Кафедра беларускага мовазнаўства

Выява кантакту

Радзевіч Аляксандр Аляксандравіч

старшы выкладчык

Вышэйшая навучальная установа, якую закончыў, спецыяльнасць: Беларускі дзяржаўны універсітэт, беларуская мова і літаратура, руская мова і літаратура.

Галіна мовазнаўства, у якой працуе і можа выступаць у якасці эксперта, апанента: сінтаксіс, лінгвістыка тэксту, сінтаксічная семантыка, кагнітыўная лінгвістыка, лінгвакультуралогія, беларуская мова як замежная.

Колькасць навуковых публікацый - 70.

Профіль у Акадэміі Google

+375 17 392-51-42
г. Мінск, вул. К. Маркса, 31, аўд.49
220030

E-mail: Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду.

Асноўныя навуковыя і навукова-метадычныя публікацыі:

Пра структуру сказа і месца сітуантаў у ёй // Веснік БДУ. Сер. 4. Мн., 1989. № 3. С. 30-34. 

Сітуанты ў структуры субстантыўнага сказа // Веснік БДУ. Сер. 4. Мн., 1991. № 2. С. 33-38.

Прастора і час у "Казках жыцця" Якуба Коласа // Творчая і метадычная спадчына Якуба Коласа: Тэзісы дакладаў і паведамленняў Рэспубліканскай навукова-метадычнай канферэнцыі, прысвечанай 110-ай гадавіне з дня нараджэння Якуба Коласа. Мн., 1992. С. 44-46.

Сітуатыўнае пашырэнне структурнай асновы сказа ў "Казках жыцця" Якуба Коласа // Веснік БДУ. Сер. 4. Мн., 1993. № 1. С. 51-56.

Што жывём, то вучымся: Па старонках дарэвалюцыйных беларускіх перыядычных выданняў // Роднае слова. Мн., 1994. № 7-8. С. 44-49.

Кантрольная работа № 2 па сучаснай беларускай мове для студэнтаў спецыяльнасці 0219 (ратапрынтнае выданне). Мн., 1994. 19 с.

Актуалізацыя асацыятыўных сувязей у вершаваным радку (з паэтычнай спадчыны У.Караткевіча) // Язык, слово, действительность: тезисы докладов международной научной конференции (22-23 мая 1997 г.). Мн., 1997. С. 207-209.

Памяці вучонага: Леанід Іванавіч Бурак [Некралог] // Веснік БДУ. Серыя 4. 1997. № 1. С. 80.

Прастора і час у антрапанімічнай мадэлі мастацкага тэксту // Антропоцентричний підхід у дослідженні мови (Матеріали VII міжнародних Карських читань). Ніжин - Гродна, 1998. С. 135-136.

Некаторыя заканамернасці тэарэтычнага асэнсавання сітуатыўнага пашырэння структурнай асновы сказа // Беларуская мова ў другой палове XX стагоддзя: Матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі (Мінск, 22-24 кастрычніка 1997 г.). Мн., 1998. С. 200-202.

Дэйктычнасць тэксту і інтэрпрэтацыя яго элементаў // Тэорыя і практыка навучання мовам, літаратурам і рыторыцы ў сярэдняй і вышэйшай школе: Матэрыялы міжнароднай навукова-тэарэтычнай канферэнцыі (Мінск, 15-17 снежня 1997 г.). Мн., 1998. Ч. І. С. 97-97.

Сучасная беларуская мова. Праграма для студэнтаў спецыяльнасцей Г.10.02.01 "Беларуская мова і літаратура", дзённае аддзяленне; Г.02.01.00 - "Беларуская мова і літаратура", завочнае аддзяленне (у сааўтарстве). Мн., 1998. 22 с.

Мова - літаратура - культура // Веснік БДУ. Сер. 4. Мн., 1998. № 3. С. 76.

Газетны тэкст і адлюстраванне нацыянальнай карціны свету // Мова - літаратура - культура: Матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі 22-23 верасня 1998 г. (да 55-годдзя адкрыцця кафедры беларускай мовы і літаратуры БДУ), Мн.: у 2-х ч. Мн., 1999. Ч. І. С. 86-90.

Сучасная беларуская мова. Словазлучэнне: Заданні і тэсты для студэнтаў спецыяльнасці Г.10.02.01 - "Беларуская мова і літаратура", дзённае аддзяленне. Мн., 1999. 24 с.

Прастора-час як аснова тэкставай дзейнасці // Беларуская мова і мовазнаўства на рубяжы ІІІ тысячагоддзя: Матэрыялы навуковай конферэнцыі, прысвечанай 70-годдзю Інстытута мовазнаўства імя Якуба Коласа НАН Беларусі, 2-3 лістапада 1999 г.). Мн., 2000. С. 142-145.

Сучасная беларуская мова: Праграма для студэнтаў спецыяльнасці Г.02.02.00 - "Руская мова і літаратура" (дзённа аддзяленне) (у сааўтарстве). Мн., 2001. - 23 с.

Філасофія прасторы-часу і жанчына ў ёй (З паэтычнай спадчыны Я.Янішчыц) // "І прад высокаю красою...": Матэрыялы Міжнароднай навукова-практычнай конфе-рэнцыі,  прысвечанай 130-годдзю з дня нараджэння Марыі Апанасаўны Багдановіч,16 снежня 1999 г. Мн., 2001. С. 221-229.

Некаторыя заўвагі да праблемы "незалежнасці" акалічнасных кампанентаў у гісторыі сінтаксісу ўсходнеславянскіх моў // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы (да 80-годдзя БДУ). Вып. 1. / Рэдкал.: А.Я. Міхневіч, З.І. Бадзевіч, Ж.Я. Белакурская і інш.; Пад рэд. А.Я. Міхневіча. Мн., 2002. С. 131-141.

Здабыткі і перспектывы даследавання сітуацыйнага пашырэння структурнай асновы простага сказа // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы. Вып. 2. / Рэдкал.: А.Я. Міхневіч, З.І. Бадзевіч, Ж.Я. Белакурская і інш.; Пад рэд. А.Я.Міхневіча. Мн., 2003. С.96-104.

Сучасная беларуская мова: Кантрольныя работы для студэнтаў завочнага аддзялення спецыяльнасці D 21.05.01 "Беларуская філалогія" (у сааўтарстве). Мн.: БДУ, 2003. - 80 с.

Сінтаксічнае ўскладненне як праблема спалучэння прапазіцый // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы. Вып. 3. / Рэдкал.: А.Я. Міхневіч, З.І. Бадзевіч, Ж.Я. Белакурская і інш.; Пад рэд. А.Я.Міхневіча. Мн., 2004. С. 80-83.

Беларуская мова: хрэстаматыя: вучэбны дапаможнік / аўт.-скл. З.І. Бадзевіч і інш. - Мн., 2005. - 592 с. (у сааўтарстве; с. 398 - 545: 3,5 друк. арк.)

Зборнік тэкстаў для лінгвістычнага аналізу: для студэнтаў філалагічнага факультэта / аўт.-скл. З.І. Бадзевіч [і інш.] - Мн.: БДУ, 2005. - 259 с. (у сааўтарстве).

Рыхтуемся да алімпіяды па беларускай мове: лінгвістычны конкурс. Заналь-ная алімпіяда школьнікаў па беларускай мове - 2002 // Беларуская мова і літаратура. Мн., 2005. № 9. С. 28-33.

Рыхтуемся да алімпіяды па беларускай мове: лінгвістычны конкурс. Абласная алімпіяда школьнікаў па беларускай мове - 2002 // Беларуская мова і літаратура. Мн., 2006. № 1. С. 44-54.

Рыхтуемся да алімпіяды па беларускай мове: лінгвістычны конкурс. Абласная алімпіяда школьнікаў па беларускай мове - 2003 // Беларуская мова і літаратура. Мн., 2006. № 2. С. 26-36.

Настаўнік і адораны вучань: плён творчага супрацоўніцтва // Беларуская мова і літаратура. Мн., 2006. № 5. С. 60-64.

Алімпіяда па беларускай мове ў сістэме выяўлення і падрыхтоўкі таленавітай моладзі // Модернизация системы повышения квалификации как необходимое условие развития образовательного пространства: Сб. материалов Международной научно-практической конференции, посвященной 65-летию образования Минского государственного областного института повышения квалификации и переподготовки кадров; 7-8 декабря 2006 г., г. Минск. У 2 ч. / Под общ. Ред. Е.С.Грабчиковой. - Мн., 2006. Ч. 2. С. 149-151.

Каўзальныя дэтэрмінанты ў сучаснай беларускай літаратурнай мове // Мова - літаратура - культура: Матэрыялы V Міжнароднай канферэнцыі (да 80-годдзя прафесара Льва Міхайлавіча Шакуна), 16-17 лістапада 2006 года. - Мінск: Права і эканоміка, 2007. - С. 445-446.

Зборнік экзаменацыйных матэрыялаў па беларускай мове для ўстаноў, якія за­бяс­печ­ва­юць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыі, з беларускай і рускай мо­ва­мі навучання (узровень агульнай сярэдняй адукацыі). Тэксты для пе­ра­ка­заў і водгукаў (базавы, павышаны і паглыблены ўзроўні) / Аўт.-склад. В.П. Крас­ней, У.І. Куліковіч, А.А. Радзевіч, Т.М. Саўчук. - Мн.: Аверсэв, 2007. - 317 с. (у сааўтарстве)

І творчае спаборніцтва, і свята душы // Беларуская мова і літаратура. Мн., 2007. № 7. С. 59­-64.

Тэст як форма выяўлення граматычнай дасведчанасці абітурыента // Роднае слова. Мн., 2007. № 12. С. 48-50.

Сучасная беларуская мова : вучэб.-метад. комплекс для студэнтаў І-ІІ курсаў па спец. 1-21 05 02 «Руская філалогія» / Ж.Я. Белакурская, А.А. Радзевіч ; пад рэд. С.М. Якубы. - Мінск : БДУ, 2008. - 223 с. (у сааўтарстве)

Свята роднага слова // Роднае слова. 2008. № 4. С. 111.

Пінск сустракаў найлепшых (нататкі з Рэспубліканскай алімпіяды) // Роднае слова. 2008. № 5. С. 105-109 (у сааўтарстве).

Аналіз характару інфармацыі ў тэксце // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы. Вып. 7. / Рэдкал.: А.Я. Міхневіч, З.І. Бадзевіч, Ж.Я. Белакурская і інш.; Пад рэд. А.Я.Міхневіча. Мн., 2008. С. 146-148.

Зборнік экзаменацыйных матэрыялаў па беларускай мове для агульнаадукацыйных (узровень агульнай сярэдняй адукацыі) : тэксты для пераказаў / аўт.-склад. В.П. Красней [і інш.]. - Мінск : НІА ; Аверсэв, 2009. - 445 с. (у сааўтарстве)

Комплексны аналіз тэксту ў кантрольнай рабоце для студэнтаў-завочнікаў // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы. Вып. 8. / Рэдкал.: А.Я. Міхневіч, З.І. Бадзевіч, Ж.Я. Белакурская і інш.; Пад рэд. А.Я.Міхневіча. Мн., 2009. С. 174-176.

Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры. [Трэці (абласны) этап рэспубліканскай алімпіяды школьнікаў. 2009/2010 навучальны год. IX, X, XI класы.] // Роднае слова. 2010. № 3. С. 79-88. (У саатарстве.)

Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры. [Чацвёрты этап ХХХІ Рэспубліканскай алімпіяды школьнікаў. 2009/2010 навучальны год. IX, X, XI класы.] // Роднае слова. 2010. № 8. С. 74-84. (У саатарстве.)

Дарогі, якія... нас выбіраюць [Да 80-годдзя з дня нараджэння прафесара Леаніда Іванавіча Бурака] // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы. Вып. 9. / Рэдкал.: А.Я. Міхневіч, З.І. Бадзевіч, Ж.Я. Белакурская і інш.; Пад рэд. А.Я. Міхневіча. Мн., 2010. С. 12-13.

Зборнік экзаменацыйных матэрыялаў па беларускай мове для агульнаадукацыйных устаноў (узровень агульнай сярэдняй адукацыі) : тэксты для пераказаў / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ; аўт.-склад.: В. П. Красней [і інш.]. – 2-е выд. – Мінск : НІА : Аверсэв, 2010. – 444, [1] c.

Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры. [Трэці (абласны) этап рэспубліканскай алімпіяды школьнікаў. 2010/2011 навучальны год. IX клас.] // Роднае слова. 2011. № 2. С. 89–91. (У сааўтарстве.)

Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры. [Трэці (абласны) этап рэспубліканскай алімпіяды школьнікаў. 2010/2011 навучальны год. X клас.] // Роднае слова. 2011. № 3. С. 72–74. (У сааўтарстве.)

Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры. [Трэці (абласны) этап рэспубліканскай алімпіяды школьнікаў. 2010/2011 навучальны год. XІ клас.] // Роднае слова. 2011. № 4. С. 72–74. (У сааўтарстве.)

Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры: Чацвёрты этап ХХVІІ Рэспубліканскай алімпіяды школьнікаў. ІXклас. // Роднае слова. 2011. № 6. С. 77–79. (У сааўтарстве.)

Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры: Чацвёрты этап ХХVІІ Рэспубліканскай алімпіяды школьнікаў. X клас. // Роднае слова. 2011. № 7. С. 73–76. (У сааўтарстве.)

Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры: Чацвёрты этап ХХVІІ Рэспубліканскай алімпіяды школьнікаў. XІ клас. // Роднае слова. 2011. № 8. С. 63–66. (У сааўтарстве.)

Дэтэрмінацыя як праяўленне семантыка-сінтаксічнай кандэнсацыі // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы. Вып. 10. / пад рэд. А.Я. Міхневіча. – Мн. РІВШ, 2011. С. 68–69.

Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры (матэрыялы для аналізу і падрыхтоўкі) // Беларуская мова і літаратура. 2012. № 6. С. 7–17. (У сааўтарстве.)

Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры. [Трэці этап ХХVIII рэспубліканскай алімпіяды. IX кл.] // Роднае слова. 2012. № 7. С. 63–65. (У сааўтарстве.)

Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры. [Трэці этап ХХVIII рэспубліканскай алімпіяды. X–XI кл.] // Роднае слова. 2012. № 8. С. 84–89. (У сааўтарстве.)

Злучнікавасць у сістэме каардынат мастацкага тэксту // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы. Вып. 11. / пад рэд. А.Я. Міхневіча. – Мінск: РІВШ, 2012. С. 63–64.

Беларуская мова : навучальныя и кантрольныя дыктанты і пераказы: 10–11-я класы: дапаможнік для настаўнікаў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання / [Г. М. Валочка і інш.]; Нацыянальны інстытут адукацыі. – Мінск : Аверсэв, 2012. - 221 с. (Кантрольна-вымяральныя матэрыялы). [У сааўтарстве.]

Сучасная беларуская мова: вучэб.-метад. комплекс для студэнтаў І–ІІ курсаў па спец. 1-21 05 02 «Руская філалогія (па напрамках)» / Ж.Я. Белакурская, А.А. Радзевіч. – Мінск: БДУ, 2012. – 223 с. (У сааўтарстве.)

Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры. Трэці (абласны) этап ХХІХ рэспубліканскай алімпіяды. 2012/13 навучальны год. IX, X класы.] // Роднае слова. 2013. № 3. С. 63–67. (У сааўтарстве.)

Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры. Трэці (абласны) этап ХХІХ рэспубліканскай алімпіяды. 2012/13 навучальны год. XI клас.] // Роднае слова. 2013. № 4. С. 64–66. (У сааўтарстве.)

Падрыхтоўка да рэспубліканкай алімпіяды: узровень патрабаванняў, аналіз памылак, парады // Беларуская мова і літаратура. 2013. № 7. С. 49–52. (У сааўтарстве.)

Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры (матэрыялы для аналізу і падрыхтоўкі) // Беларуская мова і літаратура. 2013. № 7. С. 52–61. (У сааўтарстве.)

Адаптацыя cінтаксічных канцэптаў для школьнага курса «Беларуская мова» // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы. Вып. 12. / пад рэд. А.Я. Міхневіча. – Мінск: РІВШ, 2013. С. 78–81.

Рэспубліканская алімпіяда па беларускай мове і літаратуры: аналіз заданняў і парады // Беларуская мова і літаратура. 2013. № 12. С. 41–46. (У сааўтарстве.)

Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры (матэрыялы для аналізу і падрыхтоўкі) // Беларуская мова і літаратура. 2013. № 12. С. 47–57. (У сааўтарстве.)

Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры: Трэці (абласны) этап ХХХ рэспубліканскай алімпіяды. 2013/14 навучальны год. Заканчэнне // Роднае слова. 2014. № 3. С. 67–70. (У сааўтарстве.)

Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры: Трэці (абласны) этап ХХХ рэспубліканскай алімпіяды. 2013/14 навучальны год. Заканчэнне // Роднае слова. 2014. № 4. С. 68–71. (У сааўтарстве.)

Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры: Трэці (абласны) этап ХХХ рэспубліканскай алімпіяды. 2013/14 навучальны год. Заканчэнне // Роднае слова. 2014. № 5. С. 70–73. (У сааўтарстве.)

Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры (матэрыялы для аналізу і падрыхтоўкі) // Беларуская мова і літаратура. 2014. № 11. С. 55–64 (Падрыхтавалі В. У. Зелянко, В. У. Праскаловіч, А. А. Радзевіч, С. М. Якуба.). [У сааўтарстве.]

Беларуская мова : навучальныя и кантрольныя дыктанты і пераказы: 10–11-я класы: дапаможнік для настаўнікаў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання / [Г. М. Валочка і інш.]; Нацыянальны інстытут адукацыі. – Мінск : Аверсэв, 2014. - 221 с. - (Кантрольна-вымяральныя матэрыялы). [У сааўтарстве.]

Беларуская мова: дапаможнік для падрыхтоўкі да абавязковага цэнтралізаванага тэсціравання / Г.М. Малажай, Л.І. Яўдошына, А.А. Радзевіч. – Мінск : Аверсэв, 2015. – 512 с. – (У сааўтарстве.)

Рэспубліканская алімпіяда па беларускай мове і літаратуры: аналіз заданняў і парады // Беларуская мова і літаратура. 2015. № 12. С. 30–37. (У сааўтарстве.)

Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры (матэрыялы для аналізу і падрыхтоўкі) // Беларуская мова і літаратура. 2015. № 12. С. 38–51. (У сааўтарстве)

Пунктуацыя як граматычны сродак адлюстравання поліпрэдыкатыўнасці ў простым ускладненым сказе // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы. Вып. 14. / пад рэд. А.Я. Міхневіча. – Мінск: РІВШ, 2015. С. 94–98.

Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры: Трэці (абласны) этап ХХХІI рэспубліканскай алімпіяды. 2015/16 навучальны год (ІХ клас) // Роднае слова. 2016. № 4. –С. 64–66. (У сааўтарстве.)

Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры: Трэці (абласны) этап ХХХІI рэспубліканскай алімпіяды. 2015/16 навучальны год (Х клас) // Роднае слова. 2016. № 5. –С. 72–75. (У сааўтарстве.)

Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры: Трэці (абласны) этап ХХХІI рэспубліканскай алімпіяды. 2015/16 навучальны год (ХІ клас) // Роднае слова. 2016. № 6. –С. 67–71. (У сааўтарстве.)

Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры (матэрыялы для аналізу і падрыхтоўкі) // Беларуская мова і літаратура. 2016. № 11. С. 33–48. (У сааўтарстве)

Рэспубліканская алімпіяда па беларускай мове і літаратуры: аналіз заданняў і парады // Беларуская мова і літаратура. 2016. № 12. С. 28–37. (У сааўтарстве.)

Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры: Трэці (абласны) этап ХХХІIІ рэспубліканскай алімпіяды. 2016/17 навучальны год (ІХ клас) // Роднае слова. 2017. № 2. –С. 58–60. (У сааўтарстве.)

Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры: Трэці (абласны) этап ХХХІIІ рэспубліканскай алімпіяды. 2016/17 навучальны год (Х клас) // Роднае слова. 2017. № 3. –С. 61–64. (У сааўтарстве.)

Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры: Трэці (абласны) этап ХХХІIІ рэспубліканскай алімпіяды. 2016/17 навучальны год (ХІ клас) // Роднае слова. 2017. № 4. – С. 63–66. (У сааўтарстве.)

Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры (матэрыялы для аналізу і падрыхтоўкі) // Беларуская мова і літаратура. 2017. № 12. С. 45–58. (У суаўтарстве.)

Рэспубліканская алімпіяда па беларускай мове і літаратуры: аналіз заданняў і парады // Беларуская мова і літаратура. 2018. № 1. С. 49–59. (У суаўтарстве.)

Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры: Трэці (абласны) этап ХХХІV рэспубліканскай алімпіяды. 2017/18 навучальны год (IХ клас) // Роднае слова. 2018. № 3. – С. 60–63. (У суаўтарстве.)

Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры: Трэці (абласны) этап ХХХІV рэспубліканскай алімпіяды. 2017/18 навучальны год (Х клас) // Роднае слова. 2018. № 4. – С. 66–68. (У суаўтарстве.)

Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры: Трэці (абласны) этап ХХХІV рэспубліканскай алімпіяды. 2017/18 навучальны год (ХІ клас) // Роднае слова. 2018. № 5. – С. 69–72. (У суаўтарстве.)

Сучасная беларуская мова. Марфалогія : дапаможнік / З.І. Бадзевіч [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2018. С. 264–306. (У суаўтарстве.)

Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры (матэрыялы для аналізу і падрыхтоўкі) // Беларуская мова і літаратура. 2018. № 11. С. 33–48. (У суаўтарстве.)

Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры: Трэці (абласны) этап ХХХV рэспубліканскай алімпіяды. 2018/19 навучальны год (IХ клас) // Роднае слова. 2019. № 3. – С. 61–64. (У суаўтарстве.)

Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры: Трэці (абласны) этап ХХХV рэспубліканскай алімпіяды. 2018/19 навучальны год (Х клас) // Роднае слова. 2019. № 4. – С. 68–71. (У суаўтарстве.)

Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры: Трэці (абласны) этап ХХХV рэспубліканскай алімпіяды. 2018/19 навучальны год (ХІ клас) // Роднае слова. 2019. № 5. – С. 64–67. (У суаўтарстве.)

Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры (матэрыялы для аналізу і падрыхтоўкі) // Беларуская мова і літаратура. 2019. № 11. С. 29–42. (У суаўтарстве.)

Сучасная беларуская мова. Зборнік практыкаванняў: вучэб.-метад. дапам. / склад. З. І. Бадзевіч [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2019. – 212 с. (У суаўтарстве: 12 с.)

Рэспубліканская алімпіяда па беларускай мове і літаратуры: аналіз заданняў і парады // Беларуская мова і літаратура. 2020. №2. С.51–54.

Алімпіяды па беларускай мове і літаратуры : Водгук на мастацкі твор. Вуснае выказванне / В.У.Праскаловіч, І.Д.Воюш, В.І.Караткевіч, А.А.Радзевіч. Мінск: Бел. асац. «Конкурс», 2020. 272 с.


Специальность «Белорусская  филология (по направлениям)» код специальности 1-21 05 01

Типовой учебный план  2021

Семестр 6– 7. Сучасная беларуская мова (практычныя).

Семестр 7–8. Сучасная беларуская мова (завочн.) (лекцыі, практычныя)

Семестр 8, 9. Педагагічная практыка.

Специальность «Русская  филология (по направлениям)» код специальности 1-21 05 02

Типовой учебный план 2021

Семестр 3. Сучасная беларуская мова (лекцыі, практычныя).

Семестр 5–6. Практыка беларускага маўлення з замежнымі стажорамі (практычныя).