Сэрвісы

Чахоўская Таццяна Леанідаўна
Телефон
+375 17 392-51-42
Адрес г. Мінск, вул. К. Маркса, 31, аўд.49,
Адрес 220030
Должность:
кандыдат філалагічных навук, дацэнт

Вышэйшая навучальная установа, якую закончыла, спецыяльнасць: Беларускі дзяржаўны універсітэт, "Беларуская мова і літаратура, беларуская мова як замежная" (2000).


Галіны мовазнаўства, у якіх працуе і можа выступаць у якасці эксперта, апанента: фанетыка, фаналогія, арфаэпія, стылістыка і культура маўлення, фонастылістыка, беларуская мова як замежная.


Назва кандыдацкай дысертацыі, год абароны, навуковы кіраўнік: "Фонастылістыка сучаснай беларускай мовы: парадыгматыка і сінтагматыка", 2003, навук. кір. - доктар фiлалагiчных навук, прафесар Міхневіч Арнольд Яфімавіч.


Колькасць навуковых публікацый: больш за 100.


Профіль у Акадэміі Google

COM_CONTACT_EMAIL
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.

Асноўныя навуковыя і навукова-метадычныя публікацыі:

Чеховская (Дергачёва), Т.Л. Фонетические системы белорусского и английского языков: особенное и общее // Актуальные проблемы современной филологии: Материалы международной научной конференции. - Бэлць: 2001 – С. 112-114.

Чахоўская (Дзергачова), Т.Л. Дыферэнцыяльныя і інтэгральныя прыкметы фонастылем у сучаснай беларускай мове // Форма, значение и функции единиц языка и речи: Материалы докладов Международной научной конференции. Минск/Беларусь. 16-17 мая 2002 г. В 3 частях. Часть 1. - Мн., 2002. – С. 83-84.

Чахоўская (Дзергачова), Т.Л. Фонастылістычны аналіз вуснага рэкламнага маўлення (на матэрыяле аўдыязапісаў рэкламных блокаў беларускамоўных mass-media) // Мова - літаратура - культура: Матэрыялы ІІІ Міжнар. навук. канф., прысвечанай 120-годдзю з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа (Мінск, 27-28 верасня 2002 г.) / Рэд. кал.: З.І. Бадзевіч і інш.: У 2 т. Т. 1. – Мн.: БДУ, 2002. – С. 110-116.

Чеховская (Дергачёва), Т.Л. К вопросу о стилях произношения в современном белорусском языке // Аванесовские чтения: Международная научная конференция: Москва, 14-15 февраля 2002 г.: Тезисы докладов / Под общей ред. М.Л. Ремневой и М.В. Шульги. – М.: МАКС Пресс, 2002. – С.89-91.

Чахоўская (Дзергачова), Т.Л. Да пытання аб фонастылістычных адзінках сучаснай беларускай мовы // Веснік БДУ. Серыя IV. – 2002 – № 3. – С. 56-60.

Чахоўская (Дзергачова), Т.Л. Падручнік у сістэме навучання беларускай мове як замежнай: пытанні фонастылістыкі // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы (да 80-годдзя БДУ). – Мн.: БДУ, 2002. – С. 60-69.

Чахоўская (Дзергачова), Т.Л. Асноўныя фонастылі ў сучаснай беларускай мове // Веснік БДУ. Серыя 4: Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. – 2003. – № 3. – С. 36-39.

Чахоўская (Дзергачова), Т.Л. Фонастылістычныя варыянты на ўзроўні сінтагмы // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы. Вып. 2 / Пад рэд. А.Я. Міхневіча. – Мн., 2003. – С. 64-73.

Чахоўская (Дзергачова), Т.Л. Фонастылістычны аналіз вуснага этыкетна-педагагічнага маўлення (на матэрыяле аўдыязапісаў радыёперадачы “Калыханка”) // Філалагічныя навукі: маладыя вучоныя ў пошуку: Матэрыялы навуковай канферэнцыі (25 красавіка 2003 г.) / Адк. рэд. С.А. Важнік. Мн.: ВТАА “Права і эканоміка”, 2004. – С. 55-60.

Чахоўская (Дзергачова), Т.Л. Метады фонастылістычных даследаванняў // Слова ў кантэксце часу. Матэрыялы Рэспубліканскіх навуковых чытанняў, прысвечаных памяці доктара філалагічных навук, прафесара А.І. Наркевіча. Да 75-годдзя з дня нараджэння (10 сакавіка 2004 г.). Мн., 2004.

Чахоўская, Т.Л. Частотныя характарыстыкі вуснага беларускага маўлення (на матэрыяле “Заключнага слова Якуба Коласа на вечары, прысвечаным яго 70-годдзю”) // Надзённыя пытанні лінгвістыкі (да 75-годдзя прафесара П.У. Сцяцко): Матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі, 11 сакавіка 2005 г. Гродна / Адк. рэд. А.І. Багдзевіч. Гродна: ГРДУ, 2005.

Чахоўская, Т.Л., Чахоўскі, Г.К. Беларуская мова як замежная: вучэбная праграма для студэнтаў спецыяльнасцей 1-21 05 01 “Беларуская філалогія”, 1-21 05 02 “Руская філалогія”, 1-21 05 04 “Славянская філалогія”, 1-21 05 05 “Класічная філалогія”, 1-21 05 06 “Рамана-германская філалогія”.  Мн.: БДУ, 2005. – 24 с.

Чахоўская, Т.Л. Фонастылістыка сучаснай беларускай мовы // Вучэбныя праграмы спецыяльных курсаў і семінараў. Мн.: БДУ, 2006; Метады даследавання ў методыцы выкладання беларускай мовы як замежнай // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы. Вып. 5 / Пад рэд. А.Я. Міхневіча. – Мн., 2006. – С. 176-181.

Чахоўская, Т.Л. Метады даследавання ў методыцы выкладання беларускай мовы як замежнай // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы. Вып. 5: Да 70-годдзя з дня нараджэння доктара філалагічных навук прафесара А.Я. Міхневіча. Мн.: РІВШ, 2006. – С. 199-204.

Чахоўская, Т.Л. Да пытання аб кампанентнай структуры беларускай інтанацыі // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы. Вып. 6. / пад рэд. А.Я. Міхневіча. -- Мн.: РІВШ, 2007. – С. 137-144.

Чахоўская, Т.Л. Прынцыпы навучання беларускай мове як замежнай (фанетычны ўзровень) // Граматычны лад беларускай мовы. Шляхі гістарычнага развіцця і сучасныя тэндэнцыі. Матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі. Мінск, 29-30 кастрычніка 2007 г.; Інстытут мовазнаўства імя Якуба Коласа НАН Беларусі. Мн., 2007. С. 223-226.

Чеховская, Т.Л. Орфоэпия // Республика Беларусь: Энциклопедия. Т. 5 / Редкол.: Г.П. Пашков и др. Мн.: БелЭн, 2007. С. 607-608.

Чеховская, Т.Л. Стили языка// Республика Беларусь: Энциклопедия. Т. 7 / Редкол.: Г.П. Пашков и др. Мн.: БелЭн, 2008. С. 114.

Чеховская, Т.Л. Стилистика // Республика Беларусь: Энциклопедия: Т. 7 / Редкол.: Г.П. Пашков и др. Мн.: БелЭн, 2008. С. 114-115.

Чахоўская, Т.Л. Прынцыпы навучання беларускай мове як замежнай // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы. Вып. 7 / пад рэд. А.Я. Міхневіча. Мн.: РІВШ, 2008. С. 121-125.

Чахоўская, Т.Л. Лінгвакультуразнаўчая кампетэнцыя выкладчыка беларускай мовы як замежнай // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы. Вып. 8 / пад рэд. А.Я. Міхневіча. Мн.: РІВШ, 2009. С. 74-80.

Чахоўская, Т.Л. Урок па практыцы беларускага маўлення. структура ўрока // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы. выпуск 10 / пад рэд. А.Я. Міхневіча. – Мінск: РІВШ, 2011. – С. 90-97.

Чахоўская, Т.Л. Урок як асноўная арганізацыйная форма навучання беларускай мове як замежнай // Нацыянальная мова і нацыянальная культура: аспекты ўзаемадзеяння. Матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі. Мінск, БДПУ, 17 – 18 лістапада 2011 года. Мінск: БДПУ, 2011. С. 307-310.

Чахоўская, Т.Л. Арганізацыйныя формы навучання беларускай мове як замежнай у ВНУ // Мова – Літаратура – Культура: VII Міжнародная навуковая канферэнцыя, прысвечаная 130-годдзю з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа, 27-28 верасня 2012 г. Мінск, БДУ: Зборнік навуковых артыкулаў / Пад агульнай рэдакцыяй Т.І Шамякінай. – Мінск, Выдавецкі цэнтр БДУ, 2012. – С. 467-470.

Чахоўская, Т.Л., Чахоўскі, Г.К. Лінгвістыка тэксту. Тыпавая вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасцях 1-21 05 01 “Беларуская філалогія (па напрамках)”. – Мінск: БДУ, 2013.

Чахоўская, Т.Л. Актуальныя праблемы выкладання фанетыкі беларускай мовы ў англафоннай аўдыторыі // Фанетычная праграма слова ў функцыянальна-стылістычным і эксперыментальным аспектах: сучасны стан і перспектывы: Матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі (Мінск, 20-21 лістапада 2012 г.) / Дзяржаўная навуковая ўстанова “Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. – Мінск: Права і эканоміка, 2013 г. – С. 244-250.

Чахоўская, Т.Л. Роля акмелінгвістыкі ў вывучэнні беларускай мовы як замежнай // Актуальныя праблемы мовазнаўства і лінгвадыдактыкі: Рэспубліканская навуковая канферэнцыя, прысвечаная 75-годдзю з дня нараджэння прафесара Галіны Мікалаеўны Малажай– Брэст, 2013. – С. 123-126.

Чахоўская, Т.Л. Фанетычныя сістэмы беларускай і англійскай моў: лінгвадыдактычны кампаратыўны аналіз // Працы кфедры сучаснай беларускай мовы. Выпуск 11 / пад рэд. А.Я. Міхневіча. – Мінск: РІВШ, 2012. С. 84-94.

Чахоўская, Т.Л. Метадалогія фонастылістычных даследаванняў // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы. Выпуск 12 / пад рэд. А.Я. Міхневіча. – Мінск: РІВШ, 2013. С. 89-94.

Чахоўская, Т.Л., Чахоўскі, Г.К. Сучасная беларуская мова. Уводзіны. Фанетыка. Фаналогія. Арфаэпія. Графіка. Арфаграфія. Тэарэтычны курс / Т.Л. Чахоўская, Г.К. Чахоўскі. Рэкамендавана вучэбна-метадычным аб’яднаннем па гуманітарнай адукацыі ў якасці дапаможніка для студэнтаў па спецыяльнасцях 1-21 05 01 “Беларуская філалогія (па напрамках)”, 1-21 05 02 “Руская філалогія (па напрамках)”, 1-21 05 04 “Славянская філалогія”, 1-21 05 05 “Класічная філалогія”, 1-21 05 06 “Рамана-германская філалогія”. – Мн.: БДУ, 2013.

Сучасная беларуская мова. Фанетыка. Фаналогія. Арфаэпія. Графіка. Арфаграфія. Лексікаграфія. Фразеаграфія [Электронны рэсурс]: вучэб.-метад. комплекс для студ. спец. 1 21 05 01 “Беларуская філалогія” / БДУ, Філалагічны фак., Каф. сучаснай беларускай мовы; аўтары-складальнікі: Г.К. Чахоўскі, Т.Л. Чахоўская. – Электрон. тэкставыя дан. – Мінск : БДУ, 2014. – 282 с.

Сучасная беларуская мова. Фанетыка. Фаналогія. Арфаэпія. Графіка. Арфаграфія. Лексікалогія. Лексікаграфія. Фразеалогія. Фразеаграфія [Электронны рэсурс]: вучэб.-метад. комплекс для студ. спец. 1 21 05 01 “Беларуская філалогія” / БДУ, Філалагічны фак., Каф. сучаснай беларускай мовы; аўтар-складальнік: Т.Л. Чахоўская. – Электрон. тэкставыя дан. – Мінск : БДУ, 2014. – 165 с.

Лінгвістыка тэксту [Электронны рэсурс] : вучэб.-метад. комплекс для студ. спец. 1-21 05 01 “Беларуская мова” (па напрамках) / БДУ, Філалагічны фак., Каф. сучаснай беларускай мовы; аўт.-склад.: К.П. Любецкая, Т.Л. Чахоўская, Г.К. Чахоўскі. – Электрон. тэкставыя дан. – Мінск : БДУ, 2014. – 73 с.

Чеховская, Т.Л. Методология и методы фоностилистических исследований современного белорусского языка // Русский язык в контексте национальной культуры. Филологический факультет Национального исследовательского Мордовского государственного университета имени Н. П. Огарева. – Саранск, 2014. – С. 162-167.

Чахоўская, Т.Л., Чахоўскі, Г.К. Сучасная беларуская мова. Фанетыка. Фаналогія. Арфаэпія. Тэрміналагічны даведнік. – Мінск: БДУ, 2014. – 93 с.

Чахоўская, Т.Л. Сучасная беларуская мова. Зборнік практыкаванняў: дапаможнік / склад.: З.І. Бадзевіч [і інш.]. – Мінск: БДУ, 2015. – 199 с.

Чахоўская, Т.Л. Мэты і задачы навучання беларускай мове як замежнай // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы. Выпуск 13. – Мн.: РІВШ, 2014. – С. 55-63.

Чахоўская, Т.Л. Праблема сегментацыі вуснага тэксту ў ракурсе фонастылістыкі // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы. Выпуск 14. – Мн.: РІВШ, 2015. – С. 81-89.

Чахоўская, Т.Л. Фонастылістычныя варыянты на ўзроўні фанетычнага слова // Роднае слова. 2016. – № 4. – С. 36-39.

Чахоўская, Т.Л. Метадалогія фонастылістычных даследаванняў // Беларускае слова: тэорыя і практыка: зб. арт. па матэрыялах навук. чытанняў, прысвеч. 75-годдзю з дня нараджэння прафесара Б.А. Плотнікава, г. Мінск, 15 снеж. 2015 г. / рэдкал.: М.І. Свістунова [і інш.]; пад. агул. рэд. праф. М.Р. Прыгодзіча. – Мінск: РІВШ, 2016. – С. 117-122.

Чахоўская, Т.Л. Нацыянальна-культурны кампанент у моўнай семантыцы // Мова – Літаратура – Культура: матэрыялы VIII Міжнароднай навуковай канферэнцыі (да 90-годдзя прафесара Льва Міхайлавіча Шакуна), Мінск, 15-16 верасня 2016 г. У 2 ч. Ч. 1 / Беларускі дзярж. ун-т; у аўтарскай рэдакцыі. – Мінск: Выд. Цэнтр БДУ, 2016. – С. 133-136.

Чахоўская, Т.Л. Метадалогія фонастылістычных даследаванняў вуснага тэксту // Рэспубліканская навукова-практычная канферэнцыя “Сучасная беларуская тэксталогія: актуальныя праблемы і перспектывы развіцця. Мінск, 22-23 лістапада 2016 г. Навуковыя матэрыялы. – Мінск: Беларуская навука, 2016. – С. 142-147.

Чахоўская Т.Л., Чахоўскі Г.К. Сучасная беларуская мова. Фанетыка. Фаналогія. Арфаэпія. Графіка. Арфаграфія: вучэб.-метад. дапам. / Т. Л. Чахоўская, Г. К. Чахоўскі. – Мінск: БДУ, 2017. – 247 с.

Стылістыка і культура беларускага маўлення. Тыпавая праграма для спецыяльнасцей 1-21 05 01 Беларуская філалогія (па напрамках); 1-21 05 04 Славянская філалогія (аўтары: К.П. Любецкая, Т.Л. Чахоўская, Г.К. Чахоўскі). – Мінск, 2017. – 24 c.

Чахоўская, Т.Л. Сучасная беларуская мова. Зборнік практыкаванняў: вучэб.-метад. дапам. / склад. З.І.Бадзевіч [і інш.]. – Мінск: БДУ, 2019. – 212 с.

Чахоўская, Т.Л. Кампанентная структура беларускай інтанацыі // Беларускае слова: тэрміналогія і тэрміназнаўства: зборнік артык. па матэр. навук. чытан., прысв. 70-годдзю з дня нарадж. праф. Л.А.Антанюк. г. Мінск, 26 красав. 2019 г. / рэдкал.: М.І.Свістунова (адк. рэд.) [і інш.]; пад агул. рэд. праф. М.Р.Прыгодзіча. Мінск, 2019. – С.212–219.

Чахоўская, Т.Л., Чахоўскі, Г.К. Семантычная прастора канфесійнага дыскурсу //  І сказаў Хрыстос: «Ідзіце да Мяне…»: зб. артык. па матэр. навук. чытан. «Мова – Рэлігія – Культура», прысв. 70-годдзю з дня нарадж. і 30-годдзю беларусазнаўчай дзейнасці ксяндза-каноніка У.Завальнюка (Мінск, 25 кастр. 2019 г.); пад агул. рэд. праф. М.Р.Прыгодзіча. Мінск: Колорград, 2021. С.265-282.

Чахоўская, Т.Л. Мэты і задачы навучання беларускай мове як замежнай у кантэксце сучасных лінгвадыдактычных парадыгм // Мова – літаратура – культура: матэр. IХ Міжнар. навук. канф. пам. праф. А.Я.Міхневіча (Мінск, 15–16 кастр. 2020 г.) / рэдкал.: А.А.Радзевіч (гал. рэд.) [і інш.]. Мінск: БДУ, 2020. С.274-280.

Чахоўская, Т.Л. Метадалагічныя асновы сучасных фонастылістычных даследаванняў / Студзеньскія рэспубліканскія навуковыя чытанні “Жыццё, адданае Слову” (памяці кандыдата філалагічных навук дацэнта Генадзя Антонавіча Арцямёнка): матэрыялы рэспубліканскай навуковай канферэнцыі, Віцебск, 26 студзеня 2022 г. / Віцеб. дзярж. ун-т; рэдкал.: С.В. Мартынкевіч (адк. рэд.) [і інш.]. – Віцебск.: ВДУ імя П.М. Машэрава, 2022. – С. 51-55.

Чахоўская, Т. Л. Фанетычныя сістэмы беларускай і англійскай моў у ракурсе лінгвадыдактыкі // Беларускае слова: на хвалях часу : матэрыялы навуковых чытанняў, прысвечаных памяці дацэнта І. М. Шчарбаковай, г. Мінск, 23 лютага 2022 г. / БДУ, Філалагічны фак. ; [рэдкал. : М. І. Свістунова (адк. рэд.) і інш.]. – Мінск : БДУ, 2022. – С. 123-135.

Сучасная беларуская мова. Хрэстаматыя : дапаможнік. У 2 ч. Ч. 1. Фанетыка. Фаналогія. Арфаэпія. Графіка. Арфаграфія. Лексікалогія. Лексікаграфія. Фразеалогія. Марфеміка. Марфаналогія. Словаўтварэнне. Марфалогія / склад.: А.Л. Садоўская, Г.К. Чахоўскі, Т.Л. Чахоўская, С.М. Якуба, A.А. Радзевіч, Ю.В. Назаранка. – Мінск : БДУ, 2022. – 319 с.

Чахоўская, Т.Л. Фонастылістычныя характарыстыкі вуснага беларускага маўлення (на матэрыяле «Заключнага слова Якуба Коласа на вечары, прысвечаным яго 70-годдзю») // Мова – літаратура – культура : матэрыялы Х Міжнар. навук. канф., прысвеч. 140-годдзю з дня нарадж. Янкі Купалы і Якуба Коласа, Мінск, 29–30 верас. 2022 г. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал. : А. І. Бельскі (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2022. – С. 183-186.

Чахоўская, Т.Л. Метадалагічныя асновы сучасных фонастылістычных даследаванняў / Студзеньскія рэспубліканскія навуковыя чытанні “Жыццё, адданае Слову” (памяці кандыдата філалагічных навук дацэнта Генадзя Антонавіча Арцямёнка): матэрыялы рэспубліканскай навуковай канферэнцыі, Віцебск, 26 студзеня 2022 г. / Віцеб. дзярж. ун-т; рэдкал.: С.В. Мартынкевіч (адк. рэд.) [і інш.]. – Віцебск.: ВДУ імя П.М. Машэрава, 2022. – С. 51-55.

Чахоўская, Т.Л. Фанетычныя сістэмы беларускай і англійскай моў: лінгвадыдактычны аспект // Актуальныя праблемы сучаснай славістыкі: час, прастора, інфармацыйныя тэхналогіі // Нац. акад. навук Беларусі, Цэнтр даслед. беларус. культуры, мовы і літ., Ін-т мовазнаўства імя Якуба Коласа. – Мінск : Беларуская навука, 2023. – С. 287-303.

Чахоўская, Т.Л. Інтэрактыўнае навучанне фанетыцы  беларускай мовы як замежнай // Язык и межкультурные коммуникации : сборник научных статей / Белорус. гос. пед. ун-т им. Максима Танка ; редкол.: В. Д. Старичёнок [и др.] ; отв. ред. В. Д. Старичёнок. – Минск, 2023. – С. 495-500.

Чахоўская, Т.Л. Лінгвакраіназнаўчая кампетэнцыя выкладчыка беларускай мовы як замежнай // Пісьменнік – мова – стыль : матэрыялы ІІІ Міжнар. навук. канф., прысвеч. праф. Ц. П. Ломцеву, Мінск, 21–22 верас. 2023 г. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: М. І. Свістунова (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2023. – C. 538-545.

Image

Рэсурсы

Image
Image
Наш сайт использует файлы cookie

Наш сайт использует файлы cookie для сбора статистики. Нажав «Принять», вы даете согласие на обработку файлов cookie в соответствии с Политикой обработки файлов cookie.