Сервисы

Муравицкая Елена Михайловна
Телефон
+375 17 392-51-42
Адрес г. Минск, ул. К. Маркса, 31, ауд.51,
Адрес 220030
Должность:
старший преподаватель

Высшее учебное заведение, которое окончила, специальность: Белорусский государственный университет, филологический факультет, специальность «Филолог. Преподаватель белорусского и русского языка и литературы» (1989).


Области языкознания, в которых работает и может выступать в качестве эксперта, оппонента: современный белорусский литературный язык, терминология.


Количество научных публикаций: 35.


Профиль в Академии Google

Основные научные и научно-методические публикации:

Беларуская мова (прафесійная лексіка) : Праграма курса для прыродазнаўчых факультэтаў БДУ. Мінск, 2002. (У суаўт.).

Беларуская мова (прафесійная лексіка) : Праграма курса для гуманітарных факультэтаў БДУ. Мінск, 2002. (У суаўт.).

Метадычныя рэкамендыцыі па практыкуму “Беларуская мова (прафесійная лексіка)” для студэнтаў фізічнага факультэта. Мінск, 2003.

Лексіка і стылістыка беларускай мовы : Метадычныя рэкамендацыі па практыкуму для студэнтаў факультэта радыёфізікі і электронікі. Мінск, 2004.

Метадычныя рэкамендацыі па практыкуму “Беларуская мова (прафесійная лексіка)” для студэнтаў фізічнага факультэта. Мінск: РІВШ, 2006. 37 с.

Практыкум “Беларуская мова (прафесійная лексіка)”: метадычныя рэкамендацыі для студэнтаў біялагічнага факультэта. Мінск, РІВШ, 2007. 42 с.

Праламленне хрысціянскага і матэрыялістычнага погляду на жыццё і смерць у мастацкай прозе Максіма Багдановіча // Міфалогія – Фальклор – Літаратура : праблемы паэтыкі. Зб. навук. прац. Вып. 2. Мінск, 2003.

Духоўная радзіма Максіма Багдановіча // Міфалогія – Фальклор – Літаратура : праблемы паэтыкі. Зб. навук. прац. Вып. 3. Мінск, 2004.

Старажытная славянская антрапанімія і хрысціянская імёнаслоўная традыцыя // Міфалогія – Фальклор – Літаратура : праблемы паэтыкі. Зб. навук. прац. Вып. 3. Мінск, 2004.

Састаўныя фізічныя тэрміны ў сучаснай беларускай мове // Пісьменнік – мова – стыль : Матэр. ІІІ Міжнар. навук. канф. Мінск, 2006. С. 139–140.

Творчасць Вацлава Ластоўскага і фальклор // Фальклор і сучасная культура : матэр. ІІ Міжнар. навук.-практ. канф. Мінск, 2008. С. 131–133.

Складанаскарочаныя словы ў беларускай фізічнай тэрміналогіі / Беларускае слова : гісторыя і сучаснасць: зб. артык. па матэр. навук. чытан., прысв. пам. праф. А. І. Жураўскага. Мінск, 2010. С. 99–100.

Не толькі філолагу, але і фізіку: Дыдактычны матэрыял / Роднае слова. № 10, 2010. С. 79–82. (У суаўт.).

Станаўленне і дынаміка нормаў у беларускай фізічнай тэрміналогіі (на матэрыяле “Слоўніка фізычнае тэрмінолёгіі” (1929) і “Слоўніка сучаснай беларускай мовы” (2009) / Мова – Літаратура – Культура : матэр. Міжнар. навук. канф., Мінск, 28–29 кастрычніка 2010 г. : У 2 ч. Ч. 1. Мінск : Выд. цэнтр БДУ, 2011. С. 66–69.

Кампаненты грэчаскага паходжання ў беларускай фізічнай тэрміналогіі / Беларускае слова : дыялектнае і запазычанае : зб. арт. па матэр. навук. чытан., прысв. памяці дац. Е.С. Мяцельскай. Мінск : Права і эканоміка, 2011. С. 143–146.

Слоўнік беларускай мовы І. І. Насовіча і фальклор / Фальклор і сучасная культура : матэр. ІІІ Міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 21–22 красавіка 2011 г. : У 2 ч. Ч. 1. Мінск : Выд. цэнтр БДУ, 2011. С. 189–190.

Дынаміка нормаў у беларускай матэматычнай тэрміналогіі / Беларуская арфаграфія : здабыткі і перспектывы: матэр. рэсп. навук.-практ. канф., прысв. 90-годдзю БДУ, Мінск, 20–21 кастрычніка 2011 г. Мінск : Выд. цэнтр БДУ, 2012. С. 135–138.

“Сымон-музыка”: рэлігійна-філасофскі аспект / Мова – літаратура – культура : зб. навук. арт. VII Міжнар. навук. канф., прысв. 130-годдзю з дня нарадж. Я. Купалы і Я. Коласа, 27–28  верасня 2012 г. Мінск : Выд. цэнтр БДУ, 2012. С. 332–334.

Да мовы праз Божае слова: Пра кнігу “Дапаможнік для слухачоў адукацыйна-хрысціянскіх курсаў беларускай мовы” В. Раманцэвіч, К. Раманцэвіч / Роднае слова. №7. 2013. С. 53. (У суаўт.).

Матэматыка / Беларуская мова. Прафесійная лексіка: Прыродазнаўства: вучэбны дапаможнік / М.Р. Прыгодзіч [і інш.] / пад рэд. М.Р. Прыгодзіча і У.І. Куліковіча. Мінск: РІВШ, 2015. С. 35−55. (частка калектыўнай манаграфіі, у суаўт.)

Структурна-семантычная класіфікацыя камп’ютарнай лексікі / Беларускае слова: тэорыя і практыка: зборнік артыкулаў па матэрыялах навуковых чытанняў, прысвечаных 75-годдзю з дня нараджэння прафесара Б.А. Плотнікава (15 снежня 2015 г., Мінск). Мінск: РІВШ, 2016. С. 70−72.

Камп’ютарная тэрміналогія: асаблівасці функцыянавання ў беларускай мове / Роль женщины в развитии современной науки и образования: сборник матер. Междунар. научно-практической конф. (17−18 мая 2016 г., Минск). Минск: БГУ, 2016. С. 638−640.

Беларуская мова: тэрміналогія фізікі і матэматыкі [электронны рэсурс]: вучэбна-метадычны дапаможнік. – Мінск: БДУ, 2016. (у суаўт.)

Тэрміналогія крыптаграфіі: асаблівасці функцыянавання ў беларускай мове / VIII Міжнародная навуковая канферэнцыя “Мова−Літаратура−Культура”, прысвечаная 90-годдзю з дня нараджэння доктара філалагічных навук прафесара Л.М.Шакуна (15−16 вер. 2016 г., Мінск) / Матэр. канф.: Мінск, РІВШ. 2016. С. 162−164.

Асаблівасці семантыкі некаторых крыптаграфічных тэрмінаў // Беларускае слова: тэрмін і вобраз: зб. артыкулаў па матэр. навук. чыт., прысв. памяці праф. В.П. Краснея, г. Мінск, 27 снежня 2017 г. Мінск: БДУ, 2018. С.138–142.

Духоўная спадчына святых і падзвіжнікаў беларускай зямлі // Женщины-ученые Беларуси и Казахстана: сборник матер. Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 1–2 марта 2018 г./ редкол. И.В. Казакова (и др.). Минск: РИВШ, 2018. С.179–181.

Філасофія і экзегеза твораў Ф.Скарыны  / А.М. Муравіцкая  // Женщины-учёные Беларуси и Китая: материалы Международной научно-практической конференции,  Минск, 15 марта, 2019 г. / БГУ; (редкол. И.В. Казакова,  И.В. Олюнина (отв. ред.)). – Минск: БГУ,  2019. С.47–49.

Варыянтнасць тэрмінаў крыптаграфіі // Беларускае слова: тэрміналогія і тэрміназнаўства: зборнік артык. па матэр. навук. чытан., прысвеч. 70-годдзю з дня нарадж. праф. Л.А. Антанюк, г. Мінск, 26 крас. 2019 г. / пад аг. рэд. праф. М.Р. Прыгодзіча. – Мінск: БДУ, 2020. – С.144–147.

Духоўная культура беларусаў: постаці падзвіжнікаў ХХ стагоддзя // Женщины-учёные Беларуси и Польши: матер. Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 26 марта 2020 г. / БГУ; [редкол.: И.В. Казакова, И.В. Олюнина (отв. ред.)]. – Минск: БГУ, 2020. – С.93–97.

Састаўныя фізічныя тэрміны ў сучаснай беларускай мове // Пісьменнік – мова – стыль: матэр. ІІІ Міжнар. навук. канф., Мінск, 29–30 вер. 2005 г. / рэдкал.: М.Р. Прыгодзіч, М.І. Свістунова (адк. рэд.) і інш. – Мінск: БДУ, 2020. – С.309–312.

Матэматычная і крыптаграфічная тэрміналогія: сінхронны і дыяхронны аспекты // Сборник научных трудов членов Союза женщин БГУ / под ред. И.В. Казаковой. – Минск: РИВШ, 2021. – С.122–128.

Прадмовы да Бібліі Францыска Скарыны: змест, структура, стылістыка // Женщины-учёные Беларуси и России: матер. Междунар. науч.-практич. конф., Минск, 26 марта 2021 г. / БГУ; [редкол.: И.В.Казакова (отв. ред.) и др.]. – Минск: БГУ, 2021. – С.225–230.

Хрысціянскія матывы ў творчасці Якуба Коласа / А. М. Муравіцкая // Мова – літаратура – культура: матэрыялы Х Міжнар. навук. канф., прысвеч. 140-годдзю з дня нарадж. Янкі Купалы і Якуба Коласа, Мінск, 29–30 вер. 2022 г. / Беларус. дзярж. ун-т; рэдкал.: А. І. Бельскі (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск: БДУ, 2022. – С. 87–90.

Image

Ресурсы

Image
Image
Наш сайт использует файлы cookie

Наш сайт использует файлы cookie для сбора статистики. Нажав «Принять», вы даете согласие на обработку файлов cookie в соответствии с Политикой обработки файлов cookie.