Падрыхтоўка спецыялістаў з замежных краін

Філалагічны факультэт з’яўляецца адным з вядучых цэнтраў па падрыхтоўцы русістаў з замежных краін і практыкуе розныя формы вывучэння рускай мовы як замежнай. Штогод на факультэце навучаюцца каля 200 замежных студэнтаў, стажораў і аспірантаў з розных краін свету. Навучальны працэс ажыццяўляюць усе кафедры факультэта. Кафедра прыкладной лінгвістыкі прапаноўвае на выбар курсы тэарэтычнага і прыкладнога характару. Магчыма таксама рэалізацыя індывідуальных праграм навучання і індывідуальных заняткаў са слухачамі.

Формы і ўзроўні навучання рускай мове як замежнай:

 • Поўны курс навучання па праграмах:
  • вышэйшай адукацыі I ступені (5 гадоў),
  • вышэйшай адукацыі II ступені (магістратура, 2 гады).
 • Уключанае навучанне (1 семестр, 1 год, 2 гады).
 • Аспірантура і дактарантура па спецыяльнасцях (з абаронай дысертацыі ў спецыялізаваных Саветах універсітэта):
  • беларуская літаратура;
  • руская літаратура;
  • літаратура народаў стран замежжа;
  • тэорыя літаратуры; тэксталогія;
  • фалькларыстыка;
  • журналістыка;
  • беларуская мова;
  • руская мова;
  • славянскія мовы;
  • тэорыя мовы;
  • прыкладная і матэматычная лінгвістыка;
  • тэорыя і методыка навучання і выхавання
 • Стажыроўка і павышэнне кваліфікацыі.
 • Курсы рускай мовы.

Арыенціровачны кошт навучання па кантракту (у доларах ЗША):

 • поўнае навучанне – ад $ 2328 за год;
 • уключанае навучанне – ад $ 300 за месяц;
 • аспірантура і дактарантура – ад $ 3336 за год (дзённая форма навучання), $1980 за год (завочная форма навучання);
 • стажыроўка і павышэнне кваліфікацыі – ад $ 233 за месяц.

Для афармлення запрашэння на навучанне неабходна адаслаць па факсу або па электроннай пошце наступныя дакументы: копію старонкі пашпарта (дата нараджэння, № пашпарта, час дзеяння пашпарта, грамадзянства, фотаздымак), дакументы аб адукацыі, заяву на азначаную форму навучання.

Пасля атрымання гэтых дакументаў універсітэт высылае афіцыйнае запрашэнне для атрымання візы ў консульстве Рэспублікі Беларусь у вашай краіне.

Пасля афармлення кантракта на навучанне і выдання Загаду аб залічэнні ў БДУ належыць атрымаць часовую рэгістрацыю (дазвол на часовае пражыванне) на перыяд знаходжання ў Рэспубліцы Беларусь.

Для гэтага неабходна падаць у кабінет 102 наступныя дакументы:

 1. запоўненую анкету-заяву;
 2. пашпарт з вучэбнай візай;
 3. міграцыйную карту;
 4. 3 фатаграфіі;
 5. медыцынскую страхоўку (афармляецца ў кабінеце 102);
 6. пропуск з інтэрната;
 7. квітанцыі аб аплаце дзяржпошліны за рэгістрацыю.

На час афармлення пашпарта Вам выдадуць Даведку, якая яго замяняе. Увага: здаць пашпарт на рэгістрацыю неабходна на працягу 3-х дзён пасля вашага прыбыцця ў Рэспубліку Беларусь. Пашпарты афармляюцца на працягу 10 дзён. Атрымаць пашпарт з рэгістрацыяй можна толькі пасля прад'яўлення даведкі аб праходжанні поўнага медыцынскага агляду.

Адміністрацыйныя выдаткі (2008-2009 навучальны год)

 1. Запрашэнне на вучобу ў БДУ – 35 долараў ЗША
 2. Сустрэча, дапамога па ўладкаванні (па жаданні) – 40 долараў ЗША
 3. Часовая рэгістрацыя на перыяд знаходжання ў РБ – 45 долараў ЗША
 4. Медыцынскае страхаванне – 85 долараў ЗША / 1 год
 5. Абавязковы медыцынскі агляд – 55 долараў ЗША
 6. Віза на вакацыі – 45 долараў ЗША
 7. Віза на выезд – 30 долараў ЗША

Аплата ажыццяўляецца пасля прыезду кандыдата ў БДУ у доларах ЗША і беларускіх рублях.

Замежныя студэнты размяшчаюцца ў нумарах універсітэцкіх інтэрнатаў, якія знаходзяцца недалёка ад вучэбнага корпуса факультэта. Харчаванне слухачы ажыццяўляюць самастойна ў студэнцкай сталоўцы, у кафэ, рэстаране. Пражыванне ў інтэрнатах – ад 20 да 40 долараў ЗША ў месяц у залежнасці ад умоў пражывання. Магчыма пражыванне на кватэры. Аплата ад 120 да 300 долараў ЗША ў месяц.  

Адрас універсітэта:

220050, Рэспубліка Беларусь, г. Мінск, пр. Незалежнасці, 4.
Белдзяржуніверсітэт. Аддзел работы з замежнымі студэнтамі Упраўлення міжнародных сувязей.
Тэлефон: +375 17 209-53-95
Факс: +375 17 209-54-47
E-mail: Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду.

Адрас кафедры:

220030, Рэспубліка Беларусь, г. Мінск, вул. К. Маркса, 31, ауд. 55.
Тэл.: +375 17 227-18-95, +375 17 227-65-72
Факс: +375 17 227-65-83
E-mail: Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду.

Международный научно-исследовательский проект «Русский язык за пределами России»

Международный научно-исследовательский проект «Русский язык за пределами России»

В современном мире развитый литературный язык  часто не ограничивается пределами  одного государства, а получает развитие в иной среде. Примерами могут служить английский язык, региональные (или «национальные») варианты которого – в США, Австралии, Канаде, Южно-Африканской Республике – приобретают характер самостоятельных идиомов, или немецкий язык, точно так же укрепляющий свои позиции в мире в виде австрийского и швейцарского вариантов.

С момента распада СССР русский язык оказался в особой ситуации: на нем продолжают говорить и писать миллионы людей за пределами России: в Беларуси, Украине, странах Балтии, государствах Средней Азии. Эти региональные варианты русского языка никем не нормируются. Они ориентированы на «московскую» норму, но испытывают сильное влияние со стороны фонового (национального) языка. Это проявляется в многочисленных лексических вкраплениях, явлениях грамматической интерференции и т.п.

По совместной инициативе профессора Белорусского государственного университета Б.Ю. Нормана и профессора Технического университета Дрездена (Германия) Х. Куссе сформирована рабочая группа исследователей, в задачу которых входит мониторинг языковой ситуации в ряде стран (Беларусь, Украина, Казахстан, Германия, Италия, Швеция, Канада), а конкретно – специфика функционирования русского языка в иноязычном окружении. Среди планируемых результатов международного исследовательского проекта – уточнение общих тенденций развития поликультурных языков и возможные рекомендации по их преподаванию в конкретной среде. Проект также ставит своей целью повышение научного престижа белорусских университетов и укрепление контактов минских лингвистов с учеными из других академических центров.

Проект, рабочее название которого – «Русский язык за пределами России», – рассчитан на 2018–2019 гг., результатом должна быть публикация коллективной монографии.

Из числа профессорско-преподавательского состава Белгосуниверситета в проекте задействованы профессор доктор филологических наук Н.Б. Мечковская, профессор доктор филологических наук Б.Ю. Норман и аспирант кафедры теоретического и славянского языкознания магистр А.П. Латушко.

 

Training Specialists in Russian Philology from Foreign Countries

The philological faculty is one of the leading centers for preparation of specialists in Russian philology from foreign countries and it practices’ various forms of training to Russian as foreign (RAF). About 200 foreign students are trained annually at the faculty, including trainees and post-graduate students from different countries of the world. Educational process is carried out by all departments of the faculty. The department of applied linguistics offers the courses of theoretical and applied character at the choice. Individual programs of training and individual classes with students are also possible.

Forms and Levels of the RAF Training:

·         Full curriculum according to programs:

o   Higher education 1st level (5 years),

o   Higher education 2nd level (MA degree, 2 years)

·         Incorporated training (1 term, 1 year, 2 years).

·         Postgraduate study and doctoral studies on the specialties (with defence of dissertations in authorised Bodies of the University):

o   Belarusian literature;

o   Russian literature;

o   Literature of foreign countries;

o   Theory of literature; textual criticism;

o   Folklore research;

o   Belarusian language;

o   Russian language;

o   Slavic languages;

o   Theory of language;

o   Applied and mathematical linguistics;

o   Theory and methodology of training and education

·         Training and improvement of professional skill.

·         The Russian language courses.

 

Estimated Training Cost under the Contract (in US dollars):

·         Full training – from $ 2328 a year;

·         Incorporated training – from $ 300 a month;

·         Postgraduate study and doctoral studies - $ 3336 a year (the full-time training), $ 1980 a year (the correspondence form of training);

·         Traineeship and refresher training – from $ 233 a month.

 

In order to obtain the invitation for training, it is necessary to send the following documents by fax or by e-mail: a copy of a page from the passport (birth date, passport   No, validity, citizenship, a photo), education documents, the application to register for a certain form of training.

After receiving these documents the University send the official invitation for getting visa in Consulate of Belarus located in your country.

It is necessary to receive a temporary registration (the sanction to temporary residing) for the period of staying in Belarus after registration the contract for training and Order on enrolling to Belarusian State University.

For this purpose it is necessary to hand the following documents (room №102):

 1. filled application form;
 2. passport with the student visa;
 3. migratory form;
 4. 3 photos;
 5. medical insurance (it is made in room №102) ;
 6. a hostel permit;
 7. receipts on payment of the state registration tax.

 

For the period of registration of the passport you will receive the certificate, which temporarily substitutes the passport. Attention: the passport to be handed over for registration within 3 days after arrival in Belarus. The passports are usually drawn up within 10 days. One can receive the passport with registration only after he presents the Certificate of full medical check.

Administrative Charges (2008-2009)

 1. Invitation to study in Belarusian State University – 35 US dollars
 2. Meeting, help with the settlement (at all) – 40 US dollars
 3. Temporary registration for the period of staying in the Republic of Belarus – 45 US dollars
 4. Medical insurance – 85 US dollars/ 1 year
 5. Obligatory medical check – 55 US dollars
 6. Visa for a vacation – 45 US dollars
 7. Visa for departure – 30 US dollars

 

Payment is made in the US dollars or in the Belarusian rubles after the  candidate arrives to Belarusian State University.

Foreign students are accommodated in the rooms of the University hostels which are located close to the faculty building. Students have meals in a student’s dining room, café or restaurant independently. Residing at a hostel is defined from 20 up to 40 US dollars a month depending on living conditions. It is possible to live in a rented flat. In this case payment is defined from 120 up to 300 US dollars a month approximately.

The address of the Belarusian State University:

220050, Belarus, Minsk, Nezavisimosty prospect, 4.

Belarusian State University. Foreign students Department of  Management of the International Communications.

Phone: +375 17 209-53-95

Fax: +375 17 209 54 47

E-mail: Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду. 

Участие в международных организациях вузов

 • Кафедра зарубежной литературы стала участником проекта Оксфордского университета (Великобритания) фонда «Оксфорд-Россия» (куратор проекта – доцент А. М. Бутырчик).
 • Доцент Н.М. Шахназарян – член ESSE (Европейская ассоциация преподавателей английского языка и литературы) (Лондон); член RAES (Российская ассоциация англистики) (Москва); член ESSE (Европейская ассоциация преподавателей английского языка и литературы) (Лондон); член RAES (Российская ассоциация англистики) (Москва).
 • Зав. кафедрой В.В. Халипов — действительный член Славянской ассоциации средневековых исследований (Ялта, Украина), член редколлегии журнала «Вестник БГУ».
 • Доцент Е.А. Леонова – член Научного общества германистов России и Беларуси; член редколлегии Сборника научных трудов кафедры зарубежной литературы.
 • Доцент Г.В.Синило – член Научного общества германистов России и Беларуси; член Международного общества исследователей культуры XVII века (Санкт-Петербург); член Международного общества исследователей культуры XVIII века (Москва); член Объединенного Академического Совета по преподаванию иудаики и еврейской цивилизации в вузах СНГ (Российская Академия Наук).
 • Преподаватель А.В. Ходанович — соруководитель Международной переводческой школы "Translatoriym" (Польша).
 • Доцент А.М. Бутырчик – член Российской ассоциации американистов (Москва), член Белорусской ассоциации американистов.
 • На кафедре зарубежной литературы совместно с Институтом англистики Университета Порто (Португалия, научный сотрудник Мария Кандида Замис) выпускается ежегодный международный сборник научных трудов "Women in Literature".
 • Профессора кафедры теоретического и славянского языкознания Б.Ю. Норман и Н.Б. Мечковская являются членами редколлегий зарубежных научных журналов: Б.Ю. Норман –  журналов «Български език» (София), «Славянски диалози» (Пловдив); Н.Б. Мечковская – журналов  "Русский язык в научном освещении" (Москва), "Russian Linguistics" (Dordrecht, Boston, London).

Перечень договоров о научном сотрудничестве с зарубежными организациями

Наименование партнера 

Предмет договора, область сотрудничества

Срок договора

1.

Филологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва.

Сотрудничество в области науки и образования.

С 2000 г.

Продлевается каждые 5 лет автоматически.

2.

Карлов университет (философский факультет), Прага, Чехия.

Сотрудничество в научно-исследователь­ской области и области образования.

31.08.2004–31.08.2009

3.

Педагогический факультет Карлова университета, Чехия.

Сотрудничество в научно-исследователь­ской и педагогической деятельности в области славистики, в особенности богемистики.

01.02.2006–31.01.2011

4.

Философский факультет Университета им. Масарика в Брно, Чехия.

Сотрудничество в научно-исследователь­ской и педагогической деятельности по специальностям русистика, богемистика и белорусистика.

1.09.2004–31.08.2009

5.

Рурский университет (г. Бохум), Германия.

Научное и учебное сотрудничество.

12.07.1984 г.

Продлевается каждые 3 года.

6.

Йенский университет им. Фр. Шиллера, Германия

Научное и учебное сотрудничество.

02.12.1967 г.

Продлевается каждые 4 года.

Рабочая программа подписана на 2004 – 2007.

7.

Университет им. М. Кюри-Склодовской, Люблин, Польша.

Осуществление совместных научно-исследовательских и учебно-методических проектов, помощь в подготовке полонистов в Минске и белорусистов и русистов в Люблине.

С 24.07.2006, бессрочный.

8.

Силезский университет, г. Катовице, Польша.

Научное и учебно-методическое сотрудничество (в частности, организация на базе БГУ Последипломных квалификационных курсов обучения польской культуре и польскому языку как иностранному силами специалистов Школы польского языка и культуры Силезского университета).

14.08.2006.

Продлевается автоматически каждые 5 лет.

9.

Варшавский университет, Польша.

Укрепление научных и культурных связей. Работа над совместными проектами.

 

10.

Белградский университет, Сербия.

Научно-техническая и учебно-методическая деятельность.

С 27. 03. 2002 г. на 5 лет.

Рабочая программа сотрудничества между филологическим факультетом Белградского университета и филологическим факультетом БГУ на 2005/2006 и 2006/2007 уч. гг.

11.

Чанчуньский институт международной коммерции.

Обмен опытом, учебно-методическими пособиями, учебными программами; взаимное командирование преподавателей для чтения циклов лекций; организация языковых практик с элементами связи со специальностью, взаимное осуществление рекламы и набор граждан на курсы в соответствии с утвержденной рабочей программой; организация культурного обмена группами ученых, преподавателей, сотрудников.

2006–2011.

Продлевается автоматически.

12.

Софийский университет им. Св. Климента Охридского.

Помощь во взаимном обучении и развитии академических кадров, обмен знаниями и опытом, совместная деятельность в разных областях науки и образования.

С 2002 по 2006, автоматически продлевается каждые 5 лет. Каждые 2 года должна разрабатываться рабочая программа и детали сотрудничества.

13.

Санкт-Петербургский государственный университет.

Научное и учебное сотрудничество.

2004– 2009

14.

Львовский национальный университет им. И.Франко, Украина.

Подготовка в Беларуси и Украине высококвалифицированных специалистов, осуществление совместных учебно-методических и научно-исследова­тельских проектов.

2003 – 2008

15.

Филологический факультет Университета им. М.Бэла, Банска-Быстрица, Словацкая Республика.

Взаимное сотрудничество в научно-исследовательской  и педагогической деятельности в области славистики и других специальностей.

4.04.2005 г. сроком на 5 лет

16.

Вятский государственный гуманитарный университет.

Договор о намерениях в проведении научно-исследовательской и учебно-методической работы.

1.01.2006–31.12.2008

17.

Харбинский политехнический университет, Китай.

Научно-исследовательская деятельность, учебно-методическая работа.

С 2005 г.

18.

Поморская академия, г. Слупск, Республика Польша.

Сотрудничество в области образовательной, научной, и культурно-просветительской деятельности.

30.05.2007

19.

Ольденбургскийуниверситет им. Карла фон Оссетцки (Германия).

Сотрудничество в области научной и преподавательской деятельности.

21.02.08 г.

Срок действия 2 года. Автоматически продлевается ежегодно по согласованию сторон.

20.

Чунгбукский национальный университет (Южная Корея).  

Студенческий обмен.

С 2005 по 2010 г.

Продлевается по согласованию   сторон.

21.

Даляньский политехнический институт.

   

22.

Лейпцигский университет.

Обмен студентами, учеными и сотрудниками. Организация совместных исследовательских проектов, обмен публикациями.

С 15.02.06 г. сроком на 3 года.  По предварительному согласованию сторон  автоматически продлевается каждые три года