Сэрвісы

Садоўская Анжалiка Леанiдаўна
Телефон
+375 17 392-51-42
Адрес г. Мінск, вул. К. Маркса, 31, аўд.49,
Адрес 220030
Должность:
кандыдат філалагічных навук, дацэнт

Вышэйшая навучальная установа, якую закончыла, спецыяльнасць: Беларускі дзяржаўны універсітэт, беларуская мова і літаратура (1998).


Галіны мовазнаўства, у якіх працуе і можа выступаць у якасці эксперта, апанента: лексiкалогiя, фразеалогiя, этналiнгвiстыка, лінгвакультуралогія, кагнітыўная лінгвістыка.


Назва кандыдацкай дысертацыі, год абароны, навуковы кіраўнік: "Фразеалагiзмы з кампанентам-арнiтонiмам у беларускай мове: этналiнгвiстычны аспект", 2002, навук. кір. - кандыдат фiлалагiчных навук, дацэнт Бадзевiч Зiнаiда Іванаўна.


Колькасць навуковых публікацый: больш за 100.


Профіль у Акадэміі Google

Асноўныя навуковыя і навукова-метадычныя публікацыі:

Садоўская А.Л. Фразеалагізмы з кампанентам-арнітонімам у беларускай мове: этналінгвістычны аспект // Аўтарэф. дыс. ... канд. філал. навук: 10.02.01 / БДУ. Мн., 2002. - 21 с.

Садоўская А.Л., Рамза Т.Р. Вобраз савы ў беларускіх парэміялагічных адзінках //  Веснiк Бел. дзярж. ун-та. Сер. 4, Фiлалогiя, журналiстыка, педагогiка. -  1999. - № 3. - С. 42 - 44.

Садоўская А.Л. Сiмволiка вераб'я ў беларускай фразеалогii i парэмiялогii // Веснiк Бел. дзярж. ун-та. Сер. 4, Фiлалогiя, журналiстыка, педагогiка. -  2001. - № 1. - С. 68 - 72.

Садоўская А.Л. Птушка ў фразеалогii i народнай культуры беларусаў // Роднае слова. - 2002. - № 12. - С. 70 - 73.

Садоўская А.Л. Чалавек у люстэрку фразеалогіі з кампанентам-арнітонімам // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы (да 80-годдзя БДУ): Зб. навук. прац / Бел. дзярж. ун-т.; Рэдкал.: А.Я. Мiхневiч (адк. рэд.) i iнш. - Вып. 1. - Мiнск, 2001. - С. 163 - 169.

Садоўская А.Л. Этналiнгвiстычны аспект у фразеалогii // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы. Вып. 2. / Пад рэд. А.Я.Міхневіча. - Мн.: РІВШ, 2003. - 121-128.

Садоўская А.Л. Беларуская этналінгвістыка ў кантэксце славістыкі // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы. Вып. 3 / Пад рэд. А.Я.Міхневіча. - Мн.: РІВШ, 2004. - С. 94 - 102.

Садоўская А.Л. Нацыянальна-культурная спецыфiка  фразеалагiзмаў // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы. Вып. 4 / Пад рэд. А.Я. Міхневіча. Мн.: РІВШ, 2004. - С. 90-103.

Садоўская А.Л. Беларуская фразеалогія як аб'ект лінгвакраіназнаўства //  Працы кафедры сучаснай беларускай мовы. Вып.6 / Пад рэд. А.Я. Міхневіча. - Мн.,2007. - С.108-116.

Садоўская А.Л. Паняцце моўнай карціны свету ў сучаснай лінгвістыцы і яе роля ў плане вывучэння нацыянальна-культурнай спецыфікі моўных адзінак // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы. Вып.6 / Пад рэд. А.Я. Міхневіча. - Мн.,2007. - С.171-179.

Садоўская А.Л. Нацыянальна-культурны кампанент беларускай фразеалогіі // Роднае слова. - 2008. - № 2. - С. 42 - 46.

Садоўская А.Л. Фразеалогiя ў кантэксце культуры: сучасныя падыходы да вывучэння (этналiнгвicтычны) // Роднае слова. - 2008. - № 4. - С. 35 - 39.

Садоўская А.Л. Этналінгвістыка як навука.Задачы і мэты, аб'ект і прадмет этналінгвістычнага даследавання // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы. Вып.7 / Пад рэд. А.Я. Міхневіча. - Мн.,2008. - С.148-154.

Садоўская А.Л. Лiнгвакультурны падыход да аналiзу фразеалагiчных рэсурсаў мовы // Роднае слова. - 2008. - № 8.

Садоўская А.Л. Фразеалогія ў кантэксце культуры: практычныя заданні // Роднае слова. - 2008. - № 9.

Садоўская А.Л. Паняцце канатацыі ў сучаснай лiнгвiстыцы i яго роля ў плане вывучэння культурна-нацыянальнай спецыфікі фразеалагiзмаў // Роднае слова. - 2009. -№ 1. - С.45-49.

Садоўская А.Л. Кагнітыўная арыентацыя фразеалагічных даследаванняў // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы. Вып.8 / Пад рэд. А.Я. Міхневіча. - Мн.,2009. - С. 141 - 145.

Садоўская А.Л. Фразеалагізмы з кампанентам-арнітонімам у беларускай мове: этналінгвістычны аспект / Манаграфія. - Мінск : Выдавецтва БДУ, 2011. - 294 с. (У друку)

Садоўская, А. Л. Старасць у моўнай карціне свету беларусаў / А. Садоўская, Д. Пыхалава // Роднае слова. – № 9. ‒ С. 34 ‒ 38.

Садоўская, А. Л. Беларуская сістэма мер у складзе фразеалагізмаў // Карповские научные чтения: сборник научных статей. Выпуск 11: в 2 ч / редкол.: А. И. Головня (отв. ред.) [и др.] –  Минск: “ИВЦ Минфина”, 2017. – Ч. 2. – С.189 ‒ 193.

Садоўская, А. Л. Сучасная беларуская мова [Электронны рэсурс]: Вучэбна-метадычны комплекс для студэнтаў 1 курса спецыяльнасці 1-21 05 06 «Рамана-германская філалогія» дзённай формы навучання. Рэг. № 67 ад 28.06.2013. – Мінск : БДУ, 2014. – 257 с.

Садоўская, А. Л. Сучасная беларуская мова [Электронны рэсурс]: Вучэбна-метадычны комплекс для студэнтаў 1 – 2 курсаў спецыяльнасці 1-21 05 04 Славянская філалогія дзённай формы навучання. Рэг. № 67 ад 28.06.2013. – Мінск : БДУ, 2014. – 311 с.

Садоўская, А. Л.,  Бадзевіч З.І., Чахоўскі Г.К. і інш. Сучасная беларуская мова: Вучэбна-метадычны комплекс для студэнтаў спецыяльнасцей “Беларуская філалогія” (дзённая і завочная формы навучання), “Руская філалогія” (дзённая і завочная формы навучання), “Славянская філалогія” (дзённая форма навучання), “Рамана-германская філалогія” (дзённая форма навучання), “Класічная філалогія” (дзённая форма навучання), “Усходняя філалогія” (дзённая форма навучання). / Бадзевіч З.І., Чахоўскі Г.К., Садоўская А.Л. і інш. – Мінск : БДУ, 2014. – 1450 с. № дэпанента 003207042014.

Садоўская, А. Л. Сучасная беларуская мова: Электронны вучэбны дапаможнік / З.І. Бадзевіч, А.Л. Садоўская, Г.К. Чахоўскі. – Мінск : БДУ, 2015. – 486 с.

Садоўская, А. Л. Фразеалогія. Фразеаграфія // Сучасная беларуская мова. Зборнік практыкаванняў: дапаможнік / склад. : З. І. Бадзевіч і інш. – Мінск : БДУ, 2015. – С. 63 – 73.

Садоўская, А. Л. Службовыя часціны мовы. Прыназоўнік. Злучнік. Звязкі. Часціцы. Выклічнік і гукапераймальныя словы // Сучасная беларуская мова. Зборнік практыкаванняў: дапаможнік / склад. : З. І. Бадзевіч і інш. – Мінск : БДУ, 2015. – С. 175 – 193.

Садоўская, А. Л. Спецыялізацыя “Мовазнаўства”. Беларуская этналінгвістыка: Вучэбна-метадычны комплекс для студэнтаў   спецыяльнасці 1-210501 “Беларуская філалогія (па напрамках)”. – Мінск: БДУ, 2016. – 82 с.

Садоўская, А. Л.  Падручны руска-беларускі слоўнік фразеалагізмаў. – Мінск : БДУ, 2017. – 73 с.

Садоўская А. Л. Сяброўства, дружба ў моўнай карціне свету беларусаў / А.Л. Садоўская, Н. Кіслая // Роднае слова. – 2013. – № 1.  – С.40 – 43.

Садоўская, А. Л. Этапы чалавечага жыцця ў моўнай карціне свету беларусаў / А. Л. Садоўская, Д. П. Пыхалава // Роднае слова. – 2013. – № 6.  – С. 43 – 46.

Садоўская, А. Л.  Магчымасці этналінгвістычнага аналізу фальклорных тэкстаў на занятках па спецыялізацыі “Мовазнаўства” // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы. Вып. 12  / Пад рэд. А. Я. Міхневіча. – Мінск : РІВШ, 2013. – С. 84 – 89.

Садоўская, А. Л.  Да пытання аб развіцці этнафразеалогіі ў Беларусі / А. Л. Садоўская // Слова ў кантэксце часу : да 85-годдзя прафесара А. І. Наркевіча: зб. навук. прац / пад агул. рэд. В. І. Іўчанкава. – У 2-х т. ‒ Т. 1. – Мінск : Выд. цэнтр БДУ, 2014. – С. 87 – 96.

Садоўская, А. Л. Накрыць слядочак: да пытання пра беларускія фальклорныя этнафраземы / А. Л. Садоўская // Карповские научные чтения: сборник научных статей. Выпуск 8: в 2 ч. Ч. 2 / редкол.: А. И. Головня (отв. ред.) [и др.] – Минск : “ИВЦ Минфина”, 2014. – С. 121 – 124.

Садоўская, А. Л.  Вяселле ў моўнай карціне свету беларусаў / А. Л. Садоўская, В. М. Кавальская // Краявіды роднай мовы : зборнік мовазнаўчых навуковых артыкулаў (памяці прафесара І. Я. Лепешава) / рэдкал. М. А. Даніловіч (адк. рэдактар) [і інш.]. – Гродна : ЮрСаПрынт, 2014.  – С. 209 – 215.

Садоўская, А. Л.  Беларуская этнафразеалогія ў дынаміцы развіцця / А. Л. Садоўская // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы. Вып. 13 / Пад рэд. А. Я. Міхневіча. – Мінск : РІВШ, 2014. – С. 46 – 56.

Садоўская, А. Л. Беларуская этнафразеалогія: паняційны змест і метадалагічная рэалізацыя / А. Л. Садоўская // Міжнародная летняя школа беларусістыкі: лекцыі / РІВШ, БДУ, 24.08 – 07.09.2015. – Мінск: РІВШ, 2015. – С. 34 – 41.

Садоўская, А. Л. Беларуская народная песня: этналінгвістычная рэканструкцыя / А. Л. Садоўская // Міжнародная летняя школа беларусістыкі: лекцыі / РІВШ, БДУ, 24.08 – 07.09.2015. – Мінск: РІВШ, 2015. – С. 51 – 57.

Садоўская, А. Л. Паняційная база канцэпту “старасць” у беларускай мове / А. Л. Садоўская // Карповские научные чтения: сборник научных статей. Выпуск 9: в 2 ч. Ч. 2 / редкол.: А. И. Головня (отв. ред.) [и др.]. – Минск : “ИВЦ Минфина”, 2015. – С. 199 ‒ 203.

Садоўская,  А. Л.  Уводзіны ў перакладазнаўства: адкрытая кансультацыя / А. Л. Садоўская // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы. Вып. 14 /  Пад рэд. А. Я. Міхневіча.  – Мінск: РІВШ, 2015. ‒ С. 56 ‒ 69.

Садоўская, А. Л.  Рэц. на: Руденко Е. Н. Этнолингвистика без границ. Введение в лингвистическую антропологию : пособие. Минск: БГУ, 2014. 192 с. // Веснік БДУ. Серыя IV. Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. ‒ Мінск : БДУ. ‒ 2015. ‒ № 3. ‒ С. 101 ‒103.

Садоўская, А. Л.  Беларуская этналінгвалексікаграфія ў кантэксце славянскай / А. Л. Садоўская // Jazykovedné štúdie 32: prirodzený vývin jazyka a jazykové kontakty. – Bratislava : Veda, 2016. – C. 42–50.

Садоўская, А. Л.  Да пытання пра беларускія гістарычныя фразеалагізмы / А. Л. Садоўская // Карповские научные чтения: сборник научных статей. Выпуск 10. –  Минск : “ИВЦ Минфина”, 2016. –  Ч. 2. – С. 237 – 241.

Садоўская, А. Л.  Рэц. на: Даніловіч М. А. Слова і фразеалагізм у беларускай мове : зборнік навуковых артыкулаў. ‒ Гродна: ЮрСаПрынт, 2015. 300 с. / А. Л. Садоўская // Вестник БГУ. – Серия 4. – 2016. ‒ № 2. – С. 141 – 144.

Садоўская, А. Л. Паремиологическая интразона концепта «свадьба, женитьба»: белорусско-итальянские параллели / А. Л. Садоўская, Г. Д. Садоўская // Беларуска-італьянскае культурнае ўзаемадзеянне і праблема захавання нацыянальнай ідэнтычнасці: гістарычны вопыт і сучасныя праблемы: зб. навук. арт. / Нац. акадэмія навук Беларусі [і інш.] ; навук. рэд. С. Л. Гаранін, І. У. Ялынцава. – Мінск : Беларуская навука, 2016. – 342 с.

Садоўская А. Л. Пра смаргонскую акадэмію і смаргонскую палітыку: з гісторыі беларускіх фразеалагізмаў (у сааўт.) // Карповские научные чтения: сборник научных статей. Выпуск 10. –  Минск: “ИВЦ Минфина”, 2016. –  Ч. 2. – С. 241 – 245.

Садоўская, А. Л. Беларуская сістэма мер у складзе фразеалагізмаў // Карповские научные чтения: сборник научных статей. Выпуск 11: в 2 ч / редкол.: А. И. Головня (отв. ред.) [и др.] –  Минск: “ИВЦ Минфина”, 2017. – Ч. 2. – С. 189 ‒ 193.

Садоўская, А. Л. Старасць у моўнай карціне свету беларусаў / А. Садоўская, Д. Пыхалава // Роднае слова. ‒ 2017. – № 9. ‒ С. 34 ‒ 38.

Садоўская, А. Л. О детстве и детях в белорусской языковой картине мира / А. Л. Садовская, Д. Пыхалова // Социальная защита семьи и детства в условиях модернизации современного общества : материалы международной научно-практической конференции (г. Улан-Удэ, 7 июня 2013 г.), посвященной 90-летию Республики Бурятия / Д. Д. Бадараев [и др.] ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Бурят. гос. ун-т, М-во соц. защиты населения Респ. Бурятия, М-во образования и науки Респ. Бурятия, Респ. агентство по делам семьи и детей, Монгол. гос. ун-т, Монгол. гос. ун-т образования. ‒ Улан-Удэ : Изд-во БГУ, 2013. – С. 134 – 138.

Садоўская, А. Л.  Да разумення канцэпту “госць” у беларускай этнакультурнай прасторы / А. Л. Садоўская, Г. П. Латушка // Белорусско-русско-польское сопоставительное языкознание,  литературоведение, культурология: Материалы междунар. науч. конф., 14 – 16 ноября 2013 г., Витебск. гос. ун-т им. П. М. Машерова. – Витебск, 2013. – C. 172 – 175.

Садоўская А. Л.  Без працы жыць – неба капціць? – ад традыцый да сучаснасці (на матэрыяле беларускай парэміялогіі) / А. Л. Садоўская // Нацыянальная мова і нацыянальная культура: аспекты ўзаемадзеяння: Матэрыялы ІІІ міжнар. навук. канф., 19 ліст. 2013 г., БДПУ ім. М. Танка – Мінск, 2013. – С. 255 – 258.

Садоўская, А. Л. Этналінгвістычная інтэрпрэтацыя фальклорных тэкстаў // Актуальныя праблемы мовазнаўства і лінгвадыдактыкі: Матэрыялы Рэспубліканскай навуковай  канферэнцыі, прысвечанай 75-годдзю з Дня нараджэння Г. М. Малажай, 15 сакавіка 2013 г., Брэст; рэд. кал.: М. І. Новік і інш. – Брэст : Альтернатива, 2013. – С. 285 – 289.

Садоўская, А. Л. Фрагмент этналінгвістычнага аналізу беларускіх народных песень // Мова і літаратура ў ХХІ стагоддзі : актуальныя аспекты даследавання : матэрыялы  ІІ Рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі маладых вучоных, Мінск, 22 сак. 2013 г. / адк. рэд. : П. І. Навойчык; БДУ. – Мінск : Выд. цэнтр БДУ, 2013. – С. 237 – 241.

Садоўская, А. Л.  Свадьба в языке и этнокультуре белорусов / А. Л. Садоўская, В. М. Кавальская // Мир семьи и детства в Азиатско-Тихоокеанском регионе в условиях глобализации: материалы Международной научно-практической конференции (Улан-Удэ, 3 июня 2014 г.) / науч. ред. И. А. Маланов. – Улан-Удэ: Издательство Бурятского государственного госуниверситета, 2014. – С. 81 – 88.

Садоўская, А. Л. Наследие наших предков: pro et contra (на примере белорусской национальной традиции трудового воспитания в семье) / А. Л. Садоўская // Мир семьи и детства в Азиатско-Тихоокеанском регионе в условиях глобализации: материалы Международной научно-практической конференции (Улан-Удэ, 3 июня 2014 г.) / науч. ред. И.А. Маланов. – Улан-Удэ: Издательство Бурятского государственного госуниверситета, 2014. – С. 312 – 318.

Садоўская, А. Л.  Дзед і баба ў люстэрку мовы і этнакультуры беларусаў мове / А. Л. Садоўская // Мова і літаратура ў ХХІ стагоддзі : актуальныя аспекты даследавання: матэрыялы ІІІ Рэсп. навукова-практычнай канф. маладых навукоўцаў, Мінск, 27 сак. 2015 г. / рэдкал.: П. І. Навойчык (адк. рэд.) і інш.; Мінск : БДУ, 2015. – С. 221 – 226.

Садоўская, А. Л.  Устарэлыя словы ў складзе фразеалагізмаў / А. Л. Садоўская // Мова – Літаратура – Культура: матэрыялы VIІІ Міжнароднай навук. канф., Мінск, 15 – 16 верасня 2016 г. У 2-х ч. Ч. 1 / Беларус. дзярж. ун-т. – Мінск: РІВШ, 2016. – С. 109 – 118.

Садоўская, А. Л.  Фразеалагізмы і парэміі як знакі этнічнай гісторыі і культуры // Роль женщины в развитии современной науки и образования : сборник материалов Международной научно-практической конференции, 17–18 мая 2016 г., Минск / БГУ ; редкол.: И. В. Казакова и др. – Минск : БГУ, 2016. – С. 664 – 673.

Садовская, А. Л. Белорусская историческая фразеология: лингвострановедческий аспект / А. Л. Садовская // Исследование Беларуси: материалы II Междунар. науч. конф., Пекин, 25 – 26 ноября 2016 г. / Второй Пекинский институт иностр. языков, Посольство РБ в КНР, Центр исследования Беларуси. – Пекин, 2017. – С. 28 – 32.

Садоўская, А. Л. Афарыстычная  інтразона канцэпту «шчасце» ў беларускай мове / А. Садоўская, М. Рубцова // Мова і літаратура ў ХХІ стагоддзі: актуальныя аспекты даследавання: матэрыялы ІV Рэсп. навукова-практычнай канф. маладых навукоўцаў, Мінск, 17 сак. 2017 г. / рэдкал.: П. І. Навойчык (адк. рэд.) і інш.; Мінск : БДУ, 2017.

Садоўская, А. Л. Каларонімы ў фразеалагічным кантэксце //  Беларускае слова: тэрмін і вобраз: зб. артык. па матэр. навук. чыт., прысв. памяці праф. В. П. Краснея, г. Мінск, 27 снежня 2017 г. / БДУ, філалагічны фак., каф. гісторыі беларускай мовы; рэдкал. М. І. Свістунова (адк. рэд.) [і інш.]; пад агул. рэд. М.Р.Прыгодзіча. – Мінск: БДУ, 2018. – С.150–159.

Садоўская, А. Л. Рэалізацыя апазіцыі “белы / чорны” ў беларускіх фразеалагізмах (да 80-годдзя з Дня нараджэння прафесара Г.М.Малажай) : зб. навук. арт. : у 2 ч. / Брэсцк. дзярж. ун-т імя А.С.Пушкіна ; рэдкал.: В.М.Касцючык і інш. – Брэст : БрДУ, 2018. – Ч. 1. – С.109–112.

Садоўская, А. Л. Пасадныя песні беларускага вяселля: тэкст і кантэкст / А.Л.Садоўская // Славянские языки: системно-описательный и социокультурный аспекты исследования : сб. науч. тр. / Брест. гос. ун-т им. А.С.Пушкина ; редкол.: Л.А.Годуйко [и др.] ; под общ. ред. О.Б.Переход. – Брест : БрГУ, 2018. – Ч.1. – С.170–174.

Садоўская, А. Л. Катэгорыя сталасці і яе асэнсаванне ў моўнай карціне свету беларусаў / А.Л.Садоўская, Д.П.Пыхалава // Роднае слова. – 2019. – №8. – С.30–33.

Садоўская, А. Л. Маладосць ў моўнай карціне свету беларусаў / А.Л.Садоўская, Д.П.Пыхалава // Роднае слова. – 2019. – №12.  – С.26–29.

Садоўская, А. Л. Фразеалогія. Фразеаграфія // Сучасная беларуская мова. Зборнік практыкаванняў: вучэбна-метадычны дапаможнік / склад. : З.І.Бадзевіч і інш. – Мінск : БДУ, 2019. – С.80–89.

Садоўская, А. Л. Службовыя часціны мовы. Прыназоўнікі. Злучнікі. Звязкі. Часціцы. Выклічнікі і гукапераймальныя словы // Сучасная беларуская мова. Зборнік практыкаванняў: вучэбна-метадычны дапаможнік / склад. : З.І.Бадзевіч і інш. – Мінск : БДУ, 2019. – С.190–207.

Садоўская, А. Л. Вобраз Бога ў беларускіх устойлівых выразах // Slavofraz 2019. Percepcia nadprirodzena vo frazeológii. (Ed. M. Dobríková). Bratislava: Universitata Komenséno v Bratislave, 2019. S.288–294.

Садоўская, А. Л. Асаблівасці перакладу фразеалагізмаў з чэшскай мовы на беларускую (на матэрыяле «Чэшска-беларускага фразеалагічнага слоўніка» І. У. Каліты, 2017) // Беларускае слова: тэрміналогія і тэрміназнаўства:  зб. арт. па матэр. навук. чытан., прысв. 70-годдзю з дня нарадж. праф. Л.А.Антанюк (Мінск, 26 крас. 2019 г.) / пад агул. рэд. М.Р.Прыгодзіча. Мінск: БДУ, 2020. С.181–189. (У суаўт. з Ю.А.Шлемен).

Садоўская, А. Л. Вяселле і шлюб у моўнай карціне свету беларусаў і італьянцаў // Роднае слова. №6. 2020. С.47−50. (У суаўт. з Г.Д.Садоўскай).

Садоўская, А. Л. Вяселле і шлюб у моўнай карціне свету беларусаў і італьянцаў. Заканчэнне // Роднае слова. №7. 2020. С.47–49. (У суаўт. з Г.Д.Садоўскай).

Садовская, А. Л. Досвадебные традиции и обряды в итальянской и белорусской этнокультурах // Беларуска-італьянскае культурнае ўзаемадзеянне і праблемы захавання нацыянальнай ідэнтычнасці: сацыяльны вопыт і перспектывы: зб. навук. арт. / пад агул. рэд. І.Л. Капылова. Мінск: Беларуская навука, 2020. С.112–124. (В соавт. с А.Д.Садовской).

Садоўская, А. Л. Ступені жыцця чалавека: вербальная рэалізацыя ў беларускай мове і этнакультуры // Беларуская мова, літаратура, культура і свет: праблемы рэпрэзентацыі: зб. навук. арт. па выніках Міжнар. навук. канф. (Мінск, 15–16 ліст. 2018 г.). Минск: МДЛУ, 2020. С.89−97.

Садоўская, А. Л. Кагнітыўны падыход у фразеалогіі // Мова – Літаратура – Культура. Матэр. ІХ Міжнар. навук. канф. памяці праф. А.Я.Міхневіча (Мінск, 15-16 кастр. 2020 г.). Мінск: БДУ, 2020. С.137‒143.

Садоўская, А. Л. Спаць лажыся, Богу маліся, уставай, Бога не забывай: “наіўная тэалогія” беларусаў праз прызму фразеалагізмаў і парэмій // І сказаў Хрыстос: «Ідзіце да Мяне…»: зб. артык. па матэр. навук. чытан. «Мова – Рэлігія – Культура», прысв. 70-годдзю з дня нарадж. і 30-годдзю беларусазнаўчай дзейнасці ксяндза-каноніка У.Завальнюка (Мінск, 25 кастр. 2019 г.); пад агул. рэд. праф. М.Р.Прыгодзіча. Мінск: Колорград, 2021. С.197‒209.

Сучасная беларуская мова. Хрэстаматыя: дапаможнік: У 2 ч. Ч. 1: Фанетыка. Фаналогія. Арфаэпія. Графіка. Арфаграфія. Лексікалогія. Лексікаграфія. Фразеалогія. Марфеміка. Марфаналогія. Словаўтварэнне. Марфалогія / склад.: А.Л.Садоўская і інш. – Мінск: БДУ, 2022. – 31  с.

Садоўская, А.Л. Паняційная база канцэпту «сяброўства / дружба» ў беларускай мове / А. Л. Садоўская // Беларускае слова: марфалогія і сінтаксіс : зб. артыкулаў па матэр. рэсп. навук. чытан., прысв. 90-годдзю з дня нарадж. праф. Л. І. Бурака, Мінск, 25 лютага 2020 г. / БДУ, філал. фак-т; рэдкал.: А.А.Радзевіч, М.І.Свістунова (адк. рэд.) і інш.; пад рэд. М.Р.Прыгодзіча. – Мінск: РІВШ, 2023. – С.104−109.

Садоўская, А.Л. Афарыстычная інтразона канцэпту “радзіма” ў беларускай мове / А.Л.Садоўская, Г.В.Новік // Пісьменнік – Мова – Стыль: Матэр. ІІІ Міжнар. навук. канф., прысв. праф. Ц.П.Ломцеву / БДУ, філал. фак., каф. белар. мовазн.; рэдкал.: М.І.Свістунова (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск, 2023. – С.241‒255.

Image

Рэсурсы

Image
Image
Наш сайт использует файлы cookie

Наш сайт использует файлы cookie для сбора статистики. Нажав «Принять», вы даете согласие на обработку файлов cookie в соответствии с Политикой обработки файлов cookie.