Сервисы

Лукьянова Татьяна Валерьевна
Телефон
+375 17 350-21-76
Адрес г. Минск, ул. К. Маркса, 31, ауд. 53,
Адрес 220030
Должность:
кандидат филологических наук, доцент

Высшее учебное заведение, которое закончила, специальность: Белорусский государственный университет, филологический факультет. Специальность "Филолог. Преподаватель белорусского языка и литературы".


Области литературоведения, в которых работает и может выступать в качестве эксперта, оппонента: фольклористика, теория литературы.


Название кандидатской диссертации, год защиты, научный руководитель: «Фенаменалогія жанраў беларускай фальклорнай няказкавай прозы», 2008, научный руководитель - кандидат филологических наук, доцент Р.М. Ковалева.


Количество научных публикаций: более 60.


Профиль в Академии Google

Основные научные и научно-методические публикации:

Легенды і паданні (да прабемы размежавання жанраў) //Міфалогія – фальклор – літаратура:праблемы паэтыкі. Навуковы зборнік пад рэд. В. П. Рагойшы.– Мінск: БДУ, 2002. – С. 73–77.

Фальклорная проза:жанравыя карціны свету // Мова – літаратура – культура. Матэрыялы 3-й Міжнароднай навуковай канферэнцыі, прысвеч. 120 годдзю з дня нар. Я. Купалы і Я. Коласа (Мінск, 27–28 верасня 2002 г.). У 2-х т. Т. 1.– Мінск: БДУ, 2002.– 370 с. – С. 220–224.

Камунікатыўны акт у фальклоры:аўтар – выканаўца – слухач// Язык и социум: Материалы 5-й Международной научной конференции. Минск, 6–7 декабря 2002 г. В 2-х ч. Ч. 2.– Мінск: РИВШ БГУ, 2003.– 327 с. – С. 120–124.

Фальклорная проза:спецыфіка жанравага мыслення //Прырода, чалавек, культура:праблемы гармоніі:Матэрыялы навуковай канферэнцыі (Мінск, 25–26 сакавіка 2003 г.).– Мінск: БДУ культуры, 2003.– 482 с. – С. 103–106.

Праблема аўтара ў фальклоры // Міфалогія – фальклор – літаратура: праблемы паэтыкі. Выпуск 2. Навуковы зборнік пад рэд. В. П. Рагойшы.– Мінск, 2003.– 170 с. – С. 114–118.

Гендэрная вызначанасць фальклорнага аўтара ў беларускіх легендах // Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі. Зб. нав. арт. пад рэд. Р. М. Кавалёвай, В. В. Прыемка. Мінск: Бестпрынт, 2004. – С. 208–214.

Фальклорная інтэрпрэтацыя асваення этнічнай прасторы ва ўсходнеславянскіх легендах // Міфалогія – фальклор – літаратура: праблемы паэтыкі. Зб. нав. прац. Вып. 3.– Мінск: РІВШ, 2004.– 194 с. – С. 87–91.

Принцип коммуникации в фольклоре // Философы ХХ века: Хосе Ортега-и-Гассет. Матер. Республиканских чтений – 9.– Мінск: РИВШ БГУ, 2004.– 187 с. – С. 159–162.

Жанр і карціна свету ў фальклорнай прозе // Веснік БДУ, 2005, № 1.– С. 17–21.

Небыліцы: фенаменалогія жанру  // Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі. Зб. арт. Вып. 2 / Пад нав. рэд. Р. М. Кавалёвай, В. В. Прыемка. Мінск: Бестпрынт, 2005. – С. 113–117.

Фенаменалагічны аспект жанраў беларускай фальклорнай прозы // Весці БДПУ, 2005, № 2.– С. 79–83.

Казка і няказкавая проза // Роднае слова, 2005, №  12.– С. 56–61.

Камунікатыўныя стратэгіі і стыль выказвання жанраў фальклорнай няказкавай прозы / Т. В. Лук’янава // Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі. Зб. арт. Вып. 3 / Пад нав. рэд. Р. М. Кавалёвай, В. В. Прыемка. Мінск: Бестпрынт, 2006.– 274 с. – С. 180–187.

Мадэліраванне мастацкага свету няказкавых жанраў беларускага фальклору / Т. В. Лук’янава // Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі. Вып. 4.– Мінск: Бестпрынт, 2007.– 280 с. – С. 139–148.

Фенаменалогія жанраў беларускай фальклорнай няказкавай прозы / Т. В. Лук’янава. Аўтарэферат дысертацыі на атрыманне вучонай ступені кандыдата філалагічных навук па спецыяльнасці 10.01.09 – фалькларыстыка. – Мінск, 2008. – 22 с.

Фальклорная свядомасць як феномен культурнага / Т. В. Лук’янава // Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі. Вып. 5 / Пад нав. рэд. Р. М. Кавалёвай.– Мінск.: Бестпрынт, 2008.– 291 с. – С. 28–33.

Методыка фенаменалагічнага аналізу няказкавых жанраў беларускай фальклорнай прозы / Т. В. Лук’янава  // Фальклор і сучасная культура: Матэрыялы міжнародн. нав.-практ. канф., 22-23 крас. 2008 г. г. Мінск: у 2 ч. – Мінск: БДУ, 2008. Ч. 1 – 198 с. – С. 45–47.

Фенаменалогія жанру прымхліц / Т. В. Лук’янава // Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі. Вып. 6 / Пад нав. рэд. В. В. Прыемка, Т. А. Марозавай.– Мінск.: Бестпрынт, 2009.– 317с. – С. 53–59.

Карагодныя песні (карагоды): метад. указанні і іл. матэрыял да правядзення фальк. практыкі студэнтаў 1 курса філал. фак. / Склад. Р. М. Кавалёва, Т. В. Лук’янава. – Мінск: БДУ, 2009. – 87 с.

Фенаменалагічная тыпалогія жанраў беларускай фальклорнай няказкавай прозы //Актуальныя праблемы тэорыі літаратуры і фальклору: Працы членаў кафедры тэорыі літаратуры БДУ / Пад. рэд. В. П. Рагойшы. Вып. 2. – Мінск: Бестпрынт, 2009.– 141 с. –С.122–130.

Вуснае народнае апавяданне і яго разнавіднасці // Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб.арт.Вып. 7 / Пад нав. рэд. Р. М. Кавалёвай, В. В. Прыемка.– Мінск: РІВШ, 2010.– 372с. – С. 348–352.

Апавяданне вуснае // Культура Беларусі: энцыклапедыя. Т.1. / рэдкал.: Т. У. Бялова і інш.– Мінск: Бел. энцыкл. Імя П. Броўкі, 2010.– 704 с. – С.184.

Прымхліца // Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб.арт.Вып. 7 / пад нав. рэд. Р. М. Кавалёвай, В. В. Прыемка.– Мінск: РІВШ, 2009.– 372с. – С. 352–355.

Баладныя песні (балады): метад. указанні і іл. матэрыял да правядзення фальк. практыкі студэнтаў І курса філал. фак. / аўт.-склад.: Р. М. Кавалёва [і інш.]; пад рэд. Р. М. Кавалёвай. – Мінск: БДУ, 2010. – 100 с.

Пазаабрадавыя песні : метад. указанні і іл. матэрыял да правядзення фальк. практыкі студэнтаў І курса філал. фак. / склад.: В. В. Прыемка [і інш.]; пад рэд. Т. А. Марозавай. – Мінск: БДУ, 2010. –  115 с.

Анекдот: асаблівасці жанравага выказвання / Т. В. Лук’янава //Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. арт. Вып. 8 / пад нав. рэд. Р. М. Кавалёвай, В. В. Прыемка. – Мінск : Права і эканоміка, 2011.– 407 с. – С. 214–217.

Вусная гісторыя ў кантэксце фальклору (вусныя крыніцы гісторыі)/ Р. М. Кавалёва, Т. В. Лук’янава// Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. арт. Вып. 8 / пад нав. рэд. Р. М. Кавалёвай, В. В. Прыемка. – Мінск : Права і эканоміка, 2011.– 407 с. – С. 346–350.

Бываліца / Т. В. Лук’янава //Культура Беларусі: энцыклапедыя. Т.2. / рэдкал.: Т. У. Бялова і інш.– Мінск: Бел. энцыкл. імя П. Броўкі, 2011. – 544 с. С. 128.

Бывальшчына / Т. В. Лук’янава //Культура Беларусі: энцыклапедыя. Т.2. / рэдкал.: Т. У. Бялова і інш.– Мінск: Бел. энцыкл. імя П. Броўкі, 2011. – 544 с. –С. 128.

Карціна свету ў няказкавых жанрах беларускай фальклорнай прозы / Т. В. Лук’янава // Вулей і пчолы. Вектары сучаснай фалькларыстычнай школы БДУ: зб. навук. арт. /пад навук. рэд. Р.М. Кавалёвай; уклад. В. В. Прыемка. – Мінск: Права і эканоміка, 2011. – 291 с. – С. 59–68.

Мастацкі свет няказкавых жанраў беларускага фальклору / Т. В. Лук’янава // Вулей і пчолы. Вектары сучаснай фалькларыстычнай школы БДУ: зб. навук. арт. /пад навук. рэд. Р. М. Кавалёвай; уклад. В. В. Прыемка. – Мінск: Права і эканоміка, 2011. – 291 с. – С. 72–80.

Стыль празаічнага жанравага выказвання ў беларускім няказкавым фальклоры / Т. В. Лук’янава // Вулей і пчолы. Вектары сучаснай фалькларыстычнай школы БДУ: зб. навук. арт. /пад навук. рэд. Р. М. Кавалёвай; уклад. В. В. Прыемка. – Мінск: Права і эканоміка, 2011. – 291 с. – С. 86–91.

Няказкавыя жанры беларускай фальклорнай прозы: фенаменалагічны аналіз: дапам. для студэнтаў філал. фак., якія навучаюцця па спец. 1-21 05 01 «Беларуская філалогія», 1-21 05 02 «Руская філалогія», 1-21 –5 04 «Славянская філалогія»/ Т. В. Лук’янава. – Мінск: БДУ, 2011. –  111 с.

Няказкавая фальклорная проза: ракурсы жанравага ўспрымання рэчаіснасці / Т. В. Лук’янава // Фальклор і сучасная культура: матэр. ІІІ Міжнар. навук.-практ. канф., 21–22 красавіка 2011 г., Мінск. У 2-х ч. Ч. 1. Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2011. – 231 с. – С. 81–83.

Фальклор як сродак фарміравання нацыянальнай самасвядомасці школьнікаў / Т. В. Лук’янава // Аўтэнтычны фальклор: праблемы захавання, вывучэння, успрымання: зб. навук. прац удзельнікаў VI Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі (Мінск, 27–29 красавіка 2012 г.). – Мінск: БДУКМ, 2012. – 254 с. – С. 132–134.

Жанравы код фальклорнай карціны свету: Няказкавая проза. Дзіцячы фальклор. Загадкі. Казкі / Р. М. Кавалёва, Т. В. Лук’янава. – Мінск: Белпринт, 2012. – 122 с.

Фальклорная няказкавая проза:метад. указанні і іл. матэрыял да правядзення фальк. практыкі студэнтаў І курса філал. фак. / Р. М. Кавалёва, Т. В. Лук’янава, В. С. Дзянісенка. Мінск: БДУ. – 2012 г. – 115 с.

Праблема жанру ў фальклорнай няказкавай прозе / Т. В. Лук’янава// СМИ и художественная культура. Вып. 4. Трансформация жанров в литературно-художественной критике : сб. науч. трудов / под. ред. Л. П. Саенковой. – Минск : БГУ, 2013. – 160 с. – С. 48–64.

Городская фольклорная проза / Т. В. Лукьянова// Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. навук. арт. Вып. 11 / пад нав. рэд. Р. М. Кавалёвай. – Мінск : Права і эканоміка, 2014. – 319 с. – С. 286–290.

Современный городской фольклор:метод. указания и ил. материал для проведения фольк. практики студентв І курса филол. фак. / О. В. Приемко, Т. А. Морозова, Т. В. Лукьянова, О. И. Полукошко. – Минск: БГУ. – 2014 г. – 128 с.

Няказкавыя жанры беларускай фальклорнай прозы /Т. В. Лук’янава //Актуальныя праблемы тэорыі літаратуры і фальклору: працы кафедры тэорыі літаратуры БДУ. Вып. 3. / пад. рэд. В. П. Рагойшы. Вып.3. – Мінск: Права і эканоміка, 2014.– 212 с. – С.106–113.

«Люблю ўсё зямное» / Таццяна Лук’янава // Свет близких звёзд / сост. Л. П. Саенкова. – Минск : Звязда, 2014. – 232 с. С. 92–100.

Літаратурнае крыніцазнаўства / Т.В. Лук’янава // Тэксталогія і яе дапаможныя навукі : вучэб.-метад. дапам. / В.П. Рагойша і інш.; пад рэд. В.П. Рагойшы. – Мінск : БДУ, 2015. – 231 с. С. 47–73.

Літаратурна-мастацкая крытыка / Т.В. Лук’янава // Тэксталогія і яе дапаможныя навукі : вучэб.-метад. дапам. / В.П. Рагойша і інш.; пад рэд. В.П. Рагойшы. – Мінск : БДУ, 2015. – 231 с. С. 201–217.

Методыка фенаменалагічнага аналізу няказкавых жанраў беларускай фальклорнай прозы / Т.В. Лук’янава // Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі. Зб.навук.арт. Вып. 12. / пад нав. рэд. Т.В. Лук’янавай, С.В. Шамякінай.; уклад. В.В. Прыемка; БДУ. – Мінск : Права і эканоміка, 2015. – 266 с. С. 35–38.

Фольклорная картина мира как интегральная типологическая характеристика национальной культуры / Т.В. Лукьянова // Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі. Зб.навук.арт. Вып. 13. / пад нав. рэд. В. В. Прыемка. – Мінск : РІВШ, 2017. – 178 с. С. 24–27.

Фальклорная практыка ў жанравым архіве / Т. В. Лук’янава // Вучэбна-навуковая лабараторыя беларускага фальклору БДУ: метад. рэкамендацыі па арганізацыі вучэбнай, навуковай і архіўнай работы. У 2 ч. Ч. 1.  / пад рэд. Т. А. Марозавай. – Мінск: БДУ, 2017. – 56 с. С. 32–37.

Лук’янава, Т.В. Прадмова / Т. В. Лук’янава // Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі. Зб.Навук.арт. Вып. 13. / пад нав. рэд. В. В. Прыемка. – Мінск : РІВШ, 2017. – 178 с. С. 3 – 4.

Предисловие / Т. В. Лукьянова // З. Г. Сергейчик Жизнь продолжается / под ред. Р. М. Ковалевой, Т. В. Лукьяновой. – Минск: Бестпринт, 2018. С. 3–4.

Лук’янава, Т. В. Камунікатыўная стратэгія няказкавых жанраў беларускай фальклорнай прозы / Т. В. Лук’янава // Актуальныя праблемы літаратуразнаўства і фалькларыстыкі / пад агул. рэд. Т. І. Шамякінай. – Мінск: БДУ, 2018. – С. 224 – 231.

Лук’янава, Т. В. Беларускі мастацкі пераклад на старонках сучаснай перыёдыкі / Т. В. Лук’янава // Русская и белорусская литературы на рубеже ХХ–ХХІ веков (к 100-летию А. И. Солженицына) : сб. науч. статей / под ред. С. Я. Гончаровой-Грабовской. – Минск : РИВШ, 2018. – 250 с. С. 142– 145.

Тэксталогія: электронны вучэбна-метадычны комплекс для спецыяльнасцей 1-21 05 01 «Беларуская філалогія (па напрамках)», 1-21 05 02 «Руская філалогія (па напрамках)» / склад. Т. В. Лук’янава. – Мінск : БДУ, 2019. – 95 с.: іл.

Лукьянова, Т. В., Ковалева, Р. М., Малая родина в зеркале “write history”: случай Зинаиды Сергейчик / Р. М. Ковалева, Т. В. Лукьянова // Куляшоўскія чытанні : мат-лы Міжнар. нав.-практ. канф., 18–19 красавіка 2019 г. – Магілёў : Мгілёўскі дзяржаўны універсітэт імя А. А. Куляшова, 2019 (в соавторстве с Р.М. Ковалевой).

Рагойша, В. П., Лук’янава, Т. В. Уводзіны ў літаратуразнаўства : электронны вучэбна-метадычны комплекс для спецыяльнасцей 1-21 05 01 «Беларуская філалогія (па напрамках)», 1-21 05 02 «Руская філалогія (па напрамках)», 1-21 05 04 «Славянская філалогія», 1-21 05 05 «Класічная філалогія», 1-21 05 06 «Рамана-германская філалогія», 1-21 05 07 «Усходняя філалогія» / В. П. Рагойша, Т. В. Лук’янава ; БДУ, Філалагічны фак., Каф. тэарэтычнага і славянскага літаратуразнаўства. – Мінск : БДУ, 2020. – 87 с. Справка о депонировании №007126062020 от 26.06.2020.

Лук’янава, Т. В. Руска-беларускі мастацкі пераклад на старонках сучаснай перыёдыкі / Т. В. Лук’янава // Літаратуразнаўства. Фалькларыстыка : вучэб.-метад. дапам. / склад. А. У. Вострыкава, Т. В. Лук'янава [і інш.] ; пад рэд. В. П. Рагойшы, І. А. Чароты. – Мінск : БДУ, 2020. – 267 с. С. 186–191.

Лук’янава, Т. В. Фальклорная няказкавая проза : склад. паэтыка / Т. В. Лук’янава // Літаратуразнаўства. Фалькларыстыка : вучэб.-метад. дапам. / склад. А. У. Вострыкава, Т. В. Лук'янава [і інш.] ; пад рэд. В. П. Рагойшы, І. А. Чароты. – Мінск : БДУ, 2020. – 267 с. С. 222–235

Лук’янава, Т. В. Жанравая спецыфіка фальклорнай няказкавай прозы / Т. В. Лук’янава // Роднае слова, 2020, №11. С. 29–33.

Лукьянова, Т. В. К вопросу о систематизации и классификации фольклорной несказочной прозы / Т. В. Лукьянова // «SCIENCE AND EDUCATION IN THE MODERN WORLD: CHALLENGES OF THE XXI CENTURY» : мат-лы VI Междунар. науч-прак. конф. (Филологические науки) / сост.: Е. Ешім, Е. Абиев – Нур-Султан, 2020 – 159 с. С. 47 –51.

Лукьянова, Т. В. Состав фольклорной несказочной прозы / Т. В. Лукьянова // Фольклор, язык и литература белорусов в контексте культурного наследия славян [Электронный ресурс] : электрон. сб. тез. докл. Респ. науч.-практ. семинара, Брест, 19 нояб. 2020 г. / Брест. гос. ун-т им. А. С. Пушкина ; под общ. ред. Л. В. Скибицкой. – Брест: БрГУ, 2021. – 132 с. С. 44. – Режим доступа: http://lib.brsu.by/node/1848/edit

Лукьянова, Т. В. Проблемное поле теории жанра и жанровой классификации в восточнославянской фольклористике // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Вып. 30 / навук. рэд. А. І. Лакотка. – Мінск : Права і эканоміка, 2021. – 418 с. С. 260–266.

Лук’янава, Т. В. Наратыўная няказкавая проза // Фальклорная практыка: метадычныя рэкамендацыі і праграма-апытальнік : вучэб.-метад. дапам. / Р. М. Кавалёва [і інш.]. – 3-е выд., дапрац. і дап. – Мінск : БДУ, 2021. – 200 с. С. 76–86.

Image

Ресурсы

Image
Image
jualtoto situs bandar toto togel online macau terpercaya jualtoto situs slot 4d dan bandar togel hadiah 4d 10 juta toto togel situs bandar togel online hadiah 4d 10 juta 2023 JUALTOTO: Situs Bandar Toto Togel Online Hadiah 4D 10 Juta JUALTOTO > Daftar Situs Bandar Toto Togel 4D Hadiah 10 Juta JUALTOTO > Situs Bandar Toto Togel Online Terbesar Terpercaya Situs Bandar Toto Togel Macau 4D Online Terpercaya Resmi 2023