УНЛ белорусского фольклора

Изображение контакта

Денисенко Вера Сергеевна

специалист по обеспечению учебного процесса

Высшее учебное заведение, которое закончила, специальностьБелорусский государственный университет, филологический факультет, отделение «белорусская филология». Специальность «Филолог. Преподаватель белорусского языка и литературы».

Области литературоведения, в которых может выступать экспертом: фольклорная несказочная проза, заговоры в мировом контексте, индоевпроейские корни белорусского фольклора.

Название кандидатской диссертации, над которой работает: «Беларускі фальклор у індаеўрапейскай культурнай спадчыне: дыялектыка нацыянальнага і інтэрнацыянальнага».

Количество научных публикаций: 16.

+375 17 380-57-46
г. Мінск, ул. К. Маркса, 31, ауд.38
220030

E-mail: nutbolt@yandex.ru

Основные научные публикации:

Матыўнае поле беларускіх і ведыйскіх замоў ад крывацёку / В. С. Арлова // Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі. Зб. нав. арт. Выпуск 5. Пад рэд. Р. М. Кавалёвай, В. В. Прыемка.–Мінск: Бестпрынт, 2008. – С. 150 – 154.

Матыўнае поле беларускіх і ведыйскіх замоў ад ліхаманкі / В. С. Арлова // Фальклор і сучасная культура: матэрыялы  міжнар. навук.-практ. канф., 22 – 23 крас. 2008., г.Мінск: у 2 ч . / рэдкал.: І. С. Роўда [і інш.]. – Мн.: БДУ, 2008.

Матыўнае поле беларускіх і ведыйскіх замоў ад  ўдару і звіху / В. С. Арлова // Альманах “Сафія” (№5, лістапад 2008 год). С. 12 – 14.

Узроўні безэквівалентнасці ў беларускіх і ведыйскіх лекавых замовах // Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі. Зб. нав. арт. Выпуск 6. Пад рэд. В. В. Прыемка, Т. А. Марозавай.–Мінск.: Бестпрынт, 2009. – 317 с. (с. 59 – 70).

Параўнальна-тыпалагічнае вывучэнне беларускіх і ведыйскіх замоў // Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. нав. арт. Вып. 7 / пад нав. рэд. Т. А. Кавалёвай, В. В. Прыемка. – Мінск: РІВШ, 2010. С. 122 – 128.

Матыўнае поле звароту замаўляльніка да звышнатуральных сіл у беларускіх і ведыйскіх замоў // Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. нав. арт. Вып. 8 / пад нав. рэд. Р. М. Кавалёвай, В. В. Прыемка; уклад. Т. А. Марозава. – Мінск: Права і эканоміка, 2011. – С. 192 – 196.

Этнасацыяльныя і культурна-побытавыя з’явы ў беларускіх і ведыйскіх лекавых замовах / В. С. Дзянісенка // Вулей і пчолы. Вектары сучаснай фалькларыстычнай школы БДУ: нав. арт. / пад нав. рэд. Р. М. Кавалёвай, В. В. Прыемка; Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт. – Мінск: Права і эканоміка, 2011. – С. 98 – 102.

Мотивное поле кросэтнических структур в белорусских и ведийских заговорах: функция, тематика, образность / В. С. Денисенко // Материалы ІІ Мижроссийской конференции «Фольклор в контексте культуры» (10 марта 2011 г., Дагестанский государственный педагогический университет (г. Махачкала). – Махчкала, Дагестанский госуниверситет, 2011. – С. 86 – 90.

Індаеўрапеістыка ў беларускай навуковай прасторы // Язык и социум: теоретические и прикладные аспекты исследования: материалы ІХ Междунар. научной канф., Минск, 3 – 4 декабря 2010 г. / под общ. Ред. Л. Ф. Гербик – Минск: РИВШ, 2011. – С.57 – 61.

Структурныя і змястоўныя элементы беларускіх і ведыйскіх замоў: агульнае і адметнае// Матэрыялы  міжнар. навук. канф. 6-й Міжнароднай канферэнцыі “Мова – Літаратура – Культура”, 28 – 29 кастр. 2010 г., г. Мінск. – Мінск, 2011. С. 59 – 64.

Спецыфіка захавання замоў у вучэбна-навуковай лабараторыі беларускага фальклору БДУ / В. С. Дзянісенка // Аўтэнтычны фальклор: праблемы захавання, вывучэння, успрымання: зборнік навуковых прац удзельнікаў VIМіжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі (Мінск, 27 – 29 красавіка 2012 г.) / БДУКМ; рэдкал.: Мажэйка М. А. (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск: БДУКМ, 2012. – С. 47 – 48.

Дыялектыка нацыянальнага і інтэрнацыянальнагабеларускіх і ведыйскіх замоў / В. С. Дзянісенка // Матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі «Беларуская і руская літаратуры: тыпалогія ўзаемасувязей і нацыянальнай ідэнтыфікацыі» (Мінск, 18 – 19 красавіка 2012 г.). – Мінск. – С. 106 –110.

Беларускія і ведыйскія замовы: нацыянальны фактар на інтэрнацыянальным фоне / В. С. Дзянісенка // Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. арт. Вып. 9 / пад навук. рэд. Р. М. Кавалёвай, Т. В. Лук’янавай; уклад. В. В. Прыемка; БДУ. – Мінск, Права і эканоміка, 2012. – С. 55 – 62.

Беларускія і ведыйскія замовы: параўнальна-тыпалагічны аспект / В. С. Дзянісенка // Cборник лауреатов и авторов работ 1 категории Республиканского конкурса научных работ Республики Беларусь. – Мінск, 2011. – С. 492.

Матыўнае поле звароту замаўляльніка да язычніцкіх персанажаў у беларускіх і ведыйскіх замовах // Міфалогія – фальклор – літаратура: Праблемы паэтыкі. Вып. 8 / Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, філалагічны факультэт, кафедра тэорыі літартуры, кафедра беларускай літаратуры і культуры; пад агул. рэд. В. П. Рагойшы. – Мінск: Выдавецкі цэнтр БДУ, 2012. – С. 11 – 19.

Няказкавая проза: метадычныя ўказанні і ілюстрацыйны матэрыял да правядзення фальклор. практыкі студэнтаў І курса філал. фак. / Р. М. Кавалёва, Т. В. Лук’янава, В. С. Дзянісенка. – Мінск: БДУ, 2012. – 115 с.

 

Тэарэтыка-метадалагічныя асновы вывучэння індаеўрапейскіх вытокаў беларускага фальклору / В.С. Дзянісенка // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі / НАН Беларусі, Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры; навук. рэд. А.І. Лакотка. – Мінск: Беларуская навука, 2013. – Вып. 14. – С. 246 – 254.