Сэрвісы

Марозава Таццяна Анатольеўна
Телефон
+375 17 350-21-76
Адрес г. Мінск, вул. К. Маркса, 31, аўд. 39,
Адрес 220030
Должность:
кандыдат філалагічных навук, дацэнт, заг. кафедры

Вышэйшая навучальная ўстанова, якую закончыла, спецыяльнасць: Беларускі дзяржаўны універсітэт, філалагічны факультэт, аддзяленне беларускай мовы і літаратуры. Спецыяльнасць "Філолаг. Выкладчык беларускай і рускай моў і літаратур."


Галіны літаратуразнаўства, у якіх працуе і можа выступаць у якасці эксперта, апанента: паэтыка літаратуры і фальклору; літаратурнае краязнаўства і крыніцазнаўства; эстэтыка літаратуры; сацыядынаміка фальклору; культуралогія.


Назва кандыдацкай дысертацыі, год абароны, навуковы кіраўнік: "Паэтыка беларускіх абрадавых песень перыядаў каляндарных пераходаў: семантыка, вобразны лад, кампазіцыя", Мінск, 2001, нав.кір. - к.ф.н., дацэнт Р.М. Кавалёва.


Колькасць навуковых публікацый: каля 133.


Профіль у Акадэміі Google

Асноўныя навуковыя і навукова-метадычныя публікацыі:

Праблема сістэматызацыі тэкстаў беларускага русальнага фальклорна-этнаграфічнага комплексу // Взаимодействие литератур в мировом литературном процессе (проблемы теоретической и исторической поэтики): материалы междунар.науч. конф. / под ред. Т. Е. Автухович; в 2 ч. Ч. 1. - Гродно, ГрГУ, 1998. - С. 257-262.

З гісторыі вывучэння беларускай русальнай абраднасці // Беларускае Асветніцтва: вопыт тысячагоддзя: матэрыялы міжнар. кангрэса, Мінск, 20-21 кастр. 1998 г. / рэдкал.: У. А. Васілевіч [і інш.]; у 2-х кн. Кніга 2. - Мінск, 1998. - С. 56-59.

Ідэнтыфікацыя вобраза русалкі ў паэмах Адама Міцкевіча "Свіцязянка" і "Рыбка" // Роднае слова. - № 12. - 1998. - С. 15-22.

Сродкі стварэння вобразаў-персанажаў Масленкі і Бярозы ў беларускіх абрадавых песнях перыяду каляндарных пераходаў // Современная филология: сегодня и завтра: сб. материалов конф. / под ред. И. О. Гапоненко [и др.] - Минск: БГУ, 1999. - С. 69-73.

Тропіка беларускіх абрадавых песень перыяду каляндарных пераходаў // Terra alba І: Праблемы беларускага літаратуразнаўства (да 85-годдзя з дня нараджэння А. Куляшова); рэдкал.: Я. І. Клімуць (адк. рэд.) [і інш.]. - Мінск: Маладзёжнае навук. таварыства, 2000. - С. 337-344.

Тыпалогія беларускіх абрадавых песень перыяду каляндарных пераходаў // Мова - літаратура - культура: матэрыялы міжнар. навук. канф., прысвеч. 55-годдзю каф. бел. мовы і літ. БДУ; у 2-х ч. Ч. 2. - Мінск: БДУ, 1999. - С. 110-112.

Беларуская русальная абраднасць: праблемы вывучэння // Веснік БДУ. - Сер. 4. Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. - № 1. - 1999. - С. 7-12.

Спецыфіка беларускага абрадава-песеннага фальклору (на матэрыяле твораў перыядаў каляндарных пераходаў [ад зімы да вясны] і [ад вясны да лета]) // Весці БДПУ. - Сер. 1. Педагогіка. Псіхалогія. Філалогія. - № 3. - 1999. - С. 20-24.

Генезіс сістэмы тропікі беларускіх абрадавых песень перыяду каляндарных пераходаў // Веснік БДУ. - Сер. 4. Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. - № 1. - 2000. - С. 13-18.

Абрад і сімвал: да пытання станаўлення тропа // Взаимодействие литератур в мировом литературном процессе (проблемы теоретической и исторической поэтики): материалы междунар. науч. конф.; отв. ред. Т. Е. Автухович; в 2-х ч. Ч. 2. - Гродно, ГрГУ, 2000. - С. 128-135.

Белорусская русалка и родственные ей образы // Восточнославянский фольклор: поиски новых подходов / Т. А. Ивахненко, М. А. Ковалева, Р. М. Ковалева и др.; под ред. Р. М. Ковалевой. - Молодечно, 2000. - С. 58-68.

Эпітэт у сістэме тропікі беларускіх абрадавых песень перыяду каляндарных пераходаў // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай: матэрыялы ІV Міжнар. навук. канф., Мінск, 12-14 кастр. 1999 г.; у 2-х ч. Ч. 1. Тэарэтычныя праблемы літаратуразнаўтва, міфалагічныя матывы і фальклорныя традыцыі ў літаратуры, славянскія літаратуры ад Асветніцтва, беларуская літаратура ў яе ўзаемасувязях з іншымі літаратурамі свету / рэдкал.: С. Я. Ганчарова-Грабоўская [і інш.]. - Мінск: БДУ, 2000. - С. 84-88.

"Пакланіся кусту...": Сродкі стварэння вобразаў-персанажаў у беларускіх абрадавых песнях перыядаў каляндарных пераходаў // Роднае слова. - № 5. - 2001. - С. 35-42.

Ідэнтыфікацыя носьбітаў дзеяння ў песенных тэкстах як вобразаў-"масак": тэарэтычныя аспекты пытання // Пятыя навуковыя чытанні, прысвечаныя Сцяпану Некрашэвічу: матэрыялы навук. канф.; рэдкал.: А. А. Станкевіч (адк. рэд.); у 2 ч. Ч. 2. Фальклор. Мастацкая літаратура. Методыка выкладання літаратуры. - Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2001. - С. 39-42.

Беларуская русалка і роднасныя міфалагічныя персанажы // Свет славянскага фальклору / Р. М. Кавалёва, А. К. Туровіч, Т. А. Івахненка і інш.; пад рэд. Р. М. Кавалёвай. - Мінск: БДУ, 2001. - С. 45-54.

Катэгорыя кампазіцыі ў кантэксце генезісу і эвалюцыі (на матэрыяле абрадавага песеннага фальклору) // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай: матэрыялы V Міжнар. навук. канф., прысвечанай 80-годдзю БДУ, Мінск, 16-17 кастр. 2001 г.; у 3-х ч. Ч. 2. Теоретические проблемы литературоведения. Мировая литература: проблемы взаимодействия и взаимосвязей / рэдкал.: С. Я. Ганчарова-Грабоўская [і інш.]. - Мінск: БДУ, 2001. - С. 39-45.

Славесныя формулы кампазіцыі абрадавых песень перыядаў каляндарных пераходаў: тэарэтычныя аспекты пытання // Філалагічныя навукі: Маладыя вучоныя ў пошуку: матэрыялы навук. канф., прысвечанай 80-годдзю БДУ, 20 крас. 2001 г. / пад рэд. С. А. Важніка. - Мінск: ВТАА «Права і эканоміка», 2001. - С. 229-232.

Генезіс і спецыфіка вобразных сістэм беларускіх абрадавых песень перыядаў каляндарных пераходаў // Мастацкі вобраз: генезіс, эвалюцыя, сучасны стан: матэрыялы Міжнар. навук. канф., 28-30 верасня 2000 г. / пад рэд. М. І. Мішчанчука. - Брэст, БрДзУ імя А. С. Пушкіна, 2001. - С. 83-85.

Славесныя формулы і кампазіцыйныя схемы беларускіх абрадавых песень перыядаў каляндарных пераходаў // Веснік БДУ. - Сер. 4. Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. - № 2. - 2001. С. 6-10.

Кампазіцыйныя формы каляндарна-абрадавых песень у кантэксце гістарычнай паэтыкі // Весці БДПУ. - Сер. 1. Педагогіка. Псіхалогія. Фіалалогія. - № 3. - 2001. - С. 45-48.

Спецыфіка беларускага абрадавага фальклору (на матэрыяле твораў каляндарных пераходаў) // Народная традыцыя і беларуская культура: матэрыялы навук.-практ. канф., Мінск, 6-7 снежня 2000 г. / пад рэд. У. І. Васілевіча. - Мінск: БДПУ імя М. Танка, 2001. - С. 112-116.

Паэтыка беларускіх абрадавых песень перыядаў каляндарных пераходаў: Семантыка. Вобразны лад. Кампазіцыя: аўтарэферат дыс. ... кандыдата філал. навук па спец. 10.01.09 - фалькларыстыка. - Мінск, ІМЭФ НАНБ, 2001. - 20 с.

Паэтыка беларускіх абрадавых песень перыядаў каляндарных пераходаў: Семантыка. Вобразны лад. Кампазіцыя / Т. А. Івахненка. - Минск: РІВШ БДУ, 2002. - 156 с.

Формы кампазіцыі каляндарна-абрадавага песеннага фальклору: да пытання станаўлення катэгорый гістарычнай паэтыкі // Міфалогія - фальклор - літаратура: праблемы паэтыкі: навук. зб. / уклад. Т. І. Шамякіна; пад агул. рэд. В. П. Рагойшы. - Мінск, 2002. - С. 51-62.

Нацыянальна-культурны кампанент ў паэзіі Янкі Купалы 1906-1910 гг. (на матэрыяле вершаў «Дзяўчынка і вянок», «Завітаў Пятрок», «На Купалле») // Мова - літаратура - культура: матэрыялы ІІІ Міжнар. навук. канф., прысвеч. 120-годдзю з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа, Мінск, 27-28 верасня 2002 г.; рэдкал.: З. І. Бадзевіч [і інш.]; у 2 т. Т. 2. - Мінск: БДУ, 2002. - С. 3-5.

Сацыяльныя аспекты беларускіх духоўных вершаў // Язык и социум: материалы V Междунар. науч. конф., 6-7 дек. 2002 г., Минск; в 2-х ч. Ч. 2. / редкол.: Л. Н. Чумак (отв. ред.). - Минск: РИВШ БГУ, 2003. - С. 127-130.

Масленка, Бяроза, Куст, Русалка: узроўні асацыятыўна-семантычных сувязей // Роднае слова. - № 5. - 2002. - С. 45-47.

Дыялог, аповед і мадыфікацыйныя формы кампазіцыі каляндарна-абрадавых песень у кантэксце гістарычнай паэтыкі (на матэрыяле тэкстаў перыядаў каляндарных пераходаў) // Весці БДПУ. - Сер. 1. Педагогіка. Псіхалогія. Філалогія. - № 4. - 2002. - С. 17-19.

Прадмова // На хвалях філалогіі. Даследаванні па тэорыі літаратуры і славянскай фалькларыстыцы: зб. арт. / пад рэд. Р. М. Кавалёвай. - Мінск: Бэстпрынт, 2002. - С. 3-7.

Проектирование тестовых сред для модульного учебно-методического комплекса по курсу "Введение в литературоведение" (на примере модуля "Структура художественного произведения") // Многоступенчатое университетское образование: от эффективного преподавания к эффективному учению: материалы IV Междунар. научн.-практ. конф., Минск, 15-16 мая 2003 г., БГУ, Центр проблем развития образования. - Минск: Пропилеи, 2003. - С. 173-184. (у сааўтарстве з А. М. Балыкінай).

Кампазіцыйны прыёмы каляндарна-абрадавых песенных тэкстаў у святле праблем гістарычнай паэтыкі: тэерэтычны аспект // Міфалогія - фальклор - літаратура: праблемы паэтыкі: зб. навук. арт. / уклад. Т. І. Шамякіна; пад агул. рэд. В. П. Рагойшы. Вып. 2. - Мінск: РІВШ БДУ, 2003. - С. 118-127.

Семантыка цэнтральных вобразаў абрадавых песень перыядаў каляндарных пераходаў // Роднае слова. - № 10. - 2003. - С. 67-72.

Общая теория социодинамики фольклора: историография и методология исследования // История языкознания, литературоведения и журналистики как основа современного филологического знания: материалы Междунар. научн. конф., Ростов-на-Дону-Адлер, 6-12 сентября 2003 г. Вып. 2. История. Культура. Язык. - Ростовский ГУ, 2003. - С. 111-113.

Міфалогія. Духоўныя вершы / А. М. Ненадавец, А. У. Марозаў, Л. М. Салавей, Т. А. Івахненка; навук. рэд. А. С. Фядосік. - Мінск: Бел. навука, 2003. - 471 с. - (Беларускі фальклор: Жанры, віды, паэтыка; Кн. 5).

Праблема распрацоўкі сацыядынамікі фальклору (на прыкладзе эпасу беларускага народа) // Праблемы ўсходнеславянскай этналінгвістыкі: Матэрыялы Першай міжнар. навук. канф., Мінск, 25-26 крас. 2003 г. / уклад. В. Дз. Ліцьвінка. - Мінск: УП "Тэхнапрынт", 2003. - С. 158-162.

Беларускія прыпеўкі як элемент смехавай культуры // Славянское Вече-2: материалы Междунар. научно-практ. конф., 29 ноября-3 декабря 2002 г. / под ред. Э. М. Сороко. - Мінск, 2003 г. - С. 228-229.

Каляндарна-абрадавы фальклор усходніх славян ХХ стагоддзя: асаблівасці функцыянавання, тэндэнцыі развіцця // Славянскія літаратуры ў сусветным кантэксце: праблемы развіцця беларускай і рускай літаратур: матэрыялы IV Міжнар. навук. канф., Мінск, 8-10 кастр. 2003 г.; у 2 ч. Ч. 2. Тыпалогія, кантакталогія, тэорыя літаратуры і культуры / пад агул. рэд. І. А. Чароты. - Мінск: РІВШ БДУ, 2003. - С. 135-137.

Структурно-логическая схема как основа дистантного курса для филологических дисциплин // Дистанционное обучение - информационная среда XXI века: материалы Междунар. науч. конф., 23-25 марта 2003 г.; в 2 ч. Ч. 2 / под ред. Н. А. Красавцева. - Минск, БГУИР, 2003. С. 34-36. (у сааўтарстве з А. М. Балыкінай).

Праграма факультатыва "Прыкладное літаратуразнаўства": вучэб. праграма для выш. навуч. устаноў па спец. Д.21.05.01 Беларуская філалогія / склад. В. П. Рагойша, М. П. Кенька, Т. А. Марозава, П. П. Ткачова; пад рэд. В. П. Рагойшы. - Мінск, РІВШ БДУ, 2003. - 18 с.

Возможности дистанционного обучения для студентов-филологов // Многоуровневая система подготовки филологов: организация содержания и новые технологии обучения: материалы Междунар. науч. конф., 16-17 окт. 2003 г., г. Минск / отв. ред. Л. А. Мурина. - Минск: Изд. центр БГУ, 2004. - С. 245-248. (у сааўтарстве з А. М. Балыкінай).

Марозава, Т. А. Фундаментальнае даследаванне народнай паэзіі (жанры, віды, паэтыка) // Роднае слова. - № 3. - 2004. - С. 63-65.

Марозава, Т. А. Сацыядынаміка фальклору ўсходніх славян ХХ стагоддзя: гістарыяграфія навуковай тэмы // Філалагічныя навукі: Маладыя вучоныя ў пошуку: матэрыялы навук. канф., 25 крас. 2003 г. / адк. рэд. С. А. Важнік. - Мінск: ВТАА "Права і эканоміка", 2004. - С. 288-289.

Русальныя песні Усходняга Палесся: сродкі стварэння вобразаў // Традыцыі матэрыяльнай і духоўнай культуры Усходняга Палесся: матэрыялы Міжнар. навук. канф., Гомель, 20-21 мая 2004 г. / гал. рэд. А. А. Станкевіч; у 2-х ч. Ч. 1. - Гомель: УА "ГДУ імя Ф. Скарыны", 2004. - С. 167-170.

Поэзия периодов календарных переходов как объект фольклористического исследования // Міфалогія - фальклор - літаратура: праблемы паэтыкі: зб. навук. прац. Вып. 3 / уклад. Т. І. Шамякіна; пад агул. рэд. В. П. Рагойшы. - Мінск: РІВШ, 2004. - С. 95-103.

Сродкі сварэння вобразаў у беларускіх масленічных і траецкіх песнях // Слово в культуре: сб. научн. ст. / под общ. ред. В. Н. Калмыкова; в 2 ч. Ч. 2. - Гомель: УО "ГГУ им. Ф. Скорины", 2004. - С. 299-304.

Кампазіцыйныя прыёмы каляндарна-абрадавых песенных тэкстаў: прыпеў // Весці БДПУ. - Сер. 1. Педагогіка. Філалогія. Журналістыка. - № 1. - 2004. - С. 75-77.

Вобразныя сістэмы беларускіх абрадавых песень перыядаў каляндарных пераходаў // Актуальныя праблемы тэорыі літаратуры і фальклору: працы членаў кафедры тэорыі літаратуры БДУ / уклад. Т. А. Марозава; пад навук. рэд. В. П. Рагойшы. - Мінск: Бестпрынт, 2004. - С. 172-181.

Русалочка, ты кто? // Нёман.- 2004.  - № 8. -- С. 74-84.

Социокультурная динамика белорусского эпического творчества // Язык русского фольклора: сб. науч. трудов / отв. ред. З. К. Тарланов. - Петрозаводск: ПетрГУ, 2004. - С. 76-83.

Социальные аспекты функционирования белорусского фольклора в постсоветский период // Язык и социум: материалы VI Междунар. науч. конф., 3-4 декабря 2004 г., Минск; / редкол.: Л. Н. Чумак (отв. ред.); в 2 ч. Ч. 2. - Минск: РИВШ, 2004. - С. 106-109.

Общие ментальные характеристики календарно-обрядовой поэзии восточнославянских народов // Менталитет восточных славян и интеграционные процессы: история, современность, перспективы: материалы IV Междунар. науч. конф., Гомель, 26-27 мая 2005 г. / под общ. ред. В. В.Кириенко. - Гомель, ГГТУ им. П. О. Сухого, 2005. - С. 134-136.

Сущностные характеристики развития белорусского фольклора послевоенного периода // Фалькларыстычныя даследаванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. арт. Вып. 2 / пад нав. рэд. Р. М. Кавалёвай, В. В. Прыемка. - Мінск: Бестпрынт, 2005. - С. 208-212.

Вобразны паралелізм // Беларускі фальклор: Энцыклапедыя / рэдкал.: Г. П. Пашкоў [і інш.]; у 2 т. Т. 1. - Мінск: Бел. энцыклапедыя, 2005. - С. 268.

Вобраз фальклорны // Беларускі фальклор: Энцыклапедыя / рэдкал.: Г. П. Пашкоў [і інш.]; у 2 т. Т. 1. - Мінск: Бел. энцыклапедыя, 2005. - С. 267-268.

Уводзіны ў літаратуразнаўства: вучэб. праграма для выш. навуч. устаноў па спецыяльнасцях: 1-21 05 01 "Беларуская філалогія", 1-21 05 02 "Руская філалогія", 1-21 05 04 "Славянская філалогія", 1-21 05 05 "Класічная філалогія", 1-21 05 06 "Рамана-германская філалогія", 1-21 05 06 "Усходняя філалогія" / пад рэд. В. П. Рагойшы. - Мінск: РІВШ, 2006. - 28 с.

Паралелізм // Беларускі фальклор: Энцыклапедыя. / рэдкал.: Г. П. Пашкоў [і інш.]; у 2 т. Т. 2. - Мінск: Бел. энцыклапедыя, 2006. - С. 294-295.

Паралелізм адмоўны // Беларускі фальклор: Энцыклапедыя / рэдкал.: Г. П. Пашкоў [і інш.]; у 2 т. Т. 2. - Мінск: Бел. энцыклапедыя, 2006. - С. 295.

Паралелізм псіхалагічны // Беларускі фальклор: Энцыклапедыя / рэдкал.: Г. П. Пашкоў [і інш.]; у 2 т. Т. 2. - Мінск: Бел. энцыклапедыя, 2006. - С. 295-296.

Паўтор // Беларускі фальклор: Энцыклапедыя / рэдкал.: Г. П. Пашкоў [і інш.]; у 2 т. Т. 2. - Мінск: Бел. энцыклапедыя, 2006. - С. 314-315.

Кампазіцыйныя прыёмы беларускіх русальных песень // Традыцыі матэрыяльнай і духоўнай культуры Усходняга Палесся: праблемы вывучэння і захавання ў постчарнобыльскі час: зб. навук. артык. / рэдкал.: А. А  Станкевіч (гал. рэд.) [і інш.]; М-ва адук. РБ, Гомельскі дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны. - Гомель, ГДУ імя Ф. Скарыны, 2006. - С. 155-159.

Фольклор восточных славян в дооктябрьский период: основные тенденции и направления развития // Міфалогія - фальклор - літаратура: праблемы паэтыкі: зб. навук. прац. Вып. 4 / уклад. Т. І. Шамякіна; пад агул. рэд. В. П. Рагойшы. - Мінск: РІВШ, 2006. - С. 81-86.

Постфольклорные явления в культурном пространстве Беларуси // Фальклор і сучасная культура: матэрыялы Міжнар. навук.-практ. канф., 27-28 крас. 2006 г., г. Мінск. / рэдкал.: І. С. Роўда [і інш.]. - Мінск: Паркус плюс, 2006. - С. 61-65.

Историография фольклористического изучения белорусской культуры (1880-1890-е гг.) // Фалькларыстычныя даследаванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. арт. Вып. 3 / пад нав. рэд. Т. А. Марозавай, В. В. Прыемка. - Мінск: Бестпрынт, 2006. - С. 19-26.

Кампазіцыйныя прыёмы каляндарна-абрадавых песенных тэкстаў: сінтаксічны паралелізм // Весці БДПУ. - Сер. 1. Педагогіка. Псіхалогія. Філалогія. - № 4. - 2006. - С. 78-80.

Перадумовы функцыянавання фальклорных твораў, народжаных у асяроддзі сучаснай беларускай моладзі // Мова - літаратура - культура: матэрыялы V Міжнар. навук. канф. (да 80-годдзя прафесара Льва Міхайлавіча Шакуна), Мінск, 16-17 лістапада 2006 г. / Беларускі дзярж. ун-т; у аўт. рэд. - Мінск: Права і эканоміка, 2007. - С. 482-485.

Фальклорныя жанры як форма маўленчых зносін у сучаснай культуры беларускай моладзі // Язык и социум: материалы VІІ Междунар. науч. конф., г. Минск, 1-2 декабря 2006 г. / под общ. ред. Л. Н. Чумак; в 2 ч. Ч. 2. - Минск, РИВШ, 2007. - С. 58-61.

Метадалогія фалькларыстычных даследаванняў А. С. Фядосіка савецкага часу // Фальклор і этнакультура Палесся ў індаеўрапейскім кантэксце: матэрыялы ІІІ Міжнар. навук. канф., 7-8 снежня 2006 г., г. Мінск) / Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору Нац. акад. навук Беларусі, Бел. дзярж. ун-т; рэдкал.: І. С. Роўда [і інш.]. - Мінск: 2007. - С. 23-26.

Русалкі, уладарніцы расы... Абрад "Провады русалкі" на Лоеўшчыне як адметная з'ява русальнай абраднасці беларусаў // Лоеўшчына... Бэзавы рай, песенны край: сучасны стан традыцыйнай культуры Лоеўшчыны / уклад, сістэматызацыя, тэкстал. праца В. С. Новак. - Гомель: Сож, 2007. - С. 453-457.

Социодинамика фольклора белорусов периода Великой Отечественной войны // Вялікая Айчынная вайна ў мастацкай літаратуры: матэрыялы рэсп. навук. канф., Мінск, 27 крас. 2005 г. / рэдкал.: І. С. Роўда, С. Я.Ганчарова-Грабоўская (адк. рэд.) [і інш.]. - Мінск, БДУ, 2007. - С. 79-85.

Абрадавасць беларусаў: змястоўнае напаўненне, асаблівасці функцыянавання // Далучэнне студэнцкай моладзі да беларускіх нацыянальных традыцый: матэрыялы семінара-практыкума для пед. работнікаў інтэрнатаў. - Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2007. - С. 5-12.

Лабараторыі беларускага фальклору БДУ 25 гадоў: па старонках летапісу // Фалькларыстычныя даследаванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. арт. Вып. 4 / пад нав. рэд. Р. М. Кавалёвай, В. В. Прыемка. - Мінск: Бестпрынт, 2007. - С. 5-10.

Сучасны студэнцкі фальклор Беларусі: класіфікацыя, жанравая разнастайнасць // Міфалогія - фальклор - літаратура: праблемы паэтыкі: зб. навук. прац. Вып. 5 / уклад. Т. І. Шамякіна; пад агул. рэд. В. П. Рагойшы. -  Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2007. - С. 77-83.

Нястомны збіральнік фальклорных скарбаў: канферэнцыя да 115-годдзя з дня нараджэння Рыгора Шырмы // Роднае слова. - № 1. - 2008. - С. 102-103.

Рыгор Шырма і станаўленне фалькларыстычнай школы ў БДУ // Фальклорная спадчына Рыгора Шырмы і Генадзя Цітовіча: вопыт збіральніцкай, навуковай і папулярызатарскай дзейнаці ў кантэксце праблем адраджэння традыцыйнай культуры вёскі (да 115-годдзя Рыгора Шырмы): матэрыялы ІV Міжнар. навук. канф., 29-30 ліст. 2007 г., г. Мінск) / Бел.дзярж. ун-т; рэдкал.: І. С. Роўда [і інш.]; уклад. Т. А. Марозава. Мінск: Паркус плюс, 2008. - С. 148-151.

Правядзенне фальклорнай практыкі ў вучэбна-навуковай лабараторыі беларускага фальклору БДУ: методыка арганізацыі, формы работы // Фалькларыстычныя даследаванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. арт. Вып. 5 / пад нав. рэд. Р. М. Кавалёвай, В. В. Прыемка. - Мінск: Бестпрынт, 2008. - С. 270-274.

Сучасны фанацкі фальклор беларусаў: умовы функцыянавання, жанравы склад // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай: VIII Міжнар. навук. канф., прысвеч. 125-годдзю з дня нарадж. Янкі Купалы і Якуба Коласа, 1-3 лістап. 2007 г., Мінск, БДУ: зб. навук. арт. / рэдкал.: Т. І. Шамякіна (адк. рэд.) [і інш.]; пад агул. рэд. І. С. Роўды. - Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2008. - С. 100-104.

Сучасны салдацкі (армейскі) фальклор Беларусі: умовы функцыянавання, формы бытавання // Фальклор і сучасная культура: матэрыялы міжнар. навук.-практ. канф., 22-23 крас. 2008 г., г. Мінск: у 2 ч. Ч. 1. / рэдкал.: І. С. Роўда [і інш.]. - Мінск, БДУ, 2008. С. 51-54.

Масленічныя песні: метад. ўказанні і іл. матэрыял да правядзення фальк. практыкі студэнтаў І курса філал. фак. / аўт.-склад.: Р. М. Кавалёва, В. В. Прыемка, Т. А. Марозава; пад рэд. Р. М. Кавалёвай. - Мінск, БДУ, 2008. - 40 с.

Кавалёва, Р. М. , Прыемка, В. В., Марозава, Т. А. Фальклорная практыка: метадычныя рэкамендацыі і праграма-апытальнік для студэнтаў І курса філал. фак. па спец. 1-21 05 01 "Беларуская філалогія", 1-21 05 02 "Руская філалогія", 1-21 05 04 "Славянская філалогія" // Р. М. Кавалёва, В. В. Прыемка, Т. А. Марозава.- Мінск, БДУ, 2008. - 151 с.

Фальклор Мазырска-Прыпяцкага Палесся: з вопыту палявых экспедыцый студэнтаў і выкладчыкаў БДУ // Палявая фалькларыстыка: даследаванне лакальных культур Беларусі / уклад. І. Ю. Смірновай; пад навук. рэд. В. А.Лабачэўскай. Мінск: БДУКіМ, 2008. - С. 229-235.

Межкультурное взаимодействие Беларуси и Украины: задачи, принципы, приоритетные направления / А. В. Морозов, Т. А. Морозова // Матеріали VІІ Міжнародного конгресу україністів. Киів: ІМФЭ НАН Украіни, 2008. - С. 226-231.

Сацыякультурныя асновы сучаснага гарадскога фальклору / Т. А. Марозава // Язык и социум: Материалы VІІІ Междунар. науч. конф., Минск, 5-6 декабря 2006 г. В 2-х ч. Ч. 2. Минск, РИВШ, 2009. - С. 40-43.

Проблема сохранения нематериального культурного наследия славян в условиях глобализации / А. В. Морозов, Т. А. Морозова // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії. Вип. 7. Киів: ІМФЭ НАН, 2007. - С. 158-162.

Фальклорны практыкум як форма падрыхтоўкі студэнтаў-філолагаў да вучэбнай практыкі / Т. А. Марозава // Фалькларыстычныя даследаванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. артыкулаў. Вып. 6 / пад рэд. В. В. Прыемка. Т. А. Марозавай. Мінск, Бестпрынт, 2009. - С. 300-304.

Сутнасныя характарыстыкі сацыядынамікі сучаснага гарадскога фальклору Беларусі / Т. А. Марозава // Фалькларыстычныя даследаванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. артыкулаў. Вып. 6 / пад рэд. В. В. Прыемка. Т. А. Марозавай. Мінск, Бестпрынт, 2009. - С. 246-251.

Кампазіцыйныя прыёмы каляндарна-абрадавых песенных тэкстаў: паўторы / Т. А. Марозава // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. № 3 (54). Ч. 2. - С. 43-47.

Traditional Folk Values and Normative Patterns: the European Context / A. Morozov, T. Morozova // Мировое фольклорное наследие: прошлое, настоящее и перспективные направления исследования: сб. материалов конференции. 13-18 июля 2009 года, Минск / Институт искусствоведения, этнографии и фольклора им. К.Крапивы НАН Беларуси. - Минск: Право и экономика, 2009. - С. 41.

Праблемы інсталяцыі матэрыялаў фальклорнага архіва ў сучасную культурную прастору // Аўтэнтычны фальклор: праблемы вывучэння, зхавання, пераймання: зб. навук. прац удзельнікаў ІV Міжнар. навук.-практ. канф. (Мінск, 29-30 крас. 2010 г.) / БДУКМ; рэдкал.: Мажэйка М. А. (адказ. рэд.) [і інш.]. Мінск: БДУКМ, 2010. С. 29-31.

Армейскі фальклор // Культура Беларусі : энцыклапедыя. Т. 1 / рэдкал.: Т. У. Бялова і інш.- Мінск: Бел. энцыкл. імя П. Броўкі, 2010.- 704 с. С. 219.

Фальклорная практыка: метадычныя рэкамендацыі і праграма-апытальнік для студэнтаў І курса філал. фак., якія навучаюцца па спец. 1-21 05 01 “Беларуская філалогія”, 1-21 05 02 “Руская філалогія”, 1-21 05 04 “Славянская філалогія”. – 2-е выд., дапрац. і дап. / Р.М.Кавалёва, В.В.Прыемка, Т.А.Марозава. – Мінск: БДУ, 2009. – 176 с.

Арганізацыя архіўнай работы ў вучэбна-навуковай лабараторыі беларускага фальклору БДУ // Фалькларыстычныя даследаванні: кантэкст, тыпалогія, сувязі: зб. артык. / пад рэд. Р. М. Кавалёвай, В. В. Прыемка. – Мінск: РІВШ, 2010. С. 320–329.

Армейскі (салдацкі фальклор) // Фалькларыстычныя даследаванні: кантэкст, тыпалогія, сувязі: зб. артык. / пад рэд. Р. М. Кавалёвай, В. В. Прыемка. – Мінск: РІВШ, 2010. С. 355–357.

Фальклорная практыка ў Хойніцкім раёне: па старонках рэгіянальнага архіва вучэбна-навуковай лабараторыі БДУ // Хойнікшчыны спеўная душа: Народная духоўная культура Хойніцкага краю: фалькло.-этнаграф. зб. / пад агульнай рэд. В. С. Новак. – Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2010. С. 265–267.

Дэкады беларускага фальклору / Марозава Т. А., Прыемка В. В.// Універсітэт. 12 кастр. 2010 г., № 15–16 (2031–2032). С. 7.

Жанрава-відавая разнастайнасць фальклору вольначасавай субкультуры горада (на прыкладзе субгруп фанатаў, геймераў і хакераў) / Т. Марозава // Мова–Літаратура–Культура: матэрыялы VIМіжнар. навук. канф., Мінск, 28–29 кастр. 2010 г. У 2 ч. Ч. 2 / Беларус. дзярж. ун-т. – Мінск, Выд. цэнтр БДУ, 2011. – С. 70–76.

Арганізацыя фальклорнай практыкі студэнтаў завочнай формы навучання і студэнтаў-перводнікаў у вучэбна-навуковай лабраторыі беларускага фальклору БДУ / Т. Марозава // Фалькларыстычныя даследаванні: кантэкст, тыпалогія, сувязі: зб. артык. / пад рэд. Р. М. Кавалёвай, В. В. Прыемка; уклад. Т. А. Марозава. Вып. 8. – Мінск: Права і эканоміка, 2011. – С. 350–353.

Велікодныя песні / Марозава, Т. // Фалькларыстычныя даследаванні: кантэкст, тыпалогія, сувязі: зб. артык. / пад рэд. Р. М. Кавалёвай, В. В. Прыемка; уклад. Т. А. Марозава. Вып. 8. – Мінск: Права і эканоміка, 2011. – С. 384.

Выкліканне / Т. Марозава // Фалькларыстычныя даследаванні: кантэкст, тыпалогія, сувязі: зб. артык. / пад рэд. Р. М. Кавалёвай, В. В. Прыемка; уклад. Т. А. Марозава. Вып. 8. – Мінск: Права і эканоміка, 2011. – С. 384–385.

Гарадскі фальклор / Т. Марозава // Фалькларыстычныя даследаванні: кантэкст, тыпалогія, сувязі: зб. артык. / пад рэд. Р. М. Кавалёвай, В. В. Прыемка; уклад. Т. А. Марозава. Вып. 8. – Мінск: Права і эканоміка, 2011. С. 385.

Фалькларыстычная школа ў БДУ / Т. Марозава, В. Прыемка // Вулей і пчолы. Вектары сучаснай фалькларыстычнай школы БДУ: зб. нав. арт. / пад нав. рэд. Р. М. Кавалёвай; уклад. В. В. Прыемка. – Мінск: Права і эканоміка, 2011. 291 с. – С. 7–18.

Распрацоўка тэорыі соцыядынамікі фальклору: праблемы, задачы (на парыкладзе эпасу беларускага народа)/ Т. Марозава // Вулей і пчолы. Вектары сучаснай фалькларыстычнай школы БДУ: зб. нав. арт. / пад нав. рэд. Р. М. Кавалёвай; уклад. В. В. Прыемка. – Мінск: Права і эканоміка, 2011. 291 с. – С. 35–39.

Поэзия периодов календарных переходов: аспекты фольклористического исследования / Т. Морозова // Вулей і пчолы. Вектары сучаснай фалькларыстычнай школы БДУ: зб. нав. арт. / пад нав. рэд. Р. М. Кавалёвай; уклад. В. В. Прыемка. – Мінск: Права і эканоміка, 2011. 291 с. – С. 47–53.

Праблемы вывучэння беларускай русальнай абраднасці / Т. Івахненка // Вулей і пчолы. Вектары сучаснай фалькларыстычнай школы БДУ: зб. нав. арт. / пад нав. рэд. Р. М. Кавалёвай; уклад. В. В. Прыемка. – Мінск: Права і эканоміка, 2011. 291 с. – С. 68–72.

Фольклор белорусов периода Великой Отечественной войны: особенности социодинамики / Т. Морозова // Вулей і пчолы. Вектары сучаснай фалькларыстычнай школы БДУ: зб. нав. арт. / пад нав. рэд. Р. М. Кавалёвай; уклад. В. В. Прыемка. – Мінск: Права і эканоміка, 2011. 291 с. – С. 174–179.

Соцыядынаміка сучаснага гарадскога фальклору Беларусі / Т. Марозава // Вулей і пчолы. Вектары сучаснай фалькларыстычнай школы БДУ: зб. нав. арт. / пад нав. рэд. Р. М. Кавалёвай; уклад. В. В. Прыемка. – Мінск: Права і эканоміка, 2011. 291 с. – С. 186–190.

Падрыхтоўка студэнтаў-філолагаў да вучэбнай практыкі: фальклорны практыкум / Т. Марозава // Вулей і пчолы. Вектары сучаснай фалькларыстычнай школы БДУ: зб. нав. арт. / пад нав. рэд. Р. М. Кавалёвай; уклад. В. В. Прыемка. – Мінск: Права і эканоміка, 2011. 291 с. С. 245–249.

Прадмова / Т. Марозава // Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. нав. арт. Вып. 8 / пад нав. рэд. Р. М. Кавалёвай, В. В. Прыемка; уклад. Т. А. Марозава. – Мінск: Права і эканоміка, 2011. – С. 3–4.

Уводзіны ў літаратуразнаўства: вучэб. дапам. У 2 ч. Ч. 1. Літаратуразнаўства як навука. Эстэтыка літаратуры. Паэтыка / В. П. Рагойша, М. П. Кенька, Т. А. Марозава; пад рэд. В. П. Рагойшы. – Мінск: БДУ, 2011. 247 с. – (Класічнае ўніверстэцкае выданне).

Велікодныя песні // Культура Беларусі : энцыклапедыя. Т. 2 / рэдкал.: Т. У. Бялова і інш.– Мінск: Бел. энцыкл. імя П. Броўкі, 2011. – С. 245.

Выкліканні // Культура Беларусі : энцыклапедыя. Т. 2 / рэдкал.: Т. У. Бялова і інш.– Мінск: Бел. энцыкл. імя П. Броўкі, 2011. – С. 415.

Гарадскі фальклор // Культура Беларусі : энцыклапедыя. Т. 2 / рэдкал.: Т. У. Бялова і інш.– Мінск: Бел. энцыкл. імя П. Броўкі, 2011. – С. 523–524.

Соцыякультурная спецыфіка функцыянавання вольначасавай субкультуры горада /Т. А. Марозава // Язык и социум: Материалы ІХ Междунар. науч. конф., 3–4 декабря 2010 г. В 3-х ч. Ч. 3. Редколлегія: Л. В. Гербик (отв. ред.). – Минск, РИВШ, 2011. – С. 145–148.

Пазаабрадавыя песні: метад. указанні і іл. матэрыял да правядзення фальк. практыкі студэнтаў І курса філал. фак. / Т. А. Марозава, В. К. Каратай, Т. В. Лук’янава, В.В.Прыемка / склад.: В. К. Каратай [і інш.]; пад рэд. Т. А. Марозавай. – Мінск: БДУ, 2010. – 115 с.

Осознание истины // У тэзаўрусе Беларусі: да 80-годдзя Энгельса Дарашэвіча // уклад. М. Козенка; навук.рэд. В. Калацэй. – Мінск; Чатыры чвэрці, 2011. С. 107 – 108 (у справаздачах не было).

Историография фольклористического и этнологического изучения белорусской культуры первой половины ХХ века \ Морозова Т.А. // Міфалогія – фальклор – літаратура: праблемы паэтыкі: зб. навук. прац. Вып. 8 / склад. Т.І.Шамякіна; пад рэд. В. П. Рагойшы. – Мінск, Выдавецкі цэнтр БДУ, 2012. С. 60--66.

Современные информационные технологии в сохранении нематериального культурного наследия\ Т. Морозова, А. Карпова \\ Аўтэнтычны фальклор: праблемы вывучэння, захавання, пераймання: зб. навук. прац удзельнікаў VІ Міжнар. навук.-практ. канф. (Мінск, 27–29 крас. 2012 г.) / БДУКМ; рэдкал.: Мажэйка М. А. (адказ. рэд.) [і інш.]. Мінск: БДУКМ, 2012. 254 с. С. 29–31.

Сохранение и популяризация фольклорных архивных фондов Беларуси \\ Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. арт. Вып. 9 / пад навук. рэд. Р. М. Кавалёвай, Т. В. Лук’янавай; уклад. В. В. Прыемка; БДУ. – Мінск, Права і эканоміка, 2012. – С. 12--16.

Уводзіны ў літаратуразнаўства: вучэб. дапам. У 2 ч. Ч. 2. Паэтыка. Тэорыя літаратурнага працэсу / В. П. Рагойша, М. П. Кенька, Т. А. Марозава; пад рэд. В. П. Рагойшы. – Мінск: БДУ, 2012. 239 с. – (Класічнае ўніверстэцкае выданне).

Бытавыя песні \\ Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. арт. Вып. 9 / пад навук. рэд. Р. М. Кавалёвай, Т. В. Лук’янавай; уклад. В. В. Прыемка; БДУ. – Мінск, Права і эканоміка, 2012. – С. 345--347.

Опыт создания электронного архива на базе УНЛ БФ БГУ\ Т. Морозова, Д. Сьянов \\ Аўтэнтычны фальклор: праблемы вывучэння, захавання, успрымання: зб. навук. прац удзельнікаў VІІ Міжнар. навук.-практ. канф. (Мінск, 26–28 крас. 2013 г.) / БДУКМ; рэдкал.: Мажэйка М. А. (адказ. рэд.) [і інш.]. Мінск: БДУКМ, 2013. 272 с. С. 45--47.

Фальклор Лагойскага раёна: па матэрыялах рэгіянальнага архіва вучэбна-навуковай лабараторыі беларускага фальклору БДУ / Т. А. Марозава // Благаслаўлёнай зямлі неўміручыя скарбы: народная духоўная культура лагойшчыны / пад агул. рэд.: В. С. Новак (гал. рэд.), А. А. Кастрыцы. С. А. Вяргеенка, В. К. Шынкарэнка. У 3 кн. Кн. 3. -- Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2013. – С. 172—178.

Фольклорный архив филологического факультета Белгосуниверситета: состояние, проблемы, перспективы развития / Т. А. Морозова // Звуковая среда народа: проблемы сохранения и изучения звуковых фольклорных архивов России и Белоруссии: Материалы междунар. научн. семинара (Пушкинский Дом РАН, г. Санкт-Петербург, 11-12 ноября 2013 г.). – Санкт-Петербург, 2013. Электронный ресурс. 

Праблемы выдання матэрыялаў фальклорнага архіва філалагічнага факультэта БДУ / Т. Марозава // Фалькларыстычныя даследаванні: кантэкст, тыпалогія, сувязі: зб. навук. артык. Вып. 11; уклад. В. В. Прыемка, Н. Л. Канабеева; пад рэд. Р. М. Кавалёвай. – Мінск: Права і эканоміка, 2014. – С. 259–265.

Маразмы / Т. Марозава // Фалькларыстычныя даследаванні: кантэкст, тыпалогія, сувязі: зб. навук. артык. Вып. 11; уклад. В. В. Прыемка, Н. Л. Канабеева;  пад рэд. Р. М. Кавалёвай. – Мінск: Права і эканоміка, 2014. – С. 306–307.

Прадмова / Т. Марозава // Фалькларыстычныя даследаванні: кантэкст, тыпалогія, сувязі: зб. навук. артык. Вып. 11; уклад. В. В. Прыемка, Н. Л. Канабеева; пад рэд. Р. М. Кавалёвай. – Мінск: Права і эканоміка, 2014. – С. 3–4.

Аб працы навукова-практычнага семiнара «Сучасная фалькларыстыка, міфалогія, этналогія: пазітыўныя, негатыўныя, супярэчлівыя вектары руху» / Т. Марозава // Фалькларыстычныя даследаванні: кантэкст, тыпалогія, сувязі: зб. навук. артык. Вып. 11; уклад. В. В. Прыемка, Н. Л. Канабеева;  пад рэд. Р. М. Кавалёвай. – Мінск: Права і эканоміка, 2014. – С. 234–237.

Архив учебно-научной лаборатории белорусского фольклора филологического факультета БГУ: состояние, проблемы, перспективы / Т.А. Морозова // Актуальныя праблемы тэорыі літаратуры і фальклору: працы членаў кафедры тэорыі літаратуры БДУ / уклад. І. У. Ківель, В. В. Прыемка; рэд. В. П. Рагойша. Вып. 3. Мінск. – С. 114–118.

Фалькларыстычная школа БДУ у 2009 – 2014 гг. / Т.А. Марозава // Актуальныя праблемы тэорыі літаратуры і фальклору: працы членаў кафедры тэорыі літаратуры БДУ / уклад. І. У. Ківель, В. В. Прыемка; рэд. В. П. Рагойша. Вып. 3. Мінск. – С. 78–83.

Маразмы / Т. Марозава // Культура Беларусі: энцыклапедыя. Т. 5 (Л–М). Мінск: Беларуская энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2014. – С. 380.

Современный городской фольклор: метод. указания и ил. материал по проведению фольк. практики студентов 1 курса филол. фак. / сост.: О. В. Приемко, Т. А. Морозова [и др.]; под ред. О. В. Приемко. – Минск: БГУ, 2014. – 128 с. (15,2 друк. арк.).

Лакальна-рэгіянальныя парадыгмы беларускага фальклору: вучэб.-метад. дапам. У 3 ч. Ч. 3. Песні «Стралы». Русальныя песні / Р.М. Кавалёва, Т. А. Марозава [і інш.]; пад агул. рэд. Р.М. Кавалёвай. – Мінск: БДУ, 2015. – С. 111–148.

Вучэбна-навуковая лабараторыя беларускага фальклору БДУ : метад. рэкамендацыі па арганізацыі вучэбнай, навуковай і архіўнай работы. У 2 ч. Ч. 1 / Т. А. Марозава [і інш.] : пад рэд. Т. А. Марозавай. – Мінск : БДУ, 2017. – 56 с.

Вучэбна-навуковая лабараторыя беларускага фальклору БДУ : метад. рэкамендацыі па арганізацыі вучэбнай, навуковай і архіўнай работы. У 2 ч. Ч. 2 / Т. А. Марозава [і інш.] : пад рэд. Т. А. Марозавай. – Мінск : БДУ, 2017. – 45 с.

Историография этнологического и фольклористического изучения белорусской культуры (конец ХIХ – первая половина ХХ вв.) Актуальныя праблемы літаратуразнаўства і фалькларыстыкі: да 75-годдзя прафесара В. П. Рагойшы / пад агул. рэд. Т.І. Шамякінай; склад.: В.В. Прыемка. – Мінск: БДУ, 2018. – 255 с. – С. 214–223.

Прадмова // Фалькларыстычныя даследаванні: кантэкст, тыпалогія, сувязі: зб. навук. арт. Вып. 14; рэдкал.: В. П. Рагойша (старш.) [і інш.]; пад навук. рэд. В. В. Прыемка, Т. А. Марозавай. – Мінск: РІВШ, 2018. С. 3–4.

Фальклорная практыка ў камп’ютарным класе як від работы са студэнтамі (з вопыту правядзення практыкі ў Вучэбна-навуковай лабараторыі беларускага фальклору БДУ) Фалькларыстычныя даследаванні: кантэкст, тыпалогія, сувязі: зб. навук. арт. Вып. 14; рэдкал.: В. П. Рагойша (старш.) [і інш.]; пад навук. рэд. В. В. Прыемка, Т. А. Марозавай. – Мінск: РІВШ, 2018. С. 70–76.

Фольклорный архив филологического факультета БГУ: состояние, перспективы развития Аўтэнтычны фальклор: праблемы вывучэння, захавання, пераймання: зб. навук. арт. удзельнікаў ХІІ Міжнар. навук.-практ. канф. (27–29 красавіка 2018 г.) / БДУКМ; рэдкал.: Мажэйка М. А. (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск: БДУКМ, 2018. – С. 50–51.

Фальклорная практыка: праграма для студэнтаў І курса філалагічнага факультэта спецыяльнасцей 1-21 05 01 “Беларуская філалогія” (па напрамках), 1-21 05 02 “Руская філалогія” (па напрамках) / склад.: В. В. Прыемка, Т. А. Марозава, Л. В. Камлюк-Ярашэнка; пад рэд. В. В. Прыемка. – Мінск: РІВШ, 2018. – 40 с.

Русская литература: учебное пособие для 8 класса учреждений общего среднего образования с белорусским и русским языками обучения / Захарова С.Н., Морозова Т.А., Чепелева Г.М.; под ред. С.Н.Захаровой. – Минск: Национальный институт образования, 2018.

Шамякина, С. В., Морозова, Т. А., Крылова, С. И. Теория литературы: электронный учебно-методический комплекс для специальностей: 1-21 05 01 «Белорусская филология (по направлениям)», 1-21 05 02 «Русская филология (по направлениям)», 1-21 05 04 «Славянская филология», 1-21 05 05 «Классическая филология», 1-21 05 06 «Романо-германская филология», 1-21 05 07 «Восточная филология» / С. В. Шамякина, Т. А. Морозова, С. И. Крылова ; БГУ, Филологический фак., Каф. теоретического и славянского литературоведения. – Минск : БГУ, 2019. – 155 с. Справка о депонировании № 000713022020 от 13.02.2020.

Марозава Т. Фальклор Беларусі ў сацыякультурных умовах ін-фармацыйнага грамадства / Марозаў, А., Марозава, Т. // Фалькларыстычныя даследаванні: кантэкст, тыпалогія, сувязі: зб. навук. арт. Вып. 15; рэдкал.: В. П. Рагойша (старш.) [і інш.]; пад навук. рэд. Р. М. Кавалёвай, В. В. Прыемка. – Мінск: РІВШ, 2019. – С.9-17.

Морозова, Т. Социокультурная динамика календарно-обрядового фольклора восточных славян ХХ века / Т. Морозова // Аўтэнтычны фальклор: праблемы захавання, вывучэння, успрымання (памяці антраполага Зінаіды Мажэйкі) : зб. навук. прац / М-ва культуры Рэсп. Беларусь, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў ; рэдкал.: Языковіч В. Р. (старш.) [і інш.]. – Мінск : БДУКМ, 2019. – Вып. 13. – 226 с. – С. 87–88 (А4).

Фалькларыстыка. Веснавыя песні: поўнач – поўдзень: дапаможнік / склад.: Т.А. Марозава, М.Ю. Латышкевіч; навук. рэд.: Р.М.Кавалёва, Л.П.Касцюкавец, Л.Ф.Баранкевіч. – Мінск: БДУ, 2020. – 239 с. ISBN 978-985-566-869-6.

Image

Рэсурсы

Image
Image
situs bandar toto togel online macau terpercaya situs slot 4d dan bandar togel hadiah 4d 10 juta toto togel situs bandar togel online hadiah 4d 10 juta 2023 Situs Bandar Toto Togel Online Hadiah 4D 10 Juta Daftar Situs Bandar Toto Togel 4D Hadiah 10 Juta Situs Bandar Toto Togel Online Terbesar Terpercaya situs bandar toto togel Situs Bandar Togel Online Hadiah 4D 10 Juta Resmi Bandar Situs Toto Togel Online 4D Terpercaya Resmi Daftar Situs Bandar Toto Togel Terpercaya Hadiah 4D 10 Juta TOTO TOGEL Situs Bandar Togel Terpercaya Hadiah 4D 10 Juta bandar togel hadiah 4d 10 juta situs bandar togel situs bandar toto togel situs toto togel situs toto situs togel toto macau 4d situs bandar toto togel macau situs toto togel situs bandar togel toto macau situs toto togel macau situs toto togel macau situs toto togel