Сэрвісы

Прыгодзіч Мікалай Рыгоравіч
Телефон
+375 17 392-51-42
Адрес г. Мінск, вул. К. Маркса, 31, аўд. 51,
Адрес 220030
Должность:
доктар філалаг. навук, прафесар

Вышэйшая навучальная ўстанова, якую закончыў, спецыяльнасць: Беларускі дзяржаўны універсітэт, філалагічны факультэт, спецыяльнасць "Беларуская мова і літаратура, руская мова і літаратура" (1975).


Галіны мовазнаўства, у якіх працуе і можа выступаць у якасці эксперта, апанента: гістарычнае словаўтварэнне, гісторыя беларускай мовы і мовазнаўства, беларуская палеаграфія.


Назва кандыдацкай дысертацыі, год абароны, навуковы кіраўнік: "Складаныя прыметнікі ў старабеларускай мове", 1982, навук. кір.- прафесар Л.М. Шакун.


Назва доктарскай дысертацыі, год абароны: "Словаскладанне ў гісторыі беларускай мовы", 2000.


Колькасць навуковых публікацый: звыш 400.


Профіль у Акадэміі Google

Асноўныя навуковыя і навукова-метадычныя публікацыі:

Складаныя прыметнікі ў старабеларускай мове: Аўтарэф. ... канд. філал. навук. Мн., БДУ, 1982. 20 с.;

Шчодрасць слова. Мн.: Народная асвета, 1990. 79 с.;

Асобна, разам, праз дэфіс: слоўнік-даведнік. Мн.: Народная асвета, 1994. 256 с.;

Старабеларускі лексікон. Мн.: Хата, 1997. 175 с. (У сааўт.);

Леў Міхайлавіч Шакун // Прафесар Л.М. Шакун: рэфератыўна-бібліяграфічны даведнік. Мн.: БДУ, 1997. (У сааўт.).;

Беларуская мова: Najnowsze dzieje języków słowiańskich. Opole (Польшча), 1998. 327 с. (У сааўт.);

Гістарычная граматыка беларускай мовы: зб. практыкаванняў. Мн.: БДУ, 1999. 219 с. (У сааўт.);

Браніслаў Аляксандравіч Плотнікаў // Прафесар Б.А. Плотнікаў: анатацыйна-бібліяграфічны даведнік па агульн., слав. і беларускаму мовазнаўству. Мн., 2000. (У сааўт.);

Словаскладанне ў беларускай мове. Мн.: БДУ, 2000. 227 с.;

Пішам без памылак: разам, асобна, праз дэфіс. Мн.: Парадокс, 2002. 256 с.;

Беларускае мовазнаўства. Мн.: БДУ, 2006.;

Гісторыя беларускага мовазнаўства: тыпавая вучэбная праграма для выш. навуч. устаноў па спецыяльнасці 1-21 05 01 Беларуская філалогія. Мн.: РІВШ, 2006. 16 с. (У сааўт.);

Беларуская палеаграфія: тыпавая вучэбная праграма для выш. навуч. устаноў па спецыяльнасці 1-21 05 01 Беларуская філалогія. Мн.: РІВШ, 2006. 9 с.;

Герман Бідэр як даследчык беларускай мовы. Мн.: Паркус плюс, 2007. 54 с. (У сааўт.);

Беларуская мова (прафесійная лексіка): тыпавая вучэбная праграма для выш. навуч. устаноў. Мн.: РІВШ, 2008. 28 с. (У сааўт.);

Слоўнік сучаснай беларускай мовы / Пад агульнай рэдакцыяй М.Р. Прыгодзіча, У.М._Завальнюка. Мн.: Нар. асвета, 2009. - 399 с. (Выд. 2. 2010 г.) (у сааўт.);

Беларуская мова ў працах замежных лінгвістаў. - Мн.: БДУ, 2010. - 184 с. (у сааўт.)

Графіка; Гістарызмы; Двухмоўны слоўнік; "Дз"; Дзеканне; "Дж"; Дыграф; Замежных слоў слоўнік // ЭЛіМБел. Т. 2. Мн., 1985. ;

Мовы народаў СССР; Мова-пасрэдніца; Мовы пісьменніка слоўнік // ЭЛіМБел. Т. 3. Мн., 1986.

Неалагізмы; Парны лік; Пасіўны слоўнік // ЭЛіМБел. Т. 4. Мн., 1987.;

Складанае слова; Чаргаванне гукаў; Экзатычная лексіка // ЭЛіМБел. Т. 5. Мн., 1987.;

Ленасць думкі, або як выцясняюцца з друку беларускамоўныя словы // Культура мовы журналіста. Вып. 5. Мн.: 1990.;

Беларускія летапісы // Роднае слова. 1993. № 10.;

"Для простых людей языка русского..." (Сымон Будны і яго "Катэхізіс") // Роднае слова. 1994. № 3.;

Гісторыя беларускага мовазнаўства; Гісторыя беларускай літаратурнай мовы; Карповіч Лявонцій // Беларуская мова: энцыклапедыя. Мн., 1994. С. 141-156, 254-255;

Гістарызм // Беларуская энцыклапедыя. Т. 5. Мн., 1997.;

Хто вы, Фёдар Галатузаў? // Роднае слова. 2000. № 9.;

Парны лік; Пасіўная лексіка // Беларуская энцыклапедыя. Т. 12. Мн., 2001.;

Словаскладанне ў славянскіх мовах: асноўныя тэндэнцыі і перспектывы // Мова. Літаратура. Культуралогія. Фалькларыстыка: ХІІІ Міжнар. з'езд славістаў: даклады беларускай дэлегацыі. Мн.: Бел. навука, 2003.;

Дзе Прыпяць, Ясельда і Піна... (З гісторыі Піншчыны) // Учёные Пинщины. Мн., 2003.; Дзе хвалі ціхаплыннай Вісліцы... (З лексікі гаворкі вёскі Лышча) // Роднае слова. 2003. № 1.;

"Азъ глаголю вамъ..." З гісторыі літар // Роднае слова. 2003. № 1-12. (Серыя артыкулаў);

Экзатызм; Экзатычная лексіка // Беларуская энцыклапедыя. Т. 18. Мн., 2004.;

Складаныя словы ў кнізе ўспамінаў Васіля Быкава "Доўгая дарога дадому" // Да 80-годдзя народнага пісьменніка Беларусі Васіля Быкава: зб. навук. арт. Мн., 2005. С. 256-259;

І.І. Насовіч як беларускі лексікограф ХІХ ст. // Беларускае слова на скрыжалях гісторыі: матэр. навук. чыт., прысвеч. 100-годдзю з дня нарадж. праф. М.А. Жыдовіч. Мн., 2007. С. 62 -68;

Беларусіст з берагоў Дуная // Спадчына Івана Насовіча і беларускае мовазнаўства: матэр. навук. чытанняў, прысвеч. 220-годдзю з дня нарадж. І.І. Насовіча. Мн: Права і эканоміка, 2008. С. 92-97;

З жыццяпісу і гісторыі стварэння «Словаря белорусского наречия» І.І. Насовіча // Там сама. С. 16-28;

Да пытання аб азяранскай гаворцы (на матэрыяле фальклорна-дыялекталагічных запісаў Е.Раманава // Фальклорная спадчына Р.Шырмы і Г.Цітовіча: вопыт збіральніцкай, навуковай і папулярызатарскай дзейнасці ў кантэксце праблем адраджэння традыцыйнай культуры вёскі: матэр. ІV Міжнар. навук. канф. Мн.: Паркус плюс, 2008. С. 17-21. (У сааўт.);

"Списокъ именъ мужескихъ и женскихъ, несходныхъ съ именами русскаго языка" (1845) П.Шпілеўскага ў гісторыі беларускай анамастыкі // Дыялекталогія і гісторыя беларускай мовы: матэр. міжнар. навук. канф. Мн.: Права і эканоміка, 2008. С. 28-31. (У сааўт.);

Пад псеўданімам "Бhлоруссъ К. К.": Пра адну з публікацый Каятана Касовіча // Роднае слова. 2008. № 8. С. 41-43;

A fehérorosz (belorusz) nyelv // Európai nyelvművelés. Budapest, 2008. С. 75-78. (У сааўт.); Шляхамі беларускага слова // Роднае слова, 2009, №2. - с. 7 - 10;

З гісторыі вывучэння аказіянальнай лексікі беларускай мовы // Слова ў кантэксце часу: да 80-годдзя праф. А.І._Наркевіча: зб. навук. прац / пад агул. рэд. В.І. Іўчанкава. - Мн., 2009. - c. 320 - 324;

Патрыярх беларускага адраджэння: Да 150-годдзя з дня нараджэння Браніслава Эпімаха-шыпілы // Роднае слова, 2009, №9. - с._36 - 38; Беларусіст з берагоў Дуная // Zoltán András. - Budapest, 2009. - c. 49 - 54;

Л.М. Шакун. Помнікі дзелавой пісьменнасці як крыніцы гісторыі беларускай літаратурнай мовы // Веснік БДУ, серыя IV, 2009. №2. - с. 18 - 22;

Аказіяналізмы як крыніца папаўнення лексічнага саставу сучаснай беларускай мовы // Веснік БДУ, серыя IV, 2009. №2. - с. 34 - 36.

Настаўнік, Вучоны, Грамадзянін // Беларускае слова: гісторыя і сучаснасць: зборнік артыкулаў па матэрыялах навуковых чытанняў, прысвечаных памяці прафесара А. І. Жураўскага (27 кастрычніка 2009 года, г. Мінск) / пад агул. рэд. М. Р. Прыгодзіча; Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт; рэдкал.: М. І. Свістунова (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск: Права і эканоміка, 2010. – С. 3 – 8.

Слоўнікавыя практыкаванні як сродак навучання роднай мове: Фанетыка. Арфаэпія. Графіка. Склад слова. Лексіка. Марфалогія. Правапіс. // Роднае слова, 2010, № 4. – С. 60 – 63; № 6. – С. 63 --  66 ( у суаўт. з В. Раманцэвіч).

Лексікаграфічныя вопыты Паўла Шпілеўскага // Роднае слова, 2010, № 5. – С.35 – 38.

Даследчык беларускіх кітабаў Антон Антановіч // Роднае слова, 2010, № 6. – С. 34 – 35.

Роднай мове ў набажэнстве быць ! // Святое Евангелле і праблемы перакладу на беларускую мову: Матэр. навук.- практ. канф. па абмеркаванні перакладу Святога Евангелля на сучасную беларускую літаратурную мову / Пад рэд. У. Завальнюка, М. Прыгодзіча. – Мінск: Рымска-Каталіцкая парафія Святога Сымона і Святой Алены, 2010. – С. 33 – 35.

Слоўнік сучаснай беларускай мовы / Пад агульнай рэдакцыяй М. Р. Прыгодзіча, У. М. Завальнюка. – 2-е выданне.– Мінск: Народная асвета, 2010. – 399 с. (Тыраж 3 550 экз.) – (у суаўтарстве з У. Завальнюком і В. Раманцэвіч).

Лексіка рыбалоўнага промыслу ў гаворках Усходняга Палесся (на матэрыяле “Тураўскага слоўніка”) // Курсавыя працы па беларускай мове: тэматыка, бібліяграфія, метадычныя парады: вуч. - мет. дапаможнік / Укл. В. В. Шур; пад агул. рэд. В. В. Шура. – Мінск: Экоперспектива, 2010. – С. 141 – 144 (у суаўтарстве з М. М. Макарэвічам).

Ганчарная лексіка ў гаворках беларускай мовы (лексіка-семантычны і этымалагічны аспекты) // Курсавыя працы па беларускай мове: тэматыка, бібліяграфія, метадычныя парады: вуч. - мет. дапаможнік / Укл. В. В. Шур; пад агул. рэд. В. В. Шура. – Мінск: Экоперспектива, 2010. – С. 144– 147(у суаўтарстве з М. М. Макарэвічам).

Беларуская мова ў працах замежных лінгвістаў. – Мн.: БДУ, 2010. – 184 с. (у суаўтарстве з А. А. Прыгодзіч).

Чаму беларусы дрэнна валодаюць беларускай мовай? [Інтэрв’ю Вольгі Паклонскай]. – Обозреватель, № 2 (14 студзеня), 2011 г.

Ад слова дыялектнага да слова паэтычнага: Пра кнігу "Паэтыка беларускай літаратуры ХVІ -- ХІХстст." М. Абабуркі (Магілёў, 2011. -- 200 с.) // Роднае слова, 2011, № 5. -- С. 60.

Беларускі правапіс у гісторыях і схемах (пра кнігі В. Іўчанкава па беларускаму правапісу) // Настаўніцкая газета, 11 чэрвеня 2011 г.

Гэтай мовай я словы любові шапчу... // Красней В. П. Беларуская тэрміналогія: зб. арт. / Рэд. кал.: Э. А. Ялоўская (адк. рэд.) [і інш.]; навук. рэд. М. Р. Прыгодзіч. -- Мінск: БДУ, 2011. -- 216 с.: іл. -- С. 3 -- 8.

Беларуская мова ў працах лінгвістаў БДУ // Веснік БДУ, серыя ІV. -- 2011, № 2. -- С. 28 -- 31.

Слову роднаму вернасць праз гады // Беларускае слова: дыялектнае і запазычанае: зб. арт. па матэрыялах навук. чытанняў, прысв. памяці дацэнта Еўдакіі Сцяпанаўны Мяцельскай (26 -- 27 крас. 2011 г., г. Мінск) / Рэд. кал.: М. І. Свістунова (адк. рэд.) [і інш.]; пад агул. рэд. М. Р. Прыгодзіча; Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт. -- Мінск: Права і эканоміка, 2011. -- 180 с.-- С. 3 -- 8.

Да пытання аб храналогіі даследаванняў іншамоўных запазычанняў у беларускай мове // Беларускае слова: дыялектнае і запазычанае: зб. арт. па матэрыялах навук. чытанняў, прысв. памяці дацэнта Еўдакіі Сцяпанаўны Мяцельскай (26 -- 27 крас. 2011 г., г. Мінск) / Рэд. кал.: М. І. Свістунова (адк. рэд.) [і інш.]; пад агул. рэд. М. Р. Прыгодзіча; Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт. -- Мінск: Права і эканоміка, 2011. -- 180 с.-- С. 146-- 149 (у суаўтарстве з А. А. Прыгодзіч).

Ад Статутаў ВКЛ да сённяшніх праблем беларускай мовы: Да 70-- годдзя Германа Бідэра // Роднае слова, 2011, № 10. -- С. 37 (у суаўтарстве з А. А. Прыгодзіч).

Роднай мове ў набажэнстве быць ! // Святое Евангелле і праблемы перакладу на беларускую мову: Матэр. навук.- практ. канф. па абмеркаванні перакладу Святога Евангелля на сучасную беларускую літаратурную мову / Пад рэд. У. Завальнюка, М. Прыгодзіча. – Выданне 2-е, дапоўненае. -- Мінск: Рымска-Каталіцкая парафія Святога Сымона і Святой Алены, 2011. --  С. 32 – 34.

З гісторыі перакладу Евангельскіх тэкстаў на беларускую мову // Святое Евангелле і праблемы перакладу на беларускую мову: Матэр. навук.- практ. канф. па абмеркаванні перакладу Святога Евангелля на сучасную беларускую літаратурную мову / Пад рэд. У. Завальнюка, М. Прыгодзіча. – Выданне 2-е, дапоўненае. -- Мінск: Рымска-Каталіцкая парафія Святога Сымона і Святой Алены, 2011. --  С. 335 – 341.

На шляху да правапіснай нарматыўнасці // Беларуская арфаграфія: здабыткі і перспектывы: матэрыялы рэсп. навук.- практ. канф., прысвеч. 90 -- годдзю БДУ, Мінск, 20 -- 21 кастр. 2011 г. / Беларус. дзярж. ун-т [і інш.]; рэдкал.: М. І. Свістунова (адк. рэд.) [і інш.]; пад агул. рэд. М. Р. Прыгодзіча. -- Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2012. -- С. 3 -- 4.

Старабеларускія лексіконы як спроба графіка-арфаграфічнай кадыфікацыі мовы // Беларуская арфаграфія: здабыткі і перспектывы: матэрыялы рэсп. навук.- практ. канф., прысвеч. 90 -- годдзю БДУ, Мінск, 20 -- 21 кастр. 2011 г. / Беларус. дзярж. ун-т [і інш.]; рэдкал.: М. І. Свістунова (адк. рэд.) [і інш.]; пад агул. рэд. М. Р. Прыгодзіча. -- Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2012. -- С. 77 -- 79.

З клопатам пра лёс славянскіх моў (да 70-годдзя прафесара Германа Бідэра) // Беларуская арфаграфія: здабыткі і перспектывы: матэрыялы рэсп. навук.- практ. канф., прысвеч. 90 -- годдзю БДУ, Мінск, 20 -- 21 кастр. 2011 г. / Беларус. дзярж. ун-т [і інш.]; рэдкал.: М. І. Свістунова (адк. рэд.) [і інш.]; пад агул. рэд. М. Р. Прыгодзіча. -- Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2012. -- С. 157 -- 159 (у суаўтарстве з А. А. Прыгодзіч).

Міхал Саевіч як даследчык  гаворак Беласточчыны // Супольнасць традыцыі – садружнасць у будучыні: беларуска-польскія моўныя, літаратурныя, гістарычныя і культурныя сувязі: зборнік навуковых артыкулаў / пад рэд. І. Э. Багдановіч, С. М. Запрудскага  -- Мінск: Кнігазбор, 2012. – С. 8 – 11.

Лінгвістычная купаліяна // Мова – літаратура – культура: VII Міжнародная навук. канфер., прысвеч. 130-годдзю з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа (27-28 верасня 2012 г., Мінск, БДУ): зб. арт. / пад агул. рэд. Т. І. Шамякінай. –Мінск: Выд. Цэнтр БДУ, 2012. – С. 198-202 ( у суаўтарстве з А.А. Прыгодзіч).

Карл Гутшміт (Памяці вучонага) // Веснік БДУ. Серыя 4. Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. 2012, № 1.  С. 125-126.

Новы слоўнік беларускай мовы. (Рэц.): Піскуноў Ф. А. Вялікі слоўнік беларускай мовы: арфаграфія, акцэнтуацыя, парадыгматыка (каля 223 тысяч слоў). – Мінск: Тэхналогія, 2012. – XVI+1208 с.. Наклад 20 экз. // Роднае слова. 2012, № 4. – С. 51-52.

Не толькі для арабістаў… (Рэц.): Рукапісы татараў Беларусі канца  XVII-- пачатку  XXстагоддзя з дзяржаўных кнігазбораў краіны: каталог /склад.: М. У. Тарэлка, А. І. Цітавец; рэд. бібліяграф. зап. І. П. Гародка; рэдкал.: Н. Ю. Бярозкіна (і інш.). – Мінск: Беларуская навука, 2012. – 221 с. Наклад 200 экз. // Роднае слова, 2012, № 10. – С. 94. (У суаўт.).

Імангуліева Аіда. Артыкулы і пераклады / пераклад з рускай мовы М. Р. Прыгодзіча. – Мінск: А. М. Вараксін, 2012. – 260 с. Тыраж 500 экз.

Моўная кадыфікацыя ў Вялікім Княстве Літоўскім: з гісторыі даследавання і магчымыя шляхі вырашэння праблемы // Новае слова ў мовазнаўстве: матэрыялы VМіжнароднага кангрэса беларусістаў “Новае слова ў беларусістыцы” (20-21 мая 2010 г.)/ пад рэд. С. М. Запрудскага, Г. А. Цыхуна. – Мінск: Выд. “Четыре четверти”, 2012. – С. 54-57.

І доўжыцца няхай шчасліва новы дзень… (Рэц.): Лепешаў І. Я. Перад змярканнем: зборнік артыкулаў.-- Гродна: “ЮрСаПринт”, 2013. – 232 с., іл. // Роднае слова. 2013. № 5.-- С. 46.

Узнаўляючы даўніну, думаем пра будучыню (Рэц.): Дапаможнік для тых, хто навучаецца чытанню і пісьму. Факсімільнае выданне / адк. за выпуск А. А. Суша. – Мінск: ДУ “Нацыянальная бібліятэка Беларусі”, 2012. -- Тыраж 1 000 экз.; Суша А. А. Буквар у жыцці нашых продкаў (на беларускай, рускай, англійскай мовах). – Мінск: ДУ “Нацыянальная бібліятэка Беларусі”, 2012. – 156 с. – Тыраж 1 000 экз. // Роднае слова, 2013, № 6. – С. 49.

Авторская неологизация в современных славянских языках (Філолагі  Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта ў праграме XVМіжнароднага з’езда славістаў) // Веснік БДУ, Серыя IV: Філал. Журн. Пед. 2013. № 1. – С. 4.

Індывідуальна-аўтарскія прыслоўі ў беларускай мове: асаблівасці словаўтварэння, функцыянальны статус // Веснік БДУ. Серыя IV: Філал. Журн. Пед. 2013. № 1. – С. 12-16. (Слова мае юбіляр).

У пошуках арфаграфічнага стандарту (Прадмова да пасмяротнага артыкула Ф. Піскунова ў раздзеле “Дыскусіі”) // Веснік БДУ. Серыя IV: Філал. Журн. Пед. 2013. № 1. -- С. 50-51.

Пра беларускую “трасянку” і не толькі … (Да юбілею Герда Генчэля) // Роднае слова. 2013. № 7. -- С. 35-36 (У суаўтарстве з А. А. Прыгодзіч).

Генчэль Герд, Цэлер Патрык. Змешанае маўленне, змешаны дыскурс,  тыпы моўцаў. Беларуская і руская мовы і змешанае маўленне ў беларускіх сем’ях // Роднае слова. 2013.  № 7.-- С. 36-40; № 11.-- С. 29-32; 2014. № 3. – С. 30-33. (Аўтарызаваны пераклад з нямецкай мовы М. Прыгодзіча і А. Прыгодзіч).

Аўтарская неалагізацыя ў сучасных славянскіх мовах // Мовазнаўства. Літаратуразнаўства. Фалькларыстыка:  XVМіжнародны з’езд славістаў (Мінск, 20-27 жніўня 2013): даклады беларускай дэлегацыі / Нац. акад. навук Беларусі (і інш.); рэдкал.: А. А. Лукашанец (і інш.). – Мінск: Беларуская навука, 2013. – С. 137-146.

Авторская неологизация в современных славянских языках // XVМіжнародны з’езд славістаў (Мінск, 20-27 жніўня 2013 г.): тэзісы дакладаў. У 2 т. Т. 1. Мовазнаўства /рэдкал.: А. А. Лукашанец (і інш.). – Мінск: Беларуская навука, 2013. – С. 34.

Завальнюк У. М., Прыгодзіч М. Р., Раманцэвіч В. К. Энцыклапедычны слоўнік рэлігійнай лексікі беларускай мовы. – Мінск: Изд-во Гревцова, 2013. – 808 с. ( Тыраж – 1000 экз.; Ум.-др. арк. 46,97).

(Рэц.): Фёдар Піскуноў. Вялікі слоўнік беларускай мовы. Арфаграфія, акцэнтуацыя, парадыгматыка (каля 223 000 слоў) // ActaAlbaruthenica. Tom 13. Warszawa, 2013. – С. 376—379.

Валье Николь. Бывае і так //Н. Валье. Мульти: новеллы. Киев, 2013. С. 132-140. (Пераклад М. Прыгодзіча).

Прадмова // Беларуская мова і мовазнаўства: XIX стагоддзе / пад агул. рэд. М. Р. Прыгодзіча. Мінск: БДУ, 2013. – С. 3-4.

Хоць і не былі філолагамі па адукацыі // Беларуская мова і мовазнаўства: XIXстагоддзе / пад агул. рэд. М. Р. Прыгодзіча. Мінск: БДУ, 2013. – С. 127-147.

Прыслоўе ў гаворках Брэсцка-Пінскага Палесся // Моўнакультурная прастора Брэсцка-Пінскага Палесся: зборнік навуковых артыкулаў; рэдкал.: М. М. Аляхновіч (і інш.). Брэст: Альтернатива, 2013. – С. 108-110 (у суаўтарстве з І. М. Курловіч).

Аўтарскія неалагізмы: ад аказіянальнасці да ўзуальна-нарматыўнай кадыфікацыі // Актуальныя праблемы мовазнаўства і лінгвадыдактыкі: зборнік матэрыялаў навук. канф. да 75-годдзя праф. Г. М. Малажай (Брэст, 15 сак. 2013 г.); рэдкал.: М. І. Новік (і інш.). Брэст: Альтернатива, 2013. – С. 11-14.

”Вялікі слоўнік беларускай мовы” Ф. Піскунова як спроба літаратурна-моўнай кадыфікацыі пазаслоўнікавай лексікі на пачатку XXIст. // Слова ў кантэксце часу: да 85-годдзя прафесара А. І. Наркевіча: зборнік навуковых прац / пад агул. рэд. В. І. Іўчанкава. У 2 т.  Т. 1. – Мінск: Выдавецкі цэнтр БДУ, 2014. – С. 450-455.

Ён жыў у роднай мове, і ў ёй ён застанецца назаўжды … (Замест прадмовы) // Піскуноў Фёдар. Мова як сістэма: Правапіс у святле камп’ютарна-лінгвістычнага аналізу / склад.: К. Ф. Піскуноў, К. М. Пучынская; пад рэд. М. Р. Прыгодзіча. – Мінск: Рэдакцыя часопіса “Роднае слова”, 2014. – С. 5-8.

Наступнік Івана Насовіча // Піскуноў Фёдар. Мова як сістэма: Правапіс у святле камп’ютарна-лінгвістычнага аналізу / склад.: К. Ф. Піскуноў, К. М. Пучынская; пад рэд. М. Р. Прыгодзіча. – Мінск: Рэдакцыя часопіса “Роднае слова”, 2014. – С. 299-305.

Не толькі аўтографы далёкіх нашых продкаў (Рэц. на кн.: Калечыц І. Л. Эпіграфіка Беларусі X—XIVстст. -- Мінск: Беларуская навука, 2011. –271 с.) // Роднае слова. 2014. № 3. – С. 47.

(Критика и библиография) Завальнюк У. М., Прыгодзіч М. Р., Раманцэвіч В. К. Энцыклапедычны слоўнік рэлігійнай лексікі беларускай мовы. Мінск, 2013. 808 с. // Социология. 2013. № 4. С. 134-135.

“Вялікі слоўнік …” Фёдара Піскунова  і кадыфікацыя пазаслоўнікавай лексікі // Роднае слова. 2014. № 5. – С. 32-34.

History of the Belarusian Language// Regional Devolopment and  the Baltic Sea Region/ ed. T. Branka ,  A.Bernarciak.  BUP,  Uppsala University, 2014.   S.29-35 ( у суаўтарстве з Elena Korshuk, Sven Gustavsson).

(Рэц.): Андраш Золтан. Interslavica. Исследования по межславянским языковым и культурным контактам. М.: Индрик, 2014. 224 С.// Веснік БДУ. Серыя IV. – 2015. №1. – С.89–90.

Рыгор Піўтарак: ад мовы ўкраінскай да мовы беларускай // Роднае слова. – 2015. №6. – С.39–41.

(Рэц.): Дзятко Дзмітрый. Яўхім Карскі: бацька навуковага беларусазнаўства. – Мінск: “Харвест”, 2014. – 64 с.: малюнкі. – (Серыя “100 выдатных дзеячаў беларускай культуры”); Дзятко Д.В. Прафесар Міхаіл Гапеевіч Булахаў: нарыс жыцця і навуковай дзейнасці. – Мінск: Медысонт, 2015. – 100 с. // Беларуская лінгвістыка. – 2015. Выпуск 74. – С.152–156.

З увагай да моўнай рэчаіснасці: слова пра Браніслава Плотнікава // Роднае слова. – 2015. №12. – С.42–43.

З гісторыі беларускай тэрміналогіі // Беларуская мова. Прафесійная лексіка. Прыродазнаўства: вучэб. дапам. / М.Р.Прыгодзіч [і інш.]; пад рэд. М.Р.Прыгодзіча, У.І.Куліковіча. – Мінск: РІВШ, 2015. – С.6–19.

Прадмова // Беларуская мова. Прафесійная лексіка. Прыродазнаўства: вучэб. дапам. / М.Р.Прыгодзіч [і інш.]; пад рэд. М.Р.Прыгодзіча, У.І.Куліковіча. – Мінск: РІВШ, 2015. – С.3–5. (у суаўт. з У.І.Куліковічам)

Прадмова // Беларуская мова. Прафесійная лексіка. Сацыяльна-гуманітарныя навукі: вучэб. дапам. / М.Р.Прыгодзіч [і інш.]; пад рэд. М.Р.Прыгодзіча, У.І.Куліковіча. – Мінск: РІВШ, 2015. – С.3–5. (у суаўт. з У.І.Куліковічам)

Аўтарскія неалагізмы: ад індывідуальнага словаўжывання да агульналітаратурнага прызнання // Усходнеславянскія мовы ў сучаснай лексікаграфіі: зб. навук. арт. / рэдкал. Д.В.Дзятко [і інш.]; навук. рэд. Д.В.Дзятко, адк. рэд. В.В.Урбан. – Мінск, БДПУ, 2015. – С.193–200.

Германізмы ў беларускай мове / склад.: А.А.Прыгодзіч, М.Р.Прыгодзіч, Г.Генчэль / пад рэд. М.Р.Прыгодзіча. – Мінск: БДУ, 2015. – 303 с.

Ён мову спазнаваў усё сваё жыццё… // Беларускае слова: тэорыя і практыка: зб. арт. па матэрыялах навук. чытанняў, прысвеч. 75-годдзю з дня нараджэння прафесара Б.А.Плотнікава, г. Мінск, 15 снеж. 2015 г. / рэдкал.: М.І.Свістунова (адк. рэд.) [і інш.]; пад агул. рэд. праф. М.Р.Прыгодзіча. – Мінск: РІВШ, 2016. – С.5–9.

Прадмова // Памяць і слава: Леў Міхайлавіч Шакун. Да 90-годдзя з дня нараджэння / рэдкал.: М.Р.Прыгодзіч (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск: БДУ, 2016. – 214 с.

Даследчыца нямецка-беларускіх моўных кантактаў: Да юбілею Вольгі Галай // Роднае слова. – 2016. №11. – С.39–40. (у суаўтарстве з А.Прыгодзіч)

Навуковая спадчына прафесара Льва Шакуна ў гісторыі беларускага мовазнаўства // Мова – Літаратура – Культура: матэрыялы VIII Міжнар. навук. канф., г. Мінск, 15–16 вер. 2016 г. : У 2 ч. – Ч. 1. – Мінск: РІВШ, 2016. – С.4–6.

Польская мова як пасярэдніца запазычвання слоў нямецкага паходжання ў помніках старабеларускага пісьменства (папярэднія заўвагі) // Беларуска-польскія моўныя, літаратурныя, гістарычныя і культурныя сувязі: зб. арт.: у гонар праф. Э.Смулковай /рэдкал.: І.Э.Багдановіч [і інш.]; пад рэд. І.Э.Багдановіч, М.І.Свістуновай. – Мінск: БДУ, 2016. – С.170–173.

Жылі ў адным доме // Там жа. – С.26–27.

Вышэй за ўсё цаніў мудрасць роднага слова: Віктар Красней: In memoriam // Роднае слова. – 2017. №1. – С.50.

Палеаграфічныя асаблівасці выданняў Францыска Скарыны // Роднае слова. – 2017. №5. – С.20–22.

Віктар Пятровіч Красней (Памяці вучонага) // Часопіс Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Філалогія. – 2017. №1. – С.133–135.

(Рэц.): Спазнаўшы слова сэнс (Рэц. на кнігу: Старычонак В.Д. Мнагазначнасць слова ў беларускай мове: у 3 кн. Кн. 1. Асноўныя тыпы полісеміі, кірункі семантычнай дэрывацыі. Мінск: Колорград, 2017. – 273 ст. – Тыраж 120 экз.) // Роднае слова. – 2017. №9. – С.45–46.

Акадэмік Р.П.Піўтарак як даследчык беларуска-ўкраінскіх моўных сувязей // Мова як фактар захавання нацыянальнай ідэнтычнасці: беларуска-ўкраінскі кантэкст = Мова як фактор збереження національноі ідентичності: білорусько-украінський контекст: Матэрыялы навукова-практычнай канферэнцыі (Мінск, 25 мая 2017 г.) / Амбасада Украіны. – Мінск: Ковчег, 2017. – С.28–31.

Псалтыр / Складальнікі: У.М.Завальнюк, М.Р.Прыгодзіч, В.К.Раманцэвіч; пад агул. рэд. М.Р.Прыгодзіча, У.М.Завальнюка. – Мінск: Рымска-Каталіцкі прыход Святога Сымона і Святой Алены, 2017. – 404 с.

(Рэц.) Bieder H. (Hrsg.). Anton Luckevič. Belaruskaja hramatyka. Vil’nja, 1916 : in 2 Bde. Oldendurg: BIS-Verlag der Carl von Ossietzky Universität, 2017. Bd.1. 474 S.; Bd.2. 461 S. (Studia Slavica Oldenburgensia, 28. 1; 28. 2) // Часопіс Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Філалогія. №3. 2017. – С.83–84.

Палеаграфічнае даследаванне выданняў Францыска Скарыны // Гістарычнае мовазнаўства ў кантэксце міждысцыплінарных даследаванняў: зб. арт. Міжнар. навук. канфер., Мінск, 25–26 кастр. 2017 г. / НАН Беларусі, Цэнтр даслед. беларус. культ., мовы і літар., Ін-т мовазнаўства; рэд. І.У.Будзько, Н.В.Паляшчук. – Мінск: Права і эканоміка, 2017. – С.247–252.

Беларускае слова праз стагоддзі: “Гістарычны слоўнік беларускай мовы” // Роднае слова. – 2018. №1. – С.47–49. (у суаўтарстве з А.Прыгодзіч)

Каб не страціць сваё этнічнае “я” // Беларускае слова: тэрмін і вобраз: зборнік артык. па матэр. навук. чытан., прысв. памяці праф. В.П.Краснея, г. Мінск, 27 снежня 2017 г. / БДУ, філал. фак-т, каф. гісторыі беларускай мовы; рэдкал: М.І.Свістунова (адк. рэд.) [і інш.]; пад агул. рэд. М.Р.Прыгодзіча. – Мінск: БДУ, 2018. – С.7–12.

Германизмы в старобелорусском языке: прямое заимствование или польское посредничество / XVI Международный съезд славистов (Београд, 20–27.VIII. 2018). Тезе и резимеи. Т.1. Jезик. – Београд: Чигоjа штампа, 2018. – С.290–291.

Псалтыр / склад.: У.М.Завальнюк, М.Р.Прыгодзіч, В.К.Раманцэвіч; пад агул. рэд. М.Р.Прыгодзіча, У.М.Завальнюка. Выд-не другое, выпр. і дапоўн. – Мінск: Рымска-Каталіцкі прыход Святога Сымона і Святой Алены: Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, 2018. – 396 с.

Прадмова // Лексікалогія беларускай мовы ў даследаваннях і каментарыях: дапаможнік / Г.І.Кулеш [і інш.]; пад агул. рэд. М.Р.Прыгодзіча. – Мінск: БДУ, 2018. – С.3–4.

Інавацыйныя працэсы ў лексічным складзе беларускай мовы // Лексікалогія беларускай мовы ў даследаваннях і каментарыях: дапаможнік / Г.І.Кулеш [і інш.]; пад агул. рэд. М.Р.Прыгодзіча. – Мінск: БДУ, 2018. – С.156–189.

Звяртацца да Бога на адзінай літаратурнай мове: што (хто) перашкаджае / Беларуская мова ў сакральнай сферы: гісторыя і сучаснасць: матэрыялы Міжнар. навук. канф. (Мінск, 21 лютага 2018 г.) / НАН Беларусі, Цэнтр даслед. беларус. культуры, мовы і літ., Ін-т мовазнаўства імя Я.Коласа; рэдкал.: С.Л.Гаранін (адк. рэд.), І.У.Будзько, Т.В.Пятрова. – Мінск: Беларуская навука, 2019. – С.247–254.

Навуковае крэда – беларуская нацыянальная тэрміналогія: Слова пра Любоў Антанюк // Роднае слова. – 2019. №4. – С.26–27.

З песняй у душы // Чалавек з сонечнаю ўсмешкай: кніга пра Алега Лойку / рэдкал.: А.Бельскі (уклад.) і [інш.]. – Мінск: Выдавец Зміцер Колас, 2019. – С.218–219.

Асоба і творчая спадчына прафесара В.П.Краснея // Філалагічная адукацыя: навук.-метад. зб. / рэдкал.: А.І.Бельскі (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск: БДУ, 2019. – Вып. 3. – С.50–53.

Беларуская мова як кансалідуючы фактар беларускага грамадства (да пытання аб ролі лінгвістаў БДУ ў працэсе беларусізацыі ў 1920-я гг.) // Роль университетского образования и науки в современном обществе: матер. междунар. науч. конф., Минск, 26–27 февраля 2019 г. / Белор. гос. ун-т; редкол.: А.Д.Король (пред.) [и др.]. – Минск: БГУ, 2019. – С.122–127.

Змешанае беларуска-рускае маўленне ў святле сацыялінгвістычнага вымярэння: Манаграфія пра “трасянку” // Роднае слова. – 2019. №6. – С.50–52. (у суаўтарстве з А.Прыгодзіч)

І старое пісьмо скрозь вякі загаворыць … : З нагоды факсімільнага выдання “Аповесці пра Трышчана” // Роднае слова. – 2019. №11. – С.47–49.

Чытанні ў гонар ксяндза Завальнюка // Народная воля. – 5 лістапада 2019 г.

Любоў Антанюк як даследчык беларускай нацыянальнай тэрміналогіі // Беларускае слова: тэрміналогія і тэрміназнаўства:  зб. арт. па матэр. навук. чытан., прысв. 70-годдзю з дня нарадж. праф. Л.А.Антанюк (Мінск, 26 крас. 2019 г.) / пад агул. рэд. М.Р.Прыгодзіча. Мінск: БДУ, 2020. С.32–35.

Германізмы ў беларускай мове: гісторыя пытання, навуковыя дасягненні і перспектывы далейшага даследавання // Актуальныя аспекты беларусістыкі: матэр. VI Міжнар. кангрэса беларусістаў (Мінск, 27–29 мая 2015 г.): зб. арт. / пад рэд. І.Э.Багдановіч [і інш.]. Мінск: Кнігазбор, 2020. С.109–118.

Словы вучняў і калег // Беларускае разуменне свету: да 70-годдзя Паўла Аляксандравіча Міхайлава / уклад. Д.Дзятко, С.Шахоўская. Мінск: БДПУ, 2020. С.68–69.

Герман Бідэр. Выбраныя працы па беларускім мовазнаўстве / склад.: А.А.Прыгодзіч, М.Р.Прыгодзіч; пад аг. рэд. М.Р.Прыгодзіча, Г.Генчэля. Мінск: БДУ, 2021. 223 с. (Замежная беларусістыка).

Мікола Шабовіч як стваральнік і даследчык аўтарскіх неалагізмаў // Мова – Літаратура – Культура. Матэр. ІХ Міжнар. навук. канф. памяці праф. А.Я.Міхневіча (Мінск, 15-16 кастр. 2020 г.). Мінск: БДУ, 2020. С.119–122.

На шляху да моўнага суладдзя // І сказаў Хрыстос: «Ідзіце да Мяне…»: зб. артык. па матэр. навук. чытан. «Мова – Рэлігія – Культура», прысв. 70-годдзю з дня нарадж. і 30-годдзю беларусазнаўчай дзейнасці ксяндза-каноніка У.Завальнюка (Мінск, 25 кастр. 2019 г.); пад агул. рэд. праф. М.Р.Прыгодзіча. Мінск: Колорград, 2021. С.6–8.

У слове Божым бачыць ён збавенне // І сказаў Хрыстос: «Ідзіце да Мяне…»: зб. артык. па матэр. навук. чытан. «Мова – Рэлігія – Культура», прысв. 70-годдзю з дня нарадж. і 30-годдзю беларусазнаўчай дзейнасці ксяндза-каноніка У.Завальнюка (Мінск, 25 кастр. 2019 г.); пад агул. рэд. праф. М.Р.Прыгодзіча. Мінск: Колорград, 2021. С.56–58.

Амбасадар беларусістыкі Эльжбета Смулкова // Роднае слова. 2021. №6. С.43-44. (У суаўт. з І.Багдановіч).

Беларуская мова як складнік гісторыі і сучаснасці БДУ // Часопіс Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Філалогія. 2021. №2. С.5–12.

Мудры навуковец і настаўнік. Да 95-годдзя з дня нараджэння Льва Шакуна // Роднае слова. 2021. №9. С.39–40.

Слова беларускае праз гады. Да 80-годдзя Германа Бідэра // Роднае слова. 2021. №10. С.56–57. (У суаўт. з А.Прыгодзіч).

Аўтарская неалагізацыя ў беларускай мове: дапаможнік. – Мінск: БДУ, 2021. – 175 с.

У навуцы і выкладанні разам (аб сумеснай працы лінгвістаў Інстытута мовазнаўства Акадэміі навук і Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта) // Беларуская мова – галоўная гісторыка-культурная каштоўнасць нацыі і дзяржавы (да 90-годдзя Інстытута мовазнаўства імя Якуба Коласа): зб. навук. арт. У 2. Ч. Ч.2. / пад аг. рэд. І.Л.Капылова; навук. рэд.: В.У.Міцкевіч, І.У.Ялынцава. – Мінск: Беларуская навука, 2021. – С.82–89.

Германізмы ў старабеларускай мове на фоне старапольскай мовы і іх адлюстраванне ў стараўкраінскай і старарускай мовах // Часопіс Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Філалогія. – 2022. – №1. – С.30–39. https://journals.bsu.by/index.php/philology/article/view/4530

На шляху ад філалогіі да філасофіі // Круглов А.А. Мы все рождаемся для жизни (малоизвестный автопортрет). – Минск: Изд. центр БГУ, 2022. – С.340–341.

Дацэнт І.М.Шчарбакова як даследчык гісторыі і сучаснага стану беларускай мовы // Беларускае слова: на хвалях часу: матэрыялы навуковых чытанняў, прысв. пам. дац. І.М.Шчарбаковай, г.Мінск, 23 лют. 2022 г. / БДУ, філал. фак.; [рэдкал.: М.І.Свістунова (адк. рэд.) і інш.]. – Мінск, БДУ, 2022. – С.3–7.

Піўтарак Рыгор. Выбраныя працы па беларускім мовазнаўстве / Склад.: І.І.Караткевіч, М.Р.Прыгодзіч, А.І.Скапненка; пад агул. рэд. М.Р.Прыгодзіча. – Мінск: БДУ, 2022. – 224 с. (Замежная беларусістыка)

На сумежжы роднасных моў // Піўтарак Рыгор. Выбраныя працы па беларускім мовазнаўстве / склад.: І.І.Караткевіч, М.Р.Прыгодзіч, А.І.Скапненка; пад агул. рэд. М.Р.Прыгодзіча. – Мінск: БДУ, 2022. – С.4–8. (Замежная беларусістыка)

Аб дзейнасці кафедры беларускага мовазнаўства БДУ па ўпарадкаванні і ўніфікацыі беларускай навуковай тэрміналогіі // Беларуская лінгвістыка. – 2022. – Вып. 88. – С.49–59.

Прафесар Л.І.Бурак як даследчык сінтаксісу беларускай мовы // Беларускае слова: марфалогія і сінтаксіс: зб. арт. па матэр. рэсп. навук. чытан., прысв. 90-годдзю з дня нарадж. праф. Л.І.Бурака, г.Мінск, 25 лют. 2020 г. / Белар. дзярж. ун-т, філал. ф-т.; рэдкал.: А.А.Радзевіч, М.І.Свістунова (адк. рэд.) [і інш.]; пад рэд. М.Р.Прыгодзіча. – Мінск: РІВШ, 2023. – С.35–38.

Беларуская палеаграфія: вучэбна-метадычны дапаможнік. – Мінск: БДУ, 2023. – 211 с.

Андраш Золтан. Выбраныя працы па беларускім мовазнаўстве / склад.: А.А.Прыгодзіч, М.Р.Прыгодзіч; пад агул. рэд. М.Р.Прыгодзіча. – Мінск: БДУ, 2023. – 183 с. (Замежная беларусістыка)

Лексіка германскага паходжання як аб’ект даследаванняў беларускіх лінгвістаў // Hauke Bartels, Thomas Menzel, Jan Patrick Zeller (Hrsg.): Einheit(en) in der Vielfalt von Slavistik und Osteuropakunde. Lausanne-Berlin-Bruxelles-Chennai-New York-Oxford: Peter Lang, 2023. – С.343–356. (У суаўт. з А.А.Прыгодзіч).

Станіслаў Гайда (Некралог) // Часопіс Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Філалогія. – 2023. – №2. – С.137–138.

Научная школа «Белорусский язык и языкознание» // Научные школы БГУ в воспоминаниях и размышлениях профессоров / под ред. С.В.Абламейко, А.И.Зеленкова. – Минск: БГУ, 2023. – С.245–250.

Беларуская мова і мовазнаўства: на сумежжы тысячагоддзяў: навуковае выданне. – Мінск: БДУ, 2023. – 215 с.

Цімафей Ломцеў: з гісторыі адной публікацыі // Пісьменнік – Мова – Стыль: матэр. ІІІ Міжнар. навук. канф., прысв. праф. Ц.П.Ломцеву, Мінск, 21–22 верас. 2023 г. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: М.І.Свістунова (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск: БДУ, 2023. – С.95–99.

Пакручастыя дарогі Анатоля Васільевіча Багдановіча // Актуальные вопросы сопоставительного изучения языков в условиях билингвизма: коллективная монография, посвящённая юбилею профессора И.С.Ровдо / редкол.: С.А.Важник (гл. ред.) [и др.]. – Минск: ИВЦ Минфина, 2023. – С.88–103.

На шчодрай ніве еўрапейскай славяншчыны (з нагоды выхаду зборніка навуковых прац да 70-годдзя прафесара Герда Генчэля) // Часопіс Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Філалогія. – 2024. – №1. – С.108–109.

Image

Рэсурсы

Image
Image
Наш сайт использует файлы cookie

Наш сайт использует файлы cookie для сбора статистики. Нажав «Принять», вы даете согласие на обработку файлов cookie в соответствии с Политикой обработки файлов cookie.