Кафедра беларускага мовазнаўства

Выява кантакту

Якуба Святлана Міхайлаўна

кандыдат педагагічных навук, дацэнт

Вышэйшая навучальная установа, якую закончыла, спецыяльнасць: Мінскі дзяржаўны педагагічны інстытут імя А.М.Горкага, настаўнік беларускай мовы і літаратуры.

Галіна мовазнаўства, у якой працуе і можа выступаць у якасці эксперта, апанента: сучасная беларуская мова, марфалогія; методыка выкладання беларускай мовы.

Назва кандыдацкай дысертацыі, год абароны, навуковы кіраўнік: "Лінгваметадычныя асновы вывучэння словаўтварэння на ўроках беларускай мовы ў V -VI класах школ Беларусі", 1992, навук. кір. - доктар педагагічных навук, прафесар Мурына Ларыса Аляксандраўна.

Колькасць навуковых публікацый: 170.

Профіль у Акадэміі Google

+375 17 392-51-42
г. Мінск, вул. К. Маркса, 31, аўд.49
220030

E-mail: YakubaSM@bsu.by

Асноўныя навуковыя і навукова-метадычныя публікацыі:

Мурина, Л. А, Крайко, С. М. Своеобразие функционирования словообразовательных формантов в речи // Словообразование и номинативная деривация в славянских языках: Тез. докл. IIIресп. конф., 5 – 6 окт. 1989. – Гродно, 1989. – Ч.II. – С. 199 – 200.

Якуба, С.М. Лингвометодические основы изучения словообразования на уроках белорусского языка в V – VI классах школ Белоруссии: Автореф. дисс. канд. педагог.н. / С. М. Якуба. – Минск, 1991. – 20 с.

Крайко, С.М. Вывучэнне складу слова і словаўтварэння ў Vкласе: метадычныя рэкамендацыі / С. М. Крайко. – Мінск: БелНДІ адукацыі, 1991. – 46 с.

Крайко, С.М. Авалоданне значымай часткай слова – прыстаўкай // Беларуская мова і літаратура ў школе. – 1991. –№ 3. – С. 18 – 19.

Якуба, Святлана. Паважайце суфіксы!: Роля асэнсавання словаўтваральных значэнняў ва ўзбагачэнні слоўніка вучняў. – Роднае слова. –1992. – №2. – С. 18 – 23.

Праграмы сярэдняй агульнаадукацыйнай школы з беларускай мовай навучання: Беларуская мова. V– XIкласы. Зацверджана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь – Мінск, АСАР, 1995. (у суаўтарстве).

Якуба Святлана. Шукайма разам карані!: Корань слова і яго значэнне. – Роднае слова. – 1995. – № 5. – С. 78 – 84.

Якуба Святлана. Шукайма разам карані!: Корань слова і яго значэнне. – Роднае слова. – 1995. – № 7. – С. 78 – 84.

Праграмы агульнаадукацыйнай сярэдняй школы з беларускай мовай навучання: Беларуская мова. IV – XI класы // У кн. : Беларуская мова і літаратура. Праграмы агульнаадукацыйнай сярэдняй школы з 12-гадовым тэрмінам навучання / Праект/. – Мінск, 1997. (у суаўтарстве).

Праграмы сярэдняй агульнаадукацыйнай школы з беларускай мовай навучання. Беларуская мова. V – XI класы / Валочка Г.М., Лаўрэль Я.М., Протчанка В.У. і інш. Зацверджана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь – Мінск: НМЦэнтр, 1997. – 101 с. (у суаўтарстве).

Беларуская мова ў табліцах і схемах: вучэбны дапаможнік для вучняў ст. кл. сярэдняй школы / Г.М. Валочка і інш. – Мінск: Паліграфмаркет, 1997. – 188 с. (у суаўтарстве).

Дзяржаўны адукацыйны стандарт “Агульная сярэдняя адукацыя”: Беларуская мова / Праект: У 3-х ч. – Ч.2. – Мінск: НІА, 1998. – С.4 – 21 (у суааўтарстве).

Беларуская мова: эксперыментальная праграма для 5 класа агульнаадукацыйнай сярэдняй школы з беларускай мовай навучання. – Мінск, 1998. (у суаўтарстве).

Васюковіч, Л.С., Якуба, С.М. Вывучэнне беларускай мовы ў 5 класе: метадычны дапаможнік для эксперыментальных школ з рускай мовай навучання / Л.С. Васюковіч, С.М. Якуба. – Мінск, 1998. – 48 с.

Якуба, С.М. Прыкладнае планаванне і метадычны каментарый да ўрокаў беларускай мовы ў Vкласе школ з рускай мовай навучання. // Беларуская мова і літаратура. – 1998. – №1. – С. 10 – 22.

Якуба, С.М. Прыкладнае планаванне і метадычны каментарый да ўрокаў беларускай мовы ў Vкласе школ з рускай мовай навучання. // Беларуская мова і літаратура. – 1998. – №2. – С. 3 – 12.

Якуба, С.М. Прыкладнае планаванне і метадычны каментарый да ўрокаў беларускай мовы ў Vкласе школ з рускай мовай навучання. // Беларуская мова і літаратура. – 1998. – №3. – С. 3 – 16.

Якуба, С.М. Прыкладнае планаванне і метадычны каментарый да ўрокаў беларускай мовы ў Vкласе школ з рускай мовай навучання. // Беларуская мова і літаратура. – 1998. – №4. – С. 3 – 13.

Якуба, С.М. Навучанне пяцікласнікаў словаўтваральнаму разбору. // Беларуская мова і літаратура. – 1998. – №4. – 22 – 41.

Якуба, Святлана. Некаторыя асаблівасці засваення пяцікласнікамі словаўтваральных паняццяў // Роднае слова. – 1998. – № 12. – С. 108 – 122.

Протчанка, В.У., Валочка, Г.М., Якуба, С.М. Методыка праверкі ведаў, уменняў і навыкаў вучняў эксперыментальных класаў па беларускай мове / В.У. Протчанка, Г.М. Валочка, С.М. Якуба. – Мінск: НІА, 1999. – 24 с.

Агульная сярэдняя адукацыя: Беларуская мова // Общее среднее образование. Социально-гуманитарные дисциплины / Руководящие документы Республики Беларусь (Образовательные стандарты). – Минск: Мин. образования Респ. Беларусь, 1999. – С. 3 – 24. (у суаўтарстве).

Беларуская мова: Прыкладныя нормы ацэнкі ведаў, уменняў і навыкаў вучняў // Десятибальная система оценки знаний, умений и навыков учащихся общеобразовательных школ: инструктивно-методические материалы / Под ред. В.И. Стражева, О.Е. Лисейчикова, Г.Д. Дыляна. – Минск, НИО, 1999. – С. 12 – 32.

Беларуская мова: эксперыментальная праграма для 6 класа агульнаадукацыйнай школы з беларускай мовай навучання / Протчанка В.У., Валочка Г.М., Лаўрэль Я.М. і інш. – Мінск: НІА, 1999. – 7 с. (у суаўтарстве).

Якуба, С.М. Вывучэнне беларускай мовы ў 6 класе: метадычны дапаможнік для эксперыментальных школ з рускай мовай навучання / С.М. Якуба. – Мінск: НІА, 1999. – 56 с.

Беларуская мова: эксперыментальная праграма для 7 класа агульнаадукацыйнай школы з беларускай мовай навучання / Протчанка В.У., Валочка Г.М., Лаўрэль Я.М. і інш.. – Мінск: НІА, 2000. – 6 с. (у суаўтарстве).

Праграмы сярэдняй агульнаадукацыйнай школы з беларускай мовай навучання. Беларуская мова. V – XIкласы / Валочка Г.М., Лаўрэль Я.М., Протчанка В.У. і інш. Зацверджана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь – Мінск: НМЦэнтр, 2000. – 128 с. (у суаўтарстве).

Якуба, С.М. Метадычныя парады да планавання ўрокаў беларускай мовы ў 7 класе: дапам. для настаўнікаў эксперым. школ з рускай мовай навучання / С. М. Якуба. – Мінск: НІА, 2000. – 39 с.

Якуба, С.М. Крыніца беларускасці // Роднае слова. – 2000. – № 4. – С. 12 – 13.

Беларуская мова: праграма для школ з беларускай мовай навучання / Г.М.Валочка, Я.М.Лаўрэль, В.У. Протчанка і інш. // Праграмы 12-гадовай агульнаадукацыйнай школы: Беларуская мова. Беларуская літаратура. Иностарнные языки.Замежныя мовы. Гісторыя. Пачатковы курс геаграфіі. Начальный курс географии. IV– Vкласы. – Мінск: НМЦэнтр, 2001. – С. 3 – 47 (у суаўтарстве).

Беларуская мова: эксперыментальная праграма для 8 класа агульнаадукацыйнай школы з беларускай мовай навучання / Протчанка В.У., Валочка Г.М., Лаўрэль Я.М. і інш. – Мінск: НІА, 2001. – 7 с. (у сааўтарстве)

Якуба, С.М. Метадычныя парады да планавання ўрокаў беларускай мовы ў 8 класе: дапам. для настаўнікаў эксперым. школ з рускай мовай навучання / С. М. Якуба. – Мінск: НІА, 2001. – 31 с.

Дыягнастычныя матэрыялы па беларускай мове для 5-8 класаў: дапаможнік для настаўнікаў эксперыментальных школ з беларускай і рускай мовамі навучання / Протчанка В.У., Валочка Г.М., Лаўрэль Я.М., Свідрыцкая А.Р., Язерская С.А., Якуба С.М. – Мінск.: НІА, 2001. – 164 с.

Якуба, С.М. Метадычныя парады да планавання ўрокаў беларускай мовы ў IVкласе 12-гадовай школы з рускай мовай навучання. (I–IIчвэрць) / С. М. Якуба // Беларуская мова і літаратура. – 2001. – №3. – С. 3 – 24.

Якуба, С.М. Метадычныя парады да планавання ўрокаў беларускай мовы ў IVкласе 12-гадовай школы з рускай мовай навучання. (III– IVчвэрць) / С. М. Якуба // Беларуская мова і літаратура. – 2001. – №4. – С. 3 – 23.

Прыкладныя нормы ацэнкі вынікаў вучэбнай дзейнасці вучняў па беларускай мове // Десятибальная система оценки результатов учебной деятельности учащихся: инструктивно-метод. материалы / Валочка Г.М., Лаўрэль Я.М., Язерская С.А., Якуба С.М.; Под ред. О.Е.Лисейчикова. – Мінск: НИО, 2002. – С. 131 – 161.

Беларуская мова: эксперыментальная праграма для 9 класа агульнаадукацыйнай школы з беларускай мовай навучання навучання / Протчанка В.У., Валочка Г.М., Лаўрэль Я.М. і інш. – Мінск: НІА, 2002. – 11 с. (у суаўтарстве).

Праграмы сярэдняй агульнаадукацыйнай школы з беларускай мовай навучання. Беларуская мова. IV –V класы 12-гадовай і V – XI класы 11-гадовай агульнаадукацыйнай школы учання / Протчанка В.У., Валочка Г.М., Лаўрэль Я.М. і інш. Зацверджана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь. – Мінск, НМЦэнтр, 2002. – 119 с. (у суаўтарстве).

Лазарчык, Л.П., Цітова, Л.К., Якуба С.М. Прыкладанае планаванне ўрокаў беларускай мовы і літаратуры ў 4 і 5 класе 12-гадовай агульнаадукацыйнай школы з рускай мовай навучання /Л.П. Лазарчык, Л.К. Цітова, С.М. Якуба. ― Мінск: Аверсэв, 2002. – 112 с.

Экзамен па беларускай мове: Тэсты і даведачныя матэрыялы З.І.Бадзевіч, Ж.Я.Белакурская, С.М.Якуба. – Мінск: ТэтраСістэм, 2002. – 336 с. (у суаўтарстве).

Беларуская мова ў 4 класе: дапам. для настаўнікаў агульнаадукац. шк. з рус. мовай навучання/ Л.С.Васюковіч, З.М.Кавалевіч, С.М. Якуба. – .М. Якуба. – Мінск: НІА, 2002.– 240 с. (у суаўтарстве).

Якуба, С.М. Новыя падыходы да ацэнкі навучальных пісьмовых работ па беларускай мове // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы (да 80-годдзя БДУ) Вып.1 / Рэдкал.: А.Я.Міхневіч, З.І.Бадзевіч, Ж.Я. Белакурская і інш.; Пад рэд. А.Я.Міхневіча. – Мінск, БДУ, 2002. – С. 207 – 214.

Якуба, С.М. Комплексная праца з тэкстам на ўроках беларускай мовы (на матэрыяле твораў Янкі Купалы і Якуба Коласа) // Мова – літаратура – культура: Матэрыялы IIIМіжнар.навук. канф., прысв. 120-годдзю з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа (Мінск, 27 – 28 верасня 2002 г.). Т.2. –Мінск, БДУ, 2002.–С.174 – 179.

Беларуская мова для школ з беларускай мовай навучання// Праграмы для ўстаноў, якія забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыі з бел. і рус. мовамі навучання з 12-гадовым тэрмінам навучання. 6 кл./ В.У. Протчанка, Г.М. Валочка, Я.М. Лаўрэль і інш. Зацверджана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь. – Мінск: НІА, 2003. – С. 8 –12 (у суаўтарстве).

Зборнік тэматычных і выніковых кантрольных работ па беларускай мове для 4—9 класаў (з адказамі): дапаможнік для настаўнікаў устаноў, якія забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыі з бел. і руск. мовамі навучання / Г.М. Валочка, Я.М. Лаўрэль, В.У. Протчанка і інш. – Мінск: “Аверсэв”, 2003. – 144 с. (у суаўтарстве).

Экзамен па беларускай мове: тэсты і даведачныя матэрыялы. 2-е выданне / З.І. Бадзевіч, Ж.Я. Белакурская, С.М. Якуба. – Мінск: ТэтраСістэмс, 2003. – 336с. (у суаўтарстве).

Якуба, С.М. Складаныя пытанні марфалогіі і правапісу: Беларуская мова. Курсы па выбары. Беларуская мова і літаратура. – 2003. – №3. – С.16 – 25.

Якуба, С.М. Некаторыя пытанні педагагічнай практыкі студэнтаў-філолагаў // Метадалагічныя і метадычныя аспекты выкладання мовы і літаратуры ў школе і ВНУ: зб.навук. арт. Вып.2 / Пад рэд. Л.А. Мурынай. – Мн.: БДУ, 2003. – С. 87 – 90.

Якуба, С.М. Комплексная праца з тэкстам на ўроках падагульнення і сістэматызацыі ведаў // Актуальныя праблемы развіцця сучаснай методыкі выкладання беларускай мовы: Зб.арт. мемар. чытанняў, прысвеч. памяці д.пед.н., праф. В.У. Протчанкі). – Мінск: НІА, 2003 – С. 51 – 57.

Беларуская мова: экзаменац. тэсты / З.І. Бадзевіч, Ж.Я. Белакурская, С.М. Якуба. – Мінск.: ТАА “Юніпрэс”, 2003. – 304 с. (у суаўтарстве).

Праграмы для ўстаноў, якія забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання з 12-гадовым тэрмінам навучання. Беларуская мова. Беларуская літаратура. VIIIклас // Зацверджана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь. – Мінск: НІА, 2004. – 23 с. (у суаўтарстве).

Беларуская мова. VIIIклас // Праграмы для ўстаноў, якія забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання з 12-гадовым тэрмінам навучання. Зацверджана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь. / В.У. Протчанка, Г.М. Валочка, Я.М. Лаўрэль і інш. – Мінск: НІА, 2004. – С. 3 – 8 (у суаўтарстве).

Беларуская мова: дапаможнік для падрыхтоўкі да экзаменаў і цэнтралізаванага тэсціравання/ З.І. Бадзевіч, Ж.Я. Белакурская, С.М. Якуба. – Мінск: ТАА “Юніпрэс”, 2004. – 336с. (у суаўтарстве).

Якуба, С.М. Тэсты ў сістэме падрыхтоўкі студэнтаў-філолагаў // Многоуровневая система подготовки филогогов: организация содержания и новые технологии обучения: Материалы Международной научной конференции (Минск, 16-17 октября 2003 г). –Мінск, БДУ, 2004 – С. 275 – 280.

Якуба, С.М. Пісьмовы пераказ тэксту пры вывучэнні сінтаксісу і пунктуацыі ў 4 класе//Метадалагічныя і метадычныя аспекты выкладання мовы і літаратуры ў школе і ВНУ: Зб.навук. арт. Вып.3. Пад рэд. Л.А. Мурынай. – Мінск: БДУ, 2004. – С. 74 – 78.

Якуба, С.М. Тэсціраванне як сродак экспрэс-кантролю ў сістэме прафесійнай падрыхтоўкі філолагаў // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы. Вып. 3 / Пад рэд. А.Я.Міхневіча. – Мінск: РІВШ, 2004. – С. 115 – 120.

Якуба, С.М. Фарміраванне этнакультурнай кампетэнцыі сродкамі беларускай мовы // Язык и социум: Материалы VIМеждународной научной конференции (Минск, 3-4 декабря 2004 г.: В 2-х ч. Ч.2.). – Мінск, РІВШ БДУ, 2004. – С. 202 – 206.

Беларуская мова, 9 – 10 класы (базавы і павышаны ўзровень)// Праграмы для ўстаноў, якія забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыі з рускай і беларускай мовамі навучання з 12-гадовым тэрмінам навучання / Валочка Г.М., Лаўрэль Я.М., Протчанка В.У. і інш. Зацверджана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь. – Мінск: НІА, 2005. – С. 3 – 20 (у суаўтарстве).

Беларуская мова, 9 – 10 кл. (паглыблены ўзровень) // Праграмы для ўстаноў, якія забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыі з рускай і беларускай мовамі навучання з 12-гадовым тэрмінам навучання / Валочка Г.М., Лаўрэль Я.М., Протчанка В.У. і інш. Зацверджана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь. – Мінск: НІА, 2005. – С. 21 – 36 (у суаўтарстве).

Якуба, С. М. Складаныя пытанні марфалогіі і арфаграфіі: праграма курса на выбар для 12 класа ўстаноў, якія забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыі з рускай і беларускай мовамі навучання з 12-гадовым тэрмінам навучання / С.М. Якуба. – Мінск: НІА, 2005. – 10с.

Зборнік тэкстаў для лінгвістычнага аналізу: для студэнтаў філал. фак. / аўт.-склад. З.І.Бадзевіч, Ж.Я.Белакурская, А.А. Радзевіч, С.М.Якуба. – Мінск: БДУ, 2005. – 259 с. (у суаўтарстве).

Беларуская мова: хрэстаматыя: вучэбны дапаможнік / аўт.-склад. З.І.Бадзевіч і інш. – Мінск: Изд-во «Юнипресс», 2005. – С. 308 – 384

Беларуская мова ў табліцах і схемах: вучэб. дапам. для вучняў ст.кл. сярэдн. шк: / Г.М. Валочка, Я.М. Лаўрэль, В.П. Красней і інш. – Мінск: ТАА “Юніпрэс”, 2005. – 192 с. (у суаўтарстве).

Зборнік тэматычных і выніковых кантрольных работ па беларускай мове для 5 – 9 класаў (з адказамі): дапаможнік для настаўнікаў устаноў, якія забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыі з бел. і руск. мовамі навучання/ Г.М.Валочка, Я.М.Лаўрэль, В.У.Протчанка і інш. – 4-е выд., дапрац. – Мінск: “Аверсэв”, – 2005. –175 с. (у суаўтарстве).

Якуба, С.М. Прыкладнае планаванне ўрокаў беларускай мовы і літаратуры ў 5-6 класах устаноў, якія забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыі, з рус. мовай навучання з 12-гадовым тэрмінам навучання / аўт.-склад. С.М. Якуба, Л.К. Цітова, Л.П. Лазарчык. – 2-е выд., перапрац. – Мінск: Аверсэв, 2005. – 110 с. (у суаўтарстве).

Якуба, С.М. З клопатам пра будучыню // Роднае слова. – 2005. – №4. – С. 47 – 48.

Якуба, С.М. Урокі педагагічнай практыкі студэнтаў-філолагаў // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы. Вып. 4 / Пад рэд. А.Я.Міхневіча. – Мн.: РІВШ, 2005. – С. 168 –172.

Канцэпцыя вучэбнага прадмета «Беларуская мова» (праект) / Протчанка В.У., Валочка Г.М., Малажай Г.М., Язерская С.А., Якуба С.М. // Беларуская мова і літаратура. – 2006. – №6. – С. 3 – 10 (у суаўтарстве).

Беларуская мова, V– Xкл. (базавы, павышаны і паглыблены ўзроўні): праграмы для ўстаноў, якія забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыі, з рускай мовай навучання з 12-гадовым тэрмінам навучання. Зацверджана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь – Мінск: Нацыянальны інстытут адукацыі, 2006. – С.42 – 76 (у суаўтарстве).

Беларуская мова, V-Xкл. (базавы, павышаны і паглыблены ўзроўні): праграмы для ўстаноў, якія забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыі, з беларускай мовай навучання з 12-гадовым тэрмінам навучання. Зацверджана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь – Мінск: Нацыянальны інстытут адукацыі, 2006. – 64с. (у суаўтарстве).

Якуба, С.М. Лексічныя інавацыі ў сучаснай беларускай мове // Праграмы спецыяльных курсаў і спецыяльных семінараў. – Мінск: БДУ, 2006. – С. 75 – 77.

Якуба, С.М. Беларуская тапаніміка // Праграмы спецыяльных курсаў і спецыяльных семінараў. – Мінск: БДУ, 2006. – С. 40 – 42.

Якуба, С.М. Лінгвістычны аналіз слова, словазлучэння, сказа // Праграмы спецыяльных курсаў і спецыяльных семінараў. – Мінск: БДУ, 2006. – С. 42 – 44.

Беларуская мова. Прыкладнае планаванне вучэбнага матэрыялу па падручніку “Беларуская мова” аўтараў Т.М.Валынец, І.Э.Ратнікавай і інш. // Примерное планирование по новым учебникам: уроки во 2 классе / Е.А. Гулецкая, В.С. Воропаева, Т.С. Куцанова и др. – Минск: Пачатковая школа, 2006. – С. 23 – 35.

Якуба, С.М. Фарміраванне этнакультурнай кампетэнцыі пры вывучэнні словаўтварэння // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы. Вып. 5: Да 70-годдзя з дня нараджэння доктара філалагічных навук прафесара А.Я.Міхневіча. Мн.: РІВШ, 2006. – С. 226 – 231.

Беларуская мова, V– VIIIкласы з беларускай мовай навучання // Беларуская мова, V– Xкласы: вучэбныя праграмы для агульнаадукацыйных устаноў з беларускай і рускай мовамі навучання. Зацверджана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь – Мінск: Нацыянальны інстытут адукацыі, 2007. – С. 3 – 28 (у суаўтарстве).

Беларуская мова, IX– Xкл. (базавы, павышаны, паглыблены ўзроўні) // Беларуская мова, V– Xкласы: вучэбныя праграмы для агульнаадукацыйных устаноў з беларускай і рускай мовамі навучання: Зацверджана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь – Мінск: Нацыянальны інстытут адукацыі, 2007. – С. 61 – 84 (у суаўтарстве).

Методыка выкладання беларускай мовы: вучэб. дапам. для студэнтаў філал. спецыяльнасцей устаноў, якія забяспечваюць атрыманне выш. адукацыі / М.Г. Яленскі, Г.М. Валочка, Л.С. Васюковіч, З.М. Кавалевіч (Сазоненка), Я.М. Лаўрэль, В.А. Ляшчынская, У.Ц. Піскун, С.Р. Рачэўскі, І.М. Саматыя, У.П. Саўко, С.А. Язерская, С.М. Якуба; пад рэд. М.Г. Яленскага. – Мінск: Адукацыя і выхаванне, 2007. – 448 с. (у суаўтарстве).

Якуба, С.М. Беларуская мова ў 2 класе: вучэб.-метад. дапам. для настаўнікаў агульнаадукац. устаноў з рус. мовай навучання / С. М. Якуба. – Мінск: НІА, 2007. – 92 с.

Прэзентацыя методыкі выкладання беларускай мовы (удзел у бліц-інтэрв’ю / Яленскі М.Г., Саўко У.П., Валочка Г.М., Язерская С.А., Саматыя І.М., Піскун У.Ц., Ляшчынская В.А., Якуба С.М., Васюковіч Л.С.). – Беларуская мова і літаратура ў школе. – 2007. – №8. – С. 38 – 39.

Якуба, С.М. Беларуская антрапаніміка: праграма курса на выбар для IXкласа // Беларуская мова і літаратура ў школе. – 2007. –№10. – С. 6 –11

Якуба, С.М. Беларуская тапаніміка: праграма курса на выбар для Xкласа // Беларуская мова і літаратура ў школе. – 2007. –№10. – С. 11 –15.

Якуба, С.М. Лінгвістычны аналіз моўных адзінак у сістэме падрыхтоўкі студэнта-філолага // Мова – Літаратура – Культура: матэрыялы VМіжнароднай навуковай канферэнцыі (да 80-годдзя прафесара Льва Міхайлавіча Шакуна), Мінск, 16 –17 лістапада 2006 года [Тэкст] / Беларускі дзярж. ун-т; у аўтарскай рэдакцыі. – Мінск: Права і эканоміка, 2007. – С. 629 – 631.

Канановіч, К., Якуба, С. Сінтаксічная інтэрферэнцыя на старонках раённых газет // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы. Выпуск 6. / Пад рэд. А.Я.Міхневіча. – Мінск: РІВШ, 2007. – С. 70 – 76 (у суаўтарстве).

Якуба, С.М. Беларуская антрапаніміка і тапаніміка: лінгвакультуралагічная кампетэнцыя // Сучасныя падыходы да варыятыўнай моўнай і літаратурнай адукацыі: матэрыялы рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі, Мінск, 24 лістапада 2006. – Мінск: НІА, 2007. – С. 141 – 146.

Ойконимика / Республика Беларусь: Энциклопедия: В 6 т. Т. 5 / редкол. Г.П. Пашков и др. – Минск: БелЭН, 2007. – С. 542 – 543

Ономастика / Республика Беларусь: Энциклопедия: В 6 т. Т. 5 / редкол. Г.П. Пашков и др. – Минск: БелЭН, 2007. –С. 571

Беларуская мова, V– XIкласы: вучэбная праграма для агульнаадукацыйных устаноў з беларускай і рускай мовамі навучання: Зацверджана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь – Мінск: Нацыянальны інстытут адукацыі, 2008. – 71 с. (у суаўтарстве).

Якуба, С.М. Беларуская мова ў 3 класе: вучэб.-метад. дапам. для настаўникаў агульнаадукац. устаноў з рус. мовай навучання / С. М. Якуба. – Мінск: НІА, 2008. – 92 с.

Якуба, С. М. Падручнік у сістэме навучання беларускай мове трэцякласнікаў // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы. Выпуск 7. / Пад рэд. А.Я.Міхневіча. – Мінск: РІВШ, 2008. – С. 134 – 139.

Канцэпцыя вучэбнага прадмета “Беларуская мова” (I– XIкласы). – Роднае слова. – 2009. – №8. – С. 90 – 96 (у суаўтарстве).

Адукацыйныя стандарты вучэбнага прадмета “Беларуская мова” (I– XIкласы). – Роднае слова. – 2009. – №8. – С. 101 –111 (у суаўтарстве).

Ацэнка вынікаў вучэбнай дзейнасці вучняў па вучэбным прадмеце “Беларуская мова // Беларуская мова і літаратура ў школе. – 2009. – №7. – С. 5 –18  (у суаўтарстве).

Беларуская мова, V– XIкласы: вучэбная праграма для агульнаадукацыйных устаноў з беларускай і рускай мовамі навучання: Зацверджана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь – Мінск: Нацыянальны інстытут адукацыі, 2009. – 54 с. (у суаўтарстве).

Якуба, С.М. Беларуская мова ў 4 класе: вучэб.-метад. дапам. для настаўнікаў агульнаадукац. устаноў з рус. мовай навучання / С. М. Якуба. – Мінск: НІА, 2009. – 96 с.

Якуба, С. М. Творы класікаў на ўроках беларускай мовы // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы. Выпуск 8. – Мінск: РІВШ, 2009. – С. 88 – 91.

Якуба, С. М. Падручнік па беларускай мове ў сістэме навучання вучняў чацвёртага класа // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы. Выпуск 8. – Мінск: РІВШ, 2009. – С. 85 – 88.

Беларуская мова, V– XIкласы: вучэбная праграма для агульнаадукацыйных устаноў з беларускай і рускай мовамі навучання: Зацверджана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь. – Мінск: Нацыянальны інстытут адукацыі, 2010. – 64 с. (у суаўтарстве).

Якуба, С.М. Сакрэты словазмянення і формаўтварэння: 6-ы клас: вучэбна-метадычны комплекс / С. М. Якуба. – Мінск: Нац. ін-т адукацыі, 2010. – 192 с.

Якуба, С.М. Вучоны высокага рангу // Беларуская мова і літаратура . –2010. –№5. –С. 20 –21.

Якуба, С.М. Сакрэты словазмянення і формаўтварэння: вучэбная праграма факультатыўных заняткаў для 6 класа // Роднае слова. – 2010. – № 7. – С. 7 – 8.

Якуба, С. М. З бацькоўскім клопатам // Сучасная моўная адукацыя ў Рэспубліцы Беларусь: праблемы, перспектывы: матэрыялы Рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі (да 80-годдзя прафесара Васіля Ульянавіча Протчанкі), Мінск, 9 красавіка 2010 года [Тэкст] / Нацыянальны інстытут адукацыі; у аўтарскай рэдакцыі. – Мінск: РІВШ, 2010. – С. 14 – 19.

Якуба, С. М. Факультатыўныя заняткі ў сістэме навучання шасцікласнікаў // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы. Выпуск 8. – Мінск: РІВШ, 2010. – С. 57 – 62.

Якуба, С.М. Беларуская мова. 6 клас. Сакрэты словазмянення і формаўтварэння: дапам. для вучняў агульнаадукац. устаноў з беларус. і рус. мовамі навучання / С.М. Якуба. – Мінск: Аверсэв, 2011. – 142 с.

Зборнік экзаменацыйных матэрыялаў па беларускай мове для агульнаадукацыйных устаноў (узровень агульнай базавай адукацыі): тэксты дыктантаў / склад. Л. М. Гамеза, І. У. Булаўкіна, І. М. Саматыя, С. І. Фацеева, С.М. Якуба. – Мінск: НІА; Аверсэв, 2011. – 190 с. (у суаўтарстве).

Якуба, С.М. Формирование лингвокультурологической компетенции учащихся при изучении белорусской орфографии // Наукове видання “Мова і культура”. Выпуск 13. Том II(138). – Киів: Выд. дім Дмитра Бураго, 2011. – С. 416 – 421.

Якуба, С.М. Фанетычны прынцып беларускага правапісу і методыка яго рэалізацыі ў навучанні школьнікаў // Мова – Літаратура – Культура: матэрыялы VIМіжнар. навук. канф. Мінск, 28 -29 кастр. 2010 г. У 2 ч. Ч. 2. /Беларус. дзярж. ун-т. – Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2011. – С. 301 – 306.

Якуба, Святлана // Каласавіны: Якуб Колас і яго сучаснікі: да вывучэння творчых і асабістых узаемасувязей пісьменніка: матэрыялы XXVнавук. канф., Мінск, 3 лістапада 2010 г. – Мінск: “Выд. цэнтр БДУ”, 2011. – С. 219 – 223.

Якуба, С. М. Марфемны і словаўтваральны разборы пры навучанні беларускай мове ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы. Выпуск 10. – Мінск: РІВШ, 2011. – С. 106 – 110.

Беларуская мова: навучальныя і кантрольныя дыктанты: 5 – 9 класы: дапам. для настаўнікаў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання / Г.М. Валочка, Л.М. Гамеза, І.У. Булаўкіна, В.У. Зелянко, І.М. Саматыя, С.С. Міхнёнак, С.М. Якуба. – Мінск: Аверсэв, 2012. – 224 с. (у суаўтарстве).

Зборнік матэрыялаў для выпускнога экзамену па вучэбным прадмеце “Беларуская мова” за перыяд навучання і выхавання на IIступені агульнай сярэдняй адукацыі: тэксты дыктантаў / склад. Л.М. Гамеза, І.У. Булаўкіна, І.М. Саматыя, С.І. Фацеева, С.М. Якуба. Зацверджана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь. – Мінск: НІА; Аверсэв, 2012. – 190 с. (у суаўтарстве).

Беларуская мова: навучальныя і кантрольныя пераказы: 5 – 9 класы: дапам. для настаўнікаў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання / Г.М. Валочка, Л.С. Васюковіч, В.У. Зелянко, І.М. Саматыя, С.С. Міхнёнак, С.М. Якуба. – Мінск: Аверсэв, 2012. – 219 с. (у суаўтарстве).

Беларуская мова: навучальныя і кантрольныя дыктанты і пераказы: 10 – 11 класы: дапам. для ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання / Г.М. Валочка, В.У. Зелянко, А.А. Радзевіч, С.М. Якуба. – Мінск: Аверсэв, 2012. – 219 с. (у суаўтарстве).

Якуба, С.М. Прыёмы карэкціроўкі арфаграфічных уменняў і навыкаў вучняў // Беларуская арфаграфія: здабыткі і перспектывы: матэрыялы рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі, прысвечанай 90-годдзю БДУ, Мінск, 20-21 кастрычніка 2011 г. – Мінск: Выдавецкі цэнтр БДУ, 2012. – С. 151 – 156.

Якуба, С.М. Карэкціроўка арфаграфічных уменняў і навыкаў вучняў на ўроках беларускай мовы(на матэрыяле твораў Якуба Коласа) // Каласавіны: Якуб Колас і яго сучаснікі: да вывучэння творчых і асабістых узаемасувязей пісьменніка: матэрыялы XXVIнавук. канф., Мінск, 4 лістапада 2011 г. – Мінск: Ковчег, 2012. – С. 313 – 319.

Якуба, С.М. Развіццё словаўтваральных уменняў і навыкаў вучняў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі пры засваенні часцін мовы // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы. Вып. 11 / пад. рэд. А.Я. Міхневіча. – Мінск: РІВШ, 2012. – С. 104 – 108.

Зборнік матэрыялаў для выпускнога экзамену па вучэбным прадмеце “Беларуская мова” за перыяд навучання і выхавання на IIступені агульнай сярэдняй адукацыі: тэксты дыктантаў. 2-ое выданне, дапоўненае і выпраўленае / склад. Л.М. Гамеза, І.У. Булаўкіна, І.М. Саматыя, С.І. Фацеева, С.М. Якуба. Зацверджана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь. – Мінск: НІА; Аверсэв, 2013. – 208 с. (у суаўтарстве).

Якуба, С. М. Беларуская мова ў 3 класе: вучэб.-метад. дапам. для настаўнікаў устаноў агул. сярэд. адукацыі з рус. мовай навучання / С.М. Якуба. – 2-е выд., перапрац. – Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2013. – 168 с.

Якуба, С.М. Творы Якуба Коласа ў сістэме навучання беларускай мове як замежнай // Каласавіны. Якуб Колас. Чалавек. Эпоха. Час: матэрыялы XXVIIнавуковай канферэнцыі, прысвечанай 130-годдзю з дня нараджэння Якуба Коласа, 2-3 лістапада 2012 г., Мінск / склад.: З.М. Камароўская, Г.С. Спорыш. – Мінск: Ковчег, 2013. – С. 222 – 229.

Якуба, С.М. Марфалагічны разбор у сістэме прамежкавага кантролю ведаў студэнтаў-філолагаў // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы. Вып. 12 / пад. рэд. А.Я. Міхневіча. – Мінск: РІВШ, 2013. – С. 99 – 103.

Якуба, С.М. Беларускія прыказкі і прымаўкі ў сістэме работы па развіцці арфаграфічных уменняў і навыкаў вучняў // Актуальныя праблемы мовазнаўства і лінгвадыдактыкі: зборнік матэрыялаў навуковай канферэнцыі (да 75-годдзя з нараджэння прафесара Г.М. Малажай) / рэд. кал.: М.І. Новік і інш. – Брэст: Альтернатива, 2013. – С. 291 – 295.

Ніжнік Г.І., Якуба С.М. Ад’ектыўныя і субстантыўныя фразеалагічныя адзінкі з негатыўнай характарыстыкай чалавека ў беларускай і польскай мовах: раслінны код // Нацыянальная мова і нацыянальная  культура: аспекты ўзаемадзеяння (да 95-годдзя з дня нараджэння Ф.М. Янкоўскага): зб. навук. арт. / Бел.дзярж.пед.ун.т імя Максіма Танка; рэдкал.: Г.Ф. Андарала, Д.В. Дзятко (адк.рэд.), Н.П. Лобань і інш. – Мінск: БДПУ, 2013. – С. 245 – 247. (у суаўтарстве).

Ніжнік Г., Якуба С. Назоўнікавыя і прыметнікавыя фразеалагізмы з негатыўнай характарыстыкай чалавека ў беларускай і польскай мовах: анімалістычны код // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай: да 900-годдзя Кірыла Тураўскага і 200-годдзя Тараса Шаўчэнкі : матэрыялы XIМіжнар. навук. канф., Мінск, 24–26 кастр. 2013г. У 2ч. Ч.2 / пад рэд. Т.П. Казаковай. – Мінск: РІВШ, 2013. – С. 245 – 247. (у суаўтарстве).

Сучасная беларуская мова. Марфалогія[Электронны рэсурс]: вучэб.-метад. комплекс для студ. 3 курса спец. 1 21 05 01 “Беларуская філалогія” завочнай формы навучання / БДУ, філалагічны фак., каф. сучаснай беларускай мовы; аўтар-складальнік: С.М. Якуба. – Электрон. тэкставыя дан. – Мінск : БДУ, 2014. – 182 с.

Сучасная беларуская мова. Марфалогія[Электронны рэсурс]: вучэб.-метад. комплекс для студ. 2 курса спец. 1 21 05 01 “Беларуская філалогія” дзённай формы навучання / БДУ, філалагічны фак., каф. сучаснай беларускай мовы; аўтар-складальнік: С.М. Якуба. – Электрон. тэкставыя дан. – Мінск : БДУ, 2014. – 197 с.

Беларуская мова: навучальныя і кантрольныя дыктанты: 5-9 класы: дапам. для настаўнікаў устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. І рус. мовамі навучання / Г.М. Валочка, Л.М. Гамеза, І.У. Булаўкіна, В.У. Зелянко, І.М. Саматыя, С.С. Міхнёнак, С.М. Якуба. – 2-е выд. Рэкамендавана Навукова-метадычнай установай “Нацыянальны інстытут адукацыі” Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь. – Мінск: Аверсэв, 2014. – 208 с. (у суаўтарстве).

Беларуская мова: навучальныя і кантрольныя дыктанты і пераказы: 10 – 11 класы: дапам. для ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання / Г.М. Валочка, В.У. Зелянко, А.А. Радзевіч, С.М. Якуба. – 2-е выд. Рэкамендавана Навукова-метадычнай установай “Нацыянальны інстытут адукацыі” Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь. – Мінск: Аверсэв, 2014. – 221 с. (у суаўтарстве).

Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры: Трэці (абласны) этап ХХХ рэспубліканскай алімпіяды. 2013/14 навучальны год. Заканчэнне / Зелянко В.У., Праскаловіч В.У., Радзевіч А.А., Якуба С.М // Роднае слова. – 2014. – № 3. –С. 67–70. (у сааўтарстве).

Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры: Трэці (абласны) этап ХХХ рэспубліканскай алімпіяды. 2013/14 навучальны год. Заканчэнне / Зелянко В.У., Праскаловіч В.У., Радзевіч А.А., Якуба С.М // Роднае слова. – 2014. – № 4.– С. 68–71. (у суаўтарстве).

Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры: Трэці (абласны) этап ХХХ рэспубліканскай алімпіяды. 2013/14 навучальны год. Заканчэнне / Зелянко В.У., Праскаловіч В.У., Радзевіч А.А., Якуба С.М // Роднае слова. – 2014. – № 5. – С. 70–73. (у суаўтарстве).

Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры (матэрыялы для аналізу і падрыхтоўкі) / Зелянко В.У., Праскаловіч В.У., Радзевіч А.А., Якуба С.М // Беларуская мова і літаратура. – 2014. – № 11. – С. 57–65. (у суаўтарстве).

Валынец, Т.М., Беларуская мова: вучэбна-метадычны комплекс для будучых білінгваў /Т.М. Валынец, І.Э. Ратнікава, І.С., Роўда, С.М. Якуба // Веснік БДУ, сер.4. – 2014. – № 3. – С. 4–7. (у суаўтарстве).

Русско-белорусское двуязычие: педагогический аспект / Ратникова, И.Э., Волынец, Т.Н., Ровдо, И.С., Якуба, С.М. //Русский язык:система и функционирование (к 75-летию филологического факультета БГУ): сб. материалов V1 Междунар. науч. конф., 28–29 окт. 2014 г., Минск / редкол. : И.С. Ровдо (отв. ред.) [и др. ].  – Минск : Изд. Центр БГУ, 2014. – С. 29–41. (у суаўтарстве).

Якуба, С.М. Паэтычная спадчына Якуба Коласа ў сістэме моўнай адукацыі замежных студэнтаў // Каласавіны. Зямля – аснова ўсёй Айчыне: матэрыялы XXVIIнавуковай канферэнцыі, прысвечанай 90-годдзю з дня выхаду паэмы Якуба Коласа “Новая зямля”, 2-3 лістапада 2013 г., Мінск / склад.: З.М. Камароўская, Ю.В. Кішкуры. – Мінск: Ковчег, 2014. – С. 338 – 343.

Якуба, С.М. Фарміраванне ведаў, уменняў і навыкаў трэцякласнікаў пры вывучэнні складу слова ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі з рускай мовай навучання // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы. Вып. 13 / пад. рэд. А.Я. Міхневіча. – Мінск: РІВШ, 2014. – С. 79–85

Канцэпцыя вучэбнага прадмета “Беларуская мова” (I– XIкласы): Праект / Валочка Ганна, Яленскі Мікалай, Зелянко Вольга, Якуба Святлана. – Роднае слова. – 2016. – №1. – С. 53 – 61 (у суаўтарстве).

Сучасная беларуская мова. Зборнік практыкаванняў : дапаможнік / склад. З.І. Бадзевіч, Ж.Я. Белакурская, К.П. Любецкая, І.І. Савіцкая, А.Л. Садоўская, Т.Л. Чахоўская, Г.К. Чахоўскі, С.М. Якуба. – Мінск: БДУ, 2015. – 199 с. (у суаўтарстве).

Зборнік матэрыялаў для выпускнога экзамену па вучэбным прадмеце “Беларуская мова” за перыяд навучання і выхавання на IIступені агульнай сярэдняй адукацыі: тэксты дыктантаў. 5-ае выданне / склад. Л.М. Гамеза, І.У. Булаўкіна, І.М. Саматыя, С.І. Фацеева, С.М. Якуба. Зацверджана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь. – Мінск: НІА; Аверсэв, 2015. – 208 с. (у суаўтарстве).

Якуба, С. М. Беларуская мова ў 4 класе: вучэб.-метад. дапам. для настаўнікаў устаноў агул. сярэд. адукацыі з рус. мовай навучання / С.М. Якуба. – 2-е выд., выпраўленае і дап. Рэкамендавана Навукова-метадычнай установай “Нацыянальны інстытут адукацыі” Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь. – Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2015. – 176 с.

Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры: Трэці (абласны) этап ХХХIрэспубліканскай алімпіяды. 2014/15 навучальны год (ІХ клас) / Зелянко В.У., Караткевіч В.А., Радзевіч А.А., Якуба С.М // Роднае слова. – 2015. – № 4. –С. 68–70. (у суаўтарстве).

Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры: Трэці (абласны) этап ХХХIрэспубліканскай алімпіяды. 2014/15 навучальны год (Х клас) / Зелянко В.У., Караткевіч В.А., Радзевіч А.А., Якуба С.М // Роднае слова. – 2015. – № 5. – С. 60–62 (у суаўтарстве).

Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры: Трэці (абласны) этап ХХХIрэспубліканскай алімпіяды. 2014/15 навучальны год (ХІ клас) / Зелянко В.У., Караткевіч В.А., Радзевіч А.А., Якуба С.М // Роднае слова. – 2015. – № 6. – С. 57–60. (у суаўтарстве).

Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры (матэрыялы для аналізу і падрыхтоўкі) / Зелянко В.У., Караткевіч В.А., Радзевіч А.А., Якуба С.М // Беларуская мова і літаратура. – 2015. – № 12. – С. 49–62 (у суаўтарстве).

Асоба ў лінгваметодыцы / Валочка Г.М., Якуба С.М. // Роднае слова. – 2015. – № 4. – С. 68–71 (у сааўтарстве).

Якуба, С.М. Дзеяслоў як часціна мовы // Працы кафедры сучаснай беларускай мовы. Вып. 14 / пад. рэд. А.Я. Міхневіча. – Мінск: РІВШ, 2015. – С. 81– 93.

Якуба, С.М. Выкарыстанне інтэрактыўнага модуля электроннага вучэбна-метадычнага комплексу па беларускай мове пры вывучэнні раздзела “Марфалогія і арфаграфія” // Повышение квалификации и пераподготовка: проблемы и перспективы развития: материалы Междунар. Науч.-практ. Конф., г. Минск. 12 нояб. 2015 г. / Белорус. гос. пед. ун-т им. М. Танка; редкол.: И.В. Шеститко [и др.]. – Минск: БГПУ, 2016. – С. 325 – 330.

Беларуская мова: навучальныя і кантрольныя дыктанты: 5–9 класы: дапам. для настаўнікаў устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. І рус. мовамі навучання / Г.М. Валочка, Л.М. Гамеза, І.У. Булаўкіна, В.У. Зелянко, І.М. Саматыя, С.С. Міхнёнак, С.М. Якуба. – 4-е выд. Рэкамендавана Навукова-метадычнай установай “Нацыянальны інстытут адукацыі” Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь. – Мінск: Аверсэв, 2016. – 224 с. (у суаўтарстве).

Канцэпцыя вучэбнага прадмета “Беларуская мова” (I– XIкласы): Праект / Валочка Ганна, Яленскі Мікалай, Зелянко Вольга, Якуба Святлана. – Роднае слова. – 2016. – №1. – С. 53 – 61 (у суаўтарстве).

Беларуская мова: навучальныя і кантрольныя пераказы: 5 – 9 класы: дапам. для настаўнікаў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання / Г.М. Валочка, Л.С. Васюковіч, В.У. Зелянко, І.М. Саматыя, С.С. Міхнёнак, С.М. Якуба. – 2-е выд. Рэкамендавана Навукова-метадычнай установай “Нацыянальны інстытут адукацыі” Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь. – 2-ое выд. – Мінск: Аверсэв, 2016. – 219 с. (у суаўтарстве).

Беларуская мова: навучальныя і кантрольныя дыктанты: 5–9 класы: дапам. для настаўнікаў устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання / Г.М. Валочка, Л.М. Гамеза, І.У. Булаўкіна, В.У. Зелянко, І.М. Саматыя, С.С. Міхнёнак, С.М. Якуба. – 5-е выд. Рэкамендавана Навукова-метадычнай установай “Нацыянальны інстытут адукацыі” Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь. – Мінск: Аверсэв, 2017. – 224 с. (у суаўтарстве).

Беларуская мова. Пераказы з дадатковымі заданнямі: 8 – 9 класы: дапам. для настаўнікаў устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання / Г.М. Валочка, І.Д. Воюш, І.У. Булаўкіна, В.У. Зелянко, С.М. Якуба. – Мінск:НІА: Аверсэв, 2017. – 128 с. (у суаўтарстве).

Лексічны мінімум па беларускай мове як замежнай. Базавы ўзровень (А2) / Складальнікі: Сямешка Л. І., Барысенка В.У, Кныш Л.С., Рамза Т.Р., Якуба С.М. – Мінск : РІВШ, 2017. – 100 с.

Тэсты па беларускай мове як замежнай: Элементарны ўзровень (А1). Базавы ўзровень (А2) / Складальнікі: Сямешка Л. І., Барысенка В.У, Кныш Л.С., Якуба С.М. – Мінск : РІВШ, 2017. – 64 с. 

Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры: Трэці (абласны) этап ХХХIII рэспубліканскай алімпіяды. 2016/17 навучальны год (ІХ клас) / Варановіч В.Л., Караткевіч В.А., Праскаловіч В.У., Радзевіч А.А., Якуба С.М // Роднае слова. – 2017. – № 2. – С. 58–60. (у суаўтарстве)

Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры: Трэці (абласны) этап ХХХIII рэспубліканскай алімпіяды. 2016/17 навучальны год (Х клас) / Варановіч В.Л., Караткевіч В.А., Праскаловіч В.У., Радзевіч А.А., Якуба С.М // Роднае слова. – 2017. – № 3. – С. 61–64 (у суаўтарстве)

Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры: Трэці (абласны) этап ХХХIII рэспубліканскай алімпіяды. 2016/17 навучальны год (ХІ клас) / Варановіч В.Л., Караткевіч В.А., Праскаловіч В.У., Радзевіч А.А., Якуба С.М // Роднае слова. – 2017. – № 4. – С. 63–66. (у суаўтарстве)

Якуба, С.М. Граматыка праз прызму выкладання беларускай мовы як замежнай // Беларуская граматыка: ад Браніслава Тарашкевіча да сучаснасці: матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі, 19–20 студзеня 2017 г., Мінск / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі. – Мінск, 2017. – С. 204-208.

Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры: матэрыялы для аналізу і падрыхтоўкі / В.Л.Варановіч, В.І.Караткевіч, В.У.Праскаловіч, А.А.Радзевіч А.А., С.М.Якуба // Беларуская мова і літаратура. – 2017. – №  12. – С. 40–53.

Сучасная беларуская мова. Марфалогія: дапаможнік / З.І. Бадзевіч, В.П. Русак, С.М. Якуба і інш. – Мінск: БДУ, 2018. (у суаўтарстве). Раздзелы “Марфалогія як раздзел граматыкі” (с. 6–16), “Часціны мовы” (с. 17–22) , Назоўнік”(с. 23 –73), “Прыметнік” (с. 74–95), займеннік (с. 117–140), Дадатак “Парадак марфалагічнага разбору” (с. 307–315).

Рэспубліканская алімпіяда па беларускай мове і літаратуры: аналіз заданняў і парады / В.У.Праскаловіч, Г.А.Арцямёнак, В.Л.Варановіч, І.Д.Воюш, Р.К.Казлоўскі, Д.Д.Паўлавец, С.М.Якуба, В.І.Караткевіч, А.А.Радзевіч // Беларуская мова і літаратура. – 2018. – № 1. – С.49–59. (У суаўтарстве).

Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры: Трэці (абласны) этап ХХХIV рэспубліканскай алімпіяды. 2017/18 навучальны год (ІХ клас) / Варановіч В.Л., Воюш І.Д., Праскаловіч В.У., Радзевіч А.А., Якуба С.М // Роднае слова. – 2018. – №3. – С.60–63. (У суаўтарстве)

Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры: Трэці (абласны) этап ХХХIV рэспубліканскай алімпіяды. 2017/18 навучальны год (Х клас) / Варановіч В.Л., Воюш І.Д., Праскаловіч В.У., Радзевіч А.А., Якуба С.М // Роднае слова. – 2018. – №4. – С.66–68. (У суаўтарстве)

Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры: Трэці (абласны) этап ХХХIV рэспубліканскай алімпіяды. 2017/18 навучальны год (ХI клас) / Варановіч В.Л., Воюш І.Д., Праскаловіч В.У., Радзевіч А.А., Якуба С.М // Роднае слова. – 2018. – №5. – С.69–72. (У суаўтарстве)

Кампетэнтнасна арыентаваныя заданні па беларускай мове як сродак актывізацыі адукацыйнай дзейнасці вучняў (на матэрыяле твораў Якуба Коласа) // Каласавіны: матэр. XXXI навук. канф., прысв. 135-годдзю з дня нарадж. Якуба Коласа, 2 лістапада 2018 г., Мінск. – Мінск: “Медысонт”, 2018. – С.240–248.

Тэсціраванне ў сістэме навучання беларускай мове як замежнай // Беларуская мова, літаратура, культура і свет: праблемы рэпрэзентацыі: зб. навук. артыкулаў па выніках міжнар. навук. канф., Мінск, 3–4 лістап., 2016 г. – Мінск: МДЛУ, 2018. – С.80–84.

Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры: матэрыялы для аналізу і падрыхтоўкі / В.Л.Варановіч, І.Д.Воюш, В.У.Праскаловіч, А.А.Радзевіч А.А., С.М.Якуба // Беларуская мова і літаратура. – 2018. – №11. – С.46–62. (У суаўтарстве)

Кампетэнтнасна арыентаваныя заданні па беларускай мове як сродак актывізацыі адукацыйнай дзейнасці вучняў (на матэрыяле твораў Якуба Коласа) // Каласавіны: матэр. XXXI навук. канф., прысв. 135-годдзю з дня нарадж. Якуба Коласа, 2 лістапада 2018 г., Мінск. – Мінск: “Медысонт”, 2018. – С.240–248.

Беларуская мова: вучэбны дапаможнік для 5 класа ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання. У дзвюх частках. Частка I. Дапушчана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь. – Мінск: НІА, 2019. – 144 с. (У суаўтарстве). Тэмы: Сінтаксіс і пунктуацыя. Даданыя члены сказа. Неразвітыя і развітыя сказы (с.90–106), Сказы з аднароднымі членамі. Знакі прыпынку ў сказах з аднароднымі членамі. Сказы са звароткамі, інтанаванне, знакі прыпынку (с.108–124), Кантрольныя пытанні і заданні (с.135–138).

Беларуская мова: вучэбны дапаможнік для 9 класа ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання / Г.М.Валочка, Л.С.Васюковіч, В.У.Зелянко, С.М.Якуба, С.І.Байкова. Дапушчана Мін. адук. Рэсп. Беларусь. Мінск: НІА, 2019. 220 с.

Тэсты па беларускай мове як замежнай. Элементарны ўзровень (А1). Агульнае валоданне. Базавы ўзровень (А2). Агульнае валоданне (з электронным дадаткам) / склад. Л.І.Сямешка, В.У.Барысенка, Л.С.Кныш, С.М.Якуба. 2-е выд., дапрац. Мінск: РІВШ, 2019. 112 с.

Сучасная беларуская мова. Зборнік практыкаванняў: вучэб.-метад. дапам. / склад. З.І.Бадзевіч, І.І.Караткевіч. Ю.В.Назаранка, А.А.Радзевіч, А.Л.Садоўская, Т.Л.Чахоўская, Г.К.Чахоўскі, С.М.Якуба. Мінск: БДУ, 2019. 212 с.

Творчая спадчына Якуба Коласа пры вывучэнні беларускай мовы кітайскімі студэнтамі / С. М. Якуба // Літаратура ў культурнай прасторы Беларусі і Кітая : зборнік навуковых артыкулаў па матэрыялах Міжнар. канф., прысвечанай народнаму паэту Беларусі Я. Коласу, г. Цяньцзінь, Кітайская Народная Рэспубліка, 17–18 мая 2019 г. / пад рэд. У. І. Куліковіча, В. В. Шахаб. Мінск : БДТУ, 2019. С. 222–227.

Беларуская мова. 8–9 класы: дыдактычныя і дыягнастычныя матэрыялы: дапам. для наст. устаноў агул. сярэд. адукацыі з бел. і рус. мовамі навучання. Мінск: Сэр-Віт, 2019. 156 с.

Зборнік матэрыялаў для выпускнога экзамену па вучэбным прадмеце “Беларуская мова” за перыяд навучання і выхавання на II ступені агульнай сярэдняй адукацыі: тэксты дыктантаў. 5-е выд. / склад. Л.М.Гамеза, І.У.Булаўкіна, І.М.Саматыя, С.І.Фацеева, С.М.Якуба. Зацвердж. Мін. адук. Рэсп. Беларусь. Мінск: НІА; Аверсэв, 2020. 218 с.

Беларуская мова: вучэбны дапаможнік для 6 класа ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання / Г.М.Валочка, В.У.Зелянко, С.В.Мартынкевіч, С.М.Якуба, Т.І.Бажкова. Дапушч. Мін. адук. Рэсп. Беларусь. Мінск: НІА, 2020. 240 с.

Беларуская мова: вучэбны дапаможнік для 10 класа ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання (з электронным дадаткам для павышанага ўзроўню) / Г.М.Валочка, Л.С.Васюковіч, В.У.Зелянко, С.С.Міхнёнак, С.М.Якуба. Дапушч. Мін. адук. Рэсп. Беларусь. Мінск: НІА, 2020. 230 с.

Тэсціраванне як сродак вымярэння камунікатыўнай кампетэнцыі пры засваенні беларускай мовы як замежнай // Мова, літаратура, культура ў адукацыйнай прасторы Беларусі і Кітая: зб. навук. арт. Мінск: РІВШ, 2020. С.339–346.

З клопатам пра лёс роднага слова, моўнай адукацыі ў Рэспубліцы Беларусь // Роднае слова. 2020. №4. С.56. (У суаўт. з Г.М.Валочка).

Словаўтваральны аспект у выкладанні беларускай мовы як замежнай // Мова – літаратура – культура: матэр. IХ Міжнар. навук. канф. пам. праф. А.Я.Міхневіча (Мінск, 15–16 кастр. 2020 г.) / рэдкал.: А.А.Радзевіч (гал. рэд.) [і інш.]. Мінск: БДУ, 2020. С.286–291.

Беларуская мова: вучэб. дапам. для 11-га кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання (з электронным дадаткам для павышанага ўзроўню) / Г.М.Валочка, Л.С.Васюковіч, В.У.Зелянко, С.С.Міхнёнак, С.М.Якуба. Дапушч. Мін. адук. Рэсп. Беларусь. Мінск: НІА, 2021. 184 с.

Беларуская мова. 10 клас. Дыдактычныя і дыягнастычныя матэрыялы (базавы і павышаны ўзроўні) : дапам. для настаўнікаў устаноў агул. сярэдняй адукацыі з белар. і рус. мовамі навучання / Г.М.Валочка, В.У.Зелянко, С.М.Якуба. Мазыр: Выснова, 2021. 127 с.

Беларуская мова. 11 клас. Дыдактычныя і дыягнастычныя матэрыялы (базавы і павышаны ўзроўні) : дапам. для настаўнікаў устаноў агул. сярэдняй адукацыі з белар. і рус. мовамі навучання / Г.М.Валочка, В.У.Зелянко, С.М.Якуба. Мазыр: Выснова, 2021. 158 с.

Беларуская мова: навучальныя і кантрольныя дыктанты : 5–9 класы: дапам. для настаўнікаў устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання / Г.М.Валочка, Л.М.Гамеза, І.У.Булаўкіна, В.У.Зелянко, С.С.Міхнёнак, І.М.Саматыя, С.М.Якуба. Мінск: Аверсэв, 2021. 224 с.

Беларуская мова. 5 клас. Рабочы сшытак: дапам. для вучняў устаноў агул. сярэдняй адукацыі з белар. і рус. мовамі навучання / Г.М.Валочка, В.У.Зелянко, С.В.Мартынкевіч, С.М.Якуба. Мінск: Аверсэв, 2021. 128 с.


Специальность «Белорусская  филология (по направлениям)» код специальности 1-21 05 01

Типовой учебный план  2021

Семестр 1. Беларуская мова (факультатыў)

Семестр 4. Практыкум па беларускай мове (практычныя)

Семестр 4. Сучасная беларуская мова (лекцыі, практычныя)

Семестры 6–7. Сучасная беларуская мова (лекцыі, практычныя) (завочн.)

Специальность «Славянская филология»  код специальности 1-21 05 04

Типовой учебный план 2021

Семестр 3. Азнаямляльна-моўная практыка (1, беларуская)

Семестр 4. Славянская мова (1, беларуская) (лекцыі, практычныя)

Семестр 5. Тэарэтычная граматыка славянскай мовы (1, беларуская) (лекцыі, практычныя)

Cпециальность «Романо-германская филология» код специальности 1-21 05 06

Типовой учебный план 2018

Семестр 1. Модуль “Беларуская мова” (лекцыі, семінарскія)