Кафедра беларускага мовазнаўства

Выява кантакту

Прыгодзіч Мікалай Рыгоравіч

доктар філалаг. навук, прафесар, загадчык кафедры

Вышэйшая навучальная ўстанова, якую закончыў, спецыяльнасць: Беларускі дзяржаўны універсітэт, філалагічны факультэт, спецыяльнасць "Беларуская мова і літаратура, руская мова і літаратура".

Галіны мовазнаўства, у якіх працуе і можа выступаць у якасці эксперта, апанента: гістарычнае словаўтварэнне, гісторыя беларускай мовы і мовазнаўства, беларуская палеаграфія.

Назва кандыдацкай дысертацыі, год абароны, навуковы кіраўнік: "Складаныя прыметнікі ў старабеларускай мове", 1982, навук. кір.- прафесар Л.М. Шакун.

Назва доктарскай дысертацыі, год абароны: "Словаскладанне ў гісторыі беларускай мовы", 2000.

Колькасць навуковых публікацый: звыш 400.

Профіль у Акадэміі Google

+375 17 392-51-42
г. Мінск, вул. К. Маркса, 31, аўд. 51
220030

E-mail: PrigodichNG@bsu.by

Асноўныя навуковыя і навукова-метадычныя публікацыі:

Складаныя прыметнікі ў старабеларускай мове: Аўтарэф. ... канд. філал. навук. Мн., БДУ, 1982. 20 с.;

Шчодрасць слова. Мн.: Народная асвета, 1990. 79 с.;

Асобна, разам, праз дэфіс: слоўнік-даведнік. Мн.: Народная асвета, 1994. 256 с.;

Старабеларускі лексікон. Мн.: Хата, 1997. 175 с. (У сааўт.);

Леў Міхайлавіч Шакун // Прафесар Л.М. Шакун: рэфератыўна-бібліяграфічны даведнік. Мн.: БДУ, 1997. (У сааўт.).;

Беларуская мова: Najnowsze dzieje języków słowiańskich. Opole (Польшча), 1998. 327 с. (У сааўт.);

Гістарычная граматыка беларускай мовы: зб. практыкаванняў. Мн.: БДУ, 1999. 219 с. (У сааўт.);

Браніслаў Аляксандравіч Плотнікаў // Прафесар Б.А. Плотнікаў: анатацыйна-бібліяграфічны даведнік па агульн., слав. і беларускаму мовазнаўству. Мн., 2000. (У сааўт.);

Словаскладанне ў беларускай мове. Мн.: БДУ, 2000. 227 с.;

Пішам без памылак: разам, асобна, праз дэфіс. Мн.: Парадокс, 2002. 256 с.;

Беларускае мовазнаўства. Мн.: БДУ, 2006.;

Гісторыя беларускага мовазнаўства: тыпавая вучэбная праграма для выш. навуч. устаноў па спецыяльнасці 1-21 05 01 Беларуская філалогія. Мн.: РІВШ, 2006. 16 с. (У сааўт.);

Беларуская палеаграфія: тыпавая вучэбная праграма для выш. навуч. устаноў па спецыяльнасці 1-21 05 01 Беларуская філалогія. Мн.: РІВШ, 2006. 9 с.;

Герман Бідэр як даследчык беларускай мовы. Мн.: Паркус плюс, 2007. 54 с. (У сааўт.);

Беларуская мова (прафесійная лексіка): тыпавая вучэбная праграма для выш. навуч. устаноў. Мн.: РІВШ, 2008. 28 с. (У сааўт.);

Слоўнік сучаснай беларускай мовы / Пад агульнай рэдакцыяй М.Р. Прыгодзіча, У.М._Завальнюка. Мн.: Нар. асвета, 2009. - 399 с. (Выд. 2. 2010 г.) (у сааўт.);

Беларуская мова ў працах замежных лінгвістаў. - Мн.: БДУ, 2010. - 184 с. (у сааўт.)

Графіка; Гістарызмы; Двухмоўны слоўнік; "Дз"; Дзеканне; "Дж"; Дыграф; Замежных слоў слоўнік // ЭЛіМБел. Т. 2. Мн., 1985. ;

Мовы народаў СССР; Мова-пасрэдніца; Мовы пісьменніка слоўнік // ЭЛіМБел. Т. 3. Мн., 1986.

Неалагізмы; Парны лік; Пасіўны слоўнік // ЭЛіМБел. Т. 4. Мн., 1987.;

Складанае слова; Чаргаванне гукаў; Экзатычная лексіка // ЭЛіМБел. Т. 5. Мн., 1987.;

Ленасць думкі, або як выцясняюцца з друку беларускамоўныя словы // Культура мовы журналіста. Вып. 5. Мн.: 1990.;

Беларускія летапісы // Роднае слова. 1993. № 10.;

"Для простых людей языка русского..." (Сымон Будны і яго "Катэхізіс") // Роднае слова. 1994. № 3.;

Гісторыя беларускага мовазнаўства; Гісторыя беларускай літаратурнай мовы; Карповіч Лявонцій // Беларуская мова: энцыклапедыя. Мн., 1994. С. 141-156, 254-255;

Гістарызм // Беларуская энцыклапедыя. Т. 5. Мн., 1997.;

Хто вы, Фёдар Галатузаў? // Роднае слова. 2000. № 9.;

Парны лік; Пасіўная лексіка // Беларуская энцыклапедыя. Т. 12. Мн., 2001.;

Словаскладанне ў славянскіх мовах: асноўныя тэндэнцыі і перспектывы // Мова. Літаратура. Культуралогія. Фалькларыстыка: ХІІІ Міжнар. з'езд славістаў: даклады беларускай дэлегацыі. Мн.: Бел. навука, 2003.;

Дзе Прыпяць, Ясельда і Піна... (З гісторыі Піншчыны) // Учёные Пинщины. Мн., 2003.; Дзе хвалі ціхаплыннай Вісліцы... (З лексікі гаворкі вёскі Лышча) // Роднае слова. 2003. № 1.;

"Азъ глаголю вамъ..." З гісторыі літар // Роднае слова. 2003. № 1-12. (Серыя артыкулаў);

Экзатызм; Экзатычная лексіка // Беларуская энцыклапедыя. Т. 18. Мн., 2004.;

Складаныя словы ў кнізе ўспамінаў Васіля Быкава "Доўгая дарога дадому" // Да 80-годдзя народнага пісьменніка Беларусі Васіля Быкава: зб. навук. арт. Мн., 2005. С. 256-259;

І.І. Насовіч як беларускі лексікограф ХІХ ст. // Беларускае слова на скрыжалях гісторыі: матэр. навук. чыт., прысвеч. 100-годдзю з дня нарадж. праф. М.А. Жыдовіч. Мн., 2007. С. 62 -68;

Беларусіст з берагоў Дуная // Спадчына Івана Насовіча і беларускае мовазнаўства: матэр. навук. чытанняў, прысвеч. 220-годдзю з дня нарадж. І.І. Насовіча. Мн: Права і эканоміка, 2008. С. 92-97;

З жыццяпісу і гісторыі стварэння «Словаря белорусского наречия» І.І. Насовіча // Там сама. С. 16-28;

Да пытання аб азяранскай гаворцы (на матэрыяле фальклорна-дыялекталагічных запісаў Е.Раманава // Фальклорная спадчына Р.Шырмы і Г.Цітовіча: вопыт збіральніцкай, навуковай і папулярызатарскай дзейнасці ў кантэксце праблем адраджэння традыцыйнай культуры вёскі: матэр. ІV Міжнар. навук. канф. Мн.: Паркус плюс, 2008. С. 17-21. (У сааўт.);

"Списокъ именъ мужескихъ и женскихъ, несходныхъ съ именами русскаго языка" (1845) П.Шпілеўскага ў гісторыі беларускай анамастыкі // Дыялекталогія і гісторыя беларускай мовы: матэр. міжнар. навук. канф. Мн.: Права і эканоміка, 2008. С. 28-31. (У сааўт.);

Пад псеўданімам "Бhлоруссъ К. К.": Пра адну з публікацый Каятана Касовіча // Роднае слова. 2008. № 8. С. 41-43;

A fehérorosz (belorusz) nyelv // Európai nyelvművelés. Budapest, 2008. С. 75-78. (У сааўт.); Шляхамі беларускага слова // Роднае слова, 2009, №2. - с. 7 - 10;

З гісторыі вывучэння аказіянальнай лексікі беларускай мовы // Слова ў кантэксце часу: да 80-годдзя праф. А.І._Наркевіча: зб. навук. прац / пад агул. рэд. В.І. Іўчанкава. - Мн., 2009. - c. 320 - 324;

Патрыярх беларускага адраджэння: Да 150-годдзя з дня нараджэння Браніслава Эпімаха-шыпілы // Роднае слова, 2009, №9. - с._36 - 38; Беларусіст з берагоў Дуная // Zoltán András. - Budapest, 2009. - c. 49 - 54;

Л.М. Шакун. Помнікі дзелавой пісьменнасці як крыніцы гісторыі беларускай літаратурнай мовы // Веснік БДУ, серыя IV, 2009. №2. - с. 18 - 22;

Аказіяналізмы як крыніца папаўнення лексічнага саставу сучаснай беларускай мовы // Веснік БДУ, серыя IV, 2009. №2. - с. 34 - 36.

Настаўнік, Вучоны, Грамадзянін // Беларускае слова: гісторыя і сучаснасць: зборнік артыкулаў па матэрыялах навуковых чытанняў, прысвечаных памяці прафесара А. І. Жураўскага (27 кастрычніка 2009 года, г. Мінск) / пад агул. рэд. М. Р. Прыгодзіча; Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт; рэдкал.: М. І. Свістунова (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск: Права і эканоміка, 2010. – С. 3 – 8.

Слоўнікавыя практыкаванні як сродак навучання роднай мове: Фанетыка. Арфаэпія. Графіка. Склад слова. Лексіка. Марфалогія. Правапіс. // Роднае слова, 2010, № 4. – С. 60 – 63; № 6. – С. 63 --  66 ( у суаўт. з В. Раманцэвіч).

Лексікаграфічныя вопыты Паўла Шпілеўскага // Роднае слова, 2010, № 5. – С.35 – 38.

Даследчык беларускіх кітабаў Антон Антановіч // Роднае слова, 2010, № 6. – С. 34 – 35.

Роднай мове ў набажэнстве быць ! // Святое Евангелле і праблемы перакладу на беларускую мову: Матэр. навук.- практ. канф. па абмеркаванні перакладу Святога Евангелля на сучасную беларускую літаратурную мову / Пад рэд. У. Завальнюка, М. Прыгодзіча. – Мінск: Рымска-Каталіцкая парафія Святога Сымона і Святой Алены, 2010. – С. 33 – 35.

Слоўнік сучаснай беларускай мовы / Пад агульнай рэдакцыяй М. Р. Прыгодзіча, У. М. Завальнюка. – 2-е выданне.– Мінск: Народная асвета, 2010. – 399 с. (Тыраж 3 550 экз.) – (у суаўтарстве з У. Завальнюком і В. Раманцэвіч).

Лексіка рыбалоўнага промыслу ў гаворках Усходняга Палесся (на матэрыяле “Тураўскага слоўніка”) // Курсавыя працы па беларускай мове: тэматыка, бібліяграфія, метадычныя парады: вуч. - мет. дапаможнік / Укл. В. В. Шур; пад агул. рэд. В. В. Шура. – Мінск: Экоперспектива, 2010. – С. 141 – 144 (у суаўтарстве з М. М. Макарэвічам).

Ганчарная лексіка ў гаворках беларускай мовы (лексіка-семантычны і этымалагічны аспекты) // Курсавыя працы па беларускай мове: тэматыка, бібліяграфія, метадычныя парады: вуч. - мет. дапаможнік / Укл. В. В. Шур; пад агул. рэд. В. В. Шура. – Мінск: Экоперспектива, 2010. – С. 144– 147(у суаўтарстве з М. М. Макарэвічам).

Беларуская мова ў працах замежных лінгвістаў. – Мн.: БДУ, 2010. – 184 с. (у суаўтарстве з А. А. Прыгодзіч).

Чаму беларусы дрэнна валодаюць беларускай мовай? [Інтэрв’ю Вольгі Паклонскай]. – Обозреватель, № 2 (14 студзеня), 2011 г.

Ад слова дыялектнага да слова паэтычнага: Пра кнігу "Паэтыка беларускай літаратуры ХVІ -- ХІХстст." М. Абабуркі (Магілёў, 2011. -- 200 с.) // Роднае слова, 2011, № 5. -- С. 60.

Беларускі правапіс у гісторыях і схемах (пра кнігі В. Іўчанкава па беларускаму правапісу) // Настаўніцкая газета, 11 чэрвеня 2011 г.

Гэтай мовай я словы любові шапчу... // Красней В. П. Беларуская тэрміналогія: зб. арт. / Рэд. кал.: Э. А. Ялоўская (адк. рэд.) [і інш.]; навук. рэд. М. Р. Прыгодзіч. -- Мінск: БДУ, 2011. -- 216 с.: іл. -- С. 3 -- 8.

Беларуская мова ў працах лінгвістаў БДУ // Веснік БДУ, серыя ІV. -- 2011, № 2. -- С. 28 -- 31.

Слову роднаму вернасць праз гады // Беларускае слова: дыялектнае і запазычанае: зб. арт. па матэрыялах навук. чытанняў, прысв. памяці дацэнта Еўдакіі Сцяпанаўны Мяцельскай (26 -- 27 крас. 2011 г., г. Мінск) / Рэд. кал.: М. І. Свістунова (адк. рэд.) [і інш.]; пад агул. рэд. М. Р. Прыгодзіча; Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт. -- Мінск: Права і эканоміка, 2011. -- 180 с.-- С. 3 -- 8.

Да пытання аб храналогіі даследаванняў іншамоўных запазычанняў у беларускай мове // Беларускае слова: дыялектнае і запазычанае: зб. арт. па матэрыялах навук. чытанняў, прысв. памяці дацэнта Еўдакіі Сцяпанаўны Мяцельскай (26 -- 27 крас. 2011 г., г. Мінск) / Рэд. кал.: М. І. Свістунова (адк. рэд.) [і інш.]; пад агул. рэд. М. Р. Прыгодзіча; Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт. -- Мінск: Права і эканоміка, 2011. -- 180 с.-- С. 146-- 149 (у суаўтарстве з А. А. Прыгодзіч).

Ад Статутаў ВКЛ да сённяшніх праблем беларускай мовы: Да 70-- годдзя Германа Бідэра // Роднае слова, 2011, № 10. -- С. 37 (у суаўтарстве з А. А. Прыгодзіч).

Роднай мове ў набажэнстве быць ! // Святое Евангелле і праблемы перакладу на беларускую мову: Матэр. навук.- практ. канф. па абмеркаванні перакладу Святога Евангелля на сучасную беларускую літаратурную мову / Пад рэд. У. Завальнюка, М. Прыгодзіча. – Выданне 2-е, дапоўненае. -- Мінск: Рымска-Каталіцкая парафія Святога Сымона і Святой Алены, 2011. --  С. 32 – 34.

З гісторыі перакладу Евангельскіх тэкстаў на беларускую мову // Святое Евангелле і праблемы перакладу на беларускую мову: Матэр. навук.- практ. канф. па абмеркаванні перакладу Святога Евангелля на сучасную беларускую літаратурную мову / Пад рэд. У. Завальнюка, М. Прыгодзіча. – Выданне 2-е, дапоўненае. -- Мінск: Рымска-Каталіцкая парафія Святога Сымона і Святой Алены, 2011. --  С. 335 – 341.

На шляху да правапіснай нарматыўнасці // Беларуская арфаграфія: здабыткі і перспектывы: матэрыялы рэсп. навук.- практ. канф., прысвеч. 90 -- годдзю БДУ, Мінск, 20 -- 21 кастр. 2011 г. / Беларус. дзярж. ун-т [і інш.]; рэдкал.: М. І. Свістунова (адк. рэд.) [і інш.]; пад агул. рэд. М. Р. Прыгодзіча. -- Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2012. -- С. 3 -- 4.

Старабеларускія лексіконы як спроба графіка-арфаграфічнай кадыфікацыі мовы // Беларуская арфаграфія: здабыткі і перспектывы: матэрыялы рэсп. навук.- практ. канф., прысвеч. 90 -- годдзю БДУ, Мінск, 20 -- 21 кастр. 2011 г. / Беларус. дзярж. ун-т [і інш.]; рэдкал.: М. І. Свістунова (адк. рэд.) [і інш.]; пад агул. рэд. М. Р. Прыгодзіча. -- Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2012. -- С. 77 -- 79.

З клопатам пра лёс славянскіх моў (да 70-годдзя прафесара Германа Бідэра) // Беларуская арфаграфія: здабыткі і перспектывы: матэрыялы рэсп. навук.- практ. канф., прысвеч. 90 -- годдзю БДУ, Мінск, 20 -- 21 кастр. 2011 г. / Беларус. дзярж. ун-т [і інш.]; рэдкал.: М. І. Свістунова (адк. рэд.) [і інш.]; пад агул. рэд. М. Р. Прыгодзіча. -- Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2012. -- С. 157 -- 159 (у суаўтарстве з А. А. Прыгодзіч).

Міхал Саевіч як даследчык  гаворак Беласточчыны // Супольнасць традыцыі – садружнасць у будучыні: беларуска-польскія моўныя, літаратурныя, гістарычныя і культурныя сувязі: зборнік навуковых артыкулаў / пад рэд. І. Э. Багдановіч, С. М. Запрудскага  -- Мінск: Кнігазбор, 2012. – С. 8 – 11.

Лінгвістычная купаліяна // Мова – літаратура – культура: VII Міжнародная навук. канфер., прысвеч. 130-годдзю з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа (27-28 верасня 2012 г., Мінск, БДУ): зб. арт. / пад агул. рэд. Т. І. Шамякінай. –Мінск: Выд. Цэнтр БДУ, 2012. – С. 198-202 ( у суаўтарстве з А.А. Прыгодзіч).

Карл Гутшміт (Памяці вучонага) // Веснік БДУ. Серыя 4. Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. 2012, № 1.  С. 125-126.

Новы слоўнік беларускай мовы. (Рэц.): Піскуноў Ф. А. Вялікі слоўнік беларускай мовы: арфаграфія, акцэнтуацыя, парадыгматыка (каля 223 тысяч слоў). – Мінск: Тэхналогія, 2012. – XVI+1208 с.. Наклад 20 экз. // Роднае слова. 2012, № 4. – С. 51-52.

Не толькі для арабістаў… (Рэц.): Рукапісы татараў Беларусі канца  XVII-- пачатку  XXстагоддзя з дзяржаўных кнігазбораў краіны: каталог /склад.: М. У. Тарэлка, А. І. Цітавец; рэд. бібліяграф. зап. І. П. Гародка; рэдкал.: Н. Ю. Бярозкіна (і інш.). – Мінск: Беларуская навука, 2012. – 221 с. Наклад 200 экз. // Роднае слова, 2012, № 10. – С. 94. (У суаўт.).

Імангуліева Аіда. Артыкулы і пераклады / пераклад з рускай мовы М. Р. Прыгодзіча. – Мінск: А. М. Вараксін, 2012. – 260 с. Тыраж 500 экз.

Моўная кадыфікацыя ў Вялікім Княстве Літоўскім: з гісторыі даследавання і магчымыя шляхі вырашэння праблемы // Новае слова ў мовазнаўстве: матэрыялы VМіжнароднага кангрэса беларусістаў “Новае слова ў беларусістыцы” (20-21 мая 2010 г.)/ пад рэд. С. М. Запрудскага, Г. А. Цыхуна. – Мінск: Выд. “Четыре четверти”, 2012. – С. 54-57.

І доўжыцца няхай шчасліва новы дзень… (Рэц.): Лепешаў І. Я. Перад змярканнем: зборнік артыкулаў.-- Гродна: “ЮрСаПринт”, 2013. – 232 с., іл. // Роднае слова. 2013. № 5.-- С. 46.

Узнаўляючы даўніну, думаем пра будучыню (Рэц.): Дапаможнік для тых, хто навучаецца чытанню і пісьму. Факсімільнае выданне / адк. за выпуск А. А. Суша. – Мінск: ДУ “Нацыянальная бібліятэка Беларусі”, 2012. -- Тыраж 1 000 экз.; Суша А. А. Буквар у жыцці нашых продкаў (на беларускай, рускай, англійскай мовах). – Мінск: ДУ “Нацыянальная бібліятэка Беларусі”, 2012. – 156 с. – Тыраж 1 000 экз. // Роднае слова, 2013, № 6. – С. 49.

Авторская неологизация в современных славянских языках (Філолагі  Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта ў праграме XVМіжнароднага з’езда славістаў) // Веснік БДУ, Серыя IV: Філал. Журн. Пед. 2013. № 1. – С. 4.

Індывідуальна-аўтарскія прыслоўі ў беларускай мове: асаблівасці словаўтварэння, функцыянальны статус // Веснік БДУ. Серыя IV: Філал. Журн. Пед. 2013. № 1. – С. 12-16. (Слова мае юбіляр).

У пошуках арфаграфічнага стандарту (Прадмова да пасмяротнага артыкула Ф. Піскунова ў раздзеле “Дыскусіі”) // Веснік БДУ. Серыя IV: Філал. Журн. Пед. 2013. № 1. -- С. 50-51.

Пра беларускую “трасянку” і не толькі … (Да юбілею Герда Генчэля) // Роднае слова. 2013. № 7. -- С. 35-36 (У суаўтарстве з А. А. Прыгодзіч).

Генчэль Герд, Цэлер Патрык. Змешанае маўленне, змешаны дыскурс,  тыпы моўцаў. Беларуская і руская мовы і змешанае маўленне ў беларускіх сем’ях // Роднае слова. 2013.  № 7.-- С. 36-40; № 11.-- С. 29-32; 2014. № 3. – С. 30-33. (Аўтарызаваны пераклад з нямецкай мовы М. Прыгодзіча і А. Прыгодзіч).

Аўтарская неалагізацыя ў сучасных славянскіх мовах // Мовазнаўства. Літаратуразнаўства. Фалькларыстыка:  XVМіжнародны з’езд славістаў (Мінск, 20-27 жніўня 2013): даклады беларускай дэлегацыі / Нац. акад. навук Беларусі (і інш.); рэдкал.: А. А. Лукашанец (і інш.). – Мінск: Беларуская навука, 2013. – С. 137-146.

Авторская неологизация в современных славянских языках // XVМіжнародны з’езд славістаў (Мінск, 20-27 жніўня 2013 г.): тэзісы дакладаў. У 2 т. Т. 1. Мовазнаўства /рэдкал.: А. А. Лукашанец (і інш.). – Мінск: Беларуская навука, 2013. – С. 34.

Завальнюк У. М., Прыгодзіч М. Р., Раманцэвіч В. К. Энцыклапедычны слоўнік рэлігійнай лексікі беларускай мовы. – Мінск: Изд-во Гревцова, 2013. – 808 с. ( Тыраж – 1000 экз.; Ум.-др. арк. 46,97).

(Рэц.): Фёдар Піскуноў. Вялікі слоўнік беларускай мовы. Арфаграфія, акцэнтуацыя, парадыгматыка (каля 223 000 слоў) // ActaAlbaruthenica. Tom 13. Warszawa, 2013. – С. 376—379.

Валье Николь. Бывае і так //Н. Валье. Мульти: новеллы. Киев, 2013. С. 132-140. (Пераклад М. Прыгодзіча).

Прадмова // Беларуская мова і мовазнаўства: XIX стагоддзе / пад агул. рэд. М. Р. Прыгодзіча. Мінск: БДУ, 2013. – С. 3-4.

Хоць і не былі філолагамі па адукацыі // Беларуская мова і мовазнаўства: XIXстагоддзе / пад агул. рэд. М. Р. Прыгодзіча. Мінск: БДУ, 2013. – С. 127-147.

Прыслоўе ў гаворках Брэсцка-Пінскага Палесся // Моўнакультурная прастора Брэсцка-Пінскага Палесся: зборнік навуковых артыкулаў; рэдкал.: М. М. Аляхновіч (і інш.). Брэст: Альтернатива, 2013. – С. 108-110 (у суаўтарстве з І. М. Курловіч).

Аўтарскія неалагізмы: ад аказіянальнасці да ўзуальна-нарматыўнай кадыфікацыі // Актуальныя праблемы мовазнаўства і лінгвадыдактыкі: зборнік матэрыялаў навук. канф. да 75-годдзя праф. Г. М. Малажай (Брэст, 15 сак. 2013 г.); рэдкал.: М. І. Новік (і інш.). Брэст: Альтернатива, 2013. – С. 11-14.

”Вялікі слоўнік беларускай мовы” Ф. Піскунова як спроба літаратурна-моўнай кадыфікацыі пазаслоўнікавай лексікі на пачатку XXIст. // Слова ў кантэксце часу: да 85-годдзя прафесара А. І. Наркевіча: зборнік навуковых прац / пад агул. рэд. В. І. Іўчанкава. У 2 т.  Т. 1. – Мінск: Выдавецкі цэнтр БДУ, 2014. – С. 450-455.

Ён жыў у роднай мове, і ў ёй ён застанецца назаўжды … (Замест прадмовы) // Піскуноў Фёдар. Мова як сістэма: Правапіс у святле камп’ютарна-лінгвістычнага аналізу / склад.: К. Ф. Піскуноў, К. М. Пучынская; пад рэд. М. Р. Прыгодзіча. – Мінск: Рэдакцыя часопіса “Роднае слова”, 2014. – С. 5-8.

Наступнік Івана Насовіча // Піскуноў Фёдар. Мова як сістэма: Правапіс у святле камп’ютарна-лінгвістычнага аналізу / склад.: К. Ф. Піскуноў, К. М. Пучынская; пад рэд. М. Р. Прыгодзіча. – Мінск: Рэдакцыя часопіса “Роднае слова”, 2014. – С. 299-305.

Не толькі аўтографы далёкіх нашых продкаў (Рэц. на кн.: Калечыц І. Л. Эпіграфіка Беларусі X—XIVстст. -- Мінск: Беларуская навука, 2011. –271 с.) // Роднае слова. 2014. № 3. – С. 47.

(Критика и библиография) Завальнюк У. М., Прыгодзіч М. Р., Раманцэвіч В. К. Энцыклапедычны слоўнік рэлігійнай лексікі беларускай мовы. Мінск, 2013. 808 с. // Социология. 2013. № 4. С. 134-135.

“Вялікі слоўнік …” Фёдара Піскунова  і кадыфікацыя пазаслоўнікавай лексікі // Роднае слова. 2014. № 5. – С. 32-34.

History of the Belarusian Language// Regional Devolopment and  the Baltic Sea Region/ ed. T. Branka ,  A.Bernarciak.  BUP,  Uppsala University, 2014.   S.29-35 ( у суаўтарстве з Elena Korshuk, Sven Gustavsson).

(Рэц.): Андраш Золтан. Interslavica. Исследования по межславянским языковым и культурным контактам. М.: Индрик, 2014. 224 С.// Веснік БДУ. Серыя IV. – 2015. №1. – С.89–90.

Рыгор Піўтарак: ад мовы ўкраінскай да мовы беларускай // Роднае слова. – 2015. №6. – С.39–41.

(Рэц.): Дзятко Дзмітрый. Яўхім Карскі: бацька навуковага беларусазнаўства. – Мінск: “Харвест”, 2014. – 64 с.: малюнкі. – (Серыя “100 выдатных дзеячаў беларускай культуры”); Дзятко Д.В. Прафесар Міхаіл Гапеевіч Булахаў: нарыс жыцця і навуковай дзейнасці. – Мінск: Медысонт, 2015. – 100 с. // Беларуская лінгвістыка. – 2015. Выпуск 74. – С.152–156.

З увагай да моўнай рэчаіснасці: слова пра Браніслава Плотнікава // Роднае слова. – 2015. №12. – С.42–43.

З гісторыі беларускай тэрміналогіі // Беларуская мова. Прафесійная лексіка. Прыродазнаўства: вучэб. дапам. / М.Р.Прыгодзіч [і інш.]; пад рэд. М.Р.Прыгодзіча, У.І.Куліковіча. – Мінск: РІВШ, 2015. – С.6–19.

Прадмова // Беларуская мова. Прафесійная лексіка. Прыродазнаўства: вучэб. дапам. / М.Р.Прыгодзіч [і інш.]; пад рэд. М.Р.Прыгодзіча, У.І.Куліковіча. – Мінск: РІВШ, 2015. – С.3–5. (у суаўт. з У.І.Куліковічам)

Прадмова // Беларуская мова. Прафесійная лексіка. Сацыяльна-гуманітарныя навукі: вучэб. дапам. / М.Р.Прыгодзіч [і інш.]; пад рэд. М.Р.Прыгодзіча, У.І.Куліковіча. – Мінск: РІВШ, 2015. – С.3–5. (у суаўт. з У.І.Куліковічам)

Аўтарскія неалагізмы: ад індывідуальнага словаўжывання да агульналітаратурнага прызнання // Усходнеславянскія мовы ў сучаснай лексікаграфіі: зб. навук. арт. / рэдкал. Д.В.Дзятко [і інш.]; навук. рэд. Д.В.Дзятко, адк. рэд. В.В.Урбан. – Мінск, БДПУ, 2015. – С.193–200.

Германізмы ў беларускай мове / склад.: А.А.Прыгодзіч, М.Р.Прыгодзіч, Г.Генчэль / пад рэд. М.Р.Прыгодзіча. – Мінск: БДУ, 2015. – 303 с.

Ён мову спазнаваў усё сваё жыццё… // Беларускае слова: тэорыя і практыка: зб. арт. па матэрыялах навук. чытанняў, прысвеч. 75-годдзю з дня нараджэння прафесара Б.А.Плотнікава, г. Мінск, 15 снеж. 2015 г. / рэдкал.: М.І.Свістунова (адк. рэд.) [і інш.]; пад агул. рэд. праф. М.Р.Прыгодзіча. – Мінск: РІВШ, 2016. – С.5–9.

Прадмова // Памяць і слава: Леў Міхайлавіч Шакун. Да 90-годдзя з дня нараджэння / рэдкал.: М.Р.Прыгодзіч (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск: БДУ, 2016. – 214 с.

Даследчыца нямецка-беларускіх моўных кантактаў: Да юбілею Вольгі Галай // Роднае слова. – 2016. №11. – С.39–40. (у суаўтарстве з А.Прыгодзіч)

Навуковая спадчына прафесара Льва Шакуна ў гісторыі беларускага мовазнаўства // Мова – Літаратура – Культура: матэрыялы VIII Міжнар. навук. канф., г. Мінск, 15–16 вер. 2016 г. : У 2 ч. – Ч. 1. – Мінск: РІВШ, 2016. – С.4–6.

Польская мова як пасярэдніца запазычвання слоў нямецкага паходжання ў помніках старабеларускага пісьменства (папярэднія заўвагі) // Беларуска-польскія моўныя, літаратурныя, гістарычныя і культурныя сувязі: зб. арт.: у гонар праф. Э.Смулковай /рэдкал.: І.Э.Багдановіч [і інш.]; пад рэд. І.Э.Багдановіч, М.І.Свістуновай. – Мінск: БДУ, 2016. – С.170–173.

Жылі ў адным доме // Там жа. – С.26–27.

Вышэй за ўсё цаніў мудрасць роднага слова: Віктар Красней: In memoriam // Роднае слова. – 2017. №1. – С.50.

Палеаграфічныя асаблівасці выданняў Францыска Скарыны // Роднае слова. – 2017. №5. – С.20–22.

Віктар Пятровіч Красней (Памяці вучонага) // Часопіс Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Філалогія. – 2017. №1. – С.133–135.

(Рэц.): Спазнаўшы слова сэнс (Рэц. на кнігу: Старычонак В.Д. Мнагазначнасць слова ў беларускай мове: у 3 кн. Кн. 1. Асноўныя тыпы полісеміі, кірункі семантычнай дэрывацыі. Мінск: Колорград, 2017. – 273 ст. – Тыраж 120 экз.) // Роднае слова. – 2017. №9. – С.45–46.

Акадэмік Р.П.Піўтарак як даследчык беларуска-ўкраінскіх моўных сувязей // Мова як фактар захавання нацыянальнай ідэнтычнасці: беларуска-ўкраінскі кантэкст = Мова як фактор збереження національноі ідентичності: білорусько-украінський контекст: Матэрыялы навукова-практычнай канферэнцыі (Мінск, 25 мая 2017 г.) / Амбасада Украіны. – Мінск: Ковчег, 2017. – С.28–31.

Псалтыр / Складальнікі: У.М.Завальнюк, М.Р.Прыгодзіч, В.К.Раманцэвіч; пад агул. рэд. М.Р.Прыгодзіча, У.М.Завальнюка. – Мінск: Рымска-Каталіцкі прыход Святога Сымона і Святой Алены, 2017. – 404 с.

(Рэц.) Bieder H. (Hrsg.). Anton Luckevič. Belaruskaja hramatyka. Vil’nja, 1916 : in 2 Bde. Oldendurg: BIS-Verlag der Carl von Ossietzky Universität, 2017. Bd.1. 474 S.; Bd.2. 461 S. (Studia Slavica Oldenburgensia, 28. 1; 28. 2) // Часопіс Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Філалогія. №3. 2017. – С.83–84.

Палеаграфічнае даследаванне выданняў Францыска Скарыны // Гістарычнае мовазнаўства ў кантэксце міждысцыплінарных даследаванняў: зб. арт. Міжнар. навук. канфер., Мінск, 25–26 кастр. 2017 г. / НАН Беларусі, Цэнтр даслед. беларус. культ., мовы і літар., Ін-т мовазнаўства; рэд. І.У.Будзько, Н.В.Паляшчук. – Мінск: Права і эканоміка, 2017. – С.247–252.

Беларускае слова праз стагоддзі: “Гістарычны слоўнік беларускай мовы” // Роднае слова. – 2018. №1. – С.47–49. (у суаўтарстве з А.Прыгодзіч)

Каб не страціць сваё этнічнае “я” // Беларускае слова: тэрмін і вобраз: зборнік артык. па матэр. навук. чытан., прысв. памяці праф. В.П.Краснея, г. Мінск, 27 снежня 2017 г. / БДУ, філал. фак-т, каф. гісторыі беларускай мовы; рэдкал: М.І.Свістунова (адк. рэд.) [і інш.]; пад агул. рэд. М.Р.Прыгодзіча. – Мінск: БДУ, 2018. – С.7–12.

Германизмы в старобелорусском языке: прямое заимствование или польское посредничество / XVI Международный съезд славистов (Београд, 20–27.VIII. 2018). Тезе и резимеи. Т.1. Jезик. – Београд: Чигоjа штампа, 2018. – С.290–291.

Псалтыр / склад.: У.М.Завальнюк, М.Р.Прыгодзіч, В.К.Раманцэвіч; пад агул. рэд. М.Р.Прыгодзіча, У.М.Завальнюка. Выд-не другое, выпр. і дапоўн. – Мінск: Рымска-Каталіцкі прыход Святога Сымона і Святой Алены: Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, 2018. – 396 с.

Прадмова // Лексікалогія беларускай мовы ў даследаваннях і каментарыях: дапаможнік / Г.І.Кулеш [і інш.]; пад агул. рэд. М.Р.Прыгодзіча. – Мінск: БДУ, 2018. – С.3–4.

Інавацыйныя працэсы ў лексічным складзе беларускай мовы // Лексікалогія беларускай мовы ў даследаваннях і каментарыях: дапаможнік / Г.І.Кулеш [і інш.]; пад агул. рэд. М.Р.Прыгодзіча. – Мінск: БДУ, 2018. – С.156–189.

Звяртацца да Бога на адзінай літаратурнай мове: што (хто) перашкаджае / Беларуская мова ў сакральнай сферы: гісторыя і сучаснасць: матэрыялы Міжнар. навук. канф. (Мінск, 21 лютага 2018 г.) / НАН Беларусі, Цэнтр даслед. беларус. культуры, мовы і літ., Ін-т мовазнаўства імя Я.Коласа; рэдкал.: С.Л.Гаранін (адк. рэд.), І.У.Будзько, Т.В.Пятрова. – Мінск: Беларуская навука, 2019. – С.247–254.

Навуковае крэда – беларуская нацыянальная тэрміналогія: Слова пра Любоў Антанюк // Роднае слова. – 2019. №4. – С.26–27.

З песняй у душы // Чалавек з сонечнаю ўсмешкай: кніга пра Алега Лойку / рэдкал.: А.Бельскі (уклад.) і [інш.]. – Мінск: Выдавец Зміцер Колас, 2019. – С.218–219.

Асоба і творчая спадчына прафесара В.П.Краснея // Філалагічная адукацыя: навук.-метад. зб. / рэдкал.: А.І.Бельскі (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск: БДУ, 2019. – Вып. 3. – С.50–53.

Беларуская мова як кансалідуючы фактар беларускага грамадства (да пытання аб ролі лінгвістаў БДУ ў працэсе беларусізацыі ў 1920-я гг.) // Роль университетского образования и науки в современном обществе: матер. междунар. науч. конф., Минск, 26–27 февраля 2019 г. / Белор. гос. ун-т; редкол.: А.Д.Король (пред.) [и др.]. – Минск: БГУ, 2019. – С.122–127.

Змешанае беларуска-рускае маўленне ў святле сацыялінгвістычнага вымярэння: Манаграфія пра “трасянку” // Роднае слова. – 2019. №6. – С.50–52. (у суаўтарстве з А.Прыгодзіч)

І старое пісьмо скрозь вякі загаворыць … : З нагоды факсімільнага выдання “Аповесці пра Трышчана” // Роднае слова. – 2019. №11. – С.47–49.

Чытанні ў гонар ксяндза Завальнюка // Народная воля. – 5 лістапада 2019 г.

Любоў Антанюк як даследчык беларускай нацыянальнай тэрміналогіі // Беларускае слова: тэрміналогія і тэрміназнаўства:  зб. арт. па матэр. навук. чытан., прысв. 70-годдзю з дня нарадж. праф. Л.А.Антанюк (Мінск, 26 крас. 2019 г.) / пад агул. рэд. М.Р.Прыгодзіча. Мінск: БДУ, 2020. С.32–35.

Германізмы ў беларускай мове: гісторыя пытання, навуковыя дасягненні і перспектывы далейшага даследавання // Актуальныя аспекты беларусістыкі: матэр. VI Міжнар. кангрэса беларусістаў (Мінск, 27–29 мая 2015 г.): зб. арт. / пад рэд. І.Э.Багдановіч [і інш.]. Мінск: Кнігазбор, 2020. С.109–118.

Словы вучняў і калег // Беларускае разуменне свету: да 70-годдзя Паўла Аляксандравіча Міхайлава / уклад. Д.Дзятко, С.Шахоўская. Мінск: БДПУ, 2020. С.68–69.

Герман Бідэр. Выбраныя працы па беларускім мовазнаўстве / склад.: А.А.Прыгодзіч, М.Р.Прыгодзіч; пад аг. рэд. М.Р.Прыгодзіча, Г.Генчэля. Мінск: БДУ, 2021. 223 с. (Замежная беларусістыка).

Мікола Шабовіч як стваральнік і даследчык аўтарскіх неалагізмаў // Мова – Літаратура – Культура. Матэр. ІХ Міжнар. навук. канф. памяці праф. А.Я.Міхневіча (Мінск, 15-16 кастр. 2020 г.). Мінск: БДУ, 2020. С.119–122.

На шляху да моўнага суладдзя // І сказаў Хрыстос: «Ідзіце да Мяне…»: зб. артык. па матэр. навук. чытан. «Мова – Рэлігія – Культура», прысв. 70-годдзю з дня нарадж. і 30-годдзю беларусазнаўчай дзейнасці ксяндза-каноніка У.Завальнюка (Мінск, 25 кастр. 2019 г.); пад агул. рэд. праф. М.Р.Прыгодзіча. Мінск: Колорград, 2021. С.6–8.

У слове Божым бачыць ён збавенне // І сказаў Хрыстос: «Ідзіце да Мяне…»: зб. артык. па матэр. навук. чытан. «Мова – Рэлігія – Культура», прысв. 70-годдзю з дня нарадж. і 30-годдзю беларусазнаўчай дзейнасці ксяндза-каноніка У.Завальнюка (Мінск, 25 кастр. 2019 г.); пад агул. рэд. праф. М.Р.Прыгодзіча. Мінск: Колорград, 2021. С.56–58.

Амбасадар беларусістыкі Эльжбета Смулкова // Роднае слова. 2021. №6. С.43-44. (У суаўт. з І.Багдановіч).

Беларуская мова як складнік гісторыі і сучаснасці БДУ // Часопіс Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Філалогія. 2021. №2. С.5–12.

Мудры навуковец і настаўнік. Да 95-годдзя з дня нараджэння Льва Шакуна // Роднае слова. 2021. №9. С.39–40.

Слова беларускае праз гады. Да 80-годдзя Германа Бідэра // Роднае слова. 2021. №10. С.56–57. (У суаўт. з А.Прыгодзіч).


Специальность «Белорусская  филология (по направлениям)» код специальности 1-21 05 01

Типовой учебный план  2021

Семестр 3. Беларуская палеаграфія (завочн.)

(лекцыі)

Семестр 1. Беларуская палеаграфія (лекцыі, практычныя)

Семестры 7. Спецсемінар (лекцыі, практычныя)

Семестр 7. Спецкурс (лекцыі, практычныя)

 

Спецыяльнасць «Геаграфія (па напрамках)» код спецыяльнасці 1-31 02 01

Семестр 3. Беларуская мова (прафесійная лексіка) (лекцыі, практычныя)