Сэрвісы

Латушка Ганна Пятроўна
Телефон
+375 17 305-36-66
Адрес вул. К. Маркса, 31, 52,
Адрес 220030
Должность:
кандыдат філалагічных навук, старшы выкладчык

Вышэйшая навучальная ўстанова, якую скончыла, спецыяльнасць: Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, філалагічны факультэт, «Славянская  (беларуская і ўкраінская) філалогія».


Галіны філалогіі, у якіх працуе і можа выступаць у якасці эксперта: славістыка, тэорыя камунікацыі, украіністыка.


Назва кандыдацкай дысертацыі, год абароны, навуковы кіраўнік: «Сінтаксічна нячленныя выказванні са значэннем згоды і нязгоды ў славянскіх мовах», 2020 г., д.ф.н., прафесар Б.Ю. Норман.


Колькасць навуковых публікацый: больш за 20.


Профіль у Акадэміі Google

Беларусь
Скачать информацию: vCard

Асноўныя навуковыя і навукова-метадычныя публікацыі:

Латушка, Г. П. Як сказаць не па-беларуску і па-чэшску: камунікемы адмоўя / Г. П. Латушка // Мова і літаратура : Матэрыялы 70-ай навук. канф. студэнтаў і аспірантаў філалагічнага факультэта БДУ / РІВШ ; пад рэд. К. А. Тананушка. – Мінск, 2013. – С. 44–47.

Латушка, Г. П. Як сказаць не па-беларуску і ўкраінску: камунікемы адмоўя / Г. П. Латушка // Мова і літаратура ў ХХІ стагоддзі: актуальныя аспекты даследавання : матэрыялы ІІ Рэспубліканскай навук.-практыч. канф. маладых вучоных, Мінск, 22 сакавіка 2013 г. / Беларус. дзярж. ун-т ; адк. рэд.: П. І. Навойчык. – Мінск, 2013. – С. 144–150.

Латушка, Г. П. Як сказаць так па-беларуску: камунікемы згоды / Г. П. Латушка // Актуальныя праблемы мовазнаўства і лінгвадыдактыкі : зб. матэрыялаў навук. канф. да 75-годдзя з дня нараджэння праф. Г. М. Малажай, Брэст, 15 сакавіка 2013 / Брэсц. дзярж. ун-т імя А. С. Пушкіна ; рэдкал.: М. І. Новік [і інш.]. – Брэст, 2013. – С. 139–141.

Латушка, Г. П. Выпадкі ўжывання камунікем з лексемамі Бог і чорт на беларускім, украінскім, чэшскім матэрыяле / Г. П. Латушка // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы. Вып. 13 / РІВШ ; пад рэд. А. Я. Міхневіча. – Мінск, 2014. – С. 23–30.

Латушка, Г. П. Паняцце сінтаксічна нячленнага выказвання (СНВ) / Г. П. Латушка // Мова і літаратура ў ХХІ стагоддзі: актуальныя аспекты даследавання : матэрыялы ІІІ Рэспублік. навук.-практыч. канф. маладых навукоўцаў, Мінск, 27 сак. 2015 г. / Беларус. дзярж. ун-т ; адк. рэд.: П. І. Навойчык. – Мінск, 2015. – С. 146–150.

Латушка, Г. П. Дадатковыя значэнні сінтаксічна нячленных выказванняў у драматургічных тэкстах / Г. П. Латушка // Беларуская лінгвістыка. – 2017. – Вып. 79. – С. 125–134.

Латушка, Г. П. Нязгода ў кантэксце эфектыўнай камунікацыі (на матэрыяле беларускіх драматургічных твораў) / Г. П. Латушка // Часопіс Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Філалогія. – 2017. – № 3. – С. 73–78.

Латушка, Г. П. Сінтаксічна нячленныя выказванні з энантыясемічным значэннем / Г. П. Латушка // Эксплицитное и имплицитное в языке и речи : тез. докл. Междунар. науч. конф., Минск, 10–11 мая 2017 г. / Минск. гос. лингв. ун-т ; редкол.: Л. М. Лещёва (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2017. – С. 191–193.

Латушка, Г. П. Віды сінтаксічна нячленных выказванняў згоды ў славянскіх мовах / Г. П. Латушка // Славянский мир и национальная речевая культура в современной коммуникации : сб. науч. тр. / ГрГУ им. Я. Купалы ; редкол.: М. И. Конюшкевич (гл. ред.) [и др.]. – Гродно, 2018. – С. 178–182.

Латушка, Г. П. Камунікатыўныя функцыі сінтаксічна нячленнага выказвання Добра (на матэрыяле славянскіх моў) / Г. П. Латушка // Часопіс Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Філалогія. – 2018. – № 3. – С. 100–109.

Латушка, Г. П. Нацыянальная спецыфіка сінтаксічна нячленных выказванняў ‘згоды’ і ‘нязгоды’ (на матэрыяле беларускай, украінскай і чэшскай моў) / Г. П. Латушка // Языковая личность и эффективная коммуникация в современном поликультурном мире : сб. ст. по итогам III Междунар. науч.-практич. конф., Минск, 26–27 окт. 2018 г. : в 2 ч. / Беларус. гос. ун‑т ; редкол.: О. И. Уланович (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2018. – Ч. 2. – С. 102–108.

Латушка, Г. П. Роля сінтаксічна нячленных выказванняў у характарыстыцы моўнай асобы / Г. П. Латушка // Слово в языке, речи, тексте : сб. науч. тр. Междунар. студен. науч. конф., Брест, 18 мая 2018 г. / Брест. гос. ун-т им. А. С. Пушкина ; редкол.: Т. М. Лянцевич, О. Б. Переход. – Брест, 2018. – С. 135–138.

Латушка, Г. П. Ці сапраўды маўчанне – знак згоды? / Г. П. Латушка // Языковая личность и эффективная коммуникация в современном поликультурном мире : материалы IV Междунар. науч.-практич. конф., Минск, 25–26 окт. 2017 г. / Беларус. гос. ун-т ; редкол.: О. И. Уланович (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2018. – С. 122–126.

Латушка, Г. П. Цяжкасці перакладу СНВ згоды (на матэрыяле славянскіх моў) / Г. П. Латушка // Межкультурная коммуникация: теория и практика обучения языку и переводу : сб. науч. ст. / Минск. гос. лингв. ун-т ; редкол.: М. Г. Богова (отв. ред.), Т. В. Бусел, Н. П. Грицкевич. – Минск, 2018. – С. 162–172.

Латушка, Г. П. Варыянты знакаў прыпынку пры сінтаксічна нячленных выказваннях згоды і нязгоды / Г. П. Латушка // Вариативность в языке и речи : тез. докл. Междунар. науч. конф., Минск : 4–5 апр. 2019 г. / Минск. гос. лингв. ун-т ; редкол.: Л. М. Лещёва (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2019. – С. 138–140.

Латушка, Г. «Емоційно-стилістичні особливості українських нечленованих висловлень згоди та незгоди порівняно з іншими слов’янськими» / Г. Латушка // Лінгвостилістичні студії. – 2019. – Вип. 10. – С. 77–87.

Латушка, Г. П. Запазычаныя сінтаксічна нячленныя выказванні для выражэння згоды і нязгоды (на матэрыяле славянскіх моў) / Г. П. Латушка // Мова і літаратура ў ХХІ стагоддзі: актуальныя аспекты даследавання : матэрыялы V Рэспублік. навук.-практыч. канф. маладых навукоўцаў (Мінск, 22 сак. 2019 г.) / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: В. У. Зуева (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск, 2019. – С. 166–170.

Латушка, Г. П. Сінтаксічна нячленныя выказванні са значэннем згоды і нязгоды ў славянскіх мовах : аўтарэф. дыс. ... канд. філал. навук : 10.02.19 / Г. П. Латушка ; Бел. дзярж. ун-т. – Мінск, 2019. – 24 с.

Латушка, Г. П. Лексемы праўда ды ісціна ў складзе СНВ згоды (на матэрыяле славянскіх моў) / Г. П. Латушка // Соловьёвские чтения – 2018 : сб. науч. ст. / Минск. гос. лингв. ун-т ; редкол.: А. В. Ломовая (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2020. – С. 66–72.

Латушка, Г. П. Перарыванне камунікацыі як спосаб выражэння нязгоды (на матэрыяле славянскіх моў) / Г. П. Латушка // Соловьёвские чтения – 2020 : сб. науч. ст. / Минск. гос. лингв. ун-т ; редкол.: А. В. Ломовая (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2020. – С. 76–83.

Латушка, Г. П. Сінтаксічна нячленныя выказванні са значэннем згоды і нязгоды ў славянскіх мовах : дыс. … канд. філал. навук : 10.02.19 : у 2 т. / Г. П. Латушка. – Мінск, 2020. – 420 с. 

Image

Рэсурсы

Image
Image
jualtoto situs bandar toto togel online macau terpercaya jualtoto situs slot 4d dan bandar togel hadiah 4d 10 juta toto togel situs bandar togel online hadiah 4d 10 juta 2023 JUALTOTO: Situs Bandar Toto Togel Online Hadiah 4D 10 Juta JUALTOTO > Daftar Situs Bandar Toto Togel 4D Hadiah 10 Juta JUALTOTO > Situs Bandar Toto Togel Online Terbesar Terpercaya Situs Bandar Toto Togel Macau 4D Online Terpercaya Resmi 2023