Сэрвісы

Радзевіч Аляксандр Аляксандравіч
Телефон
+375 17 392-51-42
Адрес г. Мінск, вул. К. Маркса, 31, аўд.49,
Адрес 220030
Должность:
старшы выкладчык

Вышэйшая навучальная установа, якую закончыў, спецыяльнасць: Беларускі дзяржаўны універсітэт, беларуская мова і літаратура, руская мова і літаратура (1986).


Галіна мовазнаўства, у якой працуе і можа выступаць у якасці эксперта, апанента: сінтаксіс, лінгвістыка тэксту, сінтаксічная семантыка, кагнітыўная лінгвістыка, лінгвакультуралогія, беларуская мова як замежная.


Колькасць навуковых публікацый: 70.


Профіль у Акадэміі Google

COM_CONTACT_EMAIL
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.

Асноўныя навуковыя і навукова-метадычныя публікацыі:

Пра структуру сказа і месца сітуантаў у ёй // Веснік БДУ. Сер. 4. Мн., 1989. № 3. С. 30-34. 

Сітуанты ў структуры субстантыўнага сказа // Веснік БДУ. Сер. 4. Мн., 1991. № 2. С. 33-38.

Прастора і час у "Казках жыцця" Якуба Коласа // Творчая і метадычная спадчына Якуба Коласа: Тэзісы дакладаў і паведамленняў Рэспубліканскай навукова-метадычнай канферэнцыі, прысвечанай 110-ай гадавіне з дня нараджэння Якуба Коласа. Мн., 1992. С. 44-46.

Сітуатыўнае пашырэнне структурнай асновы сказа ў "Казках жыцця" Якуба Коласа // Веснік БДУ. Сер. 4. Мн., 1993. № 1. С. 51-56.

Што жывём, то вучымся: Па старонках дарэвалюцыйных беларускіх перыядычных выданняў // Роднае слова. Мн., 1994. № 7-8. С. 44-49.

Кантрольная работа № 2 па сучаснай беларускай мове для студэнтаў спецыяльнасці 0219 (ратапрынтнае выданне). Мн., 1994. 19 с.

Актуалізацыя асацыятыўных сувязей у вершаваным радку (з паэтычнай спадчыны У.Караткевіча) // Язык, слово, действительность: тезисы докладов международной научной конференции (22-23 мая 1997 г.). Мн., 1997. С. 207-209.

Памяці вучонага: Леанід Іванавіч Бурак [Некралог] // Веснік БДУ. Серыя 4. 1997. № 1. С. 80.

Прастора і час у антрапанімічнай мадэлі мастацкага тэксту // Антропоцентричний підхід у дослідженні мови (Матеріали VII міжнародних Карських читань). Ніжин - Гродна, 1998. С. 135-136.

Некаторыя заканамернасці тэарэтычнага асэнсавання сітуатыўнага пашырэння структурнай асновы сказа // Беларуская мова ў другой палове XX стагоддзя: Матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі (Мінск, 22-24 кастрычніка 1997 г.). Мн., 1998. С. 200-202.

Дэйктычнасць тэксту і інтэрпрэтацыя яго элементаў // Тэорыя і практыка навучання мовам, літаратурам і рыторыцы ў сярэдняй і вышэйшай школе: Матэрыялы міжнароднай навукова-тэарэтычнай канферэнцыі (Мінск, 15-17 снежня 1997 г.). Мн., 1998. Ч. І. С. 97-97.

Сучасная беларуская мова. Праграма для студэнтаў спецыяльнасцей Г.10.02.01 "Беларуская мова і літаратура", дзённае аддзяленне; Г.02.01.00 - "Беларуская мова і літаратура", завочнае аддзяленне (у сааўтарстве). Мн., 1998. 22 с.

Мова - літаратура - культура // Веснік БДУ. Сер. 4. Мн., 1998. № 3. С. 76.

Газетны тэкст і адлюстраванне нацыянальнай карціны свету // Мова - літаратура - культура: Матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі 22-23 верасня 1998 г. (да 55-годдзя адкрыцця кафедры беларускай мовы і літаратуры БДУ), Мн.: у 2-х ч. Мн., 1999. Ч. І. С. 86-90.

Сучасная беларуская мова. Словазлучэнне: Заданні і тэсты для студэнтаў спецыяльнасці Г.10.02.01 - "Беларуская мова і літаратура", дзённае аддзяленне. Мн., 1999. 24 с.

Прастора-час як аснова тэкставай дзейнасці // Беларуская мова і мовазнаўства на рубяжы ІІІ тысячагоддзя: Матэрыялы навуковай конферэнцыі, прысвечанай 70-годдзю Інстытута мовазнаўства імя Якуба Коласа НАН Беларусі, 2-3 лістапада 1999 г.). Мн., 2000. С. 142-145.

Сучасная беларуская мова: Праграма для студэнтаў спецыяльнасці Г.02.02.00 - "Руская мова і літаратура" (дзённа аддзяленне) (у сааўтарстве). Мн., 2001. - 23 с.

Філасофія прасторы-часу і жанчына ў ёй (З паэтычнай спадчыны Я.Янішчыц) // "І прад высокаю красою...": Матэрыялы Міжнароднай навукова-практычнай конфе-рэнцыі,  прысвечанай 130-годдзю з дня нараджэння Марыі Апанасаўны Багдановіч,16 снежня 1999 г. Мн., 2001. С. 221-229.

Некаторыя заўвагі да праблемы "незалежнасці" акалічнасных кампанентаў у гісторыі сінтаксісу ўсходнеславянскіх моў // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы (да 80-годдзя БДУ). Вып. 1. / Рэдкал.: А.Я. Міхневіч, З.І. Бадзевіч, Ж.Я. Белакурская і інш.; Пад рэд. А.Я. Міхневіча. Мн., 2002. С. 131-141.

Здабыткі і перспектывы даследавання сітуацыйнага пашырэння структурнай асновы простага сказа // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы. Вып. 2. / Рэдкал.: А.Я. Міхневіч, З.І. Бадзевіч, Ж.Я. Белакурская і інш.; Пад рэд. А.Я.Міхневіча. Мн., 2003. С.96-104.

Сучасная беларуская мова: Кантрольныя работы для студэнтаў завочнага аддзялення спецыяльнасці D 21.05.01 "Беларуская філалогія" (у сааўтарстве). Мн.: БДУ, 2003. - 80 с.

Сінтаксічнае ўскладненне як праблема спалучэння прапазіцый // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы. Вып. 3. / Рэдкал.: А.Я. Міхневіч, З.І. Бадзевіч, Ж.Я. Белакурская і інш.; Пад рэд. А.Я.Міхневіча. Мн., 2004. С. 80-83.

Беларуская мова: хрэстаматыя: вучэбны дапаможнік / аўт.-скл. З.І. Бадзевіч і інш. - Мн., 2005. - 592 с. (у сааўтарстве; с. 398 - 545: 3,5 друк. арк.)

Зборнік тэкстаў для лінгвістычнага аналізу: для студэнтаў філалагічнага факультэта / аўт.-скл. З.І. Бадзевіч [і інш.] - Мн.: БДУ, 2005. - 259 с. (у сааўтарстве).

Рыхтуемся да алімпіяды па беларускай мове: лінгвістычны конкурс. Заналь-ная алімпіяда школьнікаў па беларускай мове - 2002 // Беларуская мова і літаратура. Мн., 2005. № 9. С. 28-33.

Рыхтуемся да алімпіяды па беларускай мове: лінгвістычны конкурс. Абласная алімпіяда школьнікаў па беларускай мове - 2002 // Беларуская мова і літаратура. Мн., 2006. № 1. С. 44-54.

Рыхтуемся да алімпіяды па беларускай мове: лінгвістычны конкурс. Абласная алімпіяда школьнікаў па беларускай мове - 2003 // Беларуская мова і літаратура. Мн., 2006. № 2. С. 26-36.

Настаўнік і адораны вучань: плён творчага супрацоўніцтва // Беларуская мова і літаратура. Мн., 2006. № 5. С. 60-64.

Алімпіяда па беларускай мове ў сістэме выяўлення і падрыхтоўкі таленавітай моладзі // Модернизация системы повышения квалификации как необходимое условие развития образовательного пространства: Сб. материалов Международной научно-практической конференции, посвященной 65-летию образования Минского государственного областного института повышения квалификации и переподготовки кадров; 7-8 декабря 2006 г., г. Минск. У 2 ч. / Под общ. Ред. Е.С.Грабчиковой. - Мн., 2006. Ч. 2. С. 149-151.

Каўзальныя дэтэрмінанты ў сучаснай беларускай літаратурнай мове // Мова - літаратура - культура: Матэрыялы V Міжнароднай канферэнцыі (да 80-годдзя прафесара Льва Міхайлавіча Шакуна), 16-17 лістапада 2006 года. - Мінск: Права і эканоміка, 2007. - С. 445-446.

Зборнік экзаменацыйных матэрыялаў па беларускай мове для ўстаноў, якія за­бяс­печ­ва­юць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыі, з беларускай і рускай мо­ва­мі навучання (узровень агульнай сярэдняй адукацыі). Тэксты для пе­ра­ка­заў і водгукаў (базавы, павышаны і паглыблены ўзроўні) / Аўт.-склад. В.П. Крас­ней, У.І. Куліковіч, А.А. Радзевіч, Т.М. Саўчук. - Мн.: Аверсэв, 2007. - 317 с. (у сааўтарстве)

І творчае спаборніцтва, і свята душы // Беларуская мова і літаратура. Мн., 2007. № 7. С. 59­-64.

Тэст як форма выяўлення граматычнай дасведчанасці абітурыента // Роднае слова. Мн., 2007. № 12. С. 48-50.

Сучасная беларуская мова : вучэб.-метад. комплекс для студэнтаў І-ІІ курсаў па спец. 1-21 05 02 «Руская філалогія» / Ж.Я. Белакурская, А.А. Радзевіч ; пад рэд. С.М. Якубы. - Мінск : БДУ, 2008. - 223 с. (у сааўтарстве)

Свята роднага слова // Роднае слова. 2008. № 4. С. 111.

Пінск сустракаў найлепшых (нататкі з Рэспубліканскай алімпіяды) // Роднае слова. 2008. № 5. С. 105-109 (у сааўтарстве).

Аналіз характару інфармацыі ў тэксце // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы. Вып. 7. / Рэдкал.: А.Я. Міхневіч, З.І. Бадзевіч, Ж.Я. Белакурская і інш.; Пад рэд. А.Я.Міхневіча. Мн., 2008. С. 146-148.

Зборнік экзаменацыйных матэрыялаў па беларускай мове для агульнаадукацыйных (узровень агульнай сярэдняй адукацыі) : тэксты для пераказаў / аўт.-склад. В.П. Красней [і інш.]. - Мінск : НІА ; Аверсэв, 2009. - 445 с. (у сааўтарстве)

Комплексны аналіз тэксту ў кантрольнай рабоце для студэнтаў-завочнікаў // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы. Вып. 8. / Рэдкал.: А.Я. Міхневіч, З.І. Бадзевіч, Ж.Я. Белакурская і інш.; Пад рэд. А.Я.Міхневіча. Мн., 2009. С. 174-176.

Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры. [Трэці (абласны) этап рэспубліканскай алімпіяды школьнікаў. 2009/2010 навучальны год. IX, X, XI класы.] // Роднае слова. 2010. № 3. С. 79-88. (У саатарстве.)

Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры. [Чацвёрты этап ХХХІ Рэспубліканскай алімпіяды школьнікаў. 2009/2010 навучальны год. IX, X, XI класы.] // Роднае слова. 2010. № 8. С. 74-84. (У саатарстве.)

Дарогі, якія... нас выбіраюць [Да 80-годдзя з дня нараджэння прафесара Леаніда Іванавіча Бурака] // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы. Вып. 9. / Рэдкал.: А.Я. Міхневіч, З.І. Бадзевіч, Ж.Я. Белакурская і інш.; Пад рэд. А.Я. Міхневіча. Мн., 2010. С. 12-13.

Зборнік экзаменацыйных матэрыялаў па беларускай мове для агульнаадукацыйных устаноў (узровень агульнай сярэдняй адукацыі) : тэксты для пераказаў / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ; аўт.-склад.: В. П. Красней [і інш.]. – 2-е выд. – Мінск : НІА : Аверсэв, 2010. – 444, [1] c.

Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры. [Трэці (абласны) этап рэспубліканскай алімпіяды школьнікаў. 2010/2011 навучальны год. IX клас.] // Роднае слова. 2011. № 2. С. 89–91. (У сааўтарстве.)

Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры. [Трэці (абласны) этап рэспубліканскай алімпіяды школьнікаў. 2010/2011 навучальны год. X клас.] // Роднае слова. 2011. № 3. С. 72–74. (У сааўтарстве.)

Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры. [Трэці (абласны) этап рэспубліканскай алімпіяды школьнікаў. 2010/2011 навучальны год. XІ клас.] // Роднае слова. 2011. № 4. С. 72–74. (У сааўтарстве.)

Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры: Чацвёрты этап ХХVІІ Рэспубліканскай алімпіяды школьнікаў. ІXклас. // Роднае слова. 2011. № 6. С. 77–79. (У сааўтарстве.)

Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры: Чацвёрты этап ХХVІІ Рэспубліканскай алімпіяды школьнікаў. X клас. // Роднае слова. 2011. № 7. С. 73–76. (У сааўтарстве.)

Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры: Чацвёрты этап ХХVІІ Рэспубліканскай алімпіяды школьнікаў. XІ клас. // Роднае слова. 2011. № 8. С. 63–66. (У сааўтарстве.)

Дэтэрмінацыя як праяўленне семантыка-сінтаксічнай кандэнсацыі // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы. Вып. 10. / пад рэд. А.Я. Міхневіча. – Мн. РІВШ, 2011. С. 68–69.

Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры (матэрыялы для аналізу і падрыхтоўкі) // Беларуская мова і літаратура. 2012. № 6. С. 7–17. (У сааўтарстве.)

Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры. [Трэці этап ХХVIII рэспубліканскай алімпіяды. IX кл.] // Роднае слова. 2012. № 7. С. 63–65. (У сааўтарстве.)

Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры. [Трэці этап ХХVIII рэспубліканскай алімпіяды. X–XI кл.] // Роднае слова. 2012. № 8. С. 84–89. (У сааўтарстве.)

Злучнікавасць у сістэме каардынат мастацкага тэксту // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы. Вып. 11. / пад рэд. А.Я. Міхневіча. – Мінск: РІВШ, 2012. С. 63–64.

Беларуская мова : навучальныя и кантрольныя дыктанты і пераказы: 10–11-я класы: дапаможнік для настаўнікаў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання / [Г. М. Валочка і інш.]; Нацыянальны інстытут адукацыі. – Мінск : Аверсэв, 2012. - 221 с. (Кантрольна-вымяральныя матэрыялы). [У сааўтарстве.]

Сучасная беларуская мова: вучэб.-метад. комплекс для студэнтаў І–ІІ курсаў па спец. 1-21 05 02 «Руская філалогія (па напрамках)» / Ж.Я. Белакурская, А.А. Радзевіч. – Мінск: БДУ, 2012. – 223 с. (У сааўтарстве.)

Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры. Трэці (абласны) этап ХХІХ рэспубліканскай алімпіяды. 2012/13 навучальны год. IX, X класы.] // Роднае слова. 2013. № 3. С. 63–67. (У сааўтарстве.)

Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры. Трэці (абласны) этап ХХІХ рэспубліканскай алімпіяды. 2012/13 навучальны год. XI клас.] // Роднае слова. 2013. № 4. С. 64–66. (У сааўтарстве.)

Падрыхтоўка да рэспубліканкай алімпіяды: узровень патрабаванняў, аналіз памылак, парады // Беларуская мова і літаратура. 2013. № 7. С. 49–52. (У сааўтарстве.)

Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры (матэрыялы для аналізу і падрыхтоўкі) // Беларуская мова і літаратура. 2013. № 7. С. 52–61. (У сааўтарстве.)

Адаптацыя cінтаксічных канцэптаў для школьнага курса «Беларуская мова» // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы. Вып. 12. / пад рэд. А.Я. Міхневіча. – Мінск: РІВШ, 2013. С. 78–81.

Рэспубліканская алімпіяда па беларускай мове і літаратуры: аналіз заданняў і парады // Беларуская мова і літаратура. 2013. № 12. С. 41–46. (У сааўтарстве.)

Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры (матэрыялы для аналізу і падрыхтоўкі) // Беларуская мова і літаратура. 2013. № 12. С. 47–57. (У сааўтарстве.)

Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры: Трэці (абласны) этап ХХХ рэспубліканскай алімпіяды. 2013/14 навучальны год. Заканчэнне // Роднае слова. 2014. № 3. С. 67–70. (У сааўтарстве.)

Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры: Трэці (абласны) этап ХХХ рэспубліканскай алімпіяды. 2013/14 навучальны год. Заканчэнне // Роднае слова. 2014. № 4. С. 68–71. (У сааўтарстве.)

Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры: Трэці (абласны) этап ХХХ рэспубліканскай алімпіяды. 2013/14 навучальны год. Заканчэнне // Роднае слова. 2014. № 5. С. 70–73. (У сааўтарстве.)

Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры (матэрыялы для аналізу і падрыхтоўкі) // Беларуская мова і літаратура. 2014. № 11. С. 55–64 (Падрыхтавалі В. У. Зелянко, В. У. Праскаловіч, А. А. Радзевіч, С. М. Якуба.). [У сааўтарстве.]

Беларуская мова : навучальныя и кантрольныя дыктанты і пераказы: 10–11-я класы: дапаможнік для настаўнікаў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання / [Г. М. Валочка і інш.]; Нацыянальны інстытут адукацыі. – Мінск : Аверсэв, 2014. - 221 с. - (Кантрольна-вымяральныя матэрыялы). [У сааўтарстве.]

Беларуская мова: дапаможнік для падрыхтоўкі да абавязковага цэнтралізаванага тэсціравання / Г.М. Малажай, Л.І. Яўдошына, А.А. Радзевіч. – Мінск : Аверсэв, 2015. – 512 с. – (У сааўтарстве.)

Рэспубліканская алімпіяда па беларускай мове і літаратуры: аналіз заданняў і парады // Беларуская мова і літаратура. 2015. № 12. С. 30–37. (У сааўтарстве.)

Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры (матэрыялы для аналізу і падрыхтоўкі) // Беларуская мова і літаратура. 2015. № 12. С. 38–51. (У сааўтарстве)

Пунктуацыя як граматычны сродак адлюстравання поліпрэдыкатыўнасці ў простым ускладненым сказе // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы. Вып. 14. / пад рэд. А.Я. Міхневіча. – Мінск: РІВШ, 2015. С. 94–98.

Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры: Трэці (абласны) этап ХХХІI рэспубліканскай алімпіяды. 2015/16 навучальны год (ІХ клас) // Роднае слова. 2016. № 4. –С. 64–66. (У сааўтарстве.)

Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры: Трэці (абласны) этап ХХХІI рэспубліканскай алімпіяды. 2015/16 навучальны год (Х клас) // Роднае слова. 2016. № 5. –С. 72–75. (У сааўтарстве.)

Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры: Трэці (абласны) этап ХХХІI рэспубліканскай алімпіяды. 2015/16 навучальны год (ХІ клас) // Роднае слова. 2016. № 6. –С. 67–71. (У сааўтарстве.)

Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры (матэрыялы для аналізу і падрыхтоўкі) // Беларуская мова і літаратура. 2016. № 11. С. 33–48. (У сааўтарстве)

Рэспубліканская алімпіяда па беларускай мове і літаратуры: аналіз заданняў і парады // Беларуская мова і літаратура. 2016. № 12. С. 28–37. (У сааўтарстве.)

Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры: Трэці (абласны) этап ХХХІIІ рэспубліканскай алімпіяды. 2016/17 навучальны год (ІХ клас) // Роднае слова. 2017. № 2. –С. 58–60. (У сааўтарстве.)

Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры: Трэці (абласны) этап ХХХІIІ рэспубліканскай алімпіяды. 2016/17 навучальны год (Х клас) // Роднае слова. 2017. № 3. –С. 61–64. (У сааўтарстве.)

Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры: Трэці (абласны) этап ХХХІIІ рэспубліканскай алімпіяды. 2016/17 навучальны год (ХІ клас) // Роднае слова. 2017. № 4. – С. 63–66. (У сааўтарстве.)

Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры (матэрыялы для аналізу і падрыхтоўкі) // Беларуская мова і літаратура. 2017. № 12. С. 45–58. (У суаўтарстве.)

Рэспубліканская алімпіяда па беларускай мове і літаратуры: аналіз заданняў і парады // Беларуская мова і літаратура. 2018. № 1. С. 49–59. (У суаўтарстве.)

Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры: Трэці (абласны) этап ХХХІV рэспубліканскай алімпіяды. 2017/18 навучальны год (IХ клас) // Роднае слова. 2018. № 3. – С. 60–63. (У суаўтарстве.)

Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры: Трэці (абласны) этап ХХХІV рэспубліканскай алімпіяды. 2017/18 навучальны год (Х клас) // Роднае слова. 2018. № 4. – С. 66–68. (У суаўтарстве.)

Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры: Трэці (абласны) этап ХХХІV рэспубліканскай алімпіяды. 2017/18 навучальны год (ХІ клас) // Роднае слова. 2018. № 5. – С. 69–72. (У суаўтарстве.)

Сучасная беларуская мова. Марфалогія : дапаможнік / З.І. Бадзевіч [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2018. С. 264–306. (У суаўтарстве.)

Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры (матэрыялы для аналізу і падрыхтоўкі) // Беларуская мова і літаратура. 2018. № 11. С. 33–48. (У суаўтарстве.)

Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры: Трэці (абласны) этап ХХХV рэспубліканскай алімпіяды. 2018/19 навучальны год (IХ клас) // Роднае слова. 2019. № 3. – С. 61–64. (У суаўтарстве.)

Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры: Трэці (абласны) этап ХХХV рэспубліканскай алімпіяды. 2018/19 навучальны год (Х клас) // Роднае слова. 2019. № 4. – С. 68–71. (У суаўтарстве.)

Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры: Трэці (абласны) этап ХХХV рэспубліканскай алімпіяды. 2018/19 навучальны год (ХІ клас) // Роднае слова. 2019. № 5. – С. 64–67. (У суаўтарстве.)

Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры (матэрыялы для аналізу і падрыхтоўкі) // Беларуская мова і літаратура. 2019. № 11. С. 29–42. (У суаўтарстве.)

Сучасная беларуская мова. Зборнік практыкаванняў: вучэб.-метад. дапам. / склад. З. І. Бадзевіч [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2019. – 212 с. (У суаўтарстве: 12 с.)

Рэспубліканская алімпіяда па беларускай мове і літаратуры: аналіз заданняў і парады // Беларуская мова і літаратура. 2020. №2. С.51–54.

Алімпіяды па беларускай мове і літаратуры : Водгук на мастацкі твор. Вуснае выказванне / В.У.Праскаловіч, І.Д.Воюш, В.І.Караткевіч, А.А.Радзевіч. Мінск: Бел. асац. «Конкурс», 2020. 272 с.

Image

Рэсурсы

Image
Image
Наш сайт использует файлы cookie

Наш сайт использует файлы cookie для сбора статистики. Нажав «Принять», вы даете согласие на обработку файлов cookie в соответствии с Политикой обработки файлов cookie.