Сэрвісы

Прыемка Вольга Віктараўна
Телефон
+375 17 350-21-76
Адрес г. Мінск, вул. К. Маркса, 31, аўд. 53,
Адрес 220030
Должность:
кандыдат філалагічных навук, дацэнт

Вышэйшая навучальная ўстанова, якую закончыла, спецыяльнасць: Беларускі дзяржаўны універсітэт, філалагічны факультэт, аддз. рускай мовы і літаратуры. Спецыяльнасць «Филолог. Преподаватель русского языка и литературы» (1988).


Галіна літаратуразнаўства, у якой працуе і можа выступаць у якасці эксперта, апанента: фалькларыстыка.


Назва кандыдацкай дысертацыі, год абароны, навуковы кіраўнік: "Свадебные песни Пинщины", Мінск, 1994, нав. кір. - к.ф.н., дацэнт Кавалёва Р. М.


Колькасць навуковых публікацый: 130.


Профіль у Акадэміі Google

Асноўныя навуковыя і навукова-метадычныя публікацыі:

Христианские элементы в традиционной свадебной обрядности пинчуков // Классическое наследие: Методология исследования. Тезисы докладов межреспубликанской научной конференции. 26-30 мая 1994 г. С. 18-20.

Некоторые проблемы сравнительно-исторического анализа пинской свадебной обрядности // Взаимодействие литератур в мировом литературном процессе. Материалы межреспубликанской научной конференции. Гродно, 1994. С. 87-90.

Праблема ўзаемаадносін паэзіі з абрадам у вяселлі Піншчыны // Веснік Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Серыя 4. Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. Псіхалогія. 1994. № 2. С.47-50 (0,4 п.л.)

Пинская свадьба в обрядовых традициях восточных славян // Славянские литературы в контексте мировой. Материалы и тезисы докладов международной научной конференции. Мн., 1994. С. 75-79.

Свадебные песни Пинщины. Автореферат диссертации на соиск. уч. степени к.ф.н. Мн., 1994.

Метадычныя ўказанні і ілюстрацыйны матэрыял да правядзення фальклорнай практыкі студэнтаў 1 курса філалагічнага факультэта. Вып. 1. Каляндарная абраднасць Іванаўскага раёна Брэсцкай вобласці (серыя «Беларускі фальклор у запісах выкладчыкаў і студэнтаў»). Мн., 1997. ( у сааўтарстве з Р.М. Кавалёвай, Л.І. Сямашка).

Метадычныя ўказанні і праграма-апытальнік да правядзення фальклорнай практыкі студэнтаў 1 курса філалагічнага факультэта. Мн., 1995 ( у сааўтарстве з Кавалёвай Р.М.).

Этнографический  контекст  свадебных песен восточных славян // Матэрыялы ІІІ Міжнароднай навуковай канферэнцыі  «Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай» (Мінск, 18-20 лістапада, 1997 г. У дзвюх частках. Пад агул. рэд. В.П. Рагойшы. Ч.2. Беларуская літаратура, міфалогія і фальклор. Пытанні тэорыі літаратуры. Мн., 1999. С. 129-132.

Семантычна-змястоўныя асаблівасці беларускіх вясельных песень //  Народныя традыцыі і нацыянальная культура. Матэрыялы рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі. Мн., 2001, Кн. 1. С. 90-95.

Беларускія вясельныя рытуальныя песні: дынаміка жанру. // Міфалогія - фальклор - літаратура: Праблема паэтыкі. Вып. 1. Мн., 2002. С. 40-51.

Невербальные формы коммуникации в свадебной обрядности белорусов // Язык и социум. Материалы У Международной научной конференции. 6-7- декабря 2002. В двух частях. Ч. 2. Мн., 2003. С. 58-61.

Сербские свадебные лирические песни // На хвалях філалогіі: Даследаванні па тэорыі літаратуры і славянскай фалькларыстыцы. Мн., 2002. С. 55-62.

Жанравая сінтагматыка ў вясельным паэтычным кантэксце // Міфалогія-фальклор-літаратура: Праблемы паэтыкі. Вып. 2. Мн., 2003. С. 162-167.

Этнаграфічныя вытокі палескіх вясельных песень // Першая этналінгвістычная міжнародная канферэнцыя «Праблемы ўсходнеславянскай этналінгвістыкі. Мн., 25-27 красавіка 2003. С. 163-168.

Жартоўныя песні беларускага вяселля // Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі. Зб. нав. арт. Вып.1. Мн., 2004. С. 81-86.

Исторический субстрат и фольклорная формула в полесской свадьбе  // Актуальныя праблемы тэорыі літаратуры і фальклору: Працы членаў кафедры тэорыі літаратуры Белдзяржуніверсітэта. Мн., 2004. С. 158-172. 

Пінскія вясельныя песні: гісторыяграфічны дыскурс // Матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі «Рэгіянальныя асаблівасці фальклору і літаратуры славянскіх народаў» (г. Гомель, 23-24 красавіка  2004г.). С. 299Ї304.

Проблема межжанровых трансформаций полесских свадебных песен // Матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі «Традыцыі матэрыяльнай і духоўнай культуры Усходняга Палесся» (Гомель, 20-21 мая 2004 г.). У дзвюх частках. Ч. 1. Гомель, 2004. С. 180-183.

Мифологический пласт семантического комплекса свадебных песен белорусов // Міфалогія-фальклор-літаратура: Праблемы паэтыкі. Зб. навуковых прац. Вып. 3. Мн., 2004. С. 135-145.

Прадмова // Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі. Зб. нав. арт. Вып. 1. Мн., 2004.

Ролевые константы и обрядовые стереотипы в фольклорном сознании белорусов (на материале свадебных песен) // «Язык и социум». Материалы УІ Международной научной конференции (г.Минск, 3-4- декабря 2004 г.). В двух частях. Часть 1. Мн., 2004. С. 302 - 305.

Интенсивность вербальных контуров  в полесской свадебной обрядности // Матэрыялы ІІ Міжнароднай навуковай фальклорна-этналінгвістычнай канферэнцыі «Комплекснае даследаванне фальклору і этнакультуры Палесся». Мінск, 14-15 красавіка 2005 г. Мн., 2005. С. 222-225.

Пакрыванне  //  Беларускi фальклор: Энцыклапедыя. У 2-х т. Т. 2. Мн., 2006.

Пасаг // Беларускi фальклор: Энцыклапедыя. У 2-х т. Т. 2. Мн., 2006.

Фольклор славянских народов // Учебная программа для студентов 1 курса филологического факультета специальности  1-21 05 04 «Славянская филология», 1-21 05 02 «Русская филология».  Мн., 2008.

Прадмова // Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі. Зб. нав. арт. Вып. 2. Мн., 2005.

Яраслаўцава Р. И. // Беларускi фальклор: Энцыклапедыя. У 2-х т. Т. 2. Мн., 2006.

Краткий словарь фольклорных терминов  // Фольклор славянских народов // Учебная программа для студентов 1 курса филологического факультета специальности  1-21 05 04 «Славянская филология», 1-21 05 02 «Русская филология».  Мн., 2008.

Вясельная песня як семантычны комплекс: аспекты даследавання //  Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогiя. Сувязi. Зб. нав. арт. Вып. 2. Мн., 2005.

Псіхалагічны семантыка-змястоўны кампанент беларускіх вясельных песень //  Міфалогія-фальклор-літаратура. Праблемы паэтыкі. Зб. навуковых прац. Вып. 3. Мн., 2004. 

Заходнепалескія вясельныя песні: праблема жанравай ідэнтыфікацыі // Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі. Зб. нав. арт. Вып. 3. Мн., 2006

Узроўні рэдукцыі ў пінскай вясельнай абраднасці // Матэрыялы міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі «Фальклор і сучасная культура». Мн., 2006.

Локально-региональный аспект белорусского свадебного комплекса в работах А.С. Федосика // Материалы  III Мiжнароднай канферэнцыi «Фальклор i этнакультура Палесся  ў iндаеўрапейскiм кантэксце» (да 80-годдзя выдатнага беларускага фалькларыста А. С. Фядосiка). Мн., 2006.

Лирические обрядовые песни в свадебном контексте //  Рэспублiканская навукова-метадычная канферэнцыя «Аўтэнтычны фальклор: праблема бытавання, вывучэння, пераймання». Мн., 2007.

Фальклорная практыка: Метадычныя рэкамендацыі і праграма-апытальнік. Для студэнтаў 1 курса філ. фак. па спец. 1-21 05 01 «Беларуская філалогія»,1-21 05 02 «Руская філалогія», 1-21 05 04 «Славянская філалогія». (у сааўтарстве з Р.М. Кавалёвай, Т.А. Марозавай). Мн., 2008.

Масленічныя песні // Беларускі фальклор у запісах выкладчыкаў, аспірантаў, студэнтаў (у сааўтарстве з Р.М. Кавалёвай, Т.А. Марозавай). Вып. 5. Мн., 2007.

Лірычныя абрадавыя песні пінскага вяселля // Матэрыялы  IV Міжнароднай навуковай фальклорна-этналінгвістычнай канферэнцыі з нагоды 115-годдзя Р. Шырмы і Г.Цітовіча «Фальклорная спадчына Р.Шырмы і Г. Цітовіча: вопыт збіральніцкай, навуковай і папулярызатарскай дзейнасці ў кантэксце праблем адраджэння традыцыйнай культуры вёскі».  Мн., 2008. С. 176-180.

Коммуникативная стратегия пинской свадебной обрядности: невербальный компонент // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Выпуск 4. Мн., 2008. С. 389-394.

Свадебный фольклор: стратегия преподавания // Фалькларыстычныя даследаванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі. Зб. нав. арт. Вып. 5. 2008. С. 283-286.

Локально-региональная репрезентация инвариантной формулы свадебной обрядности белорусов // Фалькларыстычныя даследаванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі. Зб. нав. арт. Вып. 5. 2008. С. 131-135.

Поэтический мир волшебных сказок // Фокус. Мн., 2008.

Арэальная характарыстыка пінскіх вясельных песень // Арэальная характарыстыка пінскіх вясельных песень // Фальклор і сучасная культура: Матэрыялы IІ Міжнароднай навуковай канферэнцыі. Мн., 2008. С. 54-57.   

Методыка збірання і сістэматызацыі матэрыялаў па  вясельнай абраднасці беларусаў // Матэрыялы Рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыi «Беларускае Падзвінне: вопыт, методыка і вынікі палявых даследаванняў (да 80-годдзя пачатку археалагічных даследаванняў у г. Полацку)». Новаполацк 2008.

Ареально-локальная фольклорно-этнографическая традиция // Традиции этнической культуры белорусов в Сибири. Новосибирск, 2008.

Фальклорная практыка: Метадычныя рэкамендацыі і праграма-апытальнік. Для студэнтаў 1 курса філ. фак. па спец. 1-21 05 01 «Беларуская філалогія»,1-21 05 02 «Руская філалогія», 1-21 05 04 «Славянская філалогія». (у сааўтарстве з Р.М. Кавалёвай, Т.А. Марозавай). Мн., 2008. 

Канцэптуальна-структурныя асновы вучэбнай праграмы «Фалькларыстыка» і праблема сістэмнай рэпрэзентацыі агульных пытанняў (у сааўтарстве з Р.М. Кавалёвай). //  Фалькларыстычныя даследаванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі. Зб. нав. арт. Вып. 6. Мінск, 2009. С. 265-283.

Фалькларыстыка. Метадычны дапаможнік для выкладчыкаў дысцыпліны «Фалькларыстыка» ў вышэйшых навучальных установах. (у сааўтарстве з Р.М. Кавалёвай). Мінск, РІВШ, 2009.

Кароткі слоўнік фальклорна-этнаграфічных тэрмінаў // Фалькларыстыка. Метадычны дапаможнік для выкладчыкаў дысцыпліны «Фалькларыстыка» ў вышэйшых навучальных установах. (у сааўтарстве з Р.М. Кавалёвай). Мінск, РІВШ, 2009. С. 55-70.

Прасторава-часавыя матывы ў пінскіх вясельных песнях //  Фалькларыстычныя даследаванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі. Зб. нав. арт. Вып. 6. Мінск, 2009. С. 47-53.   

Лакальна-рэгiянальныя парадыгмы беларускага фальклору. У 3-х частках. Ч. 2. Вясельныя песні Піншчыны: вучэб.-мет. дапам. для студэнтаў фiлал. фак. спец. 1-21 05 01 «Беларуская філалогія». Мінск, БДУ, 2009.

Семантыка вясельнага паэтычнага тэксту: методыка даследавання // Актульныя праблемы  тэорыі літаратуры і фальклору. Працы членаў кафедры тэорыі літаратуры Белдзяржуніверсітэта. Вып. 2.   Мн., 2009.

Фальклорная практыка: Вучэбная праграма для студэнтаў 1 курса філ. фак. па спец. 1-21 05 01 «Беларуская філалогія»,1-21 05 02 «Руская філалогія», 1-21 05 04 «Славянская філалогія» (у сааўтарстве з Р.М. Кавалёвай, Т.А. Марозавай). Мн., 2009.

Ідыліка як жанравызначальны кампанент беларускіх вясельных песень // Вестник Гомельского государственного университета. Вып. 3. Гомель, 2009. С. 74-78.

Вясельная абраднасць Жлобiншчыны // Святло каштоўнасцей духоўных. Жлобiнскi край : мiнулае i сучаснасць. Гомель, 2009. С. 473-485.

Прыемка, В. В. Пакрыванне / В. В. Прыемка // Міфалогія беларусаў: Энцыкл. слоўн. / склад. У. Клімковіч, В. Аўтушка; навук. рэд. Т. Валодзіна, С. Санько – Мінск: Беларусь, 2011. – С. 298 – 299.

Прыемка, В. В. Велiчальныя песнi / В. В. Прыемка // Культура Беларусі: Энцыкладпедыя. Т. 2 / Рэдкал. Т. У. Бялова і інш. – Мінск, 2011. – С. 245–246.

Прыемка, В. В. Выслоўi / В. В. Прыемка // Культура Беларусі: Энцыкладпедыя. Т. 2 / Рэдкал. Т. У. Бялова і інш. – Мінск, 2011. – С. 418.

Прыемка, В. В. Галашэнні / В. В. Прыемка // Культура Беларусі: Энцыкладпедыя. Т. 2 / Рэдкал. Т. У. Бялова і інш. – Мінск, 2011. – С. 480.

Прыемка, В. В. Запоіны / В. В. Прыемка // Культура Беларусі: Энцыкладпедыя. Т. 4 / Рэдкал. Т. У. Бялова і інш. – Мінск, 2011.

Прыемка, В. В. Запросіны / В. В. Прыемка // Культура Беларусі: Энцыкладпедыя. Т. 4 / Рэдкал. Т. У. Бялова і інш. – Мінск, 2011.

Прыемка, В. В. Заручыны / В. В. Прыемка // Культура Беларусі: Энцыкладпедыя. Т. 4 / Рэдкал. Т. У. Бялова і інш. – Мінск, 2011.

Прыемка, В. В. Злучэнне / В. В. Прыемка // Культура Беларусі: Энцыкладпедыя. Т. 4 / Рэдкал. Т. У. Бялова і інш. – Мінск, 2011.

Прыемка, В. В. Фалькларыстычная школа ў БДУ / В. В. Прыемка, Т. А. Марозава // Вулей і пчолы. Вектары сучаснай фалькларыстычнай школы БДУ: зб. навук. арт. / пад навук. рэд. Р. М. Кавалёвай; уклад. В. В. Прыемка; Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт. – Мінск, 2011. – С. 7–18.

Прыемка, В. В. Ідылічны модус мастацкасці як жанрава-семантычны стрыжань велічальных вясельных песень / В. В. Прыемка // Вулей і пчолы. Вектары сучаснай фалькларыстычнай школы БДУ: зб. навук. арт. / пад навук. рэд. Р. М. Кавалёвай; уклад. В. В. Прыемка; Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт. – Мінск, 2011. – С. 31–35.

Прыемка, В. В. Прадмова / В. В. Прыемка // Вулей і пчолы. Вектары сучаснай фалькларыстычнай школы БДУ: зб. навук. арт. / пад навук. рэд. Р. М. Кавалёвай; уклад. В. В. Прыемка; Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт. – Мінск, 2011. – С. 5 – 6.

Прыемка, В. В. Рэпрэзентатыўныя матывы ў палескiх вясельных песнях / В. В. Прыемка // Вулей і пчолы. Вектары сучаснай фалькларыстычнай школы БДУ: зб. навук. арт. / пад навук. рэд. Р. М. Кавалёвай; уклад. В. В. Прыемка; Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт. Мінск, 2011. – С. 80–86.

Прыемка, В. В. Iнварыянтная формула вясельнай абраднасцi беларусаў у лакальна-рэгiянальнай рэпрэзентацыi / В. В. Прыемка // Вулей і пчолы. Вектары сучаснай фалькларыстычнай школы БДУ: зб. навук. арт. / пад навук. рэд. Р. М. Кавалёвай; уклад. В. В. Прыемка; Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт. Мінск, 2011. – С. 113–117.

Приемко, О. В. Мифологический пласт семантического комплекса свадебных песен белорусов / О. В. Приемко // Вулей і пчолы. Вектары сучаснай фалькларыстычнай школы БДУ: зб. навук. арт. / пад навук. рэд. Р. М. Кавалёвай; уклад. В. В. Прыемка; Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт. –Мінск, 2011. – С. 150–157.

Приемко, О. В. Коммуникативная стратегия пинской свадебной обрядности: невербальный компонент / О. В. Приемко // Вулей і пчолы. Вектары сучаснай фалькларыстычнай школы БДУ: зб. навук. арт. / пад навук. рэд. Р. М. Кавалёвай; уклад. В. В. Прыемка; Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт.– Мінск, 2011. – С. 170–174.

Приемко, О. В. Интегративные процессы в жанровом поле белорусской свадебной поэзии / О. В. Приемко // Вулей і пчолы. Вектары сучаснай фалькларыстычнай школы БДУ: зб. навук. арт. / пад навук. рэд. Р. М. Кавалёвай; уклад. В. В. Прыемка; Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт. – Мінск, 2011. – С. 231–233.

Приемко, О. В. Свадебный фольклор: стратегия преподавания / О. В. Приемко // Вулей і пчолы. Вектары сучаснай фалькларыстычнай школы БДУ: зб. навук. арт. / пад навук. рэд. Р. М. Кавалёвай; уклад. В. В. Прыемка; Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт. – Мінск, 2011. – С. 255–258.

Приемко, О. В. Специфика преподавания курса «Этнофольклористика» / Р. М. Ковалева, О. В. Приемко // Вулей і пчолы. Вектары сучаснай фалькларыстычнай школы БДУ: зб. навук. арт. / пад навук. рэд. Р. М. Кавалёвай; уклад. В. В. Прыемка; Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт. – Мінск, 2011. – С. 163–165.

Прыемка, В. В. Канцэптуальна-структурныя асновы вучэбнай праграмы «Фалькларыстыка» і праблема сістэмнай рэпрэзентацыі агульных пытанняў / В. В. Прыемка, Р. М. Кавалёва // Вулей і пчолы. Вектары сучаснай фалькларыстычнай школы БДУ: зб. навук. арт. / пад навук. рэд. Р. М. Кавалёвай; уклад. В. В. Прыемка; Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт. – Мінск, 2011. – С. 240–245.

Приемко, О. В. Осознание истины / О. В. Приемко, Р. М. Ковалева // У тэзаўрусе Беларусі: да 80-годдзя Энгельса Дарашэвіча // уклад. М. Козенка; навук.рэд. В. Калацэй. – Мінск; Чатыры чвэрці, 2011. – С. 107 – 10.

Приемко, О. В. Уровни интегративности белорусских свадебных песен / О. В. Приемко // Фалькларыстычныя даследаванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. навук. арт. Вып. 8 / пад нав. рэд. Р. М. Кавалёвай, В. В. Прыемка; уклад. Т. А. Марозава. – Мінск, 2011. – С. 218–224.

Прыемка, В. В. Велічальныя песні / В. В. Прыемка // Фалькларыстычныя даследаванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. навук. арт. Вып. 8 / пад нав. рэд. Р. М. Кавалёвай, В. В. Прыемка; уклад. Т. А. Марозава. – Мінск: Права і эканоміка, 2011. – С. 388–390.

Прыемка, В. В. Выслоўі / В. В. Прыемка // Фалькларыстычныя даследаванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. навук. арт. Вып. 8 / пад нав. рэд. Р. М. Кавалёвай, В. В. Прыемка; уклад. Т. А. Марозава. – Мінск: Права і эканоміка, 2011. – С. 390–392.

Прыемка, В. В. Галашэнні / В. В. Прыемка // Фалькларыстычныя даследаванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. навук. арт. Вып. 8 / пад нав. рэд. Р. М. Кавалёвай, В. В. Прыемка; уклад. Т. А. Марозава. – Мінск: Права і эканоміка, 2011. – С. 392–394.

Приемко, О. В. Стратегия преподавания курса «Этнофольклористика» на историческом факультете БГУ / О. В. Приемко, Р. М. Ковалева // Фалькларыстычныя даследаванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. навук. арт. Вып. 8 / пад нав. рэд. Р. М. Кавалёвай, В. В. Прыемка; уклад. Т. А. Марозава. – Мінск: Права і эканоміка, 2011. – С. 163–165.

Приемко, О. В. Христианские элементы как интегрированный содержательный компонент белорусских свадебных песен / О. В. Приемко // Христианский гуманизм в культуре: сб. науч. ст. – Минск, 2011. – С. 139–143.

Приемко, О. В. Интегративные процессы в жанровом поле белорусской свадебной поэзии / О. В. Приемко // Мова-лiтаратура-культура: Матэрыялы VI Мiжнароднай навуковай канферэнцыі: У 2-х ч. Ч. 2. – Мінск: «Выдавецкі цэнтр БДУ», 2011. – С. 81–84.

Прыемка, В. В. Кароткі слоўнік фальклорна-этнаграфічныхтэрмінаў. Метадычны дапаможнік для студэнтаў 1-га курса філалагічнага факультэта БДУ (электронны рэсурс). Выд. 2-е, дап. / Р. М. Кавалёва, В. В. Прыемка. – Мінск: БДУ, 2012.

Прыемка, В. В. Фалькларыстыка. Курс лекцый. Метадычны дапаможнік для студэнтаў 1-га курса філалагічнага факультэта БДУ (электронны рэсурс). Выд. 2-е, дап. / Р. М. Кавалёва, В. В. Прыемка. – Мінск: БДУ, 2012.

Прыемка, В. В. Сацыяльныя песні / В. В. Прыемка // Фалькларыстычныя даследаванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. навук. арт. Вып. 9 / пад нав. рэд. Р. М. Кавалёвай, Т. В. Лук’янавай; уклад. В. В. Прыемка. – Мінск: Права і эканоміка, 2012. – С. 347 – 349.

Прыемка, В. В. ВМК па дысцыпліне «Фалькларыстыка». Для вышэйшых навучальных устаноў. Электронны рэсурс/ Р. М. Кавалёва, В. В. Прыемка. – Мінск: БДУ, 2013.

Прыемка, В. В. Фальклорная практыка ў Нясвіжскім раёне: па старонках рэгіянальнага архіва вучэбна-навуковай лабараторыі беларускага фальклору Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта / В. В. Прыемка, Р. М. Кавалёва // Нясвіжскага краю напеў векавы: Народная духоўная культура Нясвіжчыны / пад агул. рэд. В. – С. Новак [і інш. ] – Нясвіж: Нясвіжская ўзбуйненая друкарня імя С. Буднага, 2013.

Прыемка, В. В. Кампетэнтнае меркаванне / В. В. Прыемка // Народная Асвета. № 8. 2013. – С. 63–64.

Приемко, О. В. Современный городской фольклор: Методические указания и иллюстративный материал для проведения фольклорной практики студентов 1 курса филологического факультета / О. В. Приемко, Т. А. Морозова, Т. В. Лукьянова, О. И. Полукошко. – Минск: БГУ, 2014.

Прыемка, В. В. Матэрыялы да энцыклапедый i зборнiкаў // Фалькларыстычныя даследаванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. навук. арт. Вып. 10 / пад нав. рэд. Т. В. Лук’янавай, В. В. Прыемка; уклад. Т. А. Марозава. – Мінск, 2014. – С. 224 – 228.

Прыемка, В. В. Фалькларыстычная школа БДУ ў 2009 – 2013 гг. / В. В. Прыемка, Т. А. Марозава // Актуальныя праблемы тэорыі літаратуры і фальклору: Працы кафедры тэорыі літаратуры БДУ. Вып. 3 / пад нав. рэд. В. П. Рагойшы; уклад. І. У. Ківель, В. В. Прыемка. – Мінск, 2014. – С. 78 – 83.

Прыемка, В. В. Магчымыя напрамкі і перспектывы сумеснай працы фалькларыстаў Беларусі / Р. М. Кавалёва, В. В. Прыемка //  Фалькларыстычныя даследаванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. навук. арт. Вып. 11 / пад нав. рэд. Р. М. Кавалёвай; уклад. В. В. Прыемка, Н. Л. Канабеева. – Мінск: «Права і эканоміка», 2014. – С. 249 – 251.

Прыемка, В. В. Маладыя / В. В. Прыемка //  Фалькларыстычныя даследаванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. навук. арт. Вып. 11 / пад нав. рэд. Р. М. Кавалёвай; уклад. В. В. Прыемка, Н. Л. Канабеева. – Мінск: «Права і эканоміка», 2014. – С. 300 – 306.

Приемко, О. В. Христианские элементы в свадебных песнях/ О. В. Приемко //  Фалькларыстычныя даследаванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. навук. арт. Вып. 12 / пад нав. рэд. Т. В. Лук’янавай, С. В. Шамякінай; уклад. В. В. Прыемка. – Мінск, 2015. – С. 196–198

Прыемка, В. В. «Фальклор і хрысціянская культура» як праблемнае поле другога навукова-практычнага семінара «Сучасная фалькларыстыка, міфалогія, этналогія:пазітыўныя, негатыўныя, супярэчлівыя вектары руху / В. В. Прыемка  //  Фалькларыстычныя даследаванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. навук. арт. Вып. 12 / пад нав. рэд. Т. В. Лук’янавай, С. В. Шамякінай; уклад. В. В. Прыемка. – Мінск, 2015. – С. 169–172.

Приемко, О. В. Христианские элементы в свадебных песнях / О. В. Приемко //  Фалькларыстычныя даследаванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. навук. арт. Вып. 12 / пад нав. рэд. Т. В. Лук’янавай, С. В. Шамякінай; уклад. В. В. Прыемка. – Мінск, 2015. – С. 196–198.

Прыемка, В. В. «Фальклор і хрысціянская культура» як праблемнае поле навукова-практычнага семінара «Сучасная фалькларыстыка, міфалогія, этналогія:пазітыўныя, негатыўныя, супярэчлівыя вектары руху / В. В. Прыемка  //  Фалькларыстычныя даследаванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. навук. арт. Вып. 12 / пад нав. рэд. Т. В. Лук’янавай, С. В. Шамякінай; уклад. В. В. Прыемка. – Мінск, 2015. – С. 169–172.

Приемко, О. В. Теоретические проблемы фольклористики и стратегия их преподавания в вузе / О. В. Приемко, Р. М. Ковалёва // Фалькларыстычныя даследаванні : Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі. : зб.нав.арт. Вып. 13 / рэдкал.: Т.І.Шамякіна (старш.)  [і інш.]; пад навук. рэд. В. В. Прыемка. – Мінск : РІВШ, 2017. – 178 с. – С. 90-92.

Прыемка, В.  Уклад В. П. Рагойшы ў праект «Фалькларыстычныя даследаваннi» / В. В. Прыемка // Літаратура і мастацтва. 2017. № 26. – 30 чэрвеня. – С. 7.

Прыемка В. В. Праблемнае поле ІІІ навукова-практычнага семінара «Сучасная фалькларыстыка, міфалогія, этналогія:пазітыўныя, негатыўныя, супярэчлівыя вектары руху  / В. В. Прыемка // Фалькларыстычныя даследаванні : Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі. : зб.нав.арт. Вып. 13 / рэдкал.: Т.І.Шамякіна (старш.)  [і інш.]; пад навук. рэд. В.В.Прыемка. – Мінск : РІВШ, 2017. – 178 с. – С. 158 – 160.

Приемко, О. В. В. П. Рагойша и его семья в проекте «Фольклористические исследования» / О. В. Приемко // Аўтэнтычны фальклор: праблемы захавання, вывучэння, успрымання  (памяці антраполага Зінаіды Мажэйкі): зб.навук. прац / М-ва культуры Рэсп. Беларусь, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў ; рэдкал.: Языковіч В.Р. (старш.) [ і інш.]. – Мінск : БДУКМ, 2017. – 212 с. – С. 176–177.

Интегративная фольклористика: учеб.-метод. пособие / Р. М. Ковалёва, О. В. Приемко. – Минск: БГУ, 2017. – 239 с.

Фальклорная практыка: праграма для студэнтаў 1 курса філалагічнага факультэта / склад.: В. В. Прыемка, Т. А. Марозава, Л. В. Камлюк-Ярашэнка; пад навук. рэд. В. В. Прыемка. – Мінск: РІВШ, 2018. – 40 с.     

Приемко, О. В. Ролевые константы и обрядовые стереотипы в фольклорном сознании белорусов  / О. В. Приемко // Актуальныя праблемы літаратуразнаўства і фалькларыстыкі (да 75-годдзя прафесара В. П. Рагойшы): зб. арт. / пад агул. Рэд. Т. І. Шамякінай; склад. В. В. Прыемка.  – Мінск: БДУ, 2018. – 256 с. – С. 236 – 240.

Приемко, О. В. Лингвофольклористика: современное состояние, перспективы развития / О. В. Приемко // Фалькларыстычныя даследаванні : Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі. : зб. навук. арт. Вып. 14 / рэдкал.: В. П. Рагойша (старш.) [і інш.]; пад  нав. рэд. В. В. Прыемка, Т. А. Марозавай. – Мінск : РІВШ, 2018. – 268 с. – С. 217 – 222.

Приемко, О. В. «Стрела» в вузовском образовательном пространстве / О. В. Приемко // Цень Стралы: культурныя і вербальныя коды традыцыі / пад рэд. Р. Кавалёвай, В. Калацэя. – Минск, 2019. – 190 с. – С. 169 – 176.

Прыемка, В. В. Семантыка вясельных песень / В. В. Прыемка // Літаратуразнаўства. Фалькларыстыка: вучэб.-метад. дапам. [В. П. Рагойша і інш.]; пад рэд. В. П. Рагойшы, І. А. Чароты. – Мінск: БДУ, 2020. ­ 267 с. – С. 202 – 208.

Прыемка, В. В. Праблема жанравай ідэнтыфікацыі вясельных песень / В. В. Прыемка  // Літаратуразнаўства. Фалькларыстыка: вучэб.-метад. дапам. [В. П. Рагойша і інш.]; пад рэд. В. П. Рагойшы, І. А. Чароты. – Мінск: БДУ, 2020. ­ 267 с. – С. 208 – 213.

Image

Рэсурсы

Image
Image
Наш сайт использует файлы cookie

Наш сайт использует файлы cookie для сбора статистики. Нажав «Принять», вы даете согласие на обработку файлов cookie в соответствии с Политикой обработки файлов cookie.