Сэрвісы

Назаранка Юлія Віктараўна
Телефон
+375 17 392-51-42
Адрес г. Мінск, вул. К. Маркса, 31, аўд.49,
Адрес 220030
Должность:
кандыдат філалагічных навук, дацэнт

Вышэйшая навучальная установа, якую закончыла, спецыяльнасць: Беларускі дзяржаўны універсітэт, руская мова і літаратура, беларуская мова і літаратура (1999).


Галіны мовазнаўства, у якіх працуе і можа выступаць у якасці эксперта, апанента: ідыяматыка нацыянальнай мовы, аўтарская афарыстыка, сродкі стварэння гумару ў тканцы мастацкага твора, стылістыка-рытарычныя асаблівасці выслоўнага тэксту, жанравая разнастайнасць выслоўных тэкстаў.


Назва кандыдацкай дысертацыі, год абароны, навуковы кіраўнік: "Выслоўе ў мове твораў Якуба Коласа: камунікацыйна-маўленчы статус, класіфікацыя, моўна-стылістычныя асаблівасці", 2003, навук. кір. - доктар фiлалагiчных навук, прафесар Міхневіч Арнольд Яфімавіч.


Колькасць навуковых публікацый: больш за 60.


Профіль у Акадэміі Google

COM_CONTACT_EMAIL
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.

Асноўныя навуковыя і навукова-метадычныя публікацыі:

Назаренко Ю.В. Тематические и лингвистические различия различия в речи персонажей-мужчин и персонажей-женщин (на материале юмористических рассказов А. Аверченко и Тэффи) //Современная филология: сегодня и завтра: Материалы научной конференции молодых учёных, Минск, 30 апреля 1999 г.. - Мінск, 1999. - С. 126-130.

Міхневіч А.Я., Назаранка Ю.В. Выслоўі і афарызмы Якуба Коласа // Полымя. - 2001. - № 11. - С. 230-361.

Назаранка Ю.В. Афарызм: прырода і межы жанру (на матэрыяле выслоўяў Якуба Коласа) // Філалагічныя навукі: Маладыя вучоныя ў пошуку: Матэрыялы навуковай канферэнцыі, прысвечанай 80-годдзю Белжзяржуніверсітэта, Мінск, 20 красавіка 2001 г. - Мінск, 2001. - С. 106-109.

Назаранка Ю.В. Праблема аўтарскай афарыстыкі ў сучаснай беларускай філалогіі (на матэрыяле арыгінальных выслоўяў Якуба Коласа) // Славянский мир на пороге третьего тысячелетия: Материалы Международной научной конференции, Гомель, 15-16 мая 2001 г. - Гомель, 2001. - С. 230-232.

Назаранка Ю.В. Моўныя асаблівасці апафегмаў як віду трапных выслоўяў (на матэрыяле выслоўяў Якуба Коласа) // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы БДУ. - Вып. 1. - Мн.: БДУ, 2001. - С. 98-102.

Назаранка Ю.В. "Выслоўнасць" як адзнака аўтарскага стылю Якуба Коласа // Русистика и белорусистика на рубеже веков: Тезисы докладов, Могилёв, 25-26 октября 2001 г. - Могилёв, 2001. - С. 81-82.

Назаранка Ю.В. Выслоўе і стыль (лексіка-семантычныя асаблівасці афарызмаў Якуба Коласа) // Пісьменнік - мова - стыль: Матэрыялы II Міжнароднай канферэнцыі, прысвечанай 75-годдзю з дня нараджэння Л. М. Шакуна, Мінск, 15-16 лістапада 2001 г.: У 2 т. - Мінск, 2002. - Т. 1. - С. 70-72.

Назаранка Ю.В. Аўтарскае выслоўе як ідыяматычная адзінка // Славянская фразеология в ареальном, историческом и этнокультурном аспектах: Материалы международной научной конференции, Гомель, 23-24 ноября 2001 г. - Гомель, 2001. - С. 270-273.

Назаранка Ю.В. Афарызм і роднасныя "малыя жанры": форма, значэннне, функцыі (на матэрыяле твораў Якуба Коласа) // Форма, значение и функции единиц языка и речи: Материалы докладов международной научной конференции, Минск, 16-17 мая 2002 г.: В 3-х ч. - Минск, 2002. - Ч. 3. - С. 32-34.

Назаранка Ю.В. Жанравая разнастайнасць выслоўяў у творах Якуба Коласа // Е. Ф. Карский и современное языкознание: Материалы IX международных Карских чтений, Гродно, 16-17 мая 2002 г.: В 2-ух ч. - Гродно, 2003. - Ч. 2. - С. 248-255.

Назаранка Ю.В. Тыпалогія "малых жанраў" у творчасці Якуба Коласа (моўныя асаблівасці выслоўяў) // Мова - літаратура - культура: Матэрыялы III Міжнароднай навуковай канферэнцыі, прысвечанай 120-годдзю з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа, Мінск, 27-28 верасня 2002 г.: У 2 т. - Мінск: БДУ, 2002. - Т.2. - С. 47-51.

Назаранка Ю.В. Моўныя сродкі стварэння камізму ў выслоўях Якуба Коласа // "Праўду сэрцам правяраючы" Погляд на творчасць Якуба Коласа на пачатку XXI стагоддзя: Матэрыялы навук. канферэнцыі, Мінск, 2 лістапада 2002 г. - Мінск, 2002. - С. 139-144.

Назаранка Ю.В. Сацыяльная роля выслоўя (на матэрыяле выслоўяў Якуба Коласа) // Язык и социум: Материалы V международной научной конференции, Минск, 6-7 декабря 2002 г.: В 2-ух ч. - Минск, 2003. - Ч. 2. - С. 198-201.

Назаранка Ю.В. Сродкі стварэння гумару ў выслоўях Якуба Коласа // Веснік БДУ. Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. Серыя 4. - 2003. - C. 46-51.

Назаранка Ю.В. Выслоўі Якуба Коласа // Весці НАН. - 2003. - № . 4 - С. 117-122.

Назаранка Ю.В. Выслоўе ў мове твораў Якуба Коласа: камунікацыйна-маўленчы статус, класіфікацыя, моўна-стылістычныя асаблівасці: Аўтарэф. дыс. ...канд. філал. навук: 10.02.01 - Мінск: 2003. - 21 с.

Назаранка Ю.В. Афарызм як жанр выслоўнай творчасці Я.Коласа // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы. Вып. 3 / Пад рэд. А.Я. Міхневіча. - Мн.: РІВШ, 2004.-С. 74-80.

Назаранка Ю.В. Прэцэдэнтныя лексемы як падстава тэматычнай класіфікацыі выслоўяў (спроба сэнсава-прэцэдэнтнай рубрыкацыі выслоўяў Якуба Коласа, або матэрыялы да слоўніка мовы беларускай духоўнай культуры) // Актуальныя праблемы філалагічных навук: Матэрыялы навуковай міжвузаўскай канферэнцыі, прысвечанай памяці К.М. Гюлумянц, Мінск, 6 мая 2004 г. - Мн.: НА ТАА "БІП-С", 2004. - С. 33-36.

Назаранка Ю.В. Шляхі набыцця аўтарскім тэкстам "выслоўнасці" (на матэрыяле арыгінальных выслоўяў Якуба Коласа) // "Каласавіны", Мінск, 2 лістапада 2004 г.

Назаранка Ю.В. Спроба сэнсава-прэцэдэнтнай рубрыкацыі выслоўяў Якуба Коласа. // Слова ў кантэксце часу. Матэрыяла Рэспубліканскіх навуковых чытанняў, прысвеч. памяці д.ф.н., праф. А. І. Наркевіча (10 сакавіка 2004 г.). - Мн., 2004. - С. 75-77.

Назаранка Ю.В. Моўны механізм спараджэння аўтарскага выслоўя // Язык и социум: Материалы VI Междунар. науч. конф., 3-4 декабря 2004 г., Мінск: В 2 ч. Ч. 2. - Мн.: РИВШ, 2004. - С. 109 - 112.

Міхневіч А. Я., Кунцэвіч Л. П., Назаранка Ю.В. Мова. Моўца. Маўленне (старонкі арталагічнага даведніка) // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы. Вып. 4: Да 75-годдзя з дня нараджэння праф. Л. І. Бурака. - Мн.: РІВШ, 2005. - С. 70-79.

Назаранка Ю.В. Адметнасці лексікі і фразеалогіі ў Коласавых выслоўях. // Национально-культурный компонент в тексте и языке: Материалы докл. III Междунар. науч. конф. Под эгидой МАПРЯЛ, Минск, 7-9 апр. 2005 г.: В 3 ч. Ч. 2. - Мн.: МГЛУ, 2005. - С. 120-122.

Міхневіч А. Я., Кунцэвіч Л. П., Назаранка Ю.В. Арталагічныя нататкі (Старонкі з даведніка "Мова. Моўца. Маўленне") // "Беларуская лінгвістыка", 2005 г., вып. 55, С. 94-100.

Міхневіч А. Я., Кунцэвіч Л. П., Назаранка Ю.В. Арталагічныя назіранні // "Беларуская лінгвістыка", 2005 г., вып. 56, С. 135-142.

Слоўка за слоўкам: алф. давед. па культуры бел. мовы для ўсіх / А.Я. Міхневіч, Л.П. Кунцэвіч, Ю.В. Назаранка. - Мн., 2006. - 166 с.

Назаранка Ю.В. Да пытання аб тэрміналогіі сістэмы "малых маўленчых жанраў" // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы. Вып. 5. Да 70-годдзя з дня нараджэння д-ра філал. навук, праф. Арнольда Яфімавіча Міхневіча. - Мінск: РІВШ, 2006. - С. 144-148.

Назаренко Ю.В. Время глагола//Энциклопедия: Республика Беларусь, Мн.: БелЭнц, Т.2.2006 г. - с. 827.

Назаренко Ю.В. Глагол//Энциклопедия: Республика Беларусь, Мн.: БелЭнц, Т 3. 2006 г. - с. 42.

Назаренко Ю.В. Звукоподражание//Энциклопедия: Республика Беларусь, Мн.: БелЭнц, Т 3. 2006 г. - с. 646.

Назаренко Ю.В. Идиом//Энциклопедия: Республика Беларусь, Мн.: БелЭнц, Т 3. 2006 г. - с. 714.

Назаренко Ю.В. Идиома//Энциклопедия: Республика Беларусь, Мн.: БелЭнц, Т 3. 2006 г. - с. 714.

Назаренко Ю.В. Идиоматичность//Энциклопедия: Республика Беларусь, Мн.: БелЭнц, Т 3. 2006 г. - с. 714.

Назаранка Ю.В. Прэцэдэнтныя гіперлексемы ў творчасці Якуба Коласа // Мова - Літаратура - Культура: матэрыялы V Міжнароднай навуковай канферэнцыі (да 80-годдзя праф. Л.М. Шакуна), Мінск, 16-17 лістапада 2006 г. - Мінск: Права і эканоміка, 2007. - С. 238-240.

Назаранка Ю.В. Польская афарыстыка: Кагнітыўны аспект // Актуальныя праблемы паланістыкі: матэрыялы II Міжнароднай канферэнцыі, Мінск, 27 мая 2006 г. - Мінск, 2006. - С. 147-152.

Назаранка Ю.В. Вобразы-сiмвалы Коласавых выслоýяý // Язык и межкультурные коммуникации: Сборник научных статей Междунар. науч. конф., Минск, 25-28 апреля 2007 г. - Минск: БГПУ, 2007. - С.280-282.

Назаренко Ю.В. Авторское изречение как идиоматическая единица // Наука и инновации 2007: Материалы ІІІ международной научно-практической конференции, Днепропетровск, 14-15 октября 2007 г. - Том 7. Филологични науки. София. «Бял ГРАД-БГ» ООД - С. 61-63.

Назаранка Ю.В. Некаторыя фанетычныя ўласцівасці выслоўяў Якуба Коласа - // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы. Вып. 6 / пад. рэд. А. Я. Міхневіча. - Мінск: РІВШ, 2007. - С. 89-93.

Назаранка Ю.В. Вобразы-сімвалы Коласавых выслоўяў // Народная асвета. №11. Мінск, 2010. www.n-asveta.by/dadatki/nazaranka.pdf

Назаранка Ю.В. Аўтарскія выслоўі і моўныя штампы // Журналістыка 2011: стан, праблемы і перспектывы: матэрыялы XIII Міжнар. навук.-практ. канфер., прысвеч. 90-годдзю БДУ, 8-9 снежня 2011 г. / рэдкал.: С.В.Дубовік і інш. – Вып. 13. – Мінск: БГУ, 2011. – С. 240-242.

Назаранка Ю.В. Выкладанне арфаграфіі замежным студэнтам (да пастаноўкі праблемы) // Беларуская арфаграфія: здабыткі і перспектывы: матэрыялы рэсп. навук.-практ. канф., прысвеч. 90-годдзю БДУ, Мінск, 20-21 кастр. 2011 г./ БДУ і інш; пад агульн. рэд. М.Р.Прыгодзіча. – Мінск: Выд. Цэнтр БДУ, 2011. – С.104-109. (У суаўт. з Балотнікавай С.М.)

Назаранка Ю.В. Ідыяматыка нацыянальнай мовы і аўтарскае выслоўе: сістэма, сістэматызацыя, функцыянаванне // Матэрыялы Карпаўскіх навуковых чытанняў, Мінск, 18-19 сакавіка 2011 г. – Минск, “Белорусский Дом печати”, 2011. – С. 163-165.

Назаранка Ю.В. Выбраныя афарызмы Г.Сенкевіча і С.Е. Леца: кагнітыўны аспект // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы. Вып. 10 / пад рэд. А.Я. Міхневіча. – Мінск: РІВШ, 2011. – С. 60-63.

Назаранка Ю.В. Лінгвістычныя сродкі стварэння гумару ў творчай спадчыне Якуба Коласа // Язык и социум: теоретические и прикладные аспекты иссследования: Материалы IX Междунар. науч. конф., 3-4 декабря 2010 г., (под общ. ред. Л.Ф Гербик. -  Минс:  РИВШ, 2011. – С. 156 - 159.

Аўтарскія выслоўі і моўныя штампы // Журналістыка 2011: стан, праблемы і перспектывы: матэрыялы XIII Міжнар. навук.-практ. канфер., прысвеч. 90-годдзю БДУ, 8-9 снежня 2011 г. / рэдкал.: С.В. Дубовік і інш. – Вып. 13. – Мінск: БГУ, 2011. – С. 240-242.

Балотнікава С.М., Назаранка Ю.В. Выкладанне арфаграфіі замежным студэнтам (да пастаноўкі праблемы) // Беларуская арфаграфія: здабыткі і перспектывы: матэрыялы рэсп. навук.-практ. канф., прысвеч. 90-годдзю БДУ, Мінск, 20-21 кастр. 2011 г./ БДУ і інш; пад агульн. рэд. М.Р. Прыгодзіча. – Мінск: Выд. Цэнтр БДУ, 2011. – с. 104-109.

“Выслоўнасць” аўтарскага тэксту (на матэрыяле арыгінальных выслоўяў Якуба Коласа)// Жыццём і словам прысягаючы…: да 90-годдзя праф. М.Я. Цікоцкага: зб. навук. прац  / пад агул. рэд. д-ра філал. навук праф. В.І. Іўчанкава. – Мінск: Адукацыя і выхаванне, 2012. - С.411-415.

Тропы ў выслоўях Якуба Коласа // Роднае слова. 2012. № 10. С. 48-49.

Фігуры ў выслоўях Якуба Коласа // Роднае слова. 2012. № 11. С. 34-36.

Як спараджаецца выслоўнасць // Шестые Карповские научные чтения. Сборник научных статей в 2-ух частях, Часть 2. Минск, Белорусский Дом печати, 2012. С. 208-212.

Назаранка Ю.В. Якуб Колас і нацыянальная афарыстыка. Мова - літаратура – культура: VII Міжнар. навук. канф., прысвеч. 130-годдзю з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа, 27-28 верасня 2012 г., Мінск, БДУ: зб. навук. арт. / пад аг. рэд. Т.І. Шамякінай. – Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2012. – С. 191 – 194.

Назаранка Ю.В. Прэцэдэнтная лексема чалавек у выслоўнай спадчыне Якуба Коласа // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы. Вып. 11. Да 130-годдзя з дня нараджэння народных паэтаў Беларусі Янкі Купалы і Якуба Коласа. – Мінск: РІВШ, 2012. – С. 52-55.

Назаранка Ю.В. Рэцэнзія на Слоўнік беларускай мовы / Нац. акад. навук Беларусі, ін-т мовы і літ. імя Я. Коласа і Я. Купалы; уклад. Н. П. Еўсіевіч [і інш.]; навук. рэд. А. А. Лукашанец, В. П. Русак. – Мінск: Беларус. навука , 2012. – 916 с. // “Беларуская лінгвістыка”, 2013 г., вып. 70, С. 165-167.

Назаранка, Ю. В. Асаблівасці перакладу афарызмаў на беларускую мову // Мова – Літаратура – Культура : матэрыялы VIII Міжнар. навук. канф., Мінск, 15-16 вер. 2016 г. У 2 ч. Ч. 1 / Беларус. дзярж. ун-т. – Мінск : РІВШ, 2016. – С. 87 – 90.

Аўтарская афарыстыка як транслятар нацыянальнай карціны свету // Женщины-учёные Беларуси и Казахстана: сб. матер. Междунар. науч.- практ. конф.; Минск, 1–2 марта 2018 г. / редкол.: И.В.Казакова [и др.]. – Минск : РИВШ, 2018. – С.183-185.

Аўтарскія выслоўі: спроба агульнай тыпалогіі: На матэрыяле твораў Якуба Коласа // Роднае слова. 2019. №2. С.36-39.

Аўтарскія выслоўі: спроба агульнай тыпалогіі: На матэрыяле твораў Якуба Коласа. (Заканчэнне) // Роднае слова. 2019. №3. С.35-38.

Афарыстыка “Новай зямлі” Якуба Коласа // “Каласавіны”: матэрыялы XXXII навук. канф., прысв. 100-годдзю першага выдання паэмы Якуба Коласа “Сымон-музыка” і 95-годдзю паэмы “Новая зямля” (Мінск, 2 лістапада, 2018) / склад. Н.В.Трафімчык, І.М.Казловіч. – Мінск : Медысонт, 2019. – С.111-116.

Сучасная беларуская мова. Марфалогія: вучэб.-метад. дапам. / склад. З.І. Бадзевіч [і інш.]. – Мінск: БДУ, 2018. – 323 с.

Сучасная беларуская мова. Зборнік практыкаванняў: вучэб.-метад. Дапам. / склад. З.І. Бадзевіч [і інш.]. – Мінск: БДУ, 2019. – 212 с.

А.Я.Міхневіч – перакладчык, паэт, майстар эпіграмы // Мова – літаратура – культура: матэр. IХ Міжнар. навук. канф. пам. праф. А.Я.Міхневіча (Мінск, 15–16 кастр. 2020 г.) / рэдкал.: А.А.Радзевіч (гал. рэд.) [і інш.]. Мінск: БДУ, 2020. С.30–35.

Арнольд Міхневіч: слова пра настаўніка // Роднае слова. 2021. №9. С.51.

Image

Рэсурсы

Image
Image
Наш сайт использует файлы cookie

Наш сайт использует файлы cookie для сбора статистики. Нажав «Принять», вы даете согласие на обработку файлов cookie в соответствии с Политикой обработки файлов cookie.