Сэрвісы

Жукавец Вераніка Вячаславаўна
Телефон
+375 17 378-63-78
Адрес г. Мінск, вул. К. Маркса, 31, аўд.58,
Адрес 220030
Должность:
кандыдат філалагічных навук, дацэнт

Вышэйшая навучальная ўстанова, якую скончыла, спецыяльнасць: Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, філалагічны факультэт. Філолаг. Выкладчык кітайскай і англійскай мовы і кітайскай літаратуры. Перакладчык (2014).


Галiна літаратуразнаўства, у якой працуе і можа выступаць у якасці эксперта, апанента: літаратура народаў краін замежжа (кітайская літаратура).


Назва кандыдацкай дысертацыі, год абароны, навуковы кіраўнік: «Рэцэпцыя кітайскай літаратуры ў Беларусі (XX – пачатак XXI ст.)» 2020 г., навуковы кіраўнік – к.ф.н., дацэнт Хмяльніцкі Мікалай Мікалаевіч.


Колькасць навуковых публікацый: 27.


Профіль у Акадэміі Google

Асноўныя навуковыя і навукова-метадычныя публікацыі:

Жуковец В.В. Культурологический феномен книги переводов китайской поэзии «Пад крыламі дракона. Сто паэтаў Кітая»/ В.В. Жуковец//Актуальныя праблемы филалогіі і методыкі выкладання філалагічных дысціплін:зборнік навуковых артыкулаў/пад агул рэд. А.М.Макарэвіча.- Магілеў:МДУ імя А.А. Куляшова, 2015.-С.285-290

Жуковец В.В. Переводы одного стихотворения Ли Шаньиня: лингвокультурологический аспект / В.В. Жуковец// Мова і літаратура ў ХХI стагоддзі: матэрыялы III Рэсп.навук.-практ.канф.маладых навукоўцаў, Мінск, 27 сак.2015г./рэдкал.:П.І.Навойчык (адк.рэд.) [і інш.];Бел.дзярж. ун-т. – Мінск: БДУ, 2015. - С.107-112.

Жуковец. В.В.Черты антиутопии в романе ЛаоШэ «Записки о Кошачьем городе»/ В.В.Жуковец// Пути Поднебесной:сб.науч.тр Вып. V. в 2 ч.Ч. 2 /Редкол.: А.Н.Гордей (отв.ред.), Цуй Цимин (зам.отв.ред) [и.др]. – Минск:РИВШ.- С.7-23.

Жуковец В.В. Китайская литература в Беларуси: этапы и особенности рецепции// Весн. БДУ. Сер.4, Филология. Журналистика. Педагогика.2016.№1. С 27-31.

Жуковец В.В. Китайская драматургия в Беларуси: «режим ожидания»// Белорусско-китайский культурный диалог (ІІ): история, современное состояние, перспективы: сборник научных статей / под научн. ред. Хмельницкого Н.Н. – Минск: РИВШ, 2016 –  с.8-18

Жуковец В.В. Перевод  стихотворения Ли Бо «Смотрю на водопад Лушань»  («望山瀑布») на русский и белорусский языки: сравнительный анализ / В.В.Жуковец //Славянская літаратура  ў кантэксце сусветнай: да 750-годдзя са дня нараджэння Дантэ Аліг’еры і 85 – годдзя Уладзіміра Караткевіча:матэрыялы  XII Міжнар. навук. канф., Мінск, 22-24 кастр.2015 г.: у 2 ч. Ч. 2/ пад рэд Г.М. Бутырчык. – Мінск: РІВШ, 2016.- с.223-228.

Жуковец, В.В. Ай Цин по-белорусски: восприятие и  переводы/ В.В. Жуковец //Мова-літаратура-культура: матэрыялы VIII Міжнар. навк. канф., Минск, 15-16 вер. 2016 г. У 2 ч. Ч. 2/ Беларус. Дзярж. Ун-т. -  Мінск : РІВШ,2016. – с.37-43.

Жуковец, В.В. Китайская поэзия в белорусском эстетическом пространстве/ / Весці БДПУ. Серыя 1. 2016. №4. – с. 116-121.

Жуковец, В.В. Рецепция детской китайской литературы в Беларуси»// Белорусско-китайский культурный диалог : история, и современное состояние: сборник научных статей / редкол.: Ван Дацзюнь и др; под. ред. Хмельницкого Н.Н. – Минск: РИВШ, 2017 –  с.37 – 50.

Жуковец, В.В. Белорусское восприятие поэзии Ван Гочжэня/ В.В.Жуковец //Традиционная духовная культура восточнославянских и китайского народов: сборник научных статей/ редкол.: В.И. Коваль (гл.ред) [и др.]; М-во образования Республики Беларусь, Гомельский гос. Ун-т им. Ф.Скорины. – Гомель: ГГУ им. Ф.Скорины, 2017. – с.61-64.

Жукавец В.В. Паэзія Мэн Хаажаня: беларуска-кітайскі дыялог / В.В. Жукавец // Полымя. –  2018. №1. – с. 134-138.

Жуковец В. В. Китайская литература в критике и литературоведении Беларуси XX–ХХI вв. // Журн. Белорус. гос. ун-та. Филология. 2018. № 2. С. 26 –32.

Жуковец, В. В. Концепция и программа спецсеминара «Китайская литература в Беларуси: связи, рецепция, переводы» / В. В. Жуковец // Состояние и перспективы преподавания китайского языка в Беларуси: материалы III Республиканской научно-практической конференции для преподавателей и учителей китайского языка, Минск, 22 дек. 2017 г. / под ред. Ю.В. Молотковой, А.М. Букатой. – Минск: РИВШ, 2018. – С.

Жуковец, В. В. Поэзия Ду Фу и ее освоение в белорусском культурном пространстве / В. В. Жуковец // Идеи социализма с китайской спецификой новой эпохи и стратегия их реализации: материалы Междунар. науч. конф., Минск, 2 мар. 2018 г. / под ред. проф. А. А. Тозика. – Минск: РИВШ, 2018. – С. 313-322.

Китайская литература в Беларуси [Электронный ресурс] : пособие / В. В. Жуковец ; под общ. ред. Н. Н. Хмельницкого. – Минск : БГУ, 2019. – ISBN978-985-566-723-1.

Жуковец, В. В. Китайская проза в Беларуси: рецепция и общая характеристика / В. В. Жуковец // Белорусско-китайские языковые, литературные и культурные связи: история и современность: материалы междунар. науч.конф., Минск, 17-18 мая 2019 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: Н.Н. Хмельницкий (отв. ред.) [и др.] ; под общ. ред. Н.Н. Хмельницкого. – Минск : БГУ, 2019. – С.179 – 190.

Жуковец, В. В. Сборник переводов китайской прозы Г. Кашубы «Жизнь после смерти» в белорусском культурном пространстве / В. В. Жуковец // Традиционная духовная культура восточнославянских и китайского народов (ІІ): сборник научных статей / редкол.: В.И. Коваль (гл. ред.) [и др.]; Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2019. – С. 77-83.

Жуковец, В. В. Рецепция китайской литературы в Беларуси (XX – начало XXI в.): автореф. науч. дис. …канд. фил.нак: 10.01.03 / В.В. Жуковец .  – Минск, 2020. – 24 л.

茹卡韦茨·维罗尼卡·维亚切斯拉沃夫纳,孙淼. 中国文学在白俄罗斯:交流、接受和翻译[A].张惠芹,卢婷婷,孔海萍. 白俄罗斯形势与中白关系:2016和2017年“白俄罗斯形势与中白关系”研讨会论文集:汉、俄[C].北京:旅游教育出版社,2020; 100-109 (Жуковец В.В., Сунь Мяо. Китайская литература в Беларуси: связи, рецепция, переводы /В.В. Жуковец, пер. Сунь Мяо / Белорусско-китайские отношения: сборник  научных статей 2016-2017 гг, посвященных белорусско-китайским связям / под науч. ред. Чжан Хуэйциня, Лу Тинтин, Кун Хайпина. – Пекин: Tourism Education Press, 2020. – С.100-109)

Жуковец В.В. Рецепция китайской литературы в Беларуси (XX — начало XXI в.): диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук: специальность 10.01.03 Литература народов стран зарубежья (китайская) / Жуковец Вероника Вячеславовна. - Минск, 2020. - 217 л.

Жуковец,  В.В. История восточного иностранного языка (китайского):учебная программа УВО для специальностей "1-21 05 07 Восточная филология".№ УД-9211/уч. от  09.12. 2020.

Жуковец, В.В. Современная литературы страны изучаемого восточного языка (китайского): учебная программа УВО для специальностей "1-21 05 07 Восточная филология".№ УД-9071/уч. от 09.12. 2020.

Жуковец, В.В.  Стилистика восточного иностранного языка (китайского): учебная программа УВО для специальностей "1-21 05 07 Восточная филология".№ УД-9070/уч. от 09.12. 2020

Жуковец В.В. История литературы страны изучаемого восточного языка (китайского) (ХХ в.): учебная программа УВО для специальностей "1-21 05 07 Восточная филология".№ УД-8414/уч. от 02.06. 2020.

Жуковец, В. В., Хмельницкий Н. Н. Китаистика на филологическом факультете БГУ: история, современное состояние и перспективы // Журнал Белорусского государственного университета. Филология. 2021. 2. С. 13-19.

Жуковец, В. В., Хмельницкий, Н. Н. Сборник И. Шамякина «В Москву»: особенности первода на китайский язык / В.В. Жуковец, Н.Н. Хмельницкий / «Белорусско-китайский культурный и образовательный диалог: история и современное состояние»: материалы междунар.науч. конф. материалы междунар. науч. конф., Минск 17-18 мая 2021 г. / Белорус. гос. ун-т; редкол.: Н. Н. Хмельницкий (глав.ред) [и др.]. –Минск: БГУ,2021. – С. 55-66.

Жуковец, В. В., Хмельницкий Н. Н. Кафедра китайской филологии БГУ: вчера, сегодня, завтра / Белорусско-китайский культурный и образовательный диалог: история и современное состояние : материалы междунар. науч. круглого стола, посвящ. 100-летию Белорус. гос. ун-та, 20-летию преподавания кит. яз. на филол. фак., 10-летию каф. кит. филологии, Минск, 17-18 мая 2021 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: Н. Н. Хмельницкий (гл. ред.) [и др.]. – Минск: БГУ, 2021. – С. 5-12.

Жуковец, В. В. Китайская литература в Беларуси: проблемы рецепции и художественного перевода / В.В. Жуковец / Китайский язык в образовательном пространстве республики Беларусь: монография / под ред. А. А. Тозика, Ю. В. Молотковой, А. М. Букатой. – Минск: «Восточная кульутра», 2022. – С. 124 -143.

Image

Рэсурсы

Image
Image
Наш сайт использует файлы cookie

Наш сайт использует файлы cookie для сбора статистики. Нажав «Принять», вы даете согласие на обработку файлов cookie в соответствии с Политикой обработки файлов cookie.