Сэрвісы

Дылеўская Валянціна Юльянаўна
Телефон
+375 17 249-13-65
Адрес г. Мінск, вул. К. Маркса, 31, аўд.59,
Адрес 220030
Должность:
кандыдат педагагічных навук, дацэнт

Вышэйшая навучальная установа, якую закончыла, спецыяльнасць: Беларускі дзяржаўны універсітэт, філалагічны факультэт; спецыяльнасць "Руская і беларуская мова і літаратура" (1981).


Навуковыя галіны, у якіх працуе і можа выступаць у якасці эксперта, апанента: методыка выкладання беларускай літаратуры, у прыватнасці вывучэнне беларускай літаратуры ў кантэксце сусветнай, методыка параўнальнага аналізу літаратуры ў сярэдняй школе, методыка выкладання славянскіх літаратур, рыторыка, тэхніка маўлення.


Назва кандыдацкай дысертацыі, год абароны, навуковы кіраўнік: "Методыка параўнальнага вывучэння беларускай літаратуры ў VIII-X класах сярэдняй школы", 2003, навуковы кіраўнік - доктар педагагічных навук, прафесар Мурына Л.А.


Колькасць навуковых публікацый: звыш 60.


Профіль у Акадэміі Google

Асноўныя навуковыя і навукова-метадычныя публікацыі:

Праграма для правядзення лабараторных заняткаў па методыцы беларускай літаратуры. - Мінск: БДУ, 1992. - 14 с. (у сааўтарстве).

Практыкум па методыцы выкладання беларускай літаратуры: вучэбна-метадычны дапаможнік для студэнтаў філалагічных факультэтаў. - Мінск: БДУ, 1996. - 64 с. (у сааўтарстве).

Праграма па методыцы выкладання беларускай літаратуры: для студэнтаў філалагічных факультэтаў. - Мінск: БДУ, 1997. - 19 с. (у сааўтарстве).

Алесь Жук // Родная літаратура ў 9 класе: Вучэбна-метадычны дапаможнік для настаўнікаў агульнаадукацыйных школ. - Мінск: Асар, 2000. - С. 209-218.

Лекции по актуальным вопросам методики преподавания русской и белорусской литературы: пособие для студентов филологических факультетов вузов. - Минск: БГУ, 2003. - 77 с. (в савторстве).

Кантрольныя заданні па тэме "Параўнальнае вывучэнне літаратуры ў кантэксце сусветнай: з гісторыі пытання" // Формы контроля самостоятельной работы студентов по методике преподавания русской и белорусской литературы: учеб.-метод. пособие для преподавателей и студентов филологич. фак. ун-та  - Минск: БГУ, 2003. - С. 3-5.

Кантрольныя заданні па тэме "Метадалагічны аспект параўнальнага вывучэння літаратур" // Формы контроля самостоятельной работы студентов по методике преподавания русской и белорусской литературы: учеб.-метод. пособие для преподавателей и студентов филологич. фак. ун-та  - Минск: БГУ, 2003. - С. 5-7.

Методыка выкладання беларускай літаратуры: вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасці: 1-21 05 01 "Беларуская філалогія". - Мінск: БДУ, 2005. - 36 с. (у сааўтарстве).

Вывучэнне беларускай літаратуры ва ўзаемадачыненні з блізкароднаснымі ў сярэдняй школе // Рыторыка і методыка выкладання мовы і літаратуры: вучэбныя праграмы спецсемінараў для вышэйшых навучальных устаноў. - Мінск: БДУ, 2006. - С. 37-42.

Методыка параўнальнага вывучэння беларускай літаратуры ў сярэдняй школе // Рыторыка і методыка выкладання мовы і літаратуры: вучэбныя праграмы спецкурсаў для вышэйшых навучальных устаноў. - Мінск: БДУ, 2006. - С. 17-23.

Літаратуразнаўчы досвед І. Навуменкі і праблема вывучэння беларускай літаратуры ў кантэксце сусветнай // Творчая асоба І. Навуменкі і праблемы беларускай філалогіі і адукацыі: зб. навук. артыкулаў. - Мінск: РІВШ, 2006. - С. 280-284.

Прынцыпы, метады, прыёмы ўзаемазвязанага вывучэння літаратуры // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай: зб. навук. артыкулаў. У 3 т. Т. 2. - Мінск: БДУ, 2007. - С. 53-58.

Узростава-псіхалагічныя асаблівасці ўспрымання твораў сусветнай літаратуры вучнямі 9-10 класаў // Літаратурная адукацыя ў Беларусі на сучасным этапе: новыя падыходы і тэндэнцыі. - Мінск: НІА, 2008. - С. 62-66.

Праграма педагагічнай практыкі студэнтаў 5 курса філалагічнага факультэта (спецыяльнасці 1-21 05 01 "Беларуская філалогія", 1-21 05 04 "Славянская філалогія"). - Мінск: БДУ, 2008. - 36 с. (у сааўтарстве).

Праблема кантэкстных сувязей у літаратурнай адукацыі: вучэбная праграма спецкурса для спецыяльнасці 1-21 05 01 Беларуская філалогія. - Мінск: БДУ, 2008.

Тэставыя заданні па методыцы беларускай літаратуры для спецыяльнасці 1-21 05 01 Беларуская філалогія па тэме "Развіццё мовы вучняў у сістэме літаратурнай адукацыі" // Материалы для контроля самостоятельной работы студентов по дисциплинам риторико-методического профиля: учебно-методическое пособие. - Минск: БГУ, 2009. - С. 18-19.

Урокі развіцця маўлення ў сістэме практычных заняткаў па методыцы выкладання беларускай літаратуры / В. Ю. Дылеўская, С. А. Шантаровіч // Сучасная моўная адукацыя ў Рэспубліцы Беларусь: праблемы, перспектывы: зб. навук. артыкулаў. - Мінск: РІВШ, 2010. - С. 50-53.

Спецкурс «Методыка параўнальнага вывучэння беларускай літаратуры» ў сістэме метадычнай падрыхтоўки студэнтаў-філолагаў // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай: матэрыялы 1Х Міжнар. навук. канф., прысвеч. 70-годдзю філал. фак. Белар. дзярж. ун-та, Мінск, 15-17 кастр. 2009 г. У 2 ч. Ч. 1/ пад рэд. В. П. Рагойшы. – Мінск: Выд. Цэнтр БДУ, 2010. – 295 с. – С. 172-177.

Прынцыпы, метады, прыёмы ўзаемазвязанага вывучэння літаратур // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай / зб. навук. арт. У 3 т. Т. 2. –Мінск: РІВШ, 2010. – 426 с. С. 53-58.

Проектирование уроков развития речи на практических занятиях по методике преподавания литературы в университете.//Качество языкового и литературного образования: содержание и методика обучения: сб. науч. ст. / Нац. ин-т образования Респ. Беларусь; под ред. Л. А. Муриной, В. Ф. Русецкого. --Минск: РИВШ, 2011. – 320с. -- С. 140-142.

Групповые формы работы в системе проведения педагогической практики студентов-филологов. / Коммуникативная компетенция: принципы, методы, приемы формирования: сб. науч. ст. Вып. 10 / Белорусский государственный университет. – Минск: Право и экономика, 2011. – 80 с.– С.23-25.  

Навучанне літаратуры: тэхналогіі, асновы інтэграцыі, кантэкст (да праблемы прафесійнай падрыхтоўкі студэнта-філолага) / Філалагічная адукацыя: Навук.-метад. зб. / рэдкал.: А. І. Бельскі (гал. рэд. [і інш.]. – Мінск: БДУ, 2011. – Выпуск 2. – с. 20-25.

Методыка выкладання беларускай літаратуры: Вучэб. праграма для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасці 1-21 05 01 Беларуская філалогія / Склад. В. Ю. Дылеўская, В. У. Праскаловіч, Н.Б. Рашэтнікава. – Мн.: РІВШ, 2011.–37с.

Асаблівасці правядзення ўрокаў па творчасці Якуба Коласа  ў ІХ класе. // Мова – літаратура – культура : VІІ Міжнар. навук. канф., прысв. 130-годдзю з дня нараджэня Янкі Купалы і Якуба Коласа, 27-28 верас. 2012 г., мінск, БДУ :зб. навук. арт. / пад  агул. рэд. Т. І. Шамякінай. – Мінск : Выд. Цэнтр БДУ, 2012. – 524 с. -- С. 424-427.

Техника речи. Типовая учебная программа для студентов филологического факультета специальностей: 1–21 05 01–03 Белорусская филология (деловая коммуникация), 1–21 05 02–03 Русская филология (деловая коммуникация). – Минск, 2013. 12 с. ( в соавторстве с И. В. Таяновской, Т. В. Рубаник).  

Современные образовательные технологии. Учебная программа спецкурса для специальности:1–21 05 02   Русская филология (по направлениям). –Минск, 2013. 10 с.

Асаблівасці вывучэння творчасці Тараса Шаўчэнкі  ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі / “Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай: да 900-годдзя Кірылы Тураўскага і 200-годдзя Тараса шаўчэнкі” : матэрыялы ХІ міжнар. навук. канф., Мінск, 24-26 кастрычніка 2013г. У 2 ч. Ч. 2 / пад рэд. Т. П. Казаковай. – Мінск РІВШ, 2013. – 408 с. – С. 385 – 387.

Праектаванне ўрокаў развіцця маўлення на практычных занятках па методыцы выкладання беларускай літаратуры / зб. матэрыялаў  канферэнцыі “Канцэптуальныя падыходы да рэалізацыі зместу філалагічнай адукацыі ў школе і ВНУ. -- Брэст, БрДУ імя А. С. Пушкіна, 2014. – С. 24 – 26.

Праграма камунікатыўна-дзелавой (вытворчай) практыкі для спецыяльнасцей: 1-21 05 01 Беларускай філалогія (па напрамках), 1-21 05 02 Руская філалогія, напрамкі спецыяльнасцей: 1-21 05 01 03 Беларускай філалогія (дзелавая камунікацыя), 1-21 05 02 03 Руская філалогія (дзелавая камунікацыя). – Мінск, 2014. – 15 с. ( у суаўтарстве з Мальцевіч Т. В., Таяноўскай І. У.).

Пазакласнае чытанне ў сістэме практычных заняткаў па методыцы выкладаня беларускай літаратуры / Коммуникативная компетенция: прнципы, методы, приемы формирования : сб. науч. статей / Белорус. гос. университет; в авт. Ред. – Мн., 2014. Выпуск 13. – С. 20-23.

Программа коммуникативно-деловой (производственной) практики для специальностей: 1-21 05 01 Белорусская филология (по направлениям), 1-21 05 02 Русская филология, направления специальностей: 1-21 05 01 03 Белорусская филология (деловая коммуникация), 1-21 05 02 03 Русская филология (деловая коммуникация). – Мн, 2014. – 15 с. ( в соавторстве с Мальцевич Т. В., Таяновской И. В.).  

Этапы работы над сачыненнем-разважаннем на літаратурную тэму (на матэрыяле апавяданняў Яна Баршчэўскага) ў 9 класе /матэрыялы Міжнар. навук. канф. “Метадалогія і стратэгіі развіцця сучаснай адукацыі”, прысв. 85-годдзю Нацыянальнага інстытута адукацыі. – Мінск, 2014 (у друку).

Групповые формы работы в системе проведения педагогической практики студентов-филологов. / Коммуникативная компетенция: принципы, методы, приемы формирования: сб. науч. ст. Вып. 10 / Белорусский государственный университет. – Минск: Право и экономика, 2011. – 80 с.– С.23-25.

Пазакласнае чытанне ў сістэме практычных заняткаў па методыцы выкладаня беларускай літаратуры / Коммуникативная компетенция: прнципы, методы, приемы формирования : сб. науч. статей / Белорус. гос. университет; в авт. Ред. – Мн., 2014. Выпуск 13. – С. 20-23.

Техника речи: типовая учебная программа по учебной дисциплине для специальностей: 1-21 05 01-03 Белорусская филология (деловая коммуникация), 1-21 05 02-03 Русская филология (деловая коммуникация) / сост.: Т.В. Рубаник, В.Ю. Дылевская, И.В. Таяновская, С.А. Шантарович; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 2017. – 20 с. – (Серия "Высшее образование".)

Праектаванне ўрокаў развіцця маўлення на практычных занятках па методыцы выкладання беларускай літаратуры : матэрыялы навук.-практ.канф.,  прысвеч. 80-годдзю з дня нараджэння  Зарэцкай (Ляшук) Веры Якаўлеўны “Канцэптуальныя падыходы да рэалізацыі філалагічнай адукацыі ў школе і ВНУ. – Брэст: БрДУ, 2015. – 281 с. – С.42-44.  

Этапы работы над сачыненнем-разважаннем на літаратурную тэму на прыкладзе апавяданняў Яна Баршчэўскага ў 9 класе. --   Компетенция: принципы, методы, приемы формирования: сб. науч. ст. / Белорус. гос. ун-т; в авт. ред. – Минск:  Право и экономика, 2016. – Вып.15. – 84 с. –С.6-8.

Творчая спадчына Францыска Скарыны ва ўспрыманні шкрльнікаў  / У зб.: Асоба і творчая спадчына Францыска Скарыны: рэцэпцыя і інтэрпрэтацыя. — Мінск: Выд.цэнтр БДУ,2017.—231 с.--  Стар.158-161.

Выкарыстанне твораў Якуба Коласа на практычных занятках з кітайскімі студэнтамі\  / У зб.навук. артыкулаў: Літаратура ў культурнай прасторы Беларусі і Кітая.—Мінск: Выд.цэнтр БДТУ,2019.—250 с.--  Стар.73-76.

Формирование умений сравнительного анализа поэтического текста в иностранной аудитории / Китайско-белорусские языковые, литературные и культурные связи: история и современность : материалы междунар. науч. конф., Минск, 17–18 мая 2019 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: Н. Н. Хмельницкий (отв. ред.) [и др.] ; под общ. ред. Н. Н. Хмельницкого. – Минск : БГУ, 2019. – С. 254-257.

Навучанне замежных студэнтаў параўнальнаму аналізу лірычных твораў / В.Ю. Дылеўская / Мова, літаратура і культура ў адукацыйнай прасторы Беларусі і Кітая», 26–27 верасня 2019 г. (Нацыянальны інстытут адукацыі (Рэспубліка Беларусь, г. Мінск)). – Мінск : РІВШ, 2020. – 356 с. – С. 86-89.

Дылеўская, В.Ю. Творчая спадчына Івана Шамякіна ва ўспрыманні школьнікаў / В.Ю. Дылеўская / Іван Шамякін – пісьменнік, акадэмік, грамадскі дзеяч, Да 100-годдзя з дня нараджэння народнага пісьменніка Беларусі Івана Шамякіна: матэрыялы адкрытага навук.-практ. семінара, Рэсп.Беларусь, Мінск, 18 лют. 2021 г. –Мінск: БДУ, 2021. – 207 с. –С.37-41.

Дылевская, В. Ю. Организация самостоятельной деятельности учащихся по литературе /  В. Ю. Дылевская // Коммуникативная компетенция: принципы, методы, приемы формирования: сб. науч. ст.памяти проф. Л. А. Муриной/ Белорус. гос. ун-т; в авт. ред. – Минск, 2021.—Вып. 17. – С. 37-40.

Совершенствование речевой деятельности студентов в процессе сравнительного изучения литературы. – сб.: Аксиология филологического образования в контексте подготовки педагога будущего: к 85-летию со дня рождения профессора Ларисы  Александровны Муриной. -  Минск, БГУ.- 2022. -  С. 282-286.

Image

Рэсурсы

Image
Image
Наш сайт использует файлы cookie

Наш сайт использует файлы cookie для сбора статистики. Нажав «Принять», вы даете согласие на обработку файлов cookie в соответствии с Политикой обработки файлов cookie.