Сэрвісы

Дзянісенка Вера Сяргееўна
Телефон
+375 17 380-57-46
Адрес г. Мінск, вул. Даўгабродская, 20, 625, 654,
Адрес 220030
Должность:
загадчык лабараторыі

Вышэйшая навучальная ўстанова, якую закончыла, спецыяльнасць: Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, філалагічны факультэт, аддзяленне “беларуская філалогія”.


Спецыяльнасць: Філолаг. Выкладчык беларускай мовы і літаратуры.


Галіны літаратуразнаўства, у якіх можа выступаць экспертам: фальклорная няказкавая проза, замовы ў сусветным кантэксце, індаеўрапейскія карані беларускага фальклору.


Назва кандыдацкай дысертацыі, над якой працуе: «Беларускі фальклор у індаеўрапейскай культурнай спадчыне: дыялектыка нацыянальнага і інтэрнацыянальнага».


Колькасць навуковых публікацый: 16.

Асноўныя навуковыя і навукова-метадычныя публікацыі:

Матыўнае поле беларускіх і ведыйскіх замоў ад крывацёку / В. С. Арлова // Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі. Зб. нав. арт. Выпуск 5. Пад рэд. Р. М. Кавалёвай, В. В. Прыемка.–Мінск: Бестпрынт, 2008. – С. 150 – 154.

Матыўнае поле беларускіх і ведыйскіх замоў ад ліхаманкі / В. С. Арлова // Фальклор і сучасная культура: матэрыялы  міжнар. навук.-практ. канф., 22 – 23 крас. 2008., г.Мінск: у 2 ч . / рэдкал.: І. С. Роўда [і інш.]. – Мн.: БДУ, 2008.

Матыўнае поле беларускіх і ведыйскіх замоў ад  ўдару і звіху / В. С. Арлова // Альманах “Сафія” (№5, лістапад 2008 год). С. 12 – 14.

Узроўні безэквівалентнасці ў беларускіх і ведыйскіх лекавых замовах // Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі. Зб. нав. арт. Выпуск 6. Пад рэд. В. В. Прыемка, Т. А. Марозавай.–Мінск.: Бестпрынт, 2009. – 317 с. (с. 59 – 70).

Параўнальна-тыпалагічнае вывучэнне беларускіх і ведыйскіх замоў // Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. нав. арт. Вып. 7 / пад нав. рэд. Т. А. Кавалёвай, В. В. Прыемка. – Мінск: РІВШ, 2010. С. 122 – 128.

Матыўнае поле звароту замаўляльніка да звышнатуральных сіл у беларускіх і ведыйскіх замоў // Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. нав. арт. Вып. 8 / пад нав. рэд. Р. М. Кавалёвай, В. В. Прыемка; уклад. Т. А. Марозава. – Мінск: Права і эканоміка, 2011. – С. 192 – 196.

Этнасацыяльныя і культурна-побытавыя з’явы ў беларускіх і ведыйскіх лекавых замовах / В. С. Дзянісенка // Вулей і пчолы. Вектары сучаснай фалькларыстычнай школы БДУ: нав. арт. / пад нав. рэд. Р. М. Кавалёвай, В. В. Прыемка; Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт. – Мінск: Права і эканоміка, 2011. – С. 98 – 102.

Мотивное поле кросэтнических структур в белорусских и ведийских заговорах: функция, тематика, образность / В. С. Денисенко // Материалы ІІ Мижроссийской конференции «Фольклор в контексте культуры» (10 марта 2011 г., Дагестанский государственный педагогический университет (г. Махачкала). – Махчкала, Дагестанский госуниверситет, 2011. – С. 86 – 90.

Індаеўрапеістыка ў беларускай навуковай прасторы // Язык и социум: теоретические и прикладные аспекты исследования: материалы ІХ Междунар. научной канф., Минск, 3 – 4 декабря 2010 г. / под общ. Ред. Л. Ф. Гербик – Минск: РИВШ, 2011. – С.57 – 61.

Структурныя і змястоўныя элементы беларускіх і ведыйскіх замоў: агульнае і адметнае// Матэрыялы  міжнар. навук. канф. 6-й Міжнароднай канферэнцыі “Мова – Літаратура – Культура”, 28 – 29 кастр. 2010 г., г. Мінск. – Мінск, 2011. С. 59 – 64.

Спецыфіка захавання замоў у вучэбна-навуковай лабараторыі беларускага фальклору БДУ / В. С. Дзянісенка // Аўтэнтычны фальклор: праблемы захавання, вывучэння, успрымання: зборнік навуковых прац удзельнікаў VIМіжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі (Мінск, 27 – 29 красавіка 2012 г.) / БДУКМ; рэдкал.: Мажэйка М. А. (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск: БДУКМ, 2012. – С. 47 – 48.

Дыялектыка нацыянальнага і інтэрнацыянальнагабеларускіх і ведыйскіх замоў / В. С. Дзянісенка // Матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі «Беларуская і руская літаратуры: тыпалогія ўзаемасувязей і нацыянальнай ідэнтыфікацыі» (Мінск, 18 – 19 красавіка 2012 г.). – Мінск. – С. 106 –110.

Беларускія і ведыйскія замовы: нацыянальны фактар на інтэрнацыянальным фоне / В. С. Дзянісенка // Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. арт. Вып. 9 / пад навук. рэд. Р. М. Кавалёвай, Т. В. Лук’янавай; уклад. В. В. Прыемка; БДУ. – Мінск, Права і эканоміка, 2012. – С. 55 – 62.

Беларускія і ведыйскія замовы: параўнальна-тыпалагічны аспект / В. С. Дзянісенка // Cборник лауреатов и авторов работ 1 категории Республиканского конкурса научных работ Республики Беларусь. – Мінск, 2011. – С. 492.

Матыўнае поле звароту замаўляльніка да язычніцкіх персанажаў у беларускіх і ведыйскіх замовах // Міфалогія – фальклор – літаратура: Праблемы паэтыкі. Вып. 8 / Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, філалагічны факультэт, кафедра тэорыі літартуры, кафедра беларускай літаратуры і культуры; пад агул. рэд. В. П. Рагойшы. – Мінск: Выдавецкі цэнтр БДУ, 2012. – С. 11 – 19.

Няказкавая проза: метадычныя ўказанні і ілюстрацыйны матэрыял да правядзення фальклор. практыкі студэнтаў І курса філал. фак. / Р. М. Кавалёва, Т. В. Лук’янава, В. С. Дзянісенка. – Мінск: БДУ, 2012. – 115 с.

Тэарэтыка-метадалагічныя асновы вывучэння індаеўрапейскіх вытокаў беларускага фальклору / В.С. Дзянісенка // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі / НАН Беларусі, Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры; навук. рэд. А.І. Лакотка. – Мінск: Беларуская навука, 2013. – Вып. 14. – С. 246 – 254.

Image

Рэсурсы

Image
Image
Наш сайт использует файлы cookie

Наш сайт использует файлы cookie для сбора статистики. Нажав «Принять», вы даете согласие на обработку файлов cookie в соответствии с Политикой обработки файлов cookie.