Сэрвісы

Якуба Святлана Міхайлаўна
Телефон
+375 17 392-51-42
Адрес г. Мінск, вул. К. Маркса, 31, аўд.49,
Адрес 220030
Должность:
кандыдат педагагічных навук, дацэнт

Вышэйшая навучальная установа, якую закончыла, спецыяльнасць: Мінскі дзяржаўны педагагічны інстытут імя А.М.Горкага, настаўнік беларускай мовы і літаратуры (1985).


Галіна мовазнаўства, у якой працуе і можа выступаць у якасці эксперта, апанента: сучасная беларуская мова, марфалогія; методыка выкладання беларускай мовы.


Назва кандыдацкай дысертацыі, год абароны, навуковы кіраўнік: "Лінгваметадычныя асновы вывучэння словаўтварэння на ўроках беларускай мовы ў V -VI класах школ Беларусі", 1992, навук. кір. - доктар педагагічных навук, прафесар Мурына Ларыса Аляксандраўна.


Колькасць навуковых публікацый: 207.


Профіль у Акадэміі Google

Асноўныя навуковыя і навукова-метадычныя публікацыі:

Мурина, Л. А, Крайко, С. М. Своеобразие функционирования словообразовательных формантов в речи // Словообразование и номинативная деривация в славянских языках: Тез. докл. IIIресп. конф., 5 – 6 окт. 1989. – Гродно, 1989. – Ч.II. – С. 199 – 200.

Якуба, С.М. Лингвометодические основы изучения словообразования на уроках белорусского языка в V – VI классах школ Белоруссии: Автореф. дисс. канд. педагог.н. / С. М. Якуба. – Минск, 1991. – 20 с.

Крайко, С.М. Вывучэнне складу слова і словаўтварэння ў Vкласе: метадычныя рэкамендацыі / С. М. Крайко. – Мінск: БелНДІ адукацыі, 1991. – 46 с.

Крайко, С.М. Авалоданне значымай часткай слова – прыстаўкай // Беларуская мова і літаратура ў школе. – 1991. –№ 3. – С. 18 – 19.

Якуба, Святлана. Паважайце суфіксы!: Роля асэнсавання словаўтваральных значэнняў ва ўзбагачэнні слоўніка вучняў. – Роднае слова. –1992. – №2. – С. 18 – 23.

Праграмы сярэдняй агульнаадукацыйнай школы з беларускай мовай навучання: Беларуская мова. V– XIкласы. Зацверджана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь – Мінск, АСАР, 1995. (у суаўтарстве).

Якуба Святлана. Шукайма разам карані!: Корань слова і яго значэнне. – Роднае слова. – 1995. – № 5. – С. 78 – 84.

Якуба Святлана. Шукайма разам карані!: Корань слова і яго значэнне. – Роднае слова. – 1995. – № 7. – С. 78 – 84.

Праграмы агульнаадукацыйнай сярэдняй школы з беларускай мовай навучання: Беларуская мова. IV – XI класы // У кн. : Беларуская мова і літаратура. Праграмы агульнаадукацыйнай сярэдняй школы з 12-гадовым тэрмінам навучання / Праект/. – Мінск, 1997. (у суаўтарстве).

Праграмы сярэдняй агульнаадукацыйнай школы з беларускай мовай навучання. Беларуская мова. V – XI класы / Валочка Г.М., Лаўрэль Я.М., Протчанка В.У. і інш. Зацверджана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь – Мінск: НМЦэнтр, 1997. – 101 с. (у суаўтарстве).

Беларуская мова ў табліцах і схемах: вучэбны дапаможнік для вучняў ст. кл. сярэдняй школы / Г.М. Валочка і інш. – Мінск: Паліграфмаркет, 1997. – 188 с. (у суаўтарстве).

Дзяржаўны адукацыйны стандарт “Агульная сярэдняя адукацыя”: Беларуская мова / Праект: У 3-х ч. – Ч.2. – Мінск: НІА, 1998. – С.4 – 21 (у суааўтарстве).

Беларуская мова: эксперыментальная праграма для 5 класа агульнаадукацыйнай сярэдняй школы з беларускай мовай навучання. – Мінск, 1998. (у суаўтарстве).

Васюковіч, Л.С., Якуба, С.М. Вывучэнне беларускай мовы ў 5 класе: метадычны дапаможнік для эксперыментальных школ з рускай мовай навучання / Л.С. Васюковіч, С.М. Якуба. – Мінск, 1998. – 48 с.

Якуба, С.М. Прыкладнае планаванне і метадычны каментарый да ўрокаў беларускай мовы ў Vкласе школ з рускай мовай навучання. // Беларуская мова і літаратура. – 1998. – №1. – С. 10 – 22.

Якуба, С.М. Прыкладнае планаванне і метадычны каментарый да ўрокаў беларускай мовы ў Vкласе школ з рускай мовай навучання. // Беларуская мова і літаратура. – 1998. – №2. – С. 3 – 12.

Якуба, С.М. Прыкладнае планаванне і метадычны каментарый да ўрокаў беларускай мовы ў Vкласе школ з рускай мовай навучання. // Беларуская мова і літаратура. – 1998. – №3. – С. 3 – 16.

Якуба, С.М. Прыкладнае планаванне і метадычны каментарый да ўрокаў беларускай мовы ў Vкласе школ з рускай мовай навучання. // Беларуская мова і літаратура. – 1998. – №4. – С. 3 – 13.

Якуба, С.М. Навучанне пяцікласнікаў словаўтваральнаму разбору. // Беларуская мова і літаратура. – 1998. – №4. – 22 – 41.

Якуба, Святлана. Некаторыя асаблівасці засваення пяцікласнікамі словаўтваральных паняццяў // Роднае слова. – 1998. – № 12. – С. 108 – 122.

Протчанка, В.У., Валочка, Г.М., Якуба, С.М. Методыка праверкі ведаў, уменняў і навыкаў вучняў эксперыментальных класаў па беларускай мове / В.У. Протчанка, Г.М. Валочка, С.М. Якуба. – Мінск: НІА, 1999. – 24 с.

Агульная сярэдняя адукацыя: Беларуская мова // Общее среднее образование. Социально-гуманитарные дисциплины / Руководящие документы Республики Беларусь (Образовательные стандарты). – Минск: Мин. образования Респ. Беларусь, 1999. – С. 3 – 24. (у суаўтарстве).

Беларуская мова: Прыкладныя нормы ацэнкі ведаў, уменняў і навыкаў вучняў // Десятибальная система оценки знаний, умений и навыков учащихся общеобразовательных школ: инструктивно-методические материалы / Под ред. В.И. Стражева, О.Е. Лисейчикова, Г.Д. Дыляна. – Минск, НИО, 1999. – С. 12 – 32.

Беларуская мова: эксперыментальная праграма для 6 класа агульнаадукацыйнай школы з беларускай мовай навучання / Протчанка В.У., Валочка Г.М., Лаўрэль Я.М. і інш. – Мінск: НІА, 1999. – 7 с. (у суаўтарстве).

Якуба, С.М. Вывучэнне беларускай мовы ў 6 класе: метадычны дапаможнік для эксперыментальных школ з рускай мовай навучання / С.М. Якуба. – Мінск: НІА, 1999. – 56 с.

Беларуская мова: эксперыментальная праграма для 7 класа агульнаадукацыйнай школы з беларускай мовай навучання / Протчанка В.У., Валочка Г.М., Лаўрэль Я.М. і інш.. – Мінск: НІА, 2000. – 6 с. (у суаўтарстве).

Праграмы сярэдняй агульнаадукацыйнай школы з беларускай мовай навучання. Беларуская мова. V – XIкласы / Валочка Г.М., Лаўрэль Я.М., Протчанка В.У. і інш. Зацверджана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь – Мінск: НМЦэнтр, 2000. – 128 с. (у суаўтарстве).

Якуба, С.М. Метадычныя парады да планавання ўрокаў беларускай мовы ў 7 класе: дапам. для настаўнікаў эксперым. школ з рускай мовай навучання / С. М. Якуба. – Мінск: НІА, 2000. – 39 с.

Якуба, С.М. Крыніца беларускасці // Роднае слова. – 2000. – № 4. – С. 12 – 13.

Беларуская мова: праграма для школ з беларускай мовай навучання / Г.М.Валочка, Я.М.Лаўрэль, В.У. Протчанка і інш. // Праграмы 12-гадовай агульнаадукацыйнай школы: Беларуская мова. Беларуская літаратура. Иностарнные языки.Замежныя мовы. Гісторыя. Пачатковы курс геаграфіі. Начальный курс географии. IV– Vкласы. – Мінск: НМЦэнтр, 2001. – С. 3 – 47 (у суаўтарстве).

Беларуская мова: эксперыментальная праграма для 8 класа агульнаадукацыйнай школы з беларускай мовай навучання / Протчанка В.У., Валочка Г.М., Лаўрэль Я.М. і інш. – Мінск: НІА, 2001. – 7 с. (у сааўтарстве)

Якуба, С.М. Метадычныя парады да планавання ўрокаў беларускай мовы ў 8 класе: дапам. для настаўнікаў эксперым. школ з рускай мовай навучання / С. М. Якуба. – Мінск: НІА, 2001. – 31 с.

Дыягнастычныя матэрыялы па беларускай мове для 5-8 класаў: дапаможнік для настаўнікаў эксперыментальных школ з беларускай і рускай мовамі навучання / Протчанка В.У., Валочка Г.М., Лаўрэль Я.М., Свідрыцкая А.Р., Язерская С.А., Якуба С.М. – Мінск.: НІА, 2001. – 164 с.

Якуба, С.М. Метадычныя парады да планавання ўрокаў беларускай мовы ў IVкласе 12-гадовай школы з рускай мовай навучання. (I–IIчвэрць) / С. М. Якуба // Беларуская мова і літаратура. – 2001. – №3. – С. 3 – 24.

Якуба, С.М. Метадычныя парады да планавання ўрокаў беларускай мовы ў IVкласе 12-гадовай школы з рускай мовай навучання. (III– IVчвэрць) / С. М. Якуба // Беларуская мова і літаратура. – 2001. – №4. – С. 3 – 23.

Прыкладныя нормы ацэнкі вынікаў вучэбнай дзейнасці вучняў па беларускай мове // Десятибальная система оценки результатов учебной деятельности учащихся: инструктивно-метод. материалы / Валочка Г.М., Лаўрэль Я.М., Язерская С.А., Якуба С.М.; Под ред. О.Е.Лисейчикова. – Мінск: НИО, 2002. – С. 131 – 161.

Беларуская мова: эксперыментальная праграма для 9 класа агульнаадукацыйнай школы з беларускай мовай навучання навучання / Протчанка В.У., Валочка Г.М., Лаўрэль Я.М. і інш. – Мінск: НІА, 2002. – 11 с. (у суаўтарстве).

Праграмы сярэдняй агульнаадукацыйнай школы з беларускай мовай навучання. Беларуская мова. IV –V класы 12-гадовай і V – XI класы 11-гадовай агульнаадукацыйнай школы учання / Протчанка В.У., Валочка Г.М., Лаўрэль Я.М. і інш. Зацверджана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь. – Мінск, НМЦэнтр, 2002. – 119 с. (у суаўтарстве).

Лазарчык, Л.П., Цітова, Л.К., Якуба С.М. Прыкладанае планаванне ўрокаў беларускай мовы і літаратуры ў 4 і 5 класе 12-гадовай агульнаадукацыйнай школы з рускай мовай навучання /Л.П. Лазарчык, Л.К. Цітова, С.М. Якуба. ― Мінск: Аверсэв, 2002. – 112 с.

Экзамен па беларускай мове: Тэсты і даведачныя матэрыялы З.І.Бадзевіч, Ж.Я.Белакурская, С.М.Якуба. – Мінск: ТэтраСістэм, 2002. – 336 с. (у суаўтарстве).

Беларуская мова ў 4 класе: дапам. для настаўнікаў агульнаадукац. шк. з рус. мовай навучання/ Л.С.Васюковіч, З.М.Кавалевіч, С.М. Якуба. – .М. Якуба. – Мінск: НІА, 2002.– 240 с. (у суаўтарстве).

Якуба, С.М. Новыя падыходы да ацэнкі навучальных пісьмовых работ па беларускай мове // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы (да 80-годдзя БДУ) Вып.1 / Рэдкал.: А.Я.Міхневіч, З.І.Бадзевіч, Ж.Я. Белакурская і інш.; Пад рэд. А.Я.Міхневіча. – Мінск, БДУ, 2002. – С. 207 – 214.

Якуба, С.М. Комплексная праца з тэкстам на ўроках беларускай мовы (на матэрыяле твораў Янкі Купалы і Якуба Коласа) // Мова – літаратура – культура: Матэрыялы IIIМіжнар.навук. канф., прысв. 120-годдзю з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа (Мінск, 27 – 28 верасня 2002 г.). Т.2. –Мінск, БДУ, 2002.–С.174 – 179.

Беларуская мова для школ з беларускай мовай навучання// Праграмы для ўстаноў, якія забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыі з бел. і рус. мовамі навучання з 12-гадовым тэрмінам навучання. 6 кл./ В.У. Протчанка, Г.М. Валочка, Я.М. Лаўрэль і інш. Зацверджана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь. – Мінск: НІА, 2003. – С. 8 –12 (у суаўтарстве).

Зборнік тэматычных і выніковых кантрольных работ па беларускай мове для 4—9 класаў (з адказамі): дапаможнік для настаўнікаў устаноў, якія забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыі з бел. і руск. мовамі навучання / Г.М. Валочка, Я.М. Лаўрэль, В.У. Протчанка і інш. – Мінск: “Аверсэв”, 2003. – 144 с. (у суаўтарстве).

Экзамен па беларускай мове: тэсты і даведачныя матэрыялы. 2-е выданне / З.І. Бадзевіч, Ж.Я. Белакурская, С.М. Якуба. – Мінск: ТэтраСістэмс, 2003. – 336с. (у суаўтарстве).

Якуба, С.М. Складаныя пытанні марфалогіі і правапісу: Беларуская мова. Курсы па выбары. Беларуская мова і літаратура. – 2003. – №3. – С.16 – 25.

Якуба, С.М. Некаторыя пытанні педагагічнай практыкі студэнтаў-філолагаў // Метадалагічныя і метадычныя аспекты выкладання мовы і літаратуры ў школе і ВНУ: зб.навук. арт. Вып.2 / Пад рэд. Л.А. Мурынай. – Мн.: БДУ, 2003. – С. 87 – 90.

Якуба, С.М. Комплексная праца з тэкстам на ўроках падагульнення і сістэматызацыі ведаў // Актуальныя праблемы развіцця сучаснай методыкі выкладання беларускай мовы: Зб.арт. мемар. чытанняў, прысвеч. памяці д.пед.н., праф. В.У. Протчанкі). – Мінск: НІА, 2003 – С. 51 – 57.

Беларуская мова: экзаменац. тэсты / З.І. Бадзевіч, Ж.Я. Белакурская, С.М. Якуба. – Мінск.: ТАА “Юніпрэс”, 2003. – 304 с. (у суаўтарстве).

Праграмы для ўстаноў, якія забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання з 12-гадовым тэрмінам навучання. Беларуская мова. Беларуская літаратура. VIIIклас // Зацверджана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь. – Мінск: НІА, 2004. – 23 с. (у суаўтарстве).

Беларуская мова. VIIIклас // Праграмы для ўстаноў, якія забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання з 12-гадовым тэрмінам навучання. Зацверджана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь. / В.У. Протчанка, Г.М. Валочка, Я.М. Лаўрэль і інш. – Мінск: НІА, 2004. – С. 3 – 8 (у суаўтарстве).

Беларуская мова: дапаможнік для падрыхтоўкі да экзаменаў і цэнтралізаванага тэсціравання/ З.І. Бадзевіч, Ж.Я. Белакурская, С.М. Якуба. – Мінск: ТАА “Юніпрэс”, 2004. – 336с. (у суаўтарстве).

Якуба, С.М. Тэсты ў сістэме падрыхтоўкі студэнтаў-філолагаў // Многоуровневая система подготовки филогогов: организация содержания и новые технологии обучения: Материалы Международной научной конференции (Минск, 16-17 октября 2003 г). –Мінск, БДУ, 2004 – С. 275 – 280.

Якуба, С.М. Пісьмовы пераказ тэксту пры вывучэнні сінтаксісу і пунктуацыі ў 4 класе//Метадалагічныя і метадычныя аспекты выкладання мовы і літаратуры ў школе і ВНУ: Зб.навук. арт. Вып.3. Пад рэд. Л.А. Мурынай. – Мінск: БДУ, 2004. – С. 74 – 78.

Якуба, С.М. Тэсціраванне як сродак экспрэс-кантролю ў сістэме прафесійнай падрыхтоўкі філолагаў // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы. Вып. 3 / Пад рэд. А.Я.Міхневіча. – Мінск: РІВШ, 2004. – С. 115 – 120.

Якуба, С.М. Фарміраванне этнакультурнай кампетэнцыі сродкамі беларускай мовы // Язык и социум: Материалы VIМеждународной научной конференции (Минск, 3-4 декабря 2004 г.: В 2-х ч. Ч.2.). – Мінск, РІВШ БДУ, 2004. – С. 202 – 206.

Беларуская мова, 9 – 10 класы (базавы і павышаны ўзровень)// Праграмы для ўстаноў, якія забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыі з рускай і беларускай мовамі навучання з 12-гадовым тэрмінам навучання / Валочка Г.М., Лаўрэль Я.М., Протчанка В.У. і інш. Зацверджана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь. – Мінск: НІА, 2005. – С. 3 – 20 (у суаўтарстве).

Беларуская мова, 9 – 10 кл. (паглыблены ўзровень) // Праграмы для ўстаноў, якія забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыі з рускай і беларускай мовамі навучання з 12-гадовым тэрмінам навучання / Валочка Г.М., Лаўрэль Я.М., Протчанка В.У. і інш. Зацверджана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь. – Мінск: НІА, 2005. – С. 21 – 36 (у суаўтарстве).

Якуба, С. М. Складаныя пытанні марфалогіі і арфаграфіі: праграма курса на выбар для 12 класа ўстаноў, якія забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыі з рускай і беларускай мовамі навучання з 12-гадовым тэрмінам навучання / С.М. Якуба. – Мінск: НІА, 2005. – 10с.

Зборнік тэкстаў для лінгвістычнага аналізу: для студэнтаў філал. фак. / аўт.-склад. З.І.Бадзевіч, Ж.Я.Белакурская, А.А. Радзевіч, С.М.Якуба. – Мінск: БДУ, 2005. – 259 с. (у суаўтарстве).

Беларуская мова: хрэстаматыя: вучэбны дапаможнік / аўт.-склад. З.І.Бадзевіч і інш. – Мінск: Изд-во «Юнипресс», 2005. – С. 308 – 384

Беларуская мова ў табліцах і схемах: вучэб. дапам. для вучняў ст.кл. сярэдн. шк: / Г.М. Валочка, Я.М. Лаўрэль, В.П. Красней і інш. – Мінск: ТАА “Юніпрэс”, 2005. – 192 с. (у суаўтарстве).

Зборнік тэматычных і выніковых кантрольных работ па беларускай мове для 5 – 9 класаў (з адказамі): дапаможнік для настаўнікаў устаноў, якія забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыі з бел. і руск. мовамі навучання/ Г.М.Валочка, Я.М.Лаўрэль, В.У.Протчанка і інш. – 4-е выд., дапрац. – Мінск: “Аверсэв”, – 2005. –175 с. (у суаўтарстве).

Якуба, С.М. Прыкладнае планаванне ўрокаў беларускай мовы і літаратуры ў 5-6 класах устаноў, якія забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыі, з рус. мовай навучання з 12-гадовым тэрмінам навучання / аўт.-склад. С.М. Якуба, Л.К. Цітова, Л.П. Лазарчык. – 2-е выд., перапрац. – Мінск: Аверсэв, 2005. – 110 с. (у суаўтарстве).

Якуба, С.М. З клопатам пра будучыню // Роднае слова. – 2005. – №4. – С. 47 – 48.

Якуба, С.М. Урокі педагагічнай практыкі студэнтаў-філолагаў // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы. Вып. 4 / Пад рэд. А.Я.Міхневіча. – Мн.: РІВШ, 2005. – С. 168 –172.

Канцэпцыя вучэбнага прадмета «Беларуская мова» (праект) / Протчанка В.У., Валочка Г.М., Малажай Г.М., Язерская С.А., Якуба С.М. // Беларуская мова і літаратура. – 2006. – №6. – С. 3 – 10 (у суаўтарстве).

Беларуская мова, V– Xкл. (базавы, павышаны і паглыблены ўзроўні): праграмы для ўстаноў, якія забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыі, з рускай мовай навучання з 12-гадовым тэрмінам навучання. Зацверджана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь – Мінск: Нацыянальны інстытут адукацыі, 2006. – С.42 – 76 (у суаўтарстве).

Беларуская мова, V-Xкл. (базавы, павышаны і паглыблены ўзроўні): праграмы для ўстаноў, якія забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыі, з беларускай мовай навучання з 12-гадовым тэрмінам навучання. Зацверджана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь – Мінск: Нацыянальны інстытут адукацыі, 2006. – 64с. (у суаўтарстве).

Якуба, С.М. Лексічныя інавацыі ў сучаснай беларускай мове // Праграмы спецыяльных курсаў і спецыяльных семінараў. – Мінск: БДУ, 2006. – С. 75 – 77.

Якуба, С.М. Беларуская тапаніміка // Праграмы спецыяльных курсаў і спецыяльных семінараў. – Мінск: БДУ, 2006. – С. 40 – 42.

Якуба, С.М. Лінгвістычны аналіз слова, словазлучэння, сказа // Праграмы спецыяльных курсаў і спецыяльных семінараў. – Мінск: БДУ, 2006. – С. 42 – 44.

Беларуская мова. Прыкладнае планаванне вучэбнага матэрыялу па падручніку “Беларуская мова” аўтараў Т.М.Валынец, І.Э.Ратнікавай і інш. // Примерное планирование по новым учебникам: уроки во 2 классе / Е.А. Гулецкая, В.С. Воропаева, Т.С. Куцанова и др. – Минск: Пачатковая школа, 2006. – С. 23 – 35.

Якуба, С.М. Фарміраванне этнакультурнай кампетэнцыі пры вывучэнні словаўтварэння // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы. Вып. 5: Да 70-годдзя з дня нараджэння доктара філалагічных навук прафесара А.Я.Міхневіча. Мн.: РІВШ, 2006. – С. 226 – 231.

Беларуская мова, V– VIIIкласы з беларускай мовай навучання // Беларуская мова, V– Xкласы: вучэбныя праграмы для агульнаадукацыйных устаноў з беларускай і рускай мовамі навучання. Зацверджана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь – Мінск: Нацыянальны інстытут адукацыі, 2007. – С. 3 – 28 (у суаўтарстве).

Беларуская мова, IX– Xкл. (базавы, павышаны, паглыблены ўзроўні) // Беларуская мова, V– Xкласы: вучэбныя праграмы для агульнаадукацыйных устаноў з беларускай і рускай мовамі навучання: Зацверджана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь – Мінск: Нацыянальны інстытут адукацыі, 2007. – С. 61 – 84 (у суаўтарстве).

Методыка выкладання беларускай мовы: вучэб. дапам. для студэнтаў філал. спецыяльнасцей устаноў, якія забяспечваюць атрыманне выш. адукацыі / М.Г. Яленскі, Г.М. Валочка, Л.С. Васюковіч, З.М. Кавалевіч (Сазоненка), Я.М. Лаўрэль, В.А. Ляшчынская, У.Ц. Піскун, С.Р. Рачэўскі, І.М. Саматыя, У.П. Саўко, С.А. Язерская, С.М. Якуба; пад рэд. М.Г. Яленскага. – Мінск: Адукацыя і выхаванне, 2007. – 448 с. (у суаўтарстве).

Якуба, С.М. Беларуская мова ў 2 класе: вучэб.-метад. дапам. для настаўнікаў агульнаадукац. устаноў з рус. мовай навучання / С. М. Якуба. – Мінск: НІА, 2007. – 92 с.

Прэзентацыя методыкі выкладання беларускай мовы (удзел у бліц-інтэрв’ю / Яленскі М.Г., Саўко У.П., Валочка Г.М., Язерская С.А., Саматыя І.М., Піскун У.Ц., Ляшчынская В.А., Якуба С.М., Васюковіч Л.С.). – Беларуская мова і літаратура ў школе. – 2007. – №8. – С. 38 – 39.

Якуба, С.М. Беларуская антрапаніміка: праграма курса на выбар для IXкласа // Беларуская мова і літаратура ў школе. – 2007. –№10. – С. 6 –11

Якуба, С.М. Беларуская тапаніміка: праграма курса на выбар для Xкласа // Беларуская мова і літаратура ў школе. – 2007. –№10. – С. 11 –15.

Якуба, С.М. Лінгвістычны аналіз моўных адзінак у сістэме падрыхтоўкі студэнта-філолага // Мова – Літаратура – Культура: матэрыялы VМіжнароднай навуковай канферэнцыі (да 80-годдзя прафесара Льва Міхайлавіча Шакуна), Мінск, 16 –17 лістапада 2006 года [Тэкст] / Беларускі дзярж. ун-т; у аўтарскай рэдакцыі. – Мінск: Права і эканоміка, 2007. – С. 629 – 631.

Канановіч, К., Якуба, С. Сінтаксічная інтэрферэнцыя на старонках раённых газет // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы. Выпуск 6. / Пад рэд. А.Я.Міхневіча. – Мінск: РІВШ, 2007. – С. 70 – 76 (у суаўтарстве).

Якуба, С.М. Беларуская антрапаніміка і тапаніміка: лінгвакультуралагічная кампетэнцыя // Сучасныя падыходы да варыятыўнай моўнай і літаратурнай адукацыі: матэрыялы рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі, Мінск, 24 лістапада 2006. – Мінск: НІА, 2007. – С. 141 – 146.

Ойконимика / Республика Беларусь: Энциклопедия: В 6 т. Т. 5 / редкол. Г.П. Пашков и др. – Минск: БелЭН, 2007. – С. 542 – 543

Ономастика / Республика Беларусь: Энциклопедия: В 6 т. Т. 5 / редкол. Г.П. Пашков и др. – Минск: БелЭН, 2007. –С. 571

Беларуская мова, V– XIкласы: вучэбная праграма для агульнаадукацыйных устаноў з беларускай і рускай мовамі навучання: Зацверджана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь – Мінск: Нацыянальны інстытут адукацыі, 2008. – 71 с. (у суаўтарстве).

Якуба, С.М. Беларуская мова ў 3 класе: вучэб.-метад. дапам. для настаўникаў агульнаадукац. устаноў з рус. мовай навучання / С. М. Якуба. – Мінск: НІА, 2008. – 92 с.

Якуба, С. М. Падручнік у сістэме навучання беларускай мове трэцякласнікаў // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы. Выпуск 7. / Пад рэд. А.Я.Міхневіча. – Мінск: РІВШ, 2008. – С. 134 – 139.

Канцэпцыя вучэбнага прадмета “Беларуская мова” (I– XIкласы). – Роднае слова. – 2009. – №8. – С. 90 – 96 (у суаўтарстве).

Адукацыйныя стандарты вучэбнага прадмета “Беларуская мова” (I– XIкласы). – Роднае слова. – 2009. – №8. – С. 101 –111 (у суаўтарстве).

Ацэнка вынікаў вучэбнай дзейнасці вучняў па вучэбным прадмеце “Беларуская мова // Беларуская мова і літаратура ў школе. – 2009. – №7. – С. 5 –18  (у суаўтарстве).

Беларуская мова, V– XIкласы: вучэбная праграма для агульнаадукацыйных устаноў з беларускай і рускай мовамі навучання: Зацверджана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь – Мінск: Нацыянальны інстытут адукацыі, 2009. – 54 с. (у суаўтарстве).

Якуба, С.М. Беларуская мова ў 4 класе: вучэб.-метад. дапам. для настаўнікаў агульнаадукац. устаноў з рус. мовай навучання / С. М. Якуба. – Мінск: НІА, 2009. – 96 с.

Якуба, С. М. Творы класікаў на ўроках беларускай мовы // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы. Выпуск 8. – Мінск: РІВШ, 2009. – С. 88 – 91.

Якуба, С. М. Падручнік па беларускай мове ў сістэме навучання вучняў чацвёртага класа // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы. Выпуск 8. – Мінск: РІВШ, 2009. – С. 85 – 88.

Беларуская мова, V– XIкласы: вучэбная праграма для агульнаадукацыйных устаноў з беларускай і рускай мовамі навучання: Зацверджана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь. – Мінск: Нацыянальны інстытут адукацыі, 2010. – 64 с. (у суаўтарстве).

Якуба, С.М. Сакрэты словазмянення і формаўтварэння: 6-ы клас: вучэбна-метадычны комплекс / С. М. Якуба. – Мінск: Нац. ін-т адукацыі, 2010. – 192 с.

Якуба, С.М. Вучоны высокага рангу // Беларуская мова і літаратура . –2010. –№5. –С. 20 –21.

Якуба, С.М. Сакрэты словазмянення і формаўтварэння: вучэбная праграма факультатыўных заняткаў для 6 класа // Роднае слова. – 2010. – № 7. – С. 7 – 8.

Якуба, С. М. З бацькоўскім клопатам // Сучасная моўная адукацыя ў Рэспубліцы Беларусь: праблемы, перспектывы: матэрыялы Рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі (да 80-годдзя прафесара Васіля Ульянавіча Протчанкі), Мінск, 9 красавіка 2010 года [Тэкст] / Нацыянальны інстытут адукацыі; у аўтарскай рэдакцыі. – Мінск: РІВШ, 2010. – С. 14 – 19.

Якуба, С. М. Факультатыўныя заняткі ў сістэме навучання шасцікласнікаў // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы. Выпуск 8. – Мінск: РІВШ, 2010. – С. 57 – 62.

Якуба, С.М. Беларуская мова. 6 клас. Сакрэты словазмянення і формаўтварэння: дапам. для вучняў агульнаадукац. устаноў з беларус. і рус. мовамі навучання / С.М. Якуба. – Мінск: Аверсэв, 2011. – 142 с.

Зборнік экзаменацыйных матэрыялаў па беларускай мове для агульнаадукацыйных устаноў (узровень агульнай базавай адукацыі): тэксты дыктантаў / склад. Л. М. Гамеза, І. У. Булаўкіна, І. М. Саматыя, С. І. Фацеева, С.М. Якуба. – Мінск: НІА; Аверсэв, 2011. – 190 с. (у суаўтарстве).

Якуба, С.М. Формирование лингвокультурологической компетенции учащихся при изучении белорусской орфографии // Наукове видання “Мова і культура”. Выпуск 13. Том II(138). – Киів: Выд. дім Дмитра Бураго, 2011. – С. 416 – 421.

Якуба, С.М. Фанетычны прынцып беларускага правапісу і методыка яго рэалізацыі ў навучанні школьнікаў // Мова – Літаратура – Культура: матэрыялы VIМіжнар. навук. канф. Мінск, 28 -29 кастр. 2010 г. У 2 ч. Ч. 2. /Беларус. дзярж. ун-т. – Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2011. – С. 301 – 306.

Якуба, Святлана // Каласавіны: Якуб Колас і яго сучаснікі: да вывучэння творчых і асабістых узаемасувязей пісьменніка: матэрыялы XXVнавук. канф., Мінск, 3 лістапада 2010 г. – Мінск: “Выд. цэнтр БДУ”, 2011. – С. 219 – 223.

Якуба, С. М. Марфемны і словаўтваральны разборы пры навучанні беларускай мове ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы. Выпуск 10. – Мінск: РІВШ, 2011. – С. 106 – 110.

Беларуская мова: навучальныя і кантрольныя дыктанты: 5 – 9 класы: дапам. для настаўнікаў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання / Г.М. Валочка, Л.М. Гамеза, І.У. Булаўкіна, В.У. Зелянко, І.М. Саматыя, С.С. Міхнёнак, С.М. Якуба. – Мінск: Аверсэв, 2012. – 224 с. (у суаўтарстве).

Зборнік матэрыялаў для выпускнога экзамену па вучэбным прадмеце “Беларуская мова” за перыяд навучання і выхавання на IIступені агульнай сярэдняй адукацыі: тэксты дыктантаў / склад. Л.М. Гамеза, І.У. Булаўкіна, І.М. Саматыя, С.І. Фацеева, С.М. Якуба. Зацверджана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь. – Мінск: НІА; Аверсэв, 2012. – 190 с. (у суаўтарстве).

Беларуская мова: навучальныя і кантрольныя пераказы: 5 – 9 класы: дапам. для настаўнікаў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання / Г.М. Валочка, Л.С. Васюковіч, В.У. Зелянко, І.М. Саматыя, С.С. Міхнёнак, С.М. Якуба. – Мінск: Аверсэв, 2012. – 219 с. (у суаўтарстве).

Беларуская мова: навучальныя і кантрольныя дыктанты і пераказы: 10 – 11 класы: дапам. для ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання / Г.М. Валочка, В.У. Зелянко, А.А. Радзевіч, С.М. Якуба. – Мінск: Аверсэв, 2012. – 219 с. (у суаўтарстве).

Якуба, С.М. Прыёмы карэкціроўкі арфаграфічных уменняў і навыкаў вучняў // Беларуская арфаграфія: здабыткі і перспектывы: матэрыялы рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі, прысвечанай 90-годдзю БДУ, Мінск, 20-21 кастрычніка 2011 г. – Мінск: Выдавецкі цэнтр БДУ, 2012. – С. 151 – 156.

Якуба, С.М. Карэкціроўка арфаграфічных уменняў і навыкаў вучняў на ўроках беларускай мовы(на матэрыяле твораў Якуба Коласа) // Каласавіны: Якуб Колас і яго сучаснікі: да вывучэння творчых і асабістых узаемасувязей пісьменніка: матэрыялы XXVIнавук. канф., Мінск, 4 лістапада 2011 г. – Мінск: Ковчег, 2012. – С. 313 – 319.

Якуба, С.М. Развіццё словаўтваральных уменняў і навыкаў вучняў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі пры засваенні часцін мовы // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы. Вып. 11 / пад. рэд. А.Я. Міхневіча. – Мінск: РІВШ, 2012. – С. 104 – 108.

Зборнік матэрыялаў для выпускнога экзамену па вучэбным прадмеце “Беларуская мова” за перыяд навучання і выхавання на IIступені агульнай сярэдняй адукацыі: тэксты дыктантаў. 2-ое выданне, дапоўненае і выпраўленае / склад. Л.М. Гамеза, І.У. Булаўкіна, І.М. Саматыя, С.І. Фацеева, С.М. Якуба. Зацверджана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь. – Мінск: НІА; Аверсэв, 2013. – 208 с. (у суаўтарстве).

Якуба, С. М. Беларуская мова ў 3 класе: вучэб.-метад. дапам. для настаўнікаў устаноў агул. сярэд. адукацыі з рус. мовай навучання / С.М. Якуба. – 2-е выд., перапрац. – Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2013. – 168 с.

Якуба, С.М. Творы Якуба Коласа ў сістэме навучання беларускай мове як замежнай // Каласавіны. Якуб Колас. Чалавек. Эпоха. Час: матэрыялы XXVIIнавуковай канферэнцыі, прысвечанай 130-годдзю з дня нараджэння Якуба Коласа, 2-3 лістапада 2012 г., Мінск / склад.: З.М. Камароўская, Г.С. Спорыш. – Мінск: Ковчег, 2013. – С. 222 – 229.

Якуба, С.М. Марфалагічны разбор у сістэме прамежкавага кантролю ведаў студэнтаў-філолагаў // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы. Вып. 12 / пад. рэд. А.Я. Міхневіча. – Мінск: РІВШ, 2013. – С. 99 – 103.

Якуба, С.М. Беларускія прыказкі і прымаўкі ў сістэме работы па развіцці арфаграфічных уменняў і навыкаў вучняў // Актуальныя праблемы мовазнаўства і лінгвадыдактыкі: зборнік матэрыялаў навуковай канферэнцыі (да 75-годдзя з нараджэння прафесара Г.М. Малажай) / рэд. кал.: М.І. Новік і інш. – Брэст: Альтернатива, 2013. – С. 291 – 295.

Ніжнік Г.І., Якуба С.М. Ад’ектыўныя і субстантыўныя фразеалагічныя адзінкі з негатыўнай характарыстыкай чалавека ў беларускай і польскай мовах: раслінны код // Нацыянальная мова і нацыянальная  культура: аспекты ўзаемадзеяння (да 95-годдзя з дня нараджэння Ф.М. Янкоўскага): зб. навук. арт. / Бел.дзярж.пед.ун.т імя Максіма Танка; рэдкал.: Г.Ф. Андарала, Д.В. Дзятко (адк.рэд.), Н.П. Лобань і інш. – Мінск: БДПУ, 2013. – С. 245 – 247. (у суаўтарстве).

Ніжнік Г., Якуба С. Назоўнікавыя і прыметнікавыя фразеалагізмы з негатыўнай характарыстыкай чалавека ў беларускай і польскай мовах: анімалістычны код // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай: да 900-годдзя Кірыла Тураўскага і 200-годдзя Тараса Шаўчэнкі : матэрыялы XIМіжнар. навук. канф., Мінск, 24–26 кастр. 2013г. У 2ч. Ч.2 / пад рэд. Т.П. Казаковай. – Мінск: РІВШ, 2013. – С. 245 – 247. (у суаўтарстве).

Сучасная беларуская мова. Марфалогія[Электронны рэсурс]: вучэб.-метад. комплекс для студ. 3 курса спец. 1 21 05 01 “Беларуская філалогія” завочнай формы навучання / БДУ, філалагічны фак., каф. сучаснай беларускай мовы; аўтар-складальнік: С.М. Якуба. – Электрон. тэкставыя дан. – Мінск : БДУ, 2014. – 182 с.

Сучасная беларуская мова. Марфалогія[Электронны рэсурс]: вучэб.-метад. комплекс для студ. 2 курса спец. 1 21 05 01 “Беларуская філалогія” дзённай формы навучання / БДУ, філалагічны фак., каф. сучаснай беларускай мовы; аўтар-складальнік: С.М. Якуба. – Электрон. тэкставыя дан. – Мінск : БДУ, 2014. – 197 с.

Беларуская мова: навучальныя і кантрольныя дыктанты: 5-9 класы: дапам. для настаўнікаў устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. І рус. мовамі навучання / Г.М. Валочка, Л.М. Гамеза, І.У. Булаўкіна, В.У. Зелянко, І.М. Саматыя, С.С. Міхнёнак, С.М. Якуба. – 2-е выд. Рэкамендавана Навукова-метадычнай установай “Нацыянальны інстытут адукацыі” Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь. – Мінск: Аверсэв, 2014. – 208 с. (у суаўтарстве).

Беларуская мова: навучальныя і кантрольныя дыктанты і пераказы: 10 – 11 класы: дапам. для ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання / Г.М. Валочка, В.У. Зелянко, А.А. Радзевіч, С.М. Якуба. – 2-е выд. Рэкамендавана Навукова-метадычнай установай “Нацыянальны інстытут адукацыі” Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь. – Мінск: Аверсэв, 2014. – 221 с. (у суаўтарстве).

Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры: Трэці (абласны) этап ХХХ рэспубліканскай алімпіяды. 2013/14 навучальны год. Заканчэнне / Зелянко В.У., Праскаловіч В.У., Радзевіч А.А., Якуба С.М // Роднае слова. – 2014. – № 3. –С. 67–70. (у сааўтарстве).

Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры: Трэці (абласны) этап ХХХ рэспубліканскай алімпіяды. 2013/14 навучальны год. Заканчэнне / Зелянко В.У., Праскаловіч В.У., Радзевіч А.А., Якуба С.М // Роднае слова. – 2014. – № 4.– С. 68–71. (у суаўтарстве).

Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры: Трэці (абласны) этап ХХХ рэспубліканскай алімпіяды. 2013/14 навучальны год. Заканчэнне / Зелянко В.У., Праскаловіч В.У., Радзевіч А.А., Якуба С.М // Роднае слова. – 2014. – № 5. – С. 70–73. (у суаўтарстве).

Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры (матэрыялы для аналізу і падрыхтоўкі) / Зелянко В.У., Праскаловіч В.У., Радзевіч А.А., Якуба С.М // Беларуская мова і літаратура. – 2014. – № 11. – С. 57–65. (у суаўтарстве).

Валынец, Т.М., Беларуская мова: вучэбна-метадычны комплекс для будучых білінгваў /Т.М. Валынец, І.Э. Ратнікава, І.С., Роўда, С.М. Якуба // Веснік БДУ, сер.4. – 2014. – № 3. – С. 4–7. (у суаўтарстве).

Русско-белорусское двуязычие: педагогический аспект / Ратникова, И.Э., Волынец, Т.Н., Ровдо, И.С., Якуба, С.М. //Русский язык:система и функционирование (к 75-летию филологического факультета БГУ): сб. материалов V1 Междунар. науч. конф., 28–29 окт. 2014 г., Минск / редкол. : И.С. Ровдо (отв. ред.) [и др. ].  – Минск : Изд. Центр БГУ, 2014. – С. 29–41. (у суаўтарстве).

Якуба, С.М. Паэтычная спадчына Якуба Коласа ў сістэме моўнай адукацыі замежных студэнтаў // Каласавіны. Зямля – аснова ўсёй Айчыне: матэрыялы XXVIIнавуковай канферэнцыі, прысвечанай 90-годдзю з дня выхаду паэмы Якуба Коласа “Новая зямля”, 2-3 лістапада 2013 г., Мінск / склад.: З.М. Камароўская, Ю.В. Кішкуры. – Мінск: Ковчег, 2014. – С. 338 – 343.

Якуба, С.М. Фарміраванне ведаў, уменняў і навыкаў трэцякласнікаў пры вывучэнні складу слова ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі з рускай мовай навучання // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы. Вып. 13 / пад. рэд. А.Я. Міхневіча. – Мінск: РІВШ, 2014. – С. 79–85

Канцэпцыя вучэбнага прадмета “Беларуская мова” (I– XIкласы): Праект / Валочка Ганна, Яленскі Мікалай, Зелянко Вольга, Якуба Святлана. – Роднае слова. – 2016. – №1. – С. 53 – 61 (у суаўтарстве).

Сучасная беларуская мова. Зборнік практыкаванняў : дапаможнік / склад. З.І. Бадзевіч, Ж.Я. Белакурская, К.П. Любецкая, І.І. Савіцкая, А.Л. Садоўская, Т.Л. Чахоўская, Г.К. Чахоўскі, С.М. Якуба. – Мінск: БДУ, 2015. – 199 с. (у суаўтарстве).

Зборнік матэрыялаў для выпускнога экзамену па вучэбным прадмеце “Беларуская мова” за перыяд навучання і выхавання на IIступені агульнай сярэдняй адукацыі: тэксты дыктантаў. 5-ае выданне / склад. Л.М. Гамеза, І.У. Булаўкіна, І.М. Саматыя, С.І. Фацеева, С.М. Якуба. Зацверджана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь. – Мінск: НІА; Аверсэв, 2015. – 208 с. (у суаўтарстве).

Якуба, С. М. Беларуская мова ў 4 класе: вучэб.-метад. дапам. для настаўнікаў устаноў агул. сярэд. адукацыі з рус. мовай навучання / С.М. Якуба. – 2-е выд., выпраўленае і дап. Рэкамендавана Навукова-метадычнай установай “Нацыянальны інстытут адукацыі” Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь. – Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2015. – 176 с.

Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры: Трэці (абласны) этап ХХХIрэспубліканскай алімпіяды. 2014/15 навучальны год (ІХ клас) / Зелянко В.У., Караткевіч В.А., Радзевіч А.А., Якуба С.М // Роднае слова. – 2015. – № 4. –С. 68–70. (у суаўтарстве).

Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры: Трэці (абласны) этап ХХХIрэспубліканскай алімпіяды. 2014/15 навучальны год (Х клас) / Зелянко В.У., Караткевіч В.А., Радзевіч А.А., Якуба С.М // Роднае слова. – 2015. – № 5. – С. 60–62 (у суаўтарстве).

Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры: Трэці (абласны) этап ХХХIрэспубліканскай алімпіяды. 2014/15 навучальны год (ХІ клас) / Зелянко В.У., Караткевіч В.А., Радзевіч А.А., Якуба С.М // Роднае слова. – 2015. – № 6. – С. 57–60. (у суаўтарстве).

Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры (матэрыялы для аналізу і падрыхтоўкі) / Зелянко В.У., Караткевіч В.А., Радзевіч А.А., Якуба С.М // Беларуская мова і літаратура. – 2015. – № 12. – С. 49–62 (у суаўтарстве).

Асоба ў лінгваметодыцы / Валочка Г.М., Якуба С.М. // Роднае слова. – 2015. – № 4. – С. 68–71 (у сааўтарстве).

Якуба, С.М. Дзеяслоў як часціна мовы // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы. Вып. 14 / пад. рэд. А.Я. Міхневіча. – Мінск: РІВШ, 2015. – С. 81– 93.

Якуба, С.М. Выкарыстанне інтэрактыўнага модуля электроннага вучэбна-метадычнага комплексу па беларускай мове пры вывучэнні раздзела “Марфалогія і арфаграфія” // Повышение квалификации и пераподготовка: проблемы и перспективы развития: материалы Междунар. Науч.-практ. Конф., г. Минск. 12 нояб. 2015 г. / Белорус. гос. пед. ун-т им. М. Танка; редкол.: И.В. Шеститко [и др.]. – Минск: БГПУ, 2016. – С. 325 – 330.

Беларуская мова: навучальныя і кантрольныя дыктанты: 5–9 класы: дапам. для настаўнікаў устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. І рус. мовамі навучання / Г.М. Валочка, Л.М. Гамеза, І.У. Булаўкіна, В.У. Зелянко, І.М. Саматыя, С.С. Міхнёнак, С.М. Якуба. – 4-е выд. Рэкамендавана Навукова-метадычнай установай “Нацыянальны інстытут адукацыі” Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь. – Мінск: Аверсэв, 2016. – 224 с. (у суаўтарстве).

Канцэпцыя вучэбнага прадмета “Беларуская мова” (I– XIкласы): Праект / Валочка Ганна, Яленскі Мікалай, Зелянко Вольга, Якуба Святлана. – Роднае слова. – 2016. – №1. – С. 53 – 61 (у суаўтарстве).

Беларуская мова: навучальныя і кантрольныя пераказы: 5 – 9 класы: дапам. для настаўнікаў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання / Г.М. Валочка, Л.С. Васюковіч, В.У. Зелянко, І.М. Саматыя, С.С. Міхнёнак, С.М. Якуба. – 2-е выд. Рэкамендавана Навукова-метадычнай установай “Нацыянальны інстытут адукацыі” Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь. – 2-ое выд. – Мінск: Аверсэв, 2016. – 219 с. (у суаўтарстве).

Беларуская мова: навучальныя і кантрольныя дыктанты: 5–9 класы: дапам. для настаўнікаў устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання / Г.М. Валочка, Л.М. Гамеза, І.У. Булаўкіна, В.У. Зелянко, І.М. Саматыя, С.С. Міхнёнак, С.М. Якуба. – 5-е выд. Рэкамендавана Навукова-метадычнай установай “Нацыянальны інстытут адукацыі” Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь. – Мінск: Аверсэв, 2017. – 224 с. (у суаўтарстве).

Беларуская мова. Пераказы з дадатковымі заданнямі: 8 – 9 класы: дапам. для настаўнікаў устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання / Г.М. Валочка, І.Д. Воюш, І.У. Булаўкіна, В.У. Зелянко, С.М. Якуба. – Мінск:НІА: Аверсэв, 2017. – 128 с. (у суаўтарстве).

Лексічны мінімум па беларускай мове як замежнай. Базавы ўзровень (А2) / Складальнікі: Сямешка Л. І., Барысенка В.У, Кныш Л.С., Рамза Т.Р., Якуба С.М. – Мінск : РІВШ, 2017. – 100 с.

Тэсты па беларускай мове як замежнай: Элементарны ўзровень (А1). Базавы ўзровень (А2) / Складальнікі: Сямешка Л. І., Барысенка В.У, Кныш Л.С., Якуба С.М. – Мінск : РІВШ, 2017. – 64 с. 

Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры: Трэці (абласны) этап ХХХIII рэспубліканскай алімпіяды. 2016/17 навучальны год (ІХ клас) / Варановіч В.Л., Караткевіч В.А., Праскаловіч В.У., Радзевіч А.А., Якуба С.М // Роднае слова. – 2017. – № 2. – С. 58–60. (у суаўтарстве)

Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры: Трэці (абласны) этап ХХХIII рэспубліканскай алімпіяды. 2016/17 навучальны год (Х клас) / Варановіч В.Л., Караткевіч В.А., Праскаловіч В.У., Радзевіч А.А., Якуба С.М // Роднае слова. – 2017. – № 3. – С. 61–64 (у суаўтарстве)

Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры: Трэці (абласны) этап ХХХIII рэспубліканскай алімпіяды. 2016/17 навучальны год (ХІ клас) / Варановіч В.Л., Караткевіч В.А., Праскаловіч В.У., Радзевіч А.А., Якуба С.М // Роднае слова. – 2017. – № 4. – С. 63–66. (у суаўтарстве)

Якуба, С.М. Граматыка праз прызму выкладання беларускай мовы як замежнай // Беларуская граматыка: ад Браніслава Тарашкевіча да сучаснасці: матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі, 19–20 студзеня 2017 г., Мінск / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі. – Мінск, 2017. – С. 204-208.

Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры: матэрыялы для аналізу і падрыхтоўкі / В.Л.Варановіч, В.І.Караткевіч, В.У.Праскаловіч, А.А.Радзевіч А.А., С.М.Якуба // Беларуская мова і літаратура. – 2017. – №  12. – С. 40–53.

Сучасная беларуская мова. Марфалогія: дапаможнік / З.І. Бадзевіч, В.П. Русак, С.М. Якуба і інш. – Мінск: БДУ, 2018. (у суаўтарстве). Раздзелы “Марфалогія як раздзел граматыкі” (с. 6–16), “Часціны мовы” (с. 17–22) , Назоўнік”(с. 23 –73), “Прыметнік” (с. 74–95), займеннік (с. 117–140), Дадатак “Парадак марфалагічнага разбору” (с. 307–315).

Рэспубліканская алімпіяда па беларускай мове і літаратуры: аналіз заданняў і парады / В.У.Праскаловіч, Г.А.Арцямёнак, В.Л.Варановіч, І.Д.Воюш, Р.К.Казлоўскі, Д.Д.Паўлавец, С.М.Якуба, В.І.Караткевіч, А.А.Радзевіч // Беларуская мова і літаратура. – 2018. – № 1. – С.49–59. (У суаўтарстве).

Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры: Трэці (абласны) этап ХХХIV рэспубліканскай алімпіяды. 2017/18 навучальны год (ІХ клас) / Варановіч В.Л., Воюш І.Д., Праскаловіч В.У., Радзевіч А.А., Якуба С.М // Роднае слова. – 2018. – №3. – С.60–63. (У суаўтарстве)

Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры: Трэці (абласны) этап ХХХIV рэспубліканскай алімпіяды. 2017/18 навучальны год (Х клас) / Варановіч В.Л., Воюш І.Д., Праскаловіч В.У., Радзевіч А.А., Якуба С.М // Роднае слова. – 2018. – №4. – С.66–68. (У суаўтарстве)

Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры: Трэці (абласны) этап ХХХIV рэспубліканскай алімпіяды. 2017/18 навучальны год (ХI клас) / Варановіч В.Л., Воюш І.Д., Праскаловіч В.У., Радзевіч А.А., Якуба С.М // Роднае слова. – 2018. – №5. – С.69–72. (У суаўтарстве)

Кампетэнтнасна арыентаваныя заданні па беларускай мове як сродак актывізацыі адукацыйнай дзейнасці вучняў (на матэрыяле твораў Якуба Коласа) // Каласавіны: матэр. XXXI навук. канф., прысв. 135-годдзю з дня нарадж. Якуба Коласа, 2 лістапада 2018 г., Мінск. – Мінск: “Медысонт”, 2018. – С.240–248.

Тэсціраванне ў сістэме навучання беларускай мове як замежнай // Беларуская мова, літаратура, культура і свет: праблемы рэпрэзентацыі: зб. навук. артыкулаў па выніках міжнар. навук. канф., Мінск, 3–4 лістап., 2016 г. – Мінск: МДЛУ, 2018. – С.80–84.

Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры: матэрыялы для аналізу і падрыхтоўкі / В.Л.Варановіч, І.Д.Воюш, В.У.Праскаловіч, А.А.Радзевіч А.А., С.М.Якуба // Беларуская мова і літаратура. – 2018. – №11. – С.46–62. (У суаўтарстве)

Кампетэнтнасна арыентаваныя заданні па беларускай мове як сродак актывізацыі адукацыйнай дзейнасці вучняў (на матэрыяле твораў Якуба Коласа) // Каласавіны: матэр. XXXI навук. канф., прысв. 135-годдзю з дня нарадж. Якуба Коласа, 2 лістапада 2018 г., Мінск. – Мінск: “Медысонт”, 2018. – С.240–248.

Беларуская мова: вучэбны дапаможнік для 5 класа ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання. У дзвюх частках. Частка I. Дапушчана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь. – Мінск: НІА, 2019. – 144 с. (У суаўтарстве). Тэмы: Сінтаксіс і пунктуацыя. Даданыя члены сказа. Неразвітыя і развітыя сказы (с.90–106), Сказы з аднароднымі членамі. Знакі прыпынку ў сказах з аднароднымі членамі. Сказы са звароткамі, інтанаванне, знакі прыпынку (с.108–124), Кантрольныя пытанні і заданні (с.135–138).

Беларуская мова: вучэбны дапаможнік для 9 класа ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання / Г.М.Валочка, Л.С.Васюковіч, В.У.Зелянко, С.М.Якуба, С.І.Байкова. Дапушчана Мін. адук. Рэсп. Беларусь. Мінск: НІА, 2019. 220 с.

Тэсты па беларускай мове як замежнай. Элементарны ўзровень (А1). Агульнае валоданне. Базавы ўзровень (А2). Агульнае валоданне (з электронным дадаткам) / склад. Л.І.Сямешка, В.У.Барысенка, Л.С.Кныш, С.М.Якуба. 2-е выд., дапрац. Мінск: РІВШ, 2019. 112 с.

Сучасная беларуская мова. Зборнік практыкаванняў: вучэб.-метад. дапам. / склад. З.І.Бадзевіч, І.І.Караткевіч. Ю.В.Назаранка, А.А.Радзевіч, А.Л.Садоўская, Т.Л.Чахоўская, Г.К.Чахоўскі, С.М.Якуба. Мінск: БДУ, 2019. 212 с.

Творчая спадчына Якуба Коласа пры вывучэнні беларускай мовы кітайскімі студэнтамі / С. М. Якуба // Літаратура ў культурнай прасторы Беларусі і Кітая : зборнік навуковых артыкулаў па матэрыялах Міжнар. канф., прысвечанай народнаму паэту Беларусі Я. Коласу, г. Цяньцзінь, Кітайская Народная Рэспубліка, 17–18 мая 2019 г. / пад рэд. У. І. Куліковіча, В. В. Шахаб. Мінск : БДТУ, 2019. С. 222–227.

Беларуская мова. 8–9 класы: дыдактычныя і дыягнастычныя матэрыялы: дапам. для наст. устаноў агул. сярэд. адукацыі з бел. і рус. мовамі навучання. Мінск: Сэр-Віт, 2019. 156 с.

Зборнік матэрыялаў для выпускнога экзамену па вучэбным прадмеце “Беларуская мова” за перыяд навучання і выхавання на II ступені агульнай сярэдняй адукацыі: тэксты дыктантаў. 5-е выд. / склад. Л.М.Гамеза, І.У.Булаўкіна, І.М.Саматыя, С.І.Фацеева, С.М.Якуба. Зацвердж. Мін. адук. Рэсп. Беларусь. Мінск: НІА; Аверсэв, 2020. 218 с.

Беларуская мова: вучэбны дапаможнік для 6 класа ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання / Г.М.Валочка, В.У.Зелянко, С.В.Мартынкевіч, С.М.Якуба, Т.І.Бажкова. Дапушч. Мін. адук. Рэсп. Беларусь. Мінск: НІА, 2020. 240 с.

Беларуская мова: вучэбны дапаможнік для 10 класа ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання (з электронным дадаткам для павышанага ўзроўню) / Г.М.Валочка, Л.С.Васюковіч, В.У.Зелянко, С.С.Міхнёнак, С.М.Якуба. Дапушч. Мін. адук. Рэсп. Беларусь. Мінск: НІА, 2020. 230 с.

Тэсціраванне як сродак вымярэння камунікатыўнай кампетэнцыі пры засваенні беларускай мовы як замежнай // Мова, літаратура, культура ў адукацыйнай прасторы Беларусі і Кітая: зб. навук. арт. Мінск: РІВШ, 2020. С.339–346.

З клопатам пра лёс роднага слова, моўнай адукацыі ў Рэспубліцы Беларусь // Роднае слова. 2020. №4. С.56. (У суаўт. з Г.М.Валочка).

Словаўтваральны аспект у выкладанні беларускай мовы як замежнай // Мова – літаратура – культура: матэр. IХ Міжнар. навук. канф. пам. праф. А.Я.Міхневіча (Мінск, 15–16 кастр. 2020 г.) / рэдкал.: А.А.Радзевіч (гал. рэд.) [і інш.]. Мінск: БДУ, 2020. С.286–291.

Беларуская мова: вучэб. дапам. для 11-га кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання (з электронным дадаткам для павышанага ўзроўню) / Г.М.Валочка, Л.С.Васюковіч, В.У.Зелянко, С.С.Міхнёнак, С.М.Якуба. Дапушч. Мін. адук. Рэсп. Беларусь. Мінск: НІА, 2021. 184 с.

Беларуская мова. 10 клас. Дыдактычныя і дыягнастычныя матэрыялы (базавы і павышаны ўзроўні) : дапам. для настаўнікаў устаноў агул. сярэдняй адукацыі з белар. і рус. мовамі навучання / Г.М.Валочка, В.У.Зелянко, С.М.Якуба. Мазыр: Выснова, 2021. 127 с.

Беларуская мова. 11 клас. Дыдактычныя і дыягнастычныя матэрыялы (базавы і павышаны ўзроўні) : дапам. для настаўнікаў устаноў агул. сярэдняй адукацыі з белар. і рус. мовамі навучання / Г.М.Валочка, В.У.Зелянко, С.М.Якуба. Мазыр: Выснова, 2021. 158 с.

Беларуская мова: навучальныя і кантрольныя дыктанты : 5–9 класы: дапам. для настаўнікаў устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання / Г.М.Валочка, Л.М.Гамеза, І.У.Булаўкіна, В.У.Зелянко, С.С.Міхнёнак, І.М.Саматыя, С.М.Якуба. Мінск: Аверсэв, 2021. 224 с.

Беларуская мова. 5 клас. Рабочы сшытак: дапам. для вучняў устаноў агул. сярэдняй адукацыі з белар. і рус. мовамі навучання / Г.М.Валочка, В.У.Зелянко, С.В.Мартынкевіч, С.М.Якуба. Мінск: Аверсэв, 2021. 128 с.

Арцямёнак, Г.А. Алімпіяды па беларускай мове і літаратуры: Комплексная работа / Г.А.Арцямёнак, В.Л.Варановіч, І.Д.Воюш, В.У.Зелянко, В.І.Караткевіч, В.У.Праскаловіч, І.І.Савіцкая, А.А.Радзевіч, Г.К.Чахоўскі, С.М.Якуба. – Мінск: Бел. асацыяц. “Конкурс”, 2021. – 288 с.

Якуба, С.М. Словаўтваральны аспект у выкладанні беларускай мовы як замежнай / С.М.Якуба // Мова – літаратура – культура: матэрыялы IX Міжнар. навук. канф. памяці праф. А.Я.Міхневіча. Мінск, 15–16 кастр. 2020 г. / Беларус. дзярж. ун-т; рэдкал. А.А.Радзевіч (гал.рэд.) [і інш.]. – Мінск: БДУ, 2020. – С. 286–291.

Зборнік матэрыялаў для выпускнога экзамену па вучэбным прадмеце “Беларуская мова” за перыяд навучання і выхавання на II ступені агульнай сярэдняй адукацыі: тэксты пераказаў / склад. Г.М.Валочка, І.У.Булаўкіна, В.У.Зелянко, С.І.Фацеева, С.М.Якуба. Зацв. Мін. адук. Рэсп. Беларусь. – Мінск: Нацыянальны інстытут адукацыі, 2022. – 208 с.

Беларуская мова. 6 клас. Рабочы сшытак : дапам. для вучняў устаноў агул. сярэдняй адукацыі з белар. і рус. мовамі навучання / Г.М.Валочка, В.У.Зелянко, С.В.Мартынкевіч, С.М.Якуба. Рэкамендавана Навукова-метадычнай установай “Нацыянальны інстытут адукацыі” Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь. – Мінск: Аверсэв, 2022. – 127 с.

Алімпіяды па беларускай мове і літаратуры: Комплексная работа / Г.А.Арцямёнак, В.Л.Варановіч, І.Д.Воюш, В.У.Зелянко, В.І.Караткевіч, В.У.Праскаловіч, І.І.Караткевіч, А.А.Радзевіч, Г.К.Чахоўскі, С.М.Якуба. – Мінск: Бел. асацыяц. “Конкурс”, 2022. – 192 с.

Беларуская мова і літаратура. 9–11 класы: алімпіяды [Электронны рэсурс] / В. Л. Варановіч [і інш.]. – Мінск: Аверсэв, 2022. – 224 с.

Сучасная беларуская мова. Хрэстаматыя: дапаможнік: у 2 ч. Ч.1. Фанетыка. Фаналогія. Арфаэпія. Графіка. Арфаграфія. Лексікалогія. Лексікаграфія. Фразеалогія. Марфеміка. Марфаналогія. Словаўтварэнне. Марфалогія / аўт.-склад. А.Л.Садоўская, А.А.Радзевіч, Г.К.Чахоўскі, Т.Л.Чахоўская, С.М.Якуба, Ю.В.Назаранка. – Мінск: БДУ, 2022. – 320 с.

Якуба, С.М. Праца з мастацкім тэкстам як сродак фарміравання камунікатыўнай кампетэнцыі пры навучанні беларускай мове як замежнай (на матэрыяле твораў Янкі Купалы) / С.М.Якуба // Мова – Літаратура – Культура: матэр. Х Міжнар. навук. канф., прысв. 140-годдзю з дня нарадж. Янкі Купалы і Якуба Коласа, Мінск, 29–30 верас. 2022 г., Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт; рэдкал. А.І.Бельскі (гал.рэд.) [і інш.]. – С.225–229.

Мастацкі тэкст на занятках па беларускай мове як замежнай (на матэрыяле твораў Якуба Коласа) // Матэр. рэспубл. навук. канф. «Вялікі пясняр беларускага народа Якуб Колас – адзін са стваральнікаў сучаснай беларускай літаратурнай мовы», г. Мінск, 29 верас. 2022 г.

Якуба, Святлана. Тыпавыя вучэбна-трэніровачныя тэсты ў навучанні беларускай мове як замежнай / Святлана Якуба // Беларуская мова як замежная /Jezyk Bialoruski jako OBCY/ Warshawa, University Warshawa. – 2022. – №6. – С.39–47.

Валочка, Г.М., Якуба, С.М. Фанетычныя практыкаванні ў навучанні беларускай мове як замежнай // Аксиология филологического образования в контексте подготовки педагога будущего: матер. II Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 35-летию создания каф. риторики и методики преподавания языка и литературы. Минск, 20–21 марта 2023 г. / Белорус. гос. ун-т. – Минск: БГУ, 2023. – С.32–38.

Якуба, С.М. Дыдактычныя матэрыялы ў сістэме навучання беларускай мове / С.М.Якуба // Коммуникативная компетенция: принципы, методы, приёмы формирования: сб. науч. ст. / Белорус. гос. ун-т. – Минск: Право и экономика, 2023. – Вып. 18. – С.112–116.

Беларуская мова ў 5 класе: вучэб.метад. дапам. для настаўнікаў устаноў адукацыі, якія рэалізуюць адукац. праграмы агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання і выхавання / Г.М.Валочка [і інш.]. – Мінск: Нацыянальны інстытут адукацыі, 2023. – 225 с.

Рэалізацыя кампетэнтнаснага падыходу пры выкарыстанні дыдактычных і дыягнастычных матэрыялаў у практыцы навучання беларускай мове // Пісьменнік – Мова – Стыль: Матэр. ІІІ Міжнар. навук. канф., прысв. праф. Ц.П.Ломцеву, г.Мінск, 21–22 верас. 2023 г. / БДУ, філалаг. фак., каф. белар. мовазн.; рэдкал.: М.І.Свістунова (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск: БДУ, 2023 – С.554–561.

Image

Рэсурсы

Image
Image
Наш сайт использует файлы cookie

Наш сайт использует файлы cookie для сбора статистики. Нажав «Принять», вы даете согласие на обработку файлов cookie в соответствии с Политикой обработки файлов cookie.