Кафедра белорусского языкознания

Изображение контакта

Яненко Наталья Васильевна

кандидат филологических наук, доцент

Высшее учебное заведение, которое окончила, специальность: Белорусский государственный университет, филологический факультет, специальность «Русская филология».

Области языкознания, в которых работает и может выступать в качестве эксперта, оппонента: социолингвистика, языковые контакты, языковое варьирование.

Название кандидатской диссертации, год защиты, научный руководитель: «Варыянтнасць у гетэрагенным гарадскім маўленні (на матэрыяле запісаў у г. п. Хоцімску)», 2018, научный руководитель – кандидат филологических наук доцент С. Н. Запрудский.

Количество научных публикаций: около 30.

Профиль в Академии Google

+375 17 392-51-42
г. Минск, ул. К. Маркса, 31, ауд.51
220030

E-mail: Janienka@bsu.by

Основные научные и научно-методические публикации:

Яненка, Н. В. Да пытання аб фанетычным і марфалагічным вар’іраванні ў вусным гарадскім маўленні (на матэрыяле запісаў у г. п. Хоцімску) / Н. В. Яненка // [Материалы] : сб. ст. по материалам 67-й науч. конф. студентов и аспирантов Белорус. гос. ун-та, Минск, 28 апр. 2010 г. : в 3 т. / Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2010.  – Т. 2. – C. 108–111.

Яненка, Н. В. Моўцы перад выбарам варыянтаў асабовых займеннікаў 3-й асобы (на матэрыяле запісаў у гарадскім пасёлку Хоцімску) / Н. В. Яненка // Русский язык: система и функционирование (к 90-летию БГУ и 85-летию профессора П. П. Шубы) : сб. материалов V Междунар. науч. конф., Минск, 11–12 окт. 2011 г. / редкол.: И. С. Ровдо (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2011. – С. 377–380.

Яненка, Н. В. Лексічная варыянтнасць у вусным гарадскім маўленні (на матэрыяле запісаў у гарадскім пасёлку Хоцімску) / Н. В. Яненка // Научные стремления – 2011 : сб. материалов междунар. науч.-практ. молодеж. конф., Минск, 14–18 нояб. 2011 г. : в 2 т. / Совет молодых ученых Нац. акад. наук Беларуси ; ред.: К. С. Бредихина [и др.]. – Минск, 2011. – Т. 2. – С. 329–332.

Яненка, Н. В. Камунікатыўныя магчымасці білінгваў (на матэрыяле запісаў вуснага беларуска-рускага маўлення ў г. п. Хоцімску) / Н. В. Яненка // Актуальныя праблемы мовазнаўства і лінгвадыдактыкі : зб. навук. арт. : у 2 ч. / М-ва адукацыі Рэсп. Беларусь, Брэсц. дзярж. ун-т імя А. С. Пушкіна, каф. беларус. мовазнаўства ; рэдкал.: М. І. Новік [і інш.]. – Брэст, 2012. – Ч. 2. – С. 190–194.

Яненка, Н. В. Фанетычная і марфалагічная варыянтнасць у вусным гарадскім беларуска-рускім маўленні (на матэрыяле запісаў у г. п. Хоцімску) / Н. В. Яненка // Prolínaní slovanských prostředí : Výstup projektu specifického výzkumu č. 263103/2011 řešeného na FF UK, Praha, 3.–4. List. 2011. / Filoz. fak. Un-ty Karlovy v Praze ; J. B. Lášek (předseda ediční rady). – Praha, 2012. – S. 231–237.

Яненка, Н. В. Моўцы перад выбарам беларускай, мясцовай ці рускай мовы (на матэрыяле запісаў у г. п. Хоцімску) / Н. В. Яненка // Идеи. Поиски. Решения : материалы V Междунар. науч.-практ. конф. преподавателей, аспирантов, магистрантов, студентов, Минск, 30 нояб. 2011 г. : в 2 т. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: Н. Н. Нижнева (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2012. – Т. 1. – С. 113–116.

Вариативность городской белорусско-русской речи (на материале записей в г. п. Хотимске) // Антропол. форум. 2013. №18. С.381–392.

Маўленчы партрэт білінгва (на прыкладзе запісаў у г. п. Хоцімску) // Мова і літаратура ў ХХІ стагоддзі: актуальныя аспекты даследавання : матэрыялы ІІ Рэсп. навук.-практ. канф. маладых вучоных (Мінск, 22 сак. 2013 г.) / адк. рэд. П.І.Навойчык. Мінск, 2013. С.323–328.

Варыянтнасць у штодзённым беларускім гарадскім маўленні (на матэрыяле запісаў у г. п. Хоцімску) // Весн. БДУ. Сер. 4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. 2015. №1. С.44–48.

Да пытання вывучэння неафіцыйнага беларускага гарадскога маўлення ў рамках варыяцыянісцкай парадыгмы // Вес. Нац. акад. навук Беларусі. Сер. гуманіт. навук. 2015. №3. С.66–70.

Функцыянаванне моўных варыянтаў у штодзённа-бытавым беларускім маўленні (на матэрыяле запісаў у г. п. Хоцімску) // Весн. БДУ. Сер. 4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. 2015. №2. С.66–69.

Да выбару моўных варыянтаў у рамках штодзённа-дзелавога беларускага маўлення (на матэрыяле запісаў у г. п. Хоцімску) // Весн. БДУ. Сер. 4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. 2015. №3. С.39–43.

Гендарныя асаблівасці выкарыстання моўных варыянтаў (на матэрыяле запісаў у г. п. Хоцімску) // Беларускае слова: тэорыя і практыка : зб. арт. па матэр. навук. чытан., прысв. 75-годдзю з дня нарадж. праф. Б.А.Плотнікава (Мінск, 15 снеж. 2015 г.) / пад агул. рэд. праф. М.Р.Прыгодзіча. Мінск, 2016. С.138–140.

Рэц. на кн.: Социолингвистика и социология языка : хрестоматия : в 2 т. / отв. ред. Н.Б.Вахтин. СПб : Изд-во Европ. ун-та в С.-Петербурге, 2012. Т. 1. 588 с. // Весн. Беларус. дзярж. ун-та. Сер. 4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. 2016. №3. С.126–128.

Варыянтнасць у гетэрагенным гарадскім маўленні (на матэрыяле запісаў у г. п. Хоцімску): аўтарэф. дыс. … канд. філал. навук : 10.02.01 / Беларус. дзярж. ун-т. Мінск, 2018. 27 с.

Рэц. на кн.: Lewaszkiewicz T. Język powojennych przesiedleńców z Nowogródka i okolicy. Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. im. Adama Mickiewicza, 2017. 512 s. // Часоп. Беларус. дзярж. ун-та. Філалогія. 2019. №3. С.96–100.

Асаблівасці неаднароднага вуснага маўлення жыхароў г. п. Хоцімска Магілёўскай вобласці (на прыкладзе адной сям’і) // Роднае слова. 2021. №9. С.69–72.


Спецыяльнасць «Хімія (па напрамках)» код спецыяльнасці 1-31 05 01

Семестр 1. Беларуская мова (прафесійная лексіка) (лекцыі, практычныя)

Спецыяльнасць «Гісторыя (па напрамках)» код спецыяльнасці 1-21 03 01

Семестр 1. Беларуская мова (прафесійная лексіка) (практычныя) (завоч.)

Спецыяльнасць «Матэматыка (па напрамках)» код спецыяльнасці 1-31 03 01

Семестр 2. Беларуская мова (прафесійная лексіка) (лекцыі, практычныя)