Сервисы

Латушко Анна Петровна
Телефон
+375 17 305-36-66
Адрес ул. К. Маркса, 31,
Адрес 220030
Должность:
кандидат филологических наук, старший преподаватель

Высшее учебное заведение, которое закончила, специальность: Белорусский государственный университет, филологический факультет, "Славянская (славянская и белорусская филология)». 


Отрасли языкознания, в которых работает и может выступать в качестве эксперта, оппонента: славистика, теория коммуникации, украинистика.


Название кандидатской диссертации, год защиты, научный руководитель:  «Сінтаксічна нячленныя выказванні са значэннем згоды і нязгоды ў славянскіх мовах», 2020, научный руководитель - доктор филологических наук, профессор Б.Ю. Норман.


Количество научных публикаций: более 20.


Профиль в Академии Google

Беларусь
Скачать информацию: vCard

Основные научные и научно-методические публикации:

Латушка, Г. П. Як сказаць не па-беларуску і па-чэшску: камунікемы адмоўя / Г. П. Латушка // Мова і літаратура : Матэрыялы 70-ай навук. канф. студэнтаў і аспірантаў філалагічнага факультэта БДУ / РІВШ ; пад рэд. К. А. Тананушка. – Мінск, 2013. – С. 44–47.

Латушка, Г. П. Як сказаць не па-беларуску і ўкраінску: камунікемы адмоўя / Г. П. Латушка // Мова і літаратура ў ХХІ стагоддзі: актуальныя аспекты даследавання : матэрыялы ІІ Рэспубліканскай навук.-практыч. канф. маладых вучоных, Мінск, 22 сакавіка 2013 г. / Беларус. дзярж. ун-т ; адк. рэд.: П. І. Навойчык. – Мінск, 2013. – С. 144–150.

Латушка, Г. П. Як сказаць так па-беларуску: камунікемы згоды / Г. П. Латушка // Актуальныя праблемы мовазнаўства і лінгвадыдактыкі : зб. матэрыялаў навук. канф. да 75-годдзя з дня нараджэння праф. Г. М. Малажай, Брэст, 15 сакавіка 2013 / Брэсц. дзярж. ун-т імя А. С. Пушкіна ; рэдкал.: М. І. Новік [і інш.]. – Брэст, 2013. – С. 139–141.

Латушка, Г. П. Выпадкі ўжывання камунікем з лексемамі Бог і чорт на беларускім, украінскім, чэшскім матэрыяле / Г. П. Латушка // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы. Вып. 13 / РІВШ ; пад рэд. А. Я. Міхневіча. – Мінск, 2014. – С. 23–30.

Латушка, Г. П. Паняцце сінтаксічна нячленнага выказвання (СНВ) / Г. П. Латушка // Мова і літаратура ў ХХІ стагоддзі: актуальныя аспекты даследавання : матэрыялы ІІІ Рэспублік. навук.-практыч. канф. маладых навукоўцаў, Мінск, 27 сак. 2015 г. / Беларус. дзярж. ун-т ; адк. рэд.: П. І. Навойчык. – Мінск, 2015. – С. 146–150.

Латушка, Г. П. Дадатковыя значэнні сінтаксічна нячленных выказванняў у драматургічных тэкстах / Г. П. Латушка // Беларуская лінгвістыка. – 2017. – Вып. 79. – С. 125–134.

Латушка, Г. П. Нязгода ў кантэксце эфектыўнай камунікацыі (на матэрыяле беларускіх драматургічных твораў) / Г. П. Латушка // Часопіс Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Філалогія. – 2017. – № 3. – С. 73–78.

Латушка, Г. П. Сінтаксічна нячленныя выказванні з энантыясемічным значэннем / Г. П. Латушка // Эксплицитное и имплицитное в языке и речи : тез. докл. Междунар. науч. конф., Минск, 10–11 мая 2017 г. / Минск. гос. лингв. ун-т ; редкол.: Л. М. Лещёва (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2017. – С. 191–193.

Латушка, Г. П. Віды сінтаксічна нячленных выказванняў згоды ў славянскіх мовах / Г. П. Латушка // Славянский мир и национальная речевая культура в современной коммуникации : сб. науч. тр. / ГрГУ им. Я. Купалы ; редкол.: М. И. Конюшкевич (гл. ред.) [и др.]. – Гродно, 2018. – С. 178–182.

Латушка, Г. П. Камунікатыўныя функцыі сінтаксічна нячленнага выказвання Добра (на матэрыяле славянскіх моў) / Г. П. Латушка // Часопіс Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Філалогія. – 2018. – № 3. – С. 100–109.

Латушка, Г. П. Нацыянальная спецыфіка сінтаксічна нячленных выказванняў ‘згоды’ і ‘нязгоды’ (на матэрыяле беларускай, украінскай і чэшскай моў) / Г. П. Латушка // Языковая личность и эффективная коммуникация в современном поликультурном мире : сб. ст. по итогам III Междунар. науч.-практич. конф., Минск, 26–27 окт. 2018 г. : в 2 ч. / Беларус. гос. ун‑т ; редкол.: О. И. Уланович (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2018. – Ч. 2. – С. 102–108.

Латушка, Г. П. Роля сінтаксічна нячленных выказванняў у характарыстыцы моўнай асобы / Г. П. Латушка // Слово в языке, речи, тексте : сб. науч. тр. Междунар. студен. науч. конф., Брест, 18 мая 2018 г. / Брест. гос. ун-т им. А. С. Пушкина ; редкол.: Т. М. Лянцевич, О. Б. Переход. – Брест, 2018. – С. 135–138.

Латушка, Г. П. Ці сапраўды маўчанне – знак згоды? / Г. П. Латушка // Языковая личность и эффективная коммуникация в современном поликультурном мире : материалы IV Междунар. науч.-практич. конф., Минск, 25–26 окт. 2017 г. / Беларус. гос. ун-т ; редкол.: О. И. Уланович (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2018. – С. 122–126.

Латушка, Г. П. Цяжкасці перакладу СНВ згоды (на матэрыяле славянскіх моў) / Г. П. Латушка // Межкультурная коммуникация: теория и практика обучения языку и переводу : сб. науч. ст. / Минск. гос. лингв. ун-т ; редкол.: М. Г. Богова (отв. ред.), Т. В. Бусел, Н. П. Грицкевич. – Минск, 2018. – С. 162–172.

Латушка, Г. П. Варыянты знакаў прыпынку пры сінтаксічна нячленных выказваннях згоды і нязгоды / Г. П. Латушка // Вариативность в языке и речи : тез. докл. Междунар. науч. конф., Минск : 4–5 апр. 2019 г. / Минск. гос. лингв. ун-т ; редкол.: Л. М. Лещёва (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2019. – С. 138–140.

Латушка, Г. «Емоційно-стилістичні особливості українських нечленованих висловлень згоди та незгоди порівняно з іншими слов’янськими» / Г. Латушка // Лінгвостилістичні студії. – 2019. – Вип. 10. – С. 77–87.

Латушка, Г. П. Запазычаныя сінтаксічна нячленныя выказванні для выражэння згоды і нязгоды (на матэрыяле славянскіх моў) / Г. П. Латушка // Мова і літаратура ў ХХІ стагоддзі: актуальныя аспекты даследавання : матэрыялы V Рэспублік. навук.-практыч. канф. маладых навукоўцаў (Мінск, 22 сак. 2019 г.) / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: В. У. Зуева (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск, 2019. – С. 166–170.

Латушка, Г. П. Сінтаксічна нячленныя выказванні са значэннем згоды і нязгоды ў славянскіх мовах : аўтарэф. дыс. ... канд. філал. навук : 10.02.19 / Г. П. Латушка ; Бел. дзярж. ун-т. – Мінск, 2019. – 24 с.

Латушка, Г. П. Лексемы праўда ды ісціна ў складзе СНВ згоды (на матэрыяле славянскіх моў) / Г. П. Латушка // Соловьёвские чтения – 2018 : сб. науч. ст. / Минск. гос. лингв. ун-т ; редкол.: А. В. Ломовая (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2020. – С. 66–72.

Латушка, Г. П. Перарыванне камунікацыі як спосаб выражэння нязгоды (на матэрыяле славянскіх моў) / Г. П. Латушка // Соловьёвские чтения – 2020 : сб. науч. ст. / Минск. гос. лингв. ун-т ; редкол.: А. В. Ломовая (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2020. – С. 76–83.

Латушка, Г. П. Сінтаксічна нячленныя выказванні са значэннем згоды і нязгоды ў славянскіх мовах : дыс. … канд. філал. навук : 10.02.19 : у 2 т. / Г. П. Латушка. – Мінск, 2020. – 420 с. 

Image

Ресурсы

Image
Image