Савет маладых вучоных

Склад Савета маладых вучоных філалагічнага факультэта БДУ

Склад Савета маладых навукоўцаў

філалагічнага факультэта Белдзяржуніверсітэта

на 2020–2021 навучальны год

 1. Давыдава Анастасія Уладзіміраўна – старшыня Савета маладых навукоўцаў філалагічнага факультэта, старшы выкладчык кафедры класічнай філалогіі;
 2. Альшэўская Ганна Сяргееўна – аспірант кафедры тэарэтычнага і славянскага літаратуразнаўства;
 3. Бабкіна Паліна Сяргееўна – выкладчык кафедры кітайскай філалогіі;
 4. Бруцкая Аліна Аляксандраўна – выкладчык кафедры англійскага мовазнаўства;
 5. Давыдзенка Дар’я Канстанцінаўна– выкладчык кафедры зарубежнай літаратуры;
 6. Зуева Вольга Уладзіміраўна – кандыдат філалагічных навук, загадчык кафедры рускай мовы;
 7. Краскоўскі Мікалай Ігаравіч – выкладчык кафедры прыкладной лінгвістыкі;
 8. Навумава Ганна Уладзіміраўна– кандыдат філалагічных навук, дацэнт кафедры тэарэтычнага і славянскага мовазнаўства;
 9. Пятровіч Алена Уладзіміраўна – кандыдат філалагічных навук, дацэнт кафедры беларускага мовазнаўства;
 10. Рыдлеўская Анастасія Сяргееўна– выкладчык кафедры зарубежнай літаратуры;
 11. Яненка Наталля Васільеўна – кандыдат філалагічных навук, дацэнт кафедры беларускага мовазнаўства;
 12. Яфіменка Ганна Ануфрыеўна – выкладчык кафедры зарубежнай літаратуры.

Асноўныя кірункі дзейнасці Савета маладых вучоных філалагічнага факультэта БДУ

 

1. Актывізацыя прафесійнага росту маладых вучоных.

2. Арганізацыя ініцыятыўных міждысцыплінарных даследчых праектаў.

3. Арганізацыя міждысцыплінарных канферэнцый маладых вучоных, студэнцкіх канферэнцый.

4. Садзейнічанне ініцыятыўным групам у арганізацыі навуковых мерапрыемстваў.

5. Інфармаванне студэнтаў, аспірантаў і маладых вучоных аб бягучых конкурсах і грантах на навуковыя даследаванні, паездкі і правядзенне мерапрыемстваў; дапамога ў афармленні конкурснай дакументацыі.

6. Навукова-адукацыйная праца са студэнтамі.

7. Арганізацыя навукова-адукацыйнай працы са старшакласнікамі.

8. Дзейнасць па сацыяльнай падтрымцы маладых вучоных.

9. Арганізацыя публікацыі зборнікаў студэнцкіх і аспіранцкіх работ, тэзісаў канферэнцый і да т.п.

План работы Савета маладых вучоных на 2020-2021 навучальны год

План работы Савета маладых навукоўцаў

філалагічнага факультэта БДУ

на 2020–2021 навучальны год

Мерапрыемства

Дата правядзення

Адказныя

Метадычныя семінары для маладых выкладчыкаў

На працягу года

Члены СМН

Правядзенне заняткаў у межах работы Школы юнага філолага

На працягу года

П. С. Бабкіна

В. У. Зуева

А. С. Рыдлеўская

Г. А. Яфіменка

Адкрытая лекцыя “Пачатак філалагічнай адукацыі ў БДУ”

Люты 2021

В. У. Зуева

VI Рэспубліканская навукова-практычная канферэнцыя маладых вучоных “Мова і літаратура ў XXІ ст.: актуальныя аспекты даследавання”, прысвечаная 100-годдзю БДУ

Сакавік 2021

Члены СМН

“Жыццё выдатных людзей”: творчыя сустрэчы, гутаркі, дыскусіі

На працягу года

Члены СМН

Размяшчэнне інфармацыі пра работу Савета маладых навукоўцаў на сайце філалагічнага факультэта

На працягу года

Члены СМН

Удзел у мерапрыемствах, якія арганізуюцца Саветам маладых навукоўцаў БДУ

На працягу года

Члены СМН

 

Палажэнне аб Савеце маладых вучоных філалагічнага факультэта БДУ

УТВЕРЖДАЮ

Декан филологического факультета

Белорусского государственного университета

И. С. Ровдо

01.09.2018

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ

о Совете молодых ученых

филологического факультета

Белорусского государственного университета

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. Совет молодых ученых филологического факультета Белорусского государственного университета (далее – Совет) – коллегиальный общественный орган, объединяющий молодых ученых филологического факультета БГУ, обеспечивающий координацию научно-исследовательской и профессиональной деятельности молодых ученых данного факультета и представляющий их интересы в решении социальных проблем.
 2. Настоящим Положением определяется организационная структура, порядок формирования и условия функционирования Совета.
 3. Деятельность Совета курирует заместитель декана по научной работе филологического факультета Белорусского государственного университета..
 4. Членами Совета могут являться преподаватели и научные сотрудники без ученой степени и со степенью кандидата наук в возрасте до 35 лет, докторанты до 40 лет, со степенью доктора наук до 45 лет.
 5. Деятельность Совета осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь, Уставом БГУ, локальными нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ СОВЕТА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА БГУ

 1. Целью создания и деятельности Совета является повышение роли молодых ученых в решении задач, стоящих перед филологическим факультетом БГУ в научно-исследовательской и образовательной сферах.
 2. Для достижения поставленной цели Совет решает следующие задачи:

7.1. Организует научные мероприятия молодых ученых: конкурсы, конференции, семинары, круглые столы и т.п., а также принимает участие в подготовке и проведении научных мероприятий филологического факультета БГУ и мероприятий, организуемых Советом молодых ученых БГУ.

7.2. Информирует молодых ученых о научных программах, фондах, конкурсах, конференциях, школах-семинарах и т.п. и об условиях участия в мероприятиях.

7.3. Вовлекает студентов филологического факультета БГУ в научно-исследовательскую деятельность.

7.4. Ведет профориентационную работу среди школьников.

7.5. Освещает деятельность Совета молодых ученых филологического факультета и его членов в средствах массовой информации, в том числе и в информационных системах БГУ.

7.6. Осуществляет действия, направленные на повышение престижности научной деятельности среди молодежи.

7.7. Участвует в решении вопросов профессионального и социального характера молодых ученых и преподавателей.

7.8. Представляет интересы молодых ученых перед деканатом филологического факультета и администрацией БГУ.

7.9. Взаимодействует с Советами молодых ученых других факультетов БГУ, Советами молодых ученых и иными объединениями молодых ученых Республики Беларусь и других государств.

7.10. Вносит предложения руководству факультета о поощрении членов Совета и молодых ученых, добившихся значительных результатов в научно-исследовательской и педагогической деятельности, в решении задач, стоящих перед Советом.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА, ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И РАБОТЫ СОВЕТА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА БГУ

 1. Совет формируется путем выдвижения представителей от структурных подразделений филологического факультета БГУ. В состав Совета входят председатель Совета, заместитель председателя, секретарь Совета и минимум по одному молодому ученому от структурного подразделения (кафедры, лаборатории и т.д.), за исключением случая отсутствия таких лиц. К деятельности Совета подразделения могут быть привлечены аспиранты и магистранты, обучающиеся в структурных подразделениях.
 2. Для осуществления своих функций Совет открытым голосованием избирает председателя, заместителя председателя и формирует секретариат. Срок полномочий председателя, его заместителя и секретариата – два года. В случае достижения вышеназванными лицами возраста, указанного в п. 4 данного Положения, назначаются досрочные выборы.
 3. Состав Совета утверждается распоряжением декана филологического факультета БГУ.
 4. Председатель Совета входит в состав Совета молодых ученых БГУ, а также в состав Совета филологического факультета БГУ.
 5. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее ⅔ его членов, включая тех, кто участвует дистанционно. Участие в заседаниях Совета и проведение голосования возможно онлайн (с использованием различных средств интернет-коммуникации).
 6. Решения Совета принимаются большинством голосов членов, присутствующих на заседании, в том числе дистанционно. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Совета или в случае его отсутствия голос его заместителя. Решения Совета оформляются протоколом. В случае проведения онлайн-голосования решение считается действительным, если в нем приняло участие более половины членов Совета, включая его председателя.
 7. Для выполнения своих функций Совет может формировать различные органы: рабочие группы, комиссии и т. д.
 8. Совет осуществляет работу на основании годового плана мероприятий, принятого на заседании Совета и утвержденного деканом филологического факультета БГУ.
 9. СМУ БГУ проводит заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Лица, не являющиеся членами Совета, могут присутствовать на заседании и участвовать в обсуждении вопросов (без права голоса).
 10. По результатам работы за год секретариат готовит отчет и представляет его на заседании Совета. Совет дает оценку деятельности председателя, его заместителя и секретариата и в случае необходимости проводит перевыборы.
 11. Деятельность Совета строится на принципах добровольности, самостоятельности, законности, гласности и демократичности.
 12. Права членов Совета: избирать и быть избранным в Совет; принимать участие в заседаниях Совета, вносить в повестку заседания предложения и участвовать в обсуждении всех рассматриваемых вопросов, получать поддержку Совета в решении задач, обозначенных в п.7.
 13. Обязанности членов Совета: соблюдать настоящее Положение и выполнять решения Совета, принятые в пределах его полномочий, определенных настоящим Положением; выполнять принятые на себя обязательства, руководствоваться в своей деятельности целями и задачами Совета; в своей деятельности, относящейся к компетенции Совета, руководствоваться решениями Совета.
 14. 20. Совет вправе запросить кафедру или лабораторию о замене их представителя в Совете.
 15. Председатель Совета организует работу Совета и руководит ею; представляет Совет в отношениях с другими организациями; принимает решение о созыве и сроках проведения очередного заседания Совета; решает другие вопросы подготовки и проведения заседаний и мероприятий Совета; не реже одного раза в год отчитывается перед членами Совета о проделанной работе. В случае отсутствия председателя Совета его обязанности выполняет заместитель.

ПООЩРЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА БГУ

 1. Материальное стимулирование членов Совета за организацию наиболее значимых мероприятий и участие в них осуществляется на основании рейтинговой системы БГУ и разовых премиальных выплат за счет средств, выделяемых для премирования работников соответствующих факультетов (подразделений), на основании докладной записки председателя Совета на имя декана факультета (руководителя подразделения), согласованной с проректором по научной работе БГУ.
 2. Моральное поощрение членов Совета, а также молодых ученых структурных подразделений осуществляется посредством награждения Грамотой Совета молодых ученых БГУ за творческий подход и инициативность в деятельности Совета молодых ученых БГУ, высокие результаты в научной, технической, образовательной и инновационной деятельности, плодотворное сотрудничество с объединениями молодых ученых Республики Беларусь и иностранных государств.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения деканом филологического факультета.
 2. Предложения по изменению настоящего Положения рассматриваются на заседании Совета, принимаются либо отменяются простым большинством голосов. Принятые изменения настоящего Положения утверждаются на заседании Совета и вступают в силу с момента их утверждения деканом филологического факультета БГУ.