Кафедра беларускага мовазнаўства

Выява кантакту

Чахоўскі Георгій Канстанцінавіч

кандыдат філалагічных навук, дацэнт

Вышэйшая навучальная ўстанова, якую закончыў, спецыяльнасць: Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, беларуская мова і літаратура.

Галіны мовазнаўства, у якіх працуе і можа выступаць у якасці эксперта, апанента: фанетыка, фаналогія, стылістыка і культура маўлення, лінгвістыка тэксту, кагнітыўная лінгвістыка, сацыялінгвістыка, лінгвакультуралогія, беларуская мова як замежная.

Назва кандыдацкай дысертацыі, год абароны, навуковы кіраўнік: "Палітычны дыскурс у Беларусі: кагнітыўны і рытарычны аспекты (на матэрыяле палітычных тэкстаў 1920-х - 1930-х гг.)", 2003, навук. кір. - кандыдат фiлалагiчных навук, дацэнт Сямешка Лідзія Іванаўна.

Колькасць навуковых публікацый - больш за 200.

Профіль у Акадэміі Google

+375 17 392-51-42
г. Мінск, вул. К. Маркса, 31, аўд.49
220030

E-mail: Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду.

Асноўныя навуковыя і навукова-метадычныя публікацыі:

Гаворым па беларуску: Вучэбны дапаможнік для замежных навучэнцаў – Мн., 1999 (Сямешка Л.І., Бадзевіч З.І. і інш.).

Русско-белорусский словарь / Под ред. Л.И. Семешко – Мн., 2001 (Семешко Л.И., Бадевич З.И. и др.).

Сучасная беларуская мова. Фанетыка. Фаналогія. Арфаэпія. Графіка. Арфаграфія: Вучэбна-метадычны комплекс Для студэнтаў І курса спецыяльнасцей Г.10.02.01; Г.02.01.00 “Беларуская мова і літаратура”. – Мн., 2002 (Куліковіч У.І.).

Да пытання аб камунікатыўнай прыродзе палітычнага дыскурса (на матэрыяле тэкстаў па гісторыі Беларусі 20-30-х гг. ХХ ст.) // Веснік БДУ. Серыя IV. 2002. № 3.

Беларуска-рускі слоўнік / Пад рэд. Л.І. Сямешкі – Мн., 2004 (Сямешка Л.І., Басава Г.І. і інш.).

Беларуская мова: Хрэстаматыя. – Мн., 2005 (Бадзевіч З.І., Белакурская Ж.Я. і інш.).

Сучасная беларуская мова. Вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасцях 1-21.05.01 Беларуская філалогія, 1-21.05.02 Руская філалогія, 1-21.05.04 Славянская філалогія, 1-21.05.05 Класічная філалогія, 1-21.05.06 Рамана-германская філалогія. – Мн., 2005 (Бадзевіч З.І., Важнік С.А.).

Беларуская мова як замежная: вучэбная праграма для студэнтаў спецыяльнасцей 1-21 05 01 “Беларуская філалогія”, 1-21 05 02 “Руская філалогія”, 1-21 05 04 “Славянская філалогія”, 1-21 05 05 “Класічная філалогія”, 1-21 05 06 “Рамана-германская філалогія”.  Мн., 2005 (Чахоўская Т.Л.).

Тэкст як феномен нацыянальнай культуры // Вучэбныя праграмы спецыяльных курсаў і семінараў. Мн., 2006.

Лінгвадыдактычныя асновы выкладання беларускай мовы як замежнай // Вучэбныя праграмы спецыяльных курсаў і семінараў. Мн.: БДУ, 2006.

Методыка выкладання беларускай мовы іншаземцам як вучэбная, навуковая і практычная дысцыпліна // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы. Вып. 5 / Пад рэд. А.Я. Міхневіча. – Мн., 2006.

Стылістыка тэксту як лінгвістычная дысцыпліна: генезіс, анталагічны статус, даследчыцкія парадыгмы, тэрмінасістэма // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы. Вып. 6. / Пад рэд. А.Я. Міхневіча. -- Мн.: РІВШ, 2007. -- С. 145-156.

Структурная лингвистика // Республика Беларусь: Энциклопедия. Т. 7 / Редкол.: Г.П. Пашков и др. Мн.: БелЭн, 2007. С. 142-143.

Текстология // Республика Беларусь: Энциклопедия. Т. 7 / Редкол.: Г.П. Пашков и др. Мн.: БелЭн, 2007. С. 196.

Язык // Республика Беларусь: Энциклопедия: Т. 7 / Редкол.: Г.П. Пашков и др. Мн.: БелЭн, 2007. С. 712.

Языкознание // Республика Беларусь: Энциклопедия: Т. 7 / Редкол.: Г.П. Пашков и др. Мн.: БелЭн, 2007. С. 713-715.

Семантыка моўных адзінак як аб’ект навуковага даследавання // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы. Вып. 7 / пад рэд. А.Я. Міхневіча. Мн.: РІВШ, 2008. С. 125-130.

Web-аўдыторыя і электронныя СМІ // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы. Вып. 8 / пад рэд. А.Я. Міхневіча. Мн.: РІВШ, 2009. С. 80-85.

Праблемы генеравання маўлення і тэксту ў сучаснай лінгвістыцы // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы. Вып. 9 / пад рэд. А.Я. Міхневіча. Мн.: РІВШ, 2010. С. 47-57.

Беларуская мова і методыка яе выкладання. Дзяржаўны экзамен. Вучэбная праграма для студэнтаў спец. 1-21 05 01 “Беларуская філалогія”, 1-21 05 02 “Руская філалогія”, 1-21 05 04 “Славянская філалогія”  – Мінск: БДУ, 2010 (З.І. Бадзевіч, С.А. Важнік, І.А. Гапоненка, С.М. Запрудскі, Г.І. Кулеш, Г.К. Ціванова, І.М. Саматыя).

Сучасная беларуская мова: Тыпавая вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасцях 1-21 05 01 “Беларуская філалогія (па напрамках)”, 1-21 05 02 “Руская філалогія (па напрамках)”, 1-21 05 04 “Славянская філалогія”, 1-21 05 05 “Класічная філалогія”, 1-21 05 06 “Рамана-германская філалогія”. – Мінск: БДУ, 2010 (З.І. Бадзевіч, С.А. Важнік).

Інтэрнэт-лінгвістыка як навукова-тэарэтычная дысцыпліна // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы. Выпуск 11 / пад рэд. А.Я. Міхневіча. – Мінск: РІВШ, 2012. С. 94-104.

Белорусский язык для стран СНГ: учебник. Рекомендовано Учебно-методическим объединением по образованию в области лингвистики Министерства образования и науки Российской Федерации в качестве учебника для студентов, обучающихся по лингвистическим специальностям и направлениям. – М.: ИПК МГЛУ “Рема”, 2012 (Н.Ю. Павловская, О.В. Борисенко, П.В. Васюченко, Л.С. Кныш, О.В. Семенькевич).

Сінтагматычныя адносіны ў фаналогіі // Фанетычная праграма слова ў функцыянальна-стылістычным і эксперыментальным аспектах: сучасны стан і перспектывы: Матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі (Мінск, 20-21 лістапада 2012 г.) / Дзяржаўная навуковая ўстанова “Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. – Мінск: Права і эканоміка, 2013 г. – С. 240-244.

Лінгвістыка тэксту. Тыпавая вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасцях 1-21 05 01 “Беларуская філалогія (па напрамках)” – Мінск: БДУ, 2013 (Т.Л. Чахоўская).

Сучасная беларуская мова. Уводзіны. Фанетыка. Фаналогія. Арфаэпія. Графіка. Арфаграфія. Тэарэтычны курс / Т.Л. Чахоўская, Г.К. Чахоўскі. Рэкамендавана вучэбна-метадычным аб’яднаннем па гуманітарнай адукацыі ў якасці дапаможніка для студэнтаў па спецыяльнасцях 1-21 05 01 “Беларуская філалогія (па напрамках)”, 1-21 05 02 “Руская філалогія (па напрамках)”, 1-21 05 04 “Славянская філалогія”, 1-21 05 05 “Класічная філалогія”, 1-21 05 06 “Рамана-германская філалогія”. – Мн.: БДУ, 2013 (Т.Л. Чахоўская).

Чахоўскі Г. К. Актуальны стан і тэндэнцыі развіцця сучаснай лінгваметодыкі // Актуальныя праблемы мовазнаўства і лінгвадыдыктыкі: зборнік матэрыялаў навуковай канферэнцыі (да 75-годдзя з дня нараджэння прафесара Г. М. Малажай) / рэд. кал.: М. І. Новік і інш. – Брэст: Альтернатива, 2013. – С. 342-345.

Чахоўскі Г. К. Віртуальны дыскурс і яго асаблівасці // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы. Выпуск 12 / пад рэд. А.Я. Міхневіча. – Мінск: РІВШ, 2013. – С. 94-99.

Сучасная беларуская мова. Фанетыка. Фаналогія. Арфаэпія. Графіка. Арфаграфія. Лексікаграфія. Фразеаграфія[Электронны рэсурс, № дэпанента: 003207042014]: вучэб.-метад. комплекс для студ. спец. 1 21 05 01 “Беларуская філалогія” / БДУ, Філалагічны фак., Каф. сучаснай беларускай мовы; аўтары-складальнікі: З.І. Бадзевіч, С.А. Важнік, Т.Р. Рамза, І.І. Савіцкая, А.Л. Садоўская, Г.К. Чахоўскі, Т.Л. Чахоўская, С.М. Якуба. – Электрон. тэкставыя дан. – Мінск : БДУ, 2014. – 282 с.

Лінгвістыка тэксту [Электронны рэсурс, № дэпанента: 003107042014] : вучэб.-метад. комплекс для студ. спец. 1-21 05 01 “Беларуская мова” (па напрамках) / БДУ, Філалагічны фак., Каф. сучаснай беларускай мовы; аўт.-склад.: К.П. Любецкая, Т.Л. Чахоўская, Г.К. Чахоўскі. – Электрон. тэкставыя дан. – Мінск : БДУ, 2014. – 73 с.

Чахоўскі Г.К. Стылістычнае рэдагаванне і карэктура. Вучэбна-метадычны комплекс для студэнтаў спецыяльнасці “Беларуская філалогія” (па напрамках) дзённая форма навучання, завочная форма навучання. Рэг. № 71 ад 28.06.2013.

Мова рэкламнага тэксту. Вучэбна-метадычны комплекс для магістрантаў спецыяльнасці 1-21 80 11 Мовазнаўства. Рэг. № 0033 ад 16.10.2014.

Семиотические аспекты политического дискурса // Русский язык в контексте национальной культуры: Материалы ІІІ Междунар. науч. конф. Саранск, 21-23 мая 2014 г. / редкол. : Ю.А. Мишанин (отв. ред.) [и др.]. – В 2 томах. Том І.– Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2014. – С. 252-257.

Сучасная беларуская мова. Фанетыка. Фаналогія. Арфаэпія. Тэрміналагічны даведнік.– Мінск: БДУ, 2014. – 93 с.

Рэкламны тэкст: асаблівасці генеравання, структуравання і ўспрымання // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы. Выпуск 13. – Мн.: РІВШ, 2014. – С. 71-79.

Чахоўскі Г.К. Графіка, яе прадмет і задачы // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы. Выпуск 14. – Мн.: РІВШ, 2015. – С. 62-80.

Чахоўскі Г.К. Сучасная беларуская мова [Электронны рэсурс]: вучэб. дапам. / склад.: З. І. Бадзевіч, А.Л. Садоўская, Г. К. Чахоўскі. – Мінск: БДУ. 2015. –486 с.

Чахоўскі Г.К. Сучасная беларуская мова. Тыпавая вучэбная праграма для студэнтаў спецыяльнасцей “Беларуская філалогія” (па напрамках), “Славянская філалогія”. Мінск: РІВШ, 2015. – 34 с. (У суаўтарстве: Бадзевіч З.І., Важнік С.А.).

Чахоўскі Г.К. Генераванне маўлення і тэксту: лінгвістычны аспект // Беларускае слова: тэорыя і практыка: зб. арт. па матэрыялах навук. чытанняў, прысвеч. 75-годдзю з дня нараджэння прафесара Б.А. Плотнікава, г. Мінск, 15 снеж. 2015 г. / рэдкал.: М.І. Свістунова [і інш.]; пад. агул. рэд. праф. М.Р. Прыгодзіча. – Мінск: РІВШ, 2016. – С. 122-131.

Чахоўскі Г.К. Семіятычныя асаблівасці беларускага інстытуцыйнага дыскурсу // Мова – Літаратура – Культура: матэрыялы VIII Міжнароднай навуковай канферэнцыі (да 90-годдзя прафесара Льва Міхайлавіча Шакуна), Мінск, 15-16 верасня 2016 г. У 2 ч. Ч. 1 / Беларускі дзярж. ун-т; у аўтарскай рэдакцыі. – Мінск: Выд. Цэнтр БДУ, 2016. – С. 136-141.

Чахоўскі Г.К. Сінтагматычныя адносіны ў фаналогіі // Рэспубліканская навукова-практычная канферэнцыя “Сучасная беларуская тэксталогія: актуальныя праблемы і перспектывы развіцця. Мінск, 22-23 лістапада 2016 г. Навуковыя матэрыялы. – Мінск: Беларуская навука, 2016. – С. 147-152.

Chakhouski G. Тo question about maintenance of educating to Belarusian language as foreign // Исследование Беларуси” (Второй Пекинский университет, Посольство Республики Беларусь в КНР, Центр исследования Беларуси. – Китай, Пекин, Китай, 2017. – С. 48-52.

Чахоўскі Г.К. Літаратурныя нормы з пункту гледжання сінхроннай дынамікі // Рэспубліканская навуковая канферэнцыя “Беларуская граматыка: Ад Браніслава Тарашкевіча да сучаснасці”. Мінск, 19-20 студзеня 2017 г. – Мінск: Беларуская навука, 2017. – С. 22-25.

Чахоўская Т.Л., Чахоўскі Г.К. Сучасная беларуская мова. Фанетыка. Фаналогія. Арфаэпія. Графіка. Арфаграфія: вучэбна-метад. дапам. для студэнтаў спецыяльнасцей 1-21 05 01 “Беларуская філалогія” (па напрамках), 1-21 05 02 “Руская філалогія” (па напрамках), 1-21 05 04 “Славянская філалогія”, 1-21 05 05 “Класічная філалогія”, 1-21 05 06 “Рамана-германская філалогія”. – Мінск: БДУ, 2017. – 247 с.

Чахоўскі Г.К. Літаратурныя нормы з пункту гледжання сінхроннай дынамікі // Рэспубліканская навуковая канферэнцыя “Беларуская граматыка: Ад Браніслава Тарашкевіча да сучаснасці”. Мінск, 19-20 студзеня 2017 г. – Мінск: Беларуская навука, 2017. – С. 22-25.

Стылістыка і культура беларускага маўлення. Тыпавая праграма для спецыяльнасцей 1-21 05 01 Беларуская філалогія (па напрамках); 1-21 05 04 Славянская філалогія (аўтары: К.П. Любецкая, Т.Л. Чахоўская, Г.К. Чахоўскі). – Мінск, 2017. – 24 c.

Чахоўскі, Г.К. VIII Міжнародная навуковая канферэнцыя “Мова – Літаратура – Культура” // Часопіс Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Філалогія. – №1. – 2017. – С.124–126.

Чахоўскі, Г.К. Першы ў беларусістыцы: “Арфаэпічны слоўнік беларускай мовы” // Настаўніцкая газета. – 2018. – 7 красавіка. – С.2.

Чахоўскі, Г.К. Інтэрнэт-маўленне як сродак камунікацыі // Беларускае слова: тэрмін і вобраз: зб. артык. па матэр. навук. чыт., прысв. памяці праф. В.П.Краснея, г. Мінск, 27 снежня 2017 г. / БДУ, Філалагічны фак., каф. гісторыі беларускай мовы; рэдкал. М.І.Свістунова (адк. рэд.) [і інш.]; пад агул. рэд. М.Р.Прыгодзіча. – Мінск: БДУ, 2018. – С.199–210.

Сучасная беларуская мова. Марфалогія: вучэб.-метад. дапам. / склад. З.І. Бадзевіч [і інш.]. – Мінск: БДУ, 2018. – 323 с.

Чахоўскі, Г.К. Стылістыка тэксту як лінгвістычная дысцыпліна: генезіс, анталагічны статус, даследчыцкія парадыгмы // Материалы междунар. Научно-практ. конфер. “Тенденции развития языкового образования в современном мире - 2017”. Г. Минск, МГЛУ, 20-21 декабря 2017 г. – Минск: МГЛУ, 2018. – С.149–154.

Сучасная беларуская мова. Зборнік практыкаванняў: вучэб.-метад. дапам. / склад. З.І.Бадзевіч [і інш.]. – Мінск: БДУ, 2019. – 212 с.

Чахоўскі, Г.К. Web-аўдыторыя і электронныя СМІ ў сучаснай медыяпрасторы // Беларускае слова: тэрміналогія і тэрміназнаўства: зборнік артыкулаў па матэрыялах навуковых чытанняў, прысвечаных 70-годдзю з дня нараджэння прафесара Л.А. Антанюк; г. Минск, 26 красав. 2019 г. / рэдкал.: М.І.Свістунова (адк. рэд.) [і інш.]; пад агул. рэд. праф. М.Р.Прыгодзіча. Мінск, 2019. – С.219–224.

Чахоўскі, Г.К. Семантычная прастора канфесійнага дыскурсу //  І сказаў Хрыстос: «Ідзіце да Мяне…»: зб. артык. па матэр. навук. чытан. «Мова – Рэлігія – Культура», прысв. 70-годдзю з дня нарадж. і 30-годдзю беларусазнаўчай дзейнасці ксяндза-каноніка У.Завальнюка (Мінск, 25 кастр. 2019 г.); пад агул. рэд. праф. М.Р.Прыгодзіча. Мінск: Колорград, 2021. С.265-282. (У суаўт. з Т.Л.Чахоўскай).

Чахоўскі, Г.К. Рэкламны тэкст: асаблівасці генеравання, структуравання і ўспрымання // // Мова – літаратура – культура: матэр. IХ Міжнар. навук. канф. пам. праф. А.Я.Міхневіча (Мінск, 15–16 кастр. 2020 г.) / рэдкал.: А.А.Радзевіч (гал. рэд.) [і інш.]. Мінск: БДУ, 2020. С.180–186.

 

 


Специальность «Белорусская  филология (по направлениям)» код специальности 1-21 05 01

Типовой учебный план  2021

Семестры 1–2, 5. Сучасная беларуская мова (лекцыі, практычныя)

Семестр 2,6. Практыкум па беларускай мове (практычныя)

Семестр 6. Стылістычнае рэдагаванне і карэктура (лекцыі, практычныя)

Семестры 5–6. Сучасная беларуская мова (лекцыі, практычныя) (зав.)

Семестры 7–8. Стылістычнае рэдагаванне і карэктура (лекцыі, практычныя) (зав.)

Семестр 8. Спецкурс (лекцыі) (завочн.)

 

Специальность «Русская  филология (по направлениям)» код специальности 1-21 05 02

Типовой учебный план 2021

Семестр 3. Сучасная беларуская мова (лекцыі, практычныя)

Специальность «Славянская филология»  код специальности 1-21 05 04

Типовой учебный план 2021

Семестр 3. Славянская мова (1, беларуская) (лекцыі, практычныя)

Семестр 3 (ст., з рускай асновай). Славянская мова (беларуская) (лекцыі, практычныя)

Семестр 4. Тэарэтычная граматыка славянскай мовы (лекцыі, практычныя)

Семестр 5. Славянская мова (2) (лекцыі, практычныя)

Семестр 6. Славянская мова (2) (лекцыі, практычныя)

Семестр 7. Славянская мова (1, беларуская) (лекцыі, практычныя)

Специальность «Восточная  филология» код специальности 1-21 05 07

Типовой учебный план 2018

Семестр 3. Сучасная беларуская мова (лекцыі, практычныя)