Сэрвісы

Навуковая дзейнасць

Асноўныя кірункі навуковай дзейнасці:

 1. Мова і соцыум.
 2. Кагнітыўная лінгвістыка.
 3. Супастаўляльна-тыпалагічныя даследаванні славянскіх і неславянскіх моў.
 4. Супастаўляльна-тыпалагічныя даследаванні славянскіх і неславянскіх літаратур.
 5. Структура старажытных і сакральных тэкстаў.
 6. Сучасная лексікаграфія.
 7. Пытанні адаптацыі лінгвістычнай і літаратуразнаўчай тэорыі ў сістэме сярэдняй і вышэйшай адукацыі.
 8. Тэкст як інфармацыйная і культурная адзінка.
 9. Ступень і формы ўплыву класічных тэкстаў на перспектыўнае развіццё літаратурнага працэсу.
 10. Усходнеславянская міжлітаратурная агульнасць: генезіс, сутнасць, перспектывы.
 11. Традыцыі і наватарства ў сучаснай беларускай літаратуры.
 12. Білітаратурнасць: тэорыя і практыка.
 13. Тэорыя верша.
 14. Жанрава-відавыя асаблівасці сучаснай беларускай і замежнай літаратур.
 15. Беларуска-іншаславянскія літаратурныя ўзаемасувязі.
 16. Мастацкі пераклад як з'ява літаратуры і культуры.
 17. Міфалогія - фальклор - літаратура: праблемы паэтыкі.

 

НДР, якія выконваюцца на кафедрах у межах асноўнага рабочага часу

2021-2025  гг

1.  «Нацыянальны наратыў у сусветнай літаратуры». Навуковы кіраўнік праекта — к.ф.н., дацэнт, загадчык кафедры замежнай літаратуры Бутырчык Г.М.

2.  «Русский язык в коммуникативном пространстве Беларуси». Навуковы кіраўнік праекта — навуковы кансультант кафедры, д.ф.н., прафесар Роўда І.С.

3.  «Инновации в преподавании риторики, языка и литературы в образовательных учреждениях разных типов». Навуковыя кіраўнікі праекта — д.п.н., дацэнт, загадчык кафедры рыторыкі і методыкі выкладання мовы і літаратуры Праскаловіч В.У., к.п.н., дацэнт кафедры рыторыкі і методыкі выкладання мовы і літаратуры Саніковіч І.М.

4.  «Русская литература XI-XXI вв.: аксиология, проблематика, образная система, жанровый диапазон». Навуковыя кіраўнікі праекта — к.ф.н., дацэнт, загадчык кафедры рускай літаратуры Аўдзейчык Л.Л.; к.ф.н., дацэнт кафедры рускай літаратуры Сідарава Т.П.

5.  «Славянские языки среди других языков: эволюция и коммуникация». Навуковы кіраўнік праекта — к.ф.н., дацэнт кафедры тэарэтычнага і славянскага мовазнаўства Горицкая О.С.

6. «Сопоставительное описание германских и славянских языков: структурные и социолингвистические аспекты». Навуковы кіраўнік праекта — к.ф.н., дацэнт, загадчык кафедры англійскага мовазнаўства Гутоўская М.С.

7.  «Современные технологии преподавания русского языка как иностранного в контексте межкультурной парадигмы иноязычного образования». Навуковы кіраўнік праекта — к.ф.н., дацэнт, загадчык кафедры прыкладной лінгвістыкі Дарагакупец-Навіцкая А.М.

8.  «Беларуская літаратура XI-XXI стст.: станаўленне і эвалюцыя жанраў». Навуковы кіраўнік праекта — д.ф.н., прафесар, загадчык кафедры гісторыі беларускай літаратуры Бельскі А.І.

9.  «Теория и практика интегративных подходов в изучении словесного искусства». Навуковы кіраўнік праекта — к.ф.н., дацэнт, загадчык кафедры тэарэтычнага і славянскага літаратуразнаўства Марозава Т.А.

10.  «Немецкий язык и литература в контексте вузовской подготовки специалистов». Навуковы кіраўнік праекта — к.ф.н., дацэнт, загадчык кафедры нямецкага мовазнаўства Катоўская С.С.

11. «Языковое и культурное наследие Романии: традиции и перспективы исследования». Навуковы кіраўнік праекта — к.ф.н., дацэнт, загадчык кафедры раманскага мовазнаўства Панцялеенка А.А.

12.  «Беларуская мова на розных этапах яе гістарычнага развіцця: структурна-граматычны, семантыка-стылістычны і нарматыўна-камунікатыўны аспекты». Навуковы кіраўнік праекта — д.ф.н., прафесар, загадчык кафедры беларускага мовазнаўства Прыгодзіч М.Р.

13.  «Китайский язык и литература в социокультурном пространстве Беларуси: функционирование, связи, методика преподавания». Навуковы кіраўнік праекта — к.ф.н., дацэнт, загадчык кафедры кітайскай філалогіі Хмяльніцкі М.М.

Image

Рэсурсы

Image
Image