Заклінальныя песні / Р. М. Кавалёва // Фалькларыстычныя даследаванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. навук. арт. Вып. 10 / пад нав. рэд. В. В. Прыемка, Т. В. Лук’янавай; уклад. Т. А. Марозава. – Мінск: РІВШ, 2014. – С. 223 – 224.

Праблема інтэрпрэтацыі асноўнай песні абраду ваджэння і пахавання «Стралы» / Р. М. Кавалёва // Аўтэнтычны фальклор: Праблемы захавання, вывучэння, успрымання: Зборнік навуковых прац удзельнікаў VIІІ Міжнар. нав. канферэнцыi (Мінск, 25 – 27 красавіка 2014) / БДУКМ; рэдкал.: Языковіч В. Р. (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск: БДКУМ, 2014. – С. 73 – 75.

Магчымыя напрамкі і перспектывы сумеснай працы фалькларыстаў Беларусі / Р. М. Кавалёва, В. В. Прыемка //  Фалькларыстычныя даследаванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. навук. арт. Вып. 11 / пад нав. рэд. Р. М. Кавалёвай; уклад. В. В. Прыемка, Н. Л. Канабеева. – Мінск: «Права і эканоміка», 2014. – С. 249 – 251.

Абрад «ваджэння Кусты» ў аграгарадку Лобча Лунінецкага раёна Брэсцкай вобласці / Р. М. Кавалёва //  Фалькларыстычныя даследаванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. навук. арт. Вып. 11 / пад нав. рэд. Р. М. Кавалёвай; уклад. В. В. Прыемка, Н. Л. Канабеева. – Мінск: «Права і эканоміка», 2014. – С. 276 – 279.

Феномен инициарного словесного творчества относительно фольклора / Р. М. Ковалева // VIІI  Карповские научные чтения: сб. науч. ст. Вып. 8. В 2- хч. Ч. 2. – Минск, 2014. – С. 93 – 99.

Першасныя, другасныя, рамачныя песни «Стралы»: спроба інтэрпрэтацыі / Р. М. Кавалёва //  Аўтэнтычны фальклор: Праблемы захавання, вывучэння, успрымання: Зборнік навуковых прац удзельнікаў IХ Міжнар. нав. канферэнцыi памяці антраполага Зінаіды Мажэйка (Мінск, 24 – 26 красавіка 2015) / БДУКМ. – Мінск: БДКУМ, 2014. – С. 93 – 95.

Семантычны сінтэз язычніцкіх і хрысціянскіх элементаў у фальклоры як вынік дыялогу язычніцкай і хрысціянскай культур / Р. М. Кавалёва //  Фалькларыстычныя даследаванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. навук. арт. Вып. 12 / пад нав. рэд. Т. В. Лук’янавай, С. В. Шамякінай; уклад. В. В. Прыемка. – Мінск, 2015.

Структурна-сэнсавы стрыжань галоўнай песні абраду «Стралы»: траістасць і трыядычнасць / Р. М. Кавалёва //  Фалькларыстычныя даследаванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. навук. арт. Вып. 12 / пад нав. рэд. Т. В. Лук’янавай, С. В. Шамякінай; уклад. В. В. Прыемка. – Мінск, 2015.

Міфасфера / Р. М. Кавалёва //  Фалькларыстычныя даследаванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. навук. арт. Вып. 12 / пад нав. рэд. Т. В. Лук’янавай, С. В. Шамякінай; уклад. В. В. Прыемка. – Мінск, 2015.

Задачы фалькларыстыкі ў святле дыялогу язычаскай і хрысціянскай культур / Р. М. Кавалёва //  Фалькларыстычныя даследаванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. навук. арт. Вып. 12 / пад нав. рэд. Т. В. Лук’янавай, С. В. Шамякінай; уклад. В. В. Прыемка. – Мінск, 2015.

Призрак «третьего» в культуре / Р. М. Ковалева // IХ  Карповские научные чтения: сб. науч. ст. Вып. 9. В 2- х ч. Ч. 2. – Минск, 2015. – С. 93 – 99.

Сфера купальскай прозы / Р. М. Кавалёва // Аўтэнтычны фальклор: Праблемы захавання, вывучэння, успрымання (памяці Зінаіды Мажэйкі): Зборнік навуковых прац / БДУКМ; рэдкал.: Языковіч В. Р. (старш.) [і інш.]. – Мінск: БДКУМ, 2016. – 270 с. – С. 91 – 92.

Паэзія беларускага Купалля / Р. М. Кавалёва // Нарысы гісторыі культуры Беларусі. У 4 т. Т. 3. Культура сяла ХIV – пач. ХХ ст. Кн. 2. Духоўная культура / А. Лакотка [і інш.]; навук. рэд. А. Лакотка. – Мінск : Бел. Навука, 2016. – 751 с. – С. 250 – 307.

Интегративные процессы в системе словесного искусства / Р.М. Ковалева // Национальные культуры в межкультурной коммуникации: сб. науч. ст. В 2 ч. Ч. 2. Национальные формы художественной культуры в процессе межкультурного взаимодействия / редкол.: Э. А. Усовская (отв. ред.) [и др.]. – Минск : Колорград, 2016. – С. 183–191.

Интегративность как имманентное свойство словесного творчества / Р. М. Ковалева // Карповские научные чтения: сб. науч. ст. Вып. 10. В 2- х ч. Ч. 2. – Минск, 2016. – С. 302 – 309.

Фольклорный процесс / Р. М. Ковалева // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай: да 750-годдзя са дня нараджэння Дантэ Аліг’еры і 85-годдзя Уладзіміра Караткевіча: матэрыялы ХII Міжнароднай навук. канф., Мінск, 22 – 24 кастр. 2015 г: У 2-х ч. Ч. 2 (пад навук. рэд. Г.М. Бутырчык). – Мінск : РІВШ. – 370 с. – С. 236 – 245.

Фольклорный процесс / Р. М. Ковалева // Зборнiк дакладаў i тэзiсаў VI Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі «Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтваў» (Мiнск, Беларусь, 19–20 лістапада 2015 года) /гал. рэд. А. І. Лакотка; Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі. – Мінск : Права і эканоміка, 2016. – С. 485–489.

Мифоритуальная и эстетическая целостность основной песни «Стрелы» / Р.М. Ковалёва // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Вып. 22 / Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі; навук. рэд. А. І. Лакотка. – Мінск : Права і эканоміка, 2017. – С. 324–330.

Художественный мир волшебно-фантастической сказки / Р.М.Ковалёва // Русский язык и литература в школе. – 2017 год. – № 7. – С. 51–59

Растительный код национальной картины мира в лирике С. Есенина и Хай Цзы  / Р. М. Ковалева, Фу Сюеин // Китайская цивилизация в диалоге культур: сб. науч. статей. – Минск : РИВШ, 2017. – С. 62–70.

Теоретические проблемы фольклористики и стратегия их преподавания в вузе / Р. М. Ковалева, О. В. Приемко // Фалькларыстычныядаследаванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі. зб. навук. арт. Вып. 13 / рэдкал.: Т.І.Шамякіна (старш.); пад навук. рэд. В.В.Прыемка. – Минск : РІВШ, 2017. – С. 90 – 92.

Каляндарная абраднасць: з’ява, тэкст, тэрміналагічная аўра / Р. М. Кавалёва // Фалькларыстычныя даследаванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі. зб. навук. арт. Вып. 13 / рэдкал.: Т.І.Шамякіна (старш.); пад навук. рэд. В.В.Прыемка. – Минск : РІВШ, 2017. – С. 160 – 163.

Погрешности мифопоэтической интерпретации и проблема верификации источников / Р.М. Ковалева // Фалькларыстычныядаследаванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі. зб. навук. арт. Вып. 13 / рэдкал.: Т.І.Шамякіна (старш.); пад навук. рэд. В.В.Прыемка. – Минск : РІВШ, 2017. – С. 12 – 18.

К вопросу о статусе «приуроченных» песен в контексте календарной обрядности белорусов / Р.М. Ковалёва // Аўтэнтычны фальклор: праблемы захавання, вывучэння, успрымання (памяці антраполага Зінаіды Мажэйкі): зб. навук. прац / М-ва культуры Рэсп. Беларусь, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў, рэдкал.: Языковіч В.Р. (старш.) і інш. – Мінск : БДУКМ, 2017. – С. 70–73.

Прозаический дискурс «Стрелы» в антропологическом аспекте / Р.М. Ковалёва // Карповские научные чтения. Сборник научных статей. Выпуск 11. В 2 ч. Ч. 1. – Минск : «ИВЦ Минфина», 2017. – С.239–243.

К вопросу о терминологической неустойчивости в системе гуманитарного знания и образования / Р.М. Ковалёва // Гуманитарные технологии в образовании и социосфере: сб. науч. ст. / редкол.: О.И. Уланович (отв. ред.) и др. – Минск : Изд. центр БГУ, 2017. С. 18–27.

Интегративная фольклористика: содержание, цели, задачи / Р.М. Ковалёва // Зборнік дакладаў і тэзісаў VII Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі «Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтваў» (Мінск, Беларусь, 24-25 лістапада 2016 года): у 2 т. / гал. рэд. А. І. Лакотка; Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі. – Мінск : Права і эканоміка, 2017. Т. 1. – С. 533–537.

Горизонты коммуникации в календарно-обрядовом фольклоре: сакральное и мирское // Национальные культуры в межкультурной коммуникации: сб. научн. ст. по материалам IIМеждунар. научн.-практ. конф., Минск, 12–13 апр. 2017 г. / редкол.: Э. А. Усовская (отв. ред.) [и др.]. – Минск: Изд. центр БГУ, 2017. – 499 с. – С. 73 – 84.

К вопросу о генезисе и генеологии «Стрелы» // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Вып. 23 / Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі; навук. рэд. А. І. Лакотка. – Мінск: Права і эаканоміка, 2017. – 358 с. – С. 215 – 222.

Интегративная фольклористика: уч. пособие для студентов специальностей 1-21 05 01 «Белорусская филология», 1-21 05 02 «Русская филология» / Ковалева Р. М., Приемко О. В. – Минск: БГУ, 2017.

Типология литературного фольклоризма в свете эстофольклористики // «Лики традиционной культуры в современном культурном пространстве: ренессанс базовых ценностей?»: Материалы VIII Лазоревских чтений. – Челябинск, 2018.

Феноменологический аспект фольклоризации как двигателя творческого процесса / Р.М. Ковалева // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Выпуск 24. – Мінск : «Права і эканоміка», 2018. – С. 270–277.

Ідэнтычнасць «Стралы»: адзінства ў множнасці / Р.М. Кавалёва // Фалькларыстычная даследаванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. навук. арт. Вып. 14 / рэдкал.: В.П. Рагойша (старш.) і інш; пад нав. рэд. В.В. Прыемка, Т.А. Марозавай. – Мінск : РІВШ, 2018. – С. 104–113.

Каляда: імя і сутнасць / Р.М. Кавалёва // Аўтэнтычны фальклор: праблемы захавання, вывучэння, успрымання: зб. навук. прац / М-ва культуры Рэсп. Беларусь, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў; рэдкал.: Языковіч В. Р. (старш.) і інш. – Мінск : БДУКМ, 2018. –С. 72 – 73.

Интегративные процессы в системе словесного искусства / Р.М. Ковалева // Актуальныя праблемы літаратуразнаўства і фалькларыстыкі: зб. арт. / падрэд. Т.І. Шамякінай. – Мінск : БДУ, 2018. – С. 199–206.

Концепция интегративной фольклористики /Р.М. Ковалева // Актуальныя праблемы літаратуразнаўства і фалькларыстыкі: да 75-годдзя прафесара В.П. Рагойшы: зб. арт. / падрэд. Т.І. Шамякінай. – Мінск : БДУ, 2018. – С. 207–213.

Песенный комплекс «Стрелы» как функционально-семантическое единство первичных и вторичных текстов / Р.М. Ковалева // Духоўная спадчына Усходняга Палесся: зб. навук. артыкулаў / рэдкал. А.М. Воінава (гал. рэд.) і інш. – Гомель :ГДУ імя Ф. Скарыны, 2018. – С. 167–172.

Прозаический дискурс «Стрелы» как особый род текста в антропологическойперспективе и ретроспективе / Р.М. Ковалева // Зб.дакладаў і тэзісаўМіжнар.нав.-практ.канф.«Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтваў» (Мінск, 7 – 8 верасня 2017 года / гал. рэд. А. І. Лакотка; Цэнтрдаследаванняўбеларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі. –Мінск : Права і эканоміка, 2018. – С. 518–523.

Інтэгратыўная фалькларыстыка – фантом ці сінергійная рэальнасць? / Р.М. Кавалёва // Синергія в культурному просторі сучасності: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., м. Киів, 29–30 березня 2018 р. – Киів : КНУКіМ, 2018. – С. 97–101.

Типология литературного фольклоризма в свете эстофольклористики / Р.М. Ковалева // VІІІ Лазаревские чтения: «Лики традиционной культуры в современном культурном пространстве: ренессанс базовых ценностей: сб. материалов междунар. науч. конф., Челябинск 27 – 28 февр. 2018 г.; в 2 ч. / М-во культуры Челяб. обл., М-во образования и науки Челяб. обл., Юж.-Урал. гос. гуманитар.-пед. ун-т, Челяб. Гос. центр нар.тв-ва; сост. Л. Н. Лазарева. – Челябинск : ЧГИК, 2018. – С. 97–101.

Горизонты психофольклористики – интегративного направления в науке об устном народном творчестве / Р.М. Ковалева // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Вып. 25 / навук. рэд. А.І. Лакотка. – Мінск : Права і эканоміка, 2019. – С. 16–173.

К вопросу об экологической безопасности фольклористики как интегративной науки / Р.М. Ковалева // Аўтэнтычны фальклор: праблемы захавання, вывучэння, успрымання (памяці антраполага Зінаіды Мажэйкі). Зб. навук. прац. Выпуск 13. – Мінск : БДУКМ, 2019. – С. 9–10.

Фольклористический опыт М. В. Довнар-Запольского в свете гендерного подхода: феномен научного контекста / Р.М. Ковалева // Беларусь праз прызму рэгіянальнай гісторыі: Рэчыцкі край. Да 150-годдзя з дня нараджэння Мітрафана Доўнара-Запольскага: зб. навук. арт. / уклад. А.Б. Доўнар, В.М. Лебедзеў; рэдкал.: В. Даніловіч [і інш.]. – Мінск : Беларуская навука, 2019. – С. 111–117.

Образ неблагополучного мира и его референтная база в отражении анималистических сказок / Р.М. Ковалева // Казка ў еўрапейскай прасторы: гісторыя і сучаснасць: матэрыялы Міжнар. форуму даследчыкаў беларускай казкі (Мінск, 17-18 мая 2018 г.) / склад. Я. І. Грыневіч; рэдкал.: А.І. Лакотка (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Беларуская навука, 2019. – С. 96–102.

Археология белорусского устно-поэтического творчества как проблема клиофольклористики / Р.М. Ковалева // Копытинские чтения – І – ІІ: сборник статей Междунар. науч.-практ. конф. / под общ. ред. М.И. Матюшевской. – Могилев : МГУ имени А.А. Кулешова, 2019. – С. 85–87.

Роль творческой личности в динамике фольклорной традиции // Искусство и личность = Мастацтва і асоба = Art and Person: материалы V Междунар. науч.-практ. конф., г. Минск, 14–15 ноября 2018 г. (Бел. гос. пед. ун-т им. М. Танка); редкол. И. И. Рыжикова (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГПУ, 2019. – С. 97–99.

Жанровый код картины мира в белорусских кумулятивных сказках / Р.М. Ковалева // «GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS 2019:CENTRAL ASIA» атты V Халықар. ғыл.-тәж. конф. материалдары (ІI ТОМ)/ Қҧраст.: Е. Ешим, Е. Абиев т.б.– Астана, 2019 – С. 130–134.

Актуальные вопросы фольклористики как интерактивной дисциплины : учеб-метод. пособие / Р.М. Ковалева. – Минск : БГУ, 2020. – 151 с.

Фалькларыстыка. Веснавыя песні; поўнач – поўдзень : дапаможнік / Склад.: Т.А. Марозава, М.Ю. Латышкевіч; навук. рэд.: Р.М. Кавалёва, Л.П. Касцюкавец, Л.Ф. Баранкевіч. – Мінск : БДУ, 2020. – 239 с.

Тема «колодки» в масленичной обрядности / Р. М. Ковалева // Аўтэнтычны фальклор: праблемы захавання, вывучэння, успрымання (памяці антраполага Зінаіды Мажэйкі). Зборнік навуковых прац. Выпуск 14. – Мінск : БДУКМ, 2020. – С. 58 – 59.

К вопросу о «геноавторе» фольклора и его следах в белорусской традиции: историко-теоретический аспект / Р. М. Ковалёва // Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтваў: зборнік навуковых артыкулаў. Вып. 1 / гал. рэд. А. І. Лакотка; Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі. – Мінск : Права і эканоміка, 2020. – С. 454–458.

Малая родина в зеркале «write history»: случай Зинаиды Сергейчик / Р. М. Ковалева, Т. В. Лукьянова // Куляшоўскія чытанні: сборник научных статей по материалам Международной научно-практической конференции, Могилев, 18-19 апреля 2019 г. / под ред. Т. В. Мосейчук. – Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2020. – С. 72–76.

Волны фольклоризации в историко-культурном разрезе / Р. М. Ковалёва // IX Лазаревские чтения «Лики традиционной культуры в современном культурном пространстве: память культуры и культура памяти»: сб. науч.ст. / М-во культуры Челяб. обл., М-во образования и науки Челяб. обл., Челяб. гос. ин-т культуры, Юж.-Урал. гос. гуманитар.-пед. ун-т, Челяб. гос. ун-т, Челяб. гос. Центр нар. творчества; сост. Л. Н. Лазарева. – Челябинск : ЧГИК, 2020. – С. 321–324.

Роль инициарного геноавтора в интенсификации фольклорного процесса / Р. М. Ковалева // Наука и образование в современном мире: вызовы ХХ1 века. II том. – Нур-Султан, 2020. – С. 12–16.

Image

Ресурсы

Image
Image