Сэрвісы

Дарагакупец-Навіцкая Аксана Міхайлаўна
Телефон
+375 17 355-48-95
Адрес г. Мінск, вул. К. Маркса, 31, аўд.55,
Адрес 220030
Должность:
кандыдат філалагічных навук, загадчык кафедры

Вышэйшая навучальная установа, якую закончыла, спецыяльнасць: Брэсцкі дзяржаўны універсітэт; беларуская мова і літаратура.


Галіны літаратуразнаўства, у якіх працуе і можа выступаць у якасці эксперта, апанента: філалагічны аналіз мастацкага тэксту.


Назва кандыдацкай дысертацыі, год абароны, навуковы кіраўнік: "Тэндэнцыі рамантызацыі і інтэлектуалізацыі ў сучаснай беларускай гістарычнай прозе", 2005 г., навуковы кіраўнік прафесар Д.Я. Бугаёў.


Колькасць навуковых публікацый: больш за 40.


Профіль у Акадэміі Google

Асноўныя навуковыя і навукова-метадычныя публікацыі:

Дарагакупец А.М. Вытокі беларускай гістарычнай прозы // Роднае слова. - 2003. -- № 8. - С. 17 - 23.

Дарагакупец А.М. Традыцыі інтэлектуальнага гістарычнага рамана ў творчасці У. Арлова // Весн. Бел. Дзярж. Ун-та. Сер. 4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. - 2004. - № 2. - С. 12 -17.

Дарагакупец А.М. Спецыфіка інтэлектуальнага ў сучаснай беларускай гістарычнай прозе // Бел. літаратуразн. - 2004. - № 2. - С. 57 - 68.

Дарагакупец А.М. Тэндэнцыі рамантызацыі і інтэлектуалізацыі ў сучаснай беларускай гістарычнай прозе. Аўтарэф. дыс. канд. філ. навук. Мінск, 2005.

Дарагакупец А.М. Прынцып гістарызму і сучасная гістарычная проза // Актуальныя праблемы сучаснага літаратурнага працэсу. - 2005. - С. 83 - 86.

Дорогокупец О.М. Белорусская историческая проза ХХ-ХХІ веков: традиции и новаторство // Мова і культура. Материалы Междунар. научн. конф. им. проф. Сергея Бураго. - Киев. -- 2006 г.

Дарагакупец А.М. Тыпалогія індывідуальна-аўтарскага асэнсавання гісторыі // Бел. літаратуразн. - 2007. - № 5. - С. 63 - 70.

Дарагакупец А.М. "Не закапайце ў зямлю вашых дараў, а прымнажайце і аддайце іх народу...": Якуб Колас і яго педагагічная дзейнасць у БДУ // Бел. літаратуразн. - 2010. - № 8. - С. 138 - 147.

Дорогокупец О.М. Особенности обучения китайцев белорусскому языку // Текст. Язык. Человек: сборник научных трудов. В 2 ч. Ч. 2 / УО МГПУ им. И. П. Шамякина; редкол.: С. Б. Кураш (отв. ред.) [и др.]. – Мозырь, 2013. – С. 217 – 219.

Дорогокупец О.М. Роль кабинета белорусской филологии в процессе обучения иностранных студентов русскому языку // Карповские научные чтения. Сборник научных статей. Вып. 7. Часть 1. – Минск, 2013. – С. 202 – 205.

Дорогокупец О.М. Белорусская историческая проза ХХ – ХХІ веков (на занятиях по белорусоведению для иностранных стажеров) // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай: да 900-годдзя Кірылы Тураўскага і 200-годдзя Тараса Шаўчэнкі: матэрыялы ХІ Міжнар. навук. канф., Мінск, 24-26 кастр. 2013 г. У 2 ч. Ч.2. – Мінск: РІВШ, 2014. – С. 355 – 359.

Дорогокупец О.М., Кудрет Кырмач. Фразеологизмы, выражающие отрицательные эмоции и чувства человека, в русском и турецком языках // Карповские научные чтения. Сборник научных статей. Вып. 8. Часть 2. – Минск, 2014. – С. 77 – 82.

Дорогокупец, О.М. Формирование социокультурной компетенции иностранных учащихся (на основе белорусской исторической прозы) / О.М. Дорогокупец // Текст. Язык. Человек : сб. науч. трудов. В 2 ч. Ч.1 /  УО «МГПУ» им. И.П. Шамякина ; редкол.: С.Б. Кураш (отв. ред.) [и др.]. – Мозырь, 2015. – С. 133 – 135.

Дорогокупец-Новицкая, О.М.  Формирование лингвокультурологической компетенции иностранных учащихся посредством аутентичных видеоматериалов (на примере фильма «Сибирский цирюльник») / О.М. Дорогокупец-Новицкая // Карповские научные чтения : сб. науч. статей. Вып. 9. В 2-х ч. Ч. 1 / редкол.: А.И. Головня (отв. ред.) [и др.]. – Минск : РИВШ, 2015. – С. 103 – 107.

Дорогокупец-Новицкая, О. М. Применение эвристических методов в обучении русскому языку как иностранному / О.М. Дорогокупец-Новицкая // Язык и межкультурная коммуникация: современные векторы развития: сборник научных статей по материалам I Международной научно-практической конференции, УО «Полесский государственный университет», г. Пинск, 12 апреля 2019 г. / Министерство образования Республики Беларусь [и др.]; редкол.: К.К. Шебеко [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2019. – 370 с. – С. 225 – 231.

Дорогокупец-Новицкая, О.М. Лингвострановедение и его роль в обучении русскому языку как иностранному / О.М. Дорогокупец-Новицкая // Прикладная лингвистики: наследие и современность (к 80-летию со дня рождения профессора В.А. Карпова и 70-летию со дня рождения профессора Л.Н. Чумак) : материалы научных чтений, Минск, 16 октября 2020 г. / Белорус. гос. ун-т. редкол. : Т. В. Бобко (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2020. – С. 116 – 118.

Дорогокупец-Новицкая, О.М. Использование современных технологий на занятиях по лингвострановедению для иностранных студентов / О.М. Дорогокупец-Новицкая // Язык и межкультурная коммуникация: современные векторы развития: сборник научных статей по материалам II Международной научнопрактической конференции, УО «Полесский государственный университет», г. Пинск, март 2021 г. / Министерство образования Республики Беларусь [и др.]; редкол.: В.И. Дунай [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2021. – С. 670 – 677.

Image

Рэсурсы

Image
Image
jualtoto situs bandar toto togel online macau terpercaya jualtoto situs slot 4d dan bandar togel hadiah 4d 10 juta toto togel situs bandar togel online hadiah 4d 10 juta 2023 JUALTOTO: Situs Bandar Toto Togel Online Hadiah 4D 10 Juta JUALTOTO > Daftar Situs Bandar Toto Togel 4D Hadiah 10 Juta JUALTOTO > Situs Bandar Toto Togel Online Terbesar Terpercaya Situs Bandar Toto Togel Macau 4D Online Terpercaya Resmi 2023 JUALTOTO: Situs Bandar Togel Online Hadiah 4D 10 Juta Resmi