29-30.09.2022 Х Международная научная конференция «Мова — Літаратура — Культура», посвящённая 140-летию со дня рождения Янки Купалы и Якуба Коласа

29-30.09.2022 Х Международная научная конференция «Мова — Літаратура — Культура», посвящённая 140-летию со дня рождения Янки Купалы и Якуба Коласа

ІНФАРМАЦЫЙНЫ ЛІСТ

Паважаныя калегі!

Кафедра гісторыі беларускай літаратуры

філалагічнага факультэта

Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта

                                                                                                                   

запрашае навуковых супрацоўнікаў, выкладчыкаў, аспірантаў, магістрантаў

прыняць удзел

у Х Міжнароднай навуковай канферэнцыі

«МОВА – ЛІТАРАТУРА – КУЛЬТУРА»,

прысвечанай 140-годдзю з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа

                                                                                     

Канферэнцыя адбудзецца 29–30 верасня 2022 г.

 Форма правядзення – вочная, але ў выпадку неспрыяльнай эпідэміялагічнай сітуацыі фармат канферэнцыі можа быць пераведзены часткова

ў завочна-дыстанцыйную форму

Навуковая канферэнцыя прысвечана 140-годдзю з дня нараджэння народных паэтаў Беларусі Янкі Купалы і Якуба Коласа.

Мэта канферэнцыі – асэнсаванне творчасці Янкі Купалы і Якуба Коласа ў гісторыка-культурным, літаратурна-эстэтычным і лінгвістычным дыскурсах, у параўнальным і міждысцыплінарным кантэкстах, прэзентацыя канцэптуальных даследчых ідэй і стратэгій, абмеркаванне культурна-асветніцкай дзейнасці славутых песняроў, іх ролі і значэння ў развіцці беларускай літаратурнай мовы, фарміраванні нацыянальна-духоўных асноў беларускага народа, вывучэнне класічнай спадчыны на аснове інавацыйных падыходаў і тэхналогій, абмен вопытам даследчыкаў-філолагаў у галіне беларускага мовазнаўства і літаратуразнаўства, развіццё і ўмацаванне навуковых кантактаў.

 

Праблемна-тэматычнае поле канферэнцыі

 

 • Роля Янкі Купалы і Якуба Коласа ў дзяржаўным і культурным будаўніцтве Беларусі.
 • Творы Янкі Купалы і Якуба Коласа ў культурна-гістарычным і філасофска-эстэтычным дыскурсах.
 • Літаратурная класіка і ХХІстагоддзе: актуальнасць ідэй, сэнсаў, прыярытэтаў у творчасці Янкі Купалы і Якуба Коласа.
 • Роля і значэнне Янкі Купалы і Якуба Коласа ў развіцці сучаснай беларускай літаратурнай мовы.
 • Літаратуразнаўцы БДУ – даследчыкі жыцця і творчасці Янкі Купалы і Якуба Коласа (І.Замоцін, М.Піятуховіч, А. Вазнясенскі, А. Бабарэка, М. Ларчанка, І. Навуменка, С. Александровіч, Ю. Пшыркоў, А. Лойка, Н. Гілевіч, К. Хромчанка, В. Рагойша і інш.).
 • Творчасць Янкі Купалы і Якуба Коласа ў кантэксце станаўлення і традыцый беларускай літаратуры ХІХст.
 • Творчасць Янкі Купалы і Якуба Коласа ў кантэксце эстэтычных сістэм, кірункаў і плыняў.
 • Жанравая адметнасць і мастацкі свет твораў Янкі Купалы і Якуба Коласа.
 • Традыцыі Янкі Купалы і Якуба Коласа ў беларускай літаратуры.
 • Творчасць Янкі Купалы і Якуба Коласа ў сусветным літаратурным кантэксце.
 • Янка Купала: творчыя сувязі, кантакты, рэцэпцыя асобы.
 • Якуб Колас: творчыя сувязі, кантакты, рэцэпцыя асобы.
 • Янка Купала і Якуб Колас у беларускім мовазнаўстве.
 • Мова твораў Янкі Купалы і Якуба Коласа.
 • Творы Янкі Купалы і Якуба Коласа: стылёва-выяўленчыя аспекты.
 • Рэцэпцыя вобразаў Янкі Купалы і Якуба Коласа ў сучасным мастацтве.
 • Вывучэнне жыцця і творчасці Янкі Купалы і Якуба Коласа: інтэрпрэтацыі, дыдактыка, тэхналогіі.

Рабочыя мовы – беларуская і руская.

 

Умовы ўдзелу ў канферэнцыі

 

Для ўдзелу ў канферэнцыі неабходна па адрасе Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript. (з пазнакай Канферэнцыя – 2022) да 19.09.2022 г. даслаць у аргкамітэт заяўку (форма дадаецца) і тэкст даклада (адным файлам), назва файла – прозвішча аўтара і яго месца працы, напрыклад: Іваноў БДУ.doc.

Па выніках канферэнцыі плануецца выданне зборніка навуковых артыкулаў, электронны варыянт якога будзе размешчаны ў Электроннай бібліятэцы БДУ па адрасе elib.bsu.by

Аргкамітэт пакідае за сабой права адбору дакладаў для ўключэння ў праграму канферэнцыі, а таксама права рэцэнзавання і тэхнічнага рэдагавання матэрыялаў.

Размяшчэнне і камандзіровачныя расходы – за кошт арганізацыі, якая накіроўвае на канферэнцыю.

 

Тэлефоны для кантактаў: 8(017) 303-55-82 (кафедра гісторыі беларускай літаратуры БДУ; намеснік старшыні аргкамітэта Алесь Іванавіч Бельскі, доктар філалагічных навук, прафесар, загадчык кафедры).

Электронная пошта для лістоў і даведак:

кафедра гісторыі беларускай літаратуры БДУ: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.

Паштовы адрас: 220030, г. Мінск, вул. К. Марска, 31.

 

Патрабаванні да афармлення артыкулаў

Інфармацыя падаецца ў наступнай паслядоўнасці:

 

     НА МОВЕ АРТЫКУЛА:

 

 1. УДК (па левым баку, Times New Roman, 14 pt).
 2. Ініцыялы і прозвішча аўтара / аўтараў (па цэнтры, кегль паўтлусты Times New Roman, 14 pt).
 3. Поўная назва арганізацыі; горад, краіна; e-mail аўтара / аўтараў (па цэнтры, курсіў Times New Roman, кегль 12 pt).
 4. Назва артыкула (па цэнтры, паўтлусты Times New Roman, кегль 14 pt, прапісныя літары).
 5. Анатацыя (4-5 радкоў) і ключавыя словы (5-7, праз кропку з коскай) (па шырыні радка, Times New Roman, 12 pt).

 

НА АНГЛІЙСКАЙ МОВЕ

 

Праз 2 радкі пасля ключавых слоў на мове артыкула падаецца ўся пералічаная інфармацыя на англійскай мове.

 1. Тэкст артыкула. Аб’ём артыкула павінен складаць не больш за 6 старонак друкаванага тэксту фармату А4 у рэдактары MS Word (версія 6.0 і вышэй), Times New Roman, кегль – 14 pt; палі – усе па 20 мм. Абзацны водступ – 1,25 см (выстаўляецца з дапамогай меню «Абзац»). Міжрадковы інтэрвал – адзінарны. Ініцыялы і прозвішча ў тэксце артыкула падаюцца праз непарыўныя прабелы (Shift + Ctrl + прабел). Спасылкі на цытуемыя крыніцы афармляюцца ў адпаведнасці з патрабаваннямі ВАК Рэспублікі Беларусь у квадратных дужках з указаннем нумара выдання па алфавіце і старонкі (напрыклад: [1, с. 23]).
 2. Бібліяграфічныя спасылкі.

Праз радок пасля тэксту размяшчаюцца словы «БІБЛІЯГРАФІЧНЫЯ СПАСЫЛКІ» (прапісныя, па цэнтры, 12 pt), праз радок – спіс выкарыстанай літаратуры 12 pt у алфавітным парадку, афармляецца ў адпаведнасці з патрабаваннямі ВАК Беларусі.

                                                                                                                           

АРГКАМІТЭТ

 

Узор афармлення матэрыялаў

УДК 82.09(476)(092)

В. Д. Міцкевіч

Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі,

Мінск, Рэспубліка Беларусь

Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.

«ІМ АДЧЫНЕН БЕЛЫ СВЕТ»:
ЯКУБ КОЛАС У АСЭНСАВАННІ АЛЕГА ЛОЙКІ

У артыкуле пададзены кароткі аналіз прац Алега Лойкі па літаратурнай творчасці Якуба Коласа. Адзначаецца роля і значэнне літаратуразнаўца ў вывучэнні і даследаванні творчай спадчыны песняра.

Ключавыя словы: Якуб Колас; Алег Лойка; асэнсаванне; паэмы; крытыка; юбілейныя даты.

V. D. Mitskevich

The Centre for the Belarusian Culture, Language and Literature Researches

of the National Academy of Sciences of Belarus,

Minsk, Republic of Belarus

Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.

 

“HE UNVEILED THE GREAT WORLD”:
YAKUB KOLAS THROUGH UNDERSTADING OF ALEH LOJKA

The article provides a brief analysis of Aleh Loika’s works on the oeuvre of Yakub Kolas. The literator’s role and significance in the study and research of the poet’s creative heritage are noted.

Key words: Yakub Kolas; Aleh Lojka; comprehension; poems; criticism; anniversary.

БІБЛІЯГРАФІЧНЫЯ СПАСЫЛКІ

 1. Гісторыя беларускай літаратуры ХХ стагоддзя: у 4 т. / НАН Беларусі, Аддз-не гуманіт. навук і мастацтваў, Ін-т літ. імя Я. Купалы; навук. рэд. У. В. Гніламёдаў, С. С. Лаўшук. – Мінск: Беларус. навука, 2003. – Т. 4, кн. 2: 1986–2000. – 975 с.
 2. Лойка, А. А. Паэзія і час: літ.-крытыч. арт., творч. партрэты / А. А. Лойка. – Мінск: Маст. літ., 1981. – 254с.
 3. Лойка, А. У Максіма Танка ёсць усё / А.Лойка // Лойка, А. Галгофа: кн. лёсаў. – Слонім: ГАУПП «Слонім. друкарня», 2001. – С.157–160.

 

Форма заяўкі

(калі ласка, запоўніце ўсе палі)

Імя, імя па бацьку, прозвішча

 

Навуковая ступень, навуковае званне

 

Пасада, месца працы

для аспірантаў, магістрантаў:

месца вучобы, курс, спецыяльнасць, факультэт

 

Тэма даклада

 

Кантактны тэлефон,

e-mail

 

Кантактны адрас

 

Форма ўдзелу (вочная/завочная)

 
Image

Ресурсы

Image
Image