Сервисы

Морозова Татьяна Анатольевна
Телефон
+375 17 350-21-76
Адрес г. Минск, ул. К. Маркса, 31, ауд.53,
Адрес 220030
Должность:
кандидат филологических наук, доцент, зав. кафедрой

Высшее учебное заведение, которое закончила, специальность: Белорусский государственный университет, филологический факультет, отделение белорусского и русского языка и литературы. Специальность "Филолог. Преподаватель белорусского и русского языков и литератур". (1997)


Области литературоведения, в которых работает и может выступать в качестве эксперта, оппонента: поэтика литературы и фольклора; литературное краеведение и источниковедение; эстетика литературы; социодинамика фольклора; культурология.


Название кандидатской диссертации, год защиты, научный руководитель: "Паэтыка беларускіх абрадавых песень перыядаў каляндарных пераходаў: Семантыка. Вобразны лад. Кампазіцыя", Мн., 2001, научн. рук. - к.ф.н., доцент Р.М.Ковалева.


Количество научных публикаций: около 160.


Основные научные и научно-методические публикации:

Праблема сістэматызацыі тэкстаў беларускага русальнага фальклорна-этнаграфічнага комплексу // Взаимодействие литератур в мировом литературном процессе (проблемы теоретической и исторической поэтики): материалы междунар.науч. конф. / под ред. Т. Е. Автухович; в 2 ч. Ч. 1. - Гродно, ГрГУ, 1998. - С. 257-262.

З гісторыі вывучэння беларускай русальнай абраднасці // Беларускае Асветніцтва: вопыт тысячагоддзя: матэрыялы міжнар. кангрэса, Мінск, 20-21 кастр. 1998 г. / рэдкал.: У. А. Васілевіч [і інш.]; у 2-х кн. Кніга 2. - Мінск, 1998. - С. 56-59.

Ідэнтыфікацыя вобраза русалкі ў паэмах Адама Міцкевіча "Свіцязянка" і "Рыбка" // Роднае слова. - № 12. - 1998. - С. 15-22.

Сродкі стварэння вобразаў-персанажаў Масленкі і Бярозы ў беларускіх абрадавых песнях перыяду каляндарных пераходаў // Современная филология: сегодня и завтра: сб. материалов конф. / под ред. И. О. Гапоненко [и др.] - Минск: БГУ, 1999. - С. 69-73.

Тропіка беларускіх абрадавых песень перыяду каляндарных пераходаў // Terra alba І: Праблемы беларускага літаратуразнаўства (да 85-годдзя з дня нараджэння А. Куляшова); рэдкал.: Я. І. Клімуць (адк. рэд.) [і інш.]. - Мінск: Маладзёжнае навук. таварыства, 2000. - С. 337-344.

Тыпалогія беларускіх абрадавых песень перыяду каляндарных пераходаў // Мова - літаратура - культура: матэрыялы міжнар. навук. канф., прысвеч. 55-годдзю каф. бел. мовы і літ. БДУ; у 2-х ч. Ч. 2. - Мінск: БДУ, 1999. - С. 110-112.

Беларуская русальная абраднасць: праблемы вывучэння // Веснік БДУ. - Сер. 4. Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. - № 1. - 1999. - С. 7-12.

Спецыфіка беларускага абрадава-песеннага фальклору (на матэрыяле твораў перыядаў каляндарных пераходаў [ад зімы да вясны] і [ад вясны да лета]) // Весці БДПУ. - Сер. 1. Педагогіка. Псіхалогія. Філалогія. - № 3. - 1999. - С. 20-24.

Генезіс сістэмы тропікі беларускіх абрадавых песень перыяду каляндарных пераходаў // Веснік БДУ. - Сер. 4. Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. - № 1. - 2000. - С. 13-18.

Абрад і сімвал: да пытання станаўлення тропа // Взаимодействие литератур в мировом литературном процессе (проблемы теоретической и исторической поэтики): материалы междунар. науч. конф.; отв. ред. Т. Е. Автухович; в 2-х ч. Ч. 2. - Гродно, ГрГУ, 2000. - С. 128-135.

Белорусская русалка и родственные ей образы // Восточнославянский фольклор: поиски новых подходов / Т. А. Ивахненко, М. А. Ковалева, Р. М. Ковалева и др.; под ред. Р. М. Ковалевой. - Молодечно, 2000. - С. 58-68.

Эпітэт у сістэме тропікі беларускіх абрадавых песень перыяду каляндарных пераходаў // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай: матэрыялы ІV Міжнар. навук. канф., Мінск, 12-14 кастр. 1999 г.; у 2-х ч. Ч. 1. Тэарэтычныя праблемы літаратуразнаўтва, міфалагічныя матывы і фальклорныя традыцыі ў літаратуры, славянскія літаратуры ад Асветніцтва, беларуская літаратура ў яе ўзаемасувязях з іншымі літаратурамі свету / рэдкал.: С. Я. Ганчарова-Грабоўская [і інш.]. - Мінск: БДУ, 2000. - С. 84-88.

"Пакланіся кусту...": Сродкі стварэння вобразаў-персанажаў у беларускіх абрадавых песнях перыядаў каляндарных пераходаў // Роднае слова. - № 5. - 2001. - С. 35-42.

Ідэнтыфікацыя носьбітаў дзеяння ў песенных тэкстах як вобразаў-"масак": тэарэтычныя аспекты пытання // Пятыя навуковыя чытанні, прысвечаныя Сцяпану Некрашэвічу: матэрыялы навук. канф.; рэдкал.: А. А. Станкевіч (адк. рэд.); у 2 ч. Ч. 2. Фальклор. Мастацкая літаратура. Методыка выкладання літаратуры. - Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2001. - С. 39-42.

Беларуская русалка і роднасныя міфалагічныя персанажы // Свет славянскага фальклору / Р. М. Кавалёва, А. К. Туровіч, Т. А. Івахненка і інш.; пад рэд. Р. М. Кавалёвай. - Мінск: БДУ, 2001. - С. 45-54.

Катэгорыя кампазіцыі ў кантэксце генезісу і эвалюцыі (на матэрыяле абрадавага песеннага фальклору) // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай: матэрыялы V Міжнар. навук. канф., прысвечанай 80-годдзю БДУ, Мінск, 16-17 кастр. 2001 г.; у 3-х ч. Ч. 2. Теоретические проблемы литературоведения. Мировая литература: проблемы взаимодействия и взаимосвязей / рэдкал.: С. Я. Ганчарова-Грабоўская [і інш.]. - Мінск: БДУ, 2001. - С. 39-45.

Славесныя формулы кампазіцыі абрадавых песень перыядаў каляндарных пераходаў: тэарэтычныя аспекты пытання // Філалагічныя навукі: Маладыя вучоныя ў пошуку: матэрыялы навук. канф., прысвечанай 80-годдзю БДУ, 20 крас. 2001 г. / пад рэд. С. А. Важніка. - Мінск: ВТАА «Права і эканоміка», 2001. - С. 229-232.

Генезіс і спецыфіка вобразных сістэм беларускіх абрадавых песень перыядаў каляндарных пераходаў // Мастацкі вобраз: генезіс, эвалюцыя, сучасны стан: матэрыялы Міжнар. навук. канф., 28-30 верасня 2000 г. / пад рэд. М. І. Мішчанчука. - Брэст, БрДзУ імя А. С. Пушкіна, 2001. - С. 83-85.

Славесныя формулы і кампазіцыйныя схемы беларускіх абрадавых песень перыядаў каляндарных пераходаў // Веснік БДУ. - Сер. 4. Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. - № 2. - 2001. С. 6-10.

Кампазіцыйныя формы каляндарна-абрадавых песень у кантэксце гістарычнай паэтыкі // Весці БДПУ. - Сер. 1. Педагогіка. Псіхалогія. Фіалалогія. - № 3. - 2001. - С. 45-48.

Спецыфіка беларускага абрадавага фальклору (на матэрыяле твораў каляндарных пераходаў) // Народная традыцыя і беларуская культура: матэрыялы навук.-практ. канф., Мінск, 6-7 снежня 2000 г. / пад рэд. У. І. Васілевіча. - Мінск: БДПУ імя М. Танка, 2001. - С. 112-116.

Паэтыка беларускіх абрадавых песень перыядаў каляндарных пераходаў: Семантыка. Вобразны лад. Кампазіцыя: аўтарэферат дыс. ... кандыдата філал. навук па спец. 10.01.09 - фалькларыстыка. - Мінск, ІМЭФ НАНБ, 2001. - 20 с.

Паэтыка беларускіх абрадавых песень перыядаў каляндарных пераходаў: Семантыка. Вобразны лад. Кампазіцыя / Т. А. Івахненка. - Минск: РІВШ БДУ, 2002. - 156 с.

Формы кампазіцыі каляндарна-абрадавага песеннага фальклору: да пытання станаўлення катэгорый гістарычнай паэтыкі // Міфалогія - фальклор - літаратура: праблемы паэтыкі: навук. зб. / уклад. Т. І. Шамякіна; пад агул. рэд. В. П. Рагойшы. - Мінск, 2002. - С. 51-62.

Нацыянальна-культурны кампанент ў паэзіі Янкі Купалы 1906-1910 гг. (на матэрыяле вершаў «Дзяўчынка і вянок», «Завітаў Пятрок», «На Купалле») // Мова - літаратура - культура: матэрыялы ІІІ Міжнар. навук. канф., прысвеч. 120-годдзю з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа, Мінск, 27-28 верасня 2002 г.; рэдкал.: З. І. Бадзевіч [і інш.]; у 2 т. Т. 2. - Мінск: БДУ, 2002. - С. 3-5.

Сацыяльныя аспекты беларускіх духоўных вершаў // Язык и социум: материалы V Междунар. науч. конф., 6-7 дек. 2002 г., Минск; в 2-х ч. Ч. 2. / редкол.: Л. Н. Чумак (отв. ред.). - Минск: РИВШ БГУ, 2003. - С. 127-130.

Масленка, Бяроза, Куст, Русалка: узроўні асацыятыўна-семантычных сувязей // Роднае слова. - № 5. - 2002. - С. 45-47.

Дыялог, аповед і мадыфікацыйныя формы кампазіцыі каляндарна-абрадавых песень у кантэксце гістарычнай паэтыкі (на матэрыяле тэкстаў перыядаў каляндарных пераходаў) // Весці БДПУ. - Сер. 1. Педагогіка. Псіхалогія. Філалогія. - № 4. - 2002. - С. 17-19.

Прадмова // На хвалях філалогіі. Даследаванні па тэорыі літаратуры і славянскай фалькларыстыцы: зб. арт. / пад рэд. Р. М. Кавалёвай. - Мінск: Бэстпрынт, 2002. - С. 3-7.

Проектирование тестовых сред для модульного учебно-методического комплекса по курсу "Введение в литературоведение" (на примере модуля "Структура художественного произведения") // Многоступенчатое университетское образование: от эффективного преподавания к эффективному учению: материалы IV Междунар. научн.-практ. конф., Минск, 15-16 мая 2003 г., БГУ, Центр проблем развития образования. - Минск: Пропилеи, 2003. - С. 173-184. (у сааўтарстве з А. М. Балыкінай).

Кампазіцыйны прыёмы каляндарна-абрадавых песенных тэкстаў у святле праблем гістарычнай паэтыкі: тэерэтычны аспект // Міфалогія - фальклор - літаратура: праблемы паэтыкі: зб. навук. арт. / уклад. Т. І. Шамякіна; пад агул. рэд. В. П. Рагойшы. Вып. 2. - Мінск: РІВШ БДУ, 2003. - С. 118-127.

Семантыка цэнтральных вобразаў абрадавых песень перыядаў каляндарных пераходаў // Роднае слова. - № 10. - 2003. - С. 67-72.

Общая теория социодинамики фольклора: историография и методология исследования // История языкознания, литературоведения и журналистики как основа современного филологического знания: материалы Междунар. научн. конф., Ростов-на-Дону-Адлер, 6-12 сентября 2003 г. Вып. 2. История. Культура. Язык. - Ростовский ГУ, 2003. - С. 111-113.

Міфалогія. Духоўныя вершы / А. М. Ненадавец, А. У. Марозаў, Л. М. Салавей, Т. А. Івахненка; навук. рэд. А. С. Фядосік. - Мінск: Бел. навука, 2003. - 471 с. - (Беларускі фальклор: Жанры, віды, паэтыка; Кн. 5).

Праблема распрацоўкі сацыядынамікі фальклору (на прыкладзе эпасу беларускага народа) // Праблемы ўсходнеславянскай этналінгвістыкі: Матэрыялы Першай міжнар. навук. канф., Мінск, 25-26 крас. 2003 г. / уклад. В. Дз. Ліцьвінка. - Мінск: УП "Тэхнапрынт", 2003. - С. 158-162.

Беларускія прыпеўкі як элемент смехавай культуры // Славянское Вече-2: материалы Междунар. научно-практ. конф., 29 ноября-3 декабря 2002 г. / под ред. Э. М. Сороко. - Мінск, 2003 г. - С. 228-229.

Каляндарна-абрадавы фальклор усходніх славян ХХ стагоддзя: асаблівасці функцыянавання, тэндэнцыі развіцця // Славянскія літаратуры ў сусветным кантэксце: праблемы развіцця беларускай і рускай літаратур: матэрыялы IV Міжнар. навук. канф., Мінск, 8-10 кастр. 2003 г.; у 2 ч. Ч. 2. Тыпалогія, кантакталогія, тэорыя літаратуры і культуры / пад агул. рэд. І. А. Чароты. - Мінск: РІВШ БДУ, 2003. - С. 135-137.

Структурно-логическая схема как основа дистантного курса для филологических дисциплин // Дистанционное обучение - информационная среда XXI века: материалы Междунар. науч. конф., 23-25 марта 2003 г.; в 2 ч. Ч. 2 / под ред. Н. А. Красавцева. - Минск, БГУИР, 2003. С. 34-36. (у сааўтарстве з А. М. Балыкінай).

Праграма факультатыва "Прыкладное літаратуразнаўства": вучэб. праграма для выш. навуч. устаноў па спец. Д.21.05.01 Беларуская філалогія / склад. В. П. Рагойша, М. П. Кенька, Т. А. Марозава, П. П. Ткачова; пад рэд. В. П. Рагойшы. - Мінск, РІВШ БДУ, 2003. - 18 с.

Возможности дистанционного обучения для студентов-филологов // Многоуровневая система подготовки филологов: организация содержания и новые технологии обучения: материалы Междунар. науч. конф., 16-17 окт. 2003 г., г. Минск / отв. ред. Л. А. Мурина. - Минск: Изд. центр БГУ, 2004. - С. 245-248. (у сааўтарстве з А. М. Балыкінай).

Марозава, Т. А. Фундаментальнае даследаванне народнай паэзіі (жанры, віды, паэтыка) // Роднае слова. - № 3. - 2004. - С. 63-65.

Марозава, Т. А. Сацыядынаміка фальклору ўсходніх славян ХХ стагоддзя: гістарыяграфія навуковай тэмы // Філалагічныя навукі: Маладыя вучоныя ў пошуку: матэрыялы навук. канф., 25 крас. 2003 г. / адк. рэд. С. А. Важнік. - Мінск: ВТАА "Права і эканоміка", 2004. - С. 288-289.

Русальныя песні Усходняга Палесся: сродкі стварэння вобразаў // Традыцыі матэрыяльнай і духоўнай культуры Усходняга Палесся: матэрыялы Міжнар. навук. канф., Гомель, 20-21 мая 2004 г. / гал. рэд. А. А. Станкевіч; у 2-х ч. Ч. 1. - Гомель: УА "ГДУ імя Ф. Скарыны", 2004. - С. 167-170.

Поэзия периодов календарных переходов как объект фольклористического исследования // Міфалогія - фальклор - літаратура: праблемы паэтыкі: зб. навук. прац. Вып. 3 / уклад. Т. І. Шамякіна; пад агул. рэд. В. П. Рагойшы. - Мінск: РІВШ, 2004. - С. 95-103.

Сродкі сварэння вобразаў у беларускіх масленічных і траецкіх песнях // Слово в культуре: сб. научн. ст. / под общ. ред. В. Н. Калмыкова; в 2 ч. Ч. 2. - Гомель: УО "ГГУ им. Ф. Скорины", 2004. - С. 299-304.

Кампазіцыйныя прыёмы каляндарна-абрадавых песенных тэкстаў: прыпеў // Весці БДПУ. - Сер. 1. Педагогіка. Філалогія. Журналістыка. - № 1. - 2004. - С. 75-77.

Вобразныя сістэмы беларускіх абрадавых песень перыядаў каляндарных пераходаў // Актуальныя праблемы тэорыі літаратуры і фальклору: працы членаў кафедры тэорыі літаратуры БДУ / уклад. Т. А. Марозава; пад навук. рэд. В. П. Рагойшы. - Мінск: Бестпрынт, 2004. - С. 172-181.

Русалочка, ты кто? // Нёман.- 2004.  - № 8. -- С. 74-84.

Социокультурная динамика белорусского эпического творчества // Язык русского фольклора: сб. науч. трудов / отв. ред. З. К. Тарланов. - Петрозаводск: ПетрГУ, 2004. - С. 76-83.

Социальные аспекты функционирования белорусского фольклора в постсоветский период // Язык и социум: материалы VI Междунар. науч. конф., 3-4 декабря 2004 г., Минск; / редкол.: Л. Н. Чумак (отв. ред.); в 2 ч. Ч. 2. - Минск: РИВШ, 2004. - С. 106-109.

Общие ментальные характеристики календарно-обрядовой поэзии восточнославянских народов // Менталитет восточных славян и интеграционные процессы: история, современность, перспективы: материалы IV Междунар. науч. конф., Гомель, 26-27 мая 2005 г. / под общ. ред. В. В.Кириенко. - Гомель, ГГТУ им. П. О. Сухого, 2005. - С. 134-136.

Сущностные характеристики развития белорусского фольклора послевоенного периода // Фалькларыстычныя даследаванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. арт. Вып. 2 / пад нав. рэд. Р. М. Кавалёвай, В. В. Прыемка. - Мінск: Бестпрынт, 2005. - С. 208-212.

Вобразны паралелізм // Беларускі фальклор: Энцыклапедыя / рэдкал.: Г. П. Пашкоў [і інш.]; у 2 т. Т. 1. - Мінск: Бел. энцыклапедыя, 2005. - С. 268.

Вобраз фальклорны // Беларускі фальклор: Энцыклапедыя / рэдкал.: Г. П. Пашкоў [і інш.]; у 2 т. Т. 1. - Мінск: Бел. энцыклапедыя, 2005. - С. 267-268.

Уводзіны ў літаратуразнаўства: вучэб. праграма для выш. навуч. устаноў па спецыяльнасцях: 1-21 05 01 "Беларуская філалогія", 1-21 05 02 "Руская філалогія", 1-21 05 04 "Славянская філалогія", 1-21 05 05 "Класічная філалогія", 1-21 05 06 "Рамана-германская філалогія", 1-21 05 06 "Усходняя філалогія" / пад рэд. В. П. Рагойшы. - Мінск: РІВШ, 2006. - 28 с.

Паралелізм // Беларускі фальклор: Энцыклапедыя. / рэдкал.: Г. П. Пашкоў [і інш.]; у 2 т. Т. 2. - Мінск: Бел. энцыклапедыя, 2006. - С. 294-295.

Паралелізм адмоўны // Беларускі фальклор: Энцыклапедыя / рэдкал.: Г. П. Пашкоў [і інш.]; у 2 т. Т. 2. - Мінск: Бел. энцыклапедыя, 2006. - С. 295.

Паралелізм псіхалагічны // Беларускі фальклор: Энцыклапедыя / рэдкал.: Г. П. Пашкоў [і інш.]; у 2 т. Т. 2. - Мінск: Бел. энцыклапедыя, 2006. - С. 295-296.

Паўтор // Беларускі фальклор: Энцыклапедыя / рэдкал.: Г. П. Пашкоў [і інш.]; у 2 т. Т. 2. - Мінск: Бел. энцыклапедыя, 2006. - С. 314-315.

Кампазіцыйныя прыёмы беларускіх русальных песень // Традыцыі матэрыяльнай і духоўнай культуры Усходняга Палесся: праблемы вывучэння і захавання ў постчарнобыльскі час: зб. навук. артык. / рэдкал.: А. А  Станкевіч (гал. рэд.) [і інш.]; М-ва адук. РБ, Гомельскі дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны. - Гомель, ГДУ імя Ф. Скарыны, 2006. - С. 155-159.

Фольклор восточных славян в дооктябрьский период: основные тенденции и направления развития // Міфалогія - фальклор - літаратура: праблемы паэтыкі: зб. навук. прац. Вып. 4 / уклад. Т. І. Шамякіна; пад агул. рэд. В. П. Рагойшы. - Мінск: РІВШ, 2006. - С. 81-86.

Постфольклорные явления в культурном пространстве Беларуси // Фальклор і сучасная культура: матэрыялы Міжнар. навук.-практ. канф., 27-28 крас. 2006 г., г. Мінск. / рэдкал.: І. С. Роўда [і інш.]. - Мінск: Паркус плюс, 2006. - С. 61-65.

Историография фольклористического изучения белорусской культуры (1880-1890-е гг.) // Фалькларыстычныя даследаванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. арт. Вып. 3 / пад нав. рэд. Т. А. Марозавай, В. В. Прыемка. - Мінск: Бестпрынт, 2006. - С. 19-26.

Кампазіцыйныя прыёмы каляндарна-абрадавых песенных тэкстаў: сінтаксічны паралелізм // Весці БДПУ. - Сер. 1. Педагогіка. Псіхалогія. Філалогія. - № 4. - 2006. - С. 78-80.

Перадумовы функцыянавання фальклорных твораў, народжаных у асяроддзі сучаснай беларускай моладзі // Мова - літаратура - культура: матэрыялы V Міжнар. навук. канф. (да 80-годдзя прафесара Льва Міхайлавіча Шакуна), Мінск, 16-17 лістапада 2006 г. / Беларускі дзярж. ун-т; у аўт. рэд. - Мінск: Права і эканоміка, 2007. - С. 482-485.

Фальклорныя жанры як форма маўленчых зносін у сучаснай культуры беларускай моладзі // Язык и социум: материалы VІІ Междунар. науч. конф., г. Минск, 1-2 декабря 2006 г. / под общ. ред. Л. Н. Чумак; в 2 ч. Ч. 2. - Минск, РИВШ, 2007. - С. 58-61.

Метадалогія фалькларыстычных даследаванняў А. С. Фядосіка савецкага часу // Фальклор і этнакультура Палесся ў індаеўрапейскім кантэксце: матэрыялы ІІІ Міжнар. навук. канф., 7-8 снежня 2006 г., г. Мінск) / Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору Нац. акад. навук Беларусі, Бел. дзярж. ун-т; рэдкал.: І. С. Роўда [і інш.]. - Мінск: 2007. - С. 23-26.

Русалкі, уладарніцы расы... Абрад "Провады русалкі" на Лоеўшчыне як адметная з'ява русальнай абраднасці беларусаў // Лоеўшчына... Бэзавы рай, песенны край: сучасны стан традыцыйнай культуры Лоеўшчыны / уклад, сістэматызацыя, тэкстал. праца В. С. Новак. - Гомель: Сож, 2007. - С. 453-457.

Социодинамика фольклора белорусов периода Великой Отечественной войны // Вялікая Айчынная вайна ў мастацкай літаратуры: матэрыялы рэсп. навук. канф., Мінск, 27 крас. 2005 г. / рэдкал.: І. С. Роўда, С. Я.Ганчарова-Грабоўская (адк. рэд.) [і інш.]. - Мінск, БДУ, 2007. - С. 79-85.

Абрадавасць беларусаў: змястоўнае напаўненне, асаблівасці функцыянавання // Далучэнне студэнцкай моладзі да беларускіх нацыянальных традыцый: матэрыялы семінара-практыкума для пед. работнікаў інтэрнатаў. - Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2007. - С. 5-12.

Лабараторыі беларускага фальклору БДУ 25 гадоў: па старонках летапісу // Фалькларыстычныя даследаванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. арт. Вып. 4 / пад нав. рэд. Р. М. Кавалёвай, В. В. Прыемка. - Мінск: Бестпрынт, 2007. - С. 5-10.

Сучасны студэнцкі фальклор Беларусі: класіфікацыя, жанравая разнастайнасць // Міфалогія - фальклор - літаратура: праблемы паэтыкі: зб. навук. прац. Вып. 5 / уклад. Т. І. Шамякіна; пад агул. рэд. В. П. Рагойшы. -  Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2007. - С. 77-83.

Нястомны збіральнік фальклорных скарбаў: канферэнцыя да 115-годдзя з дня нараджэння Рыгора Шырмы // Роднае слова. - № 1. - 2008. - С. 102-103.

Рыгор Шырма і станаўленне фалькларыстычнай школы ў БДУ // Фальклорная спадчына Рыгора Шырмы і Генадзя Цітовіча: вопыт збіральніцкай, навуковай і папулярызатарскай дзейнаці ў кантэксце праблем адраджэння традыцыйнай культуры вёскі (да 115-годдзя Рыгора Шырмы): матэрыялы ІV Міжнар. навук. канф., 29-30 ліст. 2007 г., г. Мінск) / Бел.дзярж. ун-т; рэдкал.: І. С. Роўда [і інш.]; уклад. Т. А. Марозава. Мінск: Паркус плюс, 2008. - С. 148-151.

Правядзенне фальклорнай практыкі ў вучэбна-навуковай лабараторыі беларускага фальклору БДУ: методыка арганізацыі, формы работы // Фалькларыстычныя даследаванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. арт. Вып. 5 / пад нав. рэд. Р. М. Кавалёвай, В. В. Прыемка. - Мінск: Бестпрынт, 2008. - С. 270-274.

Сучасны фанацкі фальклор беларусаў: умовы функцыянавання, жанравы склад // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай: VIII Міжнар. навук. канф., прысвеч. 125-годдзю з дня нарадж. Янкі Купалы і Якуба Коласа, 1-3 лістап. 2007 г., Мінск, БДУ: зб. навук. арт. / рэдкал.: Т. І. Шамякіна (адк. рэд.) [і інш.]; пад агул. рэд. І. С. Роўды. - Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2008. - С. 100-104.

Сучасны салдацкі (армейскі) фальклор Беларусі: умовы функцыянавання, формы бытавання // Фальклор і сучасная культура: матэрыялы міжнар. навук.-практ. канф., 22-23 крас. 2008 г., г. Мінск: у 2 ч. Ч. 1. / рэдкал.: І. С. Роўда [і інш.]. - Мінск, БДУ, 2008. С. 51-54.

Масленічныя песні: метад. ўказанні і іл. матэрыял да правядзення фальк. практыкі студэнтаў І курса філал. фак. / аўт.-склад.: Р. М. Кавалёва, В. В. Прыемка, Т. А. Марозава; пад рэд. Р. М. Кавалёвай. - Мінск, БДУ, 2008. - 40 с.

Кавалёва, Р. М. , Прыемка, В. В., Марозава, Т. А. Фальклорная практыка: метадычныя рэкамендацыі і праграма-апытальнік для студэнтаў І курса філал. фак. па спец. 1-21 05 01 "Беларуская філалогія", 1-21 05 02 "Руская філалогія", 1-21 05 04 "Славянская філалогія" // Р. М. Кавалёва, В. В. Прыемка, Т. А. Марозава.- Мінск, БДУ, 2008. - 151 с.

Фальклор Мазырска-Прыпяцкага Палесся: з вопыту палявых экспедыцый студэнтаў і выкладчыкаў БДУ // Палявая фалькларыстыка: даследаванне лакальных культур Беларусі / уклад. І. Ю. Смірновай; пад навук. рэд. В. А.Лабачэўскай. Мінск: БДУКіМ, 2008. - С. 229-235.

Межкультурное взаимодействие Беларуси и Украины: задачи, принципы, приоритетные направления / А. В. Морозов, Т. А. Морозова // Матеріали VІІ Міжнародного конгресу україністів. Киів: ІМФЭ НАН Украіни, 2008. - С. 226-231.

Сацыякультурныя асновы сучаснага гарадскога фальклору / Т. А. Марозава // Язык и социум: Материалы VІІІ Междунар. науч. конф., Минск, 5-6 декабря 2006 г. В 2-х ч. Ч. 2. Минск, РИВШ, 2009. - С. 40-43.

Проблема сохранения нематериального культурного наследия славян в условиях глобализации / А. В. Морозов, Т. А. Морозова // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії. Вип. 7. Киів: ІМФЭ НАН, 2007. - С. 158-162.

Фальклорны практыкум як форма падрыхтоўкі студэнтаў-філолагаў да вучэбнай практыкі / Т. А. Марозава // Фалькларыстычныя даследаванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. артыкулаў. Вып. 6 / пад рэд. В. В. Прыемка. Т. А. Марозавай. Мінск, Бестпрынт, 2009. - С. 300-304.

Сутнасныя характарыстыкі сацыядынамікі сучаснага гарадскога фальклору Беларусі / Т. А. Марозава // Фалькларыстычныя даследаванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. артыкулаў. Вып. 6 / пад рэд. В. В. Прыемка. Т. А. Марозавай. Мінск, Бестпрынт, 2009. - С. 246-251.

Кампазіцыйныя прыёмы каляндарна-абрадавых песенных тэкстаў: паўторы / Т. А. Марозава // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. № 3 (54). Ч. 2. - С. 43-47.

Traditional Folk Values and Normative Patterns: the European Context / A. Morozov, T. Morozova // Мировое фольклорное наследие: прошлое, настоящее и перспективные направления исследования: сб. материалов конференции. 13-18 июля 2009 года, Минск / Институт искусствоведения, этнографии и фольклора им. К.Крапивы НАН Беларуси. - Минск: Право и экономика, 2009. - С. 41.

Праблемы інсталяцыі матэрыялаў фальклорнага архіва ў сучасную культурную прастору // Аўтэнтычны фальклор: праблемы вывучэння, зхавання, пераймання: зб. навук. прац удзельнікаў ІV Міжнар. навук.-практ. канф. (Мінск, 29-30 крас. 2010 г.) / БДУКМ; рэдкал.: Мажэйка М. А. (адказ. рэд.) [і інш.]. Мінск: БДУКМ, 2010. С. 29-31.

Армейскі фальклор // Культура Беларусі : энцыклапедыя. Т. 1 / рэдкал.: Т. У. Бялова і інш.- Мінск: Бел. энцыкл. імя П. Броўкі, 2010.- 704 с. С. 219.

Фальклорная практыка: метадычныя рэкамендацыі і праграма-апытальнік для студэнтаў І курса філал. фак., якія навучаюцца па спец. 1-21 05 01 “Беларуская філалогія”, 1-21 05 02 “Руская філалогія”, 1-21 05 04 “Славянская філалогія”. – 2-е выд., дапрац. і дап. / Р.М.Кавалёва, В.В.Прыемка, Т.А.Марозава. – Мінск: БДУ, 2009. – 176 с.

Арганізацыя архіўнай работы ў вучэбна-навуковай лабараторыі беларускага фальклору БДУ // Фалькларыстычныя даследаванні: кантэкст, тыпалогія, сувязі: зб. артык. / пад рэд. Р. М. Кавалёвай, В. В. Прыемка. – Мінск: РІВШ, 2010. С. 320–329.

Армейскі (салдацкі фальклор) // Фалькларыстычныя даследаванні: кантэкст, тыпалогія, сувязі: зб. артык. / пад рэд. Р. М. Кавалёвай, В. В. Прыемка. – Мінск: РІВШ, 2010. С. 355–357.

Фальклорная практыка ў Хойніцкім раёне: па старонках рэгіянальнага архіва вучэбна-навуковай лабараторыі БДУ // Хойнікшчыны спеўная душа: Народная духоўная культура Хойніцкага краю: фалькло.-этнаграф. зб. / пад агульнай рэд. В. С. Новак. – Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2010. С. 265–267.

Дэкады беларускага фальклору / Марозава Т. А., Прыемка В. В.// Універсітэт. 12 кастр. 2010 г., № 15–16 (2031–2032). С. 7.

Жанрава-відавая разнастайнасць фальклору вольначасавай субкультуры горада (на прыкладзе субгруп фанатаў, геймераў і хакераў) / Т. Марозава // Мова–Літаратура–Культура: матэрыялы VIМіжнар. навук. канф., Мінск, 28–29 кастр. 2010 г. У 2 ч. Ч. 2 / Беларус. дзярж. ун-т. – Мінск, Выд. цэнтр БДУ, 2011. – С. 70–76.

Арганізацыя фальклорнай практыкі студэнтаў завочнай формы навучання і студэнтаў-перводнікаў у вучэбна-навуковай лабраторыі беларускага фальклору БДУ / Т. Марозава // Фалькларыстычныя даследаванні: кантэкст, тыпалогія, сувязі: зб. артык. / пад рэд. Р. М. Кавалёвай, В. В. Прыемка; уклад. Т. А. Марозава. Вып. 8. – Мінск: Права і эканоміка, 2011. – С. 350–353.

Велікодныя песні / Марозава, Т. // Фалькларыстычныя даследаванні: кантэкст, тыпалогія, сувязі: зб. артык. / пад рэд. Р. М. Кавалёвай, В. В. Прыемка; уклад. Т. А. Марозава. Вып. 8. – Мінск: Права і эканоміка, 2011. – С. 384.

Выкліканне / Т. Марозава // Фалькларыстычныя даследаванні: кантэкст, тыпалогія, сувязі: зб. артык. / пад рэд. Р. М. Кавалёвай, В. В. Прыемка; уклад. Т. А. Марозава. Вып. 8. – Мінск: Права і эканоміка, 2011. – С. 384–385.

Гарадскі фальклор / Т. Марозава // Фалькларыстычныя даследаванні: кантэкст, тыпалогія, сувязі: зб. артык. / пад рэд. Р. М. Кавалёвай, В. В. Прыемка; уклад. Т. А. Марозава. Вып. 8. – Мінск: Права і эканоміка, 2011. С. 385.

Фалькларыстычная школа ў БДУ / Т. Марозава, В. Прыемка // Вулей і пчолы. Вектары сучаснай фалькларыстычнай школы БДУ: зб. нав. арт. / пад нав. рэд. Р. М. Кавалёвай; уклад. В. В. Прыемка. – Мінск: Права і эканоміка, 2011. 291 с. – С. 7–18.

Распрацоўка тэорыі соцыядынамікі фальклору: праблемы, задачы (на парыкладзе эпасу беларускага народа)/ Т. Марозава // Вулей і пчолы. Вектары сучаснай фалькларыстычнай школы БДУ: зб. нав. арт. / пад нав. рэд. Р. М. Кавалёвай; уклад. В. В. Прыемка. – Мінск: Права і эканоміка, 2011. 291 с. – С. 35–39.

Поэзия периодов календарных переходов: аспекты фольклористического исследования / Т. Морозова // Вулей і пчолы. Вектары сучаснай фалькларыстычнай школы БДУ: зб. нав. арт. / пад нав. рэд. Р. М. Кавалёвай; уклад. В. В. Прыемка. – Мінск: Права і эканоміка, 2011. 291 с. – С. 47–53.

Праблемы вывучэння беларускай русальнай абраднасці / Т. Івахненка // Вулей і пчолы. Вектары сучаснай фалькларыстычнай школы БДУ: зб. нав. арт. / пад нав. рэд. Р. М. Кавалёвай; уклад. В. В. Прыемка. – Мінск: Права і эканоміка, 2011. 291 с. – С. 68–72.

Фольклор белорусов периода Великой Отечественной войны: особенности социодинамики / Т. Морозова // Вулей і пчолы. Вектары сучаснай фалькларыстычнай школы БДУ: зб. нав. арт. / пад нав. рэд. Р. М. Кавалёвай; уклад. В. В. Прыемка. – Мінск: Права і эканоміка, 2011. 291 с. – С. 174–179.

Соцыядынаміка сучаснага гарадскога фальклору Беларусі / Т. Марозава // Вулей і пчолы. Вектары сучаснай фалькларыстычнай школы БДУ: зб. нав. арт. / пад нав. рэд. Р. М. Кавалёвай; уклад. В. В. Прыемка. – Мінск: Права і эканоміка, 2011. 291 с. – С. 186–190.

Падрыхтоўка студэнтаў-філолагаў да вучэбнай практыкі: фальклорны практыкум / Т. Марозава // Вулей і пчолы. Вектары сучаснай фалькларыстычнай школы БДУ: зб. нав. арт. / пад нав. рэд. Р. М. Кавалёвай; уклад. В. В. Прыемка. – Мінск: Права і эканоміка, 2011. 291 с. С. 245–249.

Прадмова / Т. Марозава // Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. нав. арт. Вып. 8 / пад нав. рэд. Р. М. Кавалёвай, В. В. Прыемка; уклад. Т. А. Марозава. – Мінск: Права і эканоміка, 2011. – С. 3–4.

Уводзіны ў літаратуразнаўства: вучэб. дапам. У 2 ч. Ч. 1. Літаратуразнаўства як навука. Эстэтыка літаратуры. Паэтыка / В. П. Рагойша, М. П. Кенька, Т. А. Марозава; пад рэд. В. П. Рагойшы. – Мінск: БДУ, 2011. 247 с. – (Класічнае ўніверстэцкае выданне).

Велікодныя песні // Культура Беларусі : энцыклапедыя. Т. 2 / рэдкал.: Т. У. Бялова і інш.– Мінск: Бел. энцыкл. імя П. Броўкі, 2011. – С. 245.

Выкліканні // Культура Беларусі : энцыклапедыя. Т. 2 / рэдкал.: Т. У. Бялова і інш.– Мінск: Бел. энцыкл. імя П. Броўкі, 2011. – С. 415.

Гарадскі фальклор // Культура Беларусі : энцыклапедыя. Т. 2 / рэдкал.: Т. У. Бялова і інш.– Мінск: Бел. энцыкл. імя П. Броўкі, 2011. – С. 523–524.

Соцыякультурная спецыфіка функцыянавання вольначасавай субкультуры горада /Т. А. Марозава // Язык и социум: Материалы ІХ Междунар. науч. конф., 3–4 декабря 2010 г. В 3-х ч. Ч. 3. Редколлегія: Л. В. Гербик (отв. ред.). – Минск, РИВШ, 2011. – С. 145–148.

Пазаабрадавыя песні: метад. указанні і іл. матэрыял да правядзення фальк. практыкі студэнтаў І курса філал. фак. / Т. А. Марозава, В. К. Каратай, Т. В. Лук’янава, В.В.Прыемка / склад.: В. К. Каратай [і інш.]; пад рэд. Т. А. Марозавай. – Мінск: БДУ, 2010. – 115 с.

Осознание истины // У тэзаўрусе Беларусі: да 80-годдзя Энгельса Дарашэвіча // уклад. М. Козенка; навук.рэд. В. Калацэй. – Мінск; Чатыры чвэрці, 2011. С. 107 – 108 (у справаздачах не было).

Историография фольклористического и этнологического изучения белорусской культуры первой половины ХХ века \ Морозова Т.А. // Міфалогія – фальклор – літаратура: праблемы паэтыкі: зб. навук. прац. Вып. 8 / склад. Т.І.Шамякіна; пад рэд. В. П. Рагойшы. – Мінск, Выдавецкі цэнтр БДУ, 2012. С. 60--66.

Современные информационные технологии в сохранении нематериального культурного наследия\ Т. Морозова, А. Карпова \\ Аўтэнтычны фальклор: праблемы вывучэння, захавання, пераймання: зб. навук. прац удзельнікаў VІ Міжнар. навук.-практ. канф. (Мінск, 27–29 крас. 2012 г.) / БДУКМ; рэдкал.: Мажэйка М. А. (адказ. рэд.) [і інш.]. Мінск: БДУКМ, 2012. 254 с. С. 29–31.

Сохранение и популяризация фольклорных архивных фондов Беларуси \\ Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. арт. Вып. 9 / пад навук. рэд. Р. М. Кавалёвай, Т. В. Лук’янавай; уклад. В. В. Прыемка; БДУ. – Мінск, Права і эканоміка, 2012. – С. 12--16.

Уводзіны ў літаратуразнаўства: вучэб. дапам. У 2 ч. Ч. 2. Паэтыка. Тэорыя літаратурнага працэсу / В. П. Рагойша, М. П. Кенька, Т. А. Марозава; пад рэд. В. П. Рагойшы. – Мінск: БДУ, 2012. 239 с. – (Класічнае ўніверстэцкае выданне).

Бытавыя песні \\ Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. арт. Вып. 9 / пад навук. рэд. Р. М. Кавалёвай, Т. В. Лук’янавай; уклад. В. В. Прыемка; БДУ. – Мінск, Права і эканоміка, 2012. – С. 345--347.

Опыт создания электронного архива на базе УНЛ БФ БГУ\ Т. Морозова, Д. Сьянов \\ Аўтэнтычны фальклор: праблемы вывучэння, захавання, успрымання: зб. навук. прац удзельнікаў VІІ Міжнар. навук.-практ. канф. (Мінск, 26–28 крас. 2013 г.) / БДУКМ; рэдкал.: Мажэйка М. А. (адказ. рэд.) [і інш.]. Мінск: БДУКМ, 2013. 272 с. С. 45--47.

Фальклор Лагойскага раёна: па матэрыялах рэгіянальнага архіва вучэбна-навуковай лабараторыі беларускага фальклору БДУ / Т. А. Марозава // Благаслаўлёнай зямлі неўміручыя скарбы: народная духоўная культура лагойшчыны / пад агул. рэд.: В. С. Новак (гал. рэд.), А. А. Кастрыцы. С. А. Вяргеенка, В. К. Шынкарэнка. У 3 кн. Кн. 3. -- Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2013. – С. 172—178.

Фольклорный архив филологического факультета Белгосуниверситета: состояние, проблемы, перспективы развития / Т. А. Морозова // Звуковая среда народа: проблемы сохранения и изучения звуковых фольклорных архивов России и Белоруссии: Материалы междунар. научн. семинара (Пушкинский Дом РАН, г. Санкт-Петербург, 11-12 ноября 2013 г.). – Санкт-Петербург, 2013. Электронный ресурс. 

Праблемы выдання матэрыялаў фальклорнага архіва філалагічнага факультэта БДУ / Т. Марозава // Фалькларыстычныя даследаванні: кантэкст, тыпалогія, сувязі: зб. навук. артык. Вып. 11; уклад. В. В. Прыемка, Н. Л. Канабеева; пад рэд. Р. М. Кавалёвай. – Мінск: Права і эканоміка, 2014. – С. 259–265.

Маразмы / Т. Марозава // Фалькларыстычныя даследаванні: кантэкст, тыпалогія, сувязі: зб. навук. артык. Вып. 11; уклад. В. В. Прыемка, Н. Л. Канабеева;  пад рэд. Р. М. Кавалёвай. – Мінск: Права і эканоміка, 2014. – С. 306–307.

Прадмова / Т. Марозава // Фалькларыстычныя даследаванні: кантэкст, тыпалогія, сувязі: зб. навук. артык. Вып. 11; уклад. В. В. Прыемка, Н. Л. Канабеева; пад рэд. Р. М. Кавалёвай. – Мінск: Права і эканоміка, 2014. – С. 3–4.

Аб працы навукова-практычнага семiнара «Сучасная фалькларыстыка, міфалогія, этналогія: пазітыўныя, негатыўныя, супярэчлівыя вектары руху» / Т. Марозава // Фалькларыстычныя даследаванні: кантэкст, тыпалогія, сувязі: зб. навук. артык. Вып. 11; уклад. В. В. Прыемка, Н. Л. Канабеева;  пад рэд. Р. М. Кавалёвай. – Мінск: Права і эканоміка, 2014. – С. 234–237.

Архив учебно-научной лаборатории белорусского фольклора филологического факультета БГУ: состояние, проблемы, перспективы / Т.А. Морозова // Актуальныя праблемы тэорыі літаратуры і фальклору: працы членаў кафедры тэорыі літаратуры БДУ / уклад. І. У. Ківель, В. В. Прыемка; рэд. В. П. Рагойша. Вып. 3. Мінск. – С. 114–118.

Фалькларыстычная школа БДУ у 2009 – 2014 гг. / Т.А. Марозава // Актуальныя праблемы тэорыі літаратуры і фальклору: працы членаў кафедры тэорыі літаратуры БДУ / уклад. І. У. Ківель, В. В. Прыемка; рэд. В. П. Рагойша. Вып. 3. Мінск. – С. 78–83.

Маразмы / Т. Марозава // Культура Беларусі: энцыклапедыя. Т. 5 (Л–М). Мінск: Беларуская энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2014. – С. 380.

Современный городской фольклор: метод. указания и ил. материал по проведению фольк. практики студентов 1 курса филол. фак. / сост.: О. В. Приемко, Т. А. Морозова [и др.]; под ред. О. В. Приемко. – Минск: БГУ, 2014. – 128 с. (15,2 друк. арк.).

Лакальна-рэгіянальныя парадыгмы беларускага фальклору: вучэб.-метад. дапам. У 3 ч. Ч. 3. Песні «Стралы». Русальныя песні / Р.М. Кавалёва, Т. А. Марозава [і інш.]; пад агул. рэд. Р.М. Кавалёвай. – Мінск: БДУ, 2015. – С. 111–148.

Вучэбна-навуковая лабараторыя беларускага фальклору БДУ : метад. рэкамендацыі па арганізацыі вучэбнай, навуковай і архіўнай работы. У 2 ч. Ч. 1 / Т. А. Марозава [і інш.] : пад рэд. Т. А. Марозавай. – Мінск : БДУ, 2017. – 56 с.

Вучэбна-навуковая лабараторыя беларускага фальклору БДУ : метад. рэкамендацыі па арганізацыі вучэбнай, навуковай і архіўнай работы. У 2 ч. Ч. 2 / Т. А. Марозава [і інш.] : пад рэд. Т. А. Марозавай. – Мінск : БДУ, 2017. – 45 с.

Историография этнологического и фольклористического изучения белорусской культуры (конец ХIХ – первая половина ХХ вв.) Актуальныя праблемы літаратуразнаўства і фалькларыстыкі: да 75-годдзя прафесара В. П. Рагойшы / пад агул. рэд. Т.І. Шамякінай; склад.: В.В. Прыемка. – Мінск: БДУ, 2018. – 255 с. – С. 214–223.

Прадмова // Фалькларыстычныя даследаванні: кантэкст, тыпалогія, сувязі: зб. навук. арт. Вып. 14; рэдкал.: В. П. Рагойша (старш.) [і інш.]; пад навук. рэд. В. В. Прыемка, Т. А. Марозавай. – Мінск: РІВШ, 2018. С. 3–4.

Фальклорная практыка ў камп’ютарным класе як від работы са студэнтамі (з вопыту правядзення практыкі ў Вучэбна-навуковай лабараторыі беларускага фальклору БДУ) Фалькларыстычныя даследаванні: кантэкст, тыпалогія, сувязі: зб. навук. арт. Вып. 14; рэдкал.: В. П. Рагойша (старш.) [і інш.]; пад навук. рэд. В. В. Прыемка, Т. А. Марозавай. – Мінск: РІВШ, 2018. С. 70–76.

Фольклорный архив филологического факультета БГУ: состояние, перспективы развития Аўтэнтычны фальклор: праблемы вывучэння, захавання, пераймання: зб. навук. арт. удзельнікаў ХІІ Міжнар. навук.-практ. канф. (27–29 красавіка 2018 г.) / БДУКМ; рэдкал.: Мажэйка М. А. (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск: БДУКМ, 2018. – С. 50–51.

Фальклорная практыка: праграма для студэнтаў І курса філалагічнага факультэта спецыяльнасцей 1-21 05 01 “Беларуская філалогія” (па напрамках), 1-21 05 02 “Руская філалогія” (па напрамках) / склад.: В. В. Прыемка, Т. А. Марозава, Л. В. Камлюк-Ярашэнка; пад рэд. В. В. Прыемка. – Мінск: РІВШ, 2018. – 40 с.

Русская литература: учебное пособие для 8 класса учреждений общего среднего образования с белорусским и русским языками обучения / Захарова С.Н., Морозова Т.А., Чепелева Г.М.; под ред. С.Н.Захаровой. – Минск: Национальный институт образования, 2018.

Шамякина, С. В., Морозова, Т. А., Крылова, С. И. Теория литературы: электронный учебно-методический комплекс для специальностей: 1-21 05 01 «Белорусская филология (по направлениям)», 1-21 05 02 «Русская филология (по направлениям)», 1-21 05 04 «Славянская филология», 1-21 05 05 «Классическая филология», 1-21 05 06 «Романо-германская филология», 1-21 05 07 «Восточная филология» / С. В. Шамякина, Т. А. Морозова, С. И. Крылова ; БГУ, Филологический фак., Каф. теоретического и славянского литературоведения. – Минск : БГУ, 2019. – 155 с. Справка о депонировании № 000713022020 от 13.02.2020.

Марозава Т. Фальклор Беларусі ў сацыякультурных умовах ін-фармацыйнага грамадства / Марозаў, А., Марозава, Т. // Фалькларыстычныя даследаванні: кантэкст, тыпалогія, сувязі: зб. навук. арт. Вып. 15; рэдкал.: В. П. Рагойша (старш.) [і інш.]; пад навук. рэд. Р. М. Кавалёвай, В. В. Прыемка. – Мінск: РІВШ, 2019. – С.9-17.

Морозова, Т. Социокультурная динамика календарно-обрядового фольклора восточных славян ХХ века / Т. Морозова // Аўтэнтычны фальклор: праблемы захавання, вывучэння, успрымання (памяці антраполага Зінаіды Мажэйкі) : зб. навук. прац / М-ва культуры Рэсп. Беларусь, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў ; рэдкал.: Языковіч В. Р. (старш.) [і інш.]. – Мінск : БДУКМ, 2019. – Вып. 13. – 226 с. – С. 87–88 (А4).

Фалькларыстыка. Веснавыя песні: поўнач – поўдзень: дапаможнік / склад.: Т.А. Марозава, М.Ю. Латышкевіч; навук. рэд.: Р.М.Кавалёва, Л.П.Касцюкавец, Л.Ф.Баранкевіч. – Мінск: БДУ, 2020. – 239 с. ISBN 978-985-566-869-6.

Марозава Т.А. Досвед лабараторыі беларускага фальклору Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Па старонках летапісу // Роднае слова. – 2021. – №9. – С. 91–94.

Морозов А.В., Морозова Т.А. Фольклор как источник изучения традиционных коммуникативных действий (на примере духовных стихов восточных славян) // Теория и практика интегративных исследований в гуманитаристике / Р. М. Ковалева [и др.] ; редкол.: Р. М. Ковалева (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2021. – 304 с. (Междуречье). – С. 5–16.

Фальклорная практыка: метадычныя рэкамендацыі і праграма-апытальнік: вучэб-метад. дапам. / Р. М. Кавалёва, Т. А. Марозава [і інш.]. – 3-е выд., дапрац. і дап. – Мінск: БДУ, 2021. – 199 с.

Морозов А.В., Морозова Т.А. Воплощение познавательно-оценочной деятельности в паремиологическом фонде восточных славян // Фалькларыстычныя даследаванні: кантэкст, тыпалогія, сувязі: зб. навук. арт. Вып. 16; рэдкал.: В. П. Рагойша (старш.) [і інш.]; пад навук. рэд. Т.А.Марозавай, С.В.Шамякинай. – Мінск, РИВШ, 2022. – С. 115–126.

Марозава Т.А. Благаславенне на працу // Фалькларыстычныя даследаванні: кантэкст, тыпалогія, сувязі: зб. навук. арт. Вып. 16; рэдкал.: В. П. Рагойша (старш.) [і інш.]; пад навук. рэд. Т.А.Марозавай, С.В.Шамякинай. – Мінск, РИВШ, 2022. – С. 48–49.Ковалева Р.М., Лукьянова Т.В., Морозова Т.А., Полукошко О.И., Приемко О.В., Шамякина С.В. // Университетская школа фольклористики: ХХІ век // Фалькларыстычныя даследаванні: кантэкст, тыпалогія, сувязі: зб. навук. арт. Вып. 16; рэдкал.: В. П. Рагойша (старш.) [і інш.]; пад навук. рэд. Т.А.Марозавай, С.В.Шамякинай. – Мінск, РИВШ, 2022. – С. 49–67 (с. 55–58 мои).

Морозова, Т. А. Социодинамика фольклора белорусов периода Великой Отчечественной войны // Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтваў : зб. навук. арт. Вып. 3 / гал. рэд. А. І. Лакотка; Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі. – Мінск : Права і эканоміка, 2022. – 770 с. – С. 685–689.

Морозова, Т. А. Белорусские обрядовые песни периодов календарных переходов: аспекты фольклористического исследования // Язык. Коммуникация. Культура : сб. науч. ст. / ГрГУ им. Янки Купалы [и др.] ; редкол.: С. В. Адамович (гл. ред.) [и др.]. – Гродно : ЮрСаПринт, 2022. – 392 с. – С. 79–87.

Марозава Т.А. Класіфікацыя і жанравая разнастайнасць сучаснага студэнцкага фальклору Беларусі // Беларуская мова, літаратура, культура і свет: праблемы рэпрэзентацыі: зб. навук. артыкулаў па выніках III Міжнар. навук. канф., прысвеч. памяці Пятра Васючэнкі, Мінск, 19 лістап. 2020 г. / рэдкал.: М. М. Воінава-Страха (адк. рэд.) [і інш.]. – Мiнск : МДЛУ, 2021. – 320 с.  – С. 252–257. (у справаздачу 2021 года не ўключаны)

Морозова Т.А. Становление фольклористической школы в Белорусском государственном университете // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай. Да 100-годдзя БДУ і 90-годдзя з дня нараджэння члена-карэспандэнта НАН Беларусі, прафесара Алега Антонавіча Лойкі: матэрыялы ХІІІ Міжнар. навук. канф., (Рэсп. Беларусь, Мінск, 28–30 кастрыч. 2021 г.). / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: С. А. Важнік (гал. рэд.) [і інш.] ; навук. рэд. А. І. Бельскі. – Мінск : БДУ, 2021. – 426 с. – С. 33–37.

Морозова Т.А. Формы композиции белорусских календарно-обрядовых песен: к вопросу становления категорий исторической поэтики // Язык, oбщество, личность и творчество Низами Гянджеви: материалы Междунар. научн. конф. (Азердбайджанская Респ., Сугмаит, 28-29 окт. 2021 г.). – Сугмаит: СГУ, 2021. – С. 131–136.

Морозова, Т. А. Белорусское фольклорное творчество на современном этапе: жанрово-видовой состав, особенности социокультурной динамики / Т. А. Морозова // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Вып. 34 / Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі ; навук. рэд. А.І. Лакотка. – Мінск : Права і эканоміка, 2023. – 706 с. – С. 511–521.

Марозава, Т. Любоў да літаратуры – яе пакліканне: Да 75-годдзя Таццяны Шамякінай / Т. Марозава // Роднае слова. – №10. – С. 33–37.

Морозов А. В., Морозова Т. А. Современная практика реализации кросс-культурного образования в высших учебных заведениях Республики Беларусь / А. В. Морозов, Т. А. Морозова // Кросс-культурное образование в условиях глобализации: теоретическое осмысление и национальные практики реализации: сб. науч. статей; отв. за выпуск: Л. В. Пироженко, И. Л. Шевлякова-Борзенко; Мультикультурный исследовательский центр Университета Хучжоу, г. Хучжоу (КНР). – Псков: Логос, 2023. – 410 с. – С. 194–200.

Морозова, Т. А., Денисенко, В. С. Роль фольклорных архивов в сохранении национальных культур / Т. А. Морозова, В. С. Денисенко // Яковлевские чтения: патриотизм, гражданственность, духовность в аспекте современных социокультурных процессов: сборник статей по материалам международной научно-практической конференции, посвященной 175-летию со дня рождения И.Я. Яковлева / отв. ред. Е. Г. Хрисанова. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2023. – 1000 с. – С. 524–530.

Марозава, Т.А., Дзенісенка В.С. Спецыфікацыя праяўленняў сацыядынамікі відаў і жанраў беларускага фальклору на сучасным этапе / Т.А.Марозава, В.С.Дзенісенка // Пісьменнік – Мова – Стыль : Матэрыялы ІІІ Міжнароднай навуковай канферэнцыі, прысвечанай прафесару Ц. П. Ломцеву, г. Мінск, 21–22 верасня 2023 г. / БДУ, філалагічны фак., каф. белар. мовазнаўства ; рэдкал.: М. І. Свістунова (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2023. – 565 с. : фота, табл. – Бібліягр. у тэксце. – С. 430–435.

Image

Ресурсы

Image
Image
Наш сайт использует файлы cookie

Наш сайт использует файлы cookie для сбора статистики. Нажав «Принять», вы даете согласие на обработку файлов cookie в соответствии с Политикой обработки файлов cookie.