Сэрвісы

Роўда Іван Сямёнавіч
Телефон
+375 17 363-62-85
Адрес г. Мінск, вул. К. Маркса, 31, аўд.57,
Адрес 220030
Должность:
доктар філалагічных навук, прафесар, заг. кафедры

Вышэйшая навучальная установа, якую закончыў, спецыяльнасць: Беларускі дзяржаўны універсітет, "беларуская мова і літаратура", "руская мова і літаратура".


Галіны мовазнаўства, у якіх працуе і можа выступаць у якасці эксперта, апанента: словаўтварэнне, лексікалогія, марфалогія, супастаўляльна-тыпалагічнае даследаванне, руская мова як замежная.


Назва кандыдацкай дысертацыі, год абароны, навуковы кіраўнік: "Межъязыковая омонимия в условиях русско-белорусского и белорусско-русского билингвизма", 1980 г., праф. П. П. Шуба.


Назва доктарскай дысертацыі, год абароны: "Лексічныя лакуны і сродкі іх кампенсаціі (супастаўляльнае сістэмна-функцыянальнае даследаванне беларускай і рускай моў)", 1996 г.


Колькасць навуковых публікацый: звыш 250.


Профіль у Акадэміі Google

Асноўныя навуковыя і навукова-метадычныя публікацыі:

Русский язык в тестах и комментариях. Книга 1: Фонетика. Графика. Орфография. Морфемика. Словообразование: Пособие для учащихся / О. Н. Беляевская, И. С. Ровдо [и др.]. – Минск: Современное слово, 2001. – 416 с.

Русский язык в тестах и комментариях. Книга 3: Морфология. Правописание частей речи: Пособие для учащихся / О. Н. Беляевская, И. С. Ровдо [и др.]. – Минск: Современное слово, 2001. – 448 с.

Контрольные тесты по русскому языку: Пособие для общеобразовательных школ, лицеев, гимназий: 5–9 классы / Т. Н. Волынец, И. С. Ровдо [и др.]. – Минск: ООО "Сэр-Вит", 2001. – 416 с.

Ровдо, И. С. Лингвистическая русистика университета на рубеже веков / И. С. Ровдо // Веснiк БДУ. – Минск, 2001. – Серыя 4. – № 2. – С. 13–18.

Долбик, Е. Е. Русский язык: экзаменационные тесты / Е. Е. Долбик, Л. А. Мурина, И. С. Ровдо. – Минск: ТетраСистемс, 2002. – 288 с.

Мурина, Л. А. Русский язык: культура устной и письменной речи: учебник для 5 класса 12-летней общеобразовательной школы с белорусским языком обучения / Л. А. Мурина, И. С. Ровдо [и др.]. – Минск: Оракул, 2002. – 256 с.

Ровдо, И. С. Русский язык: культура устной и письменной речи: учебник для 5 класса 12-летней общеобразовательной школы с русским языком обучения / Л. А. Мурина, И. С. Ровдо [и др.]. – Минск: Оракул, 2002. – 271 с.

Ратнікава, І. Э. Тэсты па беларускай мове: 1–3 класы: дапаможнік для настаўніка / І. Э. Ратнікава, І. С. Роўда.  – Мінск: ТАА "Юніпрэс", 2002. – 208 с.

Ровдо, И. С. Русский язык в Беларуси / И. С. Ровдо // Русский язык: система и функционирование: материалы Междунар. науч. конф.: в 2 ч. / отв. ред. И. С. Ровдо. – Минск: БГУ, 2002. – Ч. 1. – С. 46–51.

Роўда, І. С. Мовазнаўства і літаратуразнаўства ў выданнях БДУ / І. С. Роўда // Беларускі універсітэт, 31 кастрычніка. – Мінск, 2002. – № 14. – С. 4.

Долбик, Е. Е. Русский язык: Экзаменационные тесты / Е. Е. Долбик, Л. А. Мурина, И. С. Ровдо. – 2-е изд., стереотипное. – Минск: Тетра-Системс, 2003. – 288 с.

Волынец, Т. Н. Сдаем экзамен по русскому языку: экзаменационные и справочные материалы / Т. Н. Волынец, Е. Е. Долбик, И. С. Ровдо. – 2-е изд. – Минск: Асар, 2003. – 336 с.

Долбик, Е. Е. Русский язык: экзаменационные тесты / Е. Е. Долбик, Л. А. Мурина, И. С. Ровдо. – 3-е изд., стереотипное. – Минск: ООО «Юнипресс», 2003. – 288 с.

Мурина, Л. А. Русский язык: культура устной и письменной речи: учебник для 5-го кл. 12-летней общеобразовательной школы с русским языком обучения / Л. А. Мурина, И. С. Ровдо [и др.]. – 2-е изд. – Минск: Оракул, 2003 – 271 с.

Мурина, Л. А. Русский язык: культура устной и письменной речи: учебник для 5-го кл. 12-летней общеобразовательной школы с белорусским языком обучения / Л. А. Мурина, И. С. Ровдо [и др.]. – 2-е изд. – Минск: Оракул, 2003. – 256 с.

Роўда, І. С. Некаторыя аспекты функцыянавання беларускай і рускай моў / І. С. Роўда // Роднае слова. – 2003. – № 6. – С. 36–38.

Волынец, Т. Н. Контрольные тесты по русскому языку: пособие для общеобразовательных школ, лицеев, гимназий: 5–9 кл. / Т. Н. Волынец, Е. Е. Долбик, В. Л. Леонович, И. С. Ровдо. – 2-е изд., испр. – Минск, 2004. – 416 с.

Долбик, Е. Е. Русский язык и литература: пособие для подготовки к экзаменам и централизованному тестированию / Е. Е. Долбик, Л. А. Мурина, И. С. Ровдо. – Минск: Юнипресс, 2004. – 336 с.

Долбик, Е. Е. Русский язык: Экзаменационные тесты: пособие для подготовки к экзаменам и централизованному тестированию / Е. Е. Долбик, Л. А. Мурина, И. С. Ровдо. – Минск: Юнипресс, 2004. – 288 с.

Волынец, Т. Н. Беларуская мова: ІІ–IV кл.: программы для учреждений, обеспечивающих получение общего среднего образования с русским языком обучения с 12-летним сроком обучения: І–IV кл. / Т. Н. Волынец, И. Э. Ратникова, И. С. Ровдо. – Минск: Нац. ин-т образования, 2004. – С. 72–85.

Долбик, Е. Е. Русский язык: экзаменационные тесты / Е. Е. Долбик, Л. А. Мурина, И. С. Ровдо. – 3-е изд. – Минск: Тетра-Системс, 2004. – 288 с.

Ровдо, И. С. Имплицитные номинации в одноязычном и двуязычном пространстве / И. С. Ровдо // Русский язык: система и функционирование: материалы Междунар. науч. конф., 18–19 мая 2004 г., Минск: в 2 ч. / редкол.: И. С. Ровдо (отв. ред.) [и др.]. – Минск: Изд. центр БГУ, 2004. – Ч. 1. – С. 43–46.

Русский язык: пособие для подготовки к обязательному централизованному тестированию и поступлению в вузы / И. С. Ровдо [и др.]; под общ. ред. Ровдо И. С. – Минск: Юнипресс, 2005. – 544 с.

Роўда, І. С. Беларуская мова // Программы для учреждений, обеспечивающих получение общего среднего образования с русским языком обучения: 2 класс. – Минск: НИО, 2005. – С. 18–24.

Ровдо, И. С. Современный русский язык: хрестоматия: в 3 ч. / Т. Н. Волынец, В. Л. Леонович, И. С. Ровдо – Минск: БГУ, 2005. – Ч. 2. Словообразование. Морфология. – 242 с.

Роўда, І. С. Трэніровачныя і кантрольныя тэсты па беларускай мове для пачатковых класаў / І. Э. Ратнікава, І. С. Роўда. – Минск: ПУП «Изд-во Юнипресс», 2005. – 200 с.

Роўда, І. С. Нам здавалася, што мы ведалі пра яго ўсё… / І. С. Роўда // Настаўніцкая газета. – 2006. – 26 студзеня. – С. 4.

Ровдо, И. С. Русский язык в изменившемся мире / И. С. Ровдо // Русский язык и литература. – 2006. – № 3. – С. 58–61.

Во всем мне хочется дойти до самой сути…: К 80-летию профессора П. П. Шубы / отв. ред. И. С. Ровдо. – Минск: Изд. центр БГУ. – 2006. – 154 с.

Беларуская мова: падручнік для 2 класа устаноў, якія забяспечваюць атрыманне агул. сярэд. адукацыі, з рускай мовай навучання / Т. М. Валынец, І. С. Роўда [і інш.]. – Мінск: НІА, 2006. – 136 с.

Ратнікава, І. Э. Тэсты па беларускай мове для бягучага і выніковага кантролю ведаў: 2-і кл.: дапам. для настаўнікаў і вучняў устаноў, якія забяспечваюць атрыманне агульн. сярэдн. адукацыі, з рус. і бел. мовамі навучання / І. Э. Ратнікава, І. С. Роўда. – Минск: Изд-во Юнипресс, 2006. – 112 с.

Ратнікава, І. Э. Тэсты па беларускай мове для бягучага і выніковага кантролю ведаў: 3-і кл.: дапам. для настаўнікаў і вучняў устаноў, якія забяспечваюць атрыманне агульн. сярэдн. адукацыі, з рус. і бел. мовамі навучання / І. Э. Ратнікава, І. С. Роўда. – Минск: Изд-во Юнипресс, 2006. – 112 с.

Ратнікава, І. Э. Тэсты па беларускай мове для бягучага і выніковага кантролю ведаў: 4-ы кл.: дапам. для настаўнікаў і вучняў устаноў, якія забяспечваюць атрыманне агульн. сярэдн. адукацыі, з рус. і бел. мовамі навучання / І. Э. Ратнікава, І. С. Роўда. – Минск: Изд-во Юнипресс, 2006. – 112 с.

Ровдо, И. С. Традиции и новаторство в лингвистическом наследии профессора П. П. Шубы / И. С. Ровдо // Русский язык: система и функционирование (к 80-летию профессора П. П. Шубы): материалы III Междунар. науч. конф. / отв. ред. И. С. Ровдо. – Минск: РИВШ, 2006. – С. 3–10.

Волынец, Т. Н. Русский язык в школах Беларуси: современное состояние, проблемы и перспективы развития (образовательно-педагогический аспект) / Т. Н. Волынец, Е. Е. Долбик, И. С. Ровдо, И. Э. Савко // Некоторые вопросы развития образования в Республике Беларусь. – Москва, 2006. – С. 152–173.

Германовіч, І. К. Беларускія мовазнаўцы: у 2 т. / І. К. Германовіч; складанне, прадмова М. Р. Прыгодзіч, І. С. Роўда. – Мінск: БДУ, 2006. – Т. 1. – 239 с.

Ровдо, И. С. О моделях сопоставительного исследования словообразовательных систем двух языков / И. С. Ровдо // Функцыянальныя аспекты словаўтварэння: даклады IХ Міжнар. навук. канф. Камісіі па славянскаму словаўтварэнню пры Міжнар. камітэце славістаў (9–14 кастрычніка 2006 г.). – Мінск: Права і эканоміка, 2006. – С. 225–233.

Ровдо, И. С. Актуальные проблемы преподавания русского языка в средней школе Республики Беларусь / И. С. Ровдо // Актуальные проблемы преподавания русского языка в средней и высшей школе Республики Беларусь: Республ. науч.-практич. конф., Могилев, 6–7 декабря 2006 г.: материалы докладов / под ред. Е. Е. Иванова. – Могилев: МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. – С. 51–55.

Ровдо, И. С. Социокультурная адаптация русских в СНГ в свете реализации федеральной целевой программы «Русский язык (2006–2010)» / И. С. Ровдо // III Международный форум русистов стран СНГ и Балтии. – Минск: Нац. ин-т образования, 2010. – С. 121–125.

Ровдо, И. С. Программы по русскому языку для студентов филологических специальностей высших учебных заведений / сост. Т. Н. Волынец, И. С. Ровдо [и др.]; под ред. И. С. Ровдо. – Минск: БГУ, 2007. – 138 с.

Контрольные тесты по русскому языку: 10–11 (11–12) кл.: пособие для учащихся ст. кл. учреждений, обеспечивающих получение общ. сред. образования, с бел. и рус. яз. обучения с 11-летним и 12-летним сроками обучения / Т. Н. Волынец, И. С. Ровдо [и др.]. – Минск: Сэр-Вит, 2007. – 272 с.

Ровдо, И. С. Теория поля в межъязыковых сопоставительных исследованиях / И. С. Ровдо // Русский язык: исторические судьбы и современность: III Междунар. конгресс исследователей русского языка. 20–23 марта 2007 г.: труды и материалы. – М.: МАКС Пресс. 2007. – С. 452.

Функционирование и преподавание современного русского языка в странах СНГ: аналитические материалы / В. Н. Арутюнян, И. С. Ровдо [и др.]. – СПб, 2007. – 100 с.

Беларуская мова: падруч. для 3-га кл. агульнаадук. устаноў з рус. мовай навучання: у 2 ч. / Т. М. Валынец, І. С. Роўда [і інш.]. – Мінск: НІА, 2007. – Ч. 1. – 120 с.

Беларуская мова: падруч. для 3-га кл. агульнаадук. устаноў з рус. мовай навучання. у 2 ч. / Т. М. Валынец, І. С. Роўда [і інш.]. – Мінск: НІА, 2007. – Ч. 2. – 120 с.

Образовательный стандарт Республики Беларусь: Высшее образование. Первая ступень. Специальность 1 - 21 05 02: Русская филология / С. Я. Гончарова, И. С. Ровдо [и др.]. – Минск, 2008 – 34 с.

Беларуская мова: падруч. для 4-га кл. агульнаадукац. устаноў з рускай мовай навучання: у 2 ч. / Т. М. Валынец, І. С. Роўда [і інш.]. – Мінск: Нац. ін-т адукацыі, 2008. – Ч. 1. – 104 с.

Беларуская мова: падруч. для 4-га кл. агульнаадукац. устаноў з рускай мовай навучання: у 2 ч. / Т. М. Валынец, І. С. Роўда [і інш.]. – Мінск: Нац. ін-т адукацыі, 2008. – Ч. 2. – 112 с.

Германовіч, І. К. Беларускія мовазнаўцы: у 2 т. / І. К. Германовіч; пад агул. рэд. М. Р. Прыгодзіча, І. С. Роўды. – Мінск: БДУ, 2008. – Т. 2. – 280 с.

Ровдо, И. С. Белорусская русистика: новое направление деятельности / И. С. Ровдо // Современное языковое и литературное образование в СНГ: диалог между теорией и практикой: материалы Международного форума русистов, 10–12 ноября 2008 г. – Минск: Нац. ин-т образования, 2009. – С. 271–276.

Волынец, Т. Н. Русский язык: Готовимся к централизованному тестированию / Т. Н. Волынец, Е. Е. Долбик, И. С. Ровдо. – Минск: Аверсэв, 2009. – 352 с.

Ровдо, И. С. А. Я. Супрун – вучоны, педагог / И. С. Ровдо // Славянские языки: аспекты исследования: сб. науч. ст. – Минск: Изд. центр БГУ, 2009. – С. 188–190.

Ровдо, И. С. От нормы литературной к «норме» речевой / И. С. Ровдо // Русский язык: система и функционирование (к 70-летию филологического факультета): сб. материалов ІV Междунар. науч. конф., г. Минск, 5–6 мая 2009 г.: в 2 ч. / Белорус. гос. ун-т; редкол.: И. С. Ровдо (отв. ред.) [и др.]. – Минск: РИВШ, 2009. – Ч. 1. – С. 45–51.

Роўда, І. С. З любоўю да слова… / І. С. Роўда // Веснік БДУ. – Сер. 4. – 2009. – № 2. – С. 3–6.

Роўда, І. С. Сапраўдны цэнтр беларусістыкі / І. С. Роўда // Роднае слова. – 2009. – № 9. – С. 59–60.

Ровдо, И. С. Университетская филология от истоков до наших дней / И. С. Ровдо  // Русский язык и литература. – 2009. – № 10. – С. 60–63.

Філалагічны факультэт. Да 70-годдзя заснавання / рэд. савет: І. С. Роўда (старш.) [і інш.]. – Мінск: БДУ, 2009. – 101 с.

Русский язык: учеб. пособие для 6-го кл. общеобразовательных учреждений с белорус. и рус. яз. обучения / Л. А. Мурина, И. С. Ровдо [и др.]. – Минск: Нац. ин-т образования, 2010. – 272 с.

Волынец, Т. Н. Современный русский язык: тематический контроль. Словообразование. Морфология: учеб.-методич. пособие / Т. Н. Волынец, В. Л. Леонович, И. С. Ровдо. – Минск: БГУ, 2010. – 119 с.

Ровдо, И. С. Русский язык объединяет / И. С. Ровдо // Русистика в Беларуси. – 2010.  – № 1. – С. 4–5.

Ровдо, И. С. Русский язык в двуязычной коммуникации в Беларуси / И. С. Ровдо // Качество языкового и литературного образования: содержание и методика обучения: сб. науч. статей. – Минск: РИВШ, 2011. – С. 274–278.

Роўда, І. С. Філалогія / І. С. Роўда // Веснік БДУ. – Сер. ІV. – 2011. – № 2. – С. 5–7.

Роўда, І. С. Месца прапіскі таленту / І. С. Роўда // Літаратура і мастацтва. – 2011. – № 30.

Ровдо, И. С. Слово о профессоре П. П. Шубе (к 85-летию со дня рождения) / И. С. Ровдо // Русский язык: система и функционирование (к 90-летию БГУ и 85-летию профессора П. П. Шубы): сб. материалов V Междунар. науч. конф., 11–12 окт. 2011 г. / редкол.: И. С. Ровдо (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2011. – С. 3–5.

Ровдо, И. С. Актуальные процессы в русской лексике постсоветского периода / И. С. Ровдо // Русский язык: система и функционирование (к 90-летию БГУ и 85-летию профессора П. П. Шубы): сб. материалов V Междунар. науч. конф., 11–12 окт. 2011 г. / редкол.: И. С. Ровдо (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2011. – С. 38–42.

Беларуская мова: падручнік для 3 кл. устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з рус. мовай навучання: у 2 ч. / Т. М. Валынец, І. С. Роўда [і інш.]. – 2-е выд., выпр. і дап. – Мінск: Нац. ін-т адукацыі, 2012. – Ч. 1. – 136 с.

Роўда, І. С. Абсалютны і адносны характар міжмоўнай эквівалентнасці і безэквівалентнасці / І. С. Роўда // Мовазнаўства. Літаратуразнаўства. Фалькларыстыка: ХV Міжнародны з’езд славістаў (Мінск, 20–27 жніўня 2013): дакл. Беларус. дэлегацыі. – Мінск: Беларус. навука, 2013. – С. 163–172.

Беларуская мова: падручнік для 3 кл. устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з рус. мовай навучання: у 2 ч. / Т. М. Валынец, І. С. Роўда [і інш.]. – 2-е выд., выпр. і дап. – Мінск: Нац. ін-т адукацыі, 2013. – Ч. 2. – 120 с.

Беларуская мова: падруч. для 4 кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з рус. мовай навучання: у 2 ч. / Т. М. Валынец, І. С. Роўда [і інш.]. – 2-е выд., выпр. і дап. – Мінск: Нац. ін-т адукацыі, 2013. – Ч. 1. – 120 с.

Беларуская мова: падруч. для 4-га кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з рус мовай навучання: у 2 ч. / Т. М. Валынец, І. С. Роўда [і інш.]. – 2-е выд., выпр. і дап. – Мінск: Нац ін-т адукацыі, 2013. – Ч. 2. – 104 с.

Ровдо, И. С. Биноминации как явление письменной формы речи / И. С. Ровдо // Словаўтварэнне і іншыя ўзроўні беларускай літаратурнай мовы: материалы Міжнар. навук. канф. (Мінск, 24–25 лістапада 2014 года). – Мінск: Права і эканоміка, 2014. – С. 189–193.

Ровдо, И. С. Средства выражения словообразовательных значений в синтетических и аналитических номинациях / И. С. Ровдо // Foreign Language: Education & Research. – 2014. – № 1. (Dalian). – C. 33–38.

Современный русский язык: Практикум / Т. Н. Волынец, И. С. Ровдо [и др.]. – Минск: Изд-во Гревцова, 2014. – 368 с.

Русско-белорусское двуязычие: педагогический аспект / Т. Н. Волынец, И. С. Ровдо, И. Э. Ратникова, С. М. Якуба // Русский язык: система и функционирование (к 75-летию филологического факультета БГУ): сб. мат-лов VI Междунар. науч. конф., Минск, 28–29 окт. 2014 г.: в 2 ч. / отв. ред. И. С. Ровдо. – Минск: Изд. центр БГУ, 2014. – Ч. 1. – С. 29–41.

Русский язык: учебник для 6 кл. учреждений общего среднего образования с бел. и рус. языками обучения / Л. А. Мурина, И. С. Ровдо [и др.]. – 2-е изд., испр. и доп. – Минск: Нац. ин-т образования, 2015. – 271 с.

Ровдо, И. С. Высшее образование / И. С. Ровдо // Белорусская педагогическая энциклопедия: в 2 т. / ред. коллегия: Н. П. Баранова [и др.]. – Мінск: Адукацыя і выхаванне, 2015. – Т. 1: А – М. – С. 277–278.

Ровдо, И. С. Учреждения высшего образования / И. С. Ровдо // Белорусская педагогическая энциклопедия: в 2 т. / ред. коллегия: Н. П. Баранова [и др.]. – Мінск: Адукацыя і выхаванне, 2015. – Т. 2: Н – Я. – С. 457.

Ровдо, И. С. Экстернат / И. С. Ровдо // Белорусская педагогическая энциклопедия: в 2 т. / ред. коллегия: Н. П. Баранова [и др.]. – Мінск: Адукацыя і выхаванне, 2015. – Т. 2: Н – Я. – С. 541.

Навуковая і вучэбна-метадычная дзейнасць філалагічнага факультэта на сучасным этапе // Веснік БДУ. Сер.IY – 2016 – № 2. –  С.3 – 8.

Функционирование русского языка в системе образования Беларуси // Сохранение, поддержка и продвижение русской культуры и языка за рубежом // Вестник МЦМС. – М., 2016. – С.19 – 26.

Русский язык в событиях и людях // Русский язык: система и функционирование (к 95-летию БГУ, 50-летию кафедры русского языка, 90-летию профессора П.П. Шубы). –  Минск, 2016. –  С. 3 – 8.

К вопросу о статусе некоторых морфем // Русский язык и литература. – 2017. – № 6. – С. 3 – 6.

Русский язык в событиях и людях // Русский язык: система и функционирование. Минск, 2017. – С. 3 – 8.

Современный русский язык. Хрестоматия; пособие. В 3 ч. Ч. 1. Фонетика. Орфография. Лексикология. Фразеология. Лексикография / С.В. Махонь, И.Э. Ратникова, И.С. Ровдо. – Минск, 2018. – 240 с.

К вопросу о сохранении, поддержке и распространении русского языка в Беларуси // Русское слово в многоязычном мире. – СПб, 2019. – С. 794 – 799.

О тождестве и сходстве в близкородственных языках // Русский язык: система и функционирование – Минск, 2019. – С. 8 – 14.

Современный русский язык. Практикум: учебное пособие. – Минск, 2019. – 372 с. (в соавт.).

Пособие для беженцев по русскому языку: в двух частя / С.И. Лебединский, И.С. Ровдо, М.П. Жигалова. – Минск, 2019. – Ч. 2. – 280 с.

З успамінаў пра А.Я. Міхневіча // Мова – Літаратура – Культура. – Мінск, 2020. С. 4 – 5.

Філалагічны факультэт: ад вытокаў выкладання да шматбаковай дзейнасці асобнай інстытуцыі // Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт: нарысы гісторыі і сучаснасць. – Мінск, 2021. – С. 174 – 185.

Лингвистическая белорусистика кафедры русского языка // Русский язык: система и функционирование. – Минск, 2021. – С. 3 – 10.

Замежная беларусістыка // Герман Бідэр. Выбраныя працы па беларускім мовазнаўстве. – Мінск, 2021. – С. 3 – 4.

К 60-летию факультета доуниверситетского образования иностранных граждан // Актуальные проблемы обучения иностранных граждан в системе довузовского образования. – Минск, 2021. – С. 13 – 16.

Легко ли переводить с близкородственных языков ? // Русский язык и литература. – 2021. – № 9. – С. 60 – 64.

Учебный перевод как способ предупреждения и преодоления интерференции // Русский язык и литература. – 2021. – № 10. – С. 60 – 64.

Філалогія ў стогадовай гісторыі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта // Роднае слова. – 2021. – № 9. – С. 5 – 8 .

Image

Рэсурсы

Image
Image
jualtoto situs bandar toto togel online macau terpercaya jualtoto situs slot 4d dan bandar togel hadiah 4d 10 juta toto togel situs bandar togel online hadiah 4d 10 juta 2023 JUALTOTO: Situs Bandar Toto Togel Online Hadiah 4D 10 Juta JUALTOTO > Daftar Situs Bandar Toto Togel 4D Hadiah 10 Juta JUALTOTO > Situs Bandar Toto Togel Online Terbesar Terpercaya Situs Bandar Toto Togel Macau 4D Online Terpercaya Resmi 2023