Сервисы

Хмельницкий Николай Николаевич
Телефон
+375 17 378-63-78
Адрес г. Минск, ул. К. Маркса, 31, ауд. 58, 28,
Адрес 220030
Должность:
доктор филологических наук, зав. кафедрой

Высшее учебное заведение, которое закончил, специальность: Белорусский государственный университет; филолог, преподаватель белорусского и русского языков и литератур.

Отрасль литературоведения, в которой работает и может выступать в качестве эксперта, оппонента: славянское литературоведение, литература народов зарубежных стран.

Название кандидатской диссертации, год защиты, научный руководитель: "Адам Плуг - пісьменнік беларуска-польскага літаратурнага сумежжа", 1998 г., научный руководитель - д.ф.н., профессор Шабловская И.В.

Название докторской диссертации, год защиты: "Беларускі дыскурс у польскай літаратуры (1918–1939 гг.)", 2022, научный консультант -- доктор филологических наук, профессор Мусиенко С.Ф.

Количество научных публикаций: 70.

Профиль в Академии Google

COM_CONTACT_EMAIL
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.

Основные научные и научно-методические публикации:

Хмяльніцкі, М. М. Польская драматургія ХХ стагоддзя. Дапаможнік для студэнтаў філалагічнага факультэта па спецыяльнасці 1-21 05 04 “Славянская філалагія” / М.М.Хмяльніцкі. – Мн.: БДУ, 2008. – 78 с.

Хмяльніцкі, М.М. Асоба і творчасць Юльюша Славацкага ў беларускай культурнай прасторы / М.М. Хмяльніцкі // Роднае слова. – 2009. – № 9. – С.  21-24

Хмяльніцкі, М.М. “Усё ж застанецца мая вам фатальная сіла…” (Старонкі жыцця і творчасці Юльюша Славацкага) / М.М. Хмяльніцкі // Роднае слова. – 2009. – № 3. – С.  20-23.

Хмяльніцкі, М.М. Канцэпцыя героя і рэчаіснасці ў рамане Т.Новака “Прарок” (1977) / М.М.Хмяльніцкі / Весн. Беларус. дзярж. ун-та. Сер. 4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. –  2009. – №3. – С. 31-35.

Хмяльніцкі, М.М. Gloria victis/ Паўстанне 1863-1864 гг. у жыцці і творчасці Элізы Ажэшкі / М.М. Хмяльніцкі // Роднае слова. – 2010. – № 5. – С.  27-30.

Хмяльніцкі, М.М. Прыярытэтны накірунак літаратуразнаўчых даследаванняў / М.М. Хмяльніцкі // Роднае слова. – 2010. – № 10. – С. 30.

Хмяльніцкі, М.М. Феномен беларуска-польскага літаратурнага сумежжа ХІХ-ХХ стст. / М.М.Хмяльніцкі / Весн. Беларус. дзярж. ун-та. Сер. 4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. –  2011. – №1. – С. 10-13.

Хмяльніцкі, М.М. Духоўны патэнцыял літаратуры беларуска-польскага сумежжа / М.М.Хмяльніцкі / Весці. Беларус. дзярж. пед. ун-та. Сер. 1, Педагогіка. Псіхалогія. Філалогія. –  2011. – №4. – С. 64-69.

Хмяльніцкі, М. М (у сааўтарстве). Фальклор і літаратура. Феномен беларуска-польска-ўкраінскага культурнага сумежжа. Дапаможнік для студэнтаў філалагічнага факультэта па спецыяльнасці 1-21 05 04 “Славянская філалагія” / М.М.Хмяльніцкі і інш. – Мн.: Кнігазбор, 2011. – 183 с.

Хмяльніцкі, М.М. Духоўны патэнцыял літаратуры беларуска-польскага сумежжа / М.М.Хмяльніцкі / Весці. Беларус. дзярж. пед. ун-та. Сер. 1, Педагогіка. Псіхалогія. Філалогія. –  2011. – №4. – С. 64-69.

Хмяльніцкі, М.М. Беларускія вобразы і матывы ў польскай паэзіі ХХ стагоддзя / М.М.Хмяльніцкі / Вестник МГЛУ. Сер. 1, Філалогія. –  2012. – №3 (58). – С. 123-130.

Хмяльніцкі, М. М (у сааўтарстве). Нарысы суседазнаўства. Польшча і Ўкраіна вачыма беларусаў. Дапаможнік для студэнтаў філалагічнага факультэта па спецыяльнасці 1-21 05 04 “Славянская філалагія” / М.М.Хмяльніцкі і інш. – Мн.: Кнігазбор, 2012. – 254 с.

Хмяльніцкі, М. М (у сааўтарстве). Гісторыя ўкраінскай літаратуры. Украінска-беларуска-польскій літаратурныя дыялогі. У дзвюх частках: Ч. І. Міжкультурныя камунікацыі. Ад старажытнасці да ХХ ст. Дапушчана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь у якасці вучэбнага дапаможніка для студэнтаў устаноў вышэйшай адукацыі па філалагічных спецыяльнасцях / М.М.Хмяльніцкі і інш. – Мн.: БДУ, 2012. – 230 с.

Хмяльніцкі, М. М. Беларускія сны Рышарда Капусціньскага  / М. М. Хмяльніцкі // Аcta Albarutenica. – 2012. –T12.  – S. 45 – 57.

Хмяльніцкі, М. М. Рэцэпцыя асобы і творчасці Элізы Ажэшкі ў Беларусі / М. М. Хмяльніцкі // Эліза Ажэшка ў эстэтычнай прасторы славянскіх краін. Зборнік навуковых артыкулаў. пад нав. рэд. С.П.Мусіенкі, М.М.Хмяльніцкага. – Мінск: Кнігазбор, 2013.  – С. 37 – 44.

Chmielnicki M. Wilno w twórczości K.I.Gałczyńskiego i M.Tanka / М.Chmielnicki // Mity i motywy w pierspiektywie komparatystycznej // [Pod red. Lidii Wiśniewskiej]. – Bydgoszcz, 2013. – S.307-321.

Хмяльніцкі, М. М. Янка Купала, Якуб Колас і Максім Багдановіч у Польшчы (ХХ-ХХІстст.)  / М. М. Хмяльніцкі // День и вся жизнь. Зборнік навуковых артыкулаў. пад нав. рэд. С.П.Мусіенкі. – Гродно: ЮрСаПринт, 2013.  – С. 208 – 225.

Хмяльніцкі, М. М. Літаратурна-крытычная спадчына Б.Лесьмяна  / М. М. Хмяльніцкі // Паланістыка. Полонистика. Polonistyka. Зборнік навуковых артыкулаў. пад нав. рэд. А.Кіклевіча, С.Важніка. – Мінск: Медысонт, 2013.  – С. 377 – 379.

Хмяльніцкі М.М. Рэцэпцыя асобы і творчасці С.Пясецкага ў Беларусі: праз межы і ідэалагічныя кардоны / М.Хмяльніцкі // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай: да 900-годдзя Кірыла Тураўскага і 200-годдзя Тараса Шаўчэнкі. Матэрыялы ХІ Міжнароднай навуковай канферэнцыі (Мінск, 24-26 кастрычніка 2013 г.). У дзвюх частках. Частка 2. – Мінск: РІВШ, 2013. – с. 212-216.

Хмяльніцкі, М. М (у сааўтарстве). Гісторыя ўкраінскай літаратуры. Украінска-беларуска-польскій літаратурныя дыялогі. У дзвюх частках: Ч. ІІ. Міжкультурныя камунікацыі ХХ-ХХI стст. Дапушчана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь у якасці вучэбнага дапаможніка для студэнтаў устаноў вышэйшай адукацыі па філалагічных спецыяльнасцях / М.М.Хмяльніцкі і інш. – Мн.: БДУ, 2014. – 271 с. 

Хмяльніцкі, М. М (у сааўтарстве). Наш і не наш Пясецкі. Зоркі Радзімы пісьменніка пад колам яго жыццёвых і творчых калізій / М.М.Хмяльніцкі і інш. – Мн.: Кнігазбор, 2014. – 211 с.

Кабржыцкая Т., Хмяльніцкі М. Першая сусветная вайна, яе трагічныя акалічнасці і наступствы ў мастацкай літаратуры: тыпалогія роднага краю праз асобныя аспекты твораў Алексы Кабца, Максіма Гарэцкага, Сяргея Пясецкага / Роднае слова. – 2014. – №5. –С.15-18.

Кобржицкая Т., Рагойша П., Хмельницкий Н.  Феномен писателя: Сергей Пясецкий в контексте восточнославянских культурных влияний / Нёман. – 2014. – №3. –С.34-38.

Хмяльніцкі, М. М. Беларускія матывы і вобразы ў рамане Е.Анджаеўскага “Лад сэрца”  / М. М. Хмяльніцкі // Творчасць Аркадзя Куляшова ў дыялогу славянскіх літаратур: традыцыі, наватарства, нацыянальная адметнасці. Матэрыялы навуковай канферэнцыі да 100-годдзя з дня нараджэння класіка беларускай літаратуры (Мінск, 29 студзеня 2014 года). Пад нав. рэд. Манкевіч А.А. – Мінск: Права і эканоміка, 2014.  – С. 243 – 247.

Mikołaj Chmialnicki.  Białoruteniczny potencjał publicystyki Józefa Ignacego Kraszewskiego  / М.Chmialnicki // Przełomy Pogranicza. Studia Literackie XIII. – Białystok: Wydawnictwo Prymat, 2014.  – С. 281 – 291.

Хмяльніцкі, М. М. Беларускія рэаліі ў нарысах-рэпартажах М.Ваньковіча  / М. М. Хмяльніцкі // Studia Białorutenistyczne. – 2015. –N9.  – S. 177 – 189.

Хмельницкий, Н. Филологическое образование в парадигме культурной дипломатии Китая и Беларуси  / Н.Н. Хмельницкий // Один пояс – один путь. Материалы научной конференции (Далянь, 21-23 октября 2015 года).. – Далянь: ДУТ, 2015.  – С. 141 – 144.

Хмяльніцкі, М. М. “Фірменна” і “пастаянна”  / М. М. Хмяльніцкі // Маладосць. – 2015. –№12.  – С. 89 – 90.

Хмяльніцкі, М. (у сааўтарстве). Параўнальнае літаратуразнаўства як навуковая дысцыпліна: гісторыя і тэорыя пытання  / М.Хмяльніцкі і інш.// Гісторыя славянскіх літаратур і праблемы іх параўнальнага вывучэння: тэорыя і практыка. – Мінск: БДУ, 2015.  – С. 7– 30.

Хмяльніцкі, М. (у сааўтарстве). З гісторыі распрацоўкі славяназнаўства і параўнальнага літаратуразнаўства ў Расіі  / М.Хмяльніцкі і інш.// Гісторыя славянскіх літаратур і праблемы іх параўнальнага вывучэння: тэорыя і практыка. – Мінск: БДУ, 2015.  – С. 30 – 38.

Хмяльніцкі, М. Сацыякультурны феномен беларуска-польска-ўкраінскага літаратурнага сумежжа / М. Хмяльніцкі // Волинь-Житомирщина. – Житомир, 2015. – Выпуск 27. – С.  391-398.

Хмяльніцкі, М. Беларускі дыскурс у польскай літаратуры 20-30-х гг. ХХ ст.: сучасная рэцэпцыя праблемы / М. Хмяльніцкі // Украінська полоністика. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2015. – Выпуск 11. – С.  44-53.

Хмяльніцкі, М. Беларускі дыскурс у польскай літаратуры ХХ ст. / М. Хмяльніцкі. – Мінск: БДУ, 2016. – 198с.

.Хмяльніцкі, М.М. Кніга “Сцены свету” З.Налкоўскай: гісторыя факта і драма душы / М.М.Хмяльніцкі / Весн. Беларус. дзярж. ун-та. Сер. 4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. –  2016. – №3. – С. 9-16.

Хмяльніцкі, М.М. Эпісталярый Элізы Ажэшка (лісты да Мар’яна і Казіміра Здзяхоўскіх) / М.М.Хмяльніцкі / Весн. Гродз. дзярж. ун-та. імя Янкі Купалы. Сер. 3, Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія. –  2017. – Том 7. – №2. – С. 22-27.

Хмяльніцкі, М.М. ХVI Міжнародны з'езд славістаў (Бялград, 20-27 жніўня 2018г.) / М.М.Хмяльніцкі / Часопіс Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Філалогія. –  2018. – №3. – С. 137-142.(у суаўтарстве).

Хмяльніцкі, М. Кітайская літаратура ў Беларусі: маналог ці дыялог? / М.Хмяльніцкі // Традиционная духовная культура восточнославянских и китайского народов. Сборник научных статей. – Гомель: ГГУ им. Ф.Скорины, 2017. –С.201-204.

Chmialnicki, M. Polska powieść XIX wieku na Białorusi / Рэжым доступа:http://nplp.pl/przestrzenie-henryka-sienkiewicza/sienkiewicz-miedzynarodowy/ Дата доступа: 24.03.2017.

Хмельницкий, Н. Феномен паломничества: от жизни к искусству слова / Н.Хмельницкий // Дорога к святыням: паломничество и его отражение в литературе восточных славян XII-XVIII вв.. – Минск: РИВШ, 2017. –С.3-10.

Хмяльніцкі, М. Аповесць Мельхіёра Ваньковіча “Шчанячыя гады” праз прызму імагалогіі  / М.Хмяльніцкі // Bibliotekarz Podlaski. – Białystok: Książnica Podlaska, 2017.  – С. 87 – 107.

Хмельницкий, Н. Филологическое образование в парадигме культурной дипломатии Китая и Беларуси / Н.Хмельницкий // Белорусско-китайский культурный и образовательный диалог: история и современное состояние. Сб. научных статей. Ред.коллегия: Ван Дацзюн, Хмельницкий Н.Н. и др. – Минск: РИВШ, 2017. – С.4–7.

Хмельницкий Н.Н. Образовательный стандарт Республики Беларусь. Высшее образование. Первая ступень. Специальность 1-21 80 07 Восточная филология / И. С. Ровдо [и др.] Минск: Министерство образования Республики Беларусь, 2018. – 15 с.

Хмяльніцкі М. Кампаратывіст па духу і крыві / М.Хмяльніцкі/ Актуальныя праблемы літаратуразнаўства і фалькларыстыкі: зб.арт / пад агул.рэд. Т.І.Шамякінай; склад. В.В.Прыемка. – Мінск: БДУ, 2018. –С.40-45.

Хмельницкий, Н.Н. Организация образовательного и научно-методического процесса на кафедре китайской филологии Белорусского государственного университета / Н.Н.Хмельницкий // Состояние и перспективы преподавания китайского языка в Беларуси. Материалы ІІІ Республиканской научно-практической конференции преподавателей и учителей китайского языка/под ред. Ю.В.Молотковой, А.М.Букатой. – Минск: РИВШ, 2018. –С.9-14.

Хмяльніцкі, М. Беларусы і палякі: узаемаўспрыманне ў нацыянальных літаратурах (1920-1930-я гг.) / М.Хмяльніцкі/ Мовазнаўства. Літаратуразнаўства. Фалькларыстыка: ХVІ Міжнар. з’езд славістаў (Бялград, 19-27 жніўня 2018 г.): дакл. беларус. дэлегацыі / Нац.акад. навук Беларусі, Беларускі камітэт славістаў. – Мінск: Беларуская навука, 2018. –С.383-399.

Chmialnicki, M. Recepcja twórczości Sergiusza Piaseckiego na Białorusi / M. Chmialnicki // Polonistyka na początku XX wieku. Diagnozy. Koncepcje. Perspektywy. Literatura (i kultura) polska w świecie. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018. – S. 222–232.

Хмельницкий, Н.Н. Система пoдготовки студентов специальности «Китайская филология» в Белорусском государственном университете/ Н.Н. Хмельницкий, П.И. Навойчик // Изучение китайского языка и культуры как фактор устойчивого развития регионов Беларуси: сб. науч. статей / ГрГУ им. Я. Купалы [и др.]; редкол.: Л.М.Середа [и др.]. – Гродно: ГрГУ им.Я. Купалы, 2018. – С.20–22.

Хмяльніцкі, М. “Начныя багі” Сяргея Пясецкага / М.Хмяльніцкі// С.Пясецкі. Багам ночы роўныя. – Мінск: Регистр, 2019. – С.5–6.

Хмяльніцкі, М. Беларуская праблематыка ў польскай паэзіі 1920-30-х гг. / М.Хмяльніцкі // Studia Polonica: да юбілею прафесара Святланы Піліпаўны Мусіенка: зборнік артыкулаў / пад навук.рэд. А.У.Бразгунова, М.М. Хмяльніцкага. – Мінск: Кнігазбор, 2019. – C.313–319

Хмяльніцкі, М. Палессе і палешукі ў творах Марыі Радзевіч (1920–30-я гг.) / М. Хмяльніцкі // Хоревские чтения. Выпуск III : сб. науч. ст. / под ред. С. Ф. Мусиенко. – Гродно : ЮрСаПринт, 2019. – C. 54–65.

Хмяльніцкі, М.М. Беларуска-польскае памежжа ў творах Марыі Радзевіч 1920-30-х гг.: спецыфіка мастацкага адлюстравання / М.М.Хмяльніцкі / Часопіс Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Філалогія. –  2019. – №3. – С. 5-15.

Chmialnicki, M. "Gloria victis" Элізы Ажэшка: канцэпцыя асобы паўстанца і прыроды/ М.Chmialnicki // Eliza Orzeszkowa. Pamięć kultury: studia i głosy / red.J.Ławski, S.Musijenko. – Białystok; Grodno: Temida 2, 2019.-S.217-229.

Хмяльніцкі, М. Творчасць К. Здзяхоўскага ў святле традыцый А. Міцкевіча і Э. Ажэшка / М. Хмяльніцкі // Творчество Адама Мицкевича в имагологическом восприятии в науке ХХІ столетия : сб. науч. ст. / под ред. С. Ф. Мусиенко. – Гродно : ЮрСаПринт, 2020. – C. 95–110.

Хмяльніцкі, М. М. Матыў памяці і тэма Беларусі ў паэзіі Л. Падгорскага-Аколава / Вестн. МГЛУ. Сер. 1, Филология. – 2020. – № 6 (109). – С. 128–134.

Хмяльніцкі, М. М. Пераклад у сістэме польскай літаратуры: асноўныя тэндэнцыі і прадстаўнікі / М.М. Хмяльніцкі // Літаратуразнаўства. Фалькларыстыка. Вучэбны дапаможнік. Рэкамендавана Вучэбна-метадычным аб’яднаннем па гуманітарнай адукацыі // Пад.рэд. В.П.Рагойшы, І.А.Чароты. – Мн.: БДУ, 2020. – С.166–177.

Хмяльніцкі, М. М. Паэтычны свет Віславы Шымборскай / М.М. Хмяльніцкі // Літаратуразнаўства. Фалькларыстыка. Вучэбны дапаможнік. Рэкамендавана Вучэбна-метадычным аб’яднаннем па гуманітарнай адукацыі // Пад.рэд. В.П.Рагойшы, І.А.Чароты. – Мн.: БДУ, 2020. – С.67–74.

Chmialnicki, М. The Reception of Polish Nineteenth-Century Novel in Belarus / M. Chmialnicki // Another Canon: The Polish Nineteenth-Century Novel in World Context / eds.: G. Borkowska, L. Wiśniewska. – Berlin ; Wien ; Munchen ; Zürich ; London: Lit Verlag, 2020. – P. 263–281.

Khmialnitski Mikalai. Dialogue of cultures in the creative work by Czeslaw Milosz / Mikalai Khmialnitski // Bibliotekarz Podlaski. – Białystok : Książnica Podlaska. – 2020. – № 2 (XLVII). – P. 327–343.

Хмяльніцкі, М. М. Польская літаратура 1918–1939 гг. у сацыякультурнай прасторы Беларусі / М. М. Хмяльніцкі // Мова – Літаратура – Культура: матэрыялы IX Міжнар. навук. канф. памяці праф. Арнольда Яфімавіча Міхневіча, Мінск, 15–16 кастр. 2020 г. / рэдкал.: А. А. Радзевіч (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2020. – С. 238–249.

Хмяльніцкі, М. М. Беларусь як locus amoenus у паэзіі Казімеры Ілаковіч / М. М. Хмяльніцкі // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай : ХІІІ Міжнар. навук. канф., прысвеч. 100-годдзю БДУ і 90-годдзю з дня нар. члена-карэспандэнта НАН Беларусі, праф. А. А. Лойкі, Мінск, 28–29 кастр. 2021 г. : зб. навук. арт. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал. С. А. Важнік (старшыня), А. І. Бельскі (уклад.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2021. – С. 238–249.

Хмяльніцкі, М. М. Дыялог культур і традыцый: беларускі дыскурс у польскай літаратуры 1918–1939 гг. / М. М. Хмяльніцкі. – Мінск : БДУ, 2021. – 208 с.

Хмяльніцкі, М. М. Беларускі дыскурс у творчасці Юзафа Чаховіча / М. М. Хмяльніцкі // Часоп. Беларус. дзярж. ун-та. Філалогія. – 2021. – № 1. – С. 5–13.

Хмяльніцкі, М. М. Беларусь як малая гістарычная радзіма ў творчасці польскіх паэтаў 1918–1939 гг. (на прыкладзе паэзіі К. Вяжынскага і С. Балінскага) / М. М. Хмяльніцкі // Весці Нац. акад. навук Беларусі. Сер. гуманітар. навук. – 2021. – Т. 66, № 2. – С. 209–216.

Хмяльніцкі, М. М. Мастацкая рэканструкцыя гісторыі роду ў аповесці М. Кунцэвіч “Ляснік” / М. М. Хмяльніцкі // Вестн. МГЛУ. Сер. 1, Филология. – 2021. – № 2 (111). – С. 185–191.

Хмяльніцкі, М. М. Беларусь у навуковым і праблемна-тэматычным асэнсаванні Мар’яна Здзяхоўскага / М. М. Хмяльніцкі // Полымя. – 2021. – № 6. – С. 104–112.

Хмяльніцкі, М. Адам Міцкевіч у творчым успрыманні польскіх паэтаў міжваеннага дваццацігоддзя (1918–1939) / М. Хмяльніцкі // Роднае слова. – 2021. – № 7. – С. 29–33.

Хмяльніцкі, М. М. Беларуская праблематыка ў польскай літаратуры 1918–1939 гг.: стратэгіі ўвасаблення / М. М. Хмяльніцкі // Часоп. Беларус. дзярж. ун-та. Філалогія. – 2021. – № 2. – С. 28–38.

Хмельницкий, Н. Н.  Китаистика на филологическом факультете БГУ: история, современное состояние и перспективы / В. В. Жуковец, Н. Н. Хмельницкий // Часоп. Беларус. дзярж. ун-та. Філалогія. –  2021. – № 2. – С. 13–19.

Хмяльніцкі М. М. Беларускія матывы і вобразы ў паэзіі літаратурнага аб’яднання “Жагары” / М. Хмяльніцкі // Роднае слова. – 2021. – № 9. – С. 51–56.

Khmialnitski Mikalai. The phenomenon of Belarusian-Polish literary borderland / Mikalai Khmialnitski // Slavia Centralis. – 2021. – № 1. – P. 283–288.

Хмяльніцкі, М. М. Матыў мяжы ў празаічных творах Сяргея Пясецкага і Петруся Броўкі: кампаратыўны аспект / М. М. Хмяльніцкі // Беларуская мова, літаратура, культура і свет: праблемы рэпрэзентацыі : зб. навук. артыкулаў па выніках III Міжнар. навук. канф., Мінск, 19 лістап. 2020 г. – Мінск : МДЛУ, 2021. – С. 204–209.

Хмяльніцкі, М. М. Пераклад – справа адказная і творчая  / М. М. Хмяльніцкі // Літаратура і Мастацтва. – 2021. – № 16. – 23 красавіка. – С. 10.

Image

Ресурсы

Image
Image
jualtoto situs bandar toto togel online macau terpercaya jualtoto situs slot 4d dan bandar togel hadiah 4d 10 juta toto togel situs bandar togel online hadiah 4d 10 juta 2023 JUALTOTO: Situs Bandar Toto Togel Online Hadiah 4D 10 Juta JUALTOTO > Daftar Situs Bandar Toto Togel 4D Hadiah 10 Juta JUALTOTO > Situs Bandar Toto Togel Online Terbesar Terpercaya Situs Bandar Toto Togel Macau 4D Online Terpercaya Resmi 2023