Сервисы

Рааго Павел Александрович
Телефон
+375 17 305-36-66
Адрес г. Минск, ул. К. Маркса, 31, ауд.51,
Адрес 220030
Должность:
старший преподаватель

Высшее учебное заведение, которое окончил, специальность:Белорусский государственный университет, филологический факультет, специальность «Белорусский язык и литература» (2008).

Области языкознания, в которых работает и может выступать в качестве эксперта, оппонента: лексическая семантика, семантический синтаксис, славакистика.

Количество научных публикаций: более 30.

Профиль в Академии Google

Основные научные и научно-методические публикации:

Дзеясловы з прадметнай семай ‘расліна’ ў беларускай і славацкай мовах // Актуальныя праблемы паланістыкі 2006. – Мінск : Права і эканоміка, 2006. – С. 179–186;

Змест паняццяў “дзеясловы з прадметнай спецыялізаванай семай ‘расліна’” і “дзеясловы з прадметнай спецыялізаванай семай ‘жывёла’” // Socio-cultural reality and nature: Collection of scientific works with international participation (the third year). – Prešov: Faculty of manufacturing technologies of the Technical university of Košice with the seat in Prešov. Department of humanities, 2008. – С. 239–246;

Асноўныя прынцыпы комплекснай класіфікацыі дзеясловаў з прадметнымі семамі ‘расліна’ і ‘жывёла’ // Socio-cultural reality and nature: Collection of scientific works with international participation (the third year). – Prešo: Faculty of manufacturing technologies of the Technical university of Košice with the seat in Prešov. Department of humanities, 2008. – С. 247–253;

Кароткая граматыка славацкай мовы. – Мінск : Радыёла-плюс, 2010. – 146 с.;

Дзеясловы з прадметнай семай ‘жывёла’ ў беларускай мове // Беларуская лінгвістыка. – 2010. – № 65. – С. 95–103;

Адлюстраванне расліннага свету ў семантыцы беларускіх дзеясловаў // Гендер и проблемы коммуникативного поведения : Сб. матер. 4-й междунар. науч. конф. (Полоцк, 28–29 октября 2010 г.). – Новополоцк : ПГУ, 2010. – С. 134–139;

Дзеясловы з прадметнай семай ‘расліна’ ў беларускай мове // Веснік БДУ. Сер. 4. – 2010. –  № 2. – С. 33–36;

Супастаўляльны аналіз беларускіх і славацкіх дзеясловаў з прадметнай семай ‘жывёла’ (лексіка-семантычны і сінтагматычны аспекты) // Мова – Літаратура – Культура : Матэр. 6-й Міжнар. навук. канф. (Мінск, 28–29 кастрычніка 2010 г.) : У 2-х ч. Ч. І. – Мінск : Выд. цэнтр БДУ, 2011. – С. 252–257;

Дзеясловы з прадметнымі семамі // Роднае слова. – 2011. – № 6. – С. 47–49;

Беларуска-славацкі размоўнік-даведнік. – Мінск : Радыёла-плюс, 2011. – 216 с. (У суаўт.);

Адлюстраванне жывёльнага свету ў семантыцы беларускіх дзеясловаў // Лингвокультурологическое образование в системе вузовской подготовки специалистов: Сб. матер. междунар. науч.-практ. конф. (Брест, 19–20 ноября 2010 г.). – Брест : БрГУ им. А. С. Пушкина, 2011. – С. 87– 91;

Да пытання семантычнага ўзгаднення суб’ектаў і дзеяслоўных прэдыкатаў // Беларуская лінгвістыка – Вып. 68. – Мінск : Беларуская навука, 2012. – С. 98–108;

Бестыяльныя дзеясловы гучання ў беларускай і славацкай мовах: семантыка-сінтаксічныя асаблівасці // Беларуская лінгвістыка. – Вып. 70. – Мінск : Беларуская навука, 2013. – С. 133–140;

Афіксацыя ў сістэме беларускіх і славацкіх бестыяльных дзеясловаў гучання і яе ўплыў на дзеяслоўную дыстрыбуцыю // Словаўтварэнне і іншыя ўзроўні беларускай літаратурнай мовы : Матэр. міжнар. навук. канф. (Мінск, 24–25 лістапада 2014 г.). – Мінск, 2014. – С. 176–179.

Рааго, П.А. Адлюстраванне расліннага і жывёльнага светаў у семантыцы дзеясловаў: агульнае і адрознае (на матэрыяле беларускай і славацкай моў) / П.А. Рааго // Научные чтения, посвящённые Виктору Владимировичу Мартынову (к 90-летию со дня рождения): сб. науч. трудов. Вып. II. – Минск: РИВШ, 2015. – С. 141 – 147.

Рааго, П.А. Адлюстраванне працэсу размнажэння жывёл у семантыцы беларускіх і славацкіх дзеясловаў. / П.А. Рааго // Беларускае слова: тэорыя і практыка: зб. арт. па матэрыялах навук. чытанняў, прысвеч. 75-годдзю з дня нараджэння прафесара Б.А. Плотнікава, г. Мінск, 15 снежня 2015 г. – Мінск: РІВШ, 2016. – С. 75 – 80.

Рааго, П.А. Семантычная класіфікацыя бестыяльных прэдыкатаў. / П.А. Рааго // Мова – Літаратура – Культура: матэрыялы VIII Міжнароднай навуковай канферэнцыі, Мінск, 15-16 верасня 2016 г. У 2 ч. Ч. 1. – Мінск: РІВШ, 2016. – С. 100 – 103.

Рааго, П.А. Людавіт Штур: мовазнаўчыя працы / П.А. Рааго // Журнал Белорусского государственного университета. Филология. – Мінск, 2017. – №2. – С. 116 – 119.

Рааго, П.А. Жывёльны свет і яго рэцэпцыя ў сістэме беларускай і славацкай дзеяслоўнай лексікі / П.А. Рааго // Мовазнаўства. Літаратуразнаўства. Фалькларыстыка: XVI Міжнародны з’езд славістаў (Бялград, 19 – 27 жніўня 2018 г.): дакл. беларус. дэлегацыі / Нац. акад. навук Беларусі, Беларускі камітэт славістаў. – Мінск: Беларуская навука, 2018. – С. 148-161.

Рааго, П.А. Адлюстраванне расліннага свету ў сістэме беларускай і славацкай дзеяслоўнай лексікі / П.А. Рааго // Журнал Белорусского государственного университета. Филология. – Мінск, 2019. – №2. – С. 57 – 69.

Image

Ресурсы

Image
Image
Наш сайт использует файлы cookie

Наш сайт использует файлы cookie для сбора статистики. Нажав «Принять», вы даете согласие на обработку файлов cookie в соответствии с Политикой обработки файлов cookie.