Сервисы

Шамякина Славяна Вячеславовна
Телефон
+375 17 350-21-76
Адрес г. Минск, ул. К. Маркса, 31, ауд. 53,
Адрес 220030
Должность:
кандидат филологических наук, доцент

Высшее учебное заведение, которое закончила, специльность: Белорусский государственный университет, филологический факультет, отд. белорусского языка и литературы. Специальность “Филолог. Преподаватель белорусского и русского языков и литератур”.


Области литературоведения, в которой работает и может выступать в качестве эксперта, оппонента: теория литературы, фольклор, мифология.


Название кандидатской диссертации, год защиты, научный руководитель: "Тыпалогія і структура аб'ектных мастацкіх вобразаў (на матэрыяле беларускіх чарадзейна-фантастычных казак)", 2013, научн. рук. - канд. фил. наук, доцент Р.М. Ковалёва.


Количество научных публикаций: около 85.


Профиль в Академии Google


 


 

Основные научные и научно-методические публикации:
Шамякіна С.В. Матыў Крышталёвай Гары ў еўрапейскай казцы. //Міфалогія-фальклор-літаратура: праблемы паэтыкі. Навуковы зборнік. - Мн.: РІВШ БДУ, 2002. - С.77-87

Шамякіна С.В. Да пытання аб семантыцы вобразаў казачных коней, атрыманых героем ад бацькі-нябожчыка. // На хвалях філалогіі. Даследаванні па тэорыі літаратуры і славянскай фалькларыстыцы: Зб. арт. / Пад рэд. Р.М.Кавалёвай. - Мн.: Бэстпрынт, 2002. - С.68-73

Шамякіна Славяна. Verbo tenus (У прасторы слова): Філалагічныя эцюды. Навуковае выданне.Зб. навук. арт. - Мн.: РІВШ БДУ, 2003. - 129 с.

Шамякина С.В. Место жанра фэнтези в современной мировой литературе.// Славянскія літаратуры ў сусветным кантэксце: праблемы развіцця беларускай і рускай літаратур: Матэрыялы VI Міжнар. навук. канф. У 2-х ч. Ч.2 / Пад агул. Рэд. І.А.Чароты. - Мн.: РІВШ БДУ, 2003. - С.247-250

Шамякина С.В. Сознательный выбор судьбы в славянских сказках. // Славянское Вече-2. Материалы международной научно-практической конференции "Жизнеутверждающая культура славянской цивилизации". - Мн., 2003. - С.348-350

Шамякина Славяна. Сказочная категория красоты в свете данных современной науки. // Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: Зб. арт. / Пад навук. Рэд. Р.М.Кавалёвай, В.В.Прыемка. - Мн.: Бестпрынт, 2004. - С.220-229.

Шамякіна С.В. Вопыт класіфікацыі магічных рэчаў у беларускіх чарадзейных казках. // Філалагічныя навукі: Маладыя вучоныя ў пошуку: Матэрыялы навуковай канферэнцыі / Адк. рэд. С.А.Важнік. - Мн.: ВТАА "Права і эканоміка", 2004 - С.343-345

Шамякіна Славяна. Рэчы ў казачным сусвеце. Змястоўна-фармальная адметнасць чарадзейнай казкі на прыкладзе вобразаў магічных рэчаў: Манаграфія. - Мн.: РІВШ, 2005. - 64 с.

Шамякіна Славяна. Магічныя рэчы чарадзейных казак як праяўленне фетышысцкіх уяўленняў. // Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі. Зб. арт. Вып. 2 / Пад нав. рэд. Р.М.Кавалёвай, В.В.Прыемка. - Мн.: Бестпрынт, 2005. - С.69-71

Шамякіна Славяна. Пра жывёл, пра чары, пра жыццё. Народная казка. V клас. - Роднае слова, № 8, 2006. - С. 74-76

Шамякіна С. Рэчыўны свет чарадзейнай казкі як сістэма. - Міфалогія-фальклор-літаратура: праблемы паэтыкі: зб. навук. прац. Вып. 4 / Склад. Т.І. Шамякіна; пад агул. рэд. В.П. Рагойшы. - Мн.: РІВШ, 2006. - С. 143-147

Шамякіна С.В. Напрамкі і падыходы ў даследаванні чарадзейнай казкі. - Фальклор і сучасная культура: матэрыялы міжнар. навук.-практ. канф. 27-28 крас. 2006., г. Мінск / Рэдкал.: Роўда І.С. і інш. - Мн.: Паркус плюс, 2006. - С.80-87

Шамякіна С. Пераўвасабленне рэальнасці ў вобразнай сістэме чарадзейных казак. // Мова. Літаратура. Культура. Матэрыялы V Міжнароднай навуковай канферэнцыі, г.Мінск, 16-17 лістапада 2006 г. - Мн.: ВТАА "Права і эканоміка", 2007. - С. 502-506.

Славяна Шамякіна. Да пытання ўплыву міфалогіі на вобразы чарадзейных казак. // Фальклор і этнакультура Палесся ў індаеўрапейскім кантэксце: матэрыялы ІІІ Міжнар. навук. канф., (7-8 снежня 2006 г., г. Мінск) / Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору Нац. акад. навук Беларусі, Бел. дзярж. ун-т; рэдкал.: І.С.Роўда [і інш.] - Мн., 2007. - С. 53-56.

Шамякіна С.В. Мастацкі вобраз і мастацкая дэталь у беларускіх чарадзейных казках // Беларуская мова і літаратура, № 7 (69). - Мн., 2007. - С. 41-45.

С.В. Шамякіна. Змястоўная структура рэчыўных вобразаў у беларускіх чарадзейных казках.// Веснік БДУ. Серыя 4. - Мн., БДУ, 2007. - №2.

Шамякіна Славяна. Аўтарскія адносіны да персанажа ў чарадзейных казках. // Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. арт. Вып. 4/ пад нав. рэд. Р.М.Кавалёвай, В.В.Прыемка. - Мн., Бестпрынт, 2007. - С. 157-162.

Шамякина Славяна. Фольклор и литература фэнтези: феномен взаимоотношений.// Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай. VII Міжнар. навук. канф. 12-14 кастр. 2005 г., Мінск: зб. навук. арт. У 3 т. Т. 1. - Мн.: выд. цэнтр БДУ, 2007. - С. 179-184.

Шамякіна С. Вобразы чарадзейных казак як матэрыял для рэканструкцыі старажытнай культуры славянскіх народаў.// Нацыянальнае і агульначалавечае ў славянскіх літаратурах, міжнар. навук. канф. (2007, Гомель): у 2 ч. Ч. 2. - Гомель, ГДУ імя Ф. Скарыны, 2007. - С. 163-168.

Шамякіна С.В. Міфалагічны кампанент у структуры вобразаў-локусаў беларускіх чарадзейных казак // Весці БДПУ, Серыя 1: Педагогіка, псіхалогія, філалогія. - Мн., 2008, № 1. - С. 83-86.

Славяна Шамякіна. Рэчаіснасны кампанент у структуры вобразаў-локусаў беларускіх чарадзейных казак // Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. Арт. Вып. 5 / пад навук. Рэд. Р.М.Кавалёвай. - Мн.: Бестпрынт, 2008. - С. 135-140.

Славяна Шамякіна. Функцыі і мэты ў змястоўнай структуры мастацкіх вобразаў чарадзейных казак. // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай: VІІІ Міжнар. навук. канф., прысвеч. 125-годдзю з дня нарадж. Янкі Купалы і Якуба Коласа, 1-3 лістап. 2007 г., Мінск, БДУ: зб. навук. арт. / рэдкал.: Т. І. Шамякіна (адк. рэд.) [і інш.]; пад агул. рэд. І.С. Роўды. - Мінск: выд. цэнтр БДУ, 2008. - С. 134-139.

Шамякіна Славяна. Асаблівасці жанру чарадзейнай казкі: вобразы магічных рэчаў // Роднае слова. - 2008, № 7. - С. 81-84.

Славяна Шамякіна. Беларуская літаратурная казка // Полымя. - 2008, № 8. - С. 92-97.

Шамякіна С. Беларуская аўтарская казка // Рэгіянальнае, нацыянальнае і агульначалавечае ў літаратуры: Міжнар. навук. чытанні, прысвеч. памяці Івана Навуменкі: зб. навук. арт. / М-ва адук. Рэсп. Беларусь, УА "ГДУ імя Ф.Скарыны", Гомельскі абл. Савет депут., Гомельская спецыяліз. слав. бібл-ка; рэдкал. І.Ф.Штэйнер (гал. рэд. ) [і інш.] - Гомель, ЦДІР, 2009. - С. 217-221.

Структурнасць мастацкага вобраза і яго ўспрыманне чытачамі // Матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі "Нацыянальнае і агульначалавечае ў літаратуры славянскіх народаў", прысвечаная І. Навуменку (Гомель, 7-8 кастрычніка 2010 года).

Особенности развитой китайской мифологии // Материалы Международной научной конференции «Китай в современном мире» (Минск, 14-15 октября 2010 года).

Мастацкі вобраз як дынамічная сістэма // Матэрыялы 6-й Міжнароднай навуковай канферэнцыі "Мова - Літаратура - Культура" (Мінск, 28-29 кастрычніка 2010 года).

Шамякіна, С. В. Культурна-рэчаіснасны кампанент у структуры мастацкіх вобразаў чарадзейных казак народаў свету / С. В. Шамякіна // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай : матэрыялы ІХ Міжнар. навук. канф., прысвеч. 70-годдзю філал. фак. Бел. дзярж. ун-та, Мінск, 15–17 кастр. 2009 г. : у 2 ч. / Бел. дзярж. ун-т; пад рэд. В. П. Рагойшы; рэдкал. : В. П. Рагойша (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Выд. цэнтр БДУ, 2010. – Ч. 1. – С. 274–279.

Шамякина Т.И., Шамякина С.В. Китайский народный календарь и славянские мифы о животных / Т.И. Шамякина, С.В. Шамякина // Беларусь – Китай: Китай в современном мире; сборник науч. трудов по материалам 2-й Междунар. конфер., посвящ. 60-летию образования КНР “Китай в современ. мире” ; Минск, 17-19 декаб. 2009 г. / под общ. ред. В.И. Стражева. – Минск.: Изд-кий центр БГУ, 2010. – Вып. 8. – С. 236-241.

Шамякіна, С. Структурнасць мастацкага вобраза і яго ўспрыманне чытачамі / С. Шамякіна // Рэгіянальнае, нацыянальнае і агульначалавечае ў славянскіх літаратурах : матэрыялы Міжнар. навук. чытанняў да 85-годдзя з дня нараджэння І. Навуменкі; Гомель, 7–8 кастр. 2010 г. / Гомельскі дзярж. ун-т; рэдкал. : І. Ф. Штэйнер [і інш.]. – Гомель : ГДУ імя Ф. Скарыны, 2010. – С. 355–360.

Шамякіна, С. В. Мастацкі вобраз як дынамічная сістэма / С. В. Шамякіна // Мова-Літаратура-Культура : матэр. VIМіжнар. навук. канф., Мінск, 28–29 кастр. 2010 г. : у 2 ч. / Бел. дзярж. ун-т. – Мінск : Выд. цэнтр БДУ, 2011. – Ч. 2. – С. 181–186.

Шамякіна, С. В. Сістэмнасць кампанентаў змястоўнай структуры рэчыўных вобразаў (на матэрыяле беларускіх чарадзейных казак) / С. В. Шамякіна // Весці НАН Беларусі. Серыя гуманітарных навук. – 2011. – № 2. – С. 101–105.

Шамякіна, С. Мастацкая дэталь як сродак стварэння субстанцыяльных вобразаў у беларускіх чарадзейных казках / С. Шамякіна // Фалькларыстычныя даследаванні : Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі : зб. навук. арт. / Бел. дзярж. ун-т; пад навук. рэд. Р. М. Кавалёвай, В. В. Прыемка; уклад. : Т. А. Марозава. – Мінск : Права і эканоміка, 2011. – Вып. 8. – С. 196–201.

Шамякіна, С. Аб выкладанні міфалогіі і фальклору ў ВНУ / С. Шамякіна // Фалькларыстычныя даследаванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. навук. арт. / пад навук. рэд. Р.М. Кавалёвай, В.В. Прыемка; уклад.: Т.А.Марозава. – Мінск.: Права і эканоміка, 2011. – Вып. 8. – С. 362-363.

Шамякина, С. Национальная специфика в проявлении культурно-материального компонента образов волшебных сказок / С. Шамякина // Фальклор і сучасная культура: матэрыялы ІІІ Міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 21-22 крас. 2011 г. У 2 ч. / рэдкал.: І.С. Роўда [і інш.]. – Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2011. – Ч. 1. – С. 97-99.

Шамякина, С. Мифологический компонент в структуре образов-локусов белорусских волшебных сказок / С. Шамякина // Міфалогія-фальклор-літаратура: праблемы паэтыкі: зб. навук. прац / пад агул. рэд. В.П. Рагойшы. – Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2012. – Вып. 8. – С. 104-111.

Шамякина, С.В. Особенности развитой китайской мифологии / С.В. Шамякина // Беларусь-Китай: сборник науч. трудов. Китай в современном мире. – Минск, БГУ, 2011. – Вып. 10. – С. 314-320.

Шамякина, С. Модификации сказочных образов в литературе фэнтези / С. Шамякина // Фалькларыстычныя даследаванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі : зб. навук. арт. / пад навук. рэд. Р.М. Кавалёвай, Т.В. Лук’янавай; уклад.: В.В. Прыемка. – Мінск: Права і эканоміка, 2012. – Вып. 9. – С. 71-75.

Шамякіна, С. Культурныя сэнсы ў змястоўнай структуры вобразаў паэмы Я. Купалы “Курган” / С. Шамякіна // Мова-літаратура-культура: VII Міжнар. навук. канф., прысвеч. 130-годдзю з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа, 27-28 верас. 2012 г., Мінск, БДУ: зб. навук. арт. / пад агул. рэд. Т. І. Шамякінай. – Мінск : Выд. цэнтр БДУ, 2012. – С. 108-114.

Шамякіна, Т., Шамякіна, С. Тропіка з міфалагічнай кампанентай у паэзіі Янкі Купалы і Якуба Коласа / Т. Шамякіна, С. Шамякіна // Мова-літаратура-культура: VII Міжнар. навук. канф., прысвеч. 130-годдзю з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа, 27-28 верас. 2012 г., Мінск, БДУ: зб. навук. арт. / пад агул. рэд. Т. І. Шамякінай. – Мінск : Выд. цэнтр БДУ, 2012. – С. 114-121.

Шамякіна, С.В. Тыпалогія і структура аб’ектных мастацкіх вобразаў (на матэрыяле беларускіх чарадзейна-фантастычных казак) / С.В. Шамякіна / Аўтарэферат дысертацыі на атрыманне вуч. ступені к. філал. н. па спец. 10.01.08 – Тэорыя літаратуры. Тэксталогія; 10.01.09 – фалькларыстыка. – Мінск, 2013. – 26 с.

Шамякіна, С.В. Здані / С.В. Шамякіна // Культура Беларусі: энцыклапедыя / рэдкал.: У.Ю. Аляксандраў (гал.рэд.) [і інш.]. – Мінск: Беларус. энцыкл. імя П.Броўкі, 2013. – Т. 4. З–Л. – С. 108.

Шамякіна, С.В. Змей / С.В. Шамякіна // Культура Беларусі: энцыклапедыя / рэдкал.: У.Ю. Аляксандраў (гал.рэд.) [і інш.]. – Мінск: Беларус. энцыкл. імя П.Броўкі, 2013. – Т. 4. З–Л. – С. 120.

Шамякіна, С.В. Казкі авантурна-навелістычныя / С.В. Шамякіна // Культура Беларусі: энцыклапедыя / рэдкал.: У.Ю. Аляксандраў (гал.рэд.) [і інш.]. – Мінск: Беларус. энцыкл. імя П.Броўкі, 2013. –  Т. 4. З–Л. – С. 256.

Шамякіна, С.В. Казкі гумарыстычныя / С.В. Шамякіна // Культура Беларусі: энцыклапедыя / рэдкал.: У.Ю. Аляксандраў (гал.рэд.) [і інш.]. – Мінск: Беларус. энцыкл. імя П.Броўкі, 2013. – Т. 4. З–Л. – С. 257.

Шамякіна, С.В. Казкі дакучныя / С.В. Шамякіна // Культура Беларусі: энцыклапедыя / рэдкал.: У.Ю. Аляксандраў (гал.рэд.) [і інш.]. – Мінск: Беларус. энцыкл. імя П.Броўкі, 2013. – Т. 4. З–Л. – С. 257.

Шамякіна, С.В. Казкі легендарныя / С.В. Шамякіна // Культура Беларусі: энцыклапедыя / рэдкал.: У.Ю. Аляксандраў (гал.рэд.) [і інш.]. – Мінск: Беларус. энцыкл. імя П.Броўкі, 2013. – Т. 4. З–Л. – С. 257.

Шамякіна, С.В. Казкі пра асілкаў / С.В. Шамякіна // Культура Беларусі: энцыклапедыя / рэдкал.: У.Ю. Аляксандраў (гал.рэд.) [і інш.]. – Мінск: Беларус. энцыкл. імя П.Броўкі, 2013. – Т. 4. З–Л. – С. 257-258.

Шамякіна, С.В. Казкі сацыяльныя / С.В. Шамякіна // Культура Беларусі: энцыклапедыя / рэдкал.: У.Ю. Аляксандраў (гал.рэд.) [і інш.]. – Мінск: Беларус. энцыкл. імя П.Броўкі, 2013. – Т. 4. З–Л. – С. 258.

Шамякіна, С.В. Казкі чарадзейна-фантастычныя / С.В. Шамякіна // Культура Беларусі: энцыклапедыя / рэдкал.: У.Ю. Аляксандраў (гал.рэд.) [і інш.]. – Мінск: Беларус. энцыкл. імя П.Броўкі, 2013. – Т. 4. З–Л. – С. 258.

Шамякіна, С.В. Каляда / С.В. Шамякіна // Культура Беларусі: энцыклапедыя / рэдкал.: У.Ю. Аляксандраў (гал.рэд.) [і інш.]. – Мінск: Беларус. энцыкл. імя П.Броўкі, 2013. – Т. 4. З–Л. – С. 291.

Шамякіна, С.В. Карова / С.В. Шамякіна // Культура Беларусі: энцыклапедыя / рэдкал.: У.Ю. Аляксандраў (гал.рэд.) [і інш.]. – Мінск: Беларус. энцыкл. імя П.Броўкі, 2013. – Т. 4. З–Л. – С. 383.

Шамякіна, С. Суадносіны персанажаў і локусаў у вобразнай сістэме чарадзейнай казкі / С. Шамякіна // Фалькларыстычныя даследаванні: кантэкст, тыпалогія, сувязі: зб. навук. арт. / Бел. дзярж. ун-т; пад навук. рэд. В.В. Прыемка, Т.В. Лук’янавай. – Мінск : РІВШ, 2014. – Вып. 10. – С. 108–114.

Шамякіна, С. Аб’ектныя мастацкія вобразы: структура, рэцэпцыя, дынаміка / С. Шамякіна // Актуальныя праблемы тэорыі літаратуры і фальклору : працы кафедры тэорыі літаратуры БДУ / уклад. І. У. Ківель, В. В. Прыемка ; пад нав. рэд. В. П. Рагойшы. – Мінск : Права і эканоміка, 2014. – Вып. 3. – С. 45-50.

Шамякина, С. В. Причины популярности жанра фэнтези на рубеже столетий / С. В. Шамякина // Русская и белорусская литературы на рубеже  XX-XXI веков : сб. науч. ст. / под ред. проф. С. Я. Гончаровой-Грабовской. – Минск : РИВШ, 2014. – С. 199-203.

Шамякіна, С. В. Бібліятэказнаўства і бібліяграфазнаўства / С. В. Шамякіна // Тэксталогія і яе дапаможныя навукі : вучэб.-метад. дапам. / В. П. Рагойша і інш. ; пад рэд. В. П. Рагойшы. – Мінск : БДУ, 2015. – С. 73-121.

Шамякіна, С. Ацэначны кампанент у структуры вобразаў беларускіх чарадзейных казак як выяўленне народнага светапогляду / С. Шамякіна. // Актуальныя праблемы сучаснага літаратурнага працэсу : матэрыялы Рэсп. навук.-практ. канф., прысвеч. 75-годдзю з дня нараджэння праф. М. І. Мішчанчука, Брэст, 11 лістап. 2014 г. / Брэсц. дзярж. ун-т імя А. С. Пушкіна ; рэдкал. : З. П. Мельнікава [і інш.] ; пад агул. рэд. У. А. Сенькаўца. – Брэст : БрДУ, 2015. – С. 257-261.

Шамякіна, С. Спецыфіка і функцыі літаратурных вобразаў-локусаў (на матэрыяле аповесці У. Караткевіча “Дзікае паляванне караля Стаха”) / С. Шамякіна // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай : да 750-годдзя з дня нараджэння Дантэ Аліг’еры і 85-годдзя Уладзіміра Караткевіча : матэрыялы ХІІ Міжнар. навук. канф., Мінск, 22-24 кастр. 2015 г. : у 2 ч. / пад рэд. Г. М. Бутырчык. – Мінск : Выд. цэнтр. БДУ, 2015. – Ч. 1. – С. 126-133.

Шамякіна, С. Чарадзейна-фантастычныя казкі / С. Шамякіна // Фалькларыстычныя даследаванні : Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі : зб. навук. арт. / пад навук. рэд. Т. В. Лук’янавай, С. В. Шамякінай ; уклад. В. В. Прыемка ; БДУ. – Мінск : Права і эканоміка, 2015. – Вып. 12. – С. 246-248.

Шамякіна, С. Казкі пра асілкаў / С. Шамякіна // Фалькларыстычныя даследаванні : Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі : зб. навук. арт. / пад навук. рэд. Т. В. Лук’янавай, С. В. Шамякінай ; уклад. В. В. Прыемка ; БДУ. – Мінск : Права і эканоміка, 2015. – Вып. 12. – С. 249.

Шамякина, С. В. Культ предков в китайской и славянской культурах / С. В. Шамякина // Пути Поднебесной : сб. науч. тр. Вып. V. В 2 ч. / редкол. : А. Н. Гордей (отв. ред.), Цуй Цимин (зам. отв. ред.). – Минск : РИВШ, 2015. – Ч. 1. – С. 393-400.

Шамякіна, С. В. Казкавая проза / С. В. Шамякіна // Нарысы гісторыі культуры Беларусі. – Мінск : Беларуская навука, 2016. – Т. 3. Культура сяла XIV – пачатку XX ст. Кн. 2. Духоўная культура. – С. 510-551. 

Шамякина, С. В. Образы магических предметов в белорусских и китайских волшебных сказках / С. В. Шамякина // Традиционная духовная культура восточнославянских и китайского народов : сборник научных статей / редкол.: В. И. Коваль (гл.ред.) [и др.] ; М-во образования Республики Беларусь, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины. – Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2017. – С. 225-228. 

Шамякина, С.В. Образы вампиров в мифологии и их трансформация в русской литературе (на примере произведений А.К. Толстого и С. Лукьяненко) / С.В. Шамякина // Текст. Язык. Человек : сб. науч. тр. В 2 ч. / УО МГПУ им. И.П. Шамякина ; редкол.: С.Б. Кураш (отв. ред.) [и др.]. – Мозырь, 2017. – Ч. 2. – С. 202-206.

Шамякина, Т.И., Шамякина, С.В. Основы традиционной культуры Китая / Т.И. Шамякина, С.В. Шамякина // Пути Поднебесной : сб. науч. тр. Вып. VI. В 2 ч. – Минск : РИВШ, 2017. – Ч. 1. – С. 284-293.

Шамякіна, С. Функцыянаванне казак у грамадстве / С. Шамякіна // Фалькларыстычныя даследаванні : Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі : зб. навук. арт. / рэдкал.: Т.І. Шамякіна (старш.) [і інш.]; пад навук. рэд. В.В. Прыемка. – Мінск : РІВШ, 2017. – Вып. 13. – С. 18-23.

Шамякіна, С. В. Вобразы-локусы ў мастацкай літаратуры : спецыфіка, функцыі / С. Шамякіна // Актуальныя праблемы літаратуразнаўства і фалькларыстыкі: зб. арт. / пад агул. рэд. Т.І. Шамякінай; склад. В. В. Прыемка. – Мінск : БДУ, 2018. – С. 157 – 163.

Шамякіна, С. Тыпалогія мужчынскіх і жаночых вобразаў у беларускіх чарадзейна-фантастычных казках / С. Шамякіна // Фалькларыстычныя даследаванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. навук. арт. / рэдкал.: В.П. Рагойша (старш.) [і інш.] ; пад навук. рэд. Р.М. Кавалёвай, В.В. Прыемка. – Мінск : РІВШ, 2019. – С. 167-179.

Шамякіна, С.В. Рэальнае і фантастычнае ў мастацкім свеце народных казак і літаратурных твораў / С.В. Шамякіна // Казка ў еўрапейскай прасторы : гісторыя і сучаснасць : матэрыялы Міжнар. форуму даследчыкаў беларускай казкі (Мінск, 17-18 мая 2018 г.) / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры ; склад. Я.І. Грыневіч ; рэдкал.: А.І. Лакотка (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Беларуская навука, 2019. – С. 294-300.

Шамякина С. В. Введение в литературоведение: учебно-методическое пособие для студентов вузов / С. В. Шамякина. - Минск: БГУ, 2019. - 110 с.

Шамякина, С. В., Морозова, Т. А., Крылова, С. И. Теория литературы: электронный учебно-методический комплекс для специальностей: 1-21 05 01 «Белорусская филология (по направлениям)», 1-21 05 02 «Русская филология (по направлениям)», 1-21 05 04 «Славянская филология», 1-21 05 05 «Классическая филология», 1-21 05 06 «Романо-германская филология», 1-21 05 07 «Восточная филология» / С. В. Шамякина, Т. А. Морозова, С. И. Крылова ; БГУ, Филологический фак., Каф. теоретического и славянского литературоведения. – Минск : БГУ, 2019. – 155 с. Справка о депонировании № 000713022020 от 13.02.2020.

Шамякіна, С.В. Казкі пра жывёл / С.В. Шамякіна // Літаратуразнаўства. Фалькларыстыка : вучэб.-метад. дапам. / В.П. Рагойша [і інш.] ; пад рэд. В.П. Рагойшы, І.А. Чароты. – Мінск : БДУ, 2020. – С. 213-222.

Шамякина, С.В. Функции фантастическрой литературы / С.В. Шамякина // Актуальныя праблемы сучаснага літаратурнага працэсу : матэрыялы Рэсп. навук.-практ. канф., Брэст, 20 лістапада 2019 г. / Брэсц. дзярж. ун-т імя А. С. Пушкіна ; рэдкал.: Л. В. Леванцэвіч [і інш.] ; пад агул. рэд. Л. В. Леванцэвіч. – Брэст : БрДУ, 2020. – С. 110-114.

Шамякіна, С.В. Локус горада ў рамане Івана Шамякіна “Атланты і карыятыды” / С.В. Шамякіна // Шамякінскія чытанні: Пісьменнік – Асоба – Час: зб. навук. пр. / УА МДПУ імя І.П. Шамякіна; рэдкал.: А.У. Сузько (адк. рэд.) [і інш.]. – Мазыр: МДПУ імя І.П. Шамякіна, 2021. – С. 10-12.

Image

Ресурсы

Image
Image
jualtoto situs bandar toto togel online macau terpercaya jualtoto situs slot 4d dan bandar togel hadiah 4d 10 juta toto togel situs bandar togel online hadiah 4d 10 juta 2023 JUALTOTO: Situs Bandar Toto Togel Online Hadiah 4D 10 Juta JUALTOTO > Daftar Situs Bandar Toto Togel 4D Hadiah 10 Juta JUALTOTO > Situs Bandar Toto Togel Online Terbesar Terpercaya Situs Bandar Toto Togel Macau 4D Online Terpercaya Resmi 2023 JUALTOTO: Situs Bandar Togel Online Hadiah 4D 10 Juta Resmi