Сэрвісы

Акушэвіч Андрэй Аляксандравіч
Телефон
+375 17 249-13-65
Адрес г. Мінск, вул. К. Маркса, 31, аўд.59,
Адрес 220030
Должность:
кандыдат філалагічных навук, заг. кафедры

Вышэйшая навучальная установа, якую закончыў, спецыяльнасць: Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, філалагічны факультэт; спецыяльнасць «Беларуская філалогія» (2010).


Навуковыя галіны, у якіх працуе і можа выступаць у якасці эксперта, апанента: гісторыя беларускай літаратуры, тэксталогія, методыка выкладання беларускай мовы і літаратуры.


Назва кандыдацкай дысертацыі, год абароны, навуковы кіраўнік: «Біблейскі кампанент у творчай спадчыне Францыска Скарыны»; 2019 г., навуковы кіраўнік – доктар філалагічных навук, прафесар Некрашэвіч-Кароткая Ж. В.


Колькасць навуковых публікацый: больш за 40.


Профіль у Акадэміі Google

Асноўныя навуковыя і навукова-метадычныя публікацыі:

Акушэвіч, А. А. Аналіз твораў Францыска Скарыны ў філалалагічнай паслядыпломнай адукацыі: біблейскія кампаненты / А. А. Акушэвіч // Зб. навук. пр. Акад. паслядыплом. адукацыi. – Мінск, 2016. – Вып. 14. – С. 21–31.

Акушэвіч, А. А. Комплекс «гравюра – подпіс» у выданнях Францыска Скарыны як частка мастацкай прасторы кнігі / А. А. Акушэвіч // Маст. і музыч. адукацыя. – 2016. – № 3. – С. 30–34.

Акушэвіч, А. А. Анатацыя як творчая частка прадмоўна-пасляслоўнага комплексу Францыска Скарыны / А. А. Акушэвіч // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай : да 750-годдзя са дня нараджэння Д. Аліг’еры і 85-годдзя Ул. Караткевіча : матэрыялы ХII Міжнар. навук. канф., Мінск, 22–24 кастр. 2015 г. : у 2 ч. / Беларус. дзярж. ун-т ; пад рэд. Г. М. Бутырчык. – Мінск, 2016.  – Ч. 2. – С. 121–127.

Акушэвіч, А. А. Тыпалогія біблейскіх кампанентаў у тэкстах выданняў Францыска Скарыны / А. А. Акушэвіч // Журн. Белорус. гос. ун-та. Филология. – 2017. – № 2. – С. 16–21.

Акушевич, А. А. Святой Апостол Павел в древних преданиях славян и в литературной традиции Великого Княжества Литовского / А. А. Акушевич, Т. Менцель, Ж. В. Некрашевич-Короткая // Senoji Lietuvos Literatūra. – 2017. – Kn. 43. – P. 17–72.

Акушэвіч, А. А. Пазіцыянаванне аўтара ў творчай спадчыне Францыска Скарыны / А. А. Акушэвіч // Зб. навук. пр. Акад. паслядыплом. адукацыi. – Мінск, 2017. – Вып. 15. – С. 9–22.

Акушэвіч, А. А. Вынікі конкурсу «Настаўнік года Рэспублікі Беларусь 2017» : беларуская мова і літаратура / А. А. Акушэвіч // Беларус. мова і літ. – 2017. – № 11. – С. 3–6

Акушэвіч, А. А. Метатэкставы элемент у творах Францыска Скарыны / А. А. Акушэвіч // Асоба і творчая спадчына Францыска Скарыны: рэцэпцыя і інтэрпрэтацыя : матэрыялы V Міжнар. Скарын. чытанняў, прысвеч. 500-годдзю беларус. кнігадрукавання, Мінск, 17–18 лістап. 2017 г. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: А. І. Бельскі, І. Э. Багдановіч, В. П. Крычко. – Мінск, 2017. – С. 90–96.

Акушевич, А. А. Урок для взрослых как форма методической работы / А. А. Акушевич // Зб. навук. пр. Акад. паслядыплом. адукацыі. – 2018. – Вып. 16. – С. 16–23.

Акушэвіч, А. А. Удасканаленне педагагічнага майстэрства настаўнікаў беларускай мовы і літаратуры ў сістэме павышэння кваліфікацыі / А. А. Акушэвіч // Беларус. мова і літ. – 2018. – № 6. – С. 5–6

Акушэвіч, А. А. Адам Міцкевіч як дзіцячы аўтар / А. А. Акушэвіч // Беларуска-польскія моўныя, літаратурныя, гістарычныя і культурныя сувязі : да 220-годдзя з дня нараджэння Адама Міцкевіча : зб. арт. па матэрыялах міжнар. нав. канф., Мінск, 21–23 чэрв. 2018 г. / пад рэд. І. Э. Багдановіч, М. І. Свістуновай. — Мінск, 2018. — С. 5–13

Акушэвіч, А. А. Семінар-панарама педагагічнага вопыту як форма метадычнай работы / А. А. Акушэвіч // Зб. нав. прац Акад. паслядыплом. адукацыі. – Мінск, 2019. – Вып. 17. – С. 9–17.

Акушэвіч, А. А. Некаторыя аспекты метадычнай работы з настаўнікамі беларускай мовы і літаратуры / А. А. Акушэвіч // Беларус. мова і літ. – 2019. – № 9. – С. 30–31.

Беларуская літаратура: вучэбны дапам. для 10-га кл. устаноў агул. сяр. адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання (з электр. дадаткам для павыш. узроўню) / [А. П. Бязлепкіна-Чарнякевіч, І. Д. Воюш, А. А. Акушэвіч і інш.]. – Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2020. – 294 с.

Акушэвіч, А. А. Адукацыйная казка як сродак фарміраваннія экалагічнай пісьменнасці / А. А. Акушэвіч // Мова, літаратура і культура ў адукацыйнай прасторы Беларусі і Кітая : зб. навук. арт. – Мінск, 2020. – С. 3–8.

Акушэвіч А. А. Рэцэпцыя глосаў з выданняў Францыска Скарыны ў навуковым дыскурсе / А. А. Акушэвіч // Труды БГТУ. Сер. 4, Принт- и медиатехнологии. – 2021. – № 1(243). – С. 58–63.

Акушэвіч, А. А. Роля Змітрака Бядулі ў стварэнні першага нумара дзіцячага часопіса “Зоркі” / А. А. Акушэвіч // Маладосць. – 2021. – № 5. – С. 100–102.

Акушевич, А. А. Песнь Моисея (Исх. 15:1-19) в изданиях Франциска Скорины: редакторский аспект / А. А. Акушевич // Социална инвенция на религиозното културно наследство: сборник изследвания: споделен опит / ред. кол.: С. Денчев, М. Николова, И. Янкова, С. Василева, С. Станчева, В. Николова. – София, 2021. – С. 214–224.

Акушэвіч, А. А. Асаблівасці рэдактарскага аналізу адукацыйных відэаролікаў [Электронны рэсурс] / А. А. Акушэвіч // Принттехнологии и медиакоммуникаци : материалы 85-й науч.-техн. конф. проф.-препод. состава, науч. сотрудников и аспирантов (с междунар. участием), Минск, 1–13 февр. 2021 г. – Минск, 2021. – С. 8. – Режим  доступа: https://elib.belstu.by/handle/123456789/41563. – Дата доступа: 23.05.2022.

Акушевич, А. А. Медиаобразование на уроках литературы: работа с комментариями / А. А. Акушевич // Коммуникативная культура: история и современность : материалы XI Междунар. науч.-практ. конф. 29 окт. 2021 г. : в 2 ч. / редкол.: О. Д. Журавель (отв. ред.), А. С. Зуев (отв. ред.), Ю. С. Елисеева (отв. секретарь) [и др.]; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 2021. – Ч. 1. – С. 101–107.

Акушэвіч, А. А. Цытаты Францыска Скарыны ў інтэрнэт-прасторы / А. А. Акушэвіч // Скориновские чтения – 2021: роль книги в современном обществе: материалы V Междунар. форума, 07–08 окт. 2021 г. / под ред. В. И. Куликовича. – Минск, 2021. – С. 186–189.

Акушэвіч, А. А. Цытаты пісьменнікаў у інтэрнэт-прасторы: праблема аўтарства [Электронны рэсурс] / А. А. Акушэвіч // Принттехнологии и медиакоммуникации : материалы 86-й науч.-техн. конф. проф.-препод. состава, науч. сотрудников и аспирантов, Минск, 31 января – 12 февраля 2022 г. – Минск : БГТУ, 2022. – С. 102–105. – Режим доступа: https://elib.belstu.by/handle/123456789/47467. – Дата доступа: 23.05.2022.

Акушевич, А. А. QR-коды в учебных изданиях: редакторский аспект / А.А. Акушевич // Труды БГТУ. Сер. 4, Принт- и медиатехнологии. – 2022. –№ 1 (255). – С. 151–158.

Image

Рэсурсы

Image
Image
Наш сайт использует файлы cookie

Наш сайт использует файлы cookie для сбора статистики. Нажав «Принять», вы даете согласие на обработку файлов cookie в соответствии с Политикой обработки файлов cookie.