Сервисы

Чаевская Марина Константиновна
Телефон
+375 17 392-51-42
Адрес г. Минск, ул. К. Маркса, 31, ауд.51,
Адрес 220030
Должность:
кандидат филологических наук, доцент

Высшее учебное заведение, которое окончила, специальность: Белорусский государственный университет, филологический факультет, специальность «Филолог. Преподаватель белорусского и русского языка и литературы» (1987).


Области языкознания, в которых работает и может выступать в качестве эксперта, оппонента: современный белорусский язык, терминология.


Название кандидатской диссертации, год защиты, научный руководитель: "Стиль молодой прозы Белоруссии 20-х гг. и его социокультурная детерминация", 1992, научн. рук. - доцент В.А. Наумович.


Количество научных публикаций: 60.


Профиль в Академии Google

Основные научные и научно-методические публикации:

 
 

Жанрава-стылявыя тэндэнцыі беларускай прозы 1920–30-х гг. // Літаратура з пазіцый сучаснасці : Метадалогія школьнага і вузаўскага выкладання. Мінск, 1991.

Дзеянне сацыякультурнай дэтэрмінацыі ў межах літаратурнага працэсу // Веснік БДУ. Серыя 4. 1991. № 2.

Функцыянальныя асаблівасці катэгорыі стылю // Беларуская літаратура. 1991. Вып. 19.

Традыцыя як форма сацыякультурнай дэтэрмінацыі ў апавяданнях Л. Калюгі // Роднае слова. 1997. № 9.

Жанрава-стылявыя асаблівасці апавяданняў А. Мрыя // Веснік БДУ. Серыя 4. 1998. № 1.

Ляскоў і стыль маладой прозы Беларусі 20-х гг. // Славянскія літаратуры ў сусветным кантэксце : Матэр. ІІІ Міжнар. канф. Ч. 2. Мінск, 1999.

“Як падрэзаны серпам колас...”: Выяўленчая спецыфіка вобразнай сістэмы твораў Я. Нёманскага // Роднае слова. 1999. № 1.

Адметнасць структуры суб’ектывізаванага апавядання К. Крапівы // Міфалогія – фальклор – літаратура : праблемы паэтыкі. Навук. зб. Вып. 2. Мінск, 2002.

Спецыфіка функцыянавання і матывацыі номенаў // Язык и социум : Матер. V Междунар. научн. конф. Мінск, 2003.

Беларуская тэрміналогія : Вучэбная праграма курса для прыродазнаўчых факультэтаў БДУ. Мінск, 2003.

Метадычныя рэкамендацыі па практыкуму “Сучасная беларуская мова (прафесійная лексіка)” для студэнтаў факультэта міжнародных адносін БДУ. Мінск, 2003.

Паэтыка твораў Я. Туміловіча ў святле традыцый рускай паэзіі 20-х гг. ХХ ст. // Славянскія літаратуры ў сусветным кантэксце: праблемы развіцця беларускай і рускай літаратур: Матэр. VI Міжнар. навук. канф. Ч. 2. Мінск, 2003;

Эвалюцыя вобразнай сістэмы твораў К. Чорнага 20-х гг. // Міфалогія – фальклор – літаратура : праблемы паэтыкі. Навук. зб. Вып. 3. Мінск, 2004.

Лінгвістычны аспект рэкламы // Язык и социум : Матер. VІ Междунар. научн. конфер. Ч. 1. Мінск, 2004.

Беларуская анамастыка і праваслаўная іменаслоўная традыцыя // Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі : Зб. артык. Вып. 2. Мінск, 2005.

Метадычныя рэкамендацыі па практыкуму “Сучасная беларуская мова (прафесійная лексіка)” для студэнтаў гуманітарнага факультэта. Мінск: РІВШ, 2006. 26 с.

Культуралагічны аспект даследавання лексічнага складу мовы // Аcta albaruthenica, rossika, polonica. Беларуска-руска-польскае супастаўляльнае мовазнаўства, літаратуразнаўства, культуралогія : Зб. навук. арт. па матэр. VІІ Міжнар. навук. канф. Віцебск, 2006.

Номен – адзінка спецыяльнай лексікі // Роднае слова. 2008. № 10. С. 56–58.

Лінгваэкалагічны аспект чысціні маўлення // Беларуская мова і літаратура. 2008. № 10. С. 41–48.

Кантрольная работа па курсу “Беларуская мова (прафесійная лексіка)” для студэнтаў факультэта міжнародных адносін. Мінск : РІВШ, 2008. 18 с.

Метадычныя рэкамендацыі па курсу “Беларуская мова (прафесійная лексіка)” для студэнтаў нефілалагічных спецыяльнасцей. Мінск : РІВШ, 2008. 22 с.

Выяўленне рэлевантнасці зместу культурных канцэптаў у творах В. Быкава // Міфалогія – Фальклор – Літаратура. Вып. 7. Мінск : БДУ, 2009. С. 140–145.

Экалінгвістычныя праблемы маўленчай культуры // Acta Albaruthenica, rossica, polonica : VІІІ Міжнар. навук. канф. “Беларуска-руска-польскае супастаўляльнае мовазнаўства і літаратуразнаўства” : У 2 ч. Віцебск: ВДУ імя П. М. Машэрава, 2009. Ч. І. С. 207–210.

Культура маўлення і дзелавыя зносіны спецыяліста. Метадычная распрацоўка. Віцебск : ВДТУ, 2010. 47 с. (У суаўт.).

Чаеўская М.К. Парушэнні экалагічнага балансу сучаснай беларускай мовы // Язык и социум: теоретические и прикладные аспекты исследования: материалы IXМеждународной научной конференции, (Минск, 3-4 декабря 2010 г.). – Минск: РИВШ, 2011. – С. 230-233.

Чаеўская М.К. Выразнасць як асноўны кампанент культуры маўлення // Теория и практика преподавания лингвистических дисциплин в вузах негуманитарного профиля: Материалы IVМеждународной научно-практической конференции, Горки, 18-19 октября 2012 г. – Горки,  2012. – С.256-258.

Чаеўская М.К. Выразнасць маўлення – прымета валодання мовай  // Актуальныя праблемы мовазнаўства і лінгвадыдактыкі: зб. матэрыялаў  навук. канф. да 75-годдзя з дня нараджэння праф. Г.М.Малажай, Брэст, 15 сакавіка 2013. – Брэст: Альтернатива, 2013. – С.149-150;

Чаеўская М.К. Добрае маўленне як фактар адлюстравання ўнутранага свету чалавека // Теоретико-методологические основания воспитательного процесса в вузе: материалы докладов международного научно-практического семинара. Витебск, 23 мая 2014 / УО «ВГТУ». – Витебск, 2014. – 179.

Чаеўская М.К. Да пытання аб асаблівасцях фарміравання тэрміналогіі мытнай справы // Теория и практика преподавания лингвистических дисциплин в вузах негуманитарного профиля: Материалы VМеждународной научно-практической конференции, (Горки, 11-12 июня 2015 г.). – Горки, 2015. – С. 200-202.

Чаеўская М.К., Муравіцкая А.М. Матэматыка //Беларуская мова. Прафесійная лексіка. Прыродазнаўства: вучэбны дапаможнік / М.Р.Прыгодзіч [і інш.] / Пад рэд. М.Р.Прыгодзіча і У.І.Куліковіча. – Мінск: РИВШ, 2015. – С. 34-55.

Чаеўская М.К. Варыянтнасць тэрмінаў мытнай справы // Беларуская мова: тэорыя і практыка: зб. арт. па матэр. навук. чытан., прысв. 75-годдзю з дня нарадж. праф. Б.А.Плотнікава, Мінск, 15 снеж. 2015 г.; пад агул. рэд. праф. М.Р.Прыгодзіча. – Мінск: РІВШ, 2016. – С. 112‒116.

Дзятко Д.В., Чаеўская М.К.,  Муравіцкая А.М. Беларуская  мова: тэрміналогія фізікі і матэматыкі [Электронны рэсурс]: вучэб.-метад. дапам. – Мінск: БДУ, 2016.

Чаеўская М.К. Спосабы тэрмінаўтварэння ў тэрміналогіі мытнай справы // Мова – Літаратура – Культура: матэр. VIII Міжнар. навук. канф., Мінск, 15–16 верасня 2016 г.: У 2 ч. – Ч.1. – Мінск: РІВШ, 2016. – С. 167‒169.

Чаеўская М.К. Асаблівасці ўтварэння тэрмінаў мытнай справы: дыяхранічны аспект // Беларусь у сучасным свеце: матэр. XVI Міжнар. навук. канф., прысв. 96-годдзю заснавання Беларус. дзярж. ун-та, Мінск, 25 кастр. 2017 г. / редкол.: В.Г.Шадурский (пред.) [и др.]. ‒ Минск: Изд. центр БГУ, 2017. ‒ С.301‒302.

Чаеўская, М.К. Полілексемныя намінацыі ў тэрміналогіі мытнай справы // Беларуская слова: тэрмін і вобраз: зб. артык. па матэр. навук. чыт., прысв. памяці праф. В.П.Краснея, г. Мінск, 27 снежня 2017 г. / пад агул. рэд. М.Р. Прыгодзіча. ‒ Мінск: БДУ, 2018. ‒ С.188‒192.

Лінгвістычны аспект функцыянавання таварных номенаў // Беларусь у сучасным свеце: матэрыялы XVIІ Міжнар. навук. канф., прысвеч. 97-годдзю заснавання Беларус. дзярж. ун-та, Мінск, 26 кастр. 2018 г. / редкол.: В.Г.Шадурский (пред.) [и др.]. ‒ Минск: Изд. центр БГУ, 2018. ‒ С.314‒315.

Беларуская мова. Прафесійная лексіка для мытнікаў: вучэб.-метад. дапам. ‒ Мінск: БДУ, 2019. – 191 с.

Віды іерархічных адносін тэрміналагічных адзінак мытнай справы // Беларускае слова: тэрміналогія і тэрміназнаўства: зборнік артыкулаў па матэрыялах навуковых чытанняў, прысвечаных 70-годдзю з дня нараджэння прафесара Л.А.Антанюк, г. Мінск, 26 красав. 2019 / рэдкал.: М.І.Свістунова (адк. рэд.) [і інш.]; пад агул. рэд. праф. М.Р. Прыгодзіча. – Мінск, 2019. – С.208‒212.

Использование системы MOODLE в дистанционном образовании 2019 / М.К. Чаевская [и др.] // GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS 2019: CENTRAL ASIA: материалы VI Междунар. научно-практ. конф., Нур-Султан, 13 мая 2019 г. – Нур-Султан: ОЮЛ в форме ассоциации «Общенациональное движение «Бобек», 2019. – Т.6. – С.77‒80. (У суаўтарстве з В.В.Чаеўскім).

Чаеўская, М.К. Благаслаўляць Госпада на роднай мове // І сказаў Хрыстос: «Ідзіце да Мяне…»: зб. артык. па матэр. навук. чытан. «Мова – Рэлігія – Культура», прысв. 70-годдзю з дня нарадж. і 30-годдзю беларусазнаўчай дзейнасці ксяндза-каноніка У.Завальнюка (Мінск, 25 кастр. 2019 г.); пад агул. рэд. праф. М.Р.Прыгодзіча. Мінск: Колорград, 2021. С.76‒80.

Чаеўская, М.К. Асаблівасці станаўлення і развіцця беларускай тэрміналогіі мытнай справы // Глобальная наука и инновация 2021: Центральная Азия. Серия «Филологические науки». 2021. №2 (13). Т.2. С.6‒10.

Жанрава-стылявыя тэндэнцыі беларускай прозы 1920–30-х гг. // Літаратура з пазіцый сучаснасці : Метадалогія школьнага і вузаўскага выкладання. Мінск, 1991.

Дзеянне сацыякультурнай дэтэрмінацыі ў межах літаратурнага працэсу // Веснік БДУ. Серыя 4. 1991. № 2.

Функцыянальныя асаблівасці катэгорыі стылю // Беларуская літаратура. 1991. Вып. 19.

Традыцыя як форма сацыякультурнай дэтэрмінацыі ў апавяданнях Л. Калюгі // Роднае слова. 1997. № 9.

Жанрава-стылявыя асаблівасці апавяданняў А. Мрыя // Веснік БДУ. Серыя 4. 1998. № 1.

Ляскоў і стыль маладой прозы Беларусі 20-х гг. // Славянскія літаратуры ў сусветным кантэксце : Матэр. ІІІ Міжнар. канф. Ч. 2. Мінск, 1999.

“Як падрэзаны серпам колас...”: Выяўленчая спецыфіка вобразнай сістэмы твораў Я. Нёманскага // Роднае слова. 1999. № 1.

Адметнасць структуры суб’ектывізаванага апавядання К. Крапівы // Міфалогія – фальклор – літаратура : праблемы паэтыкі. Навук. зб. Вып. 2. Мінск, 2002.

Спецыфіка функцыянавання і матывацыі номенаў // Язык и социум : Матер. V Междунар. научн. конф. Мінск, 2003.

Беларуская тэрміналогія : Вучэбная праграма курса для прыродазнаўчых факультэтаў БДУ. Мінск, 2003.

Метадычныя рэкамендацыі па практыкуму “Сучасная беларуская мова (прафесійная лексіка)” для студэнтаў факультэта міжнародных адносін БДУ. Мінск, 2003.

Паэтыка твораў Я. Туміловіча ў святле традыцый рускай паэзіі 20-х гг. ХХ ст. // Славянскія літаратуры ў сусветным кантэксце: праблемы развіцця беларускай і рускай літаратур: Матэр. VI Міжнар. навук. канф. Ч. 2. Мінск, 2003;

Эвалюцыя вобразнай сістэмы твораў К. Чорнага 20-х гг. // Міфалогія – фальклор – літаратура : праблемы паэтыкі. Навук. зб. Вып. 3. Мінск, 2004.

Лінгвістычны аспект рэкламы // Язык и социум : Матер. VІ Междунар. научн. конфер. Ч. 1. Мінск, 2004.

Беларуская анамастыка і праваслаўная іменаслоўная традыцыя // Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі : Зб. артык. Вып. 2. Мінск, 2005.

Метадычныя рэкамендацыі па практыкуму “Сучасная беларуская мова (прафесійная лексіка)” для студэнтаў гуманітарнага факультэта. Мінск: РІВШ, 2006. 26 с.

Культуралагічны аспект даследавання лексічнага складу мовы // Аcta albaruthenica, rossika, polonica. Беларуска-руска-польскае супастаўляльнае мовазнаўства, літаратуразнаўства, культуралогія : Зб. навук. арт. па матэр. VІІ Міжнар. навук. канф. Віцебск, 2006.

Номен – адзінка спецыяльнай лексікі // Роднае слова. 2008. № 10. С. 56–58.

Лінгваэкалагічны аспект чысціні маўлення // Беларуская мова і літаратура. 2008. № 10. С. 41–48.

Кантрольная работа па курсу “Беларуская мова (прафесійная лексіка)” для студэнтаў факультэта міжнародных адносін. Мінск : РІВШ, 2008. 18 с.

Метадычныя рэкамендацыі па курсу “Беларуская мова (прафесійная лексіка)” для студэнтаў нефілалагічных спецыяльнасцей. Мінск : РІВШ, 2008. 22 с.

Выяўленне рэлевантнасці зместу культурных канцэптаў у творах В. Быкава // Міфалогія – Фальклор – Літаратура. Вып. 7. Мінск : БДУ, 2009. С. 140–145.

Экалінгвістычныя праблемы маўленчай культуры // Acta Albaruthenica, rossica, polonica : VІІІ Міжнар. навук. канф. “Беларуска-руска-польскае супастаўляльнае мовазнаўства і літаратуразнаўства” : У 2 ч. Віцебск: ВДУ імя П. М. Машэрава, 2009. Ч. І. С. 207–210.

Культура маўлення і дзелавыя зносіны спецыяліста. Метадычная распрацоўка. Віцебск : ВДТУ, 2010. 47 с. (У суаўт.).

Чаеўская М.К. Парушэнні экалагічнага балансу сучаснай беларускай мовы // Язык и социум: теоретические и прикладные аспекты исследования: материалы IXМеждународной научной конференции, (Минск, 3-4 декабря 2010 г.). – Минск: РИВШ, 2011. – С. 230-233.

Чаеўская М.К. Выразнасць як асноўны кампанент культуры маўлення // Теория и практика преподавания лингвистических дисциплин в вузах негуманитарного профиля: Материалы IVМеждународной научно-практической конференции, Горки, 18-19 октября 2012 г. – Горки,  2012. – С.256-258.

Чаеўская М.К. Выразнасць маўлення – прымета валодання мовай  // Актуальныя праблемы мовазнаўства і лінгвадыдактыкі: зб. матэрыялаў  навук. канф. да 75-годдзя з дня нараджэння праф. Г.М.Малажай, Брэст, 15 сакавіка 2013. – Брэст: Альтернатива, 2013. – С.149-150;

Чаеўская М.К. Добрае маўленне як фактар адлюстравання ўнутранага свету чалавека // Теоретико-методологические основания воспитательного процесса в вузе: материалы докладов международного научно-практического семинара. Витебск, 23 мая 2014 / УО «ВГТУ». – Витебск, 2014. – 179.

Чаеўская М.К. Да пытання аб асаблівасцях фарміравання тэрміналогіі мытнай справы // Теория и практика преподавания лингвистических дисциплин в вузах негуманитарного профиля: Материалы VМеждународной научно-практической конференции, (Горки, 11-12 июня 2015 г.). – Горки, 2015. – С. 200-202.

Чаеўская М.К., Муравіцкая А.М. Матэматыка //Беларуская мова. Прафесійная лексіка. Прыродазнаўства: вучэбны дапаможнік / М.Р.Прыгодзіч [і інш.] / Пад рэд. М.Р.Прыгодзіча і У.І.Куліковіча. – Мінск: РИВШ, 2015. – С. 34-55.

Чаеўская М.К. Варыянтнасць тэрмінаў мытнай справы // Беларуская мова: тэорыя і практыка: зб. арт. па матэр. навук. чытан., прысв. 75-годдзю з дня нарадж. праф. Б.А.Плотнікава, Мінск, 15 снеж. 2015 г.; пад агул. рэд. праф. М.Р.Прыгодзіча. – Мінск: РІВШ, 2016. – С. 112‒116.

Дзятко Д.В., Чаеўская М.К.,  Муравіцкая А.М. Беларуская  мова: тэрміналогія фізікі і матэматыкі [Электронны рэсурс]: вучэб.-метад. дапам. – Мінск: БДУ, 2016.

Чаеўская М.К. Спосабы тэрмінаўтварэння ў тэрміналогіі мытнай справы // Мова – Літаратура – Культура: матэр. VIII Міжнар. навук. канф., Мінск, 15–16 верасня 2016 г.: У 2 ч. – Ч.1. – Мінск: РІВШ, 2016. – С. 167‒169.

Чаеўская М.К. Асаблівасці ўтварэння тэрмінаў мытнай справы: дыяхранічны аспект // Беларусь у сучасным свеце: матэр. XVI Міжнар. навук. канф., прысв. 96-годдзю заснавання Беларус. дзярж. ун-та, Мінск, 25 кастр. 2017 г. / редкол.: В.Г.Шадурский (пред.) [и др.]. ‒ Минск: Изд. центр БГУ, 2017. ‒ С.301‒302.

Чаеўская, М.К. Полілексемныя намінацыі ў тэрміналогіі мытнай справы // Беларуская слова: тэрмін і вобраз: зб. артык. па матэр. навук. чыт., прысв. памяці праф. В.П.Краснея, г. Мінск, 27 снежня 2017 г. / пад агул. рэд. М.Р. Прыгодзіча. ‒ Мінск: БДУ, 2018. ‒ С.188‒192.

Лінгвістычны аспект функцыянавання таварных номенаў // Беларусь у сучасным свеце: матэрыялы XVIІ Міжнар. навук. канф., прысвеч. 97-годдзю заснавання Беларус. дзярж. ун-та, Мінск, 26 кастр. 2018 г. / редкол.: В.Г.Шадурский (пред.) [и др.]. ‒ Минск: Изд. центр БГУ, 2018. ‒ С.314‒315.

Беларуская мова. Прафесійная лексіка для мытнікаў: вучэб.-метад. дапам. ‒ Мінск: БДУ, 2019. – 191 с.

Віды іерархічных адносін тэрміналагічных адзінак мытнай справы // Беларускае слова: тэрміналогія і тэрміназнаўства: зборнік артыкулаў па матэрыялах навуковых чытанняў, прысвечаных 70-годдзю з дня нараджэння прафесара Л.А.Антанюк, г. Мінск, 26 красав. 2019 / рэдкал.: М.І.Свістунова (адк. рэд.) [і інш.]; пад агул. рэд. праф. М.Р. Прыгодзіча. – Мінск, 2019. – С.208‒212.

Использование системы MOODLE в дистанционном образовании 2019 / М.К. Чаевская [и др.] // GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS 2019: CENTRAL ASIA: материалы VI Междунар. научно-практ. конф., Нур-Султан, 13 мая 2019 г. – Нур-Султан: ОЮЛ в форме ассоциации «Общенациональное движение «Бобек», 2019. – Т.6. – С.77‒80. (У суаўтарстве з В.В.Чаеўскім).

Чаеўская, М.К. Благаслаўляць Госпада на роднай мове // І сказаў Хрыстос: «Ідзіце да Мяне…»: зб. артык. па матэр. навук. чытан. «Мова – Рэлігія – Культура», прысв. 70-годдзю з дня нарадж. і 30-годдзю беларусазнаўчай дзейнасці ксяндза-каноніка У.Завальнюка (Мінск, 25 кастр. 2019 г.); пад агул. рэд. праф. М.Р.Прыгодзіча. Мінск: Колорград, 2021. С.76‒80.

Чаеўская, М.К. Асаблівасці станаўлення і развіцця беларускай тэрміналогіі мытнай справы // Глобальная наука и инновация 2021: Центральная Азия. Серия «Филологические науки». 2021. №2 (13). Т.2. С.6‒10.

Чаеўская, М.К. Лексіка-семантычны спосаб утварэння тэрмінаў міжнародных адносін // Беларускае слова: на хвалях часу : матэрыялы навуковых чытанняў, прысвечаных памяці дацэнта І. М. Шчарбаковай, г. Мінск, 23 лютага 2022 г. / БДУ, Філалагічны фак. ; [рэдкал. : М. І. Свістунова (адк. рэд.) і інш.]. – Мінск : БДУ, 2022. – С.103-109.

Чаеўская, М.К. Метафарызацыя як спосаб утварэння тэрмінаў міжнародных адносін // SCIENCE AND EDUCATION IN THE MODERN WORLD: CHALLENGES OF THE XXI CENTURY: материалы XI Международной научно-практ. конф. (Филологические науки) / сост.: Е. Ешім, Астана, 27 октября 2022 г. – Астана, 2022. – Т.2. – С.57-58.

Чаеўская, М.К. Выкарыстанне тэкстацэнтрычнага падыходу ў выкладанні курса «Беларуская мова: прафесійная лексіка» // Материалы ХІІІ Международной научно-практической конференции «Наука и образование в современном мире: вызовы ХХІ века» 9. Филологические науки. ‒ Астана, 2023. – Т. 2. ‒ С.65-66.

Image

Ресурсы

Image
Image
Наш сайт использует файлы cookie

Наш сайт использует файлы cookie для сбора статистики. Нажав «Принять», вы даете согласие на обработку файлов cookie в соответствии с Политикой обработки файлов cookie.