Кафедра беларускага мовазнаўства

Выява кантакту

Чахоўская Таццяна Леанідаўна

кандыдат філалагічных навук, дацэнт

Вышэйшая навучальная установа, якую закончыла, спецыяльнасць: Беларускі дзяржаўны універсітэт, "Беларуская мова і літаратура, беларуская мова як замежная".

Галіны мовазнаўства, у якіх працуе і можа выступаць у якасці эксперта, апанента: фанетыка, фаналогія, арфаэпія, стылістыка і культура маўлення, фонастылістыка, беларуская мова як замежная.

Назва кандыдацкай дысертацыі, год абароны, навуковы кіраўнік: "Фонастылістыка сучаснай беларускай мовы: парадыгматыка і сінтагматыка", 2003, навук. кір. - доктар фiлалагiчных навук, прафесар Міхневіч Арнольд Яфімавіч.

Колькасць навуковых публікацый - больш за 100.

Профіль у Акадэміі Google

+375 17 392-51-42
г. Мінск, вул. К. Маркса, 31, аўд.49
220030

E-mail: Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду.

Асноўныя навуковыя і навукова-метадычныя публікацыі:

Да пытання аб фонастылістычных адзінках сучаснай беларускай мовы // Веснік БДУ. Серыя IV. – 2002 – № 3.

Падручнік у сістэме навучання беларускай мове як замежнай: пытанні фонастылістыкі // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы (да 80-годдзя БДУ). Мн.: БДУ, 2002.

Асноўныя фонастылі ў сучаснай беларускай мове // Веснік БДУ. Серыя 4: Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. – 2003. – № 3.

Фонастылістычныя варыянты на ўзроўні сінтагмы // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы. Вып. 2 / Пад рэд. А.Я. Міхневіча. – Мн., 2003.

Фонастылістычны аналіз вуснага этыкетна-педагагічнага маўлення (на матэрыяле аўдыязапісаў радыёперадачы “Калыханка”) // Філалагічныя навукі: маладыя вучоныя ў пошуку: Матэрыялы навуковай канферэнцыі (25 красавіка 2003 г.) / Адк. рэд. С.А. Важнік. Мн.: ВТАА “Права і эканоміка”, 2004.

Метады фонастылістычных даследаванняў // Слова ў кантэксце часу. Матэрыялы Рэспубліканскіх навуковых чытанняў, прысвечаных памяці доктара філалагічных навук, прафесара А.І. Наркевіча. Да 75-годдзя з дня нараджэння (10 сакавіка 2004 г.). Мн., 2004.

Частотныя характарыстыкі вуснага беларускага маўлення (на матэрыяле “Заключнага слова Якуба Коласа на вечары, прысвечаным яго 70-годдзю”) // Надзённыя пытанні лінгвістыкі (да 75-годдзя прафесара П.У. Сцяцко): Матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі, 11 сакавіка 2005 г. Гродна / Адк. рэд. А.І. Багдзевіч. Гродна: ГРДУ, 2005.

Беларуская мова як замежная: вучэбная праграма для студэнтаў спецыяльнасцей 1-21 05 01 “Беларуская філалогія”, 1-21 05 02 “Руская філалогія”, 1-21 05 04 “Славянская філалогія”, 1-21 05 05 “Класічная філалогія”, 1-21 05 06 “Рамана-германская філалогія”.  Мн.: БДУ, 2005 (Чахоўскі Г.К.).

Фонастылістыка сучаснай беларускай мовы // Вучэбныя праграмы спецыяльных курсаў і семінараў. Мн.: БДУ, 2006; Метады даследавання ў методыцы выкладання беларускай мовы як замежнай // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы. Вып. 5 / Пад рэд. А.Я. Міхневіча. – Мн., 2006.

Чахоўская, Т.Л. Метады даследавання ў методыцы выкладання беларускай мовы як замежнай // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы. Вып. 5: Да 70-годдзя з дня нараджэння доктара філалагічных навук прафесара А.Я. Міхневіча. Мн.: РІВШ, 2006. – С. 199-204.

Да пытання аб кампанентнай структуры беларускай інтанацыі // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы. Вып. 6. / пад рэд. А.Я. Міхневіча. -- Мн.: РІВШ, 2007. – С. 137-144.

Прынцыпы навучання беларускай мове як замежнай (фанетычны ўзровень) // Граматычны лад беларускай мовы. Шляхі гістарычнага развіцця і сучасныя тэндэнцыі. Матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі. Мінск, 29-30 кастрычніка 2007 г.; Інстытут мовазнаўства імя Якуба Коласа НАН Беларусі. Мн., 2007. С. 223-226.

Орфоэпия // Республика Беларусь: Энциклопедия. Т. 5 / Редкол.: Г.П. Пашков и др. Мн.: БелЭн, 2007. С. 607-608.

Стили языка// Республика Беларусь: Энциклопедия. Т. 7 / Редкол.: Г.П. Пашков и др. Мн.: БелЭн, 2008. С. 114.

Стилистика // Республика Беларусь: Энциклопедия: Т. 7 / Редкол.: Г.П. Пашков и др. Мн.: БелЭн, 2008. С. 114-115.

Прынцыпы навучання беларускай мове як замежнай // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы. Вып. 7 / пад рэд. А.Я. Міхневіча. Мн.: РІВШ, 2008. С. 121-125.

Лінгвакультуразнаўчая кампетэнцыя выкладчыка беларускай мовы як замежнай // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы. Вып. 8 / пад рэд. А.Я. Міхневіча. Мн.: РІВШ, 2009. С. 74-80.

Урок па практыцы беларускага маўлення. структура ўрока // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы. выпуск 10 / пад рэд. А.Я. Міхневіча. – Мінск: РІВШ, 2011. – С. 90-97.

Урок як асноўная арганізацыйная форма навучання беларускай мове як замежнай // Нацыянальная мова і нацыянальная культура: аспекты ўзаемадзеяння. Матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі. Мінск, БДПУ, 17 – 18 лістапада 2011 года. Мінск: БДПУ, 2011. С. 307-310.

Арганізацыйныя формы навучання беларускай мове як замежнай у ВНУ // Мова – Літаратура – Культура: VII Міжнародная навуковая канферэнцыя, прысвечаная 130-годдзю з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа, 27-28 верасня 2012 г. Мінск, БДУ: Зборнік навуковых артыкулаў / Пад агульнай рэдакцыяй Т.І Шамякінай. – Мінск, Выдавецкі цэнтр БДУ, 2012. – С. 467-470.

Лінгвістыка тэксту. Тыпавая вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасцях 1-21 05 01 “Беларуская філалогія (па напрамках)”. – Мінск: БДУ, 2013 (Г.К. Чахоўскі).

Актуальныя праблемы выкладання фанетыкі беларускай мовы ў англафоннай аўдыторыі // Фанетычная праграма слова ў функцыянальна-стылістычным і эксперыментальным аспектах: сучасны стан і перспектывы: Матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі (Мінск, 20-21 лістапада 2012 г.) / Дзяржаўная навуковая ўстанова “Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. – Мінск: Права і эканоміка, 2013 г. – С. 244-250.

Роля акмелінгвістыкі ў вывучэнні беларускай мовы як замежнай // Актуальныя праблемы мовазнаўства і лінгвадыдактыкі: Рэспубліканская навуковая канферэнцыя, прысвечаная 75-годдзю з дня нараджэння прафесара Галіны Мікалаеўны Малажай– Брэст, 2013. – С. 123-126.

Фанетычныя сістэмы беларускай і англійскай моў: лінгвадыдактычны кампаратыўны аналіз // Працы кфедры сучаснай беларускай мовы. Выпуск 11 / пад рэд. А.Я. Міхневіча. – Мінск: РІВШ, 2012. С. 84-94.

Метадалогія фонастылістычных даследаванняў // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы. Выпуск 12 / пад рэд. А.Я. Міхневіча. – Мінск: РІВШ, 2013. С. 89-94.

Сучасная беларуская мова. Уводзіны. Фанетыка. Фаналогія. Арфаэпія. Графіка. Арфаграфія. Тэарэтычны курс / Т.Л. Чахоўская, Г.К. Чахоўскі. Рэкамендавана вучэбна-метадычным аб’яднаннем па гуманітарнай адукацыі ў якасці дапаможніка для студэнтаў па спецыяльнасцях 1-21 05 01 “Беларуская філалогія (па напрамках)”, 1-21 05 02 “Руская філалогія (па напрамках)”, 1-21 05 04 “Славянская філалогія”, 1-21 05 05 “Класічная філалогія”, 1-21 05 06 “Рамана-германская філалогія”. – Мн.: БДУ, 2013 (Г.К. Чахоўскі).

Сучасная беларуская мова. Фанетыка. Фаналогія. Арфаэпія. Графіка. Арфаграфія. Лексікаграфія. Фразеаграфія [Электронны рэсурс]: вучэб.-метад. комплекс для студ. спец. 1 21 05 01 “Беларуская філалогія” / БДУ, Філалагічны фак., Каф. сучаснай беларускай мовы; аўтары-складальнікі: Г.К. Чахоўскі, Т.Л. Чахоўская. – Электрон. тэкставыя дан. – Мінск : БДУ, 2014. – 282 с.

Сучасная беларуская мова. Фанетыка. Фаналогія. Арфаэпія. Графіка. Арфаграфія. Лексікалогія. Лексікаграфія. Фразеалогія. Фразеаграфія [Электронны рэсурс]: вучэб.-метад. комплекс для студ. спец. 1 21 05 01 “Беларуская філалогія” / БДУ, Філалагічны фак., Каф. сучаснай беларускай мовы; аўтар-складальнік: Т.Л. Чахоўская. – Электрон. тэкставыя дан. – Мінск : БДУ, 2014. – 165 с.

Лінгвістыка тэксту [Электронны рэсурс] : вучэб.-метад. комплекс для студ. спец. 1-21 05 01 “Беларуская мова” (па напрамках) / БДУ, Філалагічны фак., Каф. сучаснай беларускай мовы; аўт.-склад.: К.П. Любецкая, Т.Л. Чахоўская, Г.К. Чахоўскі. – Электрон. тэкставыя дан. – Мінск : БДУ, 2014. – 73 с.

Методология и методы фоностилистических исследований современного белорусского языка // Русский язык в контексте национальной культуры. Филологический факультет Национального исследовательского Мордовского государственного университета имени Н. П. Огарева. – Саранск, 2014. – С. 162-167.

Сучасная беларуская мова. Фанетыка. Фаналогія. Арфаэпія. Тэрміналагічны даведнік. – Мінск: БДУ, 2014. – 93 с. (сааўт. Г.К. Чахоўскі).

Сучасная беларуская мова. Зборнік практыкаванняў: дапаможнік / склад.: З.І. Бадзевіч [і інш.]. – Мінск: БДУ, 2015. – 199 с.

Мэты і задачы навучання беларускай мове як замежнай // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы. Выпуск 13. – Мн.: РІВШ, 2014. – С. 55-63.

Методология и методы фоностилистических исследований современного белорусского языка // Русский язык в контексте национальной культуры. Филологический факультет Национального исследовательского Мордовского государственного университета имени Н. П. Огарева. – Саранск, 2014. – С. 162-167.

Праблема сегментацыі вуснага тэксту ў ракурсе фонастылістыкі // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы. Выпуск 14. – Мн.: РІВШ, 2015. – С. 81-89.

Фонастылістычныя варыянты на ўзроўні фанетычнага слова // Роднае слова. 2016. – № 4. – С. 36-39.

Метадалогія фонастылістычных даследаванняў // Беларускае слова: тэорыя і практыка: зб. арт. па матэрыялах навук. чытанняў, прысвеч. 75-годдзю з дня нараджэння прафесара Б.А. Плотнікава, г. Мінск, 15 снеж. 2015 г. / рэдкал.: М.І. Свістунова [і інш.]; пад. агул. рэд. праф. М.Р. Прыгодзіча. – Мінск: РІВШ, 2016. – С. 117-122.

Нацыянальна-культурны кампанент у моўнай семантыцы // Мова – Літаратура – Культура: матэрыялы VIII Міжнароднай навуковай канферэнцыі (да 90-годдзя прафесара Льва Міхайлавіча Шакуна), Мінск, 15-16 верасня 2016 г. У 2 ч. Ч. 1 / Беларускі дзярж. ун-т; у аўтарскай рэдакцыі. – Мінск: Выд. Цэнтр БДУ, 2016. – С. 133-136.

Метадалогія фонастылістычных даследаванняў вуснага тэксту // Рэспубліканская навукова-практычная канферэнцыя “Сучасная беларуская тэксталогія: актуальныя праблемы і перспектывы развіцця. Мінск, 22-23 лістапада 2016 г. Навуковыя матэрыялы. – Мінск: Беларуская навука, 2016. – С. 142-147.

Чахоўская Т.Л., Чахоўскі Г.К. Сучасная беларуская мова. Фанетыка. Фаналогія. Арфаэпія. Графіка. Арфаграфія: вучэбна-метад. дапам. для студэнтаў спецыяльнасцей 1-21 05 01 “Беларуская філалогія” (па напрамках), 1-21 05 02 “Руская філалогія” (па напрамках), 1-21 05 04 “Славянская філалогія”, 1-21 05 05 “Класічная філалогія”, 1-21 05 06 “Рамана-германская філалогія”. – Мінск: БДУ, 2017. – 247 с.

Стылістыка і культура беларускага маўлення. Тыпавая праграма для спецыяльнасцей 1-21 05 01 Беларуская філалогія (па напрамках); 1-21 05 04 Славянская філалогія (аўтары: К.П. Любецкая, Т.Л. Чахоўская, Г.К. Чахоўскі). – Мінск, 2017. – 24 c.

Сучасная беларуская мова. Зборнік практыкаванняў: вучэб.-метад. дапам. / склад. З.І.Бадзевіч [і інш.]. – Мінск: БДУ, 2019. – 212 с.

Чахоўская, Т.Л. Кампанентная структура беларускай інтанацыі // Беларускае слова: тэрміналогія і тэрміназнаўства: зборнік артык. па матэр. навук. чытан., прысв. 70-годдзю з дня нарадж. праф. Л.А.Антанюк. г. Мінск, 26 красав. 2019 г. / рэдкал.: М.І.Свістунова (адк. рэд.) [і інш.]; пад агул. рэд. праф. М.Р.Прыгодзіча. Мінск, 2019. – С.212–219.

Семантычная прастора канфесійнага дыскурсу //  І сказаў Хрыстос: «Ідзіце да Мяне…»: зб. артык. па матэр. навук. чытан. «Мова – Рэлігія – Культура», прысв. 70-годдзю з дня нарадж. і 30-годдзю беларусазнаўчай дзейнасці ксяндза-каноніка У.Завальнюка (Мінск, 25 кастр. 2019 г.); пад агул. рэд. праф. М.Р.Прыгодзіча. Мінск: Колорград, 2021. С.265-282. (У суаўт. з Г.К.Чахоўскім).

Мэты і задачы навучання беларускай мове як замежнай у кантэксце сучасных лінгвадыдактычных парадыгм // Мова – літаратура – культура: матэр. IХ Міжнар. навук. канф. пам. праф. А.Я.Міхневіча (Мінск, 15–16 кастр. 2020 г.) / рэдкал.: А.А.Радзевіч (гал. рэд.) [і інш.]. Мінск: БДУ, 2020. С.274-280.


Специальность «Белорусская  филология (по направлениям)» код специальности 1-21 05 01

Типовой учебный план  2021

Семестр 3-4. Сучасная беларуская мова (лекцыі, практычныя) (зав.).

Специальность «Русская  филология (по направлениям)» код специальности 1-21 05 02

Типовой учебный план 2021

Семестры 1–2. Сучасная беларуская мова (лекцыі, практычныя)

Специальность «Славянская филология»  код специальности 1-21 05 04

Типовой учебный план 2021

Семестры 1–2. Славянская мова (1, беларуская) (лекцыі, практычныя)

Семестр 1. Практыкум па беларускай мове (практычныя)

Семестр 1. Беларуская мова (факультатыў) (лекцыі, практычныя)

Cпециальность «Восточная филология» код специальности 1-21 05 07

Типовой учебный план 2018

Семестр 4. Сучасная беларуская мова (лекцыі, практычныя)

Спецыяльнасць “Фізіка” (напрамак – вытворчая дзейнасць) код спецыяльнасці 1-31 04 01-02

Семестр 1. Беларуская мова (Прафесійная лексіка) (лекцыі, практычныя)

Спецыяльнасць “Дызайн” (напрамак – вытворчая дзейнасць) код спецыяльнасці 1-19 01 01-05 (арт, мода, інтэр’ер)

Семестр 1. Беларуская мова (Прафесійная лексіка) (лекцыі, практычныя)

Спецыяльнасць “Сучасныя замежныя мовы” (напрамак – пераклад) код спецыяльнасці 1-21 06 01-02

Семестр 3. Сучасная беларуская мова (лекцыі, практычныя)