Сэрвісы

Фаменкова Марына Аляксандраўна
Телефон
+375 17 305-36-66
Адрес г. Мінск, вул. К. Маркса, 31, аўд.52,
Адрес 220030
Должность:
старшы выкладчык

Вышэйшая навучальная ўстанова, якую скончыла, спецыяльнасць: 1988 г., Беларускі дзяржаўны універсітэт, філалагічны факультэт, аддзяленне рускай мовы і літаратуры. Спецыяльнасць - філолаг. Выкладчык рускай мовы і літаратуры.


Галіны мовазнаўства, у якіх працуе і можа выступаць у якасці эксперта, апанента: кагнітыўная лінгвістыка, лінгвістыка тэксту, паланістыка.


Колькасць навуковых публікацый: 25.


Профіль у Акадэміі Google

Асноўныя навуковыя і навукова-метадычныя публікацыі:

Фоменкова М.А. Językowy obraz świata Polaka przez pryzmat frazeologii z komponentem etnonimicznym.  ⁄⁄ Фалькларыстычныя даследванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб.арт. вып.6⁄ паднав. рэд. В.В. Прыемка, Т.А. Марозавай.- Мінск: Бестпрынт, 2009. – С. 216 – 221.

Фоменкова М.А. Językowy obraz świata Polaka przez pryzmat frazeologii z komponentem toponimicznym.  ⁄⁄ Славянские языки: аспекты исследования :  сб. науч. ст. ⁄  Белорус.  гос. ун-т., каф. теорет.  и славян. языкознания;  под общ. ред. Е.Н. Руденко. – Минск: Изд. центр БГУ. 2009.- С.  311-314.

Фоменкова М.А.  К вопросу методического обеспечения дисциплин филологического цикла в Чанчуньском институте международной коммерции.⁄⁄ Диверсификация образования. К вопросу преподавания филологических дисциплин. Комсомольск -  на – Амуре, 2012. – С. 64 – 68.

Фоменкова М.А. (в соавторстве) Русско-китайский, китайско-русский словарь-минимум лингвистической терминологии.  - Чанчунь, 2012. С. 50.

Фоменкова М.А.  (в соавторстве) Русский язык: говорение и аудирование.- Чанчунь. – С.407.

Русско-белорусско-китайский, белорусско-русско-китайский, китайско-русско-белорусский словарь-минимум лингвистической терминологии = Руска-беларуска-кітайскі, беларуска-руска-кітайскі, кітайска-руска-беларускі слоўнік-мінімум лінгвістычнай тэрміналогіі = 俄-白俄-汉,白俄-俄-汉,汉-俄-白俄语言学基本术语 / сост. : О. В. Потапова [и др.]. Потапова, Ольга Васильевна; Фоменкова, Марина Александровна; Фоменков, Игорь Николаевич; Ли, Вэньган. – Минск: БГУ, 2016. – С. 115.

Фоменкова М.А. Аксиологическая картина мира китайского языка на фоне европейских языков (к методологии исследования ценностных концептов)/ М.А. Фоменкова// Белорусско-китайский культурный и образовательный диалог: история, современное состояние, перспективы: сб. науч. ст. // Белорус. Гос. ун-т. – Минск : РИВШ, 2016. –  С. 25- 30.   

Фоменкова М.А. Субстантивная лексика старобелорусских и старорусских памятников XIV – XVII вв. (номинации тканей)/ М.А. Фоменкова//Текст в языке, речи, культуре : сб. науч. ст. / Белорус. Гос. ун-т. – Минск : РИВШ, 2017. –  С. 272 – 281.

Фоменкова М.А. Нить и полотно: языковые стереотипы и  народные поверья/ М.А.Фоменкова//Фалькларыстычныя даследваннi :  Кантэкст. Тыпалогiя. Сувязi : зб. навук. Арт. Вып.13 / рэдкал.: Т. I. Шамякiна ( старш.); пад навук.рэд. В.В Прыемка. – Мінск : РІВШ, 2017. – С. 140 – 143.

Фамянкова,  М.А.  З назіранняў над субстантыўнай лексікай “Бібліі…”Ф.Скарыны( на матэрыяле слоў  шоўк і едваб/ М.А. Фамянкова// Асоба і творчая спадчына Францыска Скарыны: рэцэпцыя і інтэрпрэтацыя: матэрыялы V Міжнар. Скарын. чытанняў, прысвеч. 500-годдзю беларус. кнігадрукавання, Мінск, БДУ, 17 – 18 лістапада 2017 г./ рэдкал. : А.І.Бельскі, І.Э.Багдановіч, В.П.Крычко. – Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2017. – 225-231.

Фамянкова,  М.А.  Семантычная дэрывацыя ў слоўніку і тэксце ( на матэрыяле намінацый тэкстылю ў ў польскай мове)/ М.А.Фамянкова//Беларуска-польскія моўныя, літаратурныя, гістарычныя і культурныя сувязі. Да 220-годдзя з дня нараджэння Адама Міцкевіча: зб.арт. па маэрыялах міжнар. навук. канф. / Беларус. дзярж. ун-т; рэдкал.: І.Э.Багдановіч (гал.рэд.) [і інш.]; пад рэд. І.Э.Багдановіч, М.І.Свістуновай. ‒ Мінск: БДУ, 2018. ‒ С.431-436.

Фоменкова,  М.А.  “Текстильная “ меафора в словаре и  церковнославянском тексте (к вопросу функционирования лексемы  покров/Покров)/ М.А.Фоменкова //Фалькларыстычныя даследванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. навук арт. Вып.14/ рэдкал.: В.П.Рагойша ( старш.) [і інш.]; пад навук. рэд. В.В.Прыемка, Т.А.Марозавай. ‒ Мінск: РІВШ, 2018. ‒ С. 235-241.

Фоменкова М.А., Протасеня Н.С. Концепт любовь в китайском языке/М.А.Фоменкова, Н.С.Протасеня// Фалькларыстычныя даследванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. навук арт. Вып.15/ рэдкал.: В.П.Рагойша ( старш.) [і інш.]; пад навук. рэд. Р.М.Кавалёай, В.В.Прыемка. ‒ Мінск: РІВШ, 2019. ‒ С. 274-284.

Фоменкова,  М.А., Фоменков, И. Н.       丝 ‘шёлк’ – слово и концепт в китайской лингвокультуре (на фоне европейских языков)/М.А. Фоменкова   , И. Н     Фоменков, И. Н.;// Китайско-белорусские языковые, литературные и культурные связи: история и современность: материалы междунар. науч. конф., Минск, 17-18 мая 2019 г./ Белорус. гос. ун-т;  редкол.: Н.Н.Хмельницкий (отв. ред.) [ и др.]; под общ. Ред. Н.Н. Хмельницкого. -  Минск: БГУ, 2019 – С. 67-76.

Фоменкова,  М.А. Китай на рисовой бумаге/М.А.Фоменкова// http://www.almanah-dzmuhavec.narod.ru/archive/n17/index.htm, 2020 г.

Image

Рэсурсы

Image
Image
Наш сайт использует файлы cookie

Наш сайт использует файлы cookie для сбора статистики. Нажав «Принять», вы даете согласие на обработку файлов cookie в соответствии с Политикой обработки файлов cookie.