Сэрвісы

Рааго Павел Аляксандравіч
Телефон
+375 17 305-36-66
Адрес г. Мінск, вул. К. Маркса, 31, аўд.51,
Адрес 220030
Должность:
старшы выкладчык

Вышэйшая навучальная установа, якую закончыў, спецыяльнасць: Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, філалагічны факультэт, спецыяльнасць “Беларуская мова і літаратура”.


Галіны мовазнаўства, у якіх працуе і можа выступаць у якасці эксперта, апанента: лексічная семантыка, семантычны сінтаксіс, словакістыка.


Колькасць навуковых публікацый: звыш 30.


Профіль у Акадэміі Google

Асноўныя навуковыя і навукова-метадычныя публікацыі:

Дзеясловы з прадметнай семай ‘расліна’ ў беларускай і славацкай мовах // Актуальныя праблемы паланістыкі 2006. – Мінск : Права і эканоміка, 2006. – С. 179–186;

Змест паняццяў “дзеясловы з прадметнай спецыялізаванай семай ‘расліна’” і “дзеясловы з прадметнай спецыялізаванай семай ‘жывёла’” // Socio-cultural reality and nature: Collection of scientific works with international participation (the third year). – Prešov: Faculty of manufacturing technologies of the Technical university of Košice with the seat in Prešov. Department of humanities, 2008. – С. 239–246;

Асноўныя прынцыпы комплекснай класіфікацыі дзеясловаў з прадметнымі семамі ‘расліна’ і ‘жывёла’ // Socio-cultural reality and nature: Collection of scientific works with international participation (the third year). – Prešo: Faculty of manufacturing technologies of the Technical university of Košice with the seat in Prešov. Department of humanities, 2008. – С. 247–253;

Кароткая граматыка славацкай мовы. – Мінск : Радыёла-плюс, 2010. – 146 с.;

Дзеясловы з прадметнай семай ‘жывёла’ ў беларускай мове // Беларуская лінгвістыка. – 2010. – № 65. – С. 95–103;

Адлюстраванне расліннага свету ў семантыцы беларускіх дзеясловаў // Гендер и проблемы коммуникативного поведения : Сб. матер. 4-й междунар. науч. конф. (Полоцк, 28–29 октября 2010 г.). – Новополоцк : ПГУ, 2010. – С. 134–139;

Дзеясловы з прадметнай семай ‘расліна’ ў беларускай мове // Веснік БДУ. Сер. 4. – 2010. –  № 2. – С. 33–36;

Супастаўляльны аналіз беларускіх і славацкіх дзеясловаў з прадметнай семай ‘жывёла’ (лексіка-семантычны і сінтагматычны аспекты) // Мова – Літаратура – Культура : Матэр. 6-й Міжнар. навук. канф. (Мінск, 28–29 кастрычніка 2010 г.) : У 2-х ч. Ч. І. – Мінск : Выд. цэнтр БДУ, 2011. – С. 252–257;

Дзеясловы з прадметнымі семамі // Роднае слова. – 2011. – № 6. – С. 47–49;

Беларуска-славацкі размоўнік-даведнік. – Мінск : Радыёла-плюс, 2011. – 216 с. (У суаўт.);

Адлюстраванне жывёльнага свету ў семантыцы беларускіх дзеясловаў // Лингвокультурологическое образование в системе вузовской подготовки специалистов: Сб. матер. междунар. науч.-практ. конф. (Брест, 19–20 ноября 2010 г.). – Брест : БрГУ им. А. С. Пушкина, 2011. – С. 87– 91;

Да пытання семантычнага ўзгаднення суб’ектаў і дзеяслоўных прэдыкатаў // Беларуская лінгвістыка – Вып. 68. – Мінск : Беларуская навука, 2012. – С. 98–108;

Бестыяльныя дзеясловы гучання ў беларускай і славацкай мовах: семантыка-сінтаксічныя асаблівасці // Беларуская лінгвістыка. – Вып. 70. – Мінск : Беларуская навука, 2013. – С. 133–140;

Афіксацыя ў сістэме беларускіх і славацкіх бестыяльных дзеясловаў гучання і яе ўплыў на дзеяслоўную дыстрыбуцыю // Словаўтварэнне і іншыя ўзроўні беларускай літаратурнай мовы : Матэр. міжнар. навук. канф. (Мінск, 24–25 лістапада 2014 г.). – Мінск, 2014. – С. 176–179.

Рааго, П.А. Адлюстраванне расліннага і жывёльнага светаў у семантыцы дзеясловаў: агульнае і адрознае (на матэрыяле беларускай і славацкай моў) / П.А. Рааго // Научные чтения, посвящённые Виктору Владимировичу Мартынову (к 90-летию со дня рождения): сб. науч. трудов. Вып. II. – Минск: РИВШ, 2015. – С. 141 – 147.

Рааго, П.А. Адлюстраванне працэсу размнажэння жывёл у семантыцы беларускіх і славацкіх дзеясловаў. / П.А. Рааго // Беларускае слова: тэорыя і практыка: зб. арт. па матэрыялах навук. чытанняў, прысвеч. 75-годдзю з дня нараджэння прафесара Б.А. Плотнікава, г. Мінск, 15 снежня 2015 г. – Мінск: РІВШ, 2016. – С. 75 – 80.

Рааго, П.А. Семантычная класіфікацыя бестыяльных прэдыкатаў. / П.А. Рааго // Мова – Літаратура – Культура: матэрыялы VIII Міжнароднай навуковай канферэнцыі, Мінск, 15-16 верасня 2016 г. У 2 ч. Ч. 1. – Мінск: РІВШ, 2016. – С. 100 – 103.

Рааго, П.А. Людавіт Штур: мовазнаўчыя працы / П.А. Рааго // Журнал Белорусского государственного университета. Филология. – Мінск, 2017. – №2. – С. 116 – 119.

Рааго, П.А. Жывёльны свет і яго рэцэпцыя ў сістэме беларускай і славацкай дзеяслоўнай лексікі / П.А. Рааго // Мовазнаўства. Літаратуразнаўства. Фалькларыстыка: XVI Міжнародны з’езд славістаў (Бялград, 19 – 27 жніўня 2018 г.): дакл. беларус. дэлегацыі / Нац. акад. навук Беларусі, Беларускі камітэт славістаў. – Мінск: Беларуская навука, 2018. – С. 148-161.

Рааго, П.А. Адлюстраванне расліннага свету ў сістэме беларускай і славацкай дзеяслоўнай лексікі / П.А. Рааго // Журнал Белорусского государственного университета. Филология. – Мінск, 2019. – №2. – С. 57 – 69.

Image

Рэсурсы

Image
Image
jualtoto situs bandar toto togel online macau terpercaya jualtoto situs slot 4d dan bandar togel hadiah 4d 10 juta toto togel situs bandar togel online hadiah 4d 10 juta 2023 JUALTOTO: Situs Bandar Toto Togel Online Hadiah 4D 10 Juta JUALTOTO > Daftar Situs Bandar Toto Togel 4D Hadiah 10 Juta JUALTOTO > Situs Bandar Toto Togel Online Terbesar Terpercaya Situs Bandar Toto Togel Macau 4D Online Terpercaya Resmi 2023