Сэрвісы

Праскаловіч Вольга Уладзіміраўна
Телефон
+375 17 249-13-65
Адрес г. Мінск, вул. К. Маркса, 31, аўд.59,
Адрес 220030
Должность:
доктар педагагічных навук, прафесар

Вышэйшая навучальная установа, якую закончыла, спецыяльнасць: Беларускі дзяржаўны універсітэт, філалагічны факультэт; спецыяльнасць "Беларуская і руская мова і літаратура" (1986).


Навуковыя галіны, у якіх працуе і можа выступаць у якасці эксперта, апанента: методыка выкладання беларускай літаратуры, у прыватнасці літаратурная творчасць школьнікаў, інавацыйныя педагагічныя тэхналогіі, асобасна арыентаванае навучанне, педагагічная рыторыка.


Назва кандыдацкай дысертацыі, год абароны, навуковы кіраўнік: "Развіццё літаратурна-творчых здольнасцей вучняў V класа ў працэсе вывучэння фальклору"; 2000 г., навуковы кіраўнік - доктар філалагічных навук, прафесар Сінькова Л. Д.; навуковы кансультант-доктар педагагічных навук, прафесар Мурына Л.А.


Назва доктарскай дысертацыі, год абароны: “Тэарэтыка-метадычная сістэма сродкаў культуратворчага развіцця вучняў V–XI класаў у працэсе навучання беларускай літаратуры”, 2015.


Колькасць навуковых публікацый: 400.


Профіль у Акадэміі Google

Асноўныя навуковыя і навукова-метадычныя публікацыі:

Беларуская літаратура ў 9 класе: вуч.-метад. дапам. для настаўнікаў устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання / Т.І. Шамякіна, В.У. Праскаловіч. – Мінск: Нац. ін-т адукацыі, 2012. – 208 с.

Праскаловіч, В.У. Беларуская літаратура: зборнік творчых заданняў для тэматычнага кантролю: 5–9 класы: дапам. для настаўнікаў устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання / І.М. Гоўзіч [і інш.]. – Мінск: Аверсэв, 2012. – 159 с. – (Кантрольна-вымяральныя матэрыялы). – С. 54–98.

Праскаловіч, В.У. Навучанне школьнікаў відам літаратурна-творчай дзейнасці на аснове жанравага падыходу: Драматычныя творы / В.У. Праскаловіч // Роднае слова. – 2012. – № 1. – С. 59–62.

Праскаловіч, В.У. Навучанне і выхаванне творчасцю: Укараненне ідэй Міхаіла Лазарука ў сучасную літаратурную адукацыю / В.У. Праскаловіч // Роднае слова. – 2012. – № 2. – С. 54–57.

Праскаловіч, В.У. “Наш Кабзар”: Вывучэнне творчасці Тараса Шаўчэнкі ў дыялогу культур / В.У. Праскаловіч  // Роднае слова. – 2012. – № 4. – С. 56–59.

Праскаловіч, В.У. Пад зоркай Багдановіча / В.У. Праскаловіч // Універсітэт. – 2012. – 4 мая. – № 9 (2068). – С. 3.

Праскаловіч, В.У. Культуратворчы падыход пры вывучэнні п’есы “Раскіданае гняздо” Я. Купалы (IX клас) / В.У. Праскаловіч // Роднае слова. – 2012. – № 6. – С. 45–49.

Праскаловіч, В.У. Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры (матэрыялы для аналізу і падрыхтоўкі) / В.У. Праскаловіч, А.А. Радзевіч, І.І. Савіцкая // Беларуская мова і літаратура. – 2012. – № 6. – С. 7–17.

Праскаловіч, В.У. Выкарыстанне модульнай электроннай тэхналогіі. Вывучэнне тэмы “Максім Танк” (X клас) / В.У. Праскаловіч // Роднае слова. – 2012. – № 8. – С. 49–52.

Праскаловіч, В.У. Рэалізацыя жанравага падыходу пры вывучэнні байкі “Конь і сабака” Якуба Коласа: Метадычныя парады (VI клас) / В.У. Праскаловіч // Роднае слова. – 2012. – № 10. – С. 50–53.

Проскалович, О.В. Управление культуротворческой деятельностью учащихся как профессиональное умение учителя-филолога / О.В. Проскалович// Мова і культура. (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – Вип. 15. – Т. VI (160). – С. 441–445.

Праскаловіч, В.У. Рэалізацыя напрамку міжкультурнай камунікацыі да вывучэння творчасці Янкі Купалы і Якуба Коласа ў сучасных ВМК па беларускай літаратуры для V–IX класаў // Мова – Літаратура – Культура: зб. навук. арт. / пад агул. рэд. Т.І. Шамякінай. – Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2012. – С. 446–451.

Вучэбная праграма для ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання: Беларуская літаратура: V–XI класы. – Мінск: Нацыянальны інстытут адукацыі. – 2012. – 128 с.

Беларуская літаратура: Праграма ўступных іспытаў для асоб, якія маюць агульную сярэднюю адукацыю, для атрымання вышэйшай адукацыі. – Мінск: Нац. ін-т адукацыі. – 2012.  – 16 с.

Праграма ўступных іспытаў па вучэбным прадмеце “Беларуская літаратура” для асоб, якія маюць агульную сярэднюю адукацыю, для атрымання вышэйшай адукацыі. 2013 год. – Мінск: Нац. ін-т адукацыі.  – 16 с.

Билеты для проведения выпускных экзаменов по выбору учащихся за период обучения и воспитания на III ступени общего среднего образования (в том числе для проведения экзаменов в порядке экстерната) в учреждениях общего среднего образования с русским языком обучения 2011/2012 учебный год: Беларуская літаратура. – С. 11–15. – Минск: Нац. ин-т образования. – 2012. – 80 с.

Білеты для правядзення выпускных экзаменаў на выбар навучэнцаў за перыяд навучання і выхавання на III ступені агульнай сярэдняй адукацыі (у тым ліку для правядзення экзаменаў у парадку экстэрнату) ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання. 2011/2012 навучальны год: Беларуская літаратура. – Мінск: Нац. ін-т адукацыі. – 2012. – С. 11– 15.

Білеты па вучэбным прадмеце “Беларуская літаратура” для правядзення экзаменаў у парадку экстэрнату пры засваенні зместу адукацыйнай праграмы базавай адукацыі. 2012/2013 навучальны год. – Мінск: Нац. ін-т адукацыі. – С. 11– 15.

Білеты і ўказанні да білетаў па вучэбным прадмеце “Беларуская літаратура” для правядзення экзаменаў на выбар вучняў за перыяд навучання і выхавання на III ступені агульнай сярэдняй адукацыі, у тым ліку для правядзення экзаменаў у парадку экстэрнату. 2012/2013 навучальны год. – Мінск: Нац. ін-т адукацыі.

Праскаловіч, В.У. Метадалогія культуратворчага развіцця вучняў V–XI класаў у працэсе навучання беларускай літаратуры: манаграфія / В.У. Праскаловіч. – Мінск: РІВШ, 2013. – 226 с.

Беларуская літаратура: вуч. дапам. для 9-га кл. спец. агульнаадукац. школ для дзяцей з парушэннямі зроку / В.П. Рагойша [і інш.]; пад рэд. В.П. Рагойшы. – 1-е выданне рэльефна-кропкавым шрыфтам па сістэме Брайля, у некалькіх кнігах. – Мінск: Нац. ін-т адукацыі, 2013.

Праскаловіч, В.У. Змест вучэбных праграм па літаратуры: Тэарэтыка-метадалагічнае абгрунтаванне адбору і структуравання / В.У. Праскаловіч // Роднае слова. – 2013. – № 3. – С. 46–49.

Праскаловіч, В.У. Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры: Трэці (абласны) этап XXIX рэспубліканскай алімпіяды. 2012/2013 навучальны год. IX, X, XI класы / В.У. Праскаловіч, А.А. Радзевіч, І.І. Савіцкая // Роднае слова. – 2013. – № 3. – С. 63–67;

Праскаловіч, В.У. Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры: Трэці (абласны) этап XXIX рэспубліканскай алімпіяды. 2012/2013 навучальны год. IX, X, XI класы / В.У. Праскаловіч, А.А. Радзевіч, І.І. Савіцкая // Роднае слова. – № 4. – С. 65–67.

Праскаловіч, В.У. Падрыхтоўка да рэспубліканскай алімпіяды: узровень патрабаванняў, аналіз памылак, парады / В.І. Караткевіч, В.У. Праскаловіч, А.А. Радзевіч, С.М. Якуба // Беларуская мова і літаратура. – 2013. – № 7. – С. 48–51.

Праскаловіч, В.У. Рыхтуемся да алімпіяды: Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры (матэрыялы для аналізу і падрыхтоўкі) / В.У. Праскаловіч, А.А. Радзевіч, І.І. Савіцкая // Беларуская мова і літаратура. – 2013. – № 7. – С. 51–60.

Праскаловіч, В.У. Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры: матэрыялы для аналізу і падрыхтоўкі. IX–XI класы / В.У. Праскаловіч, А.А. Радзевіч, І.І. Савіцкая // Беларуская мова і літаратура. – 2013. – № 12. – С. 47–57.

Праскаловіч, В.У. Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры: Трэці (абласны) этап XXX рэспубліканскай алімпіяды. 2013/14 навучальны год / В.У. Зелянко, В.У. Праскаловіч, А.А. Радзевіч, С.М. Якуба // Роднае слова. – 2014. – № 3. – С. 67–70.

Праскаловіч, В.У. Метадычная сістэма сродкаў культуратворчага развіцця вучняў у працэсе навучання літаратуры / В.У. Праскаловіч // Роднае слова. – 2014. – № 3. – С. 56–60.

Праскаловіч, В.У. Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры: Трэці (абласны) этап XXX рэспубліканскай алімпіяды. 2013/14 навучальны год / В.У. Зелянко, В.У. Праскаловіч, А.А. Радзевіч, С.М. Якуба // Роднае слова. – 2014. –№ 4. – С. 68–70.

Праскаловіч, В.У. Метадычная сістэма сродкаў культуратворчага развіцця вучняў у працэсе навучання літаратуры / В.У. Праскаловіч // Роднае слова. – 2014. –№ 4. – С. 66–67.

Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры: Трэці (абласны) этап XXX рэспубліканскай алімпіяды. 2013/14 навучальны год / В.У. Зелянко, В.У. Праскаловіч, А.А. Радзевіч, С.М. Якуба // Беларуская мова і літаратура. – 2014. – № 11. – С. 55–64.

Праскаловіч, В.У. Культуратворчае развіццё вучняў сродкамі электронных адукацыйных рэсурсаў /В.У. Праскаловіч// Коммуникативная компетенция: принципы, методы, приёмы формирования: сб. науч. ст. / Белорус. гос. ун-т. – Минск: Право и экономика, 2014. – Вып. 10. – С. 44–49.

Праскаловіч, В.У. Канцэптуальныя падыходы да адбору і структуравання зместу літаратурнай адукацыі ў электронных вучэбна-метадычных комплексах для агульнай сярэдняй адукацыі / В.У. Праскаловіч // Канцэптуальныя падыходы да рэалізацыі зместу філалагічнай адукацыі ў школе і ВНУ: матэрыялы Рэсп. навук.-практ. канф. (да 80-годдзя праф. В.Я. Зарэцкай (Ляшук)), Брэст, 14 ліст. 2013 г. / рэд.: У.А. Сенькавец [і інш.]. – Брэст: БрДУ імя А.С. Пушкіна, 2014. – С. 163–168.

Праскаловіч, В.У. Фарміраванне культуратворчай кампетэнцыі вучняў пры навучанні беларускай літаратуры з выкарыстаннем электронных адукацыйных рэсурсаў / В. У. Праскаловіч // Методология и стратегии развития современного образования : материалы Междунар. науч. конф., посвящённой 85-летию Национального института образования, Минск, 11 декаб. 2014 г. / М-во образования Респ. Беларусь, Нац. ин-т образования; редкол.: Л.А. Худенко (гл. ред.) [и др.]. – Минск, 2015. – С. 412–417.

Вывучэнне беларускай літаратуры ў 5 класе: дапам. для настаўнікаў устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання / В.У. Праскаловіч [і інш.]; пад рэд. В.У. Праскаловіч. – Мазыр: Белы Вецер, 2015. – 230, [2] с; іл.

Проскалович, О.В. Внеклассная работа по литературе / О.В. Проскалович // Белорусская педагогическая энциклопедия: в 2 т. Т. 1: А–М. – Минск: Адукацыя i выхаванне, 2015. – 736 с. – С. 230.

Проскалович, О.В. Читательские умения и навыки /О.В. Проскалович, О.И. Царёва// Белорусская педагогическая энциклопедия: в 2 т. Т. 2: Н–Я.– Минск: Адукацыя i выхаванне. – 2015. – 736 с. – С. 506.

Праскаловіч, В.У. Тэарэтыка-метадычная сістэма сродкаў культуратворчага развіцця вучняў V–XI класаў у працэсе навучання беларускай літаратуры: дыс. ... д-ра пед. навук: 13.00.02 / В.У. Праскаловіч. – Мінск, 2015. – 285 с.

Праскаловіч, В.У. Тэарэтыка-метадычная сістэма сродкаў культуратворчага развіцця вучняў V–XI класаў у працэсе навучання беларускай літаратуры : аўтарэф. дыс. ... д-ра пед. навук : 13.00.02 / В.У. Праскаловіч; Беларус. дзярж. ун-т. – Мінск, 2015. – 52 с.

Праскаловіч, В.У. Практыкум. Сярэбраны век па-беларуску / В.У. Праскаловіч // Бярозка. – 2015. – № 1. – С. 7–9.

Праскаловіч, В.У. Практыкум. Жывапісаць – жыва пісаць. Пісаць жыва. Пісаць – жыва! / В.У. Праскаловіч // Бярозка. – 2015. – № 3. – С. 14.

Праскаловіч, В.У. Практыкум. Ці ёсць у цябе план? / В.У. Праскаловіч // Бярозка. – 2015. – № 9. – С. 12.

Ганна Валочка – таленавіты вучоны-метадыст // Роднае слова. – 2015. – № 10. – С. 50–52.

Учебные программы по учебным предметам для учреждений общего среднего образования с русским языком обучения и воспитания. X класс (базовый уровень) : Беларуская літаратура : X кл. : зацв. М-вам адукацыі Рэсп. Беларусь. – Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2015. – 296 с. – С. 13–33.

Учебные программы по учебным предметам для учреждений общего среднего образования с русским языком обучения и воспитания. X класс (повышенный уровень) : Беларуская літаратура : X кл. : зацв. М-вам адукацыі Рэсп. Беларусь. – Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2015. – С. 15–41.

Учебные программы по учебным предметам для учреждений общего среднего образования с русским языком обучения и воспитания. V класс : Беларуская літаратура : V кл. : зацв. М-вам адукацыі Рэсп. Беларусь. – Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2015. – С. 16–28.

Вучэбныя праграмы па вучэбных прадметах для ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання. Беларуская літаратура : V кл. : зацв. М-вам адукацыі Рэсп. Беларусь. – Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2015. – С. 16–28.

Учебные программы по учебным предметам для учреждений общего среднего образования с русским языком обучения и воспитания. X класс (базовый уровень) : Беларуская літаратура : X кл. : зацв. М-вам адукацыі Рэсп. Беларусь. – Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2015. – С. 13–32.

Учебные программы по учебным предметам для учреждений общего среднего образования с русским языком обучения и воспитания. X класс (повышенный уровень) : Беларуская літаратура : X кл. : зацв. М-вам адукацыі Рэсп. Беларусь. – Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2015. – С. 15–41.

Вучэбныя праграмы па вучэбных прадметах для ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання. Беларуская літаратура. X клас (базавы ўзровень): зацв. М-вам адукацыі Рэсп. Беларусь. – Мінск: Нацыянальны інстытут адукацыі, 2015. – С. 13–32.

Вучэбныя праграмы па вучэбных прадметах для ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання. Беларуская літаратура. X клас (павышаны ўзровень): зацв. М-вам адукацыі Рэсп. Беларусь. – Мінск: Нацыянальны інстытут адукацыі, 2015. – С. 15–41.

Учебные программы по учебным предметам для учреждений общего среднего образования с русским языком обучения и воспитания. VI класс : Беларуская літаратура : VI кл. : зацв. М-вам адукацыі Рэсп. Беларусь. – Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2016. – С. 20–36.

Вучэбныя праграмы па вучэбных прадметах для ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання. Беларуская літаратура : VI кл. : зацв. М-вам адукацыі Рэсп. Беларусь. – Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2016. – С. 20–36.

Учебные программы по учебным предметам для учреждений общего среднего образования с русским языком обучения и воспитания. XI класс (базовый уровень) : Беларуская літаратура : XI кл. : зацв. М-вам адукацыі Рэсп. Беларусь. – Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2016. – С. 11–28.

Учебные программы по учебным предметам для учреждений общего среднего образования с русским языком обучения и воспитания. XI класс (повышенный уровень) : Беларуская літаратура : XI кл. : зацв. М-вам адукацыі Рэсп. Беларусь. – Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2016. – С. 12–31.

Вучэбныя праграмы па вучэбных прадметах для ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання. Беларуская літаратура. XI клас (базавы ўзровень): зацв. М-вам адукацыі Рэсп. Беларусь. – Мінск: Нацыянальны інстытут адукацыі, 2016. – С. 14–27.

Вучэбныя праграмы па вучэбных прадметах для ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання. Беларуская літаратура. XI клас (павышаны ўзровень): зацв. М-вам адукацыі Рэсп. Беларусь. – Мінск: Нацыянальны інстытут адукацыі, 2016. – С. 12–27.

Праскаловіч, В.У. “Выкажыся, каб я цябе ўбачыў!” (Мастацтва вусных выказванняў): Вучэбная праграма факультатыўных заняткаў па вучэбным прадмеце «Беларуская літаратура». ІХ клас  / В.У. Праскаловіч, В.В. Кушнярэвіч. – Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2016: http://e-vedy.adu.by.

Праскаловіч, В.У. Служыць навуцы / В.У. Праскаловіч [і інш.] // Роднае слова. – 2016. – № 3. – С. 60–61.

Праскаловіч, В.У. Канцэпцыя вучэбнага прадмета “Беларуская літаратура” (V–XI класы). Праект / В.У. Праскаловіч, І.Л. Шаўлякова-Барзенка // Роднае слова. – 2016. – № 3. – С. 51–60.

Праскаловіч, В.У. Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры: Трэці (абласны) этап XXXII рэспубліканскай алімпіяды. 2015/16 навучальны год. IX клас / В.У. Зелянко, В.І. Караткевіч, В.У. Праскаловіч, А.А. Радзевіч, С.М. Якуба  // Род. слова. – 2016. – № 4. – С. 64–67.

Праскаловіч, В.У. Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры: Трэці (абласны) этап XXXII рэспубліканскай алімпіяды. 2015/16 навучальны год. X клас / В.У. Зелянко, В.І. Караткевіч, В.У. Праскаловіч, А.А. Радзевіч, С.М. Якуба // Род. слова. – 2016. – № 5. – С. 72–75.

Праскаловіч, В.У. Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры: Трэці (абласны) этап XXXII рэспубліканскай алімпіяды. 2015/16 навучальны год. XI клас / В.У. Зелянко, В.І. Караткевіч, В.У. Праскаловіч, А.А. Радзевіч, С.М. Якуба  // Род. слова. – 2016. – № 6. – С. 61–71.

Праскаловіч, В.У. Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры (матэрыялы для аналізу і падрыхтоўкі) // Беларуская мова і літаратура. – 2016. – № 11. – С. 33–48.

Праскаловіч, В.У. Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры: Трэці (абласны) этап XXXIII рэспубліканскай алімпіяды. 2016/17 навучальны год. IX клас / В.Л. Варановіч, В.І. Караткевіч, В.У. Праскаловіч, А.А. Радзевіч, С.М. Якуба  // Род. слова. – 2017. – № 2. – С. 58–60.

Беларуская літаратура. VI клас : Электронны адукацыйны рэсурс: http://e-vedy.adu.by.

Праскаловіч, В. У. Вучэбна-метадычны комплекс па вучэбнай дысцыпліне “Методыка выкладання літаратуры (беларускай; славянскай)” для спецыяльнасцей 1-21 05 01 “Беларуская філалогія” (па кірунках), 1-21 05 04 “Славянская філалогія”. Рэг. № 376 / В.У. Праскаловіч, Гоўзіч, І.М.; Грынько, М.У.; Дылеўская, В.Ю.; Рашэтнікава, Н.Б.; Руцкая, А.В.; Шаўлякова-Барзенка, І.Л.

Электронный учебно-методический комплекс по учебным дисциплинам направления “Деловая коммуникация” (“Культура делового общения”, “Риторические жанры”, “Техника речи”, “Культура педагогического общения”, “Риторика профессионального диалога”) для специальностей 1-21 05 01 “Белорусская филология” (по направлениям), 1-21 05 02 “Русская филология” (по направлениям). Рег. № 434 от 25.01.2016 / Дылевская, В.Ю.; Игнатович, Т.В.; Мальцевич, Т.В.; Нижнева-Ксенофонтова, Н.Л.; Проскалович, О.В.; Рубаник, Т.В.; Саникович, И.М.; Таяновская, И.В.; Шантарович, С.А.; Пискун, И.С.; Сентюрова, Н.А.

Беларуская літаратура. VІІ клас // Вучэбныя праграмы па вучэбных прадметах для ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання і выхавання. – Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2017. – С. 18–32.

Беларуская літаратура. VІІ клас // Учебные программы по учебным предметам для учреждений общего среднего образования с русским языком обучения и воспитания. – Минск : Нац. ин-т образования, 2017. – С. 18–32.

Вучэбныя праграмы для ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання і выхавання. Беларуская мова. Беларуская літаратура. V–ІХ класы // – Мінск : Аверсэв, 2017. – С. 48–117.

Вучэбныя праграмы для ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання і выхавання. Беларуская мова. Беларуская літаратура. Х–ХІ класы (базавы ўзровень) //– Мінск : Аверсэв, 2017. – С. 14–40.

Вучэбныя праграмы па вучэбным прадмеце «Беларуская літаратура» для V–VІІ клаcаў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання і выхавання // Нацыянальны адукацыйны партал [Электронны рэсурс]. – 2017. 

Вучэбныя праграмы па вучэбным прадмеце «Беларуская літаратура» для VІІІ–ІХ клаcаў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання і выхавання // Нацыянальны адукацыйны партал [Электронны рэсурс]. – 2017. 

Вучэбныя праграмы па вучэбным прадмеце «Беларуская літаратура» для Х–XI клаcаў (базавы ўзровень) устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання і выхавання // Нацыянальны адукацыйны партал [Электронны рэсурс]. – 2017. 

Вучэбная праграма па вучэбным прадмеце «Беларуская літаратура» для Х–ХІ клаcаў (павышаны ўзровень) устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання і выхавання // Нацыянальны адукацыйны партал [Электронны рэсурс]. – 2017. 

Программы вступительных испытаний в учреждения образования для лиц, имеющих общее среднее образование, для получения высшего образования І ступени, 2017 год // Праграма ўступных іспытаў па вучэбным прадмеце «Беларуская літаратура» для асоб, якія маюць агульную сярэднюю адукацыю, для атрымання вышэйшай адукацыі І ступені, 2017 год // [Электронны рэсурс]. – 2017. 

Праскаловіч, В.У. Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры: Трэці (абласны) этап XXXIII рэспубліканскай алімпіяды. 2016/17 навучальны год. X клас / В.Л. Варановіч, В.І. Караткевіч, В.У. Праскаловіч, А.А. Радзевіч, С.М. Якуба // Роднае слова. – 2017. – № 3. – С. 61–64.

Праскаловіч, В.У. Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры: Трэці (абласны) этап XXXIII рэспубліканскай алімпіяды. 2016/17 навучальны год. XI клас / В.Л. Варановіч, В.І. Караткевіч, В.У. Праскаловіч, А.А. Радзевіч, С.М. Якуба // Роднае слова. – 2017. – № 4. – С. 63–66.

Праскаловіч, В.У. Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры: матэрыялы для аналізу і падрыхтоўкі. IX–XI класы / В.Л. Варановіч, В.І. Караткевіч, В.У. Праскаловіч, А.А. Радзевіч, С.М. Якуба // Беларуская мова і літаратура. – 2017. – № 12. – С. 33–48.

Праскаловіч, В.У. Рыхтуемся да алімпіяды: Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры (матэрыялы для аналізу і падрыхтоўкі) / В.Л. Варановіч, В.І. Караткевіч, В.У. Праскаловіч, А.А. Радзевіч, С.М. Якуба // Беларуская мова і літаратура. – 2018. – № 1. (у друку).

Праскаловіч, В.У. Навучанне літаратуры і выхаванне літаратурай // Нацыянальны адукацыйны партал [Электронны рэсурс]. – 2017. 

Праскаловіч, В.У. Змены ў вучэбнай праграме па беларускай літаратуры: каментарый спецыяліста // Нацыянальны адукацыйны партал [Электронны рэсурс]. – 2017. – Рэжым доступу: homepage/obrazovatelnyj-protsess-2017-2018-uchebnyj-god/202-uchebnye-predmety-v-xi-klassy/127 belaruskaya-litaratura.html. – Дата доступу : 01.08.2017.

Проскалович, О.В. Новые учебники будут включать больше практико-ориентированных заданий // БЕЛТА [Электронны рэсурс]. – 2017. – Рэжым доступу: http://www.belta.by/roundtable/view/v-novyj-uchebnyj-god-s-novymi-programmami-i-uchebnikami-962. – Дата доступу : 01.08.2017.

Праскаловіч, В.У. Год пад зоркай Скарыны / В.У.Праскаловіч // Наследие Франциска Скорины : сб. статей науч.-практ. конф. с междунар. участием, посвящённой 500-летию белорусского книгопечатания, Минск, 19–20 окт. 2017 г., / ГУ «Национальная библиотека Беларуси»; редкол.: А.А. Суша (гл. ред.) [и др.]. – Минск, 2017. – С. 63 – 65.

Праскаловіч, В.У. Рэалізацыя кампетэнтнаснага падыходу пры вывучэнні творчасці Янкі Купалы ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі / В.У. Праскаловіч // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні : зб. навук. арт. / Гродзен. дзярж. ун-т ; рэдкал.: А.С. Садоўская (адк. рэд.) [і інш.]. – Гродна, 2017. – С. 180–185.

Василевич, Г.А., Мельник, В.А., Буткевич, В.В., Ванина, Н.Г.  «Я – грамадзянін Рэспублікі Беларусь / Я – гражданин Республики Беларусь», с электронными приложениями; Проскалович, О.В. Электронное приложение (CD-диски: «Я и закон», «Шедевры культуры Беларуси») к пособию для учащихся учреждений общего среднего, 12-е издание, пересмотренное и дополненное, объем 47,0 уч.-изд.л. – в качестве пособия для учащихся учреждений общего среднего образования с грифом «Рекомендовано Научно-методическим учреждением “Национальный институт образования” Министерства образования Республики Беларусь».

Праскаловіч В.У. Педагагічныя аспекты Буквара / В.У. Праскаловіч // Першы “Буквар”: Даследаванні; адк. рэд. А.А. Суша. – Мінск: Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 2018. – С. 166–193 (на беларускай, рускай, английскай мовах).

Праскаловіч, В.У. Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры: матэрыялы для аналізу і падрыхтоўкі. IX–XI класы / В.Л. Варановіч, В.І. Караткевіч, В.У. Праскаловіч, А.А. Радзевіч, С.М. Якуба // Беларуская мова і літаратура. – 2017. – № 12. – С. 40–53.

Праскаловіч, В.У. Рыхтуемся да алімпіяды: Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры (матэрыялы для аналізу і падрыхтоўкі) / В.Л. Варановіч, В.І. Караткевіч, В.У. Праскаловіч, А.А. Радзевіч, С.М. Якуба // Беларуская мова і літаратура. – 2018. – № 1. – С. 49–60.

Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры: Трэці (абласны) этап XXXIV рэспубліканскай алімпіяды. 2017/18 навучальны год. IX клас / В.Л. Варановіч, І.Д. Воюш, В.У. Праскаловіч, А.А. Радзевіч, С.М. Якуба // Род. слова. – 2018. – № 3. – С. 60–63.

Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры: Трэці (абласны) этап XXXIV рэспубліканскай алімпіяды. 2017/18 навучальны год. X клас / В.Л. Варановіч, І.Д. Воюш, В.У. Праскаловіч, А.А. Радзевіч, С.М. Якуба // Род. слова. – 2018. – № 4. – С. 66–68.

Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры: Трэці (абласны) этап XXXIV рэспубліканскай алімпіяды. 2017/18 навучальны год. XI клас / В.Л. Варановіч, І.Д. Воюш, В.У. Праскаловіч, А.А. Радзевіч, С.М. Якуба // Род. слова. – 2018. – № 5. – С. 69–72.

Праскаловіч, В.У. Методыка выкарыстання кампетэнтнасна арыентаваных заданняў на ўроках беларускай літаратуры (на матэрыяле тэмы “Францыск Скарына”) / В.У. Праскаловіч // Асоба і творчая спадчына Францыска Скарыны: рэцэпцыя і інтэрпрэтацыя : матэрыялы V Міжнар. Скарын. чытанняў, прысвеч. 500-годдзю беларус. Кнігадрукавання, Мінск, 17–18 ліст. 2017 г. / рэдкал.: А.І. Бельскі, І.Э. Багдановіч, В.П. Крычко. – Мінск: Выд. Цэнтр БДУ, 2018. – С. 55–61.

Беларуская літаратура. VІІІ клас // Вучэбныя праграмы па вучэбных прадметах “Беларуская мова”. “Беларуская літаратура” для ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання і выхавання. – Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2018. – С. 17–33.

Беларуская літаратура. VІІІ клас // Учебные программы по учебным предметам “Беларуская мова”. “Беларуская літаратура” для учреждений общего среднего образования с русским языком обучения и воспитания. – Минск : Нац. ин-т образования, 2018. – С. 17–33.

Праграма ўступных іспытаў па вучэбным прадмеце «Беларуская літаратура» для асоб, якія маюць агульную сярэднюю адукацыю, для атрымання вышэйшай адукацыі І ступені, 2018 год // [Электронны рэсурс]. – 2018. 

Рэкамендацыі па арганізацыі адукацыйнага працэсу па вучэбным прадмеце «Беларуская літаратура» ў адпаведнасці з абноўленымі вучэбнымі праграмамі ў 2018/2019 навучальным годзе [Электронны рэсурс]. – 2018. 

Вучэбныя праграмы па вучэбным прадмеце «Беларуская літаратура» для V–VII клаcаў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання і выхавання: [Электронны рэсурс]. – 2018. 

Вучэбныя праграмы па вучэбным прадмеце «Беларуская літаратура» для ІХ клаcа устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання і выхавання [Электронны рэсурс]. – 2018. 

Вучэбныя праграмы па вучэбным прадмеце «Беларуская літаратура» для Х–XI клаcаў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання і выхавання: Базавы ўзровень [Электронны рэсурс]. – 2018. 

Вучэбныя праграмы па вучэбным прадмеце «Беларуская літаратура» для Х–ХІ клаcаў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання і выхавання: Павышаны ўзровень [Электронны рэсурс]. – 2018. 

Программы вступительных испытаний по учебным предметам для лиц, имеющих общее среднее образование, для получения высшего образования І ступени или среднего специального образования, 2019 год. Беларуская літаратура: [Электронны рэсурс]. – 2018. 

Беларуская літаратура : вуч. дапам. для 9 кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання / В.У. Праскаловіч, В.П. Рагойша, Т.І. Шамякіна, Т.В. Кабржыцкая, М.В. Жуковіч; пад рэд. В.У. Праскаловіч, В.П. Рагойшы. – Мінск :  Нац. ін-т адукацыі, 2019. – 288 с. (Дапушчана М-вам адукацыі Рэсп. Беларусь).

Вучэбныя праграмы для ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання і выхавання. Беларуская літаратура. ІХ клас. – Мінск : НІА, 2019. – С. 16–30 (Зацв. М-вам адукацыі Рэсп. Беларусь).

Беларуская літаратура. ІХ клас // Учебные программы по учебным предметам для учреждений общего среднего образования с русским языком обучения и воспитания. – Минск : Нац. ин-т образования, 2019. – С. 16–30 (Зацв. М-вам адукацыі Рэсп. Беларусь).

Проскалович, О.В. Электронное приложение (CD-диски: «Я и закон», «Шедевры культуры Беларуси») к пособию для учащихся учреждений общего среднего образования «Я – грамадзянін Рэспублікі Беларусь / Я – гражданин Республики Беларусь» // Василевич, Г.А. [и др.]. «Я – грамадзянін Рэспублікі Беларусь / Я – гражданин Республики Беларусь», с электронными приложениями, 13-е издание, пересм. и доп., объем 47,0 уч.-изд.л. С грифом «Рекомендовано Научно-методическим учреждением “Национальный институт образования” Министерства образования Республики Беларусь».

Праскаловіч, В. У. Развіццё цікавасці навучэнцаў да малой радзімы пісьменніка сродкамі музея / В. У. Праскаловіч, С. Д. Грынько // Веснік адукацыі. – 2019. – № 4.– С. 33–39.

Праскаловіч, В. У. Інавацыйная адукацыйная прастора філолага: рэаліі і перспектывы // Філалагічная адукацыя: навук.-метад. зб. / рэдкал.: А. І. Бельскі (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск: БДУ, 2019. — Вып. 3. — С. — 4 – 8.

Риторика (искусство речи): Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальности: 1-19 01 01 04 Дизайн (коммуникативный). № УД-6493/уч от 05.01.2019 / О.В. Проскалович [и др.] [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://elib.bsu.by/handle/123456789/214074– 2019. – Дата доступа: 25.11.2019.

Праскаловіч, В.У. Рэкамендацыі па выкарыстанні ў адукацыйным працэсе вучэбнага дапаможніка “Беларуская літаратура” для 9 класа // Нацыянальны адукацыйны партал [Электронны рэсурс]. – 2019. – Рэжым доступу: https://adu.by/images/2019/07/rekomend_bel_lit_9_kl. – Дата доступу : 01.10.2019.

Праграма профільнага ўступнага іспыту па дысцыпліне «Беларуская дзіцячая літаратура» (для выпускнікоў устаноў сярэдняй спецыяльнай адукацыі па спецыяльнасцях   2-02 03 01 «Беларуская мова і літаратура», 2-01 01 01 «Дашкольная адукацыя», 2-01 02 01 «Пачатковая адукацыя») [Электронны рэсурс].

Тэхналогія дыстанцыйнага навучання: міф або рэальнасць? / В.У. Праскаловіч [Электронны рэсурс]. – Рэжым доступу: https://narbel.bsu.by/texnalogiya-dystancyjnaga-navuchannya-mif-abo-realnasc/ – Дата доступу: 22.03.2019.

«Выкажыся, каб я цябе ўбачыў! Мастацтва вусных выказванняў»: Вучэбная праграма факультатыўных заняткаў па вучэбным прадмеце «Беларуская літаратура». ІХ клас / В.У. Праскаловіч [Электронны рэсурс].

Беларуская літаратура. Вучэбныя праграмы па вучэбных прадметах для IX клаcа ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання і выхавання: зборнік [Электронны рэсурс]. 

Электронный образовательный ресурс по учебному предмету “Беларуская літаратура (9 класс), функционирующий на базе системы дистанционного обучения Moodle / В.У. Праскаловіч [і інш.] [Электронный ресурс]. 

Праскаловіч, В. У. Эўрыстычныя метады пры навучанні кітайскіх студэнтаў беларускай мове як замежнай / Кітайска-беларускія моўныя, літаратурныя і культурныя сувязі: гісторыя і сучаснасць: зборнік навуковых артыкулаў па матэрыялах Міжнар. навук. канф., г. Мінск, БГУ, 17–18 мая 2019 г. / пад рэд.М.М. Хмяльніцкага. – Мінск: БДУ, 2019.

Риторика: Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальности: 1-24 01 02 Правоведение, 1-24 01 03 Экономическое право, 1-24 01 06 Политология. Регистрационный № УД-с533/ О.В. Проскалович [и др.] [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://elib.bsu.by/handle/123456789/14867. – 2019. – Дата доступа: 25.11.2019.

Праскаловіч, В. У. Актуальныя праблемы навучання беларускай літаратуры ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі. Вучэбная праграма ўстановы вышэйшай адукацыі па вучэбнай дысцыпліне для спецыяльнасці 1-21 05 01 Беларуская філалогія (па напрамках): напрамак 1-21 05 01-03 Дзелавая камунікацыя. № УД-6183/вуч. ад 12.06.2018 [Электронны рэсурс]. – Рэжым доступу: https://elib.bsu.by/handle/123456789/213146 – 2019. – Дата доступу: 25.11.2019.

Праскаловіч, В. У. Методыка выкладання беларускай літаратуры. Вучэбная праграма ўстановы вышэйшай адукацыі па вучэбнай дысцыпліне для спецыяльнасці 1-21 05 01 Беларуская філалогія (па напрамках): напрамак 1-21 05 01-03 Дзелавая камунікацыя. № УД-6198/вуч. ад 12.06.2018 [Электронны рэсурс]. – Рэжым доступу: http://elib.bsu.by/handle/123456789/213150. – Дата доступу: 25.11.2019.

Праскаловіч, В. У. Педагагічныя тэхналогіі навучання літаратуры ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі. Вучэбная праграма ўстановы вышэйшай адукацыі па вучэбнай дысцыпліне для спецыяльнасці 1-21 05 01 Беларуская філалогія (па напрамках): напрамак 1-21 05 01-03 Дзелавая камунікацыя. № УД-6182/вуч. ад 12.06.2018 [Электронны рэсурс]. – Рэжым доступу: http://elib.bsu.by/handle/123456789/213136. – Дата доступу: 25.11.2019.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «РИТОРИКА» для специальностей 1–21 05 01 «Белорусская филология» (по направлениям), 1–21 05 02 «Русская филология» (по направлениям), 1–21 05 04 «Славянская филология», 1–21 05 06 «Романо-германская филология», 1–21 05 07 «Восточная филология», 1–23 01 12 «Музейное дело и охрана историко-культурного наследия», 1–26 02 02 «Менеджмент», 1–26 02 04 «Документоведение» Рег. №257 от 05.11.2014 [Электронный ресурс]. 

Беларуская літаратура : вуч. дапам. для 9 кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання / В.У. Праскаловіч, В.П. Рагойша, Т.І. Шамякіна, Т.В. Кабржыцкая, М.В. Жуковіч; пад рэд. В.У. Праскаловіч, В.П. Рагойшы. – Мінск :  Нац. ін-т адукацыі, 2019. – 288 с. (Дапушчана М-вам адукацыі Рэсп. Беларусь). [Электронны рэсурс]. 

Праскаловіч, В.У. Вывучэнне жыццёвай і творчай біяграфіі Якуба Коласа як тэарэтыка-метадычная праблема / Літаратура ў культурнай прасторы Беларусі і Кітая : зборнік навуковых артыкулаў па матэрыялах Міжнар. канф., прысвечанай народнаму паэту Беларусі Я. Коласу, г. Цяньцзінь, Кітайская Народная Рэспубліка, 17–18 мая 2019 г. / пад рэд. У.І. Куліковіча, В.В. Шахаб. – Мінск: БДТУ, 2019. – С. 130–135.

Беларуская літаратура: 5 клас : дыдактычныя і дыягнастычныя матэрыялы: дапам. для настаўнікаў устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання / В.У. Праскаловіч, Т.У. Логінава. – Мінск: Сэр-Віт, 2020. – 92 с. – іл. – (Кампетэнтнасны падыход). С грифом «Рекомендовано Научно-методическим учреждением “Национальный институт образования” Министерства образования Республики Беларусь»

Беларуская літаратура : 6-ы клас : дыдактычныя і дыягнастычныя матэрыялы: дапам. для настаўнікаў устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання / В. У. Праскаловіч. – Мінск : Сэр-Віт, 2020. – 108 с. : іл. – (Кампетэнтнасны падыход). С грифом «Рекомендовано Научно-методическим учреждением “Национальный институт образования” Министерства образования Республики Беларусь»

Праскаловіч, В.У. Рэалізацыя прынцыпаў музейнай педагогікі ў вучэбных дапаможніках па беларускай літаратуры / В.У. Праскаловіч, С.Д. Грынько / Мова, літаратура і культура ў адукацыйнай прасторы Беларусі і Кітая : зборнік навуковых артыкулаў. – Мінск : РІВШ, 2020. – С. 202 – 208.

Праграма профільнага ўступнага іспыту па дысцыпліне «Беларуская дзіцячая літаратура» (для выпускнікоў устаноў сярэдняй спецыяльнай адукацыі па спецыяльнасцях 2-02 03 01 «Беларуская мова і літаратура», 2-01 01 01 «Дашкольная адукацыя», 2-01 02 01 «Пачатковая адукацыя») [Электронны рэсурс].

Электронный образовательный ресурс по учебному предмету “Беларуская літаратура (5 класс), функционирующий на базе системы дистанционного обучения Moodle / В.У. Праскаловіч [і інш.] [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://e-vedy.adu.by/course/view.php?id=207. – Дата доступа: 19.10.2020.

Риторика (искусство речи): Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальности: 1-19 01 01 04 Дизайн (коммуникативный). № УД-6493/уч от 05.01.2019 / О.В. Проскалович [и др.] [Электронный ресурс]. (в соавторстве).

Методическое мастерство педагога. Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальности магистратуры 1-08 80 02 Теория и методика обучения и воспитания. № УД-7731/уч. / О.В. Проскалович [Электронный ресурс].

Вучэбная праграма па вучэбным прадмеце «Беларуская літаратура» для X класа ўстаноў адукацыі, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання і выхавання (базавы ўзровень). [Электронный ресурс]. 

Вучэбная праграма па вучэбным прадмеце «Беларуская літаратура» для X класа ўстаноў адукацыі, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання і выхавання (павышаны ўзровень) [Электронный ресурс]. 

Праскаловіч, В.У. Алімпіяды па беларускай мове і літаратуры: Водгук на мастацкі твор. Вуснае выказванне / В.У. Праскаловіч [і інш.]. – Мінск: Бел. асац. “Конкурс”, 2020. – 272 с.

Беларуская літаратура : вуч. дапам. для 5 кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання: у 2 ч. / В.У. Праскаловіч, М.В. Жуковіч, Л.К. Цітова. – Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2021. Ч. 1. – 2021. – 150 с.: іл. (С грифом «Дапушчана М-вам адукацыі Рэсп. Беларусь»).

Беларуская літаратура : вуч. дапам. для 5 кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання: у 2 ч. / В.У. Праскаловіч, М.В. Жуковіч, Л.К. Цітова. – Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2021. Ч. 2. – 2021. – 150 с.: іл. (С грифом «Дапушчана М-вам адукацыі Рэсп. Беларусь»).

Алімпіяды па беларускай мове і літаратуры: Комплексная работа / В.У. Праскаловіч [і інш.]. – Мінск: Бел. асац. “Конкурс”, 2021. – 288 с. (С грифом «Рекомендовано Научно-методическим учреждением “Национальный институт образования” Министерства образования Республики Беларусь»).

Праскаловіч, В.У. Беларуская літаратура. 11 клас. Дыдактычныя і дыягнастычныя матэрыялы (базавы і павышыны ўзроўні): дапам. для настаўнікаў устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання / В.У. Праскаловіч, Т.У. Логінава. – Мазыр: Выснова, 2021. – 127 с.: іл. – (Кампетэнтнасны падыход). (С грифом «Рекомендовано Научно-методическим учреждением “Национальный институт образования” Министерства образования Республики Беларусь»).

Праскаловiч, В.У. Тэарэтычная мадэль метадычнай сicтэмы культуратворчага развiцця вучняў пры выкладаннi беларускай лiтаратуры [Тэкст] / В.У. Праскаловiч // Коммуникативная компетенция: принципы, методы, приёмы формирования : сб. науч. ст. памяти проф. Л.А. Муриной / Белорус. гос. ун- т ; в авт. ред. – Минск, 2021. – Вып. 17. – С. 5–10.

Вучэбная праграма па вучэбным прадмеце «Беларуская літаратура» для XI класа ўстаноў адукацыі, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання і выхавання (базавы ўзровень) [Электронный ресурс].  (ЗАЦВЕРДЖАНА Пастановай Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь 21.06.2021 № 131).

Вучэбная праграма па вучэбным прадмеце «Беларуская літаратура» для XI класа ўстаноў адукацыі, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы агульнай сярэдняй адукацыі з рускай мовай навучання і выхавання (базавы ўзровень)  (ЗАЦВЕРДЖАНА Пастановай Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь 21.06.2021 № 131).

Вучэбная праграма па вучэбным прадмеце «Беларуская літаратура» для XI класа ўстаноў адукацыі, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання і выхавання (павышаны ўзровень) [Электронный ресурс].  (ЗАЦВЕРДЖАНА Пастановай Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь 02.07.2021 № 143).

Вучэбная праграма па вучэбным прадмеце «Беларуская літаратура» для XI класа ўстаноў адукацыі, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы агульнай сярэдняй адукацыі з рускай мовай навучання і выхавання (павышаны ўзровень) [Электронный ресурс]. (ЗАЦВЕРДЖАНА Пастановай Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь 02.07.2021 № 143).

Риторика профессионального диалога: учебная программа учреждения высшего образования для специальности: 1-21 05 01 Белорусская филология (по направлениям), направления специальности: 1-21 05 01-03 Белорусская филология (деловая коммуникация); 1-21 05 02 Русская филология (по направлениям), направления специальности: 1-21 05 02-03 Русская филология (деловая коммуникация). Рег. № УД-8994/уч. От 02.07.2020 г. / Составитель: О.В. Проскалович, Т.В. Игнатович. – [Электронный ресурс].

Проскалович, О.В. Электронное приложение: в 3 ч. (CD-диски: «Я и закон», «Шедевры культуры Беларуси») к пособию для учащихся учреждений общего среднего образования «Я – грамадзянін Рэспублікі Беларусь / Я – гражданин Республики Беларусь» // Василевич, Г.А. [и др.]. – 15-е издание, пересм. и доп. – Мінск: Пачатковая школа. (С грифом «Рекомендовано Научно-методическим учреждением “Национальный институт образования” Министерства образования Республики Беларусь»).

Проскалович, О.В. Формирование читательской грамотности у учащихся ІІ ступени общего среднего образования: Методические, ннформационные материалы инновационного проекта в области образования (2021-2024) (утвержд. приказом Министра образования Республики Беларусь 11.08.2021 № 589 «Об экспериментальной и инновационной деятельности в 2021/2022 учебном году») [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://inov.academy.edu.by/mod/folder/view.php?id=568. – Дата доступа: 19.11.2021.

Праскаловіч, В.У. Творчы патэнцыял вучэбных дапаможнікаў па беларускай літаратуры для ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі / В. У. Праскаловіч // Мова – літаратура – культура : матэрыялы IХ Міжнар. навук. канф. памяці праф. А. Я. Міхневіча, Мінск, 15–16 кастр. 2020 г. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: А. А. Радзевіч (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2020. – С. 260‑265.

Праскаловіч, В.У. Выкажыся, каб я цябе ўбачыў! (Мастацтва вусных выказванняў) : 9 кл. : дапам. для настаўнікаў агульнаадукац. устаноў з беларус. і рус. мовамі навучання / В.У. Праскаловіч, В.В. Кушнярэвіч ; Нац. ін-т адукацыі. 

Праскаловіч, В.У. Выкажыся, каб я цябе ўбачыў! (Мастацтва вусных выказванняў) : 9 кл. : дапам. для вучняў агульнаадукац. устаноў з беларус. і рус. мовамі навучання / В.У. Праскаловіч, В.В. Кушнярэвіч ; Нац. ін-т адукацыі. 

Праскаловіч, В.У. Асобасныя і метапрадметня вынікі асваення адукацыйнай праграмы па вучэбным прадмеце “Беларуская літаратура” / В.У. Праскаловіч // Роднае слова. – 2021. – № 9. – С. 76–80.

Праскаловіч, В.У. Вывучэнне творчасці Максіма Багдановіча ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі: Метадычныя аспекты / В.У. Праскаловіч // Роднае слова. – 2021. – № 11. – С. 63–66.

Алімпіяды па беларускай мове і літаратуры: Комплексная работа / Г. А. Арцямёнак [і інш.]. – Мінск: Выдавецкі цэнтр БА “Конкурс”, 2022. – 192 с.

Беларуская мова і літаратура. 9–11 класы : алімпіяды [Электронны рэсурс] / В. Л. Варановіч [і інш.]. – Мінск : Аверсэв, 2022. –  Рэжым доступу: https://media.aversev.by/#&screen=SiteCatalog&data=3539&detailed=&edata=.

Праскаловіч В. У. Методыка выкладання беларускай літаратуры : практыкум / В. У. Праскаловіч. – Мінск: БДУ, 2022. – 170 с. (С грифом УМО).

Беларуская літаратура ў 9 класе: вучэб.-метад. дапам. для настаўнікаў устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання / В. У. Праскаловіч [і інш.]; пад рэд.: В. У. Праскаловіч. – Мінск: Нац. ін-т адукацыі, 2022. – 168 с. (С грифом «Рекомендовано Научно-методическим учреждением “Национальный институт образования” Министерства образования Республики Беларусь»).

Праскаловіч, В. У. Вывучэнне біяграфіі якуба коласа ў школьным курсе беларускай літаратуры: каштоўнасна-сэнсавы аспект / В. У. Праскаловіч // Роднае слова. – 2022 – № 11. – С. 69–71.

Праскаловіч, В. У.  Інтэграцыя традыцый і інавацый у метадычнай падрыхтоўцы будучых педагогаў: вопыт філалагічнага факультэта беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта / В. У. Праскаловіч  // Аксиология филологического образования в контексте подготовки педагога будущего: материалы Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 85-летию со дня рождения проф. Муриной Ларисы Александровны, Минск, 22–23 марта 2021 г. / Белорус. гос. ун-т; редкол.: О. В. Проскалович (гл. ред.) [и др.]. – Минск: БГУ, 2022. – С. 220 –225.

Праскаловіч, В.У. Методыка выкладання беларускай літаратуры. Вучэбная праграма ўстановы вышэйшай адукацыі па вучэбнай дысцыпліне для спецыяльнасці: 1-21 05 01 Беларуская філалогія (па напрамках); 1-21 05 01-01 Беларуская філалогія (літаратурна-рэдакцыйная дзейнасць); 1-21 05 01-03 Беларуская філалогія (дзелавая камунікацыя). Рэг. № ВД-11467/вуч. ад 01 снежня 2022 г. – Режим доступа: https://elib.bsu.by/handle/123456789/293547.

Беларуская літаратура ў 5 класе : вучэб.-метад. дапам. для настаўнікаў устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання / В. У. Праскаловіч [і інш.] ; пад рэд. В. У. Праскаловіч. — Мінск : Нацыянальны інстытут адукацыі, 2023. — 160 с.

Праскаловіч, В. У. Рэалізацыя прынцыпу камунікатыўнасці ў працэсе навучання кітайскіх студэнтаў беларускай мове / В. У. Праскаловіч. – Роднае слова. – 2023. – № 4. – С. 56-58.

Праскаловіч В. У. Тэхналогіі вывучэння «школьнай» методыкі літаратуры ў сістэме прафесійнай падрыхтоўкі студэнтаў-філолагаў // Аксиология филологического образования в контексте подготовки педагога будущего [Электронный ресурс] : материалы II Междунар. науч.- практ. конф., посвящ. 35-летию создания каф. риторики и методики преподавания языка и литературы, Минск, 20–21 марта 2023 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: И. М. Саникович (гл. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2023. – 1 электрон. опт. диск (СD-ROM). – С. 355 – 360.

Праскаловіч В. У. Методыка выкладання беларускай літаратуры. Практыкум: вучэб-метад дапам. / В. У. Праскаловіч. – 2-е выд.  - Мінск: БДУ, 2023. – 167 с. (С грифом УМО).

Акушэвіч, А.А., Праскаловіч, В.У., Саматыя, І.М., Саўко, І.Э. Праграма вучэбнай педагагічнай адаптацыйнай практыкі для спецыяльнасці: 1-21 05 01 Беларуская філалогія (па напрамках); напрамку спецыяльнасці: 1-21 05 01-01 Беларуская філалогія (літаратурна-рэдакцыйная дзейнасць), спецыялізацыі: 1-21 05 01-01 01 Мовазнаўства, 1-21 05 01-01 02 Літаратуразнаўства; 1-21 05 01-03 Беларуская філалогія (дзелавая камунікацыя), спецыялізацыя: 1-21 05 01-03 03 Рыторыка. Рэг. № 11464/п. ад 10 студзеня 2023 г. - Режим доступа: https://elib.bsu.by/handle/123456789/293655

Image

Рэсурсы

Image
Image
Наш сайт использует файлы cookie

Наш сайт использует файлы cookie для сбора статистики. Нажав «Принять», вы даете согласие на обработку файлов cookie в соответствии с Политикой обработки файлов cookie.